for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover
Journal of Economics and Administrative Sciences
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1303-1279
Published by Cumhuriyet University Homepage  [9 journals]
 • CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNİN ARAÇ KASKOSU İÇİN SİGORTA
         ŞİRKETİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEMOGRAFİK
         DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

  • Authors: Sait BARDAKÇI; Mehmet DEMİR, Yılmaz GÜNEL
   Abstract: Araştırmanın amacı, Cumhuriyet Üniversitesi’nde görev yapan personelin araçkaskosu yaptırırken sigorta şirketi seçimlerini etkileyen faktörlerin çeşitlideğişkenlere göre incelenmesidir. Sigorta şirketi seçiminde en önemli kriterolarak kuşkusuz fiyat faktörü akla gelmektedir. Bu çalışma, fiyat dışındabelirlenen diğer faktörlerin sigorta şirketi seçimindeki etkisini çeşitlideğişkenlere göre incelemeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda CumhuriyetÜniversitesi’nde görev yapan 350 personele Günel (2017) tarafından geliştirilenve sigorta şirketi seçimini etkileyen “Şirketİmkânları”, “Güvence”, “Acente Tavrı”, “Ek Teminatlar”, “Şirket Bilinirliği”,“Güven” ve “Kasko Deneyimi” şeklinde adlandırılan 7 alt faktörden oluşan ölçek uygulanmıştır.Elde edilen verilerin analizinde bağımsız gruplar için t testi ve tek yönlüvaryans analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda sigorta şirketiseçimini etkilediği düşünülen şirket bilinirliği ve güvenfaktörleri hiçbir değişkene göre anlamlı bir farklılık göstermezken, acentenintavrı, şirket imkânları, güvence, ek teminatlar ve kasko deneyimi faktörleriise çeşitli değişkenlere göre farklılık göstermektedir. Bu bulgulardoğrultusunda üniversite personelinin araç kaskosu yaptırırken sigorta şirketiseçimlerinde en çok dikkate alınan faktörün ek teminatlar olduğu, bunu güvenceve acentenin tavrı faktörlerinin izlediği belirlenmiştir.
    
 • YÜKSEKÖĞRETİMDE HİZMET KALİTESİNİN MÜŞTERİ VATANDAŞLIK
         DAVRANIŞINA ETKİSİ

  • Authors: Levent Gelibolu; Yağmur Kerse
   Abstract: Müşterilerin gönüllü olarak işletmeyle işbirliği içinde olması, işletmehakkında çevresindekilere olumlu yorumlar yapması ve diğer müşterilere yardımcıolması gibi davranışlar işletmelerin arzu ettikleri müşteri davranışlarıarasında yer alır. Bu tür müşteri davranışları literatürde müşteri vatandaşlıkdavranışı olarak kavramsallaştırılmıştır. Bu çalışmada yükseköğretimkurumlarındaki hizmet kalitesinin müşteri vatandaşlık davranışına etkisiincelenmiştir. Araştırma verileri anket tekniği ile Türkiye'deki bir devletüniversitesinin iktisadi ve idari bilimler fakültesindeki öğrencilerinden eldeedilmiştir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda kurumun idari hizmetkalitesinin müşteri vatandaşlık davranışı boyutlarından müşteri katılımı vemüşteri işbirliğini; kurumun akademik hizmet kalitesinin müşteri işbirliğiboyutunu; kurum imajı ve erişebilirliğin ise müşteri katılımı ve ağızdan ağzapazarlama boyutlarını pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir.
    
 • TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN PİYASA YAPISININ REKABET VE
         YARIŞILABİLİRLİK AÇISINDAN ANALİZİ: PANZAR-ROSSE MODELİ

  • Authors: Ülker Çam; Hüseyin Özer
   Abstract: Türkiye’deekonomik istikrarın sağlanması için temel sektörlerden birisi olan bankacılıksektörünün sağlam bir yapıya kavuşması için rekabet ve yarışılabilirlikdüzeyinin artırılması gerekmektedir. Bu amaçla, 2001 yılında bir bankacılık sektörü yeniden yapılandırmaprogramı uygulanmaya başlanmıştır. Piyasa yapısının belirlenmesinin, buamaca ulaşılıp ulaşılmadığını göstermesi açısından önemli bir gösterge olduğudüşünüldüğünden, rekabet ve yarışılabilirlik açısından sektörün piyasayapısının belirlenmesi bu çalışmanın konusu olarak seçilmiştir. Bu amaçlaçalışmada, 27 mevduat bankasının 2003-2012 dönemine ait panel veri setikullanılarak sektördeki rekabet ve yarışılabilirlik ölçülmüştür. Oluşturulanmodellerin tahmin sonuçları Türk bankacılık sektörünün, yarışılabilirlikşartlarını taşıyan monopollü rekabet piyasası olduğuna işaret etmektedir. Eldeedilen bir diğer sonuç ise Türk bankacılık sektöründe ölçek büyüklüğünün piyasayapısını etkileyen önemli bir değişken olduğudur. 
    
 • AHP TEMELLİ TOPSIS YAKLAŞIMI İLE HAVAYOLU İŞLETMELERİNİN FİNANSAL
         PERFORMANS DEĞERLEMESİ

  • Authors: Tunahan AVCI; Eda ÇINAROĞLU
   Abstract: Buçalışmada, Avrupa’nın önde gelen 5 havayolu işletmesinin 2012-2016 yıllarınıiçeren dönemde göstermiş oldukları finansal performansa göre sıralamalarınınyapılması amaçlanmıştır. Havayolu işletmelerini finansal performanslarına görekıyaslayabilmek için AHP (The Analytic Hierarchy Process)  ve TOPSİS (Technique for Order Preference by Similarityto Ideal Solutions)  yöntemlerikullanılmıştır. Çalışmada yer alan Türk Havayolları, Lufthansa Havayolları,Ryanair, Air France-KLM Havayolları ve EasyJet Havayolları’na ait finansaldeğerlerin 5 yıllık ortalamaları kullanılmıştır. Analize dahil edilen finansaldeğerlendirme kriterleri cari oran, nakit oran, finansal kaldıraç oranı,özsermaye çarpanı, aktif devir hızı, özsermaye devir hızı, özsermaye karlılığıve aktif karlılığıdır.  Bu kriterler esasalınarak yapılan değerlendirmede ilgili dönemde finansal performans açısındanilk sırada Rynair, son sırada ise Lufthansa Havayolları’nın yer aldığı sonucunaulaşılmıştır.
    
 • ÜNİVERSİTE İMAJINI OLUŞTURAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK
         BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

  • Authors: Şükran KARACA; Tuba GÜLCEMAL
   Abstract: Günümüzrekabet ortamında ortaya çıkan gelişmelerden, her sektörde olduğu gibi eğitimsektörü de etkilenmiştir. Eğitim sektörü hizmet sektörü arasında yer alan,ulusal ve ekonomik gelişmenin temel bir katılımcısı ve yapıtaşı olarak kabuledilen bir sektördür. Eğitim kalitesi üniversiteler için bir sorundur ve dünyaçapında pek çok üniversite öğrencilerin memnuniyetini kazanmak için çaba sarf etmektedir. Her kurum gibi, eğitim kurumları dagünümüzün rekabetçi piyasası içinde hayatta kalmaya çalışmak, bu amaçla daolumlu ve güçlü bir imaja sahip olmak zorundadır. Bu bağlamda bu çalışmanınamacı Cumhuriyet Üniversitesi imajına etki eden faktörleri tespit edereköğrencilerin aldığı hizmet kalitesinin, öğrenci memnuniyetinin ve ağızdan ağızapazarlamanın üniversite imajının oluşmasında etkisini ortaya koymaktır. Bukapsamda Cumhuriyet Üniversitesi’nde eğitim görmekte olan 326 öğrenciye yüzyüzeanket uygulanmıştır. Çalışma için gerekli olan anket Khalifa ve Mahmoud (2015) tarafındangeliştirilen ölçek kullanılarak hazırlanmıştır.  Elde edilenverilere regresyon analizi yapılmış ve analiz sonucunda CumhuriyetÜniversitesi'nin imajının oluşumunda en önemli katkısı olan faktör ağızdanağıza pazarlama, sonra sırasıyla memnuniyet ve hizmet kalitesinin altunsurlarından akademik danışmanların öğrenciye göstermiş olduğu ilgi olaraktespit edilmiştir. Ayrıca, üniversitesinden memnun olan öğrencilerinüniversitedeki ve diğer arkadaşlarıyla hislerini paylaşma eğiliminde olduğusonucu da ortaya çıkmıştır.
    
 • YEŞİL LOJİSTİK UYGULAMALARININ REKABET GÜCÜ VE HASTANE PERFORMANSINA
         ETKİSİNİN LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ: ANKARA
         İLİ ÖRNEĞİ

  • Authors: SELÇUK KORUCUK
   Abstract: Buaraştırmada, Ankara sınırları içinde yer alan 31 farklı hastanede (özelhastaneler, devlet hastaneleri ve üniversite hastaneleri) yeşil lojistikuygulamalarının hastane işletmelerindeki rekabet etme yeteneği ile hastaneperformansına olan etkisi incelenmiştir.Bukapsamda yeşil lojistik uygulamalarının unsurları olan yeşil tedarik, yeşilüretim ve malzeme yönetimi, yeşil paketleme, yeşil taşıma, yeşil depolama ileyeşil tersine lojistik faaliyetlerinin hastanelerde rekabet gücü ile hastaneperformansını etkileme düzeyleri lojistik regresyon analizi ile incelenmiştir.  Elde edilen sonuçlar ile yeşil lojistik uygulamaları;yeşil tedarik, yeşil paketleme ve yeşil tersine lojistik faaliyetlerininrekabet gücü üzerinde olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca buçerçevede rekabet gücünü etkileyen yeşil lojistik uygulamalarından hastaneperformansı üzerinde yeşil tedarik ve yeşil tersine lojistik faaliyetlerininolumlu etkisi olduğu saptanmıştır. Ancak yeşil üretim ve malzeme yönetimi, yeşiltaşıma, yeşil depolama faaliyetleri ile ilgili olarak yeşil lojistik uygulamalarınınbelirtilen rekabet gücü ve hastane performansı üzerinde herhangi olumlu biretkisinin olmadığı saptanmıştır.
    
 • BIST, FOREIGN CAPITAL AND EXCHANGE RATE RELATIONS: 1988-2015

  • Authors: Ömer Selçuk Emsen; Ensar Ağırman
   Abstract: In this study, the Borsa Istanbul index, which reflects its reaction to short-term changes in the economy, has been transformed into real (RBIST) with the US dollar. RBIST with Real Exchange Rate (RER) as the short-run variables that either affect RBIST or affected by it, foreign direct investment (FDI) to GDP ratio (FDIY) and the ratio of portfolio investments to GDP (PIY) as both short and long-term indirect capital investments were taken into consideration in this study. This study which is on the relationship between these four variables covers the period from 1988 to 2015 and the data are taken on an annual basis. According to the results of the stationary survey, it was determined that while some of the series were stationary in the level and some of them were stationary in the first difference. According to the causality analysis with stationary series, one-way causal relations from RBIST to FDIY and RER to FDIY were obtained. According to this, it can be said that the real economy policies in Turkey have triggered direct foreign capital attraction and the stock market has attracted direct foreign capital as a leading indicator.
    
 • MERKEZİ ASYA VE KAFKAS EKONOMİLERİNDE GEÇİŞ SONRASI DIŞ TİCARET

  • Authors: Çağatay Karaköy
   Abstract: 1990’lardan önce ekonomik ve siyasal anlamda bağımsızlığı bulunmayan vesosyalist planlamacılıkla yönetilen, ancak 1991 ’den sonra siyasal anlamdabağımsızlığını elde eden ekonomiler ile daha önceden bağımsız olup, merkeziplanlamacılığı uygulayan ekonomiler geçiş ekonomileri olarak adlandırılmaktadır. Çalışmada günümüzdeki yaygın tanımlamasıyla, geçiş ekonomilerinden MerkeziAsya ve Kafkas ekonomilerinin bağımsızlık sonrası dış ticaretleri elealınmıştır Bu bağlamda Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan,Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan 1990 sonrası yani geçiş sürecindeki dışticaretleri ve gelir yapıları inceleme konusu yapılmıştır.
    
 • ÖĞRENCİLERİN ÖZGÜVEN SEVİYELERİ İLE MESLEKİ BAŞARI DÜZEYLERİ
         ARASINDAKİ İLİŞKİ: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ MESLEK
         YÜKSEKOKULLARINDA UYGULAMA

  • Authors: İlkay Noyan Yalman; Kürşad ÖZKAYNAR
   Abstract: Kendisinegüven duyan kişilerin hem eğitim hem de iş hayatlarında başarılı olduklarıgenel kabul gören bir görüştür. Bu konu özellikle meslek hayatına hazırlanan vepiyasada ara eleman olarak istihdam edilecek meslek yüksekokulu öğrencilerindedaha da önem kazanmaktadır. Bu çalışmada da Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin kendilerinegüven duydukları konuların belirlenmesi ve özgüven seviyelerinin ölçülmesi,özgüven seviyesi farklı olan öğrencilerin, başarı düzeyleri arasında anlamlıbir farklılığın olup olmadığı incelenecektir. Meslek Yüksekokulu öğrencilerininara eleman olarak çalışma hayatına hızlı giriş yapma olasılıkları, eldeedilecek bulguların hayata geçirebilir olması, benzer çalışmaların azlığı,araştırmayı önemli kılmaktadır. Çalışmanınamacı, özgüven seviyeleri arasındaki farklılığın başarıya olan etkisini ölçmek,şayet anlamlı bir farklılık elde edilirse, yüksekokullardaki ders içeriklerini,eğitim-öğretim faaliyetlerini, sosyal aktiviteleri incelemek, öğrencilerinözgüven seviyelerini artırıcı önerilerde bulunmaktır. Çalışmanın tekniği, nicelyöntem kullanılması şeklinde gerçekleşmiştir. Nicel teknik olarak, toplam öğrenci sayısına göre belirlenecek örneklemeüzerinde anket metodu uygulanmış, anket formunda Piers ve Harris Özgüven Ölçeği(1964) – (Türkçe uyarlama Öner, 1996) kullanılmıştır. Veriler, alt bileşenleribelirlemek için faktör analizi, farklılıkları incelemek için Ki-Kare Analizi,ilişkinin var olup olmadığına bakmak için korelasyon analizi, ilişki varsa yönüve gücüne bakmak için regresyon analizi gibi istatistiki analiz yöntemleri iletestlere tabi tutulmuştur. 
    
 • İNTERNET PERAKENDECİLİĞİNİN İNOVATİF ODAKLI GİRİŞİMCİLİĞE
         ETKİLERİ

  • Authors: musa çakır
   Abstract: Bu çalışma kapsamında, öncelikle internetinperakendecilik alanına sunduğu çevrimiçi mağazalar fırsatının gelenekselmağazalara kıyasla gösterdiği farklılıklar tanımlanmıştır. Devamında, perakendecilik kavramının tanımı, e-perakendeciliktekirekabet olgusu ve e-perakendecilik karmasının literatür çalışması yapılmıştır.Ardından internet perakendeciliğinin dünyada ve Türkiye’de geldiği nokta ortayakonmuştur. Bunun yanı sıra, girişimcilik kavramı ve inovatif odaklıgirişimciliğin kuramsal çerçevesi kapsamlı bir şekilde ele alınarak, internetperakendeciliğin inovatif odaklı girişimciliğe etkileri pozitif ve negatifyönleriyle incelenmiştir.
    
 • BORSA İSTANBUL HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNDE BALON OLUŞUMU ÜZERİNE
         BİR UYGULAMA

  • Authors: Murat Akkaya
   Abstract: Finansal piyasalarda olumsuz etkileribulunan balonlar araştırmacıların ilgisini çeken konulardan birisidir. 2008Küresel kriz ve sonrasında ise araştırmacıların üzerinde sıklıkla durduğukonuların başında gelmektedir. Bu çalışmanın amacı Türkiye hisse senedipiyasasında Ocak 2002- Mart 2017 döneminde gerçekleşen balonların ve bubalonların oluşumunda etkili olan değişkenlerin belirlenmesidir. Analiz içinLojistik Regresyon ve Eş bütünleşme testleri kullanılmıştır. Lojistik Regresyonve Granger Nedensellik testi sonuçlarında Yurtdışı Yerleşiklerin Hisse SenediPortföyü ve Borsa İstanbul Getiri Endeksindeki balonlar arasında ilişki olduğugörülmüştür. Ayrıca İhracat, Reel Döviz Kuru, ABD Doları 1 Aylık Faizi veYurtdışı Yerleşiklerin Hisse Senedi Portföyü Borsa İstanbul Getiri Endeksindekibalonların Granger nedenidir.
    
 • TÜRK DÖVİZ PİYASASINDA HAFTANIN GÜNÜ VE OCAK AYI ETKİLERİNİN
         ARAŞTIRILMASI

  • Authors: Dr. Sinem EYÜBOĞLU; Dr. Kemal EYÜBOĞLU
   Abstract: Etkin Piyasalar Hipotezine göre hisse senedi fiyatlarınatüm bilgiler yansımış olduğundan yatırımcıların aşırı getiriler eldeedemeyeceği ileri sürülmektedir. Ancak anomali adı verilen aykırı fiyatdavranışları yatırımcıların belirli zamanlarda piyasalardan aşırı getirilersağlayabileceğini ortaya koymuştur. Bu çalışmada hisse senedi piyasası yerinedöviz piyasasında haftanın günü ve Ocak ayı anomalilerin varlığı2.1.2006-23.12.2016 dönemi için araştırılmıştır. Çalışmada DOLAR/TL, EURO/TL,FRANK/TL, POUND/TL ve YUAN/TL olmak üzere beş döviz kurundan yararlanılmıştır.Yapılan analizler sonucunda ise DOLAR/TL kurunda Pazartesi günleri elde edilengetirilerin haftanın diğer günlerine kıyasla istatistiksel açıdan farklı vepozitif olduğu belirlenmiştir. İlaveten çalışmada yer alan kurlarda Ocak ayıanomalisinin varlığına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır.
    
 • THE MACROECONOMIC DETERMINANTS OF POLITICAL STABILITY IN POST-SOVIET
         COUNTRIES MOVED FROM CENTRALLY PLANNED ECONOMY TO FREE MARKET ECONOMY

  • Authors: izzet taşar
   Abstract: Thesuccessful integration of the post-Soviet countries to European Union and toother market economies via economic and political transition has been asubstantial issue for international economic and political relations. Amid allthe structural changes it has been of significant importance for the policy makersto set forth the macroeconomic determinants of the political stability intransition economies moved from centrally planned economy through marketeconomy. In this study the macroeconomic determinants of the politicalstability within the transition economies between 2002-2015 have beeninvestigated by utilizing the panel data method. Depending on the empiricalanalysis, it has been concluded that GDP per capita and consumer price indexare the most important macroeconomic factors affecting the political stabilityin the short-term.  
    
 • AR-GE HARCAMALARININ HİSSE BAŞINA KARA ETKİSİ: BİST TEKNOLOJİ
         ENDEKSİ (XUTEK) FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

  • Authors: Hatice Pınar KAYA; Yüksel İLTAŞ
   Abstract: Çalışmanın amacı, 2009:Q1-2015:Q4 dönemine ait çeyreklik verileri kullanarak BİST Teknoloji Endeksi’nde işlem gören firmalar için araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamaları ile hisse başına kâr arasındaki uzun dönemli ilişkiyi incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada panel birim kök testleri, panel eşbütünleşme testi ve panel FMOLS ve DOLS eşbütünleşme tahmincileri analiz yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada Ar-Ge harcamaları, maddi olmayan duran varlıklar, Ar-Ge yoğunluğu ve hisse başına kârın uzun dönemde eşbütünleşik olduğu tespit edilmiştir. Pedroni FMOLS ve DOLS yöntemleri ile değişkenler arasında tespit edilen uzun dönem eşbütünleşme ilişkisinin uzun dönem katsayıları araştırılmıştır. Eşbütünleşme katsayılarının analiz sonuçlarından elde edilen bulgular, Ar-Ge harcamalarının hisse başına kâra olumlu etkisini ortaya koymuştur. Ayrıca çalışmada, firmaların Ar-Ge yoğunluğu ve maddi olmayan duran varlıkları ile hisse başına kâr arasında istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.
    
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL MEDYA REKLAMLARINA İLİŞKİN
         ALGILARININ SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: GAZİANTEP
         ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

  • Authors: Hasan Aksoy; Ayşe GÜR
   Abstract: İletişim teknolojileriningelişmesi ve internet kullanımının artmasıyla birlikte sosyal medya kavramıgünlük yaşantımızda sıklıkla kullandığımız bir kavram haline gelmiştir. Sosyalmedya insanların hayatının her alanında olması ve kolay ulaşılabilmesisebebiyle işletmeler açısından yeni bir rekabet ortamı oluşturmuştur. Firmalarsosyal medya reklamlarıyla tüketiciye daha hızlı ulaşmakta ve onların satınalma karar sürecine etki etmektedir. Bu doğrultuda, çalışmamızda giderek önemiartan sosyal medya reklamlarına ilişkin tüketici algılarının, tüketicinin satınalma niyeti üzerindeki etkisini incelemek amacıyla bir araştırma modeligeliştirilmiştir. Araştırma amacına uygun olarak hazırlanan anket sorularıGaziantep ilinde yaşayan 218 bireye sorulmuştur. Anket yöntemiyle elde edilenveriler SPSS 18 programıyla analiz edilmiş ve yorumlanmıştır. Araştırmasonuçlarının bu alanda çalışanlara ve firmalara faydalı olacağıdüşünülmektedir. 
    
 • Mekanın Toplumsallığı Bağlamında Sivas İlinde Göçün
         Ekonomipolitiği

  • Authors: Feride Fatma Bilgili
   Abstract: Tarihinher döneminde var olan göç olgusu, 1970’lerden itibaren uygulanmaya başlananneo-liberal yeniden yapılanma politikalarının etkisiyle büyük bir ivmekazanmıştır. Sermayenin hareketlilik ve yoğunluğunun arttığı bu süreçte, sermayeyekarlılık sağlayabilecek, yatırım için en uygun koşullara sahip kentlergelişirken; bu imkânlara sahip olmayan kentler ekonomik ve demografik açılardangerilemektedir. Neo-liberalizmin mekânsal yapı üzerindeki bu etkisinin yanısıra toplumsal eşitsizlikleri, yoksulluğu ve işsizliği artıran politikaları danüfusun mekânsal dağılımının yeniden şekillenmesinde rol oynayan etkenlerolmuşlardır. Bu çalışmada kapitalist birikim modellerindeki dönüşümün Sivasİlinde yaşanan göç süreci üzerindeki etkileri incelenmeye çalışılmıştır.
    
 • Bireysel Emeklilik Şirketlerinin Finansal Performanslarının Bulanık
         AHP ve VIKOR Yöntemi ile Analizi

  • Authors: Ziya Gökalp GÖKTOLGA; Engin KARAKIŞ
   Abstract: Bu çalışmada bireyselemeklilik şirketlerinin finansal performansları çok kriterli karar vermeyöntemlerinden Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci(AHP) ve Vise Kriterijumska Optimizacija I KompromisnoResenje(VIKOR) yöntemleri iledeğerlendirilmiştir. Bu amaçla sektördefaaliyet gösteren firmaların 2014-2016 yılları arasındaki finansal tabloverileri kullanılarak finansal performans analizi gerçekleştirilmiştir. BulanıkAnalitik Hiyerarşi Prosesi yöntemi ile kriter olarak kullanılan finansaloranların önem dereceleri tesbit edilmiş, daha sonra VIKOR yöntemi ilefirmaların performanslarına yönelik finansal analiz ve değerlendirme yapılmıştır.Kriterlerin önem derecelerinin tesbitinde Bulanık AHPyöntemi kullanılmıştır. Bulanık AHP yönteminin uygulanmasında Liou ve Wang’ıntoplam integral yöntemine göre sıralama yapılmış ve sonuçlardeğerlendirilmiştir.Bulanık AHP yönteminin, bulanıklık içerendurumlarda ve bulanık veriler ile analiz yapılırken seçim, sıralama vedeğerlendirme problemlerinde diğer yöntemlerle bütünleşik olarak kullanılabileceğideğerlendirilmiştir.
    
 • TÜRKİYE EKONOMİSİNDE İHRACAT İLE İTHALAT VE DÖVİZ KURU
         ARASINDAKİ İLİŞKİLER

  • Authors: Ömer Emsen
   Abstract: Liberalizasyonun işbölümü ve uzmanlaşmayadayalı olarak refah artışlarına yol açacağına dair yararları üzerine yoğun birliteratürün varlığı bilinmektedir. Ancak, özellikle son dönemlerde borçkrizleri ile birlikte sorgulanmaya başlanan bu anlayışa aynı zamanda ihracattayurtiçi katma değerde düşüşlerin ve dolayısıyla ithal girdi artışlarınınvarlığı belirgin bir şekilde eklenmeye başlamıştır. Ekonomisi böyle bir yapıdaolan ülkenin ulusal parasındaki değer kayıplarının rekabet gücünü etkilemeyerekihracatını artırmadığı gibi bir durum ortaya çıkmakta ve bu da ithalata bağımlıbir ihracat yapısı oluşturmaktadır. Bu yapının Türkiye ekonomisi özelindeişleyip işlemediğine dair yapılan analizlerde, Türkiye ekonomisinde kısa dönemde ihracatın ithalat ve kurdaki değişimleresadece artışlar yönünde tepki verebildiği; buna karşılık uzun dönemde simetrikilişkilerin olduğu tespit edilmiştir. Ancak, kur etkilerinin ithalatetkilerinden daha zayıf olduğu belirlenmiştir ki, bu durum ihracatın kuradayalı bir rekabet gücü tesis etmeye dayalı politikalara daha az duyarlıolduğuna işaret etmektedir. Dolayısıyla Türkiye ekonomisinin ihracatta kur/fiyatrekabeti değil, dıştan alınanı dışa satmaya dayalı bir ekonomik özelliğe sahipolduğu belirlemesini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede Türkiye ekonomisinde “stratejik ithalattabağımlılığı azaltıcı-yüksek katma değer sağlayıcı-iç talebi de dikkate alanbüyüme” formlarını merkeze alan bir eksen kaymasına yönelmesinin politikaçıkarımı açısında önem arz edeceği söylenebilir.
    
 • LİDERLİK TARZLARININ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARINA ETKİSİ
         VE BİR UYGULAMA

  • Authors: Ahmet Yeğin
   Abstract: Liderlik üzerine çok eskitarihlerden buyana çok sayıda çalışma yapılmasına rağmen liderlik bugün bilegizemini korumaya devam etmektedir.  Öyleki günümüz işletmeleri de artan rekabet ve değişen çevre şartları karşısındaliderliğin değerini anlamaya yönelik çalışmalar yapmaya başlamışlardır. Yapılanbu çalışmanın amacı kamu kuruluşlarından biri olan Sosyal Sigorta Kurumundaliderlik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu çalışmadakurumdaki yöneticilerin benimsedikleri liderlik tarzlarının çalışan bağlılığınaolan etkisini araştırmaktır. Bu iki kavram arsındaki ilişkiyi ölçmek için üçbölümlü bir anket formu düzenlenmiştir. Tüm Veriler SPSS 22. 0 paketprogramında analiz edildi. Sürekli verilerin gösterimi medyan(minimum-maksimum) ve (ortalamastandart sapma) ile verildi. Verilerinnormal dağılıma uyumu Shapiro Wilk Testi ile sınandı. Test sonucunda normaldağılım gösteren sürekli veriler için ortalamalar arası karşılaştırmalardaIndependent T test ve ANOVA Testi kullanıldı. Normal dağılım göstermeyensürekli veriler için ise Mann-Whitney U Test ve Kruskal Wallis Test kullanıldı.Sürekli değişkenler arasındaki ilişki Spearman Korelasyon katsayısı ile incelendi.
    
 • CİNSİYETE GÖRE İŞSİZLİK HİSTERİSİ: KARŞILAŞTIRMALI ÜLKE
         ANALİZİ

  • Authors: ASLI OZPOLAT; FERDA NAKIPOĞLU ÖZSOY
   Abstract: İktisat literatüründe, işsizlik dinamikleriile ilgili 2 temel teori bulunmaktadır. Bu teorilerden ilki doğal işsizlikhipotezi diğeri ise işsizlik histerisidir. Doğal işsizlik hipotezi (NAIRU)işsizlik ve konjonktürel dalgalanmalar arasında uzun dönemde durağan bir ilişkiolduğunu ifade eder. Bu teorinin aksine, işsizlik histerisi hipotezi, işsizlikoranının ekonomik şok dolayısıyla uzun dönemde dengeden sapacağını ve sapmanınuzun dönemde de devam edeceğini belirtir. Dolayısıyla çalışma işsizlik serisiile konjontürel dalgalanmalar arasındaki bu ilişkiyi araştırmayıamaçlamaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın farklılığı histerisi etkisininvarlığını kadın ve erkekler için ayrı ayrı incelemesidir. Böylece cinsiyetlerarasında herhangi bir farklılığın bulunup bulunmadığı analiz edilmiş olacaktır.Çalışmada, işsizlik histerisinin varlığı 14 OECDülkesi için Eurostat ve OECD istatistiklerinden elde edilen verilerle 1998:01ve 2017:09 yılları arasında FourierADF Birim Kök Testi (FADF) ile analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunagöre işsizlik histerisi ülkelere ve cinsiyete göre değişebilmektedir. 
    
 • ROBUST HEDONİK MODELLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: BEETLE TÜRKİYE PİYASA
         FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

  • Authors: HASAN BULUT; Tolga ZAMAN
   Abstract: Buçalışmanın amacı Türkiye’de “Vosvos” ya da “Kaplumbağa” olarak da adlandırılanBeetle araçların fiyatını etkileyen faktörleri belirlemektir. Beetle özellikleikinci el piyasasında son model araçlardan daha pahalı olabilmektedir. Aracıntercih edilmesindeki temek etken diğer otomobiller gibi kişisel konfor,güvenlik, uygun fiyat vb. özelliklerden ziyade, tamamen kişisel haz duygusu veestetik kaygılardır. Bu bakımdan otomobil özel bir hayran kitlesine sahiptir.Beetle araçların fiyatını etkileyen faktörlerin belirlenmesinde hedonik fiyatmodel yaklaşımı tercih edilmiştir. Çünkü hedonik fiyat modeli kişisel hazduygusunu tatmin etmek için satın alınan heterojen malların fiyatını etkileyenfaktörlerin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Ancak Türkiye piyasasında bulunanaraçların hem yaşları, hem özellikleri hem de restorasyon durumları çok farklıolduğundan fiyatlar arasında büyük farklılıklar vardır. Bu durumun veri setindeaykırı değer sorununa neden olabileceği düşünüldüğünden çalışmada klasik verobust hedonik fiyat modellerinden yararlanılmıştır. Bu açıdan çalışmaTürkiye’de herhangi bir ürün için ilk robust hedonik fiyat modeli çalışmasıolma özelliği taşımaktadır. Ayrıca çalışmadan elde edilen sonuçlar ile birfiyat tahmin robotu oluşturulmuştur. Böylece çalışmanın sonuçlarının teorikolarak başarılı olmasının yanı sıra, günlük hayata ve ekonomiye de katkısağlayacağı düşünülmektedir.
    
 • ÜNİVERSİTELERDE VERİLEN MUHASEBE EĞİTİMİNİN SİVAS İLİNDE
         FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER VE
         SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BEKLENTİLERİNİ KARŞILAMA
         DÜZEYİNİN İNCELENMESİ

  • Authors: Yüksel Aydın
   Abstract: Üniversitelerde verilen muhasebe eğitimininküçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ve serbest muhasebeci mali müşavirlerinbeklentilerini karşılama düzeylerini incelemek amacıyla Sivas ilinde bulunanKOBİ’ler ve SMMM’ler üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Konunun amacınaulaşmak için katılımcılara, demografik özellikleri, işletme bilgileri ayrıca 20maddeden oluşan 5’li likert ölçeğe uygun hazırlanmış anket uygulanmıştır. Eldeedilen veriler SPSS 22 paket programı yoluyla analiz edilerek yorumlanmıştır.Sivas ilindeki KOBİ’ler ve SMMM’ler, üniversitelerde verilen muhasebeeğitiminin beklentileri karşılaması konusunda kararsızlık yaşadıklarıgörülmektedir. Çeşitli istatistiksel yöntemler kullanılarak yapılan farklılıkanalizlerinde ise demografik değişkenler arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.Bağımsız iki örneklem t testi sonucuna göre KOBİ’lerin muhasebe çalışanları ileSMMM'in toplam puan ortalamaları arasında istatistiki olarak anlamlı farklılıkbulunmaktadır. 
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 34.229.175.129
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-