for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover
Tijdschrift voor Geneeskunde
Journal Prestige (SJR): 0.109
Number of Followers: 0  
 
  Full-text available via subscription Subscription journal
ISSN (Print) 0371-683X
Published by Peeters Publishers Homepage  [62 journals]
 • Glutenvrij dieet
  • Authors: poj@peeters-leuven.be
   Abstract: Geen samenvatting
   PubDate: Mon, 22 May 2006 08:50:46 GMT
    
 • Ibuprofen: al dan niet op voorschrift'
  • Authors: poj@peeters-leuven.be
   Abstract: Geen samenvatting
   PubDate: Mon, 22 May 2006 08:50:38 GMT
    
 • Gezond vermageren. Een richtlijn voor het behandelen van overgewicht
  • Authors: poj@peeters-leuven.be
   Abstract: Geen samenvatting
   PubDate: Mon, 22 May 2006 08:50:30 GMT
    
 • Het maligne panaritium
  • Authors: poj@peeters-leuven.be
   Abstract: Een chronisch panaritium kan de uiting zijn van een maligne proces. Indien gelokaliseerd in de vingertop, hebben zowel primaire als secundaire lokalisaties meestal een pseudo-infectieus aspect. De prognose van de acrometastasen is bijzonder slecht.
   PubDate: Mon, 22 May 2006 08:50:17 GMT
    
 • Multipel myeloom. Recente aanwinsten
  • Authors: poj@peeters-leuven.be
   Abstract: Multipel myeloom (MM) is een klonale afwijking van de B-cel-lymfocyt die tot plasmacel uitgroeit en gepaard gaat met de productie van a) afwijkende immunoglobulinen gepaard gaande met verhoogd infectiegevaar, b) productie van cytokinen die botdestructie en/of inhibitie van de hematopoëse kunnen meebrengen.
   De ziekte-expressie kan vrij verschillend zijn, gaande van een smouldering (SMM) tot actief myeloom (MM). De "benigne paraproteïnemie", nu meer benoemd als Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance (MGUS), is in de meeste gevallen een premaligne ziektetoestand met een jaarlijkse omslag naar MM van 1 tot 2%.
   De behandeling gebeurt in functie van het klinisch stadium, de cellulaire en kinetische karakteristieken van de tumorale celgroei, eventueel additionele bezwarende factoren, leeftijd en de biologische toestand van de patiënt.
   Bij de jongere patiënt wordt meer en meer gestreefd naar ziekte-eradicatie via het combineren van intensieve chemotherapie met stamceltransplantatie. Hierbij wordt een betere ziektecontrole bekomen, tot heden evenwel geen ziekte-eradicatie.De reële meerwaarde van deze therapeutische aanpak kan enkel aangetoond worden in een gecontroleerd en vergelijkend verband.

   PubDate: Mon, 22 May 2006 08:50:12 GMT
    
 • Een kritische kijk op borstvoeding. Beschermt moedermelk voor latere
         atopie: feit of fictie'
  • Authors: poj@peeters-leuven.be
   Abstract: Er is slechts één manier om zuigelingen optimaal te voeden: moedermelk.
   Exclusieve borstvoeding met laattijdige introductie van vast voedsel reduceert de incidentie van koemelkeiwitallergie. Moedermelk van moeders die koemelkeiwitten innemen, bevat kleine hoeveelheden bèta-lactoglobuline, wat eerder tolerantie dan sensitisatie lijkt te induceren bij de meerderheid van de zuigelingen, zowel atopisch als niet-atopisch.
   Terwijl het gunstig effect van een hypoallergenisch eliminatiedieet bij een lacterende moeder, al dan niet atopisch, niet bewezen is, kan deze houding wel aanbevolen worden in een aantal specifieke gevallen, met name als het kind allergische klachten vertoont.

   PubDate: Mon, 22 May 2006 08:50:06 GMT
    
 • Aansprakelijkheid van de stagiair en de geneesheer-specialist in
         opleiding: juridische aspecten
  • Authors: poj@peeters-leuven.be
   Abstract: Geen samenvatting
   PubDate: Mon, 22 May 2006 08:49:58 GMT
    
 • Beroepsaansprakelijkheid van de stagiairs en assistenten in opleiding:
         (verzekerings-)geneeskundige aspecten
  • Authors: poj@peeters-leuven.be
   Abstract: Zowel de meldingsplicht aan de stagemeester, de registratie in het medisch dossier van fouten, nalatigheden en verwikkelingen, als het permanent persoonlijk contact met de patiënt blijven dus onontbeerlijk.
   Samengevat kan gesteld worden dat een stagiair zo goed als nooit aansprakelijk kan gesteld worden, doch dat de assistent in opleiding niet automatisch elke aansprakelijkheid in de schoenen van zijn stagemeester kan schuiven.
   PubDate: Mon, 22 May 2006 08:49:54 GMT
    
 • Arts in opleiding en verplichte ziekteverzekering
  • Authors: poj@peeters-leuven.be
   Abstract: Indien de opleiding van artsen en paramedici wil kaderen in een globaal kwaliteitsbeleid van de gezondheidszorg gesteund op een nationale solidariteit, is de eerste vereiste een evenwicht tussen aanbod en objectieve behoeften. De verplichte ziekteverzekering in België dekt op heden nog circa 80% van de totale consumptie aan gezondheidszorg met een nog steeds voldoende toegankelijkheid voor de bevolking in spreiding en kostprijs en met een veronderstelde zeer behoorlijke kwaliteit. De uitdaging voor de toekomst is het implementeren van een beleid gericht op promotie van de kwaliteit via het afsluiten van overeenkomsten tussen enerzijds de artsen, tandartsen, apothekers, paramedici en instellingen en anderzijds de ziekenfondsen op basis van een constructieve samenwerking, met een gedeelde verantwoordelijkheid en in de geest van een partnership. Het alternatief - bij een definitief falen van dit vertrouwde consensus-model - is ofwel een centraal door de overheid gestuurde nationale gezondheidszorg met louter budgettaire imperatieven en rantsoeneringen ofwel een meer vrij marktmodel met geprivatiseerde zorgverlening en zorgverzekering volgens de individuele financiële draagkracht van de patiënt.
   Het behoud van het bestaande systeem op basis van nationale solidariteit verdient de voorkeur vanwege zijn bewezen performantie aan een in verhouding opvallend lage kostprijs.
   De artsen in opleiding, huisartsen en geneesheren-specialisten zullen de zorgverlenilng van morgen moeten verzekeren en de realisatie van deze doelstellingen hangt vooral van hen af.
   Dit onderdeel van de studiedag over de ethische en beroepsaansprakelijke aspecten van de praktische opleiding in de geneeskunde heeft naast het geven van enkele toelichtingen
   over de bestaande reglementering van de verplichte ziekteverzekering vooral de bedoeling om een bescheiden bijdrage te leveren bij het opvullen van de lacune in het onderricht over en de vorming in
   gezondheidsbeleid tijdens de overigens uitstekende opleiding van onze huisartsen en specialisten.
   PubDate: Mon, 22 May 2006 08:49:50 GMT
    
 • Bloedingen en trombo-embolische verwikkelingen bij patiënten met vaste
         tumoren
  • Authors: poj@peeters-leuven.be
   Abstract: Bloedingen en trombo-embolische verwikkelingen komen vaak voor bij patiënten met vaste tumoren. Tien procent van deze patiënten vertoont bloedingen, die enerzijds een gevolg zijn van de tumor zelf (lokale ingroei of stollingsstoornissen), anderzijds van de behandeling. De behandeling van bloedingen in relatie tot hun oorzaak wordt besproken.
   Trombo-embolische verwikkelingen komen voor bij 5 tot 15% van deze patiënten.
   De oorzaken, preventie en behandeling van de diep-veneuze trombose en het longembool worden besproken.

   PubDate: Mon, 22 May 2006 08:49:45 GMT
    
 • Elektroconvulsietherapie
  • Authors: poj@peeters-leuven.be
   Abstract: Elektroconvulsietherapie (ECT) is nog steeds een zeer belangrijke en efficiënte behandelingsvorm in het therapeutisch arsenaal van de psychiatrie, hoewel de belangstelling hiervoor sterk verminderde sinds de ontwikkeling van de psychotrope farmaca en ten gevolge van de anti-medische en anti-psychiatrische denkrichtingen in de jaren vijftig en zestig.
   Dankzij wetenschappelijke studies, technische verbeteringen met verfijnde apparatuur, het invoeren van een korte algemene anesthesie, "state of the art" protocollen van verschillende wetenschappelijke verenigingen in meerdere landen, ethico-legale bedenkingen en meer precieze indicatiestelling, kende ECT een revival in de laatste twintig jaar.
   De convulsietherapie wordt nog te vaak gezien als een controversiële behandeling in de psychiatrie, hoewel uit de uitgebreide medische literatuur blijkt dat ze een efficiënte en betrouwbare therapievorm kan zijn bij bepaalde ernstige psychiatrische aandoeningen.
   In dit overzicht worden de historiek, de techniek, het werkingsmechanisme, de indicaties, de bijwerkingen en de contra-indicaties van elektroconvulsietherapie besproken.

   PubDate: Mon, 22 May 2006 08:49:39 GMT
    
 • Wat als trombopenie bij een patiënt met idiopathische trombocytopenische
         purpura persisteert na splenectomie'
  • Authors: poj@peeters-leuven.be
   Abstract: Vijfentwintig procent van de ITP-patiënten is refractair aan de basisbehandeling bestaande uit corticoïden en splenectomie. Voor deze patiëntengroep is een arsenaal aan therapiemogelijkheden beschikbaar doch de doelmatigheid van de behandeling is individueel niet te voorspellen.
   Door de afwezigheid van gecontroleerde en gerandomiseerde studies bij volwassenen kunnen geen richtlijnen opgesteld worden en dienen we ons te beperken tot aanbevelingen. De ernst van de trombopenie, de aan- of afwezigheid van bloedingen en het risico op bloeding moeten doorslaggevend zijn bij de therapiekeuze.
   Het nut van de therapie moet steeds afgewogen worden tegen het risico van de behandeling.

   PubDate: Mon, 22 May 2006 08:49:34 GMT
    
 • Acute leukemie. Dertig jaar therapie
  • Authors: poj@peeters-leuven.be
   Abstract: Dertig jaar geleden werd vastgesteld dat acute leukemie kon genezen worden. Door aanwinsten en verbeteringen in talrijke aspecten van de behandeling is de genezing nu haalbaar bij drie kinderen op vier.
   Bij de volwassenen zijn de resultaten beperkter gebleven. Een optimaal gebruik van recente mogelijkheden leidt ook hier tot een genezingskans, die ook zonder transplantatie tot veertig percent steeg, bij patiënten onder de zestig jaar.
   Bij ouderen zijn de resultaten vooralsnog veel bescheidener.

   PubDate: Mon, 22 May 2006 08:49:28 GMT
    
 • De historiek van de beenmergtransplantatie
  • Authors: poj@peeters-leuven.be
   Abstract: Het succes van beenmergtransplantaties begon dertig jaar geleden, toen HLA-identieke donoren konden geselecteerd worden, en nam toe naarmate een behoorlijke preventie en behandeling van verwikkelingen mogelijk werden, en met deze transplant niet gewacht werd tot de leukemie therapieresistent was.
   De toepassingen breidden zich uit tot andere hematologische maligniteiten, aplastische anemie en sommige erfelijke afwijkingen, die aldus uitzicht op genezing kregen. Door de aanwending van autologe transplantatie van beenmerg en van stamcellen uit het perifere bloed is het aantal toepassingen verder gestegen, ook voor niet-hematologische chemosensibele maligniteiten.

   PubDate: Mon, 22 May 2006 08:49:24 GMT
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.158.52.166
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-