for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Similar Journals
Journal Cover
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1731-7517
Published by Adam Mickiewicz University Homepage  [58 journals]
 • Partie mniejszości węgierskiej na Słowacji w latach 1989–1998.
         Aktorzy, elity, wyborcy

  • Authors: Kinga Wojtas
   Pages: 5 - 27
   Abstract: Celem artykułu jest pokazanie wielości i różnorodności partii węgier­skich funkcjonujących w latach 1990-1998 w systemie partyjnym Słowacji, a zatem przed powstaniem w 1998 r. Partii Węgierskiej Koalicji - Strana mad’arskej koalicie (SMK). Tekst ten koncentruje się na odpowiedzi na pytania: 1) kim byli ich liderzy i elita partyjna - czy można mówić o ciągłości personalnej reprezentacji mniejszości od 1990; oraz 2) kto głosował na poszczególne partie mniejszości węgierskiej. Wąt­kiem marginalnym, będzie refleksja na temat, jakie miejsce zajmowały analizowane partie w układzie rywalizacyjnym. Tekst też próbuje odpowiedź na pytanie, czy po­wstanie SMK oznaczało intensyfikację konfliktu narodowościowego w słowackim systemie partyjnym.
   PubDate: 2019-03-18
   DOI: 10.14746/ssp.2019.1.1
    
 • Wysokość wskaźnika PKB a poziom
         szczęśliwości obywateli

  • Authors: Krzysztof Hajder, Maciej Górny
   Pages: 29 - 40
   Abstract: Poziom życia obywateli poszczególnych państw świata utożsamiany jest najczęściej z wysokością produktu krajowego brutto w ujęciu nominalnym oraz per capita. W przestrzeni publicznej natomiast mówi się o rozwoju „społeczno-go­spodarczym” mającym mieć odbicie w powyżej wymienionych wskaźnikach gospo­darczych. Przekonanie o uniwersalności tych mierników, a także zrównywanie roz­woju społecznego z gospodarczym staje się coraz częstszą podstawą zarzutów wobec miernika PKB. Jaka jest jednak prawdziwa relacja PKB do poziomu szczęśliwości obywateli' Zagadnienie to stanowi przedmiot rozważań autorów
   PubDate: 2019-03-18
   DOI: 10.14746/ssp.2019.1.2
    
 • Kształtowanie relacji państwo–diaspora: przykład
         czarnogórski

  • Authors: Agata Domachowska
   Pages: 41 - 58
   Abstract: Celem artykułu jest dokonanie analizy relacji państwo-diaspora na przykładzie Czarnogóry. W literaturze przedmiotu zauważalny jest brak dogłębnych badań tego zjawiska. Czarnogóra stanowi interesujący przypadek ze względu fakt, że liczba osób żyjących w diasporach jest porównywalna do liczby mieszkańców tego państwa. Artykuł składa się z czterech części. Pierwsza z nich stanowi przedstawienie rozważań teoretycznych na temat diaspor, ale także relacji państwo-diaspora. W ko­lejnej została pokrótce scharakteryzowana czarnogórska diaspora - jej historia, li­czebność oraz kierunki emigracji. Trzecia część stanowi analizę kształtowanych przez Czarnogórę relacji z diasporą. Szczególną uwagę zwrócono na proces instytucjonali­zacji owych stosunków. Artykuł kończy podsumowanie.
   PubDate: 2019-03-18
   DOI: 10.14746/ssp.2019.1.3
    
 • Ustrój samorządu lokalnego w Republice Mołdawii. Ewolucja i
         stan obecny

  • Authors: Rafał Czachór
   Pages: 59 - 72
   Abstract: Mołdawia jest państwem, które z jednej strony podejmuje wysiłki zmierzające ku demokratyzacji i europeizacji jej systemu politycznego i prawnego, z drugiej - działania te są chaotyczne, brak im konsekwencji i są uwarunkowane bieżącą sytuacją polityczną. Jednym z obszarów podlegających takim politycznym przesileniom jest samorząd terytorialny. Cele artykułu są dwojakie: po pierwsze, pe- riodyzacja i charakterystyka kolejnych etapów kształtowania się modelu samorządu lokalnego w Mołdawii, po drugie - charakterystyka aktualnie obowiązujących roz­wiązań i wskazanie podstawowych problemów istotnie wpływających na jego funk­cjonowanie.
   PubDate: 2019-03-18
   DOI: 10.14746/ssp.2019.1.4
    
 • Próby reformy systemu wyborczego do Rady Najwyższej Ukrainy w okresie
         przypadającym po Euromajdanie

  • Authors: Pawel Pietnoczka
   Pages: 73 - 94
   Abstract: Zasadniczym celem artykułu jest przybliżenie prób reformy systemu wyborczego do Rady Najwyższej Ukrainy podejmowanych w okresie przypadającym po Euromajdanie. Analizie zostały poddane rozwiązania prawne zawarte w zarejestrowanych i poddanych pod głosowanie w parlamencie projektach ordynacji wyborczych. Przybliżono także stanowisko poszczególnych sił politycznych wobec potrzeby reformy systemu wyborczego, na co pozwoliła analiza programów wyborczych, zapisów umowy koalicyjnej zawartej w RN VIII kadencji, jak również wyników głosowania nad poszczególnymi projektami ustaw w parlamencie. Ponadto uwaga została skupiona na wynikach badań opinii publicznej, pozwalających ukazać, który z wariantów systemu wyborczego jest najbardziej pożądany przez ukraińskie społeczeństwo.
   PubDate: 2019-03-18
   DOI: 10.14746/ssp.2019.1.5
    
 • Trauma transformacji w Europie Środkowo-Wschodniej

  • Authors: Piotr Długosz
   Pages: 95 - 121
   Abstract: Artykuł prezentuje wyniki badań nad traumą społeczno-kulturową w Europie Środkowo-Wschodniej. Do weryfikacji teorii traumy zostały wykorzystane reprezentatywne dane sondażowe z Białorusi, Bułgarii, Węgier, Rumunii, Polski, Rosji i Ukrainy. Prowadzone analizy pokazały, że społeczeństwo postkomunistyczne negatywnie oceniło zmiany systemu gospodarczego i politycznego. Źródłem trau­my był spadek poziomu życia oraz wzrost przestępczości. Respondenci uważali, że w wyniku transformacji stracili na zmianach i pod wpływem powstałej traumy pesymistycznie oceniali przyszłość. Rekcją na pojawiającą się traumę była nostalgia za socjalizmem i bezpieczeństwem społecznym przezeń oferowanym. Czynnikami łagodzącymi szok w społeczeństwie postkomunistycznym było wykształcenie, młodszy wiek i orientacja proeuropejska.
   PubDate: 2019-03-18
   DOI: 10.14746/ssp.2019.1.6
    
 • Polska w strefie euro' Trzy scenariusze i ich prawdopodobne
         konsekwencje ogólnoekonomiczne

  • Authors: Marta Götz, Bartłomiej E. Nowak, Witold M. Orłowski
   Pages: 123 - 154
   Abstract: Dyskusje i badania polskiego członkostwa w strefie euro są w obecnych, dynamicznie zmieniających się warunkach obarczone dużą dozą niepewności, stąd ograniczać się mogą jedynie do kreślenia scenariuszy. Niniejsze opracowanie skupia się na aspektach gospodarczych decyzji o: 1) definitywnej rezygnacji z wprowadzenia wspólnej waluty w Polsce, 2) szybkiej akcesji do strefy euro oraz 3) odsunięciu w czasie udziału Polski w tej strefie. Każdy z wariantów rodzi inne skutki polityczno-ekonomiczne i tym samym wyznacza inne ścieżki długookresowego rozwoju polskiej gospodarki.
   PubDate: 2019-03-18
   DOI: 10.14746/ssp.2019.1.7
    
 • Publiczne notowanie akcji jako źródło finansowania małych i średnich
         przedsiębiorstw

  • Authors: Jan Rymarczyk
   Pages: 155 - 170
   Abstract: Najważniejszą barierą rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) jest ograniczony dostęp do źródeł finansowania. W fazie startu wykorzystują one zwykle środki własne, rodziny i przyjaciół. Następnie zaś sięgają one po kre­dyt bankowy, którego otrzymanie jest trudne ze względu na brak historii finansowej, gwarancji i ekonomiczną ich słabość. Nieliczne mogą korzystać z grantów rządowych i wsparcia międzynarodowych organizacji (np. Unii Europejskiej). Pomocnymi mogą być alternatywne źródła finansowania takie jak venture capital, mezzanine, crowdfunding, emisja obligacji oraz publiczna emisja akcji (Initial Public Offering: IPO). Ten ostatnio wymieniony sposób finansowania może przynieść znaczne korzy­ści dla MŚP; umocnić ich pozycję rynkową i umożliwić ekonomiczną ekspansję, ale związany jest z wieloma barierami. Do najważniejszych należą trudność spełnienia kryteriów notowania na giełdzie lub specjalnych platformach, nawet jeśli są one ła­godniejsze niż dla dużych firm, wysokie koszty, brak wiedzy o rynku kapitałowym i niska płynność akcji MŚP. Dlatego niezbędne jest podjęcie przez rządy, organizacje międzynarodowe i krajowe oraz interesariuszy działań zmierzających do likwidacji lub ograniczenia tych barier.
   PubDate: 2019-03-18
   DOI: 10.14746/ssp.2019.1.8
    
 • Human security, prawa człowieka i prawo międzynarodowe - relacje
         między nimi

  • Authors: Agnieszka Szpak
   Pages: 171 - 192
   Abstract: Autorka analizuje związek między prawem międzynarodowym a koncepcją bez­pieczeństwa ludzkiego, które pojawiła się w latach 90-tych XX wieku. Artykuł jest podzielony na trzy części. Część 1 przedstawia pojęcie bezpieczeństwa ludzkiego, jego genezę i treść. Część 2 analizuje relacje między bezpieczeństwem ludzkim a pra­wem międzynarodowym i krótko rozważa najbardziej reprezentatywne aspekty prawa międzynarodowego, w tym międzynarodowego orzecznictwa, które w opinii autorki odzwierciedlają imperatywy bezpieczeństwa ludzkiego. Wreszcie wnioski końcowe dostarczają odpowiedzi na postawione pytania i wskazują na wartość dodaną koncep­cji bezpieczeństwa ludzkiego. Pytania brzmią następująco: W jaki sposób bezpieczeń­stwo ludzkie może wzmocnić działania międzynarodowe (działania oparte na prawie międzynarodowym)' Gdzie w prawie międzynarodowym odzwierciedlone jest bez­pieczeństwo ludzkie' Jaka jest rola prawa międzynarodowego dla bezpieczeństwa ludzkiego' Biorąc to wszystko pod uwagę, jaka jest wartość dodana przyjęcia kon­cepcji bezpieczeństwa ludzkiego' Artykuł ten jest nieuchronnie interdyscyplinarny, ponieważ łączy perspektywy prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodo­wych.
   PubDate: 2019-03-18
   DOI: 10.14746/ssp.2019.1.9
    
 • Dedykowany storytelling – psychologiczne przesłanki perswazyjnej
         efektywności narracyjnego marketingu politycznego

  • Authors: Maciej Bachryj-Krzywaźnia
   Pages: 193 - 210
   Abstract: Teoretycy i praktycy storytellingu koncentrują się zazwyczaj na for­malnych właściwościach przekazu, upatrując klucza do jego perswazyjnej skuteczno­ści w realizacji strukturalnych cech opowiadania. Niniejszy artykuł kładzie natomiast nacisk na poznawczy aspekt relacji komunikat-odbiorca, upatrując w nim ważnego czynnika determinującego siłę perswazyjnego oddziaływania storytellingu. W pierw­szej części tekst analizuje psychologiczne przesłanki skuteczności perswazyjnej nar­racyjnego komunikatu. Część kolejna stanowi teoretyczną propozycję w jaki sposób zwiększyć skuteczność jego oddziaływania, uwzględniając budowę, właściwości i funkcje schematów poznawczych oraz w oparciu o model poznawczych reakcji na perswazję.
   PubDate: 2019-03-18
   DOI: 10.14746/ssp.2019.1.10
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 3.84.139.101
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-