Journal Cover
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio G (Ius)
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0458-4317 - ISSN (Online) 2449-8505
Published by Wydawnictwo UMCS Homepage  [25 journals]
 • Nakłanianie do naruszenia obowiązku pracowniczej lojalności
         wobec pracodawcy

  • Authors: Tomasz Bakalarz
   Pages: 9 - 18
   Abstract: Lojalność najczęściej jest ujmowana w relacji dwustronnej, często bez dokonywania analizy motywacji, jaką kieruje się strona umowy, która nagle łamie zasadę lojalności. Niejednokrotnie podjęta przez nią decyzja jest wynikiem nakłonienia przez osobę trzecią. Tego typu zakłócenia umownych relacji wewnętrznych podlegają sankcjonowaniu na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Niniejsze opracowanie ma na celu omówienie przesłanek deliktu opisanego w art. 12 u.z.n.k. oraz konsekwencji, z jakimi powinien się liczyć podżegacz i nakłaniany pracownik w związku z dopuszczeniem się tego czynu nieuczciwej konkurencji.
   PubDate: 2018-12-17
   DOI: 10.17951/g.2018.65.2.9-18
   Issue No: Vol. 65, No. 2 (2018)
    
 • Modyfikacja zarzutów w postępowaniu karnym

  • Authors: Maciej Błotnicki
   Pages: 19 - 33
   Abstract: Kluczowym założeniem niniejszego tekstu jest przedstawienie w sposób możliwie najbardziej klarowny fenomenu modyfikacji zarzutów w procesie karnym. Autor pokrótce analizuje przesłanki aplikacji art. 314 k.p.k. i problemy z nimi związane.
   PubDate: 2018-12-17
   DOI: 10.17951/g.2018.65.2.19-33
   Issue No: Vol. 65, No. 2 (2018)
    
 • Sygnalizacja jako przejaw obowiązku lojalności wobec
         pracodawcy'

  • Authors: Łukasz Bolesta
   Pages: 35 - 46
   Abstract: Celem niniejszego artykułu jest przede wszystkim próba odpowiedzi na pytanie, czy sygnalizacja jest przejawem obowiązku lojalności wobec pracodawcy. Autor stara się wskazać granice lojalności pracownika wobec pracodawcy oraz przedstawia pojęcie whistleblowingu i zakres ochrony, na jaki mogą liczyć sygnaliści w Polsce. Ponadto wskazuje kierunek, jaki powinny obrać polskie przepisy w zakresie ochrony whistleblowerów. Co prawda, w polskim prawie istnieją pewne przepisy dotyczące zgłaszania nieprawidłowości w miejscu pracy, są one jednak zamieszczone w różnych aktach prawnych i cechuje je niespójność oraz niekompletność. Ponadto, co potwierdza judykatura, nie gwarantują one skutecznej ochrony whistleblowerom. Przyjmuje się, że pracownik-sygnalista powinien działać w dobrej wierze oraz ujawniać nieprawidłowości zachodzące w miejscu pracy w imię interesu społecznego lub publicznego. Rola pracownika powinna ograniczać się do przekazania informacji budzących niepokój właściwym osobom w swojej organizacji, a w razie braku reakcji z jej strony – właściwym organom lub podmiotom zewnętrznym.
   PubDate: 2018-12-17
   DOI: 10.17951/g.2018.65.2.35-46
   Issue No: Vol. 65, No. 2 (2018)
    
 • Brak lojalności pracownika jako przyczyna rozwiązania umowy o pracę w
         orzecznictwie sądowym. Wybrane uwagi

  • Authors: Renata Borek-Buchajczuk
   Pages: 47 - 57
   Abstract: Artykuł dotyczy naruszenia zasady lojalności pracowniczej, stanowiącej nieodłączny element pracowniczej więzi prawnej. Naruszenie obowiązku lojalności, w orzecznictwie Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, stanowi uzasadnioną przyczynę rozwiązania umowy o pracę w każdym trybie, w zależności od spełnienia przesłanek wynikających z art. 45 albo 52 k.p. W każdym przypadku przyczyna oparta na owym naruszeniu powinna zostać skonkretyzowana i odniesiona do przyjętych przez ustawodawcę klauzul generalnych obecnych w przepisach powyższych artykułów. Brak lojalności pracownika może przesądzić także o nieuwzględnieniu jego roszczeń, choćby doszło do naruszenia przepisów Kodeksu pracy przy dokonywaniu zwolnienia.
   PubDate: 2018-12-17
   DOI: 10.17951/g.2018.65.2.47-57
   Issue No: Vol. 65, No. 2 (2018)
    
 • Granice dopuszczalnej krytyki pracodawcy

  • Authors: Maria Bosak-Sojka
   Pages: 59 - 68
   Abstract: Opracowanie zawiera analizę związaną z wyznaczeniem dopuszczalnej granicy krytyki pracodawcy. Rozważania zostały oparte na dostępnej literaturze przedmiotu, orzecznictwie sądowym oraz przemyśleniach własnych.
   PubDate: 2018-12-17
   DOI: 10.17951/g.2018.65.2.59-68
   Issue No: Vol. 65, No. 2 (2018)
    
 • O dobrym prawie

  • Authors: Wojciech Dziedziak
   Pages: 69 - 82
   Abstract: W artykule podjęto rozważania na temat dobrego prawa. Autor stawia pytania: Dlaczego dobro' Dlaczego prawo ma być dobre' I daje na nie odpowiedź. W konkluzji stwierdza, że dobre prawo w istocie nakierowane jest (ma być) na człowieka tak w stanowieniu, jak i stosowaniu prawa. To człowiek jest bowiem dobrem godziwym, „dobrem samym w sobie”, jest celem obiektywnym, bezwzględnym. Celem prawa jest człowiek i jego dobro skorelowane z dobrem wspólnym. I prawo o tyle jest dobrym prawem, o tyle ma „moc prawa”, o ile temu celowi służy.
   PubDate: 2018-12-17
   DOI: 10.17951/g.2018.65.2.69-82
   Issue No: Vol. 65, No. 2 (2018)
    
 • Nauczanie prawa rzymskiego we współczesnej Rosji

  • Authors: Wojciech J. Kosior
   Pages: 83 - 106
   Abstract: W niniejszym artykule uwaga skupia się na nauczaniu prawa rzymskiego na rosyjskich uniwersytetach. W opracowaniu poddano analizie programy nauczania na większych uniwersytetach w Rosji, począwszy od Kaliningradu, przez Moskwę i Nowosybirsk, aż po Władywostok. Zasadniczym celem jest przedstawienie programów i założeń dotyczących prawa rzymskiego, funkcjonujących w rosyjskich ośrodkach naukowych.
   PubDate: 2018-12-17
   DOI: 10.17951/g.2018.65.2.83-106
   Issue No: Vol. 65, No. 2 (2018)
    
 • Dbałość o dobro zakładu pracy jako źródło obowiązku lojalności
         pracownika wobec pracodawcy

  • Authors: Anna Kosut
   Pages: 107 - 115
   Abstract: Obowiązek lojalności pracownika wobec pracodawcy, choć niewyrażony wprost w Kodeksie pracy, stanowi jedną z powinności pracowniczych. Jej źródła poszukiwać należy w obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy, przewidzianym przez art. 100 § 2 pkt 4 k.p. Dbałość o dobro zakładu pracy może być wyrażona przez różnego rodzaju zachowania pracownika, podejmowane na rzecz i w interesie pracodawcy, w tym poprzez powstrzymanie się od czynienia wszystkiego, co bezpośrednio lub pośrednio zagrażałoby jego interesom. To w szczególności w tego rodzaju zachowaniach wyraża się pracowniczy obowiązek lojalności. Należy podkreślić również to, że obowiązek ten jest konsekwencją szczególnego charakteru stosunku pracy. Jego treścią nie jest bowiem wyłącznie wymiana przez strony wzajemnych świadczeń, lecz także specyficzna więź o charakterze osobistym, zakładająca zaufanie do drugiej strony tego stosunku prawnego.
   PubDate: 2018-12-17
   DOI: 10.17951/g.2018.65.2.107-115
   Issue No: Vol. 65, No. 2 (2018)
    
 • Zakaz konkurencji a obowiązek lojalności pracownika

  • Authors: Monika Lewandowicz-Machnikowska
   Pages: 117 - 127
   Abstract: Tekst jest poświęcony odpowiedzi na pytanie, czy obowiązek powstrzymania się od działalności konkurencyjnej powstaje w wyniku zawarcia umowy o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy czy w pewnym zakresie również z obowiązywania w stosunku pracy szczególnego obowiązku lojalności, a także ocenie możliwości rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę z pracownikiem, który nie mając umowy o zakazie konkurencji, w trakcie trwania stosunku pracy podjął taką działalność.Obowiązek lojalności realizuje się w dwóch różnych relacjach: we wspólnocie zakładu pracy oraz indywidualnie w relacji pracownik – pracodawca. Powinność powstrzymania się od działalności konkurencyjnej przez pracownika, który nie ma zawartej umowy o zakazie konkurencji, nie może wynikać z ogólnego obowiązku lojalności wpisanego w relacje pomiędzy stronami stosunku pracy, ponieważ do jego powstania potrzebna jest umowa, która określa zakres tego obowiązku. Tylko w razie zawarcia umowy o zakazie konkurencji pracodawca może powołać się na obowiązek powstrzymania się przez pracownika od działalności konkurencyjnej i wyciągać z tego powodu wobec pracownika konsekwencje w postaci zwolnienia go w trybie art. 52 k.p. Każdy przypadek należy jednak oceniać indywidualnie, ponieważ w wyniku podjęcia działalności konkurencyjnej może jednocześnie dojść do złamania innego obowiązku pracowniczego w sposób, który można zakwalifikować jako zawinione i ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
   PubDate: 2018-12-17
   DOI: 10.17951/g.2018.65.2.117-127
   Issue No: Vol. 65, No. 2 (2018)
    
 • Prawne aspekty związane z ochroną seniorów w
         społeczeństwie polskim

  • Authors: Kamil Lorek
   Pages: 129 - 145
   Abstract: Artykuł jest poświęcony analizie polskich regulacji prawnych w zakresie ochrony praw i godności osób starszych, będących grupą społeczną wymagającą szczególnego wsparcia. Potrzeba ta wynika z naturalnych zmian organizmu (osłabienie sił fizycznych, zdrowia, obniżone zdolności umysłowe). Rozważania zaczynają się od treści Konstytucji RP, w której można dostrzec brak unormowań w zakresie ochrony seniorów. Przede wszystkim nie zapewnia się tu prawnego obowiązku rodzin seniorów do świadczenia należnej im moralnie opieki. Zupełnie inna sytuacja ma miejsce odnośnie do małoletnich, co może świadczyć o dyskryminacji seniorów. Następnie wskazano unormowania dotyczące prawnomajątkowych aspektów rozporządzania przez seniorów swoim majątkiem wraz z orzecznictwem z tego zakresu. Przedstawiono tutaj wątpliwości co do tego, czy te regulacje skutecznie i należycie gwarantują ochronę praw seniorów w rodzinie. Wskazano, że mimo iż orzecznictwo dostrzega szczególną pozycję seniorów w stosunkach umowy darowizny czy dożywocia, to jednak głębsza analiza wykazuje, że nie zawsze ta okoliczność jest przestrzegana w kontekście realizacji przez seniorów swoich praw. Na koniec zaznaczono potrzebę zmian legislacyjnych w celu zapewnienia lepszej ochrony godności i praw seniorów.
   PubDate: 2018-12-17
   DOI: 10.17951/g.2018.65.2.129-145
   Issue No: Vol. 65, No. 2 (2018)
    
 • Umowa społeczna jako przejaw racjonalizmu w refleksji nad
         państwem i prawem

  • Authors: Małgorzata Łuszczyńska
   Pages: 147 - 159
   Abstract: Artykuł jest próbą analizy koncepcji umowy społecznej jako szczególnej formy racjonalizacji podstaw życia społecznego. Zdaniem autorki umowa społeczna jest płaszczyzną realizacji idei wolności, w tym wolności politycznej. Retrospektywne spojrzenie na ideę wolności i ściśle skorelowaną z nią ideę równości wskazuje na ich radykalny charakter. Skoro poszczególne jednostki zawierają umowę, to znaczy, że są sobie równe, a jeśli ograniczają swoją naturalną wolność w jednakowym stopniu na rzecz podmiotu sprawującego władzę, to znaczy, iż zakres wolności był jednakowy.  
   PubDate: 2018-12-17
   DOI: 10.17951/g.2018.65.2.147-159
   Issue No: Vol. 65, No. 2 (2018)
    
 • Prawo i racjonalizm

  • Authors: Artur Łuszczyński
   Pages: 161 - 173
   Abstract: Artykuł jest próbą analizy szczególnych relacji łączących prawo i racjonalizm. W powszechnym odczuciu prawo jest naturalną pochodną rozumu i takie postrzeganie ma bardzo silne oparcie w historii idei (Cyceron, św. Tomasz z Akwinu i inni). Jednakże dziejący się na naszych oczach krach oświeceniowego projektu każe przewartościować wiele sądów. Okazuje się bowiem, że rozum i jego władza w sprawach społecznych są kwestią umowy, konwencji i niekoniecznie przypominają równanie matematyczne. Autor wyraża pogląd, że wiele z fundamentów współczesnych demokracji, również tych wyrażanych przez instytucje prawne, jest jakąś formą nowożytnego mitu, iluzji, przybierającą kształt pozornie rozumowy.
   PubDate: 2018-12-17
   DOI: 10.17951/g.2018.65.2.161-173
   Issue No: Vol. 65, No. 2 (2018)
    
 • Obowiązek lojalności wobec pracodawcy w stosunkach pracy
         nauczycieli akademickich

  • Authors: Paulina Matyjas-Łysakowska
   Pages: 175 - 186
   Abstract: Problem lojalności nauczycieli akademickich jest złożony i wielowymiarowy. Jednym z przejawów lojalności wobec pracodawcy są ograniczenia dodatkowego zatrudnienia. Opracowanie wskazuje na wiele problemów związanych z dodatkowym zatrudnieniem nauczycieli akademickich. Wątpliwości budzi zasadność wprowadzenia ograniczeń w zakresie dodatkowego zatrudnienia nauczycieli akademickich w świetle art. 3 Konstytucji RP i zgodności regulacji z art. 32 Konstytucji RP w odniesieniu do zasady równości, jak również art. 65 ust. 1 Konstytucji RP, który gwarantuje wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy.
   PubDate: 2018-12-17
   DOI: 10.17951/g.2018.65.2.175-186
   Issue No: Vol. 65, No. 2 (2018)
    
 • Ochrona praw jednostki w administracyjnych postępowaniach
         wyłączonych

  • Authors: Przemysław Ostojski
   Pages: 187 - 201
   Abstract: Niniejsze opracowanie dotyczy ochrony praw jednostki w administracyjnych postępowaniach autonomicznych, względem rozwiązań ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, uregulowanych w przepisach szczegółowych w stosunku do ogólnych norm wynikających z tego aktu. Zamiarem autora było wykazanie, że erygowanie przez ustawodawcę administracyjnych postępowań wyłączonych obniża ochronę praw jednostki w porównaniu do standardów gwarantowanych w aktach prawa europejskiego. Weryfikacja tej tezy została przeprowadzona w drodze analizy dwóch przykładowych regulacji administracyjnych postępowań wyłączonych: postępowań w sprawach dofinansowania projektów w ramach programów operacyjnych oraz postępowania sprawdzającego, związanego z ochroną informacji niejawnych. Regulacje k.p.a. w pełni odpowiadają regulacjom przyjętym w prawie europejskim. Instrumentalne traktowanie przepisów procesowych oraz odrębne ich kształtowanie w przepisach ustaw szczegółowych powinno znajdować uzasadnienie i być zgodne przede wszystkim z zasadą proporcjonalności. W przeciwnym wypadku tworzenie odrębnych rozwiązań proceduralnych ad hoc nie sprzyja spójności i zupełności systemu prawnego w demokratycznym państwie prawnym. Równocześnie obniża poziom ochrony praw jednostki w postępowaniu administracyjnym. Sytuacja taka ma miejsce w przykładowych regulacjach poddanych analizie w niniejszym opracowaniu.
   PubDate: 2018-12-17
   DOI: 10.17951/g.2018.65.2.187-201
   Issue No: Vol. 65, No. 2 (2018)
    
 • Wykonywanie zawodu lekarza a ochrona praw pacjenta i odpowiedzialność
         lekarza w świetle uregulowań w prawie polskim

  • Authors: Barbara Podgórska
   Pages: 203 - 221
   Abstract: Wykonywanie zawodu lekarza wiąże się z ochroną życia i zdrowia, dlatego od wieków wyznaczane są zasady, których powinien przestrzegać lekarz, ujmowano je w uregulowania o charakterze zarówno etycznym, jak i prawnym. Fundamentalne prawo człowieka do ochrony życia i zdrowia jest zagwarantowane w Konstytucji RP i stanowi przedmiot regulacji aktów prawnych niższego rzędu. Podczas wykonywania zawodu lekarz może ponosić odpowiedzialność cywilną, karną oraz zawodową. Odpowiedzialność cywilna wiąże się z doznaną szkodą, powstałą w adekwatnym związku przyczynowo-skutkowym. Karnoprawna ochrona życia i zdrowia jest szczegółowo uregulowana w Kodeksie karnym. Odpowiedzialność zawodowa jest odpowiedzialnością lekarza przed organami samorządu lekarskiego. Przepisy prawa stanowionego szczegółowo regulują kwestie odpowiedzialności lekarza oraz prawa pacjenta. Istnieją jednak nowe obszary w medycynie, które wymagają de lege ferenda nowych rozwiązań.
   PubDate: 2018-12-17
   DOI: 10.17951/g.2018.65.2.203-221
   Issue No: Vol. 65, No. 2 (2018)
    
 • Skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  • Authors: Ewa Serafin
   Pages: 223 - 234
   Abstract: Pośród konstytucyjnych źródeł prawa powszechnie obowiązującego ustawodawca umieścił również akty prawa miejscowego. Jednym z nich jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jest on najważniejszym aktem planowania i zagospodarowania przestrzennego. W artykule, poprzez analizę wybranych aspektów prawnych planowania przestrzennego z obowiązującą jego wykładnią stosowaną w sądach administracyjnych, wskazano na skutki prawne, jakie niesie za sobą uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
   PubDate: 2018-12-17
   DOI: 10.17951/g.2018.65.2.223-234
   Issue No: Vol. 65, No. 2 (2018)
    
 • Desakralizacja myśli politycznej w czasach nowożytnych

  • Authors: Łukasz Szymański
   Pages: 235 - 246
   Abstract: Przedmiotem artykułu jest ukazanie zmian, jakie nastąpiły w czasach nowożytnych, w postrzeganiu celu państwa, polityki i pożądanych postaw władcy. W pracy przedstawiono porównanie myśli politycznej średniowiecza z tą, która była autorstwem późniejszych pisarzy politycznych: N. Machiavellego, J. Bodina, H. Grotiusa i T. Hobbesa. Nasuwającym się wnioskiem z rozważań jest konstatacja, że w czasach renesansu i baroku uwidoczniło się pozbawienie dotychczasowej myśli politycznej wątków sakralnych. Interesującym zagadnieniem jest to, że przyczyny przeobrażeń tkwiły również w samych sprzecznościach istniejących w średniowieczu. Recepcja arystotelizmu, podkopanie autorytetu papiestwa i powstanie suwerennych państw dogłębnie i trwale zmieniły postrzeganie polityki i funkcjonowania państwa.
   PubDate: 2018-12-17
   DOI: 10.17951/g.2018.65.2.235-246
   Issue No: Vol. 65, No. 2 (2018)
    
 • Lojalność a klauzula sumienia

  • Authors: Andrzej Marian Świątkowski
   Pages: 247 - 263
   Abstract: Uchybienia ustalone przez Europejski Komitet Praw Społecznych rozpatrujący skargę zbiorową w sprawie CGIL przeciwko Republice Włoch, związane z pogorszeniem usług medycznych w sprawach dotyczących przerwania ciąży z powodu odmowy wykonywania tego zabiegu przez część lekarzy i pozostałego personelu medycznego (pielęgniarek i położnych), nie zostały przez władze publiczne załatwione bez straty dla pacjentek zdecydowanych na dokonanie zgodnej z prawem aborcji. EKPS rozpoznający powyższą skargę zbiorową orzekł, że władze państwowe nie podjęły skutecznych działań zabezpieczających prawo do ochrony zdrowia kobiet oraz klauzuli sumienia lekarzy i pozostałego personelu medycznego. Z uwagi na ryzyko zagrożenia zdrowia pacjentek EKPS orzekł, że zostały naruszone przepisy Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.
   PubDate: 2018-12-17
   DOI: 10.17951/g.2018.65.2.247-263
   Issue No: Vol. 65, No. 2 (2018)
    
 • Fundamentalne zasady instytucjonalnych relacji państwa z kościołami i
         innymi związkami wyznaniowymi w świetle art. 25 Konstytucji RP z 1997 r.
         

  • Authors: Adrian Tabak
   Pages: 265 - 281
   Abstract: Podstawowe zasady relacji między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi zostały wpisane do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. w art. 25. Obejmują one: 1) zasadę równouprawnienia związków wyznaniowych, 2) zasadę bezstronności organów władzy publicznej wobec przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych przy jednoczesnym zapewnieniu swobody ich uzewnętrzniania w życiu publicznym, 3) zasadę poszanowania autonomii i niezależności państwa i związków wyznaniowych, każdego w swoim zakresie, oraz ich współdziałania dla dobra wspólnego i dobra człowieka, 4) zasadę regulacji stosunków między państwem a Kościołem katolickim w formie umowy międzynarodowej ze Stolicą Apostolską (konkordat), natomiast między państwem a innymi związkami wyznaniowymi w formie ustaw uchwalonych na podstawie umów wynegocjowanych przez rząd z przedstawicielami tych związków. Analiza przepisów regulujących materię wyznaniową – zarówno tych zawartych w ustawie zasadniczej, jak i w aktach rangi ustawowej – prowadzi do wniosku, iż w Polsce mamy do czynienia z rozdziałem państwa od kościoła w formie tzw. separacji przyjaznej (skoordynowanej), zgodnie z którą kościoły i inne związki wyznaniowe są niezależnymi podmiotami uczestniczącymi w życiu społeczeństwa obywatelskiego.
   PubDate: 2018-12-17
   DOI: 10.17951/g.2018.65.2.265-281
   Issue No: Vol. 65, No. 2 (2018)
    
 • Obowiązek lojalności pracownika po ustaniu stosunku pracy

  • Authors: Urszula Torbus
   Pages: 283 - 300
   Abstract: Obowiązek lojalności po ustaniu stosunku pracy ma ograniczony charakter, nie wynika bowiem z istoty stosunku pracy i wzajemnego zaufania stron, lecz jest gwarantowany przez odrębne regulacje – ustawę z 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub dodatkową umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Ustawa chroni jednak wyłącznie przed konkurencją nieuczciwą, czyli niejako kwalifikowaną nielojalnością ze strony byłego pracownika, nakierowaną na wyrządzenie byłemu pracodawcy szkody. Może się ona wiązać z wykorzystywaniem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub przejmowaniem klientów lub pracowników. O ile nie towarzyszy temu niedozwolone namawianie lub nieuczciwe intencje, składanie przez byłego pracownika ofert pracy lub współpracy do pracowników lub klientów dotychczasowego pracodawcy nie jest zabronione, ponieważ stanowi dopuszczalny przez orzecznictwo sposób pozyskiwania klientów lub pracowników na wolnym rynku.Ochronę nie tylko przed nielojalnością kwalifikowaną pozwala uzyskać zawarcie umowy o zakazie konkurencji po ustaniu zatrudnienia na podstawie art. 1012 k.p. Wykładnia przepisów Kodeksu pracy potwierdza dużą swobodę pracodawcy, ograniczoną jedynie obowiązkiem zapłaty pracownikowi stosunkowo niskiego odszkodowania w wysokości nie niższej niż 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed rozwiązaniem umowy o pracę. Należy jednak pamiętać, że umowa o zakazie konkurencji nie może ograniczać prawa pracownika do wykonywania swojego zawodu. Tym samym obowiązek lojalności pracownika po ustaniu stosunku pracy ogranicza się do niepodejmowania działalności konkurencyjnej, w tym działalności nieuczciwej wobec byłego pracodawcy.Kodeks pracy pozwala pracodawcy także bronić się przed działaniem nielojalnym ze strony pracownika odchodzącego z pracy poprzez zwolnienie go z obowiązku świadczenia pracy w biegnącym okresie wypowiedzenia. Od 2016 r. nie wymaga to zgody pracownika.
   PubDate: 2018-12-17
   DOI: 10.17951/g.2018.65.2.283-300
   Issue No: Vol. 65, No. 2 (2018)
    
 • Obowiązek lojalności stron stosunku pracy

  • Authors: Mariusz Wieczorek
   Pages: 301 - 314
   Abstract: W artykule została podjęta kwestia obowiązku lojalności pracownika i pracodawcy jako zobowiązaniowego stosunku pracy. Pomimo tego, że Kodeks pracy wprost nie ustanawia takiego obowiązku zarówno w odniesieniu do pracownika, jak i do pracodawcy, to w ostatnim czasie nielojalne zachowania pracownika wobec pracodawcy stały się częstą przyczyną uzasadniającą rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, a nawet bez wypowiedzenia. Zasadne zatem stało się ustalenie, czy obowiązek lojalności jest elementem stosunku pracy, a jeśli tak, to z których przepisów Kodeksu pracy taki obowiązek można wywodzić. Rozważania prowadzone w tym opracowaniu zaowocowały stwierdzeniem, że najczęściej tam, gdzie upatruje się obowiązku lojalności pracownika, w istocie mamy do czynienia z innym, wyraźnie umocowanym w przepisach prawa pracy, obowiązkiem pracowniczym. Najczęściej jest nim obowiązek dbałości o dobro pracodawcy. Nie ulega przy tym wątpliwości, że pracownik, wykonując swoje obowiązki wobec pracodawcy, powinien być lojalny. Nakaz lojalnego zachowania się pracownika w związku z realizowaniem obowiązków ze stosunku pracy wobec pracodawcy ma podstawę w obowiązku przestrzegania zasad współżycia społecznego. Tak samo, mutatis mutandis, wobec pracownika powinien zachowywać się pracodawca.
   PubDate: 2018-12-17
   DOI: 10.17951/g.2018.65.2.301-314
   Issue No: Vol. 65, No. 2 (2018)
    
 • Umowne ograniczenie podejmowania dodatkowego zatrudnienia jako przejaw
         lojalności pracowniczej. Wybrane zagadnienia

  • Authors: Iwona Wieleba
   Pages: 315 - 325
   Abstract: Podjęta w artykule tematyka dotyczy kontrowersyjnego zagadnienia dopuszczalności zawierania przez strony umowy o pracę dodatkowej umowy o zakazie podejmowania dodatkowego zatrudnienia. Celem pracy jest w szczególności wykazanie, że umowy takie są dopuszczalne oraz że stanowią przejaw lojalności pracownika względem pracodawcy. Autorka podkreśla jednocześnie, że umowa taka jest dopuszczalna jedynie wtedy, gdy chroni uzasadniony interes pracodawcy oraz gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie ekwiwalentne do wykonanej pracy i potencjalnie utraconego zarobku.
   PubDate: 2018-12-17
   DOI: 10.17951/g.2018.65.2.315-325
   Issue No: Vol. 65, No. 2 (2018)
    
 • Świadczenie pracy w okresie zwolnienia lekarskiego a obowiązek
         lojalności wobec pracodawcy

  • Authors: Magdalena Zajchowska
   Pages: 327 - 343
   Abstract: Celem opracowania jest omówienie kwestii świadczenia pracy w okresie zwolnienia lekarskiego w kontekście obowiązku lojalności pracownika wobec pracodawcy. Na podstawie doktryny i orzecznictwa sądowego autorka: charakteryzuje zasadę lojalności pracownika względem pracodawcy w kontekście podstawowych obowiązków pracownika względem pracodawcy; wskazuje na świadczenie pracy w okresie zwolnienia lekarskiego jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika względem pracodawcy; omawia skutki wykorzystywania przez pracownika zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego przeznaczeniem, wynikające zarówno z przepisów Kodeksu pracy, jak i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Autorka wymienia także przykłady wykonywania przez pracownika pracy w trakcie zwolnienia lekarskiego, które nie stanowią naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracodawcy. W konkluzjach wskazano, że zasada lojalności pracownika względem pracodawcy stanowi podstawę relacji między stronami stosunku pracy.
   PubDate: 2018-12-17
   DOI: 10.17951/g.2018.65.2.327-343
   Issue No: Vol. 65, No. 2 (2018)
    
 • Charakter prawny studium uwarunkowań i kierunków
         zagospodarowania przestrzennego gminy

  • Authors: Teresa Zyglewska
   Pages: 345 - 354
   Abstract: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie jest aktem prawa miejscowego. Ustawodawca jedynie w sposób negatywny określa, czym nie jest studium, nie definiuje jednak w sposób pozytywny, jaki charakter prawny ma ten akt planistyczny. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest jedynie aktem kierownictwa wewnętrznego czy też jest aktem prawnym o innym charakterze. Po analizie charakteru studium w opracowaniu postawiono tezę, iż dyskusyjne jest stanowisko, że skoro studium nie jest aktem prawa miejscowego, to nie wywołuje żadnych skutków prawnych wobec podmiotów zewnętrznych.
   PubDate: 2018-12-17
   DOI: 10.17951/g.2018.65.2.345-354
   Issue No: Vol. 65, No. 2 (2018)
    
 • Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 30 października
         2014 r. (II AKa 221/14, LEX nr 1602865)

  • Authors: Magdalena Budyn-Kulik
   Pages: 355 - 366
   Abstract: Sąd Apelacyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 30 października 2014 r. (II AKa 221/14, LEX nr 1602865) stwierdził, że używanie przemocy, groźby bezprawnej lub znieważanie wyłącznie z powodu czyjejś przynależności narodowej, etnicznej, rasowej albo wyznaniowej nie może znajdować żadnego racjonalnego i powszechnie akceptowanego wytłumaczenia. Jest to w rozumieniu art. 115 § 21 k.k. działanie bez powodu, względnie z oczywiście błahego powodu. Zdaniem sądu kwalifikacja czynu z art. 119 § 1 k.k. lub z art. 257 k.k. nie wyklucza zastosowania przepisu art. 57a § 1 k.k. Autorka wyjaśnia pojęcia „powód”, „błahy powód” oraz „bez powodu”, a także „motywacja zasługująca na szczególne potępienie”. Krytycznie odnosi się do glosowanej tezy, uznając, że ustawodawca, czyniąc z omawianych powodów znamię typu, uznaje je za istotne. Braku racjonalnego uzasadnienia zachowania sprawcy nie można utożsamiać z błahym powodem lub jego brakiem.
   PubDate: 2018-12-17
   DOI: 10.17951/g.2018.65.2.355-366
   Issue No: Vol. 65, No. 2 (2018)
    
 • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2016
         r. (II KK 296/16)

  • Authors: Marek Kulik
   Pages: 367 - 379
   Abstract: Glosa dotyczy stosunku podstaw zawieszenia postępowania i spoczywania biegu terminu przedawnienia. Autor uważa za zbyt kategoryczne oba poglądy wyrażone przez Sąd Najwyższy. W odniesieniu do stwierdzenia, że przepis stanowiący o spoczywaniu biegu przedawnienia ma na względzie jedynie przeszkody natury prawnej, a nie przeszkody natury faktycznej, stwierdza, że odnosi się to tylko do art. 104 § 1 k.k., jednak nie odnosi się do innych przepisów przewidujących spoczywanie przedawnienia. W odniesieniu do poglądu, że zawieszenie postępowania nie wstrzymuje biegu przedawnienia, stwierdza, że jest to prawda, lecz niektóre okoliczności mogą skutkować zarówno zawieszeniem postępowania, jak i wstrzymaniem biegu przedawnienia. Pogląd Sądu Najwyższego jest zatem nieścisły.
   PubDate: 2018-12-17
   DOI: 10.17951/g.2018.65.2.367-379
   Issue No: Vol. 65, No. 2 (2018)
    
 • Recenzja książki: Radosław Antonów, Anarchizm cafe racer, Wrocław
         2017, ss. 173

  • Authors: Magdalena Maj
   Pages: 381 - 388
   PubDate: 2018-12-17
   DOI: 10.17951/g.2018.65.2.381-388
   Issue No: Vol. 65, No. 2 (2018)
    
 • Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji
         Naukowej pt. „Wolność i własność w liberalizmie”, Wydział Prawa
         i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 18 maja 2018 r.,
         Lublin

  • Authors: Paweł Lesiński
   Pages: 389 - 390
   PubDate: 2018-12-17
   DOI: 10.17951/g.2018.65.2.389-390
   Issue No: Vol. 65, No. 2 (2018)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 3.84.139.101
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-