for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover
Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2148-0877
Published by Canakkale Onsekiz Mart University Homepage  [4 journals]
 • Şairle Sultan Arasında ‘İltifat’: Fuzulî’nin Kanunî Medhiyeleri

  • Authors: Ebubekir S. ŞAHİN
   Abstract:  Aslında bir hitabet sanatı olan ‘iltifat’, topluluk karşısındaokunmak üzere düzenlenen kasidenin vazgeçilmez bir unsurudur. Muhatabı karşısındaşairin konumunu görmemizi sağlayan bu sanata, diğer bütün edebî ürünlerde derastlanır. Makale, klasik şiirde iltifatın izini süren uzun soluklu birçalışmanın devamı niteliğindedir.        Fuzulî’ninkasidelerindeki bir anlatım özelliğini ele alan bu yazı, övgü şiirlerininönemli bir unsuru olan iltifat sanatını merkeze alarak, şairin KanunîSultan Süleyman ile olan ilişkisine ışık tutuyor. Fuzulî’nin Türkçe Divan’ıve Leylâ vü Mecnûn mesnevîsinde, Kanunî’ye övgü olarak yazılmış toplambeş kaside bulunuyor. Diğer bütün övgü şiirlerinde “iltifat” sanatına yer verenşairin, bu beş şiirin dördünde söz konusu sanatı kullanmadığı görülüyor.Makalede bu sıra dışı uygulamanın ne anlama geldiği üzerinde duruluyor.
   PubDate: Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +030
    
 • 19. Yüzyılda Burgaz Kasabasının Gelişimi ve Karadeniz Ticaretindeki
         Önemi

  • Authors: Neriman ERSOY HACISALİHOĞLU
   Abstract:         Burgaz şehriKaradeniz’in batı kıyılarındaki limanlar arasında Varna’dan sonra önemli birkonuma sahiptir. 19. yüzyılda özellikle Balkanlardaki ticaretin daha yoğungerçekleştiği dönemde Burgaz limanının önemi daha da artmıştır. Çalışmamızdabir liman şehri olan Burgaz’ın önceleri Varna limanın çok gerisindeykengerçekleşen ticaret sayesinde 19. yüzyılın ortalarında nasıl gelişme gösterdiğiincelenecektir. Bu çalışmada ilk olarak Burgaz’da modern liman inşasınadeğinilecek,  ardından da Burgazlimanında uluslararası ticaretin gelişmesi ortaya konulacaktır. Başta İstanbulolmak üzere Avrupa’nın değişik şehirlerine liman vasıtasıyla gerçekleşenticaret ayrıntılı bir şekilde incelenecektir. Bu limana gelen ilk Avrupagemileri arasında Avusturya gemilerinin bulunduğu, bu gemiler tarafından 1848yılından sonra İstanbul-Burgaz-Varna seferlerinin düzenli bir şekilde yapıldığıgörülmektedir. 1853-1856 Kırım savaşından sonra liman üzerinden yürütülenticaret daha da artmıştır. Burgaz limanı güzergâhından İstanbul halkının temelihtiyaçları da karşılanmıştır. Bu ürünler arasında tahıl, pirinç, yün, peynirve kereste gibi mallar vardır. Bu ürünler Karnobat, İslimiye, Eski Zağra veKalofer gibi şehirlerden elde edilmiştir. Bu arada Burgaz limanındaki ticaretteen büyük rolü Osmanlı gemilerinin oynadığı dikkat çekmektedir.         Çalışmamızın ana kaynakları Başbakanlık Osmanlı Arşivindeki belgelerdir.Ayrıca Bulgarca literatürden ve İngiliz Arşivlerindeki bazı raporlardan eldeedilen verilerden yararlanılmıştır. Konu hakkında şu ana kadar Türkçeliteratürde çalışma mevcut değildir. Fakat Bulgarca olarak oldukça geniş birliteratür ve arşiv malzemesi vardır. 
   PubDate: Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +030
    
 • Erken Cumhuriyet Döneminde Türk Kadınını Modernleştirme
         Girişimleri, Türk ve Dünya Basını (1926-1934)

  • Authors: Gürhan YELLİCE
   Abstract:            1923 sonrasında Türk toplumunu modernleştirmekamacıyla siyasal ve toplumsal hayata ilişkin radikal değişikliklergerçekleştirmeye başlayan Cumhuriyet’in bu konudaki en önemli hedeflerindenbirisi Türk Kadınını “özgürleştirmek” ve sosyal statüsünü erkek ile eşitseviyeye getirmekti. Bu, çağdaşlaşmanın ve devrimlerin yerleşmesi konusunda oldukçaönemli ve gerekli görüldü. Bu amaçla; bir taraftan Türk kadını, görsel olarakkendisini ifade etmesi konusunda cesaretlendirilirken diğer taraftan dahanitelikli iş kollarında çalışması teşvik edildi ve istediği herhangi birmesleği icra edebileceğine dair bir güven algısının yerleştirilmesineçalışıldı. Yasal boyutta 1926 yılında Medeni Kanun’la başlayan bu süreç, 1934yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesiyle zirveye ulaştı. Buadımların atıldığı süreçte kadınların yeni haklar konusunda bilgilendirilmesi,bilinçlendirilmesi, kamuoyunun tepkisinin ölçülmesi konusunda Türk basınıteşvik edici, ve cesaretlendirici önemli bir görev üstlendi. Bu süreçte ayrıca Avrupave dünya basını da Türk kadınının kazanımlarını ilgiyle takip etti, kadınlarınmodernleştirilmesi konusundaki girişimlere yönelik oldukça olumlu bir tutumbenimsedi ve kaleme alınan yazılarla Türkiye’deki değişim sürecinin dünyakamuoyuna aktarılması sağlandı. Bu çalışmanın amacı 1926 yılından 1934’e kadarTürk kadınının değişim sürecini Türk ve dünya basını üzerinden ele almak veanaliz etmektir.
   PubDate: Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +030
    
 • Lapseki Kazası’nın Sosyal ve Ekonomik Yapısı Üzerine Bazı
         Tespitler ve Değerlendirmeler (1845)

  • Authors: Müge Kübra OĞUZ; Şerif KORKMAZ
   Abstract:             Bu çalışma, Biga Sancağına bağlı, Lapseki kazasına ait 1845 tarihli temettuatdefteri esas alınarak hazırlanmıştır. Temettuat sayımları adil ve güvenilir birvergi düzeni kurmak için yapılmıştır. Kazada Lapseki, Çardak, Bergos olmaküzere üç şehir yerleşiminde 15 mahalle ve 44 köy bulunmaktadır. Mahallelerde 754,köylerde ise 833 hane reisi ikamet etmektedir. Makalede, hanelerin sahip olduğuemlak, arazi ve hayvanlarla, hane reislerinin gelir düzeyi ve vergi yükleri elealınmıştır. Lapseki kazasındaki hane reislerinin büyük çoğunluğu tarımla ilgilimesleklerle uğraşmaktadır.
   PubDate: Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +030
    
 • Arşiv ve Hatırat Kayıtlarına Göre Muallim Necati Bey’in Savaş
         Fotoğrafçısı Olarak Görevlendirilmesi ve Diğer Fotoğrafçılık
         Faaliyetleri

  • Authors: Volkan MARTTİN
   Abstract: Bu çalışmanın ana gündemini OsmanlıDevleti’nin Maarif-i Umumiye Nezareti’nde “fotoğraf muallimi” olan NecatiBey’in, Çanakkale Kara Muharebelerini fotoğraf/sinema şeklinde filme alma;muharebe alanlarının ve vazife başındaki askerlerin fotoğraflarını çekmeamacıyla “savaş fotoğrafçısı” olarak cepheye gönderilmesi oluşturmaktadır. Öncelikle, fotoğrafın tarihçesiekseninde ele alınan konuda, fotoğrafın Osmanlı Devleti’ndeki “hüsn-i kabûl”ünedeğinilmiştir. Daha sonra, Çanakkale Muharebelerinin nesiller için bir terbiyekaynağı olduğu hemen anlaşılmış; Çanakkale Zaferi’nin bir “mefkûre bayramı”olarak idrak edilmesi düşüncesi öne çıkmıştır. Çanakkale’deki kahramanların ve cephemanzaralarının kaydedilerek gelecek nesillere ulaştırılması gibi ulvî bir vazifeüstlenen Necati Bey’in faaliyetleri Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde mahfuzbelgeler esas alınarak işlenmiştir. Fotoğrafçılık ve sinemaya ilişkin yapılançalışmalar ile savaşın tanıklarının hatıraları arşiv belgeleriylekarşılaştırılarak kullanılmıştır. Necati Bey’in Çanakkale’den sonrakifotoğrafçılık faaliyetleri Osmanlı arşiv belgeleri ışığında işlenmiştir.
   PubDate: Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +030
    
 • Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Londra Konferansı (21 Şubat 1921-12
         Mart 1921)

  • Authors: Erkin AKAN
   Abstract: Bu çalışma, OsmanlıDevleti ile İtilaf hükümetleri arasında, 10 Ağustos 1920’de imzalanmış olan SevrBarış Antlaşması’nın bazı maddelerinin yeniden düzenlenmesi için Londra’da 21Şubat-12 Mart 1921 tarihleri arasında toplanmış olan Londra Konferansıgörüşmelerini Osmanlı Arşivi belgeleri üzerinden incelemeyi ve değerlendirmeyiamaçlar. Sevr Barış Antlaşması, Osmanlı Devletini mali, iktisadi, askerialanlarda denetim altına alarak; onun, egemen bir devlet olmasına izinvermeyen, aynı zamanda, devletin sınırlarını daraltan bir antlaşmadır. Sevr’inimzasından kısa bir süre sonra, bu antlaşmanın uygulanmasının mümkün olmadığıortaya çıkmıştır. Sevr’in uygulanmayacağının ilk belirtisi, BüyükMillet Meclisine bağlı orduların, Doğu Anadolu’da Ermenistan’a karşı başarıgösterip Ermenistan ile Büyük Millet Meclisi Hükümetleri arasında 2/3 Aralık1920’de Gümrü Antlaşması’nın imzalanmasıdır. İkinci belirti, Sevr’inuygulanması için baskı aracı olarak kullanılan Yunan askeri hareketinin, 10Ocak 1921’de I. İnönü Muharebesi ile durdurulmasıdır. İtilaf Devletleri, bu ikigelişmeden sonra, Sevr’in bazı maddelerini düzenlemek için hem İstanbulHükümetini hem de Ankara Hükümetini Londra Konferansına davet etmiştir. LondraKonferansı görüşmeleri 23 Şubat 1921-12 Mart 1921 tarihleri arasında yedi celseyapılmıştır. Görüşmelerde İstanbul Hükümeti ile Ankara Hükümeti birliktehareket etmiştir. İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa, ağırlıklı olaraksözü Ankara Hükümeti temsilcisi Bekir Sami Bey’e bırakmıştır. Londra Konferansıgörüşmelerinde, Sevr’in, İzmir, Doğu Trakya, Ermenistan, Kürdistan ile ilgilimaddeleri görüşülmüştür. İtilaf Devletleri ekonomik ve mali konularla ilgilimaddelerin görüşülmesine yanaşmamışlardır. Konferans, Yunanistan’ın İzmir veDoğu Trakya’da uluslararası bir komisyonun inceleme yapmasını kabul etmemesinedeniyle bir sonuca varamamıştır. İtilaf Devletleri, Büyük Millet Meclisitemsilcilerini bu konferansa çağırarak, Ankara Hükümetini diplomatik olaraktanımışlardır.
   PubDate: Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +030
    
 • Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi

  • Authors: Kübra EKİZ BARIŞ
   Abstract: Bozcaada’nın yüzyıllardırsüregelen tarihi geçmişi, ada genelinde birçok tarihi yapının ortaya çıkmasınaneden olmuştur. Adanın kendine özgü değerlerini anlamak, bir bakıma onun tarihiyapılarının özeliklerini anlamaktan geçmektedir. Bu çalışmanın amacı, Bozcaadatarihi yapılarından birisi olan Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi’ninözeliklerini tarihsel süreç içerisinde ve mimarlık bağlamında araştırmak, eldeedilen bulguları aynı dönemde yapılmış diğer kiliselerin özelikleriylekarşılaştırmalı olarak değerlendirmektir. Bu bağlamda, kilise yapısı mekânsal,mimari, liturjik öğeleri ve ek yapıları incelenmiş ve İstanbul’da ve EgeBölgesinde bulunan, dönemin Rum Ortodoks Kiliseleriyle karşılaştırılmıştır.
   PubDate: Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +030
    
 • Courtgi (Gürcü) Bahr-i Sefid (L’egee) Vapur
         Kumpanyası, 1883-1911

  • Authors: Metin ÜNVER
   Abstract: Courtgi Bahr-i Sefid Vapur Kumpanyası Osmanlı Devleti’nin son dönemindesivrilmiş bir yerli sermaye ürünü olarak 1883-1911 yılları arasında faaliyetgöstermiştir. Kurucusunun milliyeti, yabancı kaynaklarda Osmanlı Devleti’niniçinde geliştiği ekonomik ve siyasî ortamdan ziyade 19. yüzyılın sonlarınadoğru gelişen Yunan deniz taşımacılığı ve ticaret filosu tarihinin bir parçasıolarak değerlendirilmeye çalışılmasına sebebiyet vermiştir. Söz konusuyaklaşım, tarihi gerçeklik açısından gözden geçirilmelidir. Bu çalışmadaCourtgi Vapur Kumpanyası Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyılın sonunda deniztaşımacılığı konusundaki ihtiyaçları ve Osmanlı tebaası bir sermaye sahibininbu ihtiyaçları iyi görerek, değerlendirmesi düzleminde ele alınacaktır.
   PubDate: Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +030
    
 • Çanakkale Cephesi’nde 5’inci Ordu Menzil
         Teşkilatı

  • Authors: Yavuz Selim ÇELOĞLU
   Abstract: Tarih boyunca kazanılan büyük zaferler;cephe hattında alınan isabetli kararlar, uygulanan mükemmel harekât planlarınınyanı sıra harp sahasında orduların her türlü lojistik ihtiyaçlarını eksiksiz vekesintisiz olarak karşılayan geri hizmet sistemlerinin varlığıyla mümkünolmuştur. Çanakkale zaferinin elde edilmesinde de bu lojistik destekbirimlerinin katkısı yadsınamaz.Osmanlı Devleti, Balkan Savaşlarıöncesinde Alman menzil sistemini örnek alarak oluşturduğu yeni askeri lojistiksistem sayesinde, cephe gerisini zamanın icaplarına göre hazırlamıştır.  Menzil teşkilatı olarak adlandırılan busistem sayesinde muharip ordunun her türlü lojistik ihtiyaçları eksiksiz olarakkarşılanabilmiştir.ÇanakkaleCephesi’nde, muharip ordunun lojistik ihtiyaçlarını sistemli bir şekildeyürütebilmek amacıyla yürürlükte bulunan Menzil Hizmet Yönetmeliğine istinaden5’inci Ordu Menzil Müfettişliği ihdas edilmiştir. Bu teşkilat sayesinde ordunun insan kaynaklarını ve muharebegücünü arttıran her türlü lojistik malzeme, kısa sürede en uçtaki siperlerekadar noksansız olarak ulaştırılabilmiştir. Ülkeniniçinde bulunduğu imkânsızlıklara rağmen Türk ordusunun savunma gücü, menzilteşkilatının özverili çalışmaları sayesinde ayakta kalmıştır. Teşkilatın başarılıçalışmaları sayesinde, cephedeki ordunun harp kabiliyeti artmış ve ÇanakkaleCephesi’nde büyük başarı elde edilmiştir.             Bu çalışmada Türk ordusununmuharip gücünü teşkil eden 5’inci Ordu’nun lojistik faaliyetlerini yürüten5’inci Ordu Menzil Müfettişliği’nin kuruluş amacı, görev ve fonksiyonlarıayrıntılı olarak ele alınmıştır. Böylece ordunun lojistik hizmetlerini yürütenmenzil teşkilatının, harbin gidişatı ve kazanılması üzerindeki etkisi ortayakonulmaya çalışılmıştır.
   PubDate: Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +030
    
 • Çanakkale’de Osmanlı Dönemi Tasavvuf Ortamının İzleri: Tarîkat
         Yapıları

  • Authors: Semiha ALTIER
   Abstract: Çanakkale’nin iki kıta arasındakicoğrafi konumu bu şehri askeri, siyasi, ticari olduğu kadar dini-tasavvufi açıdanda özel kılar. 14.-20. yüzyıllarda zengin bir tasavvufî ortamın yaratıldığı Çanakkale’de,günümüze ulaşabilen tarîkat yapıları arasında sadece nispeten iyi durumdaki GeliboluMevlevîhanesi ve Yazıcızâde Çilehanesi ile harap durumdaki Eceabat KilitbahirKöyü Tâlib-i İrşâdî Dergâhı bulunur.Ancak salnâme, seyahatnâme,gravür, mezartaşı, arşiv belgesi ve 19. yüzyıl sonu 20.yüzyılın başlarında bu bölgelerde araştırma yapanların çalışmaları gibi ilk elkaynaklarda adları geçmekle birlikte; savaş, deprem ve ilgisizlik sonucu bugüneulaşmayan tekke, zâviye ve dergâhların sayısı oldukça fazladır. Rumeli veBalkanlar’ın Türkleşme/İslamlaşma sürecinde önemli görevler üstlenen bu tarîkatyapılarının yanısıra, Çanakkale’de çeşitli tarîkat mensupları adına inşa edilencami ve türbeler, zaman içinde bunların çevresinde oluşan hazirelerindekimezartaşları dönemin tasavvuf hayatının zenginliğini ortaya koyar. Öte yandanbu tasavvuf ortamında tarikat mensuplarının yazdıkları kitaplar da tasavvufedebiyatının temel taşlarını oluşturmuştur.Elimizdeki bilgilerden Çanakkale’deki tasavvufiortamın daha çok Gelibolu’da yoğunlaştığı, yanı sıra merkez ile Lapseki, Ezine,Eceabat, Bayramiç ve Biga ilçeleriyle, belde ve köylerinde Ahîlik, Bektâşîlik,Mevlevîlik, Rifâîlik, Nakşibendîlik, Sünbüliyye, Halvetîlik, Kâdirîlik, Bayrâmîlik,Uşşakîlik, Celvetîlik, Sa’dîlik gibi tarîkatların etkin olduğu anlaşılır. Arşivbelgelerinde her ne kadar Bektaşiler’e ait tekke sayısı fazla olsa da Mevlevîliğinbu bölgede ayrı bir yere sahip olduğu anlaşılır. Ancak bu tarîkatlara aitgünümüze ulaşan neredeyse yok denecek sayıdaki yapılar, tarîkat mimarisininÇanakkale’deki gelişimini-değişimini ortaya koyacak sayıda/nitelikte değildir.
   PubDate: Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +030
    
 • Geleneksel Ekolojik Bilgi Bağlamında Çanakkale Halk
         Botaniği

  • Authors: Mehmet Ali YOLCU
   Abstract: Doğa bilgisigenellikle karmaşık bir ampirizmin ürünü olmakla birlikte bu deneyimdenbeslenen bilgi, kültür ve doğa karşıtlığında ortaya çıkan sınırların muğlaklığınoktasında geleneksel toplumların çevresel uyum becerilerini bizegöstermektedir. Bu bağlamda geleneksel ekolojik bilgi; kültürel aktarımaraçlarıyla kuşaktan kuşağa iletilen, ekolojinin bir parçası olan nesnelerleilgili insanın bilgi ve inanç birikiminin bir yansıması olarak karşımızaçıkmaktadır. İnsan ve çevre ilişkisine dayalı ortaya çıkan geleneksel ekolojikbilginin bir alt kolu olan halk botaniği, bitkilerin adlandırılmalarındankullanım biçimlerine, bitkilerle ilgili inançlardan büyüsel uygulamalara kadarbir dizi konuyu kapsamaktadır. Çanakkale yöresinde Güney Marmara iklimininetkisiyle yetişen çeşitli ot, ağaç ve mantar türlerinin insanların günlükhayatında önemli işlevleri bulunmaktadır. Yörenin bitki örtüsü hem Kaz Dağlarıhem de Marmara ve Ege denizi etkisi nedeniyle zengindir. Makalede gelenekselekolojik bilgi çerçevesinde Çanakkale yöresinde halk botaniği unsurlarıincelenmiştir.
   PubDate: Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +030
    
 • 1949 Sonrası Hariçte Doğu Türkistan Davası ve Tayvan Yönetiminin
         Tutumu

  • Authors: Ömer KUL
   Abstract: 1949 yılında Doğu Türkistan’ın Komünist Çin işgalineuğramasıyla vatanlarından ayrılan ve büyük çoğunluğu Türkiye’ye yerleşen DoğuTürkistanlılar, davalarını dünya kamuoyuna duyurabilmek için büyük bir çaba veyoğun bir çalışma içerisine girmiştir. Doğu Türkistanlıların, Komünist Çin'ekarşı azmi, gayreti ve heyecanını kendi siyasi beklentileri doğrultusundakullanmak isteyen Tayvan yönetimi, aynı zamanda Doğu Türkistanlıların birlik,beraberlik ve kararlılığını ortadan kaldırmak için sinsi bir politika uygulamıştır.Tayvan yönetiminin sinsi siyasetine alet olan bir kısım Doğu Türkistanlılar,davalarına zarar vermekle kalmamış, daha kötüsü birbirlerine düşmüştür.Önceleri sözlü olarak yapılan karalama kampanyaları daha sonra yazılı basınyoluyla iftiralara kadar varmıştır.Bu çalışmada, Tayvan yönetiminin bir kısım DoğuTürkistanlıları kendi politik çıkarları için nasıl suiistimal ettiği ve zamaniçerisinde bir kısım Doğu Türkistanlıların nasıl birbirlerine düştükleri ortayakonulmaya çalışılmıştır. 
   PubDate: Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +030
    
 • Bir Ütopyacı İtkinin Yansımaları: Sait Faik Abasıyanık’ın Edebi
         Eserlerinde Ütopya

  • Authors: Bilgin GÜNGÖR
   Abstract: Sosyolojik açıdan insan, toplumsal düzeninkoşullamasıyla somutluk kazanmakla birlikte yeni toplumsal düzenin oluşmasındada en etkin unsur olarak öne çıkar; çünkü insan, toplumsal bir varlık olarak,içerisinde bulunduğu şartlardan ve kazandığı tecrübelerden hareketle yeni birtoplumsal düzen planlaması yapabilir. Nitekim bugünkü modern toplum düzeninibir yönüyle Rönesans, bir yönüyle de Aydınlanma Çağı düşünürlerinin eserlerindedolaylı veya dolaysız bir şekilde çizilen tasavvurlara borçlu olduğumuzortadadır. Fakat bazen söz konusu tasavvurlar, gerçeklik sınırının ötesindesomutluk kazanır. İşte bu noktada ütopik bir tasavvur ortaya çıkar.Oluşturulması arzu edilen toplumsal düzenin salt fikir düzeyinde kaldığı bu türtasavvurlar, tarihin başından beri mevcuttur. Fakat ütopyanın net ve bugünanladığımız biçimde ortaya çıkışı, 16. yüzyılda Thomas More’un Ütopya’sıylabaşlar; 20. yüzyılda ise distopyaların ortaya çıkışıyla ütopik metinler, hiçolmadığı kadar çeşitlilik arz edecek noktaya gelir. Bu incelememizde modernTürk edebiyatında Çehov tarzı hikâyeciliğin öncülerinden olan Sait FaikAbasıyanık’ın eserlerinde çoğunlukla örtük bir şekilde çıkan ütopik unsurlarayoğunlaşılacak ve onun ütopyacı itkiyi aşmayan mutlu gelecek tasavvurusebepleriyle betimlenmeye çalışılacaktır.
   PubDate: Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +030
    
 • 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Yaşanan Kuraklığın Ankara’ya
         Yansıması

  • Authors: Eylem TEKEMEN ALTINDAŞ
   Abstract: 19. yüzyılda Dünyanın farklı coğrafyalarındaolduğu gibi Osmanlı Devleti’nin de birçok bölgesinde kuraklık ve onun doğalsonucu olan kıtlık yaşanmıştır. Bu makalede Osmanlı coğrafyasında Ankaraözelinde 19. yüzyılda 1845, 1875, 1887, 1894 ve 1895 senelerinde yaşanankuraklık ve etkileri incelenmeye çalışılmıştır. Doğal afetlerden biri olarakkabul edilen kuraklığın Ankara’daki etkisi konusunda yaşanan zahire sıkıntısı,hububat eksikliği nedeniyle halkın yeterince beslenememesinden kaynaklananölümler ve halkın yakın yerlere göç etmesi, ailesiz kalan çocukların durumu,kuraklıktan dolayı kuruyan su kaynakları nedeniyle merkezdeki su sıkıntısınınartmış olması, bölge halkının hijyen koşullarını sağlayamamasından dolayıortaya çıkan hastalıklar gibi dikkat çeken hususlar ele alınmıştır. Ankara veyakın çevresinde yaşanan olumsuzlukların giderilmesi konusunda hükümetin veyerel idarecilerin tutumu, zahire sıkıntısı ve fiyatlardaki artış olaylarıüzerinde de durulmuştur.
   PubDate: Fri, 27 Apr 2018 00:00:00 +030
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 34.229.175.129
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-