for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover
Cankiri Karatekin University Journal of Faculty of Letters
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2147-8465
Published by Cankiri Karatekin University Homepage  [3 journals]
 • Sadık Hidayet’in Af Dileme/Tövbe Hikâyesinin Tercümesi ve Edebiyat
         Sosyolojisi Açısından Kısa Değerlendirilmesi

  • Authors: Arif Aytekin
   Abstract: Sadık Hidayet İran Edebiyatının temayüz etmiş, eserleri dünya dillerine çevrilmiş ve hüzünlü hayat hikâyesi ile başta Avrupa olmak üzere, Kanada, Amerika, Türkiye gibi birçok ülkede tanınan ve okunan önemli yazarlardan biridir. Bilhassa İran diasporasının yoğun yaşadığı bölgelerde daha çok tanındığı, okunduğu ve eserlerinin farklı dillere çevrildiği bilinmektedir. Türkçede Behçet Necatigil tarafından ilk kez 1977’de çevirisi yapılarak Varlık Yayınlarında yayımlanan “Kör Baykuş: Bûf-i Kûr” kitabı ile tanınan Hidayet, gerek Türkiye’de ve gerekse dünyada edebiyat çevrelerince hatırı sayılır düzeyde saygı kazanmış bir yazar olarak görülmektedir. Kör Baykuş kitabı birçok edebiyat eleştirmeni tarafından “20. yüzyılda sürrealizm alanında yazılmış başyapıt” olarak kabul edilmektedir.
   PubDate: Mon, 30 Apr 2018 00:00:00 +030
    
 • Mitolojiden Sanata Hayvan İmgesi

  • Authors: Hacer Nurgül Begiç
   Abstract: .
   PubDate: Mon, 30 Apr 2018 00:00:00 +030
    
 • Son Dönem Divan Şairlerinden Kütahyalı Vasfî Dîvânı - Tanıtım

  • Authors: Ali Yörür
   Abstract: .
   PubDate: Mon, 30 Apr 2018 00:00:00 +030
    
 • ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ
         BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNDE SÖZLÜ-YAZILI KÜLTÜR UNSURU OLARAK MASAL
         ALGISI

  • Authors: Mehmet Ali Akkaya; Coşkun Polat
   Abstract: İnsanoğlunu diğer canlılardan ayıran en önemliözelliklerinin başında bireysel ve toplumsal her türlü yapıp etmeleriniaktarabilme becerisi yer alır. Bu beceri insana özgü kültürel mirasınbiriktirilmesini ve devamlılığını da sağlamıştır. Sözlü anlatım çok uzun bir dönembu ayrıcalığın tek aracı olarak kalmış ve değerini hep korumuştur. Yazınınbulgulanması ile birlikte yalnız yeni ve daha etkin bir araç ortaya çıkmamış,aynı zamanda kültürel yaşam ve bu yaşamı aktarılır kılan bilgi kaynakları dahızla başkalaşmıştır. Değişimin günümüzde farklı düzeylerde hala devam ettiğibu süreçte, hem sözlü hem de yazılı kültür unsuru olmayı başarabilmiş azsayıdaki kültür ürünlerinden biri de masallardır. Bu çalışmada; uluslararasıliteratürde en yaygın ve yalın bilgi kaynaklarından biri olduğu kabul edilenmasalların Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümüöğrencileri tarafından nasıl algılandığının ve ne derecede bilgi kaynağı olarakkıymetlendirildiğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında hazırlanananket 131 Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencisi ve bu öğrencilerinebeveynleri ile paylaşılmış, elde edilen sonuçlar “kültürel birikim ve bilgikaynaklarındaki yazılı olandan elektronik ortamda olana doğru hızlı evirilme,masalların ‘z nesli’ tarafından daha az fark edilmesine neden olmaktadır ve buetki her yeni kuşakta çok daha belirgindir” şeklinde oluşturulan araştırmahipotezini doğrulamıştır. Oysa masallar anlatı biçimleri, kurguları ve bizedüşündürdükleri ile bilgi kaynağı formunun ve zamanın ötesinde anlam vederinliği olan bilgi kaynaklarıdır. Sözlü ve yazılı kültürün bu en eski ve enparlak yıldızının gerçek değerini en hızlı fark etmesi gerekenler ise şüphesiz bugününve geleceğin bilgi profesyonelleridir.
   PubDate: Mon, 30 Apr 2018 00:00:00 +030
    
 • Kur’ân’ın Edebî Anlatım Üslubundaki
         Çeşitlilik

  • Authors: isa KANİK
   Abstract:  ÖzetKur’ân, kendisine farklı açılardan bakılabilen, muhtelifyaklaşımlarla değerlendirilmeye imkân veren bir kitaptır. Onun en barizözelliği hiçbir şüphe bulunmayan, apaçık deliller içeren bir “kitap” olmasıdır.Bütün özelliklerini bildiği insanı ve her şeyi var eden Allah’ın mesajıdır. Kur’ân’ınmuhatabı en güzel biçimde yaratılan edebî zevk, sanat ve estetik yönü debulunan insanlardır. Muhataplarının insan olması sebebiyle de beşerî diyebileceğimizbir takım edebî özellikleri ihtiva etmektedir. İlk emrinin “Yaratan Rabbininadıyla oku!” (Alâk 96/1) olması bir yönüyle onun edebiyatla irtibatını daifade etmektedir. Çünkü sözlü veya yazılı lafızlar edebiyatın malzemesinioluşturmaktadır. Bu ilâhî emirde de düşünülebilen, anlaşılabilen ve okunabilenmuhtevadaki dini veya dünyevi her tür nesnenin okunmasına yönelik açık bir emirsöz konusudur.Kur’ân’ın kadın, erkek, mümin, münafık, kâfir, mütereddit, bedeviveya medeni çok farklı muhatap kitlesi bulunmaktadır. Çağları ve bölgeleri aşanevrensel ilkeleriyle Kur’ân’ın indiriliş maksadı insanların hidayeti ve doğruyolda olmalarını sağlamaktır. Bu sebeple farklı ırk, renk, inanç ve kültürelseviyedeki hitap alanının ilgi ve dikkatlerini iletilen mesaja çekmek için zamanzaman va‘d, vaîd, istifham, kasem, icmal, temsil, kıssa ve tasvir gibi muhtelifmetotlar kullanmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı Kur’ân’a asla salt bir edebîeser gözüyle de bakılmamalıdır. Çünkü Kur’ân bu tür edebî unsurları ilahimesajın anlaşılmasına aracı olması amacıyla kullanmaktadır. Ayrıca mesajınıiletmek maksadıyla Kur’ân’ın kullandığı edebî anlatım üslupları buradadeğinilenlerden de ibaret değildir. Belki bir edebiyatçı gözüyle bakıldığındadaha pek çok edebî özellikler keşfedilebilir. Kur’ân’ın edebî yönü ve anlatımüslubundaki çeşitlilik(tenvî‘) bağlamında gerek edebiyatla ilişkisi gerekseKur’ân’ın doğru anlaşılması açısından bu yönlerinden bir kısmının örneklenmesi oldukçaönem arz etmektedir.
    
 • Koreli Şair Gim So Vol’ün Edebi Kişiliği Ve
         Şiirleri

  • Authors: Hatice Köroğlu Türközü
   Abstract: Gim So Vol, 1920’li yıllarda Kore edebiyat dünyasında kendini göstermişbir şairdir. Batı tarzı şiirler yazmıştır. Batı tarzı şiirler yazmasına rağmenşiirlerinde geleneksel şiir tarzı olan Minyo(민요) nun izlerini görmekmümkündür. Şair, eski ile yeninin güzel bir uyumunu sağlayarak Kore modern şiirdünyasına bambaşka bir boyut kazandırmıştır. Gim So Vol’ün şiirlerine baktığımızda ana tema olarak hüzün, ayrılık,terk edişlik, çaresizlik, güçsüzlük karşımıza çıkar. Bu temalar hem şairinkendi duyguları hem de Japon sömürgeciliği altındaki Kore halkının ortakduygularını yansıtır. Kore’de 1910 yılında başlayan Japon sömürgeciliği 1920’li yıllaragelindiğinde Kore toplumunda somut bir şekilde hissedilmeye başlanmasıylasömürülen Kore halkının ıstırabı daha da yoğunlaştı. Dolayısıyla, önemli birkayıp anlayışı, bu dönemin Kore şiirinde yer aldı. Bu kayıp anlayışı dönemşiirlerinde iki şekilde “Memleket” ve “Sevgili” kaybı olarak dilegetirilmiştir. Her iki kayıp metaforu Gim So Vol’ün şiirlerinin temelinioluşturur. Şiirlerindeki bu yapı dönem Kore’sinin ulusal kimlik kaybındanoluşan acıları somutlaştırır.1920'liyıllar sömürgecilik ve baskıların olduğu bir dönem olmasına rağmen KoreEdebiyatının şiir sahasında eserlerin çok verildiği bir dönem olarak görmekmümkündür. Bu dönemde birçok şiir dergileri yayınlanmıştır.Çalışmanın birinci bölümünde şairin faaliyet gösterdiği döneme değinilmiştir. İkincibölümde şairin hayatı ve eğitim yıllarına, Üçüncü bölümde ise şairin edebikişiliğine ve dördüncü bölümde eserlerine değinilmiştir.
    
 • Yunan Adalarındaki Eski Türk Varlığının Edebî İzleri III:
         İstanköy (Kos)

  • Authors: Mehmet Turgut Berbercan
   Abstract: Türklerin 1523’te fethettikleri İstanköy (Kos),Ege’nin On İki Ada bölgesinde bugün Rodos ile birlikte Türk varlığının hemnüfus hem de kültürel izler açısından devam ettiği önemli bir adadır. 1912’deİtalyan egemenliğine geçen İstanköy; 1947’de Yunanistan’ın idaresine bırakılmışancak adadaki Türk varlığı, geçen yıllar zarfında yapılan zorunlu göçler ve asimilasyonpolitikaları yoluyla azalsa da kendini korumayı başarabilmiştir. Adadaki Türkmimarî eserleri ve bu eserlere ait kitâbeler, dünden bugüne ulaşarak eski Türkkültür mirasının en önemli tanıkları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununlabirlikte, İstanköy bir ada olarak her ne kadar çok yakınında bulunanAnadolu’dan ve Türkiye Türklerinden hudutla ayrılmış ve Yunanistan idaresinebırakılmış olsa da adanın Türkleri tarafından konuşulmaya devam eden,unutulmayan Türkçe de bilhassa ilgi çeken önemli bir kültür mirasıdır. İstanköyTürklerinin Türkçesi bugüne kadar dikkatlerden kaçmış ve literatürde yer alacakdetaylı bir incelemeye tâbi tutulmamıştır. Türkiye Türkçesinin Güneybatı Egesahil kesimlerinde konuşulan ağız özelliklerine yakın fakat ayrı bir ağızolarak bulunan İstanköy Türkçesi, adanın çeşitli yönleriyle birlikte dilözellikleri açısından bu çalışmada incelenmiştir. Çalışma, politik sebeplerleönce İtalyan sonra da Yunan iradesi ve idaresine bırakılmış, sorunlarıylailgilenilmemiş veya unutulmuş Türklerin yurdu olan İstanköy’deki Türk ağzının kendinehas özelliklerinin belirlenmesi, filolojik açıdan incelenmesi ve böylece tanıtılmasıamacını taşımaktadır. 
    
 • Atatürk’ün Tarih Öğretmeni Mehmet Tevfik Bilge’nin “Cihan
         Tarihinde Türkler ve Meziyetleri” Adlı Eseri

  • Authors: Emre Gör
   Abstract: MehmetTevfik Bilge Mustafa Kemal’in Manastır Askerî İdadisi’ndeki tarih öğretmeniolarak tanınan bir entelektüeldir. 1945’teki ölümüne kadar asker-tarihçi veentelektüel-siyasetçi kimliğini birlikte taşıyan Bilge, eserlerinde Türkmilletinin tarih boyunca yüksek kültür ve medeniyete sahip olduğunu, bu yüksekkültür ve medeniyetle dünya ve İslam medeniyetine önemli katkılarda bulunduğunuvurgulamaya çalışmıştır. Bu çalışmada, Mehmet Tevfik Bey’in “Cihan TarihindeTürkler ve Meziyetleri” adlı eseri günümüz harflerine aktarılarak istifadeyesunulmuştur. Eser, Mehmet Tevfik Bey’in 1928 yılında Kuleli Askerî Lisesi’ndeaskerî personel ve öğrencilere verdiği konferansa dayanmaktadır.
    
 • Kapak ve İçindekiler

  • Authors: . .
   Abstract: .
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 34.229.175.129
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-