for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C : Tasarım ve Teknoloji
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 2147-9526
Published by Gazi Üniversitesi Homepage  [15 journals]
 • Bir otomobil montaj işletmesinde enerji verimliliği artırıcı
         çözümlerin irdelenmesi

  • Authors: Fatma Çanka Kılıç; Muharrem Eyidoğan, Süleyman Sapmaz
   Abstract: Bu çalışmada, birotomobil montaj tesisinin (Gövde (BiW) üretimi, boyama işlemi, şase ve aksesuarmontaj işlemleri) enerji tüketimleri incelenmiştir. İmalat sürecinde enerjininyoğun kullanıldığı alanlar tespit edilmiştir. Tesis genelinde, enerji tüketilensistemlerde (boyahane, kurutma fırınları, basınçlı hava, ısıtma ve soğutmasistemleri) verimliliğin artırılması için yapılabilecek çalışmalar ve otomobilmontaj tesisinde kullanılan teknolojilerin enerji verimliliğine etkisiincelenmiştir. Tesiste gerçekleşen enerji tüketiminin büyük kısmı boyahanedegerçekleşmektedir. İncelenen tesiste kullanılan elektrik enerjisinin yaklaşık%50’si ve doğalgazın yaklaşık %70’i boyahanede tüketilmektedir. İncelenen tesis,200.000 araç/yıl üretim kapasitesine sahip haftada 6 gün ve günde 3 vardiyaçalışmaktadır. Tesiste, araç başına özgül enerji tüketimi (SET) elektrikenerjisi için (SETe) 275 kWh, doğalgaz için (SETdg) 578kWh olmak üzere toplamda 853 kWh olarak hesaplanmıştır. Yapılan incelemelersonucunda tespit edilen tasarruf potansiyelleri hayata geçirildiğinde tesisinözgül enerji tüketimi elektrik enerjisi için %1 ve ısıl enerji için %5,7 azalmasağlanacaktır.
   PubDate: Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • KAFA HAREKETLERİYLE KONTROL EDİLEBİLEN YARI-OTONOM ELEKTRİKLİ
         TEKERLEKLİ SANDALYE GELİŞTİRİLMESİ

  • Authors: Volkan sezer
   Abstract: Bumakalede, kafa hareketleriyle kontrol edilebilen yarı-otonom elektriklitekerlekli sandalyenin tasarımına ve geliştirilmesine yönelik yapılançalışmalar anlatılmaktadır. Sistemin istenen düzeyde çalışabilmesi için çeşitlialgoritmalar, tanımlanan problem özelinde sisteme adapte edilmiştir. Kullanıcıönceden tanımlanmış özel kafa hareketleriyle sistemi açıp kapayabilmekte;yarı-otonom destekli ve desteksiz sürüş modlarına sokabilmektedir. Çalışmanınana kapsamını oluşturan destekli sürüş modunda, hatalı kullanıcı girişlerinintehlikeli sonuçlara dönüşmemesi için yarı-otonom sistem sürüşe destek olmaktave gerektiği durumlarda değişen oranlarda devreye girerek sürüşüiyileştirmektedir. Yapılan geliştirmeler gerçek bir tekerlekli sandalyeplatformu üzerinde başarıyla uygulanmış ve sonuçlar incelenmiştir.  
   PubDate: Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • Metal Şekillendirme Proseslerinde Sac Açınım Geometrisinin Sonlu
         Elemanlar Yöntemi ile Geliştirilmesi

  • Authors: Emre ESENER; Emre SÖNMEZ, Mehmet FIRAT
   Abstract: Ağırlık/dayanım avantajlarından dolayı sac metal malzemelerbir çok endüstriyel uygulamada tercih edilmektedir. Proses tasarımı, sac metalşekillendirme yöntemleri açısından oldukça kritik bir adımdır. Sac açınımgeometrisinin belirlenmesi proses tasarımı açısından oldukça önemlidir. Optimumaçınım geometrisinin belirlenmesi ile malzeme fire miktarları önemli oranlardaazaltılabilmektedir. Bu çalışmada kare çekme prosesi için, alüminyum 5754alaşımı kullanılarak proses parametrelerini ve ürün geometrisini dikkate alansonlu elemanlar yöntemi tabanlı bir sac açınım geliştirme yöntemi sunulmuştur.Elde edilen yeni sac açınımı ile malzeme fire miktarında önemli bir kazanç eldeedilmiş ve şekillendirilebilirlik açısından daha güvenli bir geometrioluşturulmuştur.
   PubDate: Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • Endüstriyel Kontrol Sistemleri ve SCADA Uygulamalarının Siber
         Güvenliği: Modbus TCP Protokolü Örneği

  • Authors: ERDAL IRMAK; İsmail Erkek
   Abstract: Elektriküretim, iletim ve dağıtım sistemleri ulusal güvenlik boyutundadeğerlendirilmekte olup kritik altyapılar olarak tanımlanmaktadır. Busistemlerin izlenmesi ve denetimi Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS) veyaDanışmalı Kontrol ve Veri Toplama Sistemleri (SCADA) ile sağlanmaktadır. Haberleşmeve internet teknolojisindeki güncel gelişmelere bağlı olarak EKS/SCADAsistemleri de bilişim teknolojileriyle entegre çalışır hale gelmiştir. Buduruma paralel olarak bilgi ve iletişim teknolojisinde mevcut olan veya ortayaçıkan güvenlik zafiyetleri SCADA sistemlerini de direkt olaraketkileyebilmektedir. Bunedenle çalışmada, EKS/SCADA sistemlerinin siber güvenliği üzerindedurulmuş ve bu sistemlerde en fazla kullanılan endüstriyel haberleşmeprotokollerinden birisi olan Modbus TCP protokolünde tespit edilen kimlikdoğrulama eksikliğinin istismar edilebildiği ortaya konulmuştur. Bu güvenliksorununa çözüm olarak saldırıyı engellemeye veya hafifletmeye yönelik Pythonprogramlama dili kullanılarak bir program yazılmıştır. Önerilen çözüm, çeşitlitestlere tabi tutulmuş ve gerçekleştirilen siber saldırıların engellenebildiğiispatlanmıştır. Sunulan çalışmanın, EKS/SCADA sistemlerinin ve bu sistemlerinhaberleşmesinde kullanılan endüstriyel protokollerin güvenliğine katkılarsağlayacağı değerlendirilmektedir.
   PubDate: Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • Titanyum Alaşımlarından Ti-6Al-4V’nın İşlenmesinde
         Karşılaşılan Zorluklar: Derleme

  • Authors: YAHYA HIŞMAN ÇELİK; Erol KILIÇKAP
   Abstract: Titanyum vealaşımları, mükemmel ısı direnci, korozyon direnci, tokluk, mukavemet, yüksekçalışma sıcaklığı ve düşük ağırlık oranına sahip oldukları için uzay-havacılık,otomotiv, kimya-petrokimya ve biyomedikal gibi çeşitli endüstrilerde yüksekmühendislik alaşımları olarak kullanılmaktadırlar. Ancak bu alaşımlar düşükişlenebilirlik derecelerine sahiptirler. Titanyum ve alaşımlarının işlenmesindeyüzey bütünlüğü ve kesici takım aşınması gibi problemlerle karşılaşılmaktadır.Bu çalışmada, titanyum ve alaşımlarının delinmesinde, frezelenmesinde vetornalanmasında kesici takım malzemeleri, aşınma mekanizmaları, kesmekuvvetleri, yüzey pürüzlülükleri gibi konular gözden geçirilmiştir. Ayrıca, bualaşımların işlenmesinde karşılaşılan zorluklar değerlendirilmiş olup yapılmışliteratür çalışmaları ayrıntılı olarak ele alınmıştır.  
   PubDate: Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • Darlington CMOS İnverter Tabanlı Paralel Analog-Sayısal
         Dönüştürücü Tasarımı

  • Authors: Oktay Aytar
   Abstract: Yapılanbu çalışmada, CMOS eşik gerilimine göre çalışan darlington cmos inverter devresiile paralel analog-sayısal dönüştürücü(A/D) yapısı tasarlanmıştır.  Böylece bu yapıda nicemleme gerilimlerini eldeetmek için kullanılan direnç bölme dizisine ihtiyaç kalmamıştır. Darlingtonyapısı, genellikle bipolar transistor için kullanılan bir yapı iken burada cmosyapısı için önerilmiştir. Bu sayede kullanılan inverter devresinin kazancıartırılmıştır.  Önerilen 4-bit paralelA/S dönüştürücü için besleme gerilimi +1.8V,  sistemin saat frekansı 10GHz, analog girişişaretinin frekansı 100MHz alındığında elde edilen simülasyon sonuçlarına göregüç tüketimi 96.6mW, INL hatası (0/-1.24)LSB, DNL hatası ise (-0.71/+0.82)LSBolarak ölçülmüştür. Bütün simülasyon sonuçları şematik devre üzerindenalınmıştır.
   PubDate: Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • Monte Carlo Simülasyon Yöntemi ile Dairesel Delikli Ankastre Kirişin
         Gerilim-Yoğunluk Katsayısına Bağlı Güvenilirlik Analizi

  • Authors: Murat Mayda
   Abstract: Gerilimyoğunluk katsayısı (SCF), ani geometri değişim bölgesindeki deneysel maksimumgerilmenin teorik nominal veya referans gerilmeye oranı olarak bilinmektedir.Son zamanlarda, SCF’nin belirsizlik altında incelenmesi yoğun ilgi gören birkonu haline gelmiştir. Bu çalışmada, rasgele tasarım parametrelerine sahipdairesel delikli bir ankastre kirişin çekme gerilmesi altında SCF’ninistatistiksel analizi, deterministik ve stokastik akma dayanımına göregüvenilirlik analizi ve çıktıların süreklilik gösteren istatistikselözelliklerin modellenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın literatüre özgün katkılarıolarak SCF ve nominal gerilmeye ait istatistiksel özelliklerin modellenmesiylebilgisayar maliyetinin azaltılabileceği ön görülmüştür. Böylece herhangi birara modele ve yüksek sayıda simülasyona ihtiyaç duymadan doğrudan güvenilirlikanalizi gerçekleştirilebilir ve analiz süresi kısaltılarak bu işlem daha pratikhale getirilebilir. Ek olarak, ileriki çalışmalarda, burada sunulan stokastikyaklaşım diğer farklı geometrili ve yüklere tabi kirişlerde de benzer şekildeuygulandığında belirsizlik altında güvenilir tasarım için elde edilebilecekgenel bir SCF kılavuzu ortaya çıkarılabilir.
   PubDate: Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • Yaşlandırılmış AA7075 Alaşımında Solüsyona Alma Sıcaklığının
         Aşınma Performansına Etkisinin İncelenmesi

  • Authors: MUSA YILDIRIM; İjlal ŞİMŞEK, Dursun ÖZYÜREK
   Abstract: Bu çalışmada, yaşlandırma ısıl işlem öncesi farklısolüsyona alma sıcaklıklarının (465 °C, 470 °C, 475 °C, 480 °C ve 485 °C)AA7075 alaşımının mikro yapı ve aşınma davranışları üzerine etkisiaraştırılmıştır. Yaşlandırılan alaşımların mikro yapı incelemelerinde taramalıelektron mikroskobu kullanılmıştır. Aşınma testleri pin-on-disk tipi aşınmacihazında 1,5 ms-1 kayma hızı, 30 N yük ve dört farklı (500 m, 1000 m, 1500 mve 2000 m) kayma mesafesi kullanılarak yapılmıştır. Yapılan çalışmalarsonucunda, solüsyona alma sıcaklığındaki artışa paralel olarak alaşımlarınsertliklerinin arttığı ve 30 N yük uygulanarak yapılan aşınma testlerinde endüşük ağırlık kaybının 485 °C’de solüsyona alınan ve 120 °C’de 24 saatyaşlandırılan AA7075 alaşımında elde edildiği belirlenmiştir. Genel olarakaşınma yüzeyi SEM görüntülerinden, hem adhesiv aşınma mekanizmasının hem deabrasif aşınma mekanizmasının aktif olduğu belirlenmiştir. 
   PubDate: Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • Ankara İlinin Uzun Dönem Global Güneş Işınım Şiddeti, Güneşlenme
         Süresi ve Hava Sıcaklığı Verilerinin Analizi ve Eğri Uydurma
         Metotlarıyla Modellenmesi

  • Authors: Mehmet YEŞİLBUDAK; Medine ÇOLAK, Ramazan BAYINDIR
   Abstract: Güvenli, çevre dostuve sürdürülebilir olan fotovoltaik enerji sistemlerinin kurulumlarında solarparametreler hakkındaki bilgiler önemlidir. Bu çalışmada, öncelikle, Ankara ilininuzun dönem global güneş ışınım şiddeti, güneşlenme süresi ve hava sıcaklığıverileri yıllık, aylık ve günlük bazda detaylı olarak analiz edilmiştir.Sonrasında, uzun dönem aylık toplam global güneş ışınım şiddeti, aylık toplamgüneşlenme süresi ve aylık ortalama hava sıcaklığı verilerinin modellenmesi amacıylapolinom, Gauss ve Fourier olmak üzere üç farklı ampirik metot kullanılmıştır. Sözkonusu ampirik metotların veri modelleme performanslarını kıyaslamak için belirlilikkatsayısı ve karekök ortalama hata istatistiksel test ölçekleri olarakhesaplanmıştır. En iyi sonuçları sağlayan ampirik metotlar Ankara iline aitsolar karakteristiklerin yüksek kararlılıkta modellenmesine imkan vermiş ve eldeedilen çıktılar benzer iklim koşullarına sahip diğer yerler için önemli birkaynak teşkil etmektedir.
   PubDate: Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • Grafen Nanolevha Takviyesinin AlSi10Mg Alaşımının Mikroyapı ve
         Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi

  • Authors: Sinan Kandemir
   Abstract: Bu çalışmada, birkaçgrafen tabakasından oluşan, 100 nm’nin altında kalınlığa ve olağanüstü mekaniközelliklere sahip grafen nanolevhaların (GNL) endüstride sıkça kullanılanAlSi10Mg alaşımına katkısının mikroyapı ve mekanik özellikler üzerine etkisiincelenmiştir. Büyük yüzey alanı ve sahip oldukları yüksek yüzey enerjilerinedeniyle GNL’ların sıvı metaller içinde homojen olarak dağıtılması güçtür.GNL’ların sıvı alüminyum alaşımına geçişi yarı-katı mekanik karıştırma ilematris içinde dağılımı ise ultrasonik proses ile gerçekleştirilmiştir. Dökülenkompozitlerin yapılan mikroyapı analizleri sonucunda, yüksek yoğunluktakiultrasonik dalgalar ile GNL’ların aglomerasyonlarının önlenerek matris içindegörece homojen olarak dağıtıldığı ve matris-GNL’lar arasında iyi bir tutunmayüzeyinin elde edildiği gösterilmiştir. Gerçekleştirilen çekme deneylerinde,ağırlıkça %0.25 GNL takviyesinin alaşımın mukavemetini önemli oranda arttırdığıtespit edilmiştir. Mukavemetteki iyileşme ağırlıklı olarak GNL’larındislokasyonların ilerlemesinde bariyer vazifesi görmesine dayandırılmaktadır.Bu sonuçlar GNL takviyeli yüksek performanslı metal matrisli nanokompozitlerinseri imalata uygun olarak sıvı fazda üretilebilirliklerini göstermektedir.
   PubDate: Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • DOĞALGAZ BORU HATLARINDA KOMBİNE BASINÇLI HAVA KURUTUCUSU
         TASARIMI

  • Authors: Doç.Dr. Hüseyin Usta; Azim Doğuş Tuncer, Mustafa Vatansever
   Abstract: Boru hatlarında gazsevkiyatı başlamadan önce iç yüzeyin kurutulması gerekmektedir. Bu gereklilikürüne ve kullanıma bağlı olarak değişmekle birlikte, boru hatlarında içkorozyon oluşmasını önlemek ve taşınacak üründe istenen nem özelliklerinikarşılamak olarak sıralanabilir. Kurutma sırasında boru içerisindeki sıvı ya dabuhar haldeki suyun ve yabancı maddelerin uzaklaştırılması amaçlanmaktadır. Buçalışmada doğalgaz boru hatlarının kurutulması için geliştirilen “Gaz soğutmalıve ısı geri kazanım eşanjörlü, ısıtıcısız adsorpsiyonlu kombine basınçlı havakurutucu” önerilmektedir. Mevcut sistemlerdeki eksiklikler dikkate alınarak vegerekli iyileştirmeler ile faydalı bir kombine basınçlı hava kurutucusu modelitasarlanmıştır.  Bu model tasarlanırken,hat kuruma süresini azaltan, enerji verimli ve uzun ömürlü olması hedefleri önplanda olmuştur. Bu sistemde ısı geri kazanım ünitesi bulunduğu için enerjiekonomisi sağlanacatır. Kurutmanın ilk aşamasında soğutma ile bir mıktarkuruyan hava daha fazla nem tutma özellğine sahip olacaktır ve bu sayedekurutma süresi kısalacaktır. Kurutma işlemi sadece doğalgaz için değil; etilenve propilen gibi petrokimyasallar, karbon dioksit, etan vb. ürünler için degeçerlidir.
   PubDate: Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • Altı Serbestlik Dereceli Bir Aydınlatma Manipülatörünün Yapay Sinir
         Ağları Temelli Ters Kinematik Çözümü ve Benzetimi

  • Authors: Öğretim Görevlisi Nihat Çabuk; Öğretim Görevlisi Veli Bakırcıoğlu
   Abstract: Robotmanipülatörlerinde ters kinematik problem, manipülatörün uç işlevcisininistenilen konumda olması için eklem değişkenlerinin hesaplanmasını içerenlineer olmayan bir problemdir. Ters kinematik problemin çözümü robotlardabaşlıca zorluklardandır. Bazı manipülatör konfigürasyonlarında bu problemimçözümü zor da olsa mümkün olabilirken bazı konfigürasyonlarda mümkünolamamaktadır. Bu çalışma 6 serbestlik dereceli (6-DOF) bir aydınlatmarobotunun ters kinematik probleminin yapay sinir ağları (YSA) temelli çözümünüamaçlamaktadır. Aydınlatma robotu olarak ifade edilen bu robot, bir tıbbioperasyon alanında istenilen bölgeyi aydınlatmak için kendiliğinden aydınlatmagörevini yapmaktadır. Aydınlatma için kullanılan manipülatör bilgisayardestekli tasarım (CAD) programında tasarlanmış olup Simulink ortamınaaktarılmıştır. Bu sayede geliştirilen YSA modeli görsel olarak uygulamasıgerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar grafiksel olarak verilmiştir. Eldeedilen sonuçlara göre, tasarlanan modelin makul sonuç verdiği gözlemlenmiştir.
   PubDate: Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • SICAK SU TANKLARINDA YALITIM KALINLIĞININ ISIL KATMANLAŞMAYA
         ETKİSİ

  • Authors: BURAK KURŞUN; KORHAN ÖKTEN
   Abstract: Isıl enerji depolama amacı ilekullanılan sıcak su tanklarının veriminin artırılmasında ele alınması gerekenönemli etkenlerden bir tanesi ısıl katmanlaşmadır. Tank tabanındaki suyun dahadüşük sıcaklıkta olması, ısıtılmak üzere gönderilen soğuk suyun ısı kaynağınınenerjisinden daha fazla faydalanmasını sağlayarak sistemin veriminine olumlukatkı sağlamaktadır. Bu çalışmada tank dış yüzeyindeki yalıtım kalınlığının vetank çapının boyuna oranının (D/H) tank içerisindeki ısıl katmanlaşmaya olanetkisi sayısal olarak incelenmiştir. Sayısal analizler çap/boy oranının D/H=0,3-1aralığında yalıtım kalınlığının sabit ve değişken olması koşulları içingerçekleştirilmiştir. Isı depolama akışkanı olarak su kullanılmış ve analizsonuçları sekiz saatlik soğuma periyodu için elde edilmiştir. Sayısal sonuçlar yalıtımkalınlığının değiştirilmesi ile birlikte D/H=0,3-1 aralığındaki çap/boyoranları için tank alt ve üst yüzeylerindeki sıcaklık farkının 7-9°C arasındaarttığını göstermiştir. 
   PubDate: Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • BİTÜMLÜ SICAK KARIŞIMLARA AİT AKMA DEĞERİNİN REGRESYON MODELLERİ
         İLE TAHMİNİ

  • Authors: Deniz Arslan; Hikmet Bayırtepe
   Abstract: Buçalışmada, bitümlü sıcak karışım özelliklerinden olan ve Marshall Testi iledeneysel olarak belirlenebilen akma değerinin malzeme ve karışım özellikleritemelinde regresyon modelleri ile tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda AnkaraBüyükşehir Belediyesi sınırları dahilindeki aşınma ve binder tabakalarınıninşaatına yönelik bitümlü sıcak karışım uygulamalarına ait veriler derlenmiş veuygulama temelinde 4680 adet gözlem içeren veri grubu oluşturulmuştur. Verigrubuna regresyon, temel bileşen, kümeleme ve diskriminant analizleriuygulanmıştır. Kümeleme analizi, veri grubunun 4 ana kümeye ayrılabileceğinigöstermiştir. Belirlenen kümelere ve çeşitli kombinasyonlarına uygulananstandart aşamalı regresyon analizleri ile akma bağımlı değişkenini tahmin etmeküzere geliştirilen modellerde regresyon katsayısı % 73,9’a kadar ulaşmıştır.
   PubDate: Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • Endüstriyel Tav Fırınlarında Bir ORC Sistemi Uygulaması ile Enerji
         Tasarrufu

  • Authors: FATMA ÇANKA KILIÇ; MEHMET ÖNDER SERT, MUHARREM EYİDOĞAN, DURMUŞ KAYA, NECMİ ÖZDEMİR
   Abstract: Bu çalışmada, birsanayi kuruluşunun doğalgaz yakıtlı haddehane tav fırınında enerji verimliliğiçalışması yapılmıştır. Bu kapsamda fırın işletme koşullarında çalışırkensıcaklık ve baca gazı ölçümleri yapılmış, ölçüm verileri kullanılarak atık ısıpotansiyeli hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalarda; atık ısı potansiyeli3.630,31 kW olarak bulunmuştur. Atık ısı potansiyeli kullanılarak ORC sistemiile elektrik üretimi hesabı yapılmıştır.
   PubDate: Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • Dinamik Çok Amaçlı Eniyileme Problemleri için Hibrid Çerçevenin
         İncelenmesi

  • Authors: Berna Kiraz
   Abstract: Çok amaçlı evrimsel algoritmalar ve sezgisel seçen üst-sezgiseller ortamdameydana gelebilecek farklı dinamizm tiplerini ele alan adaptif yöntemlerdir. Buçalışmada, bu yöntemlerin birleştirildiği yapı, dinamik çok amaçlı eniyilemeproblemlerini çözmek için kullanılmıştır. Bu yapıda üst-sezgiseller toplumunbireylerini üretecek olan sezgiselleri seçmek için kullanılır. Sezgisel seçenüst-sezgiseller içinde kullanılan farklı sezgisel seçim yöntemlerinin etkisiile birlikte önerilen yaklaşımın performansı yapay olarak oluşturulmuş dinamiktest problemleri üzerinde deneysel olarak incelenmiştir. Deneysel sonuçlar öğrenmeiçeren üst-sezgisellerin kullanıldığı yaklaşımın öğrenme içermeyenlere göredaha iyi sonuç verdiğini göstermiştir. Ayrıca, önerilen yaklaşımın literatürdeiyi bilinen yöntemlerle karşılaştırıldığında rekabet edebilecek düzeydesonuçlar verdiği görülmüştür.
   PubDate: Fri, 30 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • AISI 4140 ÇELİĞİNE UYGULANAN ENDÜSTRİYEL KRİYOJENİK İŞLEMİN
         MEKANİK ÖZELLİKLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

  • Authors: İsmail OVALI; Eşref Kızılkaya
   Abstract: AISI4140 çeliği talaşlı imalat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Isılişlem sonucunda mekanik özelliklerinin istenilen şekilde optimize edilebilmesiile dikkat çekmektedir. Bu çalışmada; AISI 4140 çeliğine farklı sürelerdeendüstriyel kriyojenik işlem uygulanmış ve ısıl işlem parametrelerinin aşınmadavranışları, darbe dayanımları ve çekme dayanımları üzerindeki etkisiaraştırılmıştır. Kriyojenik ısıl işlemlerde 3 farklı bekletme süresikullanılmıştır. Kriyojenik işlem sonrasında tek temperleme işlemiuygulanmıştır. Ayrıca aşınma testleri üç farklı kuvvet altında (5 N, 10 N ve15N) sabit kayma hızında (3,16 m/s) ve üç farklı kayma mesafesinde (95 m, 190m, 285 m) gerçekleştirilmiştir.Deneyselçalışmalar sonucunda, kriyojenik işlem parametrelerinin AISI 4140 çeliğininmekanik özelliklerini önemli derecede etkilediği belirlenmiştir. Kriyojenikişlem ısıl işleminde düşük bekletme sürelerinin başta aşınma olmak üzere birçokmekanik özellikler üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Genelkriyojenik işlem ile (uzun bekleme süreli), endüstriyel kriyojenik işlem (kısabekletme süreli) karşılaştırıldığında, mekanik özellikler üzerinde daha düşükbir etkiye sahip olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan çalışmanın literatürde yapılanbenzer çalışmalar ile lineer bir paralellik gösterdiği açıkça kanıtlanmıştır[6, 7, 9, 10, 11]. Yapılan testlerde en iyi mekanik özellik ve aşınma direnci enuzun bekletme süreli numunesinde elde edilmiştir. . AISI 4140 çeliğinin mekaniközellikleri, kriyojenik ısıl işlem parametreleri kontrol edilerek optimizeedilebileceği belirlenmiştir.
   PubDate: Fri, 23 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • EEG Sinyallerinden EOG Gürültülerini Yok Etmek için Lineer ve Geniş
         Lineer Kompleks Değerli En Küçük Ortalama Kare Algoritmaları Tabanlı
         Bir Adaptif Gürültü Yok Etme Sistemi

  • Authors: Yrd.Doç.Dr. Engin Cemal MENGÜÇ; Yrd.Doç.Dr. Salim ÇINAR, Prof.Dr. Nurettin ACIR
   Abstract: Buçalışmada, elektroensefalografi (EEG) sinyallerinden elektrookülografi (EOG)gürültülerinin çıkarılması için lineer ve geniş lineer (WL) kompleks değerli enküçük ortalama kare (CLMS) algoritmaları tabanlı bir adaptif gürültü yok etmesistemi (ANC) tasarlanmıştır. Öncelikle ölçülen gerçek değerli EOG ve EEGsinyalleri (Fp1 ve Fp2), kompleks düzlemde bir kompleks sinyal olarakmodellenir. Daha sonra, önerilen gürültü yok etme sistemi kullanılarak EOGgürültüleri EEG sinyallerinden kompleks düzlemde yok edilir. Bu sinyallerinkompleks düzlemde ifade edilmesi; EOG gürültülerini, iki EEG kanalından aynıanda yok etmemizi sağlar. Ayrıca bu çalışmada; kompleks değerli EEG sinyalinindairesel olmayan bir davranış sergilediği ve durumda WL-CLMS algoritmasının ANCsistemin başarımını, reel değerli en küçük ortalama kare (LMS) ve CLMSalgoritmalarına kıyasla artırdığı gösterilmiştir. Benzetim sonuçları önerilenyaklaşımı desteklemektedir.
   PubDate: Fri, 22 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 • Tersine Mühendislik Yaklaşımına Dayalı Yeni Bir İmalat İçin
         Tasarım İşlem Modeli

  • Authors: Tamer Türkücü; H. Rıza BÖRKLÜ
   Abstract: Mühendislikdisiplini; ileriye mühendislik ve tersine mühendislik (TM) olarak ikiyeayrılır. İleriye mühendislikte süreç, problemin tanımından çözümün üretiliptest edilmesi ve en iyileştirilmesi ile gelişir. Tersine mühendislikte isesüreç, mevcut bir çözümün incelenip analiz edilmesi ve bunun yeniden tasarımı,geliştirilmesi ve imali şeklinde gelişir. Bu çalışmada, öncelikle tersinemühendislik yöntemleri ile ilgili kaynak araştırması yapılarak mevcut yöntemleraçıklanmıştır. Ayrıca, tersine mühendislik yöntemini de kullanan yeni birimalat için tasarım işlem modeli önerilmiştir. Önerilen tasarım işlem modeliile tasarımcılara kaliteli destek sağlanması hedeflenmiştir.
   PubDate: Fri, 22 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 • Direkt Enjeksiyonlu Bir Dizel Motorunda Atık Zeytinyağı Biyodizelinin
         Yanma, Performans ve Emisyon Karakteristikleri

  • Authors: Ahmet Uyumaz; Fahrettin BOZ, Şükrü Ayhan BAYDIR
   Abstract: Bu çalışmada tek silindirli, direktenjeksiyonlu bir dizel motoru atık zeytinyağından elde edilen biyodizel vedizel yakıt karışımları ile çalıştırılmış, yanma, motor performansı ve egzozemisyonları üzerindeki etkileri deneysel olarak araştırılmıştır. Deneylermotorun maksimum tork devri olan 2200 d/d’da, 3.75, 7.5, 11.25, 15 ve 18.75 Nmmotor yüklerinde sabit emme havası giriş sıcaklığında gerçekleştirilmiştir.Motor yükü arttıkça silindir basıncı ve ısı dağılımı atmıştır. Orta ve yüksekmotor yüklerinde karışım yakıtlardaki biyodizel miktarı arttıkça maksimumsilindir basıncının arttığı görülmüştür. Biyodizelin ısıl değerinin dizele göredüşük olmasından dolayı tüm motor yüklerinde karışım yakıtlar ile ısıl verimazalmıştır. Maksimum ısıl verim B10 ve B20 yakıtı ile tam yükte dizele göresırasıyla % 7.1 ve %11.7 azalmıştır. Karışım yakıtlardaki biyodizel miktarıarttıkça CO ve is emisyonları azalmış, NOx emisyonu artmıştır. Tamyükte B10 ve B20 ile sırasıyla NOx %1.5 ve %7.5 artış göstermiştir.  Sonuç olarak dizel motorunda hiçbir değişiklikyapılmadan dizel-atık zeytinyağı biyodizeli karışımlarının kullanılabileceği görülmüştür.
   PubDate: Fri, 22 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 18.206.168.65
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-