for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover
Dokuz Eylül Üniversitesi GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ (Yedi)
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1307-9840
Published by Dokuz Eylül Üniversitesi Homepage  [6 journals]
 • Greimas’ın Göstergebilim Yöntemiyle Bir Filmi Okumak: Milcho
         Manchevski ve Yağmurdan Önce

  • Authors: Banu ÇAKMAK DUMAN
   Abstract: Bir sanat yapıtında yaratıcı genellikle okuru/izleyiciyi belirli anlam ya da duygular etrafında buluşturmak ister. Bu nedenlebelirli dilsel ve görsel öğeleri harekete geçirir. Sanat yapıtında bu öğeler genellikle göstergelerdir. Yaşam da onu konu alansanat da göstergelerden oluştuğu için bunu inceleyen bir bilim doğmuştur: göstergebilim. Okuyucu/izleyici göstergeleriyapıtın bağlamı içinde, birbiriyle ilişkili olarak, göstergebilim yöntemi yardımıyla adım adım çözümlediğinde söz konusuanlama ulaşabilir. Bu yazıda bu tür bir göstergebilimsel okuma modeli Milcho Manchevski’nin filmi Yağmurdan Önce üzerindengösterilmeye çalışılmış, alımlayıcının yapıtla aktif ilişki kurduğu bir anlamlama biçimi sunulmuştur. Bunun için filmGreimas’ın göstergebilim yöntemiyle çözümlenmiştir.
   PubDate: Mon, 22 Jan 2018 00:00:00 +030
    
 • Yedi

  • Authors: 19. Sayı
   Abstract: Yedi 19. sayı
   PubDate: Mon, 22 Jan 2018 00:00:00 +030
    
 • Yazım Kuralları

  • Authors: Yazım Kuralları
   PubDate: Mon, 22 Jan 2018 00:00:00 +030
    
 • İzmir Tarihi Akseki Han Çinileri Belgelenmesi ve Koruma
         Önerisi

  • Authors: Serap IŞIKHAN; Ebru KÖSE
   Abstract: Uzun bir tarihe ev sahipliği yapan İzmir’in kentsel gelişimi 17.yüzyıldan itibaren artmaya başlamış, 18. yüzyıl ve sonrasındasanayi devriminin de etkisiyle bir ticaret ve liman kenti olmuştur. Osmanlı’nın son dönemine kadar bu canlılığınıkoruyan İzmir, Kurtuluş Savaşı esnasında büyük yangınla yerle bir olmuş, Cumhuriyet döneminde bir ulusal kimlik bulmaanlayışıyla yeniden şekillendirilmiştir.Cumhuriyet döneminde I. Ulusal Mimarlık Akımıyla İzmir’de birçok eser meydana gelmiştir. Akseki Han da bu akımın özelliklerinitaşıyan eserlerden biridir. Binanın dış süslemesi Osmanlı Dönemi tarzını yansıtması bakımından önemlidir. BinadaKütahya çinileri kullanılmıştır. Bu araştırmada, yapıda karakteristik Kütahya çinilerinin yer aldığı dış cephe panolarındurumu değerlendirilerek, hasar tespit planları oluşturulmuş ve çözüm önerileri sunulmuştur.
   PubDate: Mon, 22 Jan 2018 00:00:00 +030
    
 • Gezi Oyunları Bağlamında Sahnede Çağdaş Dil
         Arayışları

  • Authors: Yunus Emre GÜMÜŞ; Semih ÇELENK
   Abstract: Kentli bir toplumsal hareket olarak sınıflandırılan Gezi Parkı eylemleri, kent hakkı tartışmaları çerçevesinde ortaya çıkmış,bu süreçte toplumsal ve siyasal taleplerin de eklemlendiği geniş tabanlı bir toplumsal ittifaka dönüşmüştür. Kısa süredebir fenomen haline gelen Gezi, toplumsal muhalefetten, sosyal yaşama, güncel siyasetten sanata kadar pek çok alanda eşigörülmemiş depremler yaratmıştır. Eylemlerin başından beri bir direniş aracına dönüşen sanatsal üretimler Gezi’ye özgünkimliğini kazandırırken tarihsel birer belge yerine geçerek Gezi’nin geleceğe taşınmasında rol oynamıştır. Bu çalışmadaGezi Parkı direnişinin tiyatro oyunlarına nasıl yansıdığını süreçte kaleme alınan oyunları inceleyerek tartıştık. Söz konusuoyunlarda çağının tanığı olan yazarların, yaşananları sanatın süzgecinden geçirerek çağdaş bir dil ve yeni bir estetik algıylageleceğe aktarma çabasında oldukları gözlenir.
   PubDate: Mon, 22 Jan 2018 00:00:00 +030
    
 • Geleneksel Türk Seramiğinin Seramik Eğitimindeki Yeri

  • Authors: Vedat KACAR
   Abstract: ‘Geleneksel Türk seramiği’ adlandırması günümüzde güzel sanatlar eğitiminde yaygın olarak kullanılmayan ancak ‘çini’olarak literatürde yer almış geleneksel üretim biçiminin bir karşılığıdır. ‘Geleneksel Türk seramiği’ yerine ‘çini’ terimininkullanılıyor olmasının sektör ve eğitim alanlarında kavram kargaşasına neden olduğu konusunda görüşler bulunmaktadır.Üretim yöntemleri ve kullanılan malzemelerin benzer olması öğrencilerin algısında bir yanılgı oluşturmaktadır. Bu yanılgıseramik ve çini üretimlerinin farklı uygulama ve tasarım alanları olarak algılanmasıdır. Çamur, sır, boya çeşitleri ve pişmedereceleri farklılık gösterse de ortaya çıkarılan ürünler/eserler aynı aileye aittir. Çini ürünlerin ‘geleneksel seramik’ olaraktanımlanması, bu kavramın daha doğru anlaşılmasını sağlar. Üretim serüveni ve şekillendirme aşamaları birbirindenfarklı olmayan seramik ve çini eğitiminde her iki alanın birbirinden nasıl faydalanabileceği üzerine öneriler getirmek buçalışmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırmada, genel olarak ‘çini’ sanatı olarak kabul gören geleneksel Türk seramiküretim biçiminin ve bu üretim kapsamında kullanılan geleneksel form ve malzemelerin Seramik Bölümlerinde ne şekildeyer alması gerektiği üzerinde durulmuş, çağdaş Türk seramiği ile geleneksel Türk seramiğinin kimlik sorunu tartışılmıştır.Bu yolla günümüz seramik eğitiminde çağdaş ve geleneksel Türk seramiğinin hangi noktalarda birleşebileceği hakkındaönerilerde bulunulmuştur.
   PubDate: Mon, 22 Jan 2018 00:00:00 +030
    
 • Öldürmenin Otobiyografisi: Gerçek Easterman Kim' Sosyal Yapısalcı
         Bir Yaklaşım Olan Anlatı Psikolojisinin İzinde Otobiyografik
         Performans

  • Authors: T.Gözde PELİSTER
   Abstract: Bir sosyal yapısalcı yaklaşım olarak kabul edilen anlatı psikolojisi benliği zaman, anlatı ve yeniden yaratım süreçleriyleilişkilendirmiştir. Bu süreçlerin anlatı türünde temsili olan otobiyografi ise tiyatro çalışmalarında geleneksel gerçek yaşamöyküsünün sınırlarını aşıp, kurgusal edimsel otobiyografik biçimlere evrilmiştir. Anthony Horrowitz’in Ermişler ya da Günahkarlaroyunu bu yeni yaklaşımın boyutlarının gözlemlenebileceği bir metindir. Gerçek öznenin, geçmişin yardımıyla şimdiyikurmaya çalışmasına ilginç bir örnektir.
   PubDate: Mon, 22 Jan 2018 00:00:00 +030
    
 • Düşünsel Paradigmanın Değişimi ve Tiyatronun Evrimi Ekseninde Peter
         Brook’un Kültürlerarası Tiyatrosu

  • Authors: Emre YALÇIN
   Abstract: Batıda İkinci Dünya Savaşı sonrasında sosyal bilimlerin ve entelektüel yaşamın ağırlıklı olarak “kültür” başlığına kaymasınısağlayan düşünsel paradigma değişikliği ile tiyatroda 20.yy’ın ilk çeyreğinden itibaren avangardlarla tetiklenen yeniarayışların kesişimi, 1960’lı, 70’li yıllarda kültürlerarası çalışmaların yükselmesi ile gerçekleşir. Peter Brook’un kültürlerarasıtiyatro düşüncesi ve pratikleri, hem bu paradigma değişimini mikro bir çerçevede kavramak, hem de tiyatronun metinmerkezlilikten,sahneleme merkezli bir tiyatralliğe doğru evriminde kültürlerarası çalışmaların rolü üzerine düşünmek içinikili bir olanak sunmaktadır. Diğer taraftan, özellikle Mahabharata prodüksiyonun getirdiği tartışmalar, değişen düşünselparadigmanın bünyesinde barındırdığı paradokslara ışık tutmaktadır.
   PubDate: Mon, 22 Jan 2018 00:00:00 +030
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 18.212.222.217
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-