for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover
Darulfunun Ilahiyat
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2630-6069
Published by İstanbul Üniversitesi Homepage  [32 journals]
 • Kitap Değerlendirmesi: Aydın, Muhammet Şevki. Din Eğitimi Bilimi.
         Kayseri: Kimlik Yayınları, 2017. ISBN: 978-605-2345-01-6 , 438 sayfa.

  • Authors: Betül Günaydın
   Abstract: Aydın, Muhammet Şevki. DinEğitimi Bilimi. Kayseri: Kimlik Yayınları, 2017. ISBN: 978-605-2345-01-6 ,438 sayfa.
   PubDate: Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +030
    
 • Kitap Değerlendirmesi: Saydam, Bilgin. Deli Dumrul'un Bilinci,
         “Türk-İslam Ruhu Üzerine” Bir Kültür Psikolojisi Denemesi,
         İstanbul: Metis Yayınları, 2017. ISBN-13: 978-975-342-155-3, 358 sayfa.
         

  • Authors: Musa Karabeyeser
   Abstract: Kitap Değerlendirmesi:  Saydan, Bilgin. Deli Dumrul'un Bilinci, “Türk-İslam RuhuÜzerine” Bir Kültür Psikolojisi Denemesi, İstanbul: Metis Yayınları, 2017.ISBN-13: 978-975-342-155-3, 358 sayfa.
   PubDate: Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +030
    
 • Sempozyum Özeti: Sahn-ı Seman’dan Darulfünun’a Osmanlı’da İlim
         ve Fikir Dünyası: Alimler, Müesseseler ve Fikri Eserler XVIII. Yüzyıl
         22-23 Aralık 2017

  • Authors: Nilüfer Kalkan Yorulmaz
   Abstract: Sahn-ı Seman’dan Darulfünun’aOsmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Alimler, Müesseseler ve Fikri Eserler XVIII.Yüzyıl 22-23 Aralık 2017
   PubDate: Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +030
    
 • Türk Makam Müziğinin Çalgılarından Kemençenin Öğrenimi İçin
         Dijital Bir Materyal Geliştirme Önerisi

  • Authors: Aslıhan Eruzun Özel
   Abstract: Teknolojinin hızlagelişmesi ve kullanımının kaçınılmazlığı, bilimde ve sanatta ilerlemenin birgereği olmuştur. Eğitim biliminde bilgisayar çağınıngetirdiği olanaklar, bireylerin öğreticilerinin ışığında kendi kendilerine deöğrenmelerine imkân tanımaktadır. Hızla gelişen ve değişen dünyamızdafasiküller halinde yayınlanan çalgı metotları, yerini giderek teknoloji ile beslenmiş̧eğitim yöntemlerinebırakmaya başlamıştır. Dijital öğretim materyalleri adı altında yer alan CD,VCD, DVD, internet gibi çeşitli eğitimyolları kullanılarak, yardımcı nitelikte kaynaklar oluşturulabilmektedir. Bu çalışmada,bilişim teknolojilerinden yararlanarak hazırlanmış Türk Makam Müziği çalgı metotlarından hareketle, Türkiye’de bu yol ileuygulanan bireysel çalgıeğitiminin yeterlilik düzeyi incelenmiştir. Elde edilen veriler ve izlenimlerışığında, kemençeiçinkullanımı kolay ve yararlı bir sonuca varılabilecek yardımcı nitelikte birmateryal geliştirilmesi sorgulanmıştır. Sonuçta,kemençeeğitimine katkıda bulunabilecek bir DVD hazırlanabileceği fikrine varılmıştır.
   PubDate: Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +030
    
 • Şemseddin Timurtâşî’nin Risâle fi'n-Nükûd İsimli Eseri

  • Authors: Şeyma Özdemir; Erol Özvar
   Abstract: Hanefî mezhebinin önemli fakihlerindenolan Şemseddin Timurtâşî (v.1599) yaşamış olduğu dönemin parasal istikrarsızlıklarınadair bir risale kaleme almıştır. Risâletü Bezli’l-mechûd fî tahrîri es’iletitegayyüri’n-nükûd ismini verdiği ve kısaca Risâle fi’n-Nükûd olarakgeçen bu risaleyi Hüsamüddin Affane tahkik edip neşretmiştir. Elinizdeki bumakale, bu risaleyi tanıtmakta ve Timurtâşî'nin fıkhî yaklaşımını dönemintarihi verilerinin ışığında ele alarak anlamaya çalışmaktadır. Müellif, burisalede 16. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı yönetimi tarafından yapılantağşişlerin yol açtığı mübadele meselelerini tasnif ve tahlil eder. 16.yüzyılın sonlarında ve 17. yüzyılın başlarında Osmanlı coğrafyasında sikkelerintedavülden kalkması, piyasadan çekilmesi ya da değerinin değişmesi gibi parasalmeseleler söz konudur ve akitlerde ödemelerin nasıl yapılacağına dairanlaşmazlıklar vardır. Dahası, Timurtâşî'nin verdiği bilgilere göre döneminulemasının sözü edilen meselelerde hukuki ihtilaf içinde olduğu anlaşılmaktadır.Timurtâşî bu risalede Osmanlı coğrafyasında tedavül eden akçe ve şâhî gibisikkelerin istikrarsızlıkları nedeniyle ortaya çıkan anlaşmazlıkların hallindemahkemelerin yeknesak bir hüküm etrafında karar vermeleri ve bu amaçla müftülerinihtilafları ortadan kaldırmak için Hanefî mezhebindeki fetva usûlünü izlemelerigerektiğini ileri sürmektedir.
   PubDate: Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +030
    
 • İlahiyat Fakültesi Öğretim Elemanlarının Lisans Düzeyindeki
         Derslerde Yöntem ve Materyal Kullanma Durumları

  • Authors: Adem Güneş
   Abstract: Türkiye’deilahiyat fakülteleri sorunlu ve kesintili süreçlerden geçerek bugüne ulaşmıştır.Bugün ise ilahiyat eğitimi daha farklı süreçleri yaşamaktadır. Öyle ki bukurumlar yapısal bir değişim ihtiyacı içindedirler. İlahiyat fakülteleri bugünistenilen nitelikte yapısal değişiklikleri gerçekleştirmiş olsa bile, bu durumkaliteyi yakalamaya yetmeyecektir. Kalite arayışında bu değişimlere ilavetenöğretim elemanlarının ders işleme yeterliklerinin de daha üst düzeylereulaşması önemli bir husustur. Dolayısıyla bu çerçevede öğretim elemanlarının yöntemve materyal kullanma durumlarının ortaya konulması gerekmektedir. Bu araştırmailahiyat fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının, öğretim yöntem vemateryalleri kullanımı konusundaki mevcut durumlarını ortaya koymayıamaçlamaktadır. Nicel-betimsel bir nitelikte olan araştırmaya 156 öğretimelemanı katılmıştır. Ölçme aracı olarak 19 maddelik yöntem listesi, 21 maddelikmateryal listesi ve 17 maddelik değerlendirme formundan oluşan bir anketuygulanmıştır. Araştırmanın ortaya koyduğu temel sonuç şudur: Öğretimelemanları, farklı yöntem ve materyal kullanımını birçok açıdan gerekli bulmalarınave bunların uygulaması konusunda kendilerini yeterli görmelerine rağmen, dersişlerken bu kanaatlerini pratiğe yansıtmamakta ve geleneksel birkaç yöntem vemateryalin dışına çıkmamaktadırlar. Bu sonuca göre, ülkenin din öğretimiihtiyacını karşılamakla mükellef kurumlar olan ilahiyat fakülteleri ve onlarınöğretim elemanları, değişen ve gelişen eğitsel-teknolojik stratejiler doğrultusundakendini geliştirerek güncellemelidir.
   PubDate: Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +030
    
 • Mekkî-Medenî Sûre Tespitinde Üslup ve Muhtevanın Önemi: İnsan
         Sûresi Örneği

  • Authors: Soner Aksoy
   Abstract: Kur’ânbelli bir zaman aralığında Hz. Peygamber’e vahyedilmiş, ilâhî iradenin beyânibir müdahalesidir. Bu beyâni müdahale belli bir tarihsel vasatta, yirmi üç yıllıksüre zarfında nas-olgu diyalektiği içerisinde teşekkül etmiştir. Kur’ân’ın teşekkülsürecini etkileyen birçok etken olmakla birlikte bu etkenlerden birisi şüphesizMekke’den Medine’ye hicrettir. Zira hicretle birlikte olgusal ve mekânsal birdeğişiklik meydana gelmiş ve bu durum Kur’ân’ın üslup ve muhtevasına etkietmiştir. Kur’ân sûrelerinin Mekkî-Medenî olarak tasnif edilmesinde nakil, kıyasve ictihat şeklinde farklı kriterler esas alınmıştır. Nakil rivayete dayalıbilgiyi, kıyas ve ictihat ise, üslup ve muhtevadan hareketle ulaşılan sonucuifade eder. Bu bağlamda İnsan sûresi nakledilen birçok rivayette Medenî olarakdeğerlendirilmiş, diğer bir takım rivayetlerde ise, Mekkî olduğu ifadeedilmiştir. Biz bu çalışmada her iki görüşe yer vermekle birlikte sûrenin üslupve muhtevasından hareketle hangi döneme ait olduğunu tespit etmeye çalışacağız.Zira üslup ve muhteva sûrelerin dönemlerini belirlemede önemli esaslardanbirisidir. Bu çerçevede İnsan sûresinin Mekkî olduğu kanaatine ulaştığımızıbelirtmeliyiz.
   PubDate: Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +030
    
 • İbn Sînâ’nın Mâhiyet-Vücûd Ayrımının Dekonstrüksiyonu ve
         Vâcibu’l-Vücûd’un Mâhiyeti

  • Authors: Kayhan Özaykal
   Abstract: İbn Sînâ’nın mâhiyet-vücûd ayrımını belirli epistemolojik düşüncelerleuyumlu bir şekilde tesis etmesi, kendinde mâhiyete dair özgün bir fikirgeliştirmesini sağlamıştır. Bu fikir, bilginin geçerliliğine ve aslındaimkanına dayanacak olan mantık ve bilim arasında bir köprü sağlamak için küllîve cüz’î mâhiyetlerden ayrılır. Bununla birlikte bu aynı kavram, İbn Sînâ’nınmeşhur tanımlaması Vâcibu’l-Vücûd ile ilgili birtakım sorunlar doğurmaktadır.Bunların yanı sıra, İbn Sînâ’nın Vâcibu’l-Vücûda bir mâhiyet verip vermemehususundaki merak uyandıran tereddüdü, buna mütekabil yorumcuları onunmetafiziğinin mâhiyetçi veya varoluşçu olarak anlaşılması konusunda ihtilafadüşürmüştür. Bu makale, Vâcibu’l-Vücûd ile ilgili problemlerin tabiatıitibariyle mevcut çerçevenin içinde kontrol edilemez olmasından dolayıgörüşlerden hiçbirinin doğru olmadığını iddia etmektedir. Aksine, İbn Sînâ’nınkendinde mâhiyet kavramının tarafımızca yapılan dekonstrüktif eleştirisi vemüteakip revizyonları, mantık ve bilim arasında köprü olmayı sürdürürkenVâcibu’l-Vücûd konusuna bir çözüm getirecektir.
   PubDate: Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +030
    
 • Teistik Kader Algısı Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Güvenirlik ve
         Geçerlik Çalışması

  • Authors: Ümit Horozcu
   Abstract: Bu çalışmada Teistik Kader AlgısıÖlçeği’nin (TKAÖ) geçerlik ve güvenirlik analizine ilişkin bulgulara yerverilmektedir. Teistik Kader Algısı Ölçeği bireylerin gündelik hayatlarındakarşılaştıkları olayların sorumluluğunu insanlara veya Allah’a atfetmedurumlarını ölçmektedir. Nihaî çalışma İstanbul’da yaşamakta olan 445 yetişkin üzerindegerçekleştirilmiştir. Ölçeğin geçerliği açımlayıcı ve doğrulayıcı faktöranalizi; güvenirliği ise Cronbach’s Alpha, Spearman Brown iki yarı testkorelasyonu teknikleri ile sınanmıştır. Yapılan analiz sonucunda güvenirlikkatsayısı yüksek (Cronbach’s Alpha .897, Spearman-Brown Coefficient .880 ve r =786) ve geçerliği iyi düzeyde (X2 /df = 3.34, RMSEA = 0.073, NFI =0.97, NNFI = 0.97, CFI = 0.98, RMR = 0.050, SRMR = 0.044, GFI =0.94, AGFI = 0.91) 12 maddeden oluşan tek faktörlü ölçeğe ulaşılmıştır. 
   PubDate: Fri, 15 Jun 2018 00:00:00 +030
    
 • Sempozyum Özeti: Darülfünun İlahiyat’ın İlmi Birikimi Sempozyumu,
         15 Mayıs 2018

  • Authors: Ahmet Hamdi Furat
   Abstract: Darülfünun İlahiyat’ın İlmi Birikimi Sempozyumu, 15 Mayıs 2018
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.242.115.55
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-