for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover
Çukurova University Journal of Turkology Research
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2587-1900
Published by Çukurova University Homepage  [6 journals]
 • Sempozyum Tanıtımı

  • Authors: Sema ÇETİN BAYCANLAR
   Abstract: Özet
    
 • SZÉKELY [SEKEL] ADININ İZAHI ÜZERİNE

  • Authors: Ayşe Öz
   Abstract: Ünlü Türkolog Hasan Eren bu makalesinde THÚRY’nin "A székelyekeredete" adlı çalışmasında székelyetnoniminin kökeni hakkında ortaya koyduğu açıklamalara tenkitle yaklaşmıştır. THÚRY’e göre,székely adlandırması Çağatayca szikil [ɔ: sikil], szekil [ɔ: säkil] sözcüğünden türer. Çağataycasözcüğün anlamı: ’soylu kişi, doğuştan soylu,asil bir aileye mensup; bey kökenli, asil,bey, yüksek rütbeli’. Eren, THÚRY’nin,”en güvenilir kaynak olan” Buhara kökenli S̆EIXSULEIMĀN’ın sözlüğünden alıntıladığı Çağatayca sikil sözcüğünün muhtemelen basit birkalem hatasından meydana geldiği düşünmüştür. S̆EIX SULEIMĀN’ınsikil verisinin yegâne metin olduğunu, bu sözcüğün diğer Türk dillerinde bilinmediği gibi, sözcüğe başkaÇağatayca kaynaklarda da rastlamadığını, Türkçe silik sözcüğünden basit bir kalem hatası sonucunda meydanageldiğini bildirmiştir. Siliksözcüğünün ilk olarak Orhun Yazıtlarında ortaya çıktığını ve Orhun Yazıtlarındaaktarılan iki cümlede bu sözcüğün temiz anlamında kullanıldığını ifadeetmiş, ancak burada beden temizliğinden söz edilmediğini, tıpkı Çağatayca sikil sözcüğünün anlamında olduğu gibisaf/ari bir kökenden söz edildiğini öne sürmüştür. Dolayısıyla Eren buçalışmasıyla, THÚRY’nin düşüncesinin aksine bu sözcüğün rekonstrüksiyonunyapıldığını göstermiştir. 
    
 • FEHÎM-İ KADÎM’İN HEP REDİFLİ GAZELİNİN ANLAMBİLİM AÇISINDAN
         İNCELENMESİ

  • Authors: Tuğçe Yaşa
   Abstract: ÖZETEdebî bir metnianlamak, açıklamak veya tanıtmak için geçmişten günümüze pek çok yöntemingeliştirildiği bilinmektedir. Klâsik Türk şiiri bünyesinde barınan çokkatmanlılık sayesinde farklı bakış açılarıyla okunmaya müsait bir yapı arzeder.Anlambilim bu bakış açılarından birisidir. Anlambilimin amacı, anlamın doğasınıözenli ve mantıklı bir biçimde bulgulamak ve mümkün olduğu kadar dilselörnekler kullanarak kavramsal çözümlemeler yapmaktır. Bu noktada çağrışımlar,duygu değeri, sapmalar, zıt ve paralel anlamlı kelime ve cümleler, soyut-somutunsurlar anlambilimin inceleme konuları arasında sayılabilir. Klâsik Türkşiirinin, bu tür modern yöntemlerle incelenmesi, günümüz insanı için, bumetinleri sadece edebiyat tarihine ait olmaktan kurtarması açısından önemlidir.17. yüzyılda önemlitemsilciler yetiştiren Sebk-i Hindîakımının bir özelliği olarak şairler sözden çok mânâya, gerçekten ziyade hayaleönem verirler. Dış dünyadan çok içe yönelen şairleri anlamak niyetiyle buçalışmada 17. yüzyıl Sebk-i Hindî şairlerindenFehîm-i Kadîm’in hep redifli gazeli,önce Klâsik metin şerhi yöntemiylesonra da çağdaş edebî kuramlardan biri olan ve dilin anlam boyutunu inceleyen anlambilim yöntemiyle incelenecek,makalede hem biçim hem de muhteva üzerinde durularak şairin kelimelerinçağrışım gücünden ve duygu değerinden ne derece istifade ettiği gözler önüneserilecektir.
    
 • Hermenötik Yaklaşımla Michael Cunningham’ın Saatler Romanından
         Virginia Woolf’un Mrs. Dalloway Romanına Uzanan Çizgide: Okurun
         Anladığı

  • Authors: ESRA SOY
   Abstract: MichaelCunningham Saatler romanını VirginiaWoolf’un Mrs. Dalloway romanındanyola çıkarak ve pek çok noktada Woolf’un hayatından esinlenerek yazmıştır.Cunningham, kendisi de bu esinlenmeyi açıkça ifade etmektedir. Özellikle deintihar izleği, eşcinsellik (bastırılmış cinsel eğilimler), toplumsalyabancılaşma, toplumun bireyler üzerindeki baskı ve dayatmaları gibi konularda Saatler romanı ile Virginia Woolf’un Mrs. Dalloway romanı arasında pek çokbenzerlikler bulunmaktadır. Bu makaleninamacı iki roman arasında (var olduğu açıkça ifade edilmiş olan) benzerlik veetkilenmenin olup olmadığını tespit etmek değil; hermenötikyaklaşımla her iki romanın anlam katmanına yeni bir boyut kazandırmaktır. Buçalışma, Virginia Woolf’un Mrs. Dallowayve Michael Cunningham Saatlerromanlarını hermenötikaçıdan bir anlama çabası olduğu kadar, aynı zamanda her iki romana yönelik birkarşılaştırma denemesidir. İki metnin çözümlenmesi ve karşılaştırılmasında,yine söz konusu metinlerden hareketle öznel çıkarım ve yorumlar yapılmıştır.
    
 • ROMAN TEKNİĞİ BAKIMINDAN TAHSİN YÜCEL’İN “YALAN” ROMANI

  • Authors: MUSTAFA KARABULUT; İpek Güvenç
   Abstract: Tahsin Yücel; öykü,roman, deneme, eleştiri, çeviri vb. türlerindeki eserleriyle Cumhuriyet dönemiTürk edebiyatında önemli, bir yere sahiptir. O, entelektüel söylem gücünü anlatılarına başarıyla aktaran en önemliromancılardandır. Göstergebilimin Türkiye’de tanınmasını sağlayan kişidir.“Yalan” adlı romanı kuramsal yapıdan yararlanarak kurgulamıştır. Yazar buromanında günümüz toplum modelinin idolünü Yusuf Aksu’nun kişiliğinde gösterir.Bu romanda “yalan, yapaylık yüzeysellik, gösteriş, düzenbazlık, riyakârlık,pişmanlık” vb. konu ve temaları eleştirel bir üslupla anlatır. “Yalan” içindebulunulan toplumun intihal (aşırma) hastalığına, üniversite ortamında bile buhastalığın müptelası olan bilim insanlarına da bir eleştiri niteliğindedir. Çokkatmanlı bir roman olan “Yalan”, entelektüelin karşıt söylemi ekseninde,bilimsel olarak geçerliliği olmayan bir kuramın; pasif, yönlendirilmeye yatkınbir kişiye mal edilerek sonrasında gelişen olaylar üzerine kuruludur. TahsinYücel’in alışılmışın dışında bir karakter seçerek onu topluma sunması, toplumunonu koşulsuz şartsız kabullenmesi de içinde bulunduğumuz yalanın hangiboyutlara ulaştığının göstergesidir. “Yalan” bu yönüyle her şeyden önce gerçekleyalanın savaştığı günümüz toplumunda gerçeğin kazanmasını isteyen entelektüelinçabasının romanıdır. Bu çalışmada amaç, Tahsin Yücel’in “Yalan” adlı romanını roman tekniği bakımından tahlil etmektir.Bu sebeple yazarın “Yalan” adlı romanı; konu, tematik düzlem, olay örgüsü,kişiler, mekan, zaman, bakış açısı ve anlatıcı ve dil ve üslûp bakımlarındanincelendi.
    
 • AHMET ZUHURİ DANIŞMAN VE BİR KIRGIZ MASALI

  • Authors: Meral DEMİRYÜREK
   Abstract:                                                                                    İnsanlar her zaman olağanüstüolaylara özel bir ilgi duymuş ve ünü çağlar boyu süren kahramanlar yaratmıştır.Bu özellik efsanelerin, destanların ve masalların oluşumuna katkıdabulunmuştur. Bu bağlamda milletlerin, toplumların ve halkların oluşumu da genellikleefsanelere ve destanlara konu teşkil etmiş, nesilden nesle sözlü veya yazılıolarak aktarılan bu efsane ve destanlar millî kültürün önemli bir parçasıolmuştur. Türk boylarından biri olan ve bugün Kırgız adıyla bilinen topluluğunoluşumunu ve “Kırk Kız” adının menşeini açıklayan önemli bir efsane vardır. Buçalışmanın amacı, söz konusu efsanenin Ahmet Zuhurî tarafından yorumlanmışbiçimini ilk kez tam metin olarak yayımlamak ve incelemektir. Böylece AhmetZuhurî’nin millî kültüre ve literatüre katkısı dikkatlere sunulacaktır.
    
 • İDEAL BİR TOPLUM YARATMAK: ÖMER SEYFETTİN’İN HİKÂYELERİNDE
         TOPLUMSAL ELEŞTİRİ

  • Authors: Yahya Kemal BEYİTOĞLU
   Abstract: ÖmerSeyfettin, Türk edebiyatının en üretken, en çok okunan ve aynı zamanda üzerindeen çok çalışılan sanatçılarındandır. Hem yaşadığı dönemin şartları hem de edebîve fikri kişiliğinin bir yansıması olarak Ömer Seyfettin’in hikâyelerindetoplumsal meseleler oldukça önemli bir yer tutar. Bu çalışmada disiplinlerarası bir çalışma yöntemi olan edebiyat sosyolojisi bağlamında ÖmerSeyfettin’in hikâyelerinde yer alan toplumsal eleştiri unsurları elealınmıştır. Ömer Seyfettin’in eserlerini verdiği dönemin siyasi, ekonomik vetoplumsal koşulları ile sanatçının edebiyat ve dille ilgili yaklaşımları vefikir dünyası araştırılarak toplumsal eleştirinin Ömer Seyfettin’inhikâyelerine ne denli yansıdığı, hikâyelerini nasıl şekillendirdiği sanatçınınhikâye külliyatında yer alan 151 hikâye incelenerek tespit edilmeyeçalışılmıştır.
    
 • HİNDİSTAN’DA BASILMIŞ BİR KUR’AN TERCÜMESİ: MÜTERCEM VE
         MUHAŞŞA Bİ’L LUGATİ’T- TÜRKİSTÂNİYYE

  • Authors: Nevin Mazman
   Abstract: Dil alanında yapılan çalışmalarda tercümeeserlerin önemli bir yer tuttuğu bilinmektedir. Özellikle Kur’an tercümelerininTürkçe yazılmış metinler içinde büyük bir ağırlığı vardır. Bugüne kadar bukonuda birçok çalışma yapılmıştır ve hâlâ da yapılmaktadır. Bu makalede Hindistan’dabasılmış bir eser tanıtılmaya çalışılmıştır. Eser bir Kur’an tercümesidir.Ancak metin,  kenarlarında haşiyeler deihtiva etmektedir. Mütercem ve MuhaşşaBi’l Lugati’t Türkistâniyye adlı eser  H. 1375 (M. 1955) tarihlidir ve Doğu Türkçesi dilözelliklerini yansıtmaktadır. Doğu Türkçesi, Türk dili tarihi bakımından büyükönem taşıyan bir tarihî Türk edebî dilidir. Eserin mütercimi ‘el-SeyyidMahmud el-Tarâzî el-Medenî’dir.Mütercim hakkında sahip olunan bilgiler ise oldukça sınırlıdır. Bu makaledeöncelikle, Doğu Türkçesine yapılmış Kur’an tercümelerinden bahsedilmiş, sonrasında,makaleye konu olan eserin tercüme kısmı tanıtılmıştır. Çok fazla ayrıntıya girilmeden,tercümenin genel özellikleri aktarılmıştır.
    
 • AFGANİSTAN’DAN DERLENMİŞ TÜRKMENCE BİR
         MASAL

  • Authors: Mevlüt GÜLTEKİN
   Abstract: Afganistan’da bir çok dil konuşulmaktadır.Bu diller arasında Özbekçe, Türkmence, Azerice ve Kırgızca gibi Türk dilleri debulunmaktadır. Özbekçe, Azerice ve Kırgızca ile ilgili bazı çalışmalar yapılmışolmakla beraber Afganistan’da konuşulan Türkmen ağızlarıyla ilgili hemen hemenhiçbir şey yapılmamıştır. Bundan dolayı bu çalışmada Afganistan’da konuşulanTürkmence bir ağız ele alınmaktadır. çalışmada Türkmen Türkçesinin Ersarıağzına  giren,  Kuzey Afganistan'ın Faryab İliQaramqol İlçesi Altıbölek beldesinde konuşulan Türkmen Türkçesiağzından kaydedilmiş bir masal metni çeviriyazı alfabesiyle verilmektedir. Metin Türkiye Türkçesine aktarılmış, ses ve şekil bilgisiözellikleri verilmiş ve çalışmanın sonuna, metindegeçen bütünkelimeleri, metindeki anlamlarıyla gösteren bir indeks konulmuştur. İndekste alıntıkelimelerin kökenleri de verilmiştir.Amacımız üzerinde çok az çalışma bulunan Afganistan Türkmen ağızaraştırmalarına küçük de olsa bir katkıda bulunmaktır.
    
 • TÜRKÇEDE BİRDEN FAZLA ANLAM ÖGESİYLE (SENTAKTİK YOLLA) KAVRAMLARIN
         İŞARETLEMESİ

  • Authors: Semra Alyılmaz
   Abstract: Türkçeile ilgili kaynak eserlerde (dil bilgisi ve dil bilimi kitaplarında, derskitaplarında ve terim sözlüklerinde) Türkçenin kavramları işaretleme / sözcükyapma yollarından bahsedildiğinde genelde kök, köken ve gövde hâlindeki anlamlıdil ögelerinin (sözcüklerin) üzerlerine bazı görevli dil ögeleri (yapım ekleri/ türetme ekleri) getirilerek kavramlarınişaretlendiği belirtilir. Bu kavram işaretleme yöntemini “morfolojik yolla /ekler vasıtasıyla kavramları işaretleme” olarak adlandırmak mümkündür.Türkçedeyeni kavramlar adlandırılırken “morfolojik yolla / ekler vasıtasıyla kavramlarıişaretleme” dışında birden fazla sözcük, farklı şekillerde bir arayagetirilerek de kavramlar işaretlenir. Türkçede, “sentaktik / söz dizimselyöntemle kavramları işaretleme” olarak adlandırabileceğmiz bu yolla yapılmış pekçok kavram işareti bulunmaktadır. Bumakalede Türkçede sentaktik / söz dizimsel yöntemle yapılmış kavramişaretlerinin yapıları örneklerle birlikte dikkatlere sunulmaktadır.
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.166.203.17
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-