for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover Kościół i Prawo
  [3 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 0208-7928 - ISSN (Online) 2544-5804
   Published by Towarzystwo Naukowe KUL Homepage  [1 journal]
 • Od Redaktora Naczelnego

  • Authors: Mirosław Sitarz
   First page: 5
   PubDate: 2017-12-22
   DOI: 10.18290/kip.2017.6.2-1
   Issue No: Vol. 6, No. 2 (2017)
    
 • Audientia episcopalis comme forme d’exercice du gouvernement dans
         l’Eglise antique. Une relecture de l’expérience d’Augustin

  • Authors: Andre Cyrille Awoa
   Pages: 9 - 21
   Abstract: Nous nous sommes proposés de relire de manière analytique les deux lois qui ont donné une reconnaissance juridique à la pratique chrétienne de l’audientia episcopalis. Cette approche nous a permis de rester plus proche du texte et surtout de l’intention du législateur ; évidemment, de pouvoir tirer les conclusions les plus logiques qui pu­issent y être. Se servant d’une praxis déjà régnante au sein de l’Eglise, Constantin en fait une loi, il fait de l’évêque non un arbitre, mais un juge avec de pleins pouvoirs. Ces deux lois semblent diminuer le pouvoir du iudex impérial mais une lecture attentive nous a fait voir qu’au final, il reste celui à qui Constantin demande de veiller à ce que les décisions de l’évêque soient respectées. L’expérience d’Augustin comme juge nous permet de nous rendre compte que malgré tout, l’évêque-juge reste après tout un pas­teur, il exerce donc avec le poids de cette responsabilité.
   PubDate: 2017-12-22
   DOI: 10.18290/kip.2017.6.2-2
   Issue No: Vol. 6, No. 2 (2017)
    
 • The Relevancy of Natural Law

  • Authors: Tadeusz Guz
   Pages: 23 - 32
   Abstract: In the face of legal positivism which is spreading both in Europe and in the whole world towards different directions and systems of juristic thinking relativizing the truth about ordo iuris as, among other things, the foundation of overall development of psychical and spiritual life, it is worth recalling the existence of ius naturae and con­sider it anew. Detaching the legal-natural order from eternal, unchangeable and ab­so­lutely perfect God inevitably leads to relativization of natural law in its attributes: uni­versality, objectiveness and invariability of its most important principles, which for a human person means not only losing the true Creator from the horizon of existence and thoughts, but also losing “the absolute point of reference” (J. Ratzinger) of moral and legal nature. Reversion to the classically viewed natural law in the context of crea­ting the common constitution for the Old Continent seems an especially urgent matter for Europe as the cradle of the rational cognition and the conscious and free acceptance of natural law, which Jesus of Nazareth as true God and simultaneously true Man in one Person fulfilled in the most perfect way and sealed its up-to-date importance with His blood on Golgotha.
   PubDate: 2017-12-22
   DOI: 10.18290/kip.2017.6.2-3
   Issue No: Vol. 6, No. 2 (2017)
    
 • Kompetencje kreacyjne biskupa diecezjalnego w wykonywaniu władzy
         sądowniczej

  • Authors: Dominik Dryja
   Pages: 33 - 51
   Abstract: W wykonywaniu władzy sądowniczej przez biskupa diecezjalnego można wyróżnić cztery rodzaje przysługujących mu kompetencji: władcze, kreacyjne, koordynacyjne i nadzorcze. Realizacja kompetencji kreacyjnych przez biskupa w sprawowaniu władzy sądowniczej stanowi cel artykułu. Na początku analizie poddano regulacje prawne do­tyczące erygowania trybunału w diecezji oraz ustanawiania urzędów obligatoryjnych i fakultatywnych. Urzędami obligatoryjnymi są: wikariusz sądowy, sędziowie, promo­tor sprawiedliwości, obrońca węzła oraz notariusz. Urzędami fakultatywnymi są: po­mocniczy wikariusz sądowy, kierownik kancelarii sądu, stali obrońcy. Następnie został scharakteryzowany trybunał międzydiecezjalny. Taki sąd pierwszej instancji może utworzyć zgodnie kilku biskupów diecezjalnych dla swoich Kościołów partykularnych.
   PubDate: 2017-12-22
   DOI: 10.18290/kip.2017.6.2-4
   Issue No: Vol. 6, No. 2 (2017)
    
 • Wystąpienie z Kościoła formalnym aktem według prawa
         kościelnego

  • Authors: Adam Fabiańczyk
   Pages: 53 - 66
   Abstract: Niniejszy artykuł przedstawia problem apostazji z punktu widzenia prawa kościel­nego, ze szczególnym uwzględnieniem norm zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicz­nego z 1983 r. Zjawisko apostazji stanowi nie tylko problem teoretyczny, lecz przede wszystkim duszpasterski.Przeprowadzona analiza ukazuje rozwój interpretacji tego zjawiska, zawarty w do­kumentach Kościoła. W sposób szczególny wzięto pod uwagę dyspozycje zawarte w do­kumencie Papieskiej Rady Tekstów Prawnych z 2006 r. oraz motu proprio Omnium in mentem Benedykta XVI z 2009 r., określające formę oraz skutki tego aktu. Ponadto dokonano analizy dokumentów wydanych przez Konferencję Episkopatu Polski.Szczególną uwagę zwrócono na skutki usunięcia odniesienia do aktu formalnego od­łączenia się od Kościoła z treści kan. 1086 § 1, 1117 i 1124 oraz zmiany dokonane w sa­mej procedurze składania oraz przyjmowania formalnego aktu wystąpienia z Ko­ścioła.
   PubDate: 2017-12-22
   DOI: 10.18290/kip.2017.6.2-5
   Issue No: Vol. 6, No. 2 (2017)
    
 • Synod diecezjalny odnową Kościoła partykularnego na przykładzie I
         Synodu Diecezji Ełckiej

  • Authors: Sebastian Margiewicz
   Pages: 67 - 82
   Abstract: Synod diecezjalny powinien zostać zwołany, gdy uzna to za konieczne biskup die­cezjalny. W diecezji ełckiej, która została erygowana w 1992 r., synod został za­powiedziany dnia 18 maja 1997 r. Pierwsza Sesja Synodu odbyła się 25 marca 1998 r.Autor w artykule przeanalizował znaczenie synodu diecezjalnego w procesie or­ga­nizacji Kościoła partykularnego. Następnie scharakteryzował ustawodawstwo diecezji zgodnie ze statutami Synodu Diecezji Ełckiej, definicję synodu, a także przygotowanie, przebieg i zadania synodu.
   PubDate: 2017-12-22
   DOI: 10.18290/kip.2017.6.2-6
   Issue No: Vol. 6, No. 2 (2017)
    
 • Władza biskupa diecezjalnego w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983
         roku

  • Authors: Joanna Przybysławska
   Pages: 83 - 91
   Abstract: Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego z 1983 r., „biskupowi diecezjalnemu w powierzonej mu diecezji przysługuje wszelka władza zwyczajna, własna i bezpośred­nia, jaka jest wymagana do jego pasterskiego urzędu, z wyłączeniem tych spraw, które na mocy prawa lub dekretu papieża są zarezerwowane najwyższej lub innej władzy kościelnej” (kan. 381 § 1). Ustawodawca stanowi, że „obowiązkiem biskupa die­cez­jal­ne­go jest rządzić powierzonym mu Kościołem partykularnym; z władzą ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, zgodnie z przepisami prawa” (kan. 391 § 1). Dlatego też ce­lem artykułu jest analiza władzy biskupiej, jej źródła rodzajów.
   PubDate: 2017-12-22
   DOI: 10.18290/kip.2017.6.2-7
   Issue No: Vol. 6, No. 2 (2017)
    
 • Potrzeba erygowania stałych organów mediacyjnych w polskim
         prawie partykularnym

  • Authors: Agnieszka Romanko
   Pages: 93 - 106
   Abstract: Ustawodawca w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r. stanowi, że konferencja biskupów albo biskup diecezjalny mogą erygować radę lub urząd wyposażony w kom­petencje mediacyjne (kan. 1733 § 2). Organ mediacyjny zwłaszcza wówczas powinien działać, gdy ktoś prosi o odwołanie dekretu zgodnie z kan. 1734. Ponadto, jeżeli prze­ciwko dekretowi jest wniesiony rekurs, sam przełożony, który ma rozpatrzyć rekurs, powinien zachęcić wnoszącego rekurs i autora dekretu, do szukania tego rodzaju roz­wiązania, ilekroć dostrzega nadzieję na dobry wynik (kan. 1733 § 3). W związku z tym, że polski ustawodawca partykularny nie utworzył stałych organów mediacyjnych, można skorzystać z ustawodawstwa partykularnego innych państw. Dlatego też Autor w artykule analizuje organy pojednawcze funkcjonujące w innych państwach i uza­sad­nia potrzebę ich erygowania w Kościołach partykularnych w Polsce.
   PubDate: 2017-12-22
   DOI: 10.18290/kip.2017.6.2-8
   Issue No: Vol. 6, No. 2 (2017)
    
 • Kształtowanie się Kongregacji Edukacji Katolickiej

  • Authors: Mirosław Sitarz
   Pages: 107 - 122
   Abstract: Jezus Chrystus powierzył Kościołowi zadanie nauczania. W 1588 r. papież Sykstus V utworzył Kongregację do Spraw Uniwersytetu Studiów Rzymskich, aby nadzorować studia zarówno w Studium Rzymskim, jak i innych znaczących uniwersytetach tam­tych czasów. Następni Biskupi Rzymu utworzyli: Kongregację Studiów, Świętą Kon­gregację Seminariów i Uniwersytetów, Świętą Kongregację do Spraw Wychowania Katolickiego, a w 1988 r. Kongregację Seminariów i Instytutów Studiów. Papież Bene­dykt XVI w 2013 r. zmienił nazwę dykasterii na Kongregację Edukacji Katolickiej (Instytutów Studiów).
   PubDate: 2017-12-22
   DOI: 10.18290/kip.2017.6.2-9
   Issue No: Vol. 6, No. 2 (2017)
    
 • Podstawy prawne odpowiedzialności wiernych za materialne potrzeby
         Kościoła

  • Authors: Anna Słowikowska
   Pages: 123 - 141
   Abstract: Obowiązek zabezpieczenia materialnych potrzeb Kościoła ściśle dotyczy możliwości wykonywania przez niego celów, którymi są: sprawowanie kultu, prowadzenie dzieł apostolstwa i miłości oraz godziwe utrzymanie szafarzy. Podstawy prawne odpowie­dzialności wiernych w tym zakresie stanowią przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Ustawodawca przypomina wrodzone prawo Kościoła (ius nativum) domagania się od wiernych wszystkiego, co konieczne dla osiągnięcia właściwych mu celów (kan. 1260) i zarazem zobowiązuje wszystkich wiernych do troski o środki materialne na ich realizację (kan. 222 § 1). W analizowanej dziedzinie istotne są także źródła wskazane przez Papieską Komisję ds. Autentycznej Interpretacji Kodeksu Prawa Kanonicznego, zwłaszcza: kan. 1496 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 r., dekrety Soboru Wa­ty­kańskiego II: Apostolicam actuositatem, Ad gentes divinitus, Presbyterorum ordinis. Za podstawy prawne należy również uznać dokumenty źródłowe, do których odwołano się przy tworzeniu pierwszej kodyfikacji prawa kanonicznego.
   PubDate: 2017-12-22
   DOI: 10.18290/kip.2017.6.2-10
   Issue No: Vol. 6, No. 2 (2017)
    
 • Udział wiernych świeckich w misjach ad gentes według Kodeksu Prawa
         Kanonicznego z 1983 roku

  • Authors: Dawid Lipiński
   Pages: 143 - 161
   Abstract: Udział wiernych świeckich w misjach ad gentes wiąże się z nowym spojrzeniem na świeckich, w głównej mierze wypracowanym przez Sobór Watykański II oraz poso­bo­ro­we nauczanie Magisterium Kościoła. Dostrzeżono i podkreślono, iż cały Kościół jest ze swojej natury misyjny, a zatem każdy, kto do tego Kościoła należy, jest odpowiedzialny za działalność o charakterze misyjnym. Celem artykułu jest przedstawienie roli osób świeckich we wspomnianej wyżej działalności. Uczynione zostanie to poprzez wska­za­nie i scharakteryzowanie podstawowych praw i obowiązków świeckich w zakresie misji ad gentes, zawartych w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., a także poprzez ana­li­zę specyfiki posłannictwa świeckich do apostolstwa i ewangelizacji realizowanego po­przez ich udział w potrójnej misji Chrystusa: Proroka, Kapłana i Króla.
   PubDate: 2017-12-22
   DOI: 10.18290/kip.2017.6.2-11
   Issue No: Vol. 6, No. 2 (2017)
    
 • Udzielanie sakramentu namaszczenia chorych bez zgody przyjmującego –
         aspekty cywilno-kanoniczne

  • Authors: Kamil Niedziałkowski
   Pages: 163 - 175
   Abstract: Opracowanie zawiera interpretację i analizę przepisów odnoszących się do sakra­mentu namaszczenia chorych. Analizie poddane zostały przepisy prawa kanonicznego oraz liturgicznego. Wyjaśnione zostało pojęcie sakramentu chorych oraz wymogi jego udzielania. Ostatnia część ma za przedmiot przepisy prawa cywilnego, które związane są z dobrem osobistym, jakim jest wolność sumienia. Analizie poddany został wyrok Sądu Najwyższego odnoszący się do przypadku udzielenia pacjentowi szpitala sakra­mentu chorych bez jego zgody.
   PubDate: 2017-12-22
   DOI: 10.18290/kip.2017.6.2-12
   Issue No: Vol. 6, No. 2 (2017)
    
 • Prawnoautorskie aspekty szkolnej katechezy z wykorzystaniem utworów
         audiowizualnych

  • Authors: Michał Skwierczyński
   Pages: 177 - 189
   Abstract: Na lekcjach religii w szkole, jako uzupełnienie przekazu werbalnego katechety, mo­gą być prezentowane utwory audiowizualne. Zgodnie z przepisami prawa autor­skiego, nie jest do tego potrzebna jakakolwiek zgoda, jeśli ma to miejsce w celach dy­dak­ty­cz­nych i w związku z potrzebą zilustrowania przekazywanych treści. Wymóg ten zostanie spełniony, jeśli tematyka utworów audiowizualnych będzie zgodna z zatwier­dzonym przez Komisję Episkopatu Polski ds. Katechizacji programem nauczania lekcji religii. Katecheta może również w celach dydaktycznych sporządzać kopie fragmentów utwo­rów audiowizualnych i przekazywać je uczniom w ramach dozwolonego użytku eduka­cyjnego.
   PubDate: 2017-12-22
   DOI: 10.18290/kip.2017.6.2-13
   Issue No: Vol. 6, No. 2 (2017)
    
 • Proces skrócony o nieważność małżeństwa
         przed biskupem

  • Authors: Aleksandra Rybaczek
   Pages: 191 - 205
   Abstract: Papież Franciszek na mocy motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus wprowadził szereg reform dotyczących procesów małżeńskich. Jedną z najważniejszych jest usta­no­wienie nowej instytucji – procesu skróconego. Postępowanie w sprawach dotyczących stwierdzenia nieważności małżeństwa w trybie procesu skróconego może mieć miejsce jedynie w przypadku zaistnienia szczególnych przesłanek, takich jak zgodna prośba obojga małżonków oraz wystąpienie okoliczności, które poparte dowodami, w sposób oczywisty wskazują na nieważność małżeństwa (kan. 1683).Wyłącznie do biskupa diecezjalnego należy orzekanie w procesie skróconym, co w sposób szczególny podkreśla jego znaczenie jako pierwszego sędziego w powierzonym mu Kościele partykularnym. Poza biskupem w przebieg procesu skróconego odpowied­nio zaangażowani są także wikariusz sądowy, instruktor oraz asesor. Wikariusz są­do­wy decyduje, czy sprawa może być rozpatrywana w trybie skróconym oraz powołuje in­struktora i asesora – osoby bezpośrednio wspomagające biskupa w procesie. To z nimi bowiem biskup konsultuje się przed podjęciem decyzji dotyczącej nieważności mał­żeń­stwa.Skrócenie procedury w procesie biskupim przejawia się m.in. w odbyciu (co do za­sa­dy) jednego posiedzenia dowodowego, po którym akta sprawy przekazywane są do bi­skupa diecezjalnego. Gdy osiągnie on moralną pewność, stwierdza nieważność mał­żeń­stwa. W przeciwnym razie kieruje sprawę do rozpatrzenia w trybie procesu zwy­kłego.Wprowadzenie nowej instytucji procesu skróconego ma na celu przyspieszenie i up­roszczenie procedur, w żaden sposób nie podważając zasady nierozerwalności małżeń­stwa. Zaangażowanie i odpowiednie kwalifikacje osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie procesu skróconego są przy tym podstawą prawidłowości i legalności postępowania.
   PubDate: 2017-12-22
   DOI: 10.18290/kip.2017.6.2-14
   Issue No: Vol. 6, No. 2 (2017)
    
 • Dawne i obecne umocowania prawne procesu dokumentalnego

  • Authors: Wojciech Witkowski
   Pages: 207 - 227
   Abstract: Niniejsze opracowanie zajmuje się zasadniczo genezą oraz aktualnymi prawnymi podstawami procesu dokumentalnego o nieważność małżeństwa. Proces dokumentalny był stosowany już w prawie przedkodeksowym, choć określano go jako proces skrócony. Obecna nazwa tego postępowania znalazła się w Kodeksie z 1983 r. Tak jak dawniej, również w obowiązującym ustawodawstwie, proces dokumentalny jest procedurą nad­zwyczajną i ma zastosowanie tylko w ściśle określonych okolicznościach. Zgodnie z kan. 1688 MIDI, proces dokumentalny można zastosować, jeśli z dokumentu, który nie podlega żadnemu sprzeciwowi lub zarzutowi, wynika w sposób pewny istnienie przeszkody zrywającej lub brak formy prawnej, jeśli z taką samą pewnością wiadomo, że dyspensa nie została udzielona albo że pełnomocnik nie posiadał ważnego pełno­moc­nictwa. Proces dokumentalny jest prowadzony przez trybunał jednoosobowy, a więc przez biskupa diecezjalnego, wikariusza sądowego albo wyznaczonego sędziego. No­wo­ścią od wejścia w życie MIDI jest wskazanie urzędu biskupa diecezjalnego, który może wydać wyrok w tym procesie. Postępowanie sądowe sprowadza się do przyjęcia skargi powodowej, wyznaczenia obrońcy węzła oraz wezwania stron. Po przeprowadzeniu do­wodzenia na podstawie dokumentu nie przewiduje się publikacji akt. W ramach dy­sku­sji sprawy swoje uwagi przedstawia jedynie obrońca węzła, po czym sędzia wydaje wy­rok.
   PubDate: 2017-12-22
   DOI: 10.18290/kip.2017.6.2-15
   Issue No: Vol. 6, No. 2 (2017)
    
 • Finanziamento delle Chiese nella Repubblica Ceca con speciale riguardo
         alla Chiesa greco-cattolica

  • Authors: Jiří Dvořáček
   Pages: 229 - 240
   Abstract: W artykule został przedstawiony system finansowania kościołów i związków wy­znaniowych w Republice Czeskiej ze szczególnym uwzględnieniem finansowania Ko­ścioła Grekokatolickiego. Tekst dotyczy historii finansowania kościoła na terytorium Czechosłowacji od 1918 r., ze zwróceniem uwagi na likwidację Kościoła Greko­ka­to­lic­kiego po 1948 r. przez reżim komunistyczny. Po jego upadku jesienią 1989 r., w ramach przywrócenia swobodnego funkcjonowania kościołów, nastąpiło stopniowe wyrównanie majątkowe między państwem a kościołami, które doprowadziło do aktualnego modelu finansowania na podstawie obecnej ustawy o wyrównaniu majątkowym z Kościołami i związkami wyznaniowymi. Z punktu widzenia czeskiego prawa wyznaniowego Ko­ściół Rzymskokatolicki i Kościół Grekokatolicki są dwoma niezależnymi podmiotami prawnymi. W ramach Konferencji Episkopatu Czeskiego (ČBK) Kościół Grekokatolicki zajmuje niekorzystną pozycję, ponieważ Konferencja Episkopatu Czeskiego broni tylko interesów finansowych Kościoła Rzymskokatolickiego. Finansowo Egzarchat Apostol­ski jest obecnie w pełni uzależniony od finansowej rekompensaty ze strony państwa i jego wkładów. W przyszłości jednak konieczne będzie poszukiwanie własnych źródeł finansowania, łącznie ze wsparciem ze strony diecezji rzymskokatolickich w Republice Czeskiej.
   PubDate: 2017-12-22
   DOI: 10.18290/kip.2017.6.2-16
   Issue No: Vol. 6, No. 2 (2017)
    
 • Nowy regulamin Konsulty Medycznej z 23 września 2016 roku

  • Authors: Lidia Fiejdasz-Buczek
   Pages: 241 - 250
   Abstract: Konsulta Medyczna (Techniczna) jest organem kolegialnym Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Składa się z biegłych lekarzy (lub innych specjalistów), którym ze względu na niekwestionowane kompetencje i sprawdzoną moralność, Kongregacja po­wierza badanie uzdrowień (lub innych zjawisk) przedstawianych jako cudowne w pro­cesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. Celem artykułu jest ukazanie zmian i ich skutków, które w funkcjonowaniu Konsulty Medycznej wprowadził jej regulamin ogło­szony 23 września 2016 r.
   PubDate: 2017-12-22
   DOI: 10.18290/kip.2017.6.2-17
   Issue No: Vol. 6, No. 2 (2017)
    
 • Status materiałów archiwalnych przechowywanych w historycznych
         archiwach kościelnych

  • Authors: Mieczysław Różański
   Pages: 251 - 262
   Abstract: Status narodowego zasobu archiwalnego dzieli się na państwowy i niepaństwowy. Materiały archiwalne wytworzone przez kościoły i związki wyznaniowe należą do nie­państwowego ewidencjonowanego zasobu archiwalnego. Ustawodawca nakłada na wła­ścicieli materiałów archiwalnych ograniczenia. Mają je ewidencjonować, chronić przed uszkodzeniem, zniszczeniem, utratą i poddawać koniecznej konserwacji oraz udostęp­niać badaczom. Ustawodawca zakazuje ich wywozu oraz obrotu i zbycia na rzecz in­nych podmiotów, z wyjątkiem Skarbu Państwa.
   PubDate: 2017-12-22
   DOI: 10.18290/kip.2017.6.2-18
   Issue No: Vol. 6, No. 2 (2017)
    
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach
         młodych naukowców, Lublin, 3 czerwca 2017 roku

  • Authors: Karolina Lemierz, Ewa Radyk, Aleksandra Rybaczek
   Pages: 265 - 268
   PubDate: 2017-12-22
   DOI: 10.18290/kip.2017.6.2-19
   Issue No: Vol. 6, No. 2 (2017)
    
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kościół – Naród – Państwo w
         perspektywie 1050-letniej rocznicy Chrztu Polski. Historia i
         teraźniejszość, Poznań, 3-5 września 2017 roku

  • Authors: Aleksandra Rybaczek
   Pages: 268 - 273
   PubDate: 2017-12-22
   DOI: 10.18290/kip.2017.6.2-20
   Issue No: Vol. 6, No. 2 (2017)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.81.78.135
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-