for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Similar Journals
Journal Cover
Granì
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2077-1800 - ISSN (Online) 2413-8738
Published by Dnipro National University Homepage  [1 journal]
 • Біоцентризм як одна з основних
         категорій сучасного біополітичного
         дискурсу

  • Authors: А. Y. Kravets
   Pages: 5 - 10
   Abstract: Основною метою дослідження є концептуалізація категоріального апарату біополітики. Основна увага приділена біоцентризму як одній із основних категорій сучасного біополітичного дискурсу. Констатовано, що біополітика сьогодні пропонує різноманітні напрями досліджень і специфічний категоріальний апарат, при цьому слід відзначити коливання в інтерпретаціях основних термінів і категорій. В якості основних термінів розглянуто: «біополітику», «людину політичну», біовладу та біоцентризм. Систематизовано наявні в біополітиці визначення вищезазначених термінів та запропоновано авторські визначення. Так біополітика розглядається як нова еволюційна парадигма сучасної політичної науки, що досліджує «людину політичну» як біологічний вид з акцентом на психофізіологічних механізмах політичної поведінки та їх впливом на політичний процес. При цьому варто пам’ятати, що «Homo Politicus» – це соціальний примат, продукт біологічно-еволюційного розвитку, що має генетичну схильність до біо...
   PubDate: 2018-08-14
   DOI: 10.15421/171887
   Issue No: Vol. 21, No. 7 (2018)
    
 • Суб’єкти політичного менеджменту в
         парадигмі належного врядування («good
         governance»)

  • Authors: Ahmad Alali
   Pages: 11 - 16
   Abstract: У статті досліджено можливість корекції діяльності політичної системи, що визначається в рамках концепції належного врядування – «good governance». Підкреслюється, що для багатьох трансформаційних держав сучасного світу нагальною є потреба самообмеження політичних акторів. Сконцентровано увагу на удосконаленні ефективності політичного управління за допомогою концепції «good governance». Наголошується, що в умовах демократизації посилилися вимоги до прозорості влади, її відповідальності та адекватності прийнятих рішень. Стверджується, що у демократичному політичному процесі дедалі більшу роль починають відігравати громадські експерти. Встановлено значення інформатизації процесу громадянського самовиразу. Проаналізовано представництво політичних уподобань у політичному менеджменті. З’ясовано роль роздержавлення й деформалізації процесів політичного управління у процесах появи суб’єктів політичного менеджменту.
   Доведено зміст ідентифікації функції суб’єктів політичного ме&#...
   PubDate: 2018-08-16
   DOI: 10.15421/171888
   Issue No: Vol. 21, No. 7 (2018)
    
 • Проблема викривлення комунікації в
         управлінських відносинах та
         відтворення політичного порядку

  • Authors: O. V. Bashtannyk
   Pages: 17 - 23
   Abstract: Встановлення того, що реально існуючий політичний порядок неконгруентний до інституціональної складової політичної системи, порушує перед нами питання про те, завдяки чому підтримується його функціонування. Ця проблема є актуальною тому, що неформальність такого порядку в цьому випадку тяжіє скоріше до напівлегальної основи санкціонування, аніж до ціннісно-символічної складової буття. Можливо припустити, що одним із механізмів утвердження позаінституціонального політичного порядку є його самопідтримання через використання акторами політики специфічних практик взаємодії. Комунікативні практики, серед інших, мають визначальний вплив на вказані процеси, оскільки їх відкрита і раціональна реалізація дозволяє вийти на рівень обговорення правил організації владних відносин.
   Обґрунтовується, що у політичних системах, які трансформуються, вказана вихідна неконгруентність може бути усталена внаслідок викривлення змістовної сутності комунікації при застосуванні м&#...
   PubDate: 2018-08-16
   DOI: 10.15421/171889
   Issue No: Vol. 21, No. 7 (2018)
    
 • Кризові консультації як складова
         політичного управління

  • Authors: S. V. Stavchenko
   Pages: 24 - 30
   Abstract: Визначено, що кризові консультації являють собою набір заходів, що спрямовані на стабілізацію становища того чи іншого суб’єкта, вирішення комплексу проблем, пов’язаних якнайбільшим підвищенням ефективності діяльності. Підкреслено, що кризовий аналіз як складова кризових консультацій дає можливість попередити та спланувати можливі кризові ситуації, способи їх нейтралізації та подолання з мінімальними витратами для організації. Виділено типи кризового управління: превентивне, що спрямоване на аналіз індикаторів кризи та виявлення її причин та факторів для вчасного попередження або мінімізації масштабів можливих кризових процесів; антиципативне, суть якого полягає у розробці цілей та завдань для керівництва з метою запобігання кризовим явищам. Проведена демаркація кризового менеджменту і ризик-менеджменту: якщо кризовий менеджмент здебільшого є процесом реагування на вже існуючі серйозні загрози для тої чи іншої організації або на події, які вже відбулися, то ризик-...
   PubDate: 2018-08-17
   DOI: 10.15421/171890
   Issue No: Vol. 21, No. 7 (2018)
    
 • Державна територія та територіальна
         цілісність: структурно-функціональний
         аналіз морфології понять

  • Authors: O. Y. Dakhno
   Pages: 31 - 37
   Abstract: З’ясовується сутність державної території, конкретизовано основні теорії її дослідження, зокрема, концепції А. Кейсеса, Ф. Фукуями, А. Ейде, Ж. Якобсона, А. Ертеля. Систематизовано основні дослідницькі підходи до ідентифікації змісту територіальної цілісності та інструментів її захисту, які були сформовані в межах світової наукової думки. Уточнюється структурний і функціональний зміст території держави, визначається її структурний склад, висвітлюються історичні аспекти її утворення, морфологія, місце знаходження і характеристики кордонів. Висвітлено економічні і політичні особливості розвитку державної території. Встановлено взаємозв’язок між структурою державної території і територіальною структурою економіки, змістом територіальних суперечок і претензій між державами, а також характером відповідних територіально-етнічних конфліктів, що призводить до порушення її цілісності. З’ясовано сутність понять «державний кордон», «територіальна цілісність», розкрито їх с...
   PubDate: 2018-08-17
   DOI: 10.15421/171891
   Issue No: Vol. 21, No. 7 (2018)
    
 • Реалізація соціальних потреб
         студентства у сфері освіти в Україні

  • Authors: T. G. Yermakova
   Pages: 38 - 43
   Abstract: У сучасній соціології наукові пошуки дослідників активізуються у напрямку вивчення сутнісних характеристик студентської молоді як особливої соціальної групи, якій притаманні динамічні зміни, значний ступінь мобільності за соціальними показниками, високий інтелектуальний потенціал та активна участь у соціальних перетвореннях. Увага науковців до студентської молоді зумовлена високою динамікою розвитку суспільства і зміною статусу і ролі студентства у ньому. Однією з найважливіших характеристик студентської молоді виступають її соціальні потреби, велика частка яких реалізується у сфері освіти.
   До вищої освіти висуваються певні вимоги стосовно реалізації соціальних потреб студентської молоді, водночас вона є тим інституційним середовищем, яке впливає найбільшою мірою на формування соціальних потреб студентства.
   У статті обґрунтована актуальність дослідження соціальних потреб студентської молоді, висвітлено їх зміст, приділено увагу характеристикам сучасн&...
   PubDate: 2018-08-17
   DOI: 10.15421/171892
   Issue No: Vol. 21, No. 7 (2018)
    
 • Довіра як соціальний ресурс: від
         теоретичної концептуалізації до пошуку
         механізмів практичного управління

  • Authors: T. O. Stetsenko
   Pages: 44 - 52
   Abstract: Стаття присвячена аналізу довіри як соціального ресурсу суспільства. Встановлено, що усвідомлення значимості довіри для функціонування суспільства спрямувало логіку розвитку наукової думки від теоретичної концептуалізації явища довіри до пошуку механізмів практичного управління довірою як соціальним ресурсом.
   Основна мета статті — виявлення механізмів управління соціальним ресурсом довіри. У зв’язку з чим були описані основні здобутки та напрями дослідження феномена довіри. Обґрунтовано необхідність інтерпретації довіри як соціологічної категорії. Описано взаємообумовленість між довірою та соціальним капіталом. Розкрито розуміння довіри у сенсі соціального ресурсу. Викладено основний досвід емпіричного вимірювання довіри в Україні.
   Автор запропонував основні механізми управління соціальним ресурсом довіри на прикладі українського суспільства: 1) практичне соціологічне вимірювання довіри; 2) відтворення критеріїв довіри; 3) інформування; 4) інструменти конт&...
   PubDate: 2018-08-17
   DOI: 10.15421/171893
   Issue No: Vol. 21, No. 7 (2018)
    
 • Взаємозв’язок соціального призначення
         та планування території
         реабілітаційного парку

  • Authors: E. G. Pozdnyakova-Kirbyateva
   Pages: 53 - 62
   Abstract: Стаття являє собою проміжний результат науково-дослідницького пошуку в площині соціології реабілітаційної діяльності. Мета її полягає у дослідженні взаємозв’язку соціального призначення та планування об’єктів, розташованих на території реабілітаційного парку для дітей з інвалідністю.
   Відправним моментом в статті є розуміння того, що реабілітаційний парк є спеціалізованою медико-соціальною локацією, на території якої пацієнти можуть пройти курси фізичного, психо-соціального відновлення шляхом отримання фізео-терапевтичних, медичних, культурно-анімаційних, психолого-когнітивних та соціальних послуг.
   В статті підкреслюється, що її об’єкт концептуально співпадає з інтересами таких акторів, як батьки дітей з особливими потребами, державні та муніципальні соціальноорієнтовані установи, соціум територіальної громади, спонсори та грантодавці. Доведено, що під впливом їх запитів формується соціальне призначення реабілітаційного парку, яке полягає у забезпеченні сис...
   PubDate: 2018-08-17
   DOI: 10.15421/171894
   Issue No: Vol. 21, No. 7 (2018)
    
 • Релігійно-церковний вимір українського
         національно-культурного відродження
         1917–1921 років: концептуалізація наративу
         сучасної історіографії

  • Authors: N. V. Semerhei
   Pages: 63 - 69
   Abstract: У статті розглянуто стан сучасних історичних досліджень із теми українського церковно-релігійного життя у 1917–1921 роках. З’ясовано, що вчені-історики дійшли висновку, що релігійні мотивації українського національно-культурного відродження, які сформувалися в другій половині ХІХ століття, були вагомим складником національно-демократичної революції початку ХХ століття, а необхідність вирішення питання «національної церкви» обумовила інтерес усіх державних утворень того часу (Українська Центральна Рада, Українська Держава Павла Скоропадського, Директорія УНР) до процесів інституціювання церковно-релігійних організацій.
   Встановлено, що особливість історіографічного дискурсу порушеної теми полягає в її антологічності та синтетичності, масштабності та методологічності. На основі аналізу тематичного доробку вчених-істориків, виокремлено три групи досліджень, у яких запропоновано розв’язання тих чи тих питань релігійно-церковного виміру українського національно-куль...
   PubDate: 2018-08-17
   DOI: 10.15421/171895
   Issue No: Vol. 21, No. 7 (2018)
    
 • Феномен пандемії з точки зору
         системного підходу: до постановки
         питання

  • Authors: V. V. Lukanova
   Pages: 70 - 76
   Abstract: Запропонований системний підхід до дослідження феномену пандемії. Сутність підходу полягає у тому, що пандемія розглядається як певний варіант антисистеми. Пандемія, як анти система, виникає на перетині двох систем – біоценозу та антропоценозу. З’ясовано, що біоценоз є цілим комплексом, що складається з зооценозу, фітоценозу, мікоценозу і мікробоценозу. Показано, що антропоценоз є серцевиною етноценозу і підкреслює його людиновимірний характер.
   Система у її внутрішній структурі та організованості розкрита як сукупність однорідних та різнорідних одиниць у їх єдності та зв’язку. Усвідомлені чотири типи систем: дискретна, жорстка, відкрита та закрита, кожна з яких має свою специфіку у контексті формування біоценозу та антропоценозу.
   Показано, що єдність біоценозу та антропоценозу полягає у здатності до авторепродукції, а відмінність у тому, що останній підкорюється не лише біологічним законам, але й суспільним, культурним, духовним. Крім того, якщо біоценоз еволюціонує лише шляхl...
   PubDate: 2018-08-17
   DOI: 10.15421/171896
   Issue No: Vol. 21, No. 7 (2018)
    
 • «Постмодерністський поворот»
         американських воєнних науковців:
         поверхневий, схвальний чи критичний'

  • Authors: Y. O. Loboda
   Pages: 77 - 83
   Abstract: Воєнна професія та освіта і наука ніколи не були повністю відокремлені одна від одної. Починаючи з епохи Античності, офіцери завжди контактували з цивільними інтелектуалами – особисто чи на інституційному рівні.
   Поширення гуманітарної освіти серед офіцерів збройних сил країн Заходу визначається дослідниками як позитивний чинник, який поліпшує здатності військових до критичного мислення при виконанні службових обов’язків, розширює їхній світогляд.
   Однак досі залишається невивченим питання, як саме зміст сучасної вищої гуманітарної освіти може впливати на бойові здатності офіцерів. Сучасна Західна освіта та інтелектуальна мода значно відрізняються від, наприклад, наукової основи діяльності стратегічних служб, закладених Шерманом Кентом – дедалі частіше у фаховій літературі можна зустріти посилання на такі поняття, як «релятивізм», «ризома», «соціальний конструкт» та інших, що можна віднести до лексикону «постмодернізму».
   Лише в деяких випадках автори спеціалізовани...
   PubDate: 2018-08-17
   DOI: 10.15421/171897
   Issue No: Vol. 21, No. 7 (2018)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-