for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover
Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1308-9064
Published by Fırat Üniversitesi Homepage  [1 journal]
 • Yer Radarı (GPR)Yöntemi ile Burdur Bej Mermer Ocağında Blok
         Verimliliği Değerlendirmesi

  • Authors: Kerim KÜÇÜK; Turgay ONARGAN
   Abstract: Bu çalışmada, Burdur iliMerkez ilçesi Hacılar köyü yakınında bulunan özel bir firmaya ait bej mermersahasında blok verimliliğine yönelik saha çalışmaları yapılmıştır. Litolojikbirimlerin derinliğe bağlı kalınlık, litolojik homojenite ve diğer mühendislikjeolojisi ile ilgili değişimleri belirleyebilmek için yer radarı (GroundPenetrating Radar, GPR) kullanılmış ve 25-30 metre derinliğe kadar elde edilenkesit görüntüleri değerlendirilerek sahadaki mevcut süreksizliklere bağlıolarak çalışma alanı blok verimi açısından bölgelere ayrılmıştır. Ayrıca üretimbasamaklarında süreksizlik ölçümleri yapılmış, elde edilen veriler ışığında sözkonusu sahadan alınabilecek minimum, maksimum blok boyutları, mermertabakasının çatlaklılık durumu, blok verimi gibi saha özellikleribelirlenmiştir.
   PubDate: Thu, 01 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • Kaos Tabanlı Sayısal Modülasyon Tekniklerinin Simulink Ortamında
         Modellenmesi ve Benzetimi

  • Authors: Mustafa Türk; Hidayet Oğraş
   Abstract: Bu çalışma, kaos kavramının haberleşme sistemleriiçerisindeki uygulama alanını ve bu alanda sıkça kullanılan kaotik modülasyonve demodülasyon tekniklerini içermektedir. Ayrıca bu çalışmada, kaoskarmaşıklığının sayısal modülasyon teknikleri içerisinde kullanılmasına yönelikgenel bir bakış özetlenmekle beraber bu alanda özellikle üzerinde çalışılanmodülasyon tekniklerinden: Korelasyon gecikmeli kaydırmalı anahtarlama (KGKA),frekans modülasyonlu farksal kaos kaydırmalı anahtarlama (FM-FKKA) ve kaotikaçma-kapama anahtarlama (KAKA) yapıları Simulink ortamında modellenmiş vebenzetilmiştir. Modellere ait benzetim sonunda elde edilen teorik ve deneyselsonuçlar tatmin edici seviyede olup bu sonuçlar ayrıca kaos tabanlı modülasyontekniklerinin sayısal haberleşme sistemlerinde pratik uygulamalarda kullanılabilirliğinidestekler niteliktedir. Kaos dinamiğinin sergilediği gürültü benzeri davranışve mevcut karmaşıklık düşünüldüğünde bu kavramın güvenli veri iletişiminealternatif bir yaklaşım getirdiği, Simulink ortamında gerçekleştirilen benzetimsonuçlarıyla da değerlendirilebilir. 
   PubDate: Thu, 01 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • Harşit Vadisi’nin (Türkiye) Caligonellid Akarları (Acari:
         Raphignathoidea: Caligonellidae)

  • Authors: Sibel DOĞAN; Salih DOĞAN, Orhan ERMAN
   Abstract: Bu çalışmada, Harşit Vadisi’nden (Türkiye) toplanancaligonellid akarların (Acari: Caligonellidae) iki cinsine ait toplam dört türtespit edildi. Türlerden üçü, Caligonellahumilis (Koch), Neognathusspectabilis (Summers ve Schlinger) ve N.terrestris (Summers ve Schlinger), çalışma alanından ilk defa kaydedildi.Bu türlerin, çeşitli organlarının şekilleri çizildi, ölçümleri alındı vetanımları yapıldı. Ayrıca Türkiye’de ve dünyada yayılışları üzerinde duruldu.
   PubDate: Thu, 01 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • Hazar Gölü’nün Sivrice İlçesi Yerleşim Merkezi Kıyısının
         Epifitik Diyatomeleri

  • Authors: İlhan BAŞBAY; Güneş PALA
   Abstract: Bu çalışmada Elazığ’ ın Sivrice İlçesinde bulunan Hazar Gölü’nden Nisan -Eylül 2014 tarihleri arasında üç istasyondan alınan makrofit örneklerindekiepifitik diyatomeler bazı fiziksel ve kimyasal parametrelerle birliktearaştırılmıştır. Bu araştırma süresince epifitik diyatomelere ait toplam 45takson kaydedilmiştir. Çalışma süresince Nitzschia(6 tür) ve Navicula  (5 tür) hem en fazla türle temsil edilen hemde epifitik diyatome topluluğu içerisinde ortaya çıkış sıklıkları veoluşturdukları populasyonların büyüklüğü bakımından en önemli diyatomelerolmuşlardır.
   PubDate: Thu, 01 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • Homojen Olmayan Varyans Varsayımı Altında Ortalamaların Eşitliği
         için Brown-Forsythe ve Welch İstatistiklerinin Mısır Verimi Örneğine
         Uygulanması

  • Authors: Mehmet Reşit TAYSI; Şenol ÇELİK
   Abstract: Buçalışmada varyanslar homojen olmadığı durumlarda F testinin kullanılmasınınuygun olmamasından dolayı Brown-Forsythe ve Welch testlerinin mısırın tane,hasıl ve silajlık kullanımına uygulanması amaçlanmıştır. Türkiye'de mısırkullanım alanlarınagöre verim farklığınınanalizi için F testi düşünülmüştür.Ancak bu testi yapmak için gerekli varsayımlar sağlanmadığı için Brown-Forsytheve Welch test istatistikleri uygulanmıştır. Uygulama sonucunda, mısır çeşitleriarasındaki fark istatistiksel olarak önemli (p<0,01) çıkmıştır. Tamhaneçoklu karşılaştırma testine göre dane, hasıl ve silajlık mısır kullanımınıntümüarasında verim farklılıkları önemli bulunmuştur.  Varyansların homojen olmadığı durumda F testiyerine Brown-Forsythe ve Welch testlerinin alternatif yöntemler olarakkullanılabileceği ve tarımda uygulamalarının faydalı sonuçlar vereceği tahminedilmektedir. Sonuç olarak varyanslar homojen olmadığında ve diğer varsayımlarsağlanmadığında Brown-Forsythe ve Welch testleri F testi yerine kullanılanalternatif yöntemlerdir. Çoklu karşılaştırma testlerinde de varsayımlarsağlanmadığında Tamhane T2, Dunnett T3, Games-Howell ve Dunnett C testlerininkullanılması daha uygun görülmüştür. 
   PubDate: Thu, 01 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • Avrupa Yayın Balığı (Silurus glanis L.)'nın Sindirim
         Kanalındaki Bazı Nöropeptidlerin İmmunohistokimyasal Olarak
         İncelenmesi

  • Authors: Sibel KÖPRÜCÜ; Mine YAMAN
   Abstract: İmmunohistokimyasal teknikler kullanılarak Avrupa yayınbalığı Silurus glanis’in mide ve bağırsağında gastrin, glukagon vekolesistokinin (CCK-8) belirlendi. Bu nöropeptidler mide ve bağırsağın farklıbölümlerinde değişen yoğunluk ve lokalizasyonda tespit edildi. Gastrin veglukagon immunoreaktiviteleri midenin gastrik mukozasında belirlendi. Buimmureaktif hücreler genellikle midenin yüzey ve bez epitel hücreleri arasındalokalizedir. Gastrin, glukagon ve CCK-8 immunoreaktiviteleri bağırsaktabulundu. Bağırsak mukozasındaki immunoreaktif hücreler yüzey epitelhücrelerinde belirlendi. Ekonomik öneme sahip olan Silurus glanis’in sindirimkanalında bu immunoreaktivitelerin ilk defa belirlenmiş olması, bu balığın kas vemukosal salgı aktivitesinin morfolojik ve fonksiyonel yöndendeğerlendirilmesine katkı sağlamaktadır.
   PubDate: Thu, 01 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • Balık Gametlerinin Moleküler ve Hücresel Özellikleri, Kalite
         Kriterleri ve Ölçüm Teknikleri

  • Authors: Kenan KÖPRÜCÜ
   Abstract: Erkek ve dişi balıkların gamet kalitesi yavru balık üretiminde çok önemli birrol oynamaktadır. Üretimde kaliteli gametlerin kullanılması başarı oranını veverimliliği arttırmaktadır. Balıklarda gamet (yumurta ve sperma) kalitesinibelirlemede kullanılan bir çok kriter mevcuttur. Biyolojik olarak gametkalitesi, spermin dölleyebilme kapasitesi veya yumurtanın döllenebilme venormal bir embriyoya dönüşebilme yeteneğidir. Bu derlemede, balık gametlerininmoleküler ve hücresel özellikleri, kalite kriterleri ve bunların ölçümmetotları ele alınmıştır.
   PubDate: Thu, 01 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesinde Avlanan Balıklar
         ve Verimlilikleri

  • Authors: Yelda KARLIDAĞ; Erdal DUMAN
   Abstract: Bu çalışma, Temmuz 2012 - Haziran 2013 tarihleriarasında Keban Baraj Gölü Kemaliye Bölgesinde (2000 hektar) yapılmıştır. Araştırmanınamacı, Kemaliye Bölgesinde avlanan balık tür ve alttürleri ile bunların yıllıkverimliliklerini tespit etmektir. Çalışmanın sonucunda, Keban Baraj GölüKemaliye Bölgesinde 7 tür balığın avlandığı tespit edilmiştir. Bu türlerekonomik değeri olan (Capoeta trutta,Cyprinus carpio, Luciobarbus xanthopterus, Luciobarbusesocinus, Oncorhynchus mykiss, Leuciscus cephalus, Chalcalburnus mossulensis) balıklardır. Keban Baraj Gölü KemaliyeBölgesi'nden bir avlanma sezonunda 15,897 kg balık avlandığı belirlenmiştir.Hektara düşen balık miktarı 7,95 kg'dır. Ayrıca avlanma sezonunda (Temmuz-Ağustos- Eylül 2012) 7934 kg kerevitin avlanıldığı ve hektara 3,9 kg kerevitolduğu da tespit edilmiştir.
   PubDate: Thu, 01 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 18.206.168.65
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-