for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1304-8880
Published by Çukurova University Homepage  [7 journals]
 • Adana Bölgesi’nde Tek Pencere Sistemine Adaptasyon Süreci

  • Authors: Burcu Alatepeli; Pınar Elçiçek Güneş, Selçuk Çolak
   Abstract: Günümüzdünyasında bilgi teknolojileri ve dijitalleşme tüm alanlarda olduğu gibi ticarihayatında önemli ve vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Jeopolitik konumuylagerek ulusal gerek uluslararası lojistik faaliyetlerin adeta merkezinde olanTürkiye, bu değişimler doğrultusunda bilişim sistemlerinde oluşan ilerleme veyenilikleri rekabette getirisinin farkındalığı ile birçok kurum ve kuruluşaadapte etmek için çeşitli atılımlarda bulunmaktadır. Özellikle, lojistiksüreçlerde gümrük, liman vb. modlarda oluşan yoğunluğu ve aksamaları gidermeküzere 14/01/2014 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrüklerde belgekontrollerinin elektronik ortamda yapılacağı Tek Pencere Sistemi'ne geçişibaşlatmıştır. Sistem ile öncelikli olarak dış ticaretin gümrük bacağındakiişlem sürelerinin kısalması ve belgede sahteciliğin önüne geçilmesihedeflenmektedir. Tek pencere sisteminin hayata geçirilmesi ile ithalat,ihracat ve transit işlemlerinin standart hale getirilmiş bilgi ve belgeleri tekbir veri giriş noktasından işlenebilmektedir. Bu çalışmada sistemin en önemlikullanıcıları olan gümrük çalışanları ve gümrük mükelleflerinin tek penceresistemine adaptasyon süreci incelenmiştir. 
   PubDate: Sun, 15 Apr 2018 00:00:00 +030
    
 • Türkçede Zarf-Fiiller Ve Zarf-Fiillerde Yapılaşma
         Süreçleri

  • Authors: Muna Yüceol Özezen
   Abstract: Birbiçimbirim olarak fiilin ve bir cümle parçacığı (ögesi) olarak yüklemin insanbildirişiminin merkezinde olduğu klasik ve çağdaş dilbilim kuramlarında (örneğinL. Tesniéré’in Bağımsal Dilbiligisi kuramında ve N. Chomsky’nin Yönetim veBağlama kuramında) sürekli vurgulanan bir özelliktir. Benzer bir biçimdegeleneksel Türkoloji alanında yapılan çalışmalarda da fiil ve dolayısıylayüklem bildirişimin en önemli birimi olarak kabul ediliyor. Bu kadar önemliolmasına rağmen fiil, kendinden başka kimi birimlerle açık veya örtük birbiçimde zaman, mekân, koşul, durum, tarz vb. ilişkileri kurmadığı sürecedilbilgisinin bir parçası olamaz, soyut dünyanın soyut bir üyesi olarak kalır.Türkçede bu ilişkiler sıklıkla zarflar sayesinde kurulur ve bu ilişkikurulduğunda zarflar artık salt bir biçimbirim olmaktan çıkar, birsözdizimbirime dönüşürler. Türkçeye özgü bir biçimbirimsel kategori olanfiilimsilerden biri olan zarf-fiiller (-ınca, -ıp, -arak vb.) de yanyargıların zarf tümleci işleviyle dilbilgiselleşmesini sağlarlar. Bu çalışmaTürkçede genel olarak bu biçim-sözdizimsel birimlere odaklanmış ve çalışmasüresince şu sorulara yanıt aranmıştır: Acaba bir içyapı / gramer özelliği gösterenzarf-fiiller, diğer iç yapı bileşenleri kadar durağan mıdır' Sesbilgiselvaryasyonları bir kenara bırakırsak, Türkçede geçmişten günümüze her devir vesahada hep aynı veya benzer zarf-fiiller mi kullanılmıştır' Eğer Türkçedezarf-fiil eklerinin kullanımında bir dinamizm varsa bunun nedenleri nelerdir'Çeşitli Türk dillerinde yeni zarf-fiiller nasıl üretilmekte, yeni zarf-fiilselyapılanmalar nasıl ortaya çıkmaktadır' Üretim süreçlerinde benzerlikler varmıdır' Zarf-fiiller zaman içinde prestij kaybeder mi' Çalışmanın veri tabanınıTürkiye Türkçesi, Azerice, Türkmence, Kazan Tatarcası, Kırgızca, Kazakça, Özbekçe, Uygurca, Tuvaca, Yakutça,Çuvaşça gibi Türk dilleri üzerinde hazırlanmış gramer kitaplarında yer alanzarf-fiil listeleri oluşturacaktır ve gerektikçe ağızlarla da ilişkilerkurulacaktır.
   PubDate: Sun, 15 Apr 2018 00:00:00 +030
    
 • Assessment of Hybrid Artificial Neural Networks and Metaheuristics for
         Stock Market Forecasting

  • Authors: Ayşe Tuğba Dosdoğru; Aslı Boru, Mustafa Göçken, Mehmet Özçalıcı, Tolunay Göçken
   Abstract: Even though a number of stock marketforecasting studies are done related with hybrid Artificial Neural Network(ANN) models, no standard procedures are available in the literature for eachstock. This causes a growing interest in using metaheuristic for the designingof appropriate ANN architecture. Therefore, this study used ten differentmetaheuristics including Ant Lion Optimization (ALO), Bird Swarm Optimization(BSA), Differential Evolution (DE), Grey Wolf Optimization (GWO), Moth-FlameOptimization (MFO), Multi-verse Optimizer (MVO), Particle Swarm Optimization(PSO), Simulated Annealing (SA), Weighted Superposition Attraction (WSA), andFirefly Algorithm (FFLY) to improve the performance of the ANN models. Proposedhybrid ANN models lead to significant opportunities to forecast stock marketmore effectively. Based upon results of performance measures, we also expecthybrid ANN models provide a remarkable solution for other forecasting problems.
   PubDate: Sun, 15 Apr 2018 00:00:00 +030
    
 • Sensitivity of Consumption to Current Income in Developıng Countries: An
         Empirical Reinvestigation of Absolute Income Hypothesis

  • Authors: İpek Tekin
   Abstract: The main purpose of thisstudy is to estimate the Keynesian Absolute Income Hypothesis using panel data fromdeveloping countries classified by income groups and regions. In accordancewith this purpose, fixed and random effects are used as estimators. The resultssuggest that current income level is a significant determinant of current consumptionexpenditures which means that Keynesian consumption function is still valid fordeveloping countries. Besides, marginal and average propensities to consume aresmaller than 1 as expected and decreasing from low towards upper-middle incomecountries. Regionally, the highest marginal and average propensities to consumeare estimated for Africa region as expected.
   PubDate: Sun, 15 Apr 2018 00:00:00 +030
    
 • Markov Analizi İle Cep Telefonu Operatör Tercihlerinin Belirlenmesi:
         Adana İli Üzerine Bir Uygulama

  • Authors: Ersin Kıral
   Abstract: Teknolojik değişim ve gelişmenin çok hızlıolduğu bu dönemde cep telefonu kullanımı ve buna bağlı olarak da cep telefonuoperatör tercihleri önem kazanmıştır. Araştırma Adana ilinde oturan 750 kişiyeson 7 yıllık mobil operatör tercihleri üzerine yapılan anket sonuçlarına göredeğerlendirilmiştir. Çalışmada Adana ilinde yaşayan halkın mobil operatörtercihleri ve uzun vadede operatör tercih olasılıkları tahmin edilmiştir.Operatör tercihleri ve operatörler arası geçişlere dayalı olasılıklarınhesaplanmasında Markov zincirleri analizinden yararlanılmıştır. Hızlı ve doğrukararlar almamızda sistematik bir yaklaşım olarak görülen Markov Zincirlerianalizi yardımı ile operatörlerin geçmişteki ve şimdiki tercih olasılıklarındanyararlanarak operatörlerin gelecekteki tercih olasılıkları tahmin edilmiştir.Bunun için sistemin geçiş olasılıkları matrisi ve durağanlığı belirlenmesi içinde uzun dönem denge vektörlerinin belirlenmesine yönelik olarak bir hesaplamagerçekleştirilmiştir.
   PubDate: Sun, 15 Apr 2018 00:00:00 +030
    
 • Work-Related Basic Need Satisfaction Scale: Analysis Of Construct Validity
         And Reliability in Turkish

  • Authors: Cumali Uri
   Abstract: The purpose of this study is to explorethe validity and reliability of the day level work-related basic needsatisfaction scale in Turkish. Data was collected from a sample of 397individuals working for different companies at private sector in Turkey. Resultsof the exploratory factor analysis have revealed that three factor solution hasexplained 78.9% of the total variance. In line to this, confirmatory factoranalysis supported the three factor structure (χ2 / df= 1.70; p <.05; RMSEA=.04; SRMR=.03; CFI = .99; TLI = .99)for this Turkish speaking sample. Moreover, Cronbach’s alpha coefficients ofthe scales (need for autonomy, need for competence, and need for relatedness)ranged from .84 to .90. In conclusion, findings from this study have disclosedthat scales which measure work related basic need satisfaction components arevalid and reliable in Turkish.
   PubDate: Sun, 15 Apr 2018 00:00:00 +030
    
 • Nesilden Nesile Kültürel Aktarımda Oyun ve
         Oyuncakların Rolü

  • Authors: Arzu Özyürek; Fatma Tezel Şahin, Zeynep Banu Gündüz
   Abstract: Buçalışmanın amacı, Türk toplumundaki bireylerin nesiller boyunca oyun ve oyuncaktercihlerini incelemektir. Yaklaşık 30-40 yıllık zaman diliminde, çocuklarınoyun ve oyuncak tercihlerinin incelenmesi ile zaman içerisindeki değişim ortayakonmaya çalışılmıştır. Çalışma grubunu 10 yaşında 175, 40 yaş ve üzeri 175 kişiolmak üzere 350 kişi oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında görüşme yöntemikullanılmıştır. Görüşmede 10 yaşındaki çocuklara en çok oynadıkları oyun veoyuncakların neler olduğu, 40 yaş üzerindeki bireylere çocukluklarında en çokoynadıkları oyun ve oyuncakların neler olduğu sorulmuştur. Verilerin içerikanaliz yapılmış, oyun ve oyuncaklar belirli kategorilere ayrılmış ve bukategorilere göre yüzde ve frekans dağılımları verilmiştir. Sonuç olarak; yakıngeçmiş ile kıyaslandığında içinde bulunduğumuz zaman dilimindeki çocuklarındaha çok bilgisayar oyunları ve hazır materyalleri kullandığı, yapılandırılmışoyun ve oyuncaklara yöneldikleri görülmüştür. Buna rağmen kovalamaca,yakalamaca, koşmaca türü oyunların benzerlik gösterdiği dikkat çekmiştir. 
   PubDate: Sun, 15 Apr 2018 00:00:00 +030
    
 • Critic-Moosra Yöntemi Ve Ups Seçimi Üzerine Bir Uygulama

  • Authors: Mert Demircioğlu; İbrahim Tolga Coşkun
   Abstract: Elektrikkesintilerinin bazı bölgelerde ya da bazı dönemlerde sık sık yaşanması, işlerinaksamasına ve maliyetlerin artmasına neden olabilmektedir. Bu durumda oluşabilecekzararları en aza indirmeye çalışan tüketiciler, kesintisiz güç kaynağı satınalmaktadır. Tüketiciler, bu satın alma sürecinde, mevcut imkânlarıdoğrultusunda, ihtiyaçlarını karşılayacak en uygun seçimi yapmaya çalışırlar. Buçalışmada tüketicilerin en uygun kesintisiz güç kaynağını seçimi yapabilmeleriiçin çok kriterli karar verme tekniklerinden, hesaplama zamanının kısa olması,matematiksel işlemlerin çok az olması, güvenilirliğin yüksek olması ve basitbir şekilde uygulanabilirliği gibi çok önemli üstünlükleri bulunan MOOSRA yöntemikullanılmıştır. Bu doğrultuda fiyat, watt değeri, hacim (boyut), ağırlık,gürültü seviyesi, priz çıkış sayısı, yetkili servis sayısı ve %90 kapasiteyekadar şarj süresi kriterleri altında, 8 adet kesintisiz güç kaynağı alternatifiincelenmiş ve performans sıralaması yapılmıştır. Kriter ağırlıklandırılmasındaise objektif bir ağırlıklandırma yöntemi olan CRITIC metodu kullanılmıştır.
    
 • Tasarımda Problem Çözme Eylemi Kapsamında Dokuma Kumaş Tasarımında
         Örnek Bir Uygulama

  • Authors: Havva Halaçeli Metlioğlu; Hacer Durmaz
   Abstract: Tasarımtarihi incelendiğinde belirli yöntemler ışığında tasarım yapılması  Bauhaus Okulu ile başlamış olup, tasarımkavramının tanımlanması ve yöntemleri üzerine kapsamlı araştırmalar ve yayınlar1960’larda gerçekleşmiştir. Bruce Archer tasarımı “bir amaca yönelmiş problemçözme eylemi” olarak tanımlamış ve tüm tasarım disiplinlerine uygulanabilecekbir yöntem geliştirmeyi hedeflemiştir. Archer’ın tasarım kavramına getirdiğitanım, tekstil ve dokuma tasarımı için de uygulanabilecek aşamalariçermektedir. Araştırma kapsamında dokuma tasarımı açısından problem olaraktekstil sektöründe rekabet edebilecek yeni ve farklı kumaşlar ortaya konulmasıbelirlenmiştir. Bu amaçla ev tekstillerinde kullanılan çözgü pike yapılarınkadın dış giyim kullanım alanına dönük olarak dokuma tasarım ve uygulamalarıyapılmıştır. Dokuma tasarımlarında renk, malzeme ve motif değişiminin çözgüpike yapıların özelliği olan kubbeli görünüm üzerindeki etkileri incelenmiş vearaştırmanın dokuma tasarımında yenilik ve fark yaratma adına örnek biruygulama yöntemi olması üzerine tartışılmıştır.   
    
 • Türkiye’de Bilgi Toplumunun Gelişimi: İletişim Amaçlı Kişisel
         İnternet Kullanımı Üzerine Bir Uygulama

  • Authors: Merve Ezer; Ersin Kıral
   Abstract: Bilgi en kısa tanımıyla öğrenme, araştırma veya gözlemyoluyla çaba sarf ederek elde edilen olguların tümüdür. Günümüzde bilgi toplumuolmak için bilgiyi odak noktası haline getirmek gerekmektedir. Gelişmiştoplumlar bilgi toplumu kavramıyla yeni bir düzene adapte olmaya başlamıştır.Bilgi toplumu olan ülkelerin en önemli özelliği kendi teknolojilerini üretmesive bu teknolojilerinin her alanda kullanmasıdır. Bu makalenin amacı Türkiye’de bilgive iletişim teknolojilerinin iletişim amaçlı kişisel kullanımlarına yönelik kullanımoranlarını araştırmak ve bir adımlı stokastik Markov zinciri modeli ile geleceğedair tahminlerde bulunmaktır. 2004- 2017 yıllarına ait TÜİK’den alınan beşkategorideki veri seti kullanılarak 2018 ve sonraki yıllar için internetkullanım oranlarındaki artma ve azalmalar tahmin edilmiştir. Her birkategorinin tahmini için Markov modeli oluşturulmuştur. Her model içinbelirlenen sınıflar arası geçiş olasılıkları matrisleri oluşturularak 2018 yılıgerçekleşme olasılıkları tahmin edilmiştir. Artmalar ve azalmalar başlangıçmatrisi ve geçiş olasılıkları matrisinin çarpımı ile tahmin edilmiştir.Tahminlerin limit matrisleri bulunmuştur. 
    
 • Almanca Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Anlık Dil Öğrenme
         Stratejileri

  • Authors: Güleser Korkmazer; H. Osman Aslan
   Abstract: Bu çalışmada, 2014/2015 Eğitim-ÖğretimYılında, Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Almanca HazırlıkBiriminde dil eğitimi alan öğrencilerin, Yazma Becerisi sınavlarındakullandıkları anlık dil öğrenmestratejileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Betimsel olarak yorumlanan buaraştırmada, Almanca A1-A2 dil düzeyinde iki sınav sorusuna verilen cevaplarhata analizi çerçevesinde irdelenmiştir. Anlık dil öğrenme stratejileriniOxford’un (1990) dil öğrenmestratejilerinden ve Bimmel&Rampillon’un (2000) dil kullanım stratejilerinden ayıran en önemli özellik, bustratejilerin anlık; yani durumu kurtarmak amaçlı uygulanmasıdır. Dolayısıyla biryazma sınavında tercih edilen anlık dil öğrenme stratejisi, bir sonraki yazma sınavındadeğişiklik gösterebilmektedir. Aksi halde, hedef dili öğrenme sürecinde durağanlaşmameydana gelmektedir. Ayrıca hazırlık eğitimi sürecinde, hedef dil seviyesiyükseldikçe kullanılan anlık stratejilerle birlikte ortaya çıkan hata türleride değişiklik göstermektedir. Sonuç olarak anlık dil öğrenme stratejileri,yazma sınavlarında öğrenci hataları üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Zirasadece hangi dil kalıplarının unutulduğunu veya eksik öğrenildiğini değil, aynızamanda hangi kalıpların diğer dillerden aktarıldığını da netleştirmektedir. Araştırmamızınsonuç bölümünde, hata oranını düşürmek maksadıyla bazı öğret-bilimsel ve yöntem-bilimselönerilere de yer verilmiştir.
    
 • Behiç Ak’ın Çocuk Kitaplarındaki Çatışmaların Mizah Ögesi
         Bakımından İncelenmesi

  • Authors: Ayşe Özgül İnce Samur; Yağmur Arıkan
   Abstract: Çocukkitapları, çocukları eğlendiren, eğlendirirken düşündüren, özellikle çocukgerçekliği ve çocuğa görelik ilkeleri doğrultusunda hazırlanması gerekir.Kitaplarda yer alan konu ve buna bağlı olarak gelişen olaylar “çatışmalar”yoluyla gerçekleşir. Bu çatışmalar “kişi-kişi, kişinin kendisiyle olan,kişi-doğa ve kişi-toplum” çatışması olarak ele alınabilir. Çocuğun gelişimalanlarının desteklenmesinde ve yaşamda karşılaşabileceği sorunlara karşıdeneyim kazanmasında bu çatışmaların niteliği etkin rol oynadığı bilinmektedirBaşka bir söyleyişle, çocuk kitaplarında konunun yapılandırılmasında olay veçatışmaların önemli bir yeri vardır. Bu çalışmada, kitaplarında mizahianlatımdan yararlanan Behiç Ak’ın “Gülümseten Öyküler” serisinde yer alanrastlantısal seçme yöntemiyle seçilen beş çocuk kitabında (Geçmişe TırmananMerdiven, Güneşi Bile Tamir Eden Adam, Akvaryumdaki Tiyatro, Havva İle Kaplumbağa,Vapurları Seven Çocuk) yer alan çatışmalar mizahi anlatım bakımındanincelenmiştir. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden belge (doküman) incelemeyöntemi ile yürütülmüştür. Behiç Ak’ın çocuk kitaplarında yer alan çatışmalarve bu çatışmaların türleri belirlenmiştir. Kitaplarda yer alan çatışmalar uzmangörüşüyle tablolaştırılmış ve bu çatışmalar mizahi anlatım paydasındaincelenmiştir. Çalışmanın sonucunda Behiç Ak’ın incelenen beş kitabında yaşanançatışma ve bu çatışmaların çözüme bağlandığı noktalarda mizahi anlatımlardanyararlanıldığı belirlenmiştir. Çocuk kitaplarındaki karakterlerin ve onlarınkurgu içinde yaşadıkları, çocuk okur için özdeşim kuracağı örnekler olarakbilinmektedir. Bu bağlamda incelenen kitaplarda, çatışmaların çözümünde çoğunluklamizahî durumların örneklenmesiyle çocuğun yaratıcı olma, farklı bakış açılarıedinme, çıkarım yapma gibi eleştirel düşünme süreçlerini zihinsel ve duyuşsalolarak geliştirileceği öngörülmektedir. 
    
 • Mobilya Tasarımında 2.5 Boyuttan 3. Boyuta Geçişte Fıdu Teknolojisi,
         Oscar Zıeta

  • Authors: Duygu Merve Bulut; Tülay Özdemir Canbolat
   Abstract: Mobilya tasarımı ve üretiminde, dijital üretim teknolojilerinin önemlibir yeri vardır. Hızla gelişen teknoloji ile birlikte zanaat ve teknolojiyibirleştiren üretim teknikleri yenilikçi mobilya tasarım yaklaşımlarını daberaberinde getirmiştir. Bu yaklaşımlardan biri Oscar Zieta tarafından disiplinlerarasıçalışma ile dünyadaki en erişilebilir malzemelerden çeliği kullanarak geliştirilenFiDU teknolojisidir. FiDU teknolojisi, mobilya tasarımında 2.5 boyuttan 3boyuta geçişi sağlayan yenilikçi bir yaklaşımdır. Oscar Zieta’ nın mimariningelecekte ne kadar hafif olacağı üzerine yaptığı çalışmalar sonucunda “azkütle, çok imkan” tasarım felsefesi ile ürettiği mobilyalar, geleceğinmobilyaları olarak tanımlanmaktadır. Zieta’ nın geliştirdiği FiDU teknolojisive yöntemi ile ürettiği mobilyaların incelendiği bu çalışmada literatürtarama yöntemi ile konuya yönelik bulgulara ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmaile Zieta’ nın üretim teknolojisi yaklaşımına dikkat çekerek, teknolojininmimariden mekana getireceği katkıların literatüre katılması ve tasarımcılarayol gösterici olabilmesi amaçlanmıştır. 
    
 • Halka Açık Restoran İşletmelerinde Nakit Akış Profillerinin Firma
         Yaşam Döngüsü Açısından İncelenmesi: Uluslararası Bir
         Karşılaştırma

  • Authors: Erdinç Karadeniz; Fatih Günay, Selda Dalak, Mehmet Beyazgül
   Abstract: Bu çalışmanıntemel amacı halka açık restoran işletmelerinin nakit akış performanslarının“Nakit Akışlarının Sağlandığı Faaliyetler Yöntemine” göre uluslararasıkarşılaştırmalı olarak incelenmesi ve işletmelerin yöntemle elde edilen profillerininfirma yaşam döngüsü açısından durumlarının tespit edilmesidir. Bu amaçla dünyada 32 ülke borsasında işlemgören 244 adet restoran işletmesinin 2011-2016 dönemindeki nakit akışları “NakitAkışlarının Sağlandığı Faaliyetler Yöntemine” göre incelenmiştir. Yapılanincelemeye göre işletmeler yoğun olarak esas faaliyetlerinden pozitif, yatırımve finansman faaliyetlerinden negatif nakit akışına sahiptir. Araştırmasonuçlarına göre işletmelerin tüm yıllarda yoğun olarak başarılı işletme profilinesahip oldukları, bunun ardından en fazla görülen profilin ise büyüyen işletmeolduğu yönündedir. Bu sonuçlardan hareketle, incelenen restoran işletmelerininnakit akış profillerine göre firma yaşam döngüsünde yoğunluklu olarak olgunlukve büyüme evresinde oldukları tespit edilmiştir. Özellikle 2014 ve 2015yıllarında olgunluk evresinde görülen azalma eğilimine karşın büyümeevresindeki artış eğilimi birbirini dengeler niteliktedir.
    
 • Kümeleme Yöntemiyle Konut Talebinin İncelenmesi: Türkiye İl Grupları
         Üzerine Bir Uygulama

  • Authors: Cahit Çelik; Gülsen Kıral
   Abstract: Türkiye’de konut sektörü büyük ölçüde yerli sanayiye dayanmaktadır. Sektörün istihdam potansiyelinin büyüklüğü, başta imalat sektörü olmak üzere diğer sektörlerle sıkı bir girdi-çıktı ilişkisi içinde olmasını sağlamaktadır. Son zamanlarda Türkiye’de konut sektörü ile ilgili pek çok değerlendirmenin gerek medya gerekse farklı kuruluşlarda yer aldığı görülmektedir. Yapılan değerlendirmelerin birbirinden oldukça farklı olması ve sonuçlarının tüm sosyo-ekonomik faktörleri etkilemesi bakımından sektörel bir analizin detaylı bir biçimde incelenerek paylaşılması amaçlanmıştır. Araştırma örneklemi; 2008-2015 dönemi Türkiye illeri yıllık konut satış sayıları ve konut satışlarını etkileyen faktörler oluşturmaktadır. Bu çalışmada; SWOT analizi ve panel veri kümeleme analizi incelenmiştir. Konut talebinde benzer özellik gösteren iller ve konut satışlarını etkileyen faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, mevduat faiz oranının, kentleşme oranının, hanehalkı otomobil sayısının, ortalama hanehalkı gelirinin, konut brüt getiri oranının, Borsa İstanbul 100 endeksinin ve konut kredisi faiz oranının konut talebinde anlamlı olduğu belirlenmiştir. Türkiye’dekonut sektörü büyük ölçüde yerli sanayiye dayanmaktadır. Sektörün istihdampotansiyelinin büyüklüğü, başta imalat sektörü olmak üzere diğer sektörlerlesıkı bir girdi-çıktı ilişkisi içinde olmasını sağlamaktadır. Son zamanlarda Türkiye’de konut sektörü ile ilgili pek çokdeğerlendirmenin gerek medya gerekse farklı kuruluşlarda yer aldığıgörülmektedir. Yapılan değerlendirmelerin birbirinden oldukça farklı olması vesonuçlarının tüm sosyo-ekonomik faktörleri etkilemesi bakımından sektörel biranalizin detaylı bir biçimde incelenerek paylaşılması amaçlanmıştır. Araştırmaörneklemi; 2008-2015 dönemi Türkiye illeri yıllık konut satış sayıları ve konutsatışlarını etkileyen faktörler oluşturmaktadır. Bu çalışmada; SWOT analizi ve panel veri kümelemeanalizi incelenmiştir. Konut talebinde benzer özellik gösteren iller ve konutsatışlarını etkileyen faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmadan eldeedilen bulgulara göre, mevduat faiz oranının, kentleşme oranının, hanehalkıotomobil sayısının, ortalama hanehalkı gelirinin, konut brüt getiri oranının, Borsaİstanbul 100 endeksinin ve konut kredisi faiz oranının konut talebinde anlamlı olduğubelirlenmiştir
    
 • Bolu'da Erken Cumhuriyet Dönemi Sonrası Konut:
         Kopuşlar ve Süreklilikler

  • Authors: Leyla Alpagut
   Abstract: Bolu'dageleneksel konut örneklerinden yaklaşık 1960'lı yıllara kadar gerçekleştirilenkonutlara bakıldığında, planlama ve yapım biçimlerindeki süreklilik, ayrıntılardakiustalık, konut yapma kültürünü ve becerisini ortaya koyar. Kentte meydana gelenyangınlar ve depremler, bunun yanında hızla yok edilmeleri nedeni ilegeleneksel konutların ve Erken Cumhuriyet Dönemi (1923-1950) konutlarınınbirçoğu günümüze ulaşmamıştır. Ancak elde kalanlar, Anadolu'daki usta vekalfaların üretme biçimi ve estetik anlayışlarını, yerel malzemeye olanduyarlılıklarını gösterir. Bolu'da konut üretimi açısından gelenekseldenmoderne geçiş, modernleşmenin sahnesi Ankara'da ya da diğer büyük kentlerdeolduğu kadar keskin bir şekilde ayırt edilememektedir. Bolu'da Erken CumhuriyetDönemi öncesinden gelen yapma bilgi ve becerisinin geleneksel ile modernarasındaki kimi sürekliliklerin ya da keskin olmayan geçişin temelbelirleyenidir.Erken CumhuriyetDönemi konutları ne yazık ki 1947'den önceye gitmemektedir. Elde kalan, kabaca1940-1965 yılları arasına tarihlenebilecek bu yapılar, çoğunlukla tip projeolarak gerçekleştirilmiş kooperatif konutları ya da fabrika yerleşkesi içindekikonutlardır. Çalışmada, 1950 sonu ve 1960'lı yıllara ait üç konut üzerinden,Bolu'daki bu dönem konut üretiminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Günümüzeulaşmayan 1930'lu yıllara ait Erken Cumhuriyet Dönemi konut anlayışının ardındankentte yaşanan büyük depremden sonra konut üretiminin nasıl yönlendiği, mekansorunun Bolu koşulları üzerinden ne şekilde çözümlendiği, barındırdığısüreklilikler ve yenilikler çalışmanın ana çerçevesini oluşturmaktadır.
    
 • Sanatsal Algı İle Görsel Önyargılar
         İlişkisi

  • Authors: Mustafa Haykır
   Abstract: Bu çalışmada görsel önyargıların sanatalgısına etkileri irdelenmektedir. Buna göre görsel önyargılar, zihnin,alımlama sürecinde geçmişte bellekte biriken ve yer eden kategorileştirilmiş hazırimge ve sembollere başvurmasından kaynaklanmaktadır. Kategorileştirme, yeni birşeyi tanımlamaya ve önyargılarımızla uyuşan belli davranışları beklememizeyardım etmektedir. Bu süreçte görsel algı, görsel önyargılar tarafından koşullandırılmaktave görsel veri, mevcut beklentiler doğrultusunda algılanmaktadır. Bu yönlendirilmiş algı, sanat yapıtında farklı olanınderinlemesine veya nesnel olarak alımlanmasına engel olmaktadır. Araştırmanın amacı,sanat yapıtını alımlama sürecinde görsel önyargılara dikkat çekerek bu konudafarkındalığı artırmaktır. Araştırma literatür taramasına dayalı betimsel birçalışmadır.
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 18.212.222.217
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-