Journal Cover
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0459-9586 - ISSN (Online) 2449-8513
Published by Wydawnictwo UMCS Homepage  [25 journals]
 • Upadłość przedsiębiorstw a wybrane agregaty makroekonomiczne oraz
         mierniki finansowe

  • Authors: Paweł Dec
   Pages: 7 - 15
   Abstract: Artykuł dotyczy problemu bankructw i upadłości przedsiębiorstw w Polsce.  Przedstawiono wybrane aspekty teoretyczne zjawiska bankructw przedsiębiorstw. Zostały przeanalizowane zależności pomiędzy liczbą upadłości podmiotów gospodarczych a wybranymi wielkościami makroekonomicznymi oraz wybranymi wskaźnikami finansowymi przedsiębiorstw w okresie 2004-2015. Analiza korelacji potwierdziła istnienie związku liniowego pomiędzy liczbą upadłości przedsiębiorstw a dochodami z podatku CIT.
   PubDate: 2019-02-19
   DOI: 10.17951/h.2018.52.4.7-15
   Issue No: Vol. 52, No. 4 (2019)
    
 • Wskaźnik kosztów uczestnictwa jako efekt oddziaływania atrybutów
         funduszy inwestycyjnych

  • Authors: Dariusz Filip, Dariusz Karaś
   Pages: 17 - 27
   Abstract: Celem artykułu jest ustalenie wpływu atrybutów funduszy inwestycyjnych, takich jak wiek, wielkość funduszu oraz wielkość towarzystwa, do jakiego należy dany fundusz, na wysokość opłat pobieranych przez omawianych pośredników. W tym celu wykorzystano analizę regresji wielorakiej dla danych przekrojowych z wykorzystaniem trzech metod estymacji paramentów (OLS, Fama–MacBetha oraz IRLS). Analizę zależności wskaźników kosztów uczestnictwa od cech organizacyjnych oparto o dane dotyczące czterech segmentów polskich funduszy inwestycyjnych. Otrzymane wyniki potwierdzają istnienie niewielkich korzyści skali w opłatach pobieranych przez fundusze w związku ze zwiększaniem się wartości posiadanych aktywów.
   PubDate: 2019-02-19
   DOI: 10.17951/h.2018.52.4.17-27
   Issue No: Vol. 52, No. 4 (2019)
    
 • Polska rachunkowość jako część procesu
         globalizacji

  • Authors: Jerzy Gierusz, Maciej Gierusz
   Pages: 29 - 38
   Abstract: W artykule opisano rozwój polskiej rachunkowości od początku lat 90. XX w. do dnia dzisiejszego w kontekście harmonizacji. Wyjaśniono, że zmiany były kształtowane przez dwa źródła międzynarodowych regulacji: MSSF i dyrektywy Unii Europejskiej. W efekcie polska rachunkowość reprezentuje model mieszany, łącząc w sobie cechy zarówno rozwiązań anglo-amerykańskich, jak i kontynentalnych.

   PubDate: 2019-02-19
   DOI: 10.17951/h.2018.52.4.29-38
   Issue No: Vol. 52, No. 4 (2019)
    
 • Obligacje zielone – trendy i perspektywy rozwoju

  • Authors: Jakub Marszałek, Anetta Kuna-Marszałek
   Pages: 39 - 47
   Abstract: Celem artykułu jest identyfiacja zmian, jakie zachodzą na rynku obligacji zielonych. Na próbie 1202 obligacji zarejestrowanych w bazie Thomson Reuters Eikon przeprowadzono analizę statystyczną wykorzystującą miary korelacji, test istotności różnic oraz podstawowe statystyki deskryptywne. Przeprowadzone badanie wskazuje na coraz większy udział emitentów korporacyjnych, wzrost zróżnicowania celu emisji oraz walut, w których denominowane są obligacje. Wykazano niewielką zależność pomiędzy czasem zapadalności a oferowanym kuponem czy YTM. W porównaniu do podobnych niezielonych obligacji są one emitowane na krótszy czas, co pozwala na bardziej elastyczne zarządzanie portfelem inwestora.

   PubDate: 2019-02-19
   DOI: 10.17951/h.2018.52.4.39-47
   Issue No: Vol. 52, No. 4 (2019)
    
 • Konkurencyjność gospodarstw mlecznych w krajach Unii Europejskiej w
         świetle danych FADN

  • Authors: Anna Nowak
   Pages: 49 - 58
   Abstract: Celem opracowania jest ocena konkurencyjności gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji mleka w krajach Unii Europejskiej. Badania zrealizowano w oparciu o dane systemu rachunkowości rolnej FADN (Farm Accountancy Data Network) z lat 2013–2015. Do krajów o dużym udziale gospodarstw mlecznych w ogólnej liczbie gospodarstw uczestniczących w FADN należą holandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Austria i Niemcy. Badania wykazały, że prawie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej badana grupa gospodarstw osiągała przewagi konkurencyjne w zakresie poziomu dochodu względem przeciętnej jego wartości w całej grupie gospodarstw rolnych. Badane gospodarstwa specjalistyczne w większości krajów UE osiągały także przewagi konkurencyjne pod względem wartości dochodu gospodarstwa rolnego w przeliczeniu na 1 ha UR. W przypadku produktywności pracy oraz wartości dodanej netto na osobę pełnozatrudnioną przewagi konkurencyjne wystąpiły w 19 krajach członkowskich. Większość krajów, w których nie zaobserwowano przewag konkurencyjnych gospodarstw typu krowy mleczne, to nowe kraje członkowskie UE.

   PubDate: 2019-02-19
   DOI: 10.17951/h.2018.52.4.49-58
   Issue No: Vol. 52, No. 4 (2019)
    
 • Pomiar ryzyka planu finansowego gospodarstwa domowego

  • Authors: Radosław Pietrzyk, Paweł Rokita
   Pages: 59 - 71
   Abstract: Konstrukcja planu fiansowego dla gospodarstwa domowego wymaga wzięcia pod uwagę wielu czynników ryzyka, które determinują kształtowanie przyszłej ścieżki dochodów i wydatków gospodarstwa domowego. Czynniki te mogą mieć bardzo różną naturę, a także bardzo zróżnicowany wpływ na strukturę przepływów fiansowych. W literaturze brakuje jednak propozycji zintegrowanego pomiaru ryzyka, który umożliwiłby porównanie planów fiansowych pod względem łącznego ryzyka ich realizacji. Celem artykułu jest zaproponowanie metod pomiaru ryzyka planu fiansowego w sposób zintegrowany. W podejściu tym integracja powinna obejmować różne rodzaje ryzyka, wszystkie cele fiansowe gospodarstwa domowego, wszystkie sposoby fiansowania oraz wszystkie okresy w cyklu życia gospodarstwa domowego. Zaproponowane oryginalne podejście pozwala nie tylko na porównanie planów fiansowych między sobą ze względu na poziom ryzyka, ale również tworzy narzędzie do podejmowania decyzji o akceptacji planu. Zintegrowane miary ryzyka mogą też być wykorzystane w samym procesie optymalizacji. Poza tym mogą stanowić ograniczenie lub wręcz element funkcji celu w procedurze optymalizacyjnej.


   PubDate: 2019-02-19
   DOI: 10.17951/h.2018.52.4.59-71
   Issue No: Vol. 52, No. 4 (2019)
    
 • Zależności przyczynowe między WIG20 i PLN

  • Authors: Paweł Sekuła
   Pages: 73 - 81
   Abstract: W artykule przedstawiono wyniki badania interakcji między cenami akcji a kursami walut na polskim rynku fiansowym. Wykorzystano dwuwymiarowy model wektorowej autoregresji i zastosowano dzienne dane o indeksie giełdowym i indeksie kursów walut dla okresu od kwietnia 2000 r. do grudnia 2017 r. Wyniki empiryczne wskazały na jednokierunkową przyczynowość od kursów walutowych do cen akcji.

   PubDate: 2019-02-19
   DOI: 10.17951/h.2018.52.4.73-81
   Issue No: Vol. 52, No. 4 (2019)
    
 • Niestandardowa polityka pieniężna Narodowego Banku Czech

  • Authors: Ilona Skibińska-Fabrowska
   Pages: 83 - 91
   Abstract: W obliczu globalnego kryzysu finansowego wiele banków centralnych zastosowało niestandardowe instrumenty polityki pieniężnej. Były one uruchamiane po obniżeniu krótkoterminowych stóp procentowych do poziomu bliskiego zera i po wyczerpaniu się możliwości stosowania klasycznych narzędzi. Narodowy Bank Czech w warunkach ujemnej dynamiki PKB, niskiej inflacji i zerowych stóp procentowych zdecydował o zastosowaniu kursu walutowego jako niestandardowego instrumentu polityki pieniężnej. Prowadzone działania przyniosły efekt w postaci pobudzenia wzrostu gospodarczego przy relatywnie niewielkim wpływie na poziom inflacji. Doświadczenia Czech pozwalają na określenie warunków, w jakich możliwe jest zastosowanie kursu walutowego jako instrumentu polityki pieniężnej oraz spodziewanych efektów jego wprowadzenia.
   PubDate: 2019-02-19
   DOI: 10.17951/h.2018.52.4.83-91
   Issue No: Vol. 52, No. 4 (2019)
    
 • Finansyzacja polskich spółek giełdowych w ujęciu
         sektorowym

  • Authors: Błażej Socha, Dariusz Urban
   Pages: 93 - 102
   Abstract: W artykule poruszona jest problematyka finansyzacji przedsiębiorstw. Celem artykułu była odpowiedź na pytanie dotyczące różnic w poziomie finansyzacji grup przedsiębiorstw wyodrębnionych z uwagi na kryterium przynależności sektorowej. Analiza dotyczyła niefinansowych spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie i obejmowała lata 2011-2017. W pracy wykorzystano zarówno syntetyczne mierniki finansyzacji jak i mierniki mierzące wybrane aspekty działalności finansowej i inwestycyjnej przedsiębiorstw. Uzyskane wyniki dowodzą występowania różnic sektorowych w poziomie finansyzacji badanych spółek oraz relatywnie niewielkiej roli działalności finansowej przedsiębiorstw niefinansowych w relacji do działalności operacyjnej.
   PubDate: 2019-02-19
   DOI: 10.17951/h.2018.52.4.93-102
   Issue No: Vol. 52, No. 4 (2019)
    
 • Zamówienia publiczne a innowacyjność gospodarki – perspektywa
         zamawiających

  • Authors: Wacława Starzyńska
   Pages: 103 - 112
   Abstract: Polska wystartowała z zamówieniami publicznymi wprowadzając w 1995 r. Ustawę o zamówieniach publicznych. Od tego czasu w tym ustawodawstwie pojawiło się wiele zmian mających na celu poprawienie funkcjonowania systemu zamówień publicznych oraz doprowadzenie do zgodności tego systemu z dyrektywami Unii Europejskiej. W 2004 r. Polska, stając się członkiem UE, opublikowała ustawę Prawo zamówień publicznych, która po szeregu nowelizacji obowiązuje do chwili obecnej. W nowych dyrektywach unijnych, uwzględnionych również w polskim Prawie zamówień publicznych, akcent położono na uwarunkowania sprzyjające innowacyjności poprzez zamówienia publiczne. Celem niniejszego artykułu jest próba oceny tych uwarunkowań prawnych w odniesieniu do innowacyjnych zamówień publicznych. Ponadto opisano rezultaty badania empirycznego, polegającego na przeprowadzeniu wywiadów ankietowych wśród podmiotów zamawiających w Polsce na temat oceny potencjalnego wpływu zamówień publicznych na poprawę innowacyjności ofert.
   PubDate: 2019-02-19
   DOI: 10.17951/h.2018.52.4.103-112
   Issue No: Vol. 52, No. 4 (2019)
    
 • Perspektywy rozwoju crowdfundingu

  • Authors: Magdalena Swacha-Lech
   Pages: 113 - 121
   Abstract: Celem artykułu jest ukazanie crowdfundingu jako znaczącego segmentu rynku finansów alternatywnych oraz określenie perspektyw jego rozwoju. W opracowaniu nakreślono istotę crowdfundingu, omówiono jego rodzaje oraz ukazano jego skalę, prezentując wartość rynku crowdfundingu dla wybranych państw europejskich. Praca uwypukla ponadto główne zalety i wady tej formy fiansowania z perspektywy beneficjentów (autorów projektów). Na tym tle autorka dokonała próby określenia zespołu czynników determinujących skuteczny rozwój crowdfundingu w Polsce.

   PubDate: 2019-02-19
   DOI: 10.17951/h.2018.52.4.113-121
   Issue No: Vol. 52, No. 4 (2019)
    
 • Optymalizacja opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej

  • Authors: Joanna Szlęzak-Matusewicz
   Pages: 123 - 132
   Abstract: Podatkiem obciążającym gospodarstwa rolne jest podatek rolny. Jego wymiar zależy przede wszystkim od wartości użytkowej ziemi. Wyjątkiem są tzw. działy specjalne produkcji rolnej. Na gruncie podatku dochodowego od osób fiycznych stanowią one odrębne źródło przychodów, które może być opodatkowane na dwa sposoby: w oparciu o dochód rzeczywisty lub w oparciu o dochód szacunkowy. Począwszy od 2016 r., nastąpiła zmiana przepisów w zakresie opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej. Działalność ta została bowiem objęta wymogiem prowadzenia ksiąg rachunkowych w sytuacji osiągnięcia określonej w przepisach o rachunkowości wielkości przychodów. W praktyce oznacza to utratę możliwości ustalania dochodu w oparciu o normy szacunkowe, które są niezwykle korzystne dla podatników. Celem artykułu jest wskazanie możliwości optymalizacji opodatkowania działów specjalnych produkcji rolnej i ryzyk związanych z działaniem podatników w tym zakresie. Osiągnięcie przyjętego celu możliwe będzie dzięki analizie konstrukcji prawnych ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o rachunkowości oraz orzecznictwa organów podatkowych i sądów administracyjnych.
   PubDate: 2019-02-19
   DOI: 10.17951/h.2018.52.4.123-132
   Issue No: Vol. 52, No. 4 (2019)
    
 • Normalizacja skali "I-E w pracy" Xymeny Gliszczyńskiej

  • Authors: Grzegorz Wudarzewski
   Pages: 133 - 142
   Abstract: Opracowanie zawiera opis i wyniki uzupełniającej procedury walidacji i normalizacji skali „I-E w pracy” Xymeny Gliszczyńskiej zrealizowanej na próbie N=1075 w latach 2014-2018. Początek artykułu obejmuje genezę i charakterystykę psychometryczną narzędzia wypracowanego w latach 80. XX w. Kolejna część zawiera wyniki aktualnych i uzupełniających badań psychometrycznych potwierdzających aktualny i poprawny koncepcyjnie charakter narzędzia.  W końcowej części publikacji przedstawiono rezultaty analiz możliwości i zasadności wypracowania aktualnego układu norm wraz ze wskazaniem istotności różnic pomiędzy średnimi wynikami. Zrewidowane narzędzie posiada zadowalające parametry psychometryczne.
   PubDate: 2019-02-19
   DOI: 10.17951/h.2018.52.4.133-142
   Issue No: Vol. 52, No. 4 (2019)
    
 • Czynniki wpływające na innowacyjność gospodarki
         światowej w XXI wieku

  • Authors: Marcin Złoty
   Pages: 143 - 151
   Abstract: Nakłady na prace badawczo-rozwojowe stają się niezmiernie relewantnym czynnikiem w kształtowaniu innowacyjnych rozwiązań w procesie rozwoju gospodarki światowej. Tworzenie nowych technologii czy pionierskich wynalazków stanowi obecnie fundament innowacyjności. Kapitał ludzki będący sumą wykwalifikowanych pracowników, naukowców, ich wiedzy i umiejętności, sprzyja kreowaniu produktów i usług o zupełnie nowej jakości i użyteczności. Infrastruktura naukowo-badawcza w postaci różnego rodzaju ośrodków czy laboratoriów stanowi ważny element w udoskonalaniu pracy i powiększaniu wiedzy o świecie i człowieku. Kooperacja przedsiębiorstw z ośrodkami naukowymi czy uniwersytetami składa się obecnie na nową wartość dodaną stanowiącą o światowej konkurencyjności. Pojawianie się nowych produktów i usług wzmaga rywalizację o konsumenta, wpływając na rozwój gospodarki światowej. Działania protekcyjne wyrażone m.in. w polityce patentowej mogą stanowić gwarancję tego, że wytworzone rozwiązania nie zostaną powielone przez konkurencję.
   PubDate: 2019-02-19
   DOI: 10.17951/h.2018.52.4.143-151
   Issue No: Vol. 52, No. 4 (2019)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 3.84.139.101
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-