for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2148-5003 - ISSN (Online) 2587-1358
Published by Harran Üniversitesi Homepage  [3 journals]
 • Ihlamur Bitkisinin (Tilia cordata) Katı-Sıvı Ekstraksiyonunda Toplam
         Fenolik Madde Kinetiğinin Matematiksel Modellenmesi

  • Authors: Ahmet Levent İNANÇ; Doğanay YÜKSEL
   Abstract: Ihlamurçayı, en etkili doğal ilaçlardan biridir ve yüzyıllardır kullanılmaktadır.Düzenli olarak tüketildiğinde çeşitli sağlık sorunlarının üstesindengelinmesinde az veya çok etki gösterebilir. Tilia (Tiliaceae)cinsi bitkilerin gösterdiği antioksidan ve antimikrobiyal aktivite gibiişlevsel özellikler flavonoidler de dahil olmak üzere polifenolik bileşiklerleilişkilidir. Bu yüzden toplam fenolik bileşiklerce zengin olan ıhlamurundemlenmesinde süre-sıcaklık ilişkisi önemlidir. Bu çalışmada 5 farklısıcaklıkta (60, 70, 80, 90 ve 100 °C) demlenen ıhlamur bitkisinin katı-sıvıektraksiyonunda polifenollerin sıvı faza geçme süreleri incelenmiştir. Toplamfenolik bileşiklerin katı-sıvı ekstraksiyonunun Matematiksel modellemesindeFick yasasının uyarlanmış hali kullanılmıştır. Ihlamur bitkisinin (Tilia cordata) çayı geleneksel yöntemlehazırlanmıştır. Kuru ıhlamur yaprakları öğütülerek elekten geçirilmiştir. Çelikdemleme süzgecine konulan öğütülmüş ıhlamur yaprakları deiyonize su içerisinedaldırılmıştır. Homojenize ıhlamur ekstraksiyonu için sabit ve düşük hızdadönen magnetik karıştırıcı kullanılmıştır. Farklı zaman aralıklarında ekstraktörneği alınmış ve filtre edilmiştir. Ekstraksiyon işlemine her bir sıcaklıktakiıhlamur konsantrasyonu değişmeyene kadar devam edilmiştir. Örneklerin toplamfenolik bileşikleri spektrofotometrik yöntemle belirlenmiş ve gallik asiteşdeğerleri (GAE) mg ml-1 olarakifade edilmiştir. Katı-sıvı faz ıhlamur ekstraksiyon uygulama sonrası bütünsıcaklıklardaki toplam fenolik madde miktarlarının denge konsantrasyonları40.5-43 mg l-1 arasındadeğiştiği belirlenmiştir. Toplam fenolik maddelerin %99.9’ unun sıvı fazatransfer süreleri ise yaklaşık 2078-57 dakika arasındadır. En düşük hız sabiti60°C’de, en yüksek ise 100 °C’de bulunurken 100 °C’deki hız sabitinin diğersıcaklıklara göre 2 ile 36 kat daha büyük olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıcaaktivasyon enerjisi 0.549 kJ g-1 olarakbelirlenmiştir.
   PubDate: Tue, 27 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • Effect of Different Sowing Dates on Cotton (Gossypium hirsutum L.) Fiber
         Color at Double Crop Growing Conditions

  • Authors: Osman ÇOPUR; Davut POLAT, Ceren ODABAŞIOĞLU
   Abstract: Cottonfiber color is determined by the effect of fiber reflectance (Rd) and fiberyellowness (+ b), which are important standards for determining cotton price.This study was conducted to determine effects of different sowing times onfiber color components in widely grown four cotton varieties in 2015 and 2016under Harran Plain double crop conditions. Theexperiments were conducted on the experimental area of Agricultural Faculty ofHarran University at Eyyubiye Campus. Seeds of cotton cultivars were sownaccording to sowing dates with completely randomized split plot experimentaldesign with three replications. Sowing dates (June 1st, June10th , and June 20th) were keptin main plot and varieties (Stoneville 468, BA 119, DP 499 and PG 2018) were in sub plot. Four cotton varieties (Stoneville 468,BA 119, DP 499 and PG 2018), which are certified for Harran Plain, were used asplant material.  As the result of thestudy, the fiber color of Şanlıurfa province, where all varieties are inthe light and white class according to the HVI color scale, but white color ischanging from standard 2 to standard 3 and standard 4 grade.  All the varieties used in the experiment wereaffected by sowing time in terms of fiber color and whiteness of color wasfound to be dulled with the delay in the sowing time. For this reason, earlyand late harvests should not be mixed and should be stored separately. 
   PubDate: Tue, 27 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • Koyunlarda ve Keçilerde Beslenme Davranışları

  • Authors: HASAN AKYÜREK; Yavuz Selim ÇAVUŞOĞLU
   Abstract: Hayvanyetiştiriciliğinde optimum performans alınabilmesi ve kaliteli ürünler eldeedilebilmesi için beslenme davranışlarının dikkate alınması gerekmektedir. Hayvan türleriarasında otlama davranışı bakımından bazı farklılıklar bulunur. Bu farklılıklarhayvanların sindirim sisteminin anatomik yapısı, soy farklılığı ve çevreselfaktörlerine adaptasyonla ilişkilidir. Otlama davranışımerada beslenen hayvanların sürüler halinde gerçekleştirdikleri sosyal birdavranıştır. Merada beslenen koyunlarve keçiler otlamayı gün içinde belli dönemlerde yaparlar. Bu derlemedekoyunların ve keçilerin beslenme davranışları üzerinde durulmuştur.
   PubDate: Tue, 27 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • Farklı Sulama Suyu Kalitesi ve Su Düzeylerinin Serada Yetiştirilen
         Domates Bitkisinin Verim ve Su Kullanım Etkinliği Üzerine Etkisi

  • Authors: Ulviye KANBUROĞLU ÇEBİ; Selçuk ÖZER, Süreyya ALTINTAŞ, Engin YURTSEVEN, Ozan ÖZTÜRK
   Abstract: Farklı tuzluluk seviyelerinde vefarklı oranlarda uygulanan sulama sularının domateste meyve verimi üzerineetkisinin araştırıldığı çalışma, 2014-2016 yılları arasında Kırklareli AtatürkToprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü arazisinde kurulu olanyay çatılı ısıtmasız plastik serada yürütülmüştür. Çalışmada dört sulama suyu tuzluluğu; T1: 0.38 dS m-1,T2: 1.10 dS m-1, T3: 2.50 dS m-1, T4: 5.00 dS m-1ile üç sulama düzeyi; profildeki mevcut neme göre tarla kapasitesinin %70’i (S1),%100’ü (S2) ve %130’u (S3) düzeyinde sulama, bölünmüş parseller deneme deseninegöre ele 3 tekerrürlü olarak ele alınmıştır. Sulamakonuları bazında, sırasıyla, 240 mm, 334 mm ve 429 mm sulama suyuuygulanmıştır. Bitki su tüketimi değerleri 248 mm ile 453 mm arasındadeğişmekle beraber en yüksek su tüketimi T1S3 konusunda, en düşük sutüketimi T4S1 konusunda belirlenmiştir. Sulama suyu tuzluluğu ve miktarı toplamve pazarlanabilir meyve verimini etkilemiştir. En yüksek verimler %130 sulama ile 0.38 dS m-1ve 1.10 dS m-1 tuz seviyelerinde, en düşük verim ise %70 sulama ve5.00 dS m-1 tuz seviyesinde gözlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göreartan miktarlarda sulama verimi önemli oranda artırırken, kısıtlı sulama, tümtuz seviyelerinde azaltmıştır.  
   PubDate: Tue, 27 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • Türkiye’de Azot Kullanım Etkinliğinin İyileştirilmesinin Tarım
         Ekonomisine Katkısının Değerlendirilmesi

  • Authors: Fethi Şaban ÖZBEK
   Abstract: Bu çalışma ile2007-2011 yılları için tarımsal alanlarda azot kullanım etkinliğinin (AKE)belirli oranlarda iyileştirilmesinin tarım ekonomisine katkısı bölgesel düzeydeölçülmektedir. Bu amaçla, Türkiye’de AKE’nin %5’ten maksimum AKE’ye ulaşmasısağlandığında azotlu kimyasal gübre kullanımından sağlanacak ekonomik faydailgili yıllar için ortaya konulmaktadır. Yapılan araştırmadan elde edilensonuçlar neticesinde; AKE’nin iyileştirilmesi ile çiftçiler için önemliekonomik fayda sağlanacağı, hatta bu faydanın AKE maksimum seviyeyeçıkarıldığında toplam azotlu gübre satın alınması için yapılan harcamanınyarısından fazla olacağı tespit edilmiştir. 2007-2011 yılları için azotlukimyasal gübre satın alınması için yapılan harcamadan sağlanan ekonomik fayda%5 iyileştirme ve maksimum AKE’ye ulaşmada sırasıyla yıllık ortalama 0.49 ve 1.55milyar TL olmaktadır.
   PubDate: Tue, 27 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • GAP Bölgesinde Biberlerde Fusarium oxysporum f.sp vasinfectum Kök
         Çürüklüğü Hastalığına Arbüsküler Mikorizal Fungusların
         Etkinliği

  • Authors: Ayşin BİLGİLİ; Mehmet Ertuğrul GÜLDÜR
   Abstract: Ülkemizdebiber (Capsicum annuum L.), örtü altıve tarla yetiştiriciliği olarak iki şekilde üretimi yapılmaktadır. Biberalanlarında yaygın olarak kurumalara, kalite ve verim düşüşlerine neden olanhastalık kök ve kök boğazı çürüklüğü olup, genelde tarlada bitkilerin gelişmedöneminde ortaya çıkar. Zaman içerisinde bitkide solgunluk, sararma vekurumalar görülür. Toprak kökenli olan bu hastalık etmenlerinden özellikleFusarium türleri bölgede yaygınlıkla görülen funguslar olarak sürveyçalışmamızda tespit edilmiştir. Bu çalışmada; Fusarium oxysporum f.sp vasinfectum (Fov)’a karşı mikorizalfunguslardan Glomus mosseae (G.M.), Glomus intraradices (G.İ.), Glomusetunicatum (G.E.) ve bu üç mikorizal fungusun karışımı olan Mikoriza Mix’inetkinliği 2016 yılında GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (GAPTAEM)’nüntescilli biber çeşidi İnan-3363 üzerinde iklim odasında 25 oC±1 ve %60 nem koşullarında 4 tekerrürlü olarak test edilmiştir. Hastalık etmeni olarakise; Güneydoğu Anadolu Bölgesi biber yetiştirilen farklı illerden toplanan vemoleküler tanısı yapılan değişik morfolojik yapı gösteren 2 adet Fusarium oxysporum f.sp vasinfectum(Fov) izolatı kullanılmıştır. Bu çalışmada, biyolojik mücadelede kullanılmaküzere mikorizal fungusların bitkinin ve hastalık etmeninin gelişimi üzerineetkisi araştırılarak, toprağın pH, EC, bitki besin maddesi, kaliteparametrelerinden bitki boyu, meyve sayısı, yaprak sayısı, gövde çapı, yeşilaksam yaş ağırlık, yeşil aksam kuru ağırlık, kök uzunluğu, kök yaş ağırlığı,kök kuru ağırlığı, kök kolonizasyonu, toprakta toplam spor sayımı ve hastalıkşiddeti parametrelerine bakılarak etkinlikleri saptanmıştır. 
   PubDate: Tue, 27 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Genotiplerinin (Melezler ve Ebeveyler)
         Lif verimi ve Erkencilik Yönünden Elbistan Koşullarına Uyum
         Yetenekleri ve Korelasyon Katsayıları

  • Authors: Ramazan Şadet GÜVERCİN
   Abstract: Pamuk ıslahının temel hedefi, erkenciliği, verimve kalite ile birleştiren çeşit geliştirmektir. Bu çalışma, 2011 ve 2012yıllarında, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgelerinin kesişme noktasındakonumlanmış, kısa vejetasyon süresinin yanı sıra 950-1150 m yüksekliğe sahipElbistan koşullarında yürütülmüştür. Sekiz pamuk (Gossypium hirsutum L.) çeşidinin yanı sıra (analar: Stoneville 468, Adana 98 ve Furkan; babalar:Beliizvor 432, Primera, Berke, Nazilli663 ve Fantom) bu çeşitlerin Line x Tester analiz yöntemine uygunmelezlenmesiyle geliştirilen on beş F1 melezinde kullanıldığıçalışmada, lif verimi ve erkencilik yönünden genotiplerin uyum yetenekleri ileincelenen özellikler arası ilişkilerin önemi incelenmiş ve uygun genotiplersaptanmıştır.Bu çalışma sonucunda, lif veriminin incelenen erkenciliközellikleri ile anlamlı etkileşim gösterdiği ve ekim-ilk çiçek açma tarihihariç, diğer özelliklerin dominant veya epistatik etkileri ile yönetildiğisaptanmıştır. Ayrıca, lif verimi ve günlük verim indeksi yönünden önemli SCA'ya(Special combining ability) sahip olan 1x4 (Stoneville 468 x Beliizvor 432) F1melezinin en yüksek lif verimine (113.3 kg da-1) sahip olmanın yanı sıra taraklanma süresi, ekim-ilkçiçek açma süresi, ekim-ilk koza açma süresi, ortalama olgunluk süresi vegünlük verim indeksi yönünden önemli olduğu saptanmıştır. Diğer yönden, Fantom çeşidinin, ortalama olgunluksüresi yönünden önemli GCA değerine sahip olurken, lif verimi (102.83 kg da-1), ilkkoza açma süresi, ortalama olgunluk süresi ve günlük verim indeksi yönündenönemli olduğu saptanmıştır.
   PubDate: Tue, 27 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • Comparison Kultivator Duck-Foot Shares in Respect of Hardness and Wear
         Rates

  • Authors: Ferhat Küp; Mehmet Aslantaş
   Abstract: Agricultural tools areunder the influence of abrasive particles in thesoil. Under this influence, there is a process going from erosion to deformation and even breakage. In this process, various factors have an effect. The major factor is that the physical and chemical properties of the material do not conform to the standards. In this study, wear and hardness values of 5 kultivator duck-foot shares were measured. A simulation model was developed for the wear value, and the changes of the samples taken from the endmills after 10 hours of soil erosion were determined in grams. The received samples arenamed X, Y, Z, Q, W respectively. The wear rates (%) were found to be 4.03, 2.2, 2.27, 3.14, 2.69 respectively. Among these results, the highest wear was observed in X, the least wear was seen in Y. The hardness measurement scale is brinell hardness number. On each specimen, 10 values of hardness were measured from different points and their mean values were found. Average hardness values (HB) were found as (X, Y, Z, Q, W) (101, 233, 164, 125, 158) respectively. As a result, it has been determined that the wear values are inversely proportional to the material hardness values.
   PubDate: Tue, 27 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • Bazı Adi Fiğ Hat ve Çeşitlerinin (Vicia sativa L.) Ot Verimi ve Ot
         Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi

  • Authors: Erdal ÇAÇAN; Kağan Kökten, Mahmut KAPLAN, Hava Şeyma Yılmaz
   Abstract: Bu çalışma,bazı adi fiğ hat ve çeşitlerinin ot verimi ve ot kalitesinin belirlenmesiamacıyla 2014-2015 yılları arasında iki yıl süreyle yürütülmüştür. Çalışmadamateryal olarak 22 adet adi fiğ hat ve çeşidi kullanılmıştır. Araştırma tesadüfblokları deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada;bitki boyu, yeşil ot verimi, kuru ot verimi, ham protein oranı, ham proteinverimi, ham kül, asit deterjanda çözünmeyen lif (ADF), nötral deterjandaçözünmeyen lif (NDF), sindirilebilir kuru madde (SKM), kuru madde tüketimi(KMT) ve nispi yem değerlerine (NYD) ilişkin veriler ele alınmıştır. Araştırmasonucunda; bitki boyu 31.7-46.9 cm, yeşil ot verimi 447.0-872.4 kg da-1,kuru ot verimi 122.8-227.4 kg da-1, ham protein oranı %14.2-20.0,ham protein verimi 21.2-37.3 kg da-1, ham kül %10.3-13.9, asitdeterjanda çözünmeyen lif (ADF) %27.2-35.5, nötral deterjanda çözünmeyen lif(NDF) %34.8-45.0, sindirilebilir kuru madde (SKM) %61.2-67.7, kuru maddetüketimi (KMT) %2.68-3.54 ve nispi yem değeri (NYD) 129.6-184.0 arasındadeğişmiştir. Bu parametreler açısından; Toplesa, Uludağ ve Dicle çeşitlerininüstün özellikler göstererek öne çıktığı tespit edilmiştir.
   PubDate: Tue, 27 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • Effects of Storage on The Quality of Sous Vide Processed Lamb Liver

  • Authors: Kadir Bülent Belibağlı; Ebru Ersan
   Abstract: This study aimed to assess the changes in quality of lambliver sous vide during refrigerated storage. Liver sous vide was prepared andstored at (3 o C). Samples were packaged under vacuum intopolyamide-polyethylene pouches, cooked in a boiling water bath at 80 o C for 40min, and stored at 3°C for 0, 2, 4, 6, 8 and 10 weeks. Sensory, microbiological(total aerobic), chemical (pH), color (L*, a*, b* values), cooking weight lossand water content were performed on liver samples every week. Minor changes inwater content, cooking weight loss, Hunter Lab color, and sensory score wereobserved through 10 weeks. Major microbiological change was observed in 5 weeks(2 log cfu/g). The liver sample was unacceptable after 8 weeks. Instrumentaltexture measures (texture profile analysis, TPA) showed a small change inhardness, springiness and chewiness values in sous vide processed samplesduring storage time. 
   PubDate: Tue, 27 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • Çay ve Kivi Bitkilerinde Hastalık Oluşturan Pestalotiopsis
         Türleri

  • Authors: Merve Nur ERTAŞ; Aziz KARAKAYA
   Abstract: Pestalotiopsisgeniş konukçu dizisine sahip bir cinsdir. Fungus dünyada birçok bölgede tespitedilmiş olup, genellikle tropik ve subtropik bölgelerde gözlenmiştir. DünyadaHindistan, Çin, Tayland, Japonya, Güney Kore, Türkiye, İran, Brezilya gibiülkelerden rapor edilmiştir. Değişik Pestalotiopsistürleri çay (Camellia sinensis) ve kivi (Actinidiadeliciosa) bitkilerinde de hastalık yapmaktadır. Çay bitkisinden raporedilen Pestalotiopsis türleri Pestalotiopsis sp.,  P.theae, P. longiseta, P. guepinii, P. adusta, P. furcata, P. natrassii, P.camelliae ve P. palmarum’dur.Kivide ise Pestalotiopsis sp., P. longiseta, P. neglecta ve P. menezesiana rapor edilmiştir. Bu derlemede çay ve kivi bitkileriüzerinde görülen Pestalotiopsistürleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.
   PubDate: Tue, 27 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • Şanlıurfa İli Pamuk Tarlalarında Sulama Sonrası Yabancı Otlar İle
         İlgili Yaşanan Değişimler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

  • Authors: Zübeyde Filiz Arslan
   Abstract: Şanlıurfa ili pamuküretiminde ülkesel üretimin yaklaşık yarısını tek başına sağlaması nedeniyleönemli bir paya sahiptir. Bu çalışma, ildeki pamuk üretimini kısıtlayan yabancıot türlerinin yaygınlık ve yoğunluklarının belirlenerek önemli sorunların ortayaçıkarılması amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla, 2015 yılında ildeki 60 pamuk tarlasıincelenmiştir. Tarlalardaki en yaygın türler; Sorghum halepense (L.).Pers. (kanyaş, %73), Xanthium strumarium L., (domuz pıtrağı, %67), Solanumnigrum L. (it üzümü, %60), Physalisphiladelphica Lam. (fener otu, %53)ve Portulaca oleracea L. (semizotu, %48) olarak sıralanmıştır.Bölgede son 25 yılda yapılan benzer çalışma sonuçları ile kıyaslandığında;yabancı ot türlerinde, ayrıca bu türlerin yaygınlık ve yoğunluklarında önemlideğişiklikler olduğu ortaya çıkmıştır. Bu değişikliklerin bölgede tarımsalsulamanın artışı, bitki deseninin değişmesi, yabancı ot mücadeleyöntemlerindeki değişiklikler ve küresel ısınma nedenleriyle daha da değişeceğitahmin edilmektedir.
   PubDate: Tue, 27 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 18.206.168.65
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-