Journal Cover
Teologia i Moralność
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1898-2964 - ISSN (Online) 2450-4602
Published by Adam Mickiewicz University Homepage  [58 journals]
 • Przesłanie Humanae vitae z perspektywy pięćdziesiątej rocznicy
         ogłoszenia encykliki

  • Authors: Marian Machinek
   Pages: 13 - 27
   Abstract: Autor niniejszego artykułu stara się zgłębić przesłanie Humanae vitae w oparciu o trzy kluczowe punkty. Pierwszym z nich jest koncept osoby ludzkiej. W odróżnieniu od podejścia ewolucyjnego, w którym osoba ludzka jest postrzegana w aspekcie jej biologicznej faktyczności, jest ona tutaj widziana jako “unitotality” – nierozdzielna jedność ciała i ducha, przy czym ludzkie ciało pełni nie tylko pewne funkcje, ale niesie w sobie głębokie znaczenie. Drugim punktem jest natura aktu małżeńskiego. Ujawnia on wzajemny dar męża i żony obejmujący całość osoby. Poprzez całkowitość oddania dwa znaczenia zawarte w akcie małżeńskim, mianowicie znaczenie jednoczące miłości oraz znaczenia prokreacyjne, nie powinny być rozdzielane. Chodzi tutaj jednak nie o powiązanie między biologicznymi faktami, ale o powiązanie między znaczeniami. Zarzut błędu naturalistycznego nie jest tu uzasadniony. Wreszcie trzeci punkt dotyczy teologicznego wymiaru, według którego związek obydwu wyżej wymienionych znaczeń pochodzi od Boga Stwórcy i jako wpisany w ludzką naturę oraz naturę miłości, powinien być respektowany. Współczesna kontrowersja skupia się na pytaniu, czy związek między seksualnością, zjednoczeniem małżeńskim a prokreacją dotyczy każdego aktu małżeńskiego lub też czy może równie dobrze dotyczyć całości życia małżeńskiego, podczas gdy para małżeńska może uczynić niektóre akty małżeńskie świadomie niepłodnymi.
   PubDate: 2019-03-22
   Issue No: Vol. 13, No. 2(24) (2019)
    
 • „W biologię rodzenia wpisana jest genealogia osoby”. W stronę sedna
         sporu o Humanae vitae

  • Authors: Paweł Bortkiewicz
   Pages: 29 - 43
   Abstract: Od momentu publikacji encykliki „Humanae viate” w roku 1968 przez Pawła VI trwa wokół tego dokumentu gorąca dyskusja. Ożywa w sposób szczególnie intensywny przy okazji kolejnych rocznic publikacji dokumentu. Kolejne dekady pokazywały szereg problemów związanych nie tylko z samą etyką życia małżeńskiego i etyką seksualna, ale i koncepcją sumień czy uznaniem bądź odrzuceniem powagi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Ostatnie miesiące przyniosły kolejne głosy antagonistów i protagonistów dokumentu.Wśród przeciwników bądź krytyków encykliki pojawiły się poglądy kwestionujące nauczanie, że antykoncepcja jest wewnętrznie zła. To oznacza w konsekwencji przyjęcie tezy, że nie ma w ogóle żadnych czynów wewnętrznych złych czynów. Idąc dalej, należy zauważyć, że każde ludzkie działanie jest określone w swoim moralnym charakterze wyłącznie przez proporcję między jego dobrymi i złymi skutkami.W konfrontacji z tymi poglądami artykuł prezentuje zarys prawdy antropologicznej i teologicznej leżącej u podstaw „Humanae vitae” a egzegezowanej z wnikliwością przez św. Jana Pawła II. Pozwala to na wydobycie kilku podstawowych tez odnoszących się do teologicznej wizji małżeństwa i rodzicielstwa: 1) dla odczytania prawdy o małżeństwie i rodzicielstwie  niezbędne jest uznanie w pełnej rozciągłości prawdy o godności osoby ludzkiej, 2) osoba realizuje się w pełni w rzeczywistości daru, który tworzy komunię międzyosobową z udziałem ciała ludziego, 3) komunia i obdarowanie dokonywane z pomocą „znaku” ciała realizują się w międzyosobowej miłości małżeńskiej, 4) szczególnym (choć nie jedynym) aktem miłości małżeńskiej jest akt małżeński, 5) logika małżeńskiego bycia darem dla osoby ma swoją specyfikę, którą jest nierozłączność więzi między obdarowywaniem śród-małżeńskim (między małżonkami) oraz poza-małżeńskim (między rodzicami a dziećmi). Ostatecznie prowadzi to do myśli św. Jana Pawła II nakazującej łączyć porządek aktu małżeńskiego z aktem stwórczym „w biologię rodzenia wpisana jest genealogia osoby”.
   PubDate: 2019-03-22
   Issue No: Vol. 13, No. 2(24) (2019)
    
 • Biblijne fundamenty encykliki Humanae vitae

  • Authors: Janusz Nawrot
   Pages: 45 - 65
   Abstract: 50 lat po opublikowaniu encykliki Humanae vitae, nawet w łonie samego Kościoła wybuchł ostry spór o jej zasadność. Został on następnie rozszerzony o możliwość kierowania życiem wierzących przez magisterium Kościoła oraz granice wolności wyboru człowieka życia według uznanych przez niego zasad. Dokument jest świadectwem zarówno odpowiedzialności papieża wobec Chrystusa i świata za niezmienność prawd nauczanych przez Kościół, jak i odważnego podjęcia tematów seksualnego pożycia małżonków w dobie ogólnego rozluźnienia lub zanego­wania kryteriów moralnych stojących na straży nierozerwalności związku małżeńskiego. Nie dziwi, że papież sięgnął po nieliczne wprawdzie, lecz znamienne teksty biblijne, by uzasadnić wagę podejmowanych zagadnień oraz ich trwałość w odniesieniu do życia poszczególnych wie­rzących. Poniższy artykuł próbuje wykazać, że dobór tekstów Pisma Świętego nie tylko nie był przypadkowy, lecz całkowicie uzasadnia trudne do zaakceptowania przez współczesną mental­ność prawdy poruszane w encyklice. Ze względu na ograniczone rozmiary pracy poruszone zostaną tylko te cytaty, które ukazują głębię zakotwiczenia tekstu encykliki w prawdach wy­ni­kających z nieomylnego słowa Bożego, co posiada niemały wpływ na uzasadnienie jej niena­ruszalności w kwestiach moral­nych szeroko pojmowanej ludzkiej płcio­wości w świetle nau­czania Kościoła.
   PubDate: 2019-03-22
   Issue No: Vol. 13, No. 2(24) (2019)
    
 • Interpretacje Gaudium et spes i recepcja Humanae vitae

  • Authors: Livio Melina
   Pages: 67 - 81
   Abstract: Konflikt interpretacji encykliki Humanae vitae papieża Pawła VI w jej związku z Konstytucją duszpasterską Gaudium et spes II Soboru Watykańskiego został otwarty na nowo wraz z narodzinami idei, jakoby Amoris laetitia przedstawiała „zmianę paradygmatu” dla duszpasterstwa. Artykuł przedstawia analizę na temat treści debaty teologicznej wokół czterech tematów: antropologii (jaki personalizm'), teologii małżeństwa (jaka miłość'), moralności (jakie sumienie'), praktyki eklezjalnej (jakie duszpasterstwo').Wynika z tego, że w interpretacji Humanae vitae wchodzi w grę ostatecznie prawda o Wcieleniu przeciwko dryfowi neognostyckiemu, który oddziela miłość od ciała, osobę od natury, małżeństwo od prokreacji i który kończy się porzuceniem doktryny Kościoła na rzecz przekonań o dwuznacznym prymacie duszpasterstwa.
   PubDate: 2019-03-22
   Issue No: Vol. 13, No. 2(24) (2019)
    
 • Humanae vitae: prorocza encyklika

  • Authors: Augusto Sarmiento
   Pages: 83 - 111
   Abstract: Pięćdziesiąt lat, których upłynęło od momentu opublikowania encykliki Humanae vitae podkreśla jej profetyczną treść i znaczenie. Odrzucenie encykliki było powiązane – jak już zostało to potępione przez Pawła VI w Humanae vitae, n. 17 – z utratą prawdy dotyczącej ludzkiej miłości i życia, negacją ludzkiej osoby i dominacją silnych nad słabymi.Ten artykuł zatrzymuje się nad niektórymi aspektami, które czynią tę encyklikę profetyczną i wskazuje kilka niezbędnych kluczy do jej odczytania, mianowicie, odpowiednią wizję antropologiczną i właściwą interpretację kompetencji Magisterium Kościoła, odnośnie do spraw dotyczących naturalnej moralności.
   PubDate: 2019-03-22
   Issue No: Vol. 13, No. 2(24) (2019)
    
 • Współczesne uwarunkowania kulturowe wychowania w duchu encykliki Pawła
         VI Humanae vitae

  • Authors: Katarzyna Olbrycht
   Pages: 113 - 127
   Abstract: Tekst podejmuje dwa główne zagadnienia. Pierwsze – to sposób rozumienia wychowania w duchu encykliki Humane Vitae Pawła VI, drugie – to uwarunkowania, jakie dla tak rozumianego wychowania stwarza współczesna kultura. W świetle omawianej Encykliki wychowanie obejmuje wychowanie do zgodnego z zasadami moralnymi przekazywania życia oraz wychowanie oparte na integralnej wizji człowieka i jego rozwoju. Obszary te ściśle się ze sobą łączą i wzajemnie warunkują. W tekście Autorka rozważa drugi z obszarów. Analizując w świetle encykliki HV wychowanie zgodne z integralną wizją człowieka interpretuje je w sposób osobowy. Wyróżnia, obok wychowania do respektowania i realizowania godności ludzkiej oraz wartości z nią związanych, postawy jakie są konieczne do realizacji wartości osobowych (postawę bezinteresowności, odpowiedzialności i służby). Druga część tekstu poświęcona jest ocenie warunków, jakie dzisiejsza kultura stwarza dla wychowania integralnego człowieka. Zakończenie zawiera wnioski dla wychowania w duchu encykliki HV.
   PubDate: 2019-03-22
   Issue No: Vol. 13, No. 2(24) (2019)
    
 • Wpływ zjawisk ekonomicznych na zaburzenia procesów informowania o
         działaniu i skuteczności antykoncepcji hormonalnej

  • Authors: Natalia Zimniewicz
   Pages: 129 - 145
   Abstract: Kiedy papież Paweł VI w encyklice Humanae vitae odrzucił poparcie dla nowych produktów antykoncepcji hormonalnej, wzbudziło to niezrozumienie w wielu kręgach, także wewnątrz Kościoła katolickiego. Po latach wychodzą jednak na jaw nowe fakty, których znaczenie rozumie się dziś lepiej niż przed laty. W 1965 roku zmieniono definicję ciąży na taką, która ukrywa wczesnoporonny charakter tych substancji. Na podstawie współczesnych badań okazuje się, że przez ponad 50 lat oszukiwano opinię publiczną na temat prawdziwego działania antykoncepcji hormonalnej. Zamęt informacyjny w przestrzeni publicznej wokół tej sprawy jest ogromny.Badanie przeprowadzone w Polskim społeczeństwie przez Centrum Badania Opinii Społecznej w 20014 roku wykazało ogromną nieświadomość Polaków na temat prawdziwego działania antykoncepcji hormonalnej. Okazuje się, że doprowadzono do milionów wczesnych poronień bez zgody i wiedzy kobiet. Zrealizowały to liczne grupy interesu zainteresowane finansowo tym, aby prawda nie była powszechnie znana. Do środowisk biorących udział w tym oszustwie należą czołowi przedstawiciele mediów mainstreamowych, lekarzy ginekologów, farmaceutów, środowisk akademickich, działaczy politycznych, społecznych, ludzi związanych ze światem kultury i przemysłem rozrywkowym.Konieczne są zmiany w prawie, które będą chronić obywateli przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi w zakresie konfliktu interesów i korupcji.
   PubDate: 2019-03-22
   Issue No: Vol. 13, No. 2(24) (2019)
    
 • (Nie)dopuszczalne ograniczanie liczby potomstwa' Refleksja o aborcji w
         świadomości społecznej Polaków (na podstawie badań opinii publicznej)
         

  • Authors: Mikołaj Gębka
   Pages: 147 - 167
   Abstract: Streszczenie: Encyklika Humanae vitae wśród niedozwolonych form ograniczania liczby potomstwa wymienia m. in. aborcję. Od 1993 roku w Polsce aborcja jest legalna wyłącznie w 3 sytuacjach: ciąży będącej wynikiem czynu zabronionego, zagrożenia życia i/lub zdrowia matki, dużego prawdopodobieństwa wady/choroby płodu. Badania opinii publicznej (od lat dziewięćdziesiątych do chwili obecnej) pokazują, że o ile Polacy przeciwni są powszechnej dostępności aborcji (traktowania jej jako narzędzia kształtowania liczby potomstwa), o tyle skłonni są akceptować aborcję w sytuacjach dopuszczanych przez prawo (zwłaszcza w przypadku czynu zabronionego i zagrożenia życia/zdrowia matki).
   PubDate: 2019-03-22
   Issue No: Vol. 13, No. 2(24) (2019)
    
 • Poszukiwanie prawdy moralnej w życiu i twórczości Johna
         Henry’ego Newmana

  • Authors: Piotr Olszanowski
   Pages: 169 - 182
   Abstract: Prawda zajmuje w życiu człowieka istotne miejsce, a sam człowiek wezwany jest ku temu, aby odkryć jej pełnie. Pytania dotyczące prawdy i jej natury pojawiały się już w starożytności i nurtowały umysły najwybitniejszych filozofów, a później z całą konsekwencją wędrowały poprzez przestrzenie wieków aż ku nowożytności. Kwestia prawdy obecna jest w żywy sposób także w nauczaniu Kościoła.Obecny zakres debaty dotyczący pojęcia prawdy w jej znaczeniu obiektywnym może być różnie formułowany. W zróżnicowanej oraz wieloaspektowej strukturze człowiek, aby odnaleźć swoją tożsamość i przebić się przez degradację pojęciową, potrzebuje jasnych znaków, które ukażą mu właściwy kierunek postępowania i odczytywania rzeczywistości w jej najgłębszym wymiarze. W tym znaczeniu prawda jawi się jako warunek sine qua non w odniesieniu do ludzi, pragnących prowadzić swoje życie zgodnie z wymaganiami zapisanymi na kartach Ewangelii.Poniższy artykuł podejmuję próbę przybliżenia rzeczywistości prawdy w jej ujęciu moralnym w oparciu o życie i twórczość wybitnego teologa, jakim był John Henry Newman. To postać, którą należy rozpatrywać jako jednego z najwybitniejszych myślicieli XIX wieku, wyjątkowego pisarza oraz wielkiego intelektualisty. Życie tego znamienitego człowiek przepełnione było umiłowaniem prawdy, co wielu badaczy zamyka w kategorii pasji, podkreślając szczególnego rodzaju dyspozycję ukierunkowaną ku prawdzie. Temu, kto sięga po jego dzieła oraz spogląda na jego twórczość daje się poznać jako gorliwy uczeń prawdy, który kochał ją ponad wszystko inne. Fascynująca historia wiary i odwagi angielskiego konwertyty, stała się wyznacznikiem wszelkich podejmowanych przez niego decyzji, a on sam do dziś stanowi inspirację dla wszystkich, którzy pragną kształtować swoje życie w oparciu o fundament, jakim jest Prawda.
   PubDate: 2019-03-22
   Issue No: Vol. 13, No. 2(24) (2019)
    
 • Prawda (o) płci – odkrywana czy tworzona'

  • Authors: Maciej Olczyk
   Pages: 183 - 195
   Abstract: Prawda nigdy nie przestanie fascynować człowieka, gdyż przeczuwa on, że jest ona gwarantem wolności. Tylko w świetle prawdy (przez prawdziwe poznani) można stwierdzić, że jest się autentycznie wolnym. Zarówno doświadczenie empiryczne jak i ludzka intuicja potwierdzają ewangeliczną maksymę o wolności płynącej z poznania prawdy: „Poznacie prawdę a prawda was wyzwoli” (J 8,32). W artykule autor poszukuje odpowiedzi na pytanie o „prawdę płci”. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo ważna zwłaszcza w kontekście ideologii gender. Czy istnieją jedynie kulturowe interpretacje płci, czy też istnieje „prawda płci” jak coś wpisanego w naturę osoby, coś uprzedniego wobec ludzkiego poznania i ludzkiej woli' Pytamy zatem, czy prawda płci jest odkrywana czy może, jak twierdzą niektórzy, tworzona'
   PubDate: 2019-03-22
   Issue No: Vol. 13, No. 2(24) (2019)
    
 • Pojęcie prawdy we współczesnej etyce prawniczej

  • Authors: Marek Czachorowski
   Pages: 197 - 209
   Abstract: W artykule wskazuje się powody, z uwagi na które w etyce pojęcie prawdy znajduje kluczowe miejsce. Dobro moralne to bowiem dobro człowieka jako człowieka, a zatem musi odpowiadać jego rozumności jako zdolności do poznania prawdy o rzeczywistości. Niektóre koncepcje współczesnej etyki prawniczej wprost lub pośrednio odrzucają te model etyki, przechodząc na pozycje subiektywizmu etycznego i zastępując etykę etologią (teorią ludzkich przekonań moralnych).
   PubDate: 2019-03-22
   Issue No: Vol. 13, No. 2(24) (2019)
    
 • Prawda w Internecie. Czy katolickie portale internetowe manipulują
         informacjami'

  • Authors: Sebastian Sobkowiak
   Pages: 211 - 223
   Abstract: Artykuł traktuje o manipulacji w mediach. Intencją autora było zbadanie czy katolickie portale internetowe manipulują prawdą w publikowanych artykułach. W tym celu przybliżono naukę Kościoła na temat mediów, przedstawiono sposoby i techniki manipulacji oraz skonfrontowano z tymi tezami sposób przekazu wiadomości w katolickich mediach. Z przeprowadzonych badań wyniknęło, że wspomniane portale jedynie starają się o atrakcyjność treści, pozostają jednak w zgodzie z nauczaniem Magisterium i prawdą przedstawianych wydarzeń.
   PubDate: 2019-03-22
   Issue No: Vol. 13, No. 2(24) (2019)
    
 • Problematyka samobójstw w ujęciu Marii Jarosz

  • Authors: Adam Czabański, Janusz Mariański
   Pages: 225 - 241
   Abstract: Artykuł opisuje dorobek naukowy Marii Jarosz, która uchodziła za jedną z najważniejszych badaczek problematyki samobójstw w Polsce. Maria Jarosz korzystając z danych Głównego Urzędu Statystycznego dokonała unikalnych i wnikliwych analiz zjawiska samobójstw. W swoich badaniach wiązała fenomen samobójstwa ze zjawiskami makrospołecznymi, takimi jak kryzys gospodarczy, bezrobocie, przemiany stylów życia w środowiskach miejskich i wiejskich.
   PubDate: 2019-03-22
   Issue No: Vol. 13, No. 2(24) (2019)
    
 • Trudne pojednanie w Rwandzie

  • Authors: Dawid Stelmach
   Pages: 243 - 252
   Abstract: Rwanda kojarzona jest z tragedią ludobójstwa w 1994 roku, jednak ostatnio staje się przykładem odbudowy kraju i rozwoju gospodarki. W kontekście przebaczenia i pojednania kraj ciągle jest na drodze do pełnego pojednania. Ksiądz Janvier Gasore SAC, opisuje swoją historię przebaczenia i pojednania, jak zmierzył się trudną rzeczywistością swojej wioski, gdzie zginęła prawie cała jego rodzina, oraz jak niósł pomoc więźniom z Gikondo. Pojednanie w życiu księdza Janviera Gasore SAC, dokonuje się w konkretnych sytuacjach życiowych podczas spotkania z ofiarami i oprawcami. Metodą na udane pojednanie jest zastosowanie przebaczenia i zaniechania odwetu, proponowane przez Kosciół katolicki. W ten sposób zatrzymuje się dalszą eskalację zła i zaczyna się inaczej patrzeć na drugiego człowieka, który jeszcze niedawno był moim wrogiem. Istotnym novum świadectwa księdza Janviera Gasore jest fakt, że Gacaca- ludowe trubunały które osądzaly winnych ludobójstwa istniały wcześniej niż w 2001 roku. Powstanie pierwszych Gacacy było z błogosławienstwem Kościoła katolickiego, przy dużej rezerwie władz państwowych. Dopiero po 2001 roku władze państwowe przejmują ten pomysł na uporanie się z koniecznością powszechnego osądzenia winnych ludobójstwa. Nigdzie wcześniej w literaturze przedmiotu nie można było znaleźć wzmianki o istnieniu Gacacy przez 2001 rokiem. Innym ważnym elementem świadectwa jest wspomnienie o męczennikach spośród ludzi Kościoła. Obecnie częściej podkreśla się marginalny udział księży w ludobójstwie, pomijając meczeńśtwo 250 duchownych Koscioła katolickiego. Najczęściej ginęli w obronie niewinnych ludzi.
   PubDate: 2019-03-22
   Issue No: Vol. 13, No. 2(24) (2019)
    
 • Rola wiary w kształtowaniu postawy katolickiej według Augusta
         kardynała Hlonda

  • Authors: Krzysztof Olejnik
   Pages: 253 - 266
   Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie roli wiary w kształtowaniu postawy katolickiej w kontekście nauczania kardynała Hlonda, Prymasa Polski. Od początku swojej pasterskiej posługi, demaskuje on zagrożenia dotyczące wiary a czyniona przez niego diagnoza sytuacji, prowadzi do wskazywania dróg rozwiązywania problemów oraz konsekwentnego formowania postawy katolickiej, która ma być w służbie duchowego odrodzenia narodu. Elementy postawy wyznaczają fazy metody pracy. W kolejnych etapach refleksji jest zaprezentowany wpływ wiary na formowanie poszczególnych elementów postawy mającej do swego przedmiotu odniesienie intelektualno-poznawcze, emocjonalno-wartościujące oraz zadaniowe. Źródłem niniejszego artykułu są listy pasterskie, homilie, przemówienia oraz inne pisma Kardynała Augusta Hlonda. Poddano analizie niektóre wypowiedzi Episkopatu Polski. W oparciu o niezwykle bogate pod względem ilości i jakości nauczanie kardynała Augusta Hlonda odkrywamy, że wiara znajduje swój wyraz w nawróceniu serca oraz w postawie ludzkiej. W ten sposób prowadzi do duchowego odrodzenia.
   PubDate: 2019-03-22
   Issue No: Vol. 13, No. 2(24) (2019)
    
 • Święty Józef jako patron i opiekun życia w kazaniach biskupa
         Stanisława Napierały

  • Authors: Dariusz Kwiatkowski
   Pages: 267 - 282
   Abstract: Artykuł przedstawia św. Józefa jako patrona rodzin i opiekuna życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci w nauczaniu Księdza Biskupa Stanisława Napierały – pierwszego biskupa Diecezji Kaliskiej. Temat rodziny i obrony życia był jednym z najważniejszych wątków w przepowiadaniu biskupa Napierały. W swoich homiliach podkreślał, że prawdziwą rodzinę tworzą tylko mężczyzna i kobieta. Ta rodzina jest podstawową komórką i fundamentem istnienia każdej ludzkiej społeczności. Jako wzór dla chrześcijańskich rodzin stawiał Świętą Rodzinę z Nazaretu. Relacje łączące Józefa z Maryją i Jezusem są ponadczasowe i wciąż aktualne. Biskup Kaliski widział też konkretne zagrożenia dla współczesnych rodzin: kryzys ojcostwa, egoizm, rozwody, prawo stanowione przeciw rodzinie jako instytucji społecznej. W swoim nauczaniu bardzo często podejmował temat obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Ukazywał kłamstwa aborcji i eutanazji. Jako opiekuna obrony życia przedstawiał św. Józefa, który również ochraniał Świętą Rodzinę przed niebezpieczeństwami i dziś, jako patron Kościoła, czuwa nad życiem człowieka od narodzenia aż do naturalnej śmierci.
   PubDate: 2019-03-22
   Issue No: Vol. 13, No. 2(24) (2019)
    
 • Patriotyzm jako jedna z dróg do świętości w świetle życia i pism
         św. Rafała Kalinowskiego

  • Authors: Sylwia Wlazło
   Pages: 283 - 298
   Abstract: W pracy pt. Patriotyzm jako jedna z dróg do świętości w świetle życia i pism św. Rafała Kalinowskiego zaprezentowałam tezę, że chrześcijanin jest powołany do życia Ewangelią we wszystkich wymiarach swojej egzystencji i że wzrastając w Bogu, wzrasta on też jako człowiek. Powyższe stwierdzenie skonfrontowałam z najnowszą adhortacją papieża Franciszka Gaudete et exsultate, w której Ojciec Święty zaprasza każdego człowieka do życia w świętości bardziej ludzkiej i bardziej żywej, to znaczy do prostego zwyczajnego życia przeżywanego z miłością ku Bogu i bliźnim. W świetle życia i pism św. Rafała Kalinowskiego ukazałam, jak ten człowiek początkowo pełen romantycznych uniesień i wychowany w patriotycznej rodzinie, przeżył nawrócenie serca i z rozumienia patriotyzmu jako wartości świeckiej i obywatelskiej otworzył się na doświadczenie patriotyzmu jako cnoty religijnej i przestrzeni, w której dąży do zjednoczeniem z Bogiem zbawiającym ludzi wszystkich wieków.
   PubDate: 2019-03-22
   Issue No: Vol. 13, No. 2(24) (2019)
    
 • Drogami świętości Jacka Krawczyka, red. Andrzej Derdziuk, Adam Zadroga,
         Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Lublin 2018, ss. 237.

  • Authors: Marcin Galanty
   Pages: 301 - 303
   PubDate: 2019-03-22
   Issue No: Vol. 13, No. 2(24) (2019)
    
 • Henryk Sławiński, Homilia w zgromadzeniu eucharystycznym. Recepcja
         współczesnego nauczania Kościoła w „Dyrektorium homiletycznym”,
         Ancilla Verbi, t. 7, Wydawnictwo Salwator, Kraków 2018, ss. 256.

  • Authors: Andrzej Pryba
   Pages: 305 - 306
   PubDate: 2019-03-22
   Issue No: Vol. 13, No. 2(24) (2019)
    
 • Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej Kościół wobec
         pluralizmu w życiu społecznym. Dialog czy konfl ikt', Toruń, 10-12
         czerwca 2018 r.

  • Authors: Małgorzata Królczak
   Pages: 309 - 312
   PubDate: 2019-03-22
   Issue No: Vol. 13, No. 2(24) (2019)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 3.84.139.101
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-