for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Similar Journals
Journal Cover
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2147-2521
Published by Canakkale Onsekiz Mart University Homepage  [4 journals]
 • Tertullian’ın Kutsal Kitap Anlayışı

  • Authors: Nuh YILMAZ
   Abstract: Farklı dini geleneklerce Tanrı’nın sözü olmasından dolayı kutsal kabul edilenmetinler dini geleneklerin merkezinde yer alır. Hıristiyanlığın kutsalmetinleri söz konusu olduğunda hacimli bir koleksiyon akla gelir. LatinHıristiyanlığının kurucusu olarak kabul edilen Tertullian, Kutsal Kitap’lailgili oluşturduğu kanon, kullandığı Kutsal Kitap versiyonu ve Kutsal Kitapmetinlerini algılama tarzı noktasında kendine özgü bir çizgi oluşturmasıaçısından çalışmamızın konusu oldu. Bu makale, Hıristiyanlığın Kutsal Kitapanlayışına genel hatlarıyla değindikten sonra Tertullian’ın Kutsal Kitapkanonunu, Kutsal Kitap’ın hangi versiyonunu kullandığı meselesini vehermenötiğini incelemektedir. Sonuç kısmında araştırmamız neticesindeulaştığımız bulgulara yer verilmekte ve değerlendirmelerde bulunulmaktadır.
   PubDate: Sun, 31 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 • Sûfî Epistemolojinin Önemli Dayanaklarından Olan Hızır Kıssasının
         Kaynaklarına Dair Oryantalist İddialar

  • Authors: Selahattin AKTI
   Abstract:     Kur’ân-ı Kerim’de Kehf suresinin 60-82. ayetleriarasında kendisine yer bulan ve Musa (a.s) ile bilge bir kulun karşılaşmasınıkonu edinen kıssanın tarihî bir gerçekliğinin olmadığını veya başka kültürlereait efsanelerden alıntılanmış olabileceğini iddia edenler vardır. Geçtiğimiziki yüzyılda özellikle oryantalist araştırmacılar tarafından ortaya atılan buiddialara göre söz konusu kıssa, Yahudi, Hıristiyan veya antik Mezopotamya’nınürünü efsanelerden alıntılanmış olmalıdır.Bu çalışmada,oryantalistlerin söz konusu iddiaları ileri sürerken kullandığı kaynaklar tektek ele alınarak karşılaştırmalı olarak incelenecektir.
   PubDate: Sun, 31 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 • الأثرُ النصيُّ في الإيثارِ الصَّوتي
         قصةُ النبي مُوسى (عليه السلام) في سورة
         النمل نموذجًا لانتقاءِ حروفِ القوة

  • Authors: خير الله فالح وادي
   Abstract: Bu çalışma, güçlü ve zayıf yönüyle ses tercihlerindemetnin iz düşümünü ortaya koymayı amaçlar. Zira metin, bulunduğu ortama veişlediği konulara uygun düşecek lafızları tercih ederken söz konusu haysiyetigöz önünde bulundurur. Bu çalışma, birden çok yerde tekrarlanan aynı konuarasında kıyaslama yapmak suretiyle gün yüzüne çıkarılmıştır. Zira her hangibir surede yer alan konu, ses seçimi bakımından söz konusu surenin ortamındanetkilenmektedir. Çalışmada Musa Peygamber’in (a.s.) Neml suresinde yer alanöyküsü alan olarak seçilmiştir. Çalışma, lafız, ayet ve siyak sibak seviyesindebu yönü inceleyen ses araştırmalarına kıyasla iler bir adımı temsil eder.
   PubDate: Sun, 31 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 • Kelâbâzî’nin Bahru’l-Fevâid/Me‘âni’l Ahbâr İsimli Eserinde
         Temel Tasavvufî Kavramlar

  • Authors: Zeliha ÖTELEŞ
   Abstract: Tasavvufî düşünce, pek çok mutasavvıfın eserleri ileteşekkül eder. Her bir mutasavvıf, kendi yüzyılının sûfî anlayışını yansıtantasavvufî kavramlarla bu teşekkül sürecine katkıda bulunur. Tasavvufun klasikdöneminde yaşamış Kelâbâzî (380/990)’nin günümüze ulaşan iki eseribulunmaktadır: et-Ta‘arruf li-mezhebi ehli’t-tasavvuf ve Bahru’l-Fevâid/Me‘âni’l-Ahbâr.Kelâbâzî’nin çalışmamıza konu olan eseri Bahru’l-Fevâid/Me‘âni’l-Ahbar,hadisleri tasavvufî açıdan yorumlayan ilk çalışmalardan biri olması bakımındanönem taşımaktadır. Bu eseri ile Kelâbâzî, işârî hadis şerhi geleneğinibaşlatmıştır. Bâzı tasavvuf kavramlarının hadisler bağlamında nasılyorumlandığı, bu makale ile aktarılmaya çalışılacaktır.
   PubDate: Sun, 31 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 • Dini Süreli Yayınlarda Kadın Konusundaki Tartışmalara Din Eğitimi
         Perspektifinden Bir Bakış: Altınoluk-Şebnem Dergisi Örneği

  • Authors: Ayşe Betül ÇELİK
   Abstract: Kadın merkezli tartışmalar her zaman güncelliğinikorumaktadır. İslamcı camiada kadınla ilgili tartışmaların Osmanlı Devleti'ninson döneminde, kadının toplumsal hayata daha fazla girmesiyle arttığıgörülmektedir. Bu tartışmalarda; kadının çalışması, eğitimi, tesettürü ilekadının görev, hak ve sorumluluklarıyla ilgili konuların öne çıktığıgörülmektedir. Bu konular süreli yayınlarda da tartışılmaya devam etmektedir.Bu makalede, Altınoluk Dergisi'nin kadınlara yönelik eki olan ŞebnemDergisi'nin kadın tartışmalarına nasıl yaklaştığı, okuyucu kitlesine nasıl birperspektif sunduğu incelenecektir.Öncelikle süreli yayınlarda dergiciliğin önemine kısaca değinilecek, ardındankadın merkezli tartışmaların tarihçesine ve günümüzdeki tartışmalara yerverilecektir. Sonra Şebnem Dergisi tanıtılacak, derginin bu tartışmalara nasılyaklaştığı ele alınacaktır.
   PubDate: Sun, 31 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 • Şemseddîn el-İsfahânî’nin (v. 688/1289) Hilâf İlmine Dair Yazma
         Eserinin İncelenmesi

  • Authors: Mansur KOÇİNKAĞ
   Abstract: -
   PubDate: Sun, 31 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 • Müstakimzâde Süleyman Sâdeddin Efendi’nin Şerefu’l-Akîde Adlı
         Eseri Üzerine Bir İnceleme

  • Authors: Mücahit BEŞENK
   Abstract: Müstakimzâde’nin Şerefu’l-akîde adıyla kaleme aldığı,el-Fıkhu’l-ekber’in tercüme ve şerhi mahiyetinde olan bu eser, Ahmet CevdetOran tarafından 1314/1896 yılında Fıkh-ı Ekber Tercemesi adıyla İkdamGazetesi’nde yayımlanmıştır. Çalışmamıza konu edindiğimiz bu eserde müellif,Ebû Hanîfe’nin itikâdî görüşlerini Ehl-i Sünnet çizgisinde şerh etmiş, bununlabirlikte sûfî kişiliğinin bir yansıması olarak tasavvufun gerekliliği vemeşruiyeti hususlarını da ele almıştır. Biz de müellifin, eserinde emirler vefasıllar olarak ele aldığı meseleleri İlâhiyyât, Nübüvvât, Sem‘iyyât ve Diğerbahisler altında müstakil konu başlıkları halinde incelemeye çalıştık. EserdeHâtime, Tenbih ve Sened başlıkları altında geçen konuları ise “Sonuç” kısmındaele aldık. Esere dair çıkarımlarımızı ise “Değerlendirme” bölümünde aktarıpçalışmamızı tamamladık. 
   PubDate: Sun, 31 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 • Hadisleri Anlama Sorunu

  • Authors: Betül BAYKA
   Abstract: -
   PubDate: Sun, 31 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 • Ruhun Yeniden Dirilmesi Unsuru Üzerinden Zerdüştlük–Yahudilik
         Etkileşimi

  • Authors: Yusuf YIKMAZ
   Abstract: Farklı dini geleneklerde ölüm sonrasına dair inançları incelediğimizdekimi zaman bunların birbirine yakın anlatımlar içerdiğini görmekteyiz.Özellikle ruhun yeniden dirilmesi birçok gelenekte bulunan ve oldukça benzeranlatılar içeren unsurlardan birisidir. Coğrafi olarak yakın bölgelerde ortayaçıkmış olan Yahudilik ve Zerdüştlük dinleri, Babil sürgünü ile adeta iç içe biryaşam tecrübesine sahip olmuştur. Araştırmamızda ruhun yeniden dirilmesi unsuruüzerinden bu iki dini geleneğin etkileşimini konu edinmekteyiz. Yahudiliğinteşekkülünde çok önemli bir yeri bulunan Babil sürgününün Yahudi eskatolojisinine denli etkilediğini hem Zerdüştlük hem de Yahudilik metinlerindekiöğretilerle karşılaştırma yoluyla incelemeye çalıştık. Genel yaklaşımın aksineruhun yeniden dirilmesi hususunda Zerdüştlükten Yahudiliğe doğru kesin vebelirli, bir unsur ve gelenek geçişinin olmadığını idrak ettik. 
   PubDate: Sun, 31 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 • Gebeliği Kalıcı Olarak Engellemenin Fıkhî Yönüne Dair Bir İnceleme

  • Authors: Mehmet Ali YARGI
   Abstract: -
   PubDate: Sun, 31 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 • Hicrî İlk İki Asırda Irak’ta Görev Yapan
         Kadılar

  • Authors: Mansur KOÇİNKAĞ
   Abstract: Bu çalışmada kısaca kadılık müessesesine temasedilecek, ardından Irak bölgesinde yer alan; Kûfe, Basra ve Bağdat şehirlerindekadılık görevinde bulunan âlimlerin isimleri ve hangi dönem bu görevi ifaettikleri tespit edilmeye çalışılacaktır. Böylece hicrî ilk iki asırda yargınınkime bağlı olduğu, kadıların kimler tarafından atandığı ve kâdılkudâtların,kadıları atamada yetkili olup olmadıkları ortaya çıkmış olacaktır.
   PubDate: Sun, 31 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 34.229.151.87
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-