for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Similar Journals
Journal Cover
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1731-7517
Published by Adam Mickiewicz University Homepage  [58 journals]
 • Partie mniejszości węgierskiej na Słowacji w latach 1989–1998.
         Aktorzy, elity, wyborcy

  • Authors: Kinga Wojtas
   Pages: 5 - 27
   Abstract: Celem artykułu jest pokazanie wielości i różnorodności partii węgier­skich funkcjonujących w latach 1990-1998 w systemie partyjnym Słowacji, a zatem przed powstaniem w 1998 r. Partii Węgierskiej Koalicji - Strana mad’arskej koalicie (SMK). Tekst ten koncentruje się na odpowiedzi na pytania: 1) kim byli ich liderzy i elita partyjna - czy można mówić o ciągłości personalnej reprezentacji mniejszości od 1990; oraz 2) kto głosował na poszczególne partie mniejszości węgierskiej. Wąt­kiem marginalnym, będzie refleksja na temat, jakie miejsce zajmowały analizowane partie w układzie rywalizacyjnym. Tekst też próbuje odpowiedź na pytanie, czy po­wstanie SMK oznaczało intensyfikację konfliktu narodowościowego w słowackim systemie partyjnym.
   PubDate: 2019-03-18
   DOI: 10.14746/ssp.2019.1.1
    
 • Wysokość wskaźnika PKB a poziom
         szczęśliwości obywateli

  • Authors: Krzysztof Hajder, Maciej Górny
   Pages: 29 - 40
   Abstract: Poziom życia obywateli poszczególnych państw świata utożsamiany jest najczęściej z wysokością produktu krajowego brutto w ujęciu nominalnym oraz per capita. W przestrzeni publicznej natomiast mówi się o rozwoju „społeczno-go­spodarczym” mającym mieć odbicie w powyżej wymienionych wskaźnikach gospo­darczych. Przekonanie o uniwersalności tych mierników, a także zrównywanie roz­woju społecznego z gospodarczym staje się coraz częstszą podstawą zarzutów wobec miernika PKB. Jaka jest jednak prawdziwa relacja PKB do poziomu szczęśliwości obywateli' Zagadnienie to stanowi przedmiot rozważań autorów
   PubDate: 2019-03-18
   DOI: 10.14746/ssp.2019.1.2
    
 • Kształtowanie relacji państwo–diaspora: przykład
         czarnogórski

  • Authors: Agata Domachowska
   Pages: 41 - 58
   Abstract: Celem artykułu jest dokonanie analizy relacji państwo-diaspora na przykładzie Czarnogóry. W literaturze przedmiotu zauważalny jest brak dogłębnych badań tego zjawiska. Czarnogóra stanowi interesujący przypadek ze względu fakt, że liczba osób żyjących w diasporach jest porównywalna do liczby mieszkańców tego państwa. Artykuł składa się z czterech części. Pierwsza z nich stanowi przedstawienie rozważań teoretycznych na temat diaspor, ale także relacji państwo-diaspora. W ko­lejnej została pokrótce scharakteryzowana czarnogórska diaspora - jej historia, li­czebność oraz kierunki emigracji. Trzecia część stanowi analizę kształtowanych przez Czarnogórę relacji z diasporą. Szczególną uwagę zwrócono na proces instytucjonali­zacji owych stosunków. Artykuł kończy podsumowanie.
   PubDate: 2019-03-18
   DOI: 10.14746/ssp.2019.1.3
    
 • Ustrój samorządu lokalnego w Republice Mołdawii. Ewolucja i
         stan obecny

  • Authors: Rafał Czachór
   Pages: 59 - 72
   Abstract: Mołdawia jest państwem, które z jednej strony podejmuje wysiłki zmierzające ku demokratyzacji i europeizacji jej systemu politycznego i prawnego, z drugiej - działania te są chaotyczne, brak im konsekwencji i są uwarunkowane bieżącą sytuacją polityczną. Jednym z obszarów podlegających takim politycznym przesileniom jest samorząd terytorialny. Cele artykułu są dwojakie: po pierwsze, pe- riodyzacja i charakterystyka kolejnych etapów kształtowania się modelu samorządu lokalnego w Mołdawii, po drugie - charakterystyka aktualnie obowiązujących roz­wiązań i wskazanie podstawowych problemów istotnie wpływających na jego funk­cjonowanie.
   PubDate: 2019-03-18
   DOI: 10.14746/ssp.2019.1.4
    
 • Próby reformy systemu wyborczego do Rady Najwyższej Ukrainy w okresie
         przypadającym po Euromajdanie

  • Authors: Pawel Pietnoczka
   Pages: 73 - 94
   Abstract: Zasadniczym celem artykułu jest przybliżenie prób reformy systemu wyborczego do Rady Najwyższej Ukrainy podejmowanych w okresie przypadającym po Euromajdanie. Analizie zostały poddane rozwiązania prawne zawarte w zarejestrowanych i poddanych pod głosowanie w parlamencie projektach ordynacji wyborczych. Przybliżono także stanowisko poszczególnych sił politycznych wobec potrzeby reformy systemu wyborczego, na co pozwoliła analiza programów wyborczych, zapisów umowy koalicyjnej zawartej w RN VIII kadencji, jak również wyników głosowania nad poszczególnymi projektami ustaw w parlamencie. Ponadto uwaga została skupiona na wynikach badań opinii publicznej, pozwalających ukazać, który z wariantów systemu wyborczego jest najbardziej pożądany przez ukraińskie społeczeństwo.
   PubDate: 2019-03-18
   DOI: 10.14746/ssp.2019.1.5
    
 • Trauma transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej

  • Authors: Piotr Długosz
   Pages: 95 - 121
   Abstract: Artykuł prezentuje wyniki badań nad traumą społeczno-kulturową w Europie Środkowo-Wschodniej. Do weryfikacji teorii traumy zostały wykorzystane reprezentatywne dane sondażowe z Białorusi, Bułgarii, Węgier, Rumunii, Polski, Rosji i Ukrainy. Prowadzone analizy pokazały, że społeczeństwo postkomunistyczne negatywnie oceniło zmiany systemu gospodarczego i politycznego. Źródłem trau­my był spadek poziomu życia oraz wzrost przestępczości. Respondenci uważali, że w wyniku transformacji stracili na zmianach i pod wpływem powstałej traumy pesymistycznie oceniali przyszłość. Rekcją na pojawiającą się traumę była nostalgia za socjalizmem i bezpieczeństwem społecznym przezeń oferowanym. Czynnikami łagodzącymi szok w społeczeństwie postkomunistycznym było wykształcenie, młodszy wiek i orientacja proeuropejska.
   PubDate: 2019-03-18
   DOI: 10.14746/ssp.2019.1.6
    
 • Polska w strefie euro' Trzy scenariusze i ich prawdopodobne
         konsekwencje ogólnoekonomiczne

  • Authors: Marta Götz, Bartłomiej E. Nowak, Witold M. Orłowski
   Pages: 123 - 154
   Abstract: Dyskusje i badania polskiego członkostwa w strefie euro są w obecnych, dynamicznie zmieniających się warunkach obarczone dużą dozą niepewności, stąd ograniczać się mogą jedynie do kreślenia scenariuszy. Niniejsze opracowanie skupia się na aspektach gospodarczych decyzji o: 1) definitywnej rezygnacji z wprowadzenia wspólnej waluty w Polsce, 2) szybkiej akcesji do strefy euro oraz 3) odsunięciu w czasie udziału Polski w tej strefie. Każdy z wariantów rodzi inne skutki polityczno-ekonomiczne i tym samym wyznacza inne ścieżki długookresowego rozwoju polskiej gospodarki.
   PubDate: 2019-03-18
   DOI: 10.14746/ssp.2019.1.7
    
 • Publiczne notowanie akcji jako źródło finansowania małych i średnich
         przedsiębiorstw

  • Authors: Jan Rymarczyk
   Pages: 155 - 170
   Abstract: Najważniejszą barierą rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest ograniczony dostęp do źródeł finansowania. W fazie startu wykorzystują one zwykle środki własne, rodziny i przyjaciół. Następnie zaś sięgają one po kre­dyt bankowy, którego otrzymanie jest trudne ze względu na brak historii finansowej, gwarancji i ekonomiczną ich słabość. Nieliczne mogą korzystać z grantów rządowych i wsparcia międzynarodowych organizacji (np. Unii Europejskiej). Pomocnymi mogą być alternatywne źródła finansowania takie jak venture capital, mezzanine, crowdfunding, emisja obligacji oraz publiczna emisja akcji (Initial Public Offering: IPO). Ten ostatnio wymieniony sposób finansowania może przynieść znaczne korzy­ści dla MŚP; umocnić ich pozycję rynkową i umożliwić ekonomiczną ekspansję, ale związany jest z wieloma barierami. Do najważniejszych należą trudność spełnienia kryteriów notowania na giełdzie lub specjalnych platformach, nawet jeśli są one ła­godniejsze niż dla dużych firm, wysokie koszty, brak wiedzy o rynku kapitałowym i niska płynność akcji MŚP. Dlatego niezbędne jest podjęcie przez rządy, organizacje międzynarodowe i krajowe oraz interesariuszy działań zmierzających do likwidacji lub ograniczenia tych barier.
   PubDate: 2019-03-18
   DOI: 10.14746/ssp.2019.1.8
    
 • Human security, prawa człowieka i prawo międzynarodowe - relacje
         między nimi

  • Authors: Agnieszka Szpak
   Pages: 171 - 192
   Abstract: Autorka analizuje związek między prawem międzynarodowym a koncepcją bez­pieczeństwa ludzkiego, które pojawiła się w latach 90-tych XX wieku. Artykuł jest podzielony na trzy części. Część 1 przedstawia pojęcie bezpieczeństwa ludzkiego, jego genezę i treść. Część 2 analizuje relacje między bezpieczeństwem ludzkim a pra­wem międzynarodowym i krótko rozważa najbardziej reprezentatywne aspekty prawa międzynarodowego, w tym międzynarodowego orzecznictwa, które w opinii autorki odzwierciedlają imperatywy bezpieczeństwa ludzkiego. Wreszcie wnioski końcowe dostarczają odpowiedzi na postawione pytania i wskazują na wartość dodaną koncep­cji bezpieczeństwa ludzkiego. Pytania brzmią następująco: W jaki sposób bezpieczeń­stwo ludzkie może wzmocnić działania międzynarodowe (działania oparte na prawie międzynarodowym)' Gdzie w prawie międzynarodowym odzwierciedlone jest bez­pieczeństwo ludzkie' Jaka jest rola prawa międzynarodowego dla bezpieczeństwa ludzkiego' Biorąc to wszystko pod uwagę, jaka jest wartość dodana przyjęcia kon­cepcji bezpieczeństwa ludzkiego' Artykuł ten jest nieuchronnie interdyscyplinarny, ponieważ łączy perspektywy prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodo­wych.
   PubDate: 2019-03-18
   DOI: 10.14746/ssp.2019.1.9
    
 • Dedykowany storytelling – psychologiczne przesłanki perswazyjnej
         efektywności narracyjnego marketingu politycznego

  • Authors: Maciej Bachryj-Krzywaźnia
   Pages: 193 - 210
   Abstract: Teoretycy i praktycy storytellingu koncentrują się zazwyczaj na for­malnych właściwościach przekazu, upatrując klucza do jego perswazyjnej skuteczno­ści w realizacji strukturalnych cech opowiadania. Niniejszy artykuł kładzie natomiast nacisk na poznawczy aspekt relacji komunikat-odbiorca, upatrując w nim ważnego czynnika determinującego siłę perswazyjnego oddziaływania storytellingu. W pierw­szej części tekst analizuje psychologiczne przesłanki skuteczności perswazyjnej nar­racyjnego komunikatu. Część kolejna stanowi teoretyczną propozycję w jaki sposób zwiększyć skuteczność jego oddziaływania, uwzględniając budowę, właściwości i funkcje schematów poznawczych oraz w oparciu o model poznawczych reakcji na perswazję.
   PubDate: 2019-03-18
   DOI: 10.14746/ssp.2019.1.10
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.91.121.255
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-