for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover
Demiryolu Mühendisliği
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2149-1607
Published by DergiPark Homepage  [199 journals]
 • TCDD’de Çalışan Mühendislerin Hizmetiçi Eğitimlere Yönelik
         Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi ve
         Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi

  • Authors: Hasan Tanış; Cüneyt Türkkuşu
   Abstract: Teknolojideki hızlıdeğişim, alandaki yeni ürün ve hizmetler, kurum ve örgüte ait iş yapısındakideğişimler her kademedeki çalışanlar için hizmet içi eğitimi önemliyapmaktadır. Bu nedenle bu çalışmada, TCDD'de görev yapmakta olan mühendislerin hizmetiçi eğitimlere yönelikgörüşleri belirlenerek eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi amaçlanmıştır.Araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi kullanılmıştır.İlk olarak Demiryolu Mühendisleri Derneğinden 2 kişi, TCDD Eğitim Şubesi’nden 3kişi olmak üzere 5 kişilik bir ekip oluşturulmuş ve ihtiyaca uygun bir ankethazırlanmıştır. Bu anket DEMUHDER (Demiryolu Mühendisleri Derneği) sitesinde 1ay boyunca yayınlanmıştır. Araştırmanın katılımcıları, amaçlı örneklemeyöntemlerinden kolay ulaşılabilir örneklem tekniğiyle seçilmiştir. 115 kişiankete eksik yanıt verdiği için çalışmaya dâhil edilmemiştir. Analiz içinfrekans, yüzde ve kay kare istatistiksel tekniklerinden yararlanılarakçözümleme yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların genel olarakbugüne kadar yapılmış olan eğitimlerden memnun olmadıkları görülmektedir. Birdiğer araştırma sonucuna göre eğitim seviyesi arttıkça hizmetiçi eğitimdenmemnuniyet düzeyi arttığı söylenebilir. Ayrıca çalışanların çalışma yılıarttıkça memnuniyet düzeylerinin de arttığı görülmüştür.  Bu araştırmanın sonuçları, TCDD’nin 2018 yılınadönük hizmet içi eğitimlerin planlanması aşamasında kullanılmıştır.
   PubDate: Sun, 18 Feb 2018 00:00:00 +030
    
 • 7. Sayı Kapak ve İçindekiler

  • Authors: Demiryolu Mühendisliği
   Abstract: .
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 18.212.222.217
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-