for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover
Journal of Cukurova University Faculty of Economics and Administrative Sciences
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1300-3747
Published by Çukurova University Homepage  [7 journals]
 • Business Models: A Motivational Approach for Consumers in Tourism

  • Authors: Ruhet Genç
   Abstract: The general aim of this study is to discussthe role of tourists in the business models of tourism industry on the basis oftheir motivations in three domains, namely being the target customer,distribution channels and their relationships with service providers (i.e.touristic agencies, companies, facilators etc.). Among these aspects, theimpact of customer interface on the basis of their motivation in general and specificallyin tourism sector will be analyzed. Furthermore the intention of this study isto explain and naively model the role of tourists in business models developedfor the businesses in tourism. Regarding to literature, a rough model will bepresented where tourist motivation is the main source for the effectiveness ofbusiness models. In conclusion, this manuscript will underline the importanceof tourist motivation within the tourism industry.
   PubDate: Sat, 30 Jun 2018 00:00:00 +030
    
 • Environmental Sustainability and the Future of the Cruise Tourism

  • Authors: Ruhet Genç
   Abstract: Cruise tourism is one of the growing segments ininternational tourism industry. Previous research have studied the economic andcultural impacts of tourism industry throughout the world, especially the majorcruise tourism areas including the countries in Caribbean region, whichaccounts for the 50% of total world capacity placement (Dwyer & Forsyth,1998), such as Costa Rica (Brida & Zapata, 2010), Jamaica (Chase &McKee, 2003), as well as Europe (Dragin, Jovičći & Bošković, 2010) andAustralia (Dwyer & Forsyth, 1996). Historically, cruise tourism hasdeveloped in a commercial sense from the early 1880s in Pacific region by tourofferings of shipping companies for leisure tour which are irrelevant fromtheir regular trade routes (Steel, 2016). On the other hand, studies related to sustainability of cruise tourismon the basis of environmental considerations have been limited to first-ordereffects on the ecosystem, but the second phase of the research linking theseimpacts to tourism does not exist (Moreno & Amelung, 2009).There are numerous impacts of cruise tourism onenvironmental degradation. As Uebersax (1996) describes, a complex downside to thecruise industry includes pollution of sea floors, harbors and coastal areas;degradation of scarce water resources; destruction of coral reef habitat;public health concerns ashore; and pressures resulting from waste disposalproblems for communities that are already unable to deal with their owndomestic commercial municipal waste. Yet, no further research has been done toexplain the impacts of these environmental problems created by cruise tourismon the future of cruise tourism itself. In this manuscript, it has been aimed to focus on theenvironmental degradation with respect to cruise tourism industry and theresults of this environmental degradation on the future of cruise tourism. Itwill start with introducing possible threats of cruise industry to theenvironmental sustainability and then it will move to discuss the real-worldreflections of these threats to the future of cruise tourism and touristpreferences. 
    
 • Türkiye Turizminin Gelişiminde Avrupa Birliği’nin Rolü ve Önemi:
         Güncel Bir Bakış

  • Authors: Ruhet Genç
   Abstract: Bu çalışmada, güncel bulgular doğrultusunda Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinin turizmin gelişmesinde nasıl bir rol oynayacağı üzerinde durulacaktır. Çalışmada öncelikle Avrupa Birliği ile oluşturulan ortak pazara Türkiye’nin dâhil olması halinde önemli kazanımların elde edilebileceği tartışılacaktır. Ardından, son yıllarda oldukça hız kazanan Türk Lirasının Euro karşısındaki devalüasyonunun sanayi ve tarım bazında üretilen malların ihracatını kolaylaştıracağı gibi daha çok Avrupalı turistin ülkeye gelmesi için bir araç olarak kullanılabileceği konusuna değinilecektir. Son olarak Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki ilişkinin Dünya standartlarına uygun bir kalitenin daimi bir inovatif anlayışla ortaya konması ile ilgili tartışmaya yer verilecektir
    
 • Etnik Girişimci İşletmelerde Kurumsallaşma ve Belirsizlikten Kaçınma
         İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

  • Authors: Musa Şanal; Ali Furkan Kaya
   Abstract: Günümüzdeişletmeler,  esnek ve organik yapıyasahip oldukları ölçüde hayatta kalmaktadır. Bu değişimlere uyum sağlayabilmesürecinde, işletmeler için kurumsallaşma kilit bir rol oynamaktadır. Kurumsallaşma, işletmenin çevresel değişimeduyarlılığı sonucunda gelişen ve bu değişime uyma çabalarıyla oluşan dinamikbir süreçtir. Bu çalışmada,kurumsallaşma düzeylerinin belirlenmesini sağlayan bileşenler olan formalleşme,ve profesyonelleşmenin, Hofstede’in kültürün boyutları çalışmasında yer alanbelirsizlikten kaçınma bileşenine olan etkileri incelenmiştir. Araştırmakapsamında Polonya’da faaliyetlerini sürdüren etnik girişimlerden Türkgirişimciler özelinde 41 katılımcı ile yüz yüze görüşülerek anket formuaracılığı ile veriler toplanmıştır. 
    
 • Nazi Zulmünden Kaçan Almanca Konuşan Mülteci Bilim İnsanlarının
         İktisat Ve Maliye İlmine Katkılarına Bir Bakış

  • Authors: İhsan Erdem Sofracı
   Abstract: Alman bilim insanları, sanatçıları vepolitikacılarının nasyonal sosyalist diktatörlüğün baskısı altında zorunlu göç sürecioldukça geniş bir kesimi kapsıyordu. 1933 yılı ve sonrasında birçok ülkedebulunan almanca konuşan mültecilerin sayısı Türkiye’ye sığınanların sayısındanfazlaydı. Ancak, Nazi zulmünden kaçan mültecilerin göreceli önemi hiçbir yerdeTürkiye Cumhuriyeti’ndeki kadar büyük olmamış ve çalışmaları bu kadar kalıcıetki bırakmamıştır. 1933 sonrasında Nazi Almanyası’ndan kovulan Alman bilimadamları sayesinde, genç cumhuriyet’in üniversite reformunu gerçekleştirmesimümkün olmuştur. Olumsuz koşulların varlığı elbette süreci yavaşlatmışolabilir. Mesela, 1930’lu yıllarda Türkiye’de okuma-yazma bilmeyenlerin oranı mültecilerinmesleki faaliyette bulundukları diğer ülkelere göre oldukça yüksektir. Her şeyerağmen, Almanca konuşan bilim adamları ve sanatçıları Türkiye’deki meslekgruplarının yetiştirilmesi ve hakları ile kamusal alanda yaptıkları yenilik veçalışmalarla önemli bir yol kaydetmişlerdir denilebilir. Bu etki sadece süreciyaşayan kuşağı değil ve fakat sonraki kuşağı da etkilemiştir. Bu çerçevedenhareketle, biz bu çalışmamızda genelde sürecin nasıl geliştiğini, özeldemülteci iktisatçı ve/veya kamu maliyeci bilim insanlarının katkılarını genelhatlarıyla sunmayı amaçlıyoruz. 
    
 • İş Örgütlerinin Etik Davranışları ve Liyakate Dayalı Profesyonel
         Yönetim Sistemleri: Türkiye-Avrupa Birliği Karşılaştırması

  • Authors: Özge DEMİRAL
   Abstract: Bu çalışma, Türkiye ile Avrupa Birliği’nin kurucuları veilk üyelerinden oluşan 15 Avrupa ülkesinde (AB-15), iş örgütlerinin etikdavranışlarının ve liyakate dayalı profesyonel yönetim sistemlerininyaygınlığını karşılaştırmaktadır. Çalışmada, Dünya Ekonomik Forumu tarafındanküresel düzeyde uygulanan Üst-Düzey Yönetici Düşünce Anketi’nin 12 yıllıkverileri kullanılmıştır. İş örgütlerinin etik davranışlarına ilişkin olarak,ankette üst-düzey yöneticilerden istenen, ülkelerindeki işletmelerin kamugörevlileri, siyasetçiler ve diğer işletmelerle olan etkileşimleri kapsamındaiş etiği seviyesini derecelendirmeleridir. Liyakat sistemi eksenindeprofesyonel yönetim sistemi ise, katılımcılara sorulan, ülkelerindekiişletmelerde üst-düzey yönetim pozisyonlarında akraba ve tanıdıkların mı yoksa kalifiyeprofesyonel yöneticilerin mi olduğuna yönelik soruya verilen cevaplara görederecelendirilmektedir. 1’den 7’ye kadar değişen skorlarda 1 en kötü uygulamayı(en zayıf etik uygulamaları ve tamamenliyakatten uzak yönetici seçim sistemi) ve 7 en iyi uygulamayı (mükemmel etik davranışı ve tamamen liyakattemelli yetkin yönetici seçim sistemi) ifade etmektedir. Ülkelerin skorları,anket skorlarının ülke düzeyinde yıllık ağırlıklı ortalamasına göre karşılaştırılmıştır.Sonuçlara göre hem iş etiği hem de profesyonel yönetim uygulamaları kapsamında,Türkiye’nin skorları dünya ortalamasına yakın iken AB-15 ortalamasının oldukçaaltında seyretmektedir. Bunun yanında, AB-15 ülkeleri içinde Yunanistan veİtalya en kötü performans sergileyen ülkeler olarak Türkiye’den bile daha düşükskorlara sahiptirler. 
    
 • Vergiye Öğrenci Bakış Açısı: Çukurova Üniversitesi Örneği

  • Authors: GULSEN KIRAL; Selin Karlılar
   Abstract: Çalışmada,Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğrenim görenöğrencilerin vergi ahlak, vergi bilinç, vergi tutum ve fiş-fatura kullanımdüzeyini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Toplam 872öğrenciden elde edilen verilere, güvenilirlik analizi, Kruskal Wallis H testive Mann Whitney U testi uygulanmıştır. Analiz sonuçlarına göre, öğrencilerinbölümü ve sınıfının vergi ahlak, vergi bilinci ve vergi tutumu üzerinde anlamlıbir farklılık yarattığı tespit edilmiştir. Akademik başarı düzeyinin, vergiahlakı ve vergi tutumu ifadeleri üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı belirlenmiştir.Öğrenim türü ise, vergi ahlak ve fiş-fatura kullanım üzerinde anlamlı birfarklılık yaratmamaktadır.
    
 • Borsa İstanbul’da İşlem Gören Tekstil Firmalarının TOPSIS ve MOORA
         Yöntemi İle Analizi

  • Authors: Yasin DURMAN; Tuba KONAK, Gözde ELBİR, Süreyya YILMAZ, Bedii Murat KARATAŞ, Hatice DÜZAKIN
   Abstract: Günümüz koşullarında artan rekabet ortamında işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için performans analizi büyük bir önem taşımaktadır. Araştırma, 2010-2015 döneminde hisse senetleri Borsa İstanbul (BIST)’da işlem görentekstil sektöründe faaliyette bulunan 23 şirketi ve bu şirketlere ait mali tablolardan elde edilen verileri içermektedir. Çalışmada, hisse senetleri Borsa İstanbul (BIST)’da işlem gören şirketlerin incelenen dönem itibariyle finansal performanslarının ölçümü için bu finansal oranların belirlenmesinde ulusal ve uluslar arası yapılan literatür taraması baz alınarak 10 kriter esas alınmış, TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to IdealSolution) ve MOORA (The Multi-Objective Optimization by Ratio Analysis Method) çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılmıştır. Bu yöntemleri kullanılarak firmaların finansal performans puanlarına ulaşmak ve şirketleri performanslarına göre sıralamak amaçlanmıştır. Araştırmada incelenen şirketlerin 2010-2015 dönemine ait finansal performansları analiz edilmiştir. Analiz sonucunda tekstil sektöründe faaliyette bulunan şirketlerin performans puanlarının analiz döneminde genel olarak benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir.
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 34.229.175.129
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-