for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover
e-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 1309-5803
Published by DergiPark Homepage  [199 journals]
 • İMAM MÂTURÎDÎ'NİN DİN ŞERİAT-AYRIMI ANLAYIŞINDA EBÛ
         HANÎFE'NİN ETKİSİ

  • Authors: Metin Avcı
   Abstract: İmam Mâturîdî’nin Ebû Hanîfe’nin görüşlerini benimseyip savunduğu ve îtikâdda HanefilereMaturidî denildiği bilinmektedir. Bununla birlikte onun fikirlerinde Ebû Hanîfe’nin etkisi akademik düzeyde yapılan bir araştırma ileortaya konulmuş değildir. Nitekim onun ulûhiyet, iman, nübüvvet, âhiret, kaderanlayışları incelendiğinde Ebû Hanîfe’nin görüşleriyle uyuştuğu, hatta bazıyönlerden onun görüşlerini sistemli bir hale getirerek güncellediği, îtikâdanlayışının genel manada onunla paralel olduğu da görülmektedir. Din-şeriatayırımına gitmeleri ise, bu etkinin bununla sınırlı olmadığını gözler önünekoyan başka bir kanıttır. Onlara göre din; tevhide iman etmeyi yani şirkiterk edip Allah’a yönelmeyi, ibadeti yalnız O’na has kılmayı ifade eder. Şeriatise; tevhid merkezli bu dinin îtikâdi, ahlakî ve amelî sahadaki aslı ve özüaynı olan, her bir peygambere vahiy yoluyla gönderilen fakat tarihi, kültürelve sosyal şartlara göre birbirinden farklı olan boyutlarını ifade eder. Buyönüyle din sabit, şeriat ise dinamiktir. Biz bu makalemiz ile Ebû Hanîfe’yenispet edilen ve İmam Mâturîdî’nin günümüze ulaşan eserlerindeki bilgilerdenyola çıkarak, Ebû Hanîfe’nin kendisinden yaklaşık iki yüz sene önce savunduğudin-şeriat ayrımını, İmam Mâturîdî’nin de kabul ederek nasıl ele alıpsavunduğunu, dolayısıyla onun bu anlayışında Ebû Hanîfe’nin etkisini ortayakoymayı hedefledik. 
   PubDate: Sat, 30 Jun 2018 00:00:00 +030
    
 • İslam Mezhepleri Tarihi Dersine Yönelik Görüş ve Beklentiler
         (Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği)

  • Authors: Fevzi Rençber
   Abstract: Osmanlıdan günümüzemedreselerde ve İlahiyat Fakültelerinde İslam Mezhepleri Tarihi dersi geçmişe,günümüze ve geleceğe bakan yönleriyle ilahiyat eğitim ve öğretim geleneğiiçinde olmazsa olmazlar içinde yer almaktadır. Makalemizde İlahiyatFakültelerinde İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalında okutulan Çağdaş İslamAkımları ve Türkiye’de Alevîlik-Bektaşîlik derslerinin anlam ve önemini konununmuhatapları öğrencilerden topladığımız veriler ışığında incelemeyi ve ulaşılacakbulguları tartışmaya açmayı hedeflemekteyiz. Bu kapsamda çalışmamızda ilkolarak İslam Mezhepleri Tarihi dersinin medrese geleneğinden İlahiyatFakültelerine kadar kısa tarihçesi ele alınmış, daha sonra 2008 yılından beriöğrenci almakta olup, on yıllık geçmişe sahip olan Şırnak Üniversitesi İlahiyatFakültesindeki öğrencilerin tutumları üzerinden İslam Mezhepleri Tarihi eğitiminindünü, bugünü ve geleceği üzerine tespit ve önerilerde bulunulmuştur.Çalışmamızda 2016-2017 eğitim-öğretim yılında cinsiyet ve yaş farkıgözetilmeksizin İslam Mezhepleri Tarihi dersi alan toplamda 155 öğrenciüzerinde anket çalışması uygulanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Bununyanında İslam Mezhepleri Tarihi dersinin teorik yönünün pratik hayattaki tesiri,yani birlikte yaşamaya katkısı değerlendirilmiştir.
   PubDate: Sat, 30 Jun 2018 00:00:00 +030
    
 • İbn Teymiyye Hakkındaki Olumsuz Algının Kritiği

  • Authors: Ahmet Yalçın
   Abstract: İbn Teymiyye, Haçlı Seferleri veMoğol saldırılarının yıprattığı İslâm dünyasının yeniden toparlanmasınınbaşlangıcı sayabileceğimiz dönemde parlak bir kişilik olarak devrinin günceltartışma konularında fikirlerini bildirmiş, çeşitli tartışmaların ortasında yeralmıştır. Mensup olduğu Hadis Ekolünün genel karakteristiği düşüncelerineyansımış, telif ettiği eserlere etki etmiştir. İbn Teymiyye, sonraki dönemlerdehakkında birbirinin zıddı biçimlerde anılmıştır/algılanmıştır. İbn Teymiyyeüzerinde oluşan algılar, onun çok detaylı şekilde yaptığı izahlar ya da onuntelif ettiği eserlerinden ziyade, genel malumatlara ve özellikle günümüzdekolaycı bir algı üzerine kurulmakta ve değerlendirilmektedir. Bu algılara temelteşkil eden kaynakların kritiği ile İbn Teymiyye'nin üslubu hesaba katılmamaktadır.Doğrudan mutasavvıflara getirdiği tenkitler veya onu sahiplenenler üzerindenveyahut ona aidiyeti şüpheli olan; "Ben nasıl indiysem Allah Teâlâ daişte böyle iner" sözüne dayanılarak hakkında yorum yapılmaktadır. Bumakale İbn Teymiyye hakkında oluşturulan algıyı tartışmak için kalemealınmıştır.
   PubDate: Sat, 30 Jun 2018 00:00:00 +030
    
 • Şii İslam Tarihi

  • Authors: Feyza Doğruyol
   Abstract: Şiî İslam tarihinin derli toplu ve zengin bir kaynakça temelinde kalemealınması şeklindeki bu eser Şiîliğin tarihini aktaran az sayıda değerli eserarasında yerini almıştır. İsmailî tarihi ve öğretileri hakkında önemli başucueserleri de kaleme alan Daftary, bize yeni bir tarih yazımı örneği sunarakeserinin sonuna eklediği zengin kaynakça ile de bu alanda çalışma yapanaraştırmacılara yol göstermektedir.
   PubDate: Sat, 30 Jun 2018 00:00:00 +030
    
 • Mâturîdî Kelamını Anlamak: Düşünsel Miras, Çağdaş ve Geleceğe
         Dönük Problemler Sempozyumu (28-29 Ekim 2017, Amman)

  • Authors: Betül Yurtalan
   Abstract: “Kalam Research and Media” tarafından düzenlenen “Understanding Maturidi Kalam Legacy, Present & Future Challenges” adlı ilmî sempozyum 28-29 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi. Farklımilletlerden araştırmacıların yer aldığı bu ilmî çalışma, açılış oturumu, 5oturum ve bir değerlendirme oturumu şeklinde planlandı ve açılış tebliği ilebirlikte toplam 13 tebliğ sunuldu.
   PubDate: Sat, 30 Jun 2018 00:00:00 +030
    
 • Bir Mezhepler Tarihi Kaynağı Olarak
         Fıraku’l-Müfterika

  • Authors: Duran Eski
   Abstract: İslam mezheplerini konuedinen müellifler, ya müstakil bir kitapta ya da başka bir kitabın içerisinde birbölüm halinde mezhepleri ele almaktadırlar. Osman el-Kirmânî el-Irakî’de, Kenzü’l-Hafî adlı eserinin sonbâbında kendi dönemine kadar olan mezhepleri konu edinmektedir. Ancakmezheplerle ilgili olan bu bâbın, zamanla Fıraku’l-Müfterika adıylamüstakil olarak istinsah edildiği anlaşılmaktadır. Bu makalede hem Kenzü’l-Hafî hakkında bilgiverilmiş hem de bir mezhepler tarihi kaynağı olarak Fıraku’l-Müfterika metot, şekil, içerik ve üslup açısındanincelenip değerlendirilmiştir.
   PubDate: Sat, 30 Jun 2018 00:00:00 +030
    
 • Diyanet İslam Ansiklopedisinin İslam Mezhepleri Tarihi ile İlgili
         Maddeleri Üzerine Bir Değerlendirme

  • Authors: İsmail Akkoyunlu
   Abstract: İslam kültür ve medeniyetine dair Müslümanlartarafından oluşturulan ilk sistemli ve kolektif ansiklopedi çalışması olanDiyanet İslam Ansiklopedisi, İslam Bilimleri açısından temel bir kaynak eserniteliğindedir. İslam’la ilgili ilim, tarih ve medeniyete ait 20.000’den fazlamadde içeren eser; İslamî ilimlerin farklı disiplinleri açısından da önemlibilgiler ihtiva etmektedir. Ansiklopedinin önemli bilgiler içerdiği disiplinlerdenbiri de İslam Mezhepleri Tarihi’dir. Bu disiplinle ilgili çok sayıda madde içereneser, alanın uzmanları tarafından ilk başvuru kaynaklarından biri olarakkullanılmakta ve bu yönüyle takdir edilmektedir. Bununla birlikte diğeralanlarda olduğu gibi Mezhepler Tarihi alanı ile ilgili maddelerin de bir bütünolarak değerlendirilmesi ve bazı tespitlerde bulunulması önem arz etmektedir.Bu amaçla makalemizde Diyanet İslam Ansiklopedisi’nin Mezhepler Tarihi ileilgili maddeleri; mezhep, fırka, kavram, eser ve şahıs gibi değişkenlerüzerinden ele alınacak ve karşılaştırmalı bir yaklaşımla eleştirel birdeğerlendirmeye tabi tutulacaktır. Böylelikle Diyanet İslam Ansiklopedisi’ninMezhepler Tarihi ile ilgili maddelerinin genel görünümünün ortaya çıkarılmasınaek olarak alanla ilgili mezhep, fırka, kavram,eser ve şahısların birlikte ve bir bütün halinde görülmesi amaçlanmaktadır.
   PubDate: Sat, 30 Jun 2018 00:00:00 +030
    
 • Cem Dergisi'nin Sunumuyla Alevi Gelenekte İbadetler

  • Authors: Ahmet İshak Demir; Yaşar ŞANLI
   Abstract: Bu makale Cem Dergisi’ndesunulan Alevi gelenekte ibadetler konusunu derlemeyi amaç edinmiştir. Söylemanaliziyle yapılan incelemede elde edilen bulgular şöylece sıralanabilir.Alevilik’te şekli ibadet bulunmadığı, ibadetin gizli yapıldığı ve ibadetdilinin Türkçe olduğu belirtilir. Bilinen şekliyle bir abdest, namaz, oruç vezekat olmadığı ve cemin Aleviliğin temel ibadeti olduğu görüşü belirgin birşekilde dile getirilir. Miraç kırklar ceminin başlangıcı olarak verilir. Buhaliyle kökünü ve kaynağını Kur’an’da ve Hz. Peygamber’de gören, fakat bunlarınfarklı bir yorumu olan bir ibadet anlayışı Dergi’de sunulur.
   PubDate: Sat, 30 Jun 2018 00:00:00 +030
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 18.212.222.217
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-