for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover
Kościół i Prawo
Number of Followers: 3  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 0208-7928 - ISSN (Online) 2544-5804
Published by Towarzystwo Naukowe KUL Homepage  [1 journal]
 • Od Redaktora Naczelnego

  • Authors: Mirosław Sitarz
   First page: 5
   PubDate: 2018-06-25
   DOI: 10.18290/kip.2018.7.1-1
   Issue No: Vol. 7, No. 1 (2018)
    
 • Kościół św. Stanisława w Lublinie jako miejsce
         obrad sejmikowych

  • Authors: Waldemar Bednaruk
   Pages: 9 - 17
   Abstract: Kościół ojców dominikanów w Lublinie był uświęconym tradycją miejscem obrad sejmikowych przez 260 lat. Gromadząca się w nim szlachta dzięki gościnności za­kon­ników nie musiała martwić się o własne pomieszczenia, ani ponosić kosztów związanych z ich budową oraz utrzymaniem. W zamian gospodarze otrzymywali niewielkie wsparcie na remonty świątyni, a także co niemniej ważne, przychylność samych obradujących, którzy decydując o losach państwa uwzględniali również interesy Kościoła.
   PubDate: 2018-06-25
   DOI: 10.18290/kip.2018.7.1-2
   Issue No: Vol. 7, No. 1 (2018)
    
 • Stregoneria e Superstizione in Decreti Sinodali della Diocesi di Bisignano
         in Calabria (1630-1678)

  • Authors: Artur Katolo
   Pages: 19 - 27
   Abstract: Non c’è cultura storica, che non conosca la magia. Per quanto riguarda la situazione in Calabria, le pratiche superstiziose blasfeme della magia furono ininterrottamente com­bat­tute in tutti i Sinodi bisignanesi. Si deve osservare, che la rigidità delle norme ed appro­priati interventi pastorali non riuscirono a debellarle definitivamente. I Sinodi di Bisignano, occupandosi di arte magica e di malefici, puntarono su una maggiore opera di catechesi. Al vescovo fu riservata la scomunica per le azioni di sacrilegi, magiche indovini.
   PubDate: 2018-06-25
   DOI: 10.18290/kip.2018.7.1-3
   Issue No: Vol. 7, No. 1 (2018)
    
 • Kardynał Stefan Wyszyński wobec Związku Socjalistycznych
         Republik Radzieckich

  • Authors: Stanisław Kawa
   Pages: 29 - 42
   Abstract: Celem artykułu było przedstawienie refleksji kardynała S. Wyszyńskiego na temat sys­temu komunistycznego w ZSRR, bowiem skutecznie demaskował rzeczywistość socjali­styczno-komunistyczną tego totalitarnego ustroju. W związku z tym ukazano naj­waż­niej­sze publikacje dotyczące socjalizmu i komunizmu. Następnie przedstawiono oce­nę tego systemu władzy, która w opinii Prymasa była zagrożeniem dla cywilizacji zbudo­wa­nej na fundamentach chrześcijańskich. Kolejno ukazano, że w trudnych latach przy­mu­so­wej i powszechnej ateizacji przeprowadzanej brutalnie w ZSRR polski kardynał hero­icz­­nie wspierał tam Kościół, utrzymywał kontakty ze świeckimi i duchownymi, a nawet udzielał święceń kapłańskich i biskupich. Wśród duchownych działających w ZSRR, przeważnie w tajemnicy, był uważany i darzony wielkim szacunkiem jako ich Głowa Kościoła.
   PubDate: 2018-06-25
   DOI: 10.18290/kip.2018.7.1-4
   Issue No: Vol. 7, No. 1 (2018)
    
 • Radykalny demokratyzm i wizja rewolucji społecznej księdza
         Piotra Ściegiennego

  • Authors: Marcin Konarski
   Pages: 43 - 59
   Abstract: Artykuł stanowi próbę syntetycznego ujęcia twórczości i działalności pierwszego polskiego księdza-rewolucjonisty Piotra Ściegiennego. Jego poglądy, mające charakter radykalnego demokratyzmu, wyrosły na gruncie doświadczeń ubóstwa, jakie przeżył w dzie­ciństwie na polskiej wsi oraz były pokłosiem zetknięcia się z ideami stanowiącymi fundamenty rewolucji społecznej we Francji pod koniec XVIII w., takimi jak „równość”, „wolność”, „braterstwo”. Ks. Ściegienny uchodzi w historiografii za jednego z krzewicieli zasad socjalistycznych w duchu poszanowania godności człowieka oraz przedstawiciela tego nurtu politycznego w XIX-wiecznej Polsce, który niepodległość narodową wiązał z jednoczesną rewolucją o charakterze społecznym.
   PubDate: 2018-06-25
   DOI: 10.18290/kip.2018.7.1-5
   Issue No: Vol. 7, No. 1 (2018)
    
 • Orthodox Church in the Legal Field of Modern Ukraine

  • Authors: Konstantin Lozinsky
   Pages: 61 - 74
   Abstract: The legislator in the Constitution of Ukraine states that the Church and religious organizations in Ukraine are separated from the state. In Ukraine the relations between the Church and the state begins with the procedure for registering Church units – e.g. parishes and dioceses – of which the visible structure of the Church organism actually forms. The state does not interfere with the activities of religious organizations, if they do not violate the current legislation, do not encroach on life, health, dignity of a person, as well as the rights of other citizens and organizations.
   PubDate: 2018-06-25
   DOI: 10.18290/kip.2018.7.1-6
   Issue No: Vol. 7, No. 1 (2018)
    
 • Przesłanie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w liście do „pobratymców
         w Czechosłowacji”

  • Authors: Monika Menke
   Pages: 75 - 91
   Abstract: Artykuł dotyczy listu Stefana Kardynała Wyszyńskiego do Czechów i Słowaków, przesłanego z okazji obchodów tysiąclecia chrześcijaństwa w Polsce w 1965 r. Jest to krótki list napisany w otwartej atmosferze zakończenia Soboru Watykańskiego II. Chociaż list ten nie był tak niezwykły, jak przesłanie skierowane do narodu niemieckiego, to w kontekście sytuacji braku wolności w Polsce i Czechosłowacji był wyrazem przy­łączenia się, zachęcenia i afirmacji Czechów i Słowaków, że należą do wspólnej rodziny chrześcijańskich narodów Europy Środkowej, że ich kultura wyrasta ze wspólnych chrze­ścijańskich tradycji. Był zachętą w czasie prześladowań i ucisku dla ówczesnego Kościoła czeskiego. Świadomość tej tożsamości narodów może być szczytem i przy­pomnieniem korzeni całej Unii Europejskiej również dzisiaj.
   PubDate: 2018-06-25
   DOI: 10.18290/kip.2018.7.1-7
   Issue No: Vol. 7, No. 1 (2018)
    
 • Posłuszeństwo ordynariuszowi według kanonu 273 Kodeksu
         Prawa Kanonicznego z 1983 roku

  • Authors: Štefan Brinda
   Pages: 93 - 107
   Abstract: Przysięga posłuszeństwa składana podczas święceń kapłańskich. Odwzoro­wa­nie istoty posłuszeństwa duchownych znajduje się w Jezusie Chrystusie, najwyższym Kapłanie i Pa­ste­rzu. Duchowni poprzez sakrament kapłaństwa uczestniczą w Chry­stusowym kapłaństwie.Z ustanowienia Bożego Kościół jest hierarchicznie uporządkowany. Dlatego du­chow­ny powinien okazywać szacunek i posłuszeństwo papieżowi oraz swojemu ordynariu­szowi, którzy reprezentują urząd apostolski, poprzez apostolskie posłuszeństwo.
   PubDate: 2018-06-25
   DOI: 10.18290/kip.2018.7.1-8
   Issue No: Vol. 7, No. 1 (2018)
    
 • Obowiązki zakonników wobec instytutu

  • Authors: Paweł Wróbel
   Pages: 109 - 125
   Abstract: Osoby, które podejmują decyzję o życiu radami ewangelicznymi w instytucie zakon­nym muszą mieć świadomość zarówno praw, jak i obowiązków, które przyjmują w związku z tym na siebie. W artykule podjęto tematykę obowiązków zakonników wobec instytutu, do którego należą. Dlatego też zostały przeanalizowane takie szczegółowe kwestie, jak: zamieszkanie w domu zakonnym, zachowanie klauzury, zarządzanie do­bra­mi materialnymi, noszenie stroju zakonnego oraz zakaz podejmowania zajęć i obowiąz­ków poza własnym instytutem bez zgody przełożonego. Przeprowadzona analiza poza charakterystyką poszczególnych obowiązków, ukazuje zmiany, jakie zostały wprowa­dzo­ne przez ustawodawcę w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.
   PubDate: 2018-06-25
   DOI: 10.18290/kip.2018.7.1-9
   Issue No: Vol. 7, No. 1 (2018)
    
 • Egzorcysta i jego posługa w prawie kodeksowym i pozakodeksowym

  • Authors: Rafał Dappa
   Pages: 127 - 137
   Abstract: Wobec narastającego zjawiska pentakostalizacji chrześcijaństwa oraz zwiększonego zainteresowania obrzędami egzorcyzmów należy przypominać przepisy prawne dotyczące posługi egzorcysty w Kościele. Niniejszy artykuł stanowi próbę ich usystematyzowania oraz wyznaczenia ogólnych kryteriów zgodnego z prawem sprawowania obrzędu egzor­cy­zmu. W tym celu szczegółowej analizie zostały poddane następujące dokumenty Koś­cioła: Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r., Rytuał Rzymski De exorcismis et suppli­catio­nibus quibusdam, Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dla kapłanów pełniących posługę egzorcysty, list Kongregacji Nauki Wiary Inde ab aliquot annis oraz in­struk­cja Kongregacji Ardens felicitatis.
   PubDate: 2018-06-25
   DOI: 10.18290/kip.2018.7.1-10
   Issue No: Vol. 7, No. 1 (2018)
    
 • Come si deve partecipare alla Santa Messa per adempiere il precetto
         festivo'

  • Authors: Rafał Kaniecki
   Pages: 139 - 148
   Abstract: L’articolo fa un’analisi profonda di alcune questioni riguardanti una corretta parte­cipazione alla Messa, basandosi sulla tradizione canonica e sulla normativa vigente, che contengono i documenti della Santa Sede, dei papi, dei diversi dicasteri e delle commis­sioni della Sede Apostolica, ed anche le opinioni dei esperti in diritto canonico e in teolo­gia morale.Il primo capitolo descrive alcuni atteggiamenti che, secondo la tradizione canonica, possono influire sul non adempimento del precetto di ascoltare la Messa (cf. can. 1248 CIC/17), ed anche descrive le circostanze che, sebbene rendano difficile ascoltare la Mes­sa, non impediscono alla soddisfazione dell’obbligo. In questa parte è stato spiegato il ruolo dell’intelletto, della consapevolezza e della volontà in relazione al soddisfacimento del precetto festivo e sono state date le definizioni della presenza fisica, morale e spiri­tuale. Inoltre, è stato affrontato il problema della possibilità dell’adempimento dell’obbligo attraverso i mezzi di comunicazione sociale.Il secondo capitolo fa un’analisi della normativa vigente, iniziando dal Concilio Vaticano II, che ha sostituito l’espressione “è presente”, la quale era stata usata fino a quel tempo, con l’espressione “partecipare”, che intende sottolineare la partecipazione piena e attiva alla Messa. L’espressione “partecipare” successivamente è stata accolta nel can. 1247 del Codice vigente. Tuttavia, questa espressione non esige una partecipazione to­talmente piena ed attiva, perché basta già la presenza stessa, consapevole e volontaria per adempiere il precetto festivo. La Chiesa però raccomanda molto quella partecipazione che viene chiamata più perfetta (perfectior participatio), cioè la Messa connessa con la Santa Comunione.
   PubDate: 2018-06-25
   DOI: 10.18290/kip.2018.7.1-11
   Issue No: Vol. 7, No. 1 (2018)
    
 • Bazylika mniejsza według prawa liturgicznego

  • Authors: Mariusz Szypa
   Pages: 149 - 162
   Abstract: Kościoły obdarzone tytułem bazyliki mniejszej, w założeniu ustawodawcy, mają być przede wszystkim centrum życia liturgicznego i duszpasterskiego, a dla innych kościołów wzorem godnym naśladowania. Dekret Domus ecclesiae Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dys­cypliny Sakramentów z 9 listopada 1989 r. odnosi się do prawidłowego urządzenia przestrzeń prezbiterium oraz innych miejsc sprawowania liturgii, według zasad odnowy litur­gicz­nej po Soborze Watykańskim II. Dokument nie wskazuje szczegółowych norm litur­gicznych, lecz odnosi do zasad prawnych zawartych w księgach liturgicznych. Szcze­gólna uwaga zwrócona jest na ołtarz, ambonę, miejsce przewodniczenia, chrzcielnicę, kon­fe­sjonał, miejsce przechowywania Najświętszej Eucharystii. Troska ustawodawcy po­ło­żona jest na odpowiednio przygotowany i liczebnie zaspokajający celebrację zespół liturgiczny.
   PubDate: 2018-06-25
   DOI: 10.18290/kip.2018.7.1-12
   Issue No: Vol. 7, No. 1 (2018)
    
 • Trudności interpretacyjne kanonu 868 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z
         1983 roku. Kwestie prawne i teologiczne

  • Authors: Bartosz Trojanowski
   Pages: 163 - 180
   Abstract: Wątpliwości związane z normą zawartą w kan. 868 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. pojawiają się od samego początku u wielu autorów literatury kanonistycznej. W tym kanonie znajdują odzwierciedlenie dwie fundamentalne kwestie, a mianowicie pra­wo do wolności religijnej, które jest jednym z podstawowych praw człowieka oraz ko­nieczność chrztu do zbawienia. Dlatego nie jest łatwa interpretacja tego kanonu. Należy pogłębić zarówno kwestie teologiczne, jak i prawne w celu wyjaśnienia wszelkich wąt­pli­wości zwią­zanych z obowiązującą normą kodeksową. Opracowanie to stanowi próbę podania interpr­etacji, która z jednej strony wyjaśnia większość wątpliwości wynikających z prze­nikania się w tej normie różnych kwestii teologicznych i prawnych, z drugiej po­zostaje w zgodzie z nauczaniem Kościoła katolickiego oraz intencji ustawodawcy powszechnego.
   PubDate: 2018-06-25
   DOI: 10.18290/kip.2018.7.1-13
   Issue No: Vol. 7, No. 1 (2018)
    
 • Wykluczenie bonum prolis w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i
         Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich

  • Authors: Marcin Bałdyga
   Pages: 181 - 200
   Abstract: Problematyka dotycząca zrodzenia i wychowania potomstwa zawsze stanowiła przed­miot szczególnej troski Kościoła. Przejawiało się to m.in. w prawnej regulacji tego za­gadnie­nia. Uprawnienie-obowiązek zrodzenia i wychowania potomstwa łączyło się nieod­zow­nie z ogólną wizją małżeństwa, jego celami i przedmiotem małżeńskiej zgody, stąd też wraz z ewolucją rozumienia samego małżeństwa w historii kanonistyki, zmieniało się tak­że rozumienie terminu bonum prolis (dobro potomstwa).Normy zawarte w kodeksach Jana Pawła II (KPK/83 i KKKW) dotyczące zagadnienia wykluczenia dobra potomstwa, o których była mowa we wstępie niniejszego artykułu, w swojej treści są identyczne. Jedynie treść kan. 776 § 1 KKKW, stanowi swoiste dopeł­nie­­nie treści kan. 1055 § 1 KPK/83, w którym mowa o strukturze małżeństwa. Z kolei kan. 1061 § 1 KPK/83, będący swoistą definicją małżeństwa dopełnionego i ważnie za­war­te­go, nie znajduje swojego odpowiednika w KKKW.Zrodzenie i wychowanie potomstwa jest naturalnym celem i uwieńczeniem mał­żeń­stwa. Akty małżeńskie, powinny być ukierunkowane na prokreację i dokonywane w spo­sób ludzki i naturalny. Stąd też wykluczenie aktów małżeńskiego współżycia, otwar­tych na zrodzenie potomstwa, podjęte pozytywnym aktem woli skutkuje nie­waż­nością samego małżeństwa.
   PubDate: 2018-06-25
   DOI: 10.18290/kip.2018.7.1-14
   Issue No: Vol. 7, No. 1 (2018)
    
 • Aksjologiczne podstawy prawnej ochrony życia dziecka poczętego

  • Authors: Agata Jończyk
   Pages: 201 - 219
   Abstract: W kwestii przerywania ciąży na przestrzeni dziejów wypowiadali się filozofowie próbując odpowiedzieć na fundamentalne pytania, kiedy zaczyna się życie i od jakiego momentu należy je chronić. Kultura i prawo, a w głównej mierze religia i wierzenia reli­gijne oraz wyznawane systemy filozoficzne wpływały na kształt ochrony życia nienaro­dzo­nego. Judaizm w tej kwestii kieruje się Starym Testamentem, a Kościół katolicki mówi o świętości życia wywodzącej się z Ewangelii. Kościół katolicki posiada również w tym zakresie wewnętrzne regulacje prawne – Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. – który zakresem podmiotowym, jak i przedmiotowym obejmuje wszystkich katolików. W kwestii ochrony życia nienarodzonego stanowisko zajął m.in. Kościół prawosławny, islam, hinduizm i buddyzm. Założenia aksjologiczne mają dominujący wpływ na kształ­to­wanie się systemu ochrony życia poczętego, dlatego są one tak istotne.
   PubDate: 2018-06-25
   DOI: 10.18290/kip.2018.7.1-15
   Issue No: Vol. 7, No. 1 (2018)
    
 • Specyfika wyrokowania w kanonicznym procesie skróconym o nieważność
         małżeństwa

  • Authors: Aleksandra Rybaczek
   Pages: 221 - 235
   Abstract: Proces skrócony o nieważność małżeństwa jest jednym z najważniejszych punktów reformy przeprowadzonej przez papieża Franciszka na mocy motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. Ta nowa instytucja przypisuje biskupowi diecezjalnemu bardzo bezpo­śred­nią i decyzyjną rolę, która podkreśla jego znaczenie jako pierwszego sędziego w Koś­cie­le partykularnym, który został mu powierzony. Według MIDI sędzią powinien być ustanowiony osobiście biskup, który mocą swego zadania pasterskiego daje największą gwarancję katolickiej jedności z Piotrem w wierze i dyscyplinie.W procesie skróconym o nieważność małżeństwa biskup diecezjalny, po konsultacji z instruktorem i asesorem, rozważywszy uwagi obrońcy węzła i wnioski obrończe stron, gdy takie zgłoszono, jeżeli osiągnął moralną pewność co do nieważności małżeństwa, powinien wydać wyrok. Biskup nie podejmuje decyzji w oparciu o subiektywną opinię, ale na podstawie osądu o tym, co jest pewne i możliwe do udowodnienia na gruncie do­wodów i argumentów przedstawionych w procesie.Jedynym ostatecznym rozstrzygnięciem, jakie biskup może wydać jest orzeczenie nieważności małżeństwa, które staje się wykonalne, gdy nie zostanie zgłoszona apelacja, po piętnastu dniach od publikacji wyroku. Nie ma zatem miejsca na wyrok negatywny, ponieważ gdy biskup nie osiągnie moralnej pewności co do nieważności małżeństwa, wydaje dekret i przekazuje sprawę do procesu zwykłego.
   PubDate: 2018-06-25
   DOI: 10.18290/kip.2018.7.1-16
   Issue No: Vol. 7, No. 1 (2018)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.80.87.166
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-