for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Similar Journals
Journal Cover
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1303-0329 - ISSN (Online) 1303-0329
Published by Cumhuriyet University Homepage  [9 journals]
 • Identitätsproblematik in Aras Örens Roman „Berlin Savignyplatz“ im
         Bezug auf seine Erzählung „Bitte Nix Polizei“

  • Authors: Süreyya İlkılıç
   Abstract: ZusammenfassungDie interkulturelle Literatur, die in Deutschland infolgeder Migration in den sechziger und siebziger Jahren des zwanzigsten Jahrhundertszunächst unter dem Namen Migrantenliteratur beginnt, erlebt bis heute eineninhaltlichen, strukturellen und sprachlichen Wandel, wobei das Thema Identität immermehr ins Zentrum rückt. Die Werke von Aras Ören, der einer der bekanntestentürkischen Autoren ist, haben einen repräsentativen Charakter für dieMigranten- bzw. Interkulturelle Literatur, in der die Identitätsthematik immerals Leitmotiv festgestellt wird. In diesem Aufsatz wird dieIdentitätsproblematik in Aras Örens Roman „Berlin Savignyplatz“ im Rahmen dergeschichtlichen Entwicklung der Migranten im gesellschaftlichen Leben inDeutschland, insbesondere im Bezug auf Örens Erzählung „Bitte nix Polizei“, analysiert.Schlüsselwörter: Aras Ören, Bitte Nix Polizei, BerlinSavignyplatz, Interkulturelle Literatur, Identitätsproblematik  Identity problem in Aras Ören’s Novel “Berlin Savignyplatz”Interculturalliterature, a genre in German literature that begins to develop in the 1960sand 1970s in Germany as a consequence of migration, has undergone a content-related,structural, and linguistic change until today. In the process, the topic of identitybecomes more and more central. The works of Aras Ören, one of the best-knownTurkish authors, are representative for migrant and intercultural literature, wherethe identity problem is always noted as leitmotif. In this article, theidentity problem in Aras Ören’s novel “Berlin Savignyplatz” will be analysed, especiallyrelated to Ören’s story “Bitte nix Polizei”, in the frame of the historicaldevelopments of migrants in social life in Germany.Keywords: Aras Ören, Bitte Nix Polizei, Berlin Savignyplatz,intercultural literature, identity problem ÖzAras Ören’in “Bitte nix Polizei” öyküsüyleilişkilendirilerek “Berlin Savignyplatz”Romanı’nda Kimlik SorunuAlmanya’da, yirminciyüzyılın altmışlı yıllarındanitibaren başlayan göç neticesinde, öncelikle Göçmen Edebiyatı adı altında başlayan Kültürlerarası Edebiyat, bu günekadar içerik, yapı ve dil olarak bir değişime uğramıştır. Bu değişimde özellikle kimlik teması gittikçe daha merkezi bir yer almaktadır.Almanya’daki en tanınmış Türkyazarlarından biri olan Aras Ören’in eserleri, Göçmen Edebiyatı veKültürlerarası Edebiyat için örnek oluşturmaktadırki bu eserlerde kimlik sorunu devamlı ana motif olarak görülmektedir. Bumakalede kimlik sorunu, Aras Ören’in “Berlin Savignyplatz” romanında, özellikleÖren’in “Bitte nix Polizei” öyküsüyle ilişkilendirilerek, Almanya’daki göçmenlerintoplumsal yaşamında zaman içindegörülen gelişmeler çerçevesindeanaliz edilecektir.  Anahtar sözcükler: Aras Ören, Berlin Savignyplatz, Kültürlerarası Edebiyat,kimlik sorunu
    
 • Kirazlıdere (Amasya) Erken Bizans Dönemi Nekropolü

  • Authors: Banu UZ; Fadime SUATA ALPASLAN
   Abstract: Amasya geçmişten günümüze, Anadolu’yudoğudan-batıya, kuzeyden-güneye bağlayan, ticaret, göç ve savaş yollarının merkezindebulunan, jeopolitik ve stratejik yönden önemli konuma sahip bir şehirdir.Kirazlıdere Mahallesi ise, Amasya şehir merkezinin kuzeyinde kurulmuş en eskiyerleşim alanlarından birisidir. Şehir, Hititlerden başlayarak çeşitli uygarlıklara evsahipliği yapmış ve Bizans döneminde de Piskoposluk merkezi olarakkullanılmıştır. Şehir merkezinde Amasya Müze Müdürlüğü başkanlığında çeşitlitarihlerde yapılan kurtarma kazılarında; Şamlar, İhsaniye, Kurşunlu, Dere veKirazlıdere Mahallelerinde Roma ve Bizans Dönemine ait birçok mezar örneğiortaya çıkarılmıştır (Özdemir ve Doğanbaş, 2011). Erken Bizans Dönemi ile (MS330-726) tarihlendirilen Kirazlıdere nekropol alanı; dikdörtgen formda, düzkapak taşlarıyla örtülmüş toplam 22 adet mezardan oluşmaktadır. Kirazlıderenekropol alanında bulunan bu mezarlar 5. yüzyıldan itibaren Amasya’da hükümsüren Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) döneminde yaşamış ilk Hristiyanlaraaittir. 2014 yılı Kirazlıdere Mahallesi nekropol alanında kurtarma kazısısonucu ortaya çıkarılan mezarlar, iskeletler ve bu iskeletlere ait özel eşyalarçalışmamızın konusunu oluşturmaktadır. 
    
 • EKONOMİDE TURİZM SEKTÖRÜNÜN YERİ VE ÖNEMİ: SİVAS İLİ
         BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

  • Authors: nevzat balıkçıoğlu; Dilek ÇINAR ÖZ
   Abstract: Buçalışmada ekonomi içindeki turizm sektörünün yeri ve önemi Sivas ili özelindedeğerlendirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Sivas ilinin turizm potansiyeli veTürkiye turizmi içerisindeki yeri ve önemi ikincil veriler kullanılarak analizedilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, tarihi M.Ö 4500 yılına kadar uzanan Sivasili doğal güzellikleri ve coğrafi özellikleriyle beraber, sağlık ve termalturizmi, dağ ve kış turizmi, kültür turizmi gibi dünya genelinde trend halinegelmiş birçok turizm çeşitliliğini bünyesinde barındıran önemli bir turizmbölgesi konumundadır. Ancak Sivas Türkiye’nin turizme elverişli illerinden biriolmasına rağmen bu sektörde olması gereken yerde bulunmamaktadır. Nitekim 2016yılında Sivas turizm sektöründe turist sayısı itibariyle Türkiye genelindeki 24.sırada yer almaktadır.
    
 • FARKLI ŞEKİLDE HAZIRLANMIŞ MÜELLİFİ BİLİNMEYEN İKİ HİLYE

  • Authors: Mehtap Erdoğan Taş
   Abstract: BaştaHz. Muhammed olmak üzere diğer peygamberlerin, dört halifenin, Hz. Hasan ileHüseyin’in, aşere-i mübeşşerenin, bazı din ve tarikat büyüklerinin portresi,şeklinde kısaca tanımlayabileceğimiz hilye, bugüne kadar üzerinde pek çokçalışmanın yapıldığı edebî bir türdür. Söz konusu çalışmalar manzum hilyelerüzerine yoğunlaşmış olup levha hilyeler de zaman zaman düzenlenen sergilerleilgililerin beğenisine sunulmaktadır. Mensur ya da mensur-manzum hazırlananhilyelerle ilgili bilinenlerse daha azdır. Bu sebeple elinizdeki makaledemensur hilyeler ve mensur olarak kaleme alınmış ancak içerisinde başka şairlereait manzum parçaların da yer aldığı bazı metinler hakkında bilgi verilmiş ve buhilyelerden örnek olması açısından iki tanesinin transkripsiyonlu metni çalışmanınsonuna eklenmiştir. Bu iki örneğin aynı zamanda levha hilyeleri anımsatacakşeklide hazırlanmış olmasının onları diğer manzum ve mensur hilyelerden ayıranbir özellik olduğuna dikkat çekilmiştir. Ayrıca çalışmamıza konu olan hilyelerağırlıklı olarak dört halife ve peygamberler hilyesi olduğu için çalışmaiçerisinde bu tür hilyeler hakkında bilgiler de bulunmaktadır.
    
 • ZEYTİNLİ ADA KAZISINDAN ÇIKARILAN KAFATASI İSKELETLERİNİN YENİDEN
         YÜZLENDİRİLMESİ

  • Authors: Ümit Savran; Fadime Suata Alpaslan
   Abstract: Zeytinli Ada, Marmara bölgesinde Balıkesirşehri Erdek ilçesi sınırları içerisinde yer alır. MÖ 2 yy. ve MS 12 yy. olarak tarihlendirilen bu ada, Helen-Roma-Bizans veOsmanlı kültür varlıklarının izlerini taşıyan önemli bir arkeolojik buluntuyeridir. Yeniden yüzlendirme, adli birvakaya ilişkin iskelet buluntularının kimlik tespitinin yapılamadığı durumlardabirey veya bireylerin yüz görüntüsünün ortaya çıkarılması ile kimlik tespitiyapılmasına yardımcı olan uygulamalı bir çalışmadır. Yeniden yüzlendirme,pozitif kimliklendirme yöntemlerinin uygulanamadığı ya da uygulansa bileyeterli sonuç elde edilemediği vakalarda tercih edilen bir yöntemdir. Kaza veyacinayete uğramış bir kişinin adli soruşturmasının doğru ve güvenilir birşekilde yürütülebilmesi için kimlik tespitinin yapılması son derece önemlidir. Yenidenyüzlendirme tekniği, kimlik tespiti çalışmalarının son halkasını oluşturur. Buteknik, kimlik tespiti uygulamalarının yetersiz veya başarısız olduğudurumlarda alternatif bir yöntem olarak kullanılabilir.  Yeniden yüzlendirme konusundaülkemizde yapılan çalışmaların son derece az ve sınırlı sayıda olması göz önünealınarak böyle bir çalışma oluşturulmuştur. Bu çalışma Zeytinli adasındayapılan arkeolojik kazılar sonucunda çıkarılan kafatası iskeletlerininbilgisayar destekli üç boyutlu yeniden yüzlendirilmesi (fasial rekonstrüksiyon)işlemini ve yöntemini kapsamaktadır. 
    
 • EFFECT OF INFORMATION CULTURE ON SOCIETY AND BIRTH OF NEW HUMAN TYPE

  • Authors: Güney Nair
   Abstract: Our world has undergone a radical change for the pasthalf-century. This change especially taken form with progresses in the field ofinformation and communication technologies has also affected meaning andimportance of information. Following the dark middle ages, information, whichwas defined as “potency” by Bacon, has gone far beyond that definition todayand become a phenomenon directly affecting, changing human life and socialstructures. The information phenomenon is what guides the new social structureby affecting all areas of social life, shaping technology and adapting intoproduction, having patents and what make them the most advantageous individualsand societies of this century.Advancing cumulatively with the course of human history,information is defined as the most valuable treasure today, and it forms thebasis of information culture that is based on developments in computer andcommunication technologies. Information is no longer a skill but has become acapital tool.Humanity,which historically has reached to the Industrial Society stage after passingthrough the phases of Hunter-Gatherer and Agricultural Societies, goes througha new stage of social change. The institutions and rules of the Information Society are shaped on theinstitutions and rules of the Industrial Society, and accordingly a new humantype called "homo technologicus" (technological man) replaces thehuman type called "homo economicus" (economic man) in industrialsocieties.Today, computers, Internet and communication technologiesare becoming rapidly widespread at the global level, interest inknowledge-intensive products and services is increasing with each passing day,and information-based economies and networks become widespread. The aim of thisstudy is to focus on the relationship between information and society and todiscuss in the light of national and international data how the change innature of information and, accordingly, advancements in computer andcommunications technologies affect today’s social structures in asocio-economic sense and how they shape new human type(homo technologicus). 
    
 • A STUDY ON GUSTAV KLIMT'S WOMEN PORTRAITS

  • Authors: nida anıl kazanç
   Abstract: GustavKlimt is one of the most important artists to observe Art Nouveau influences inhis works. While reflecting the artistic influences of this movement in hisstyle is also an influential and important member of Seccession, which has beenincluded in the 19th century artistic liberation movements in Vienna.Witha different style and unusual color understanding, he has a rightful place inthe representation of the period. Byzantine icons, Greek-Miken art, Korean artand Gothic wisdom. The artist has focused especially on female images, and hasbecome a school in this regard. It depicts women of various age groups fromdifferent socio-economic worlds and has witnessed their sometimes sad, tragic,melancholy, sometimes happy, sensual and careless worlds. Klimt and a woman who became stereotypical andidentifiable when she said women created an archetype. She has also includedrarely processed topics such as pregnancy, maternity and old age in her work,which she uses for a considerable amount of time to be seen as a sexual image.In the study, Klimt's women portraits were drawn from different age groups,especially from the Vienna societies he made on the order.
    
 • SÖZLÜ KÜLTÜR-YAZILI KÜLTÜR İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA CÖNKLER VE
         SİVAS KAYNAKLI BİR CÖNK

  • Authors: Serhat abri Yılmaz; Derviş Erdal
   Abstract: Türk halk edebiyatının yazılı kaynakları arasında yer alan ve içinde pekçok folklorik ürün barındıran cönkler, yazıldıkları devre ışık tutmalarıbakımından önem arz eden kaynaklardır. Cönkler, geçmiş asırlarda yaşamış halkşairlerinin tespit edilmesi için başvuru kaynakları olmakla birlikte, “sözlü olma” özelliği de gösterirler.Sözlü olma özelliği, cönklerde yer alan şiirlerin her aktarımda yeni birvaryant kazanmalarına ve değişime uğramalarına neden olmuştur. Bu bağlamda,sözlü kültür-yazılı kültür ilişkisi cönkler üzerinden incelenebilmekte ve Türkhalk edebiyatı literatüründe yer alan şiirlerin eksiklikleri, fazlalıkları veyanlışlıkları tespit edilebilmektedir.Bu çalışmada, Sivas’ınYıldızeli ilçesine bağlı İslim köyünde yaşamış Süleyman Efendi’den oğlu HalilEsen’e kalan ve günümüze kadar muhafaza edilmiş Alevî-Bektaşî kaynaklı bir cönküzerine yapılan incelemeler sözlü kültür-yazılı kültür ilişkisi bağlamındadeğerlendirilmiş ve cönkte yer alan bazı şiirlerin varyantları tespit edilerekkarşılaştırmaya tabi tutulmuştur. Bununla birlikte, cönk kavramı ve SüleymanEfendi Cöngü hakkında detaylı bilgiler verilmiş, cönkte yer alan şiirlerin birkısmı ekler kısmında sunulmuştur. 
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 34.228.38.35
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-