for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover
Iranian Journal of Polymer Science and Technology
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1016-3255 - ISSN (Online) 2008-0883
Published by Iran Polymer and Petrochemical Institute Homepage  [2 journals]
 • نانوالیاف هسته-پوسته فیبروئین
         ابریشم-پلی‌وینیل ...

  • Abstract: ساختارهای نانولیف هسته-پوسته تهیه‌ شده از پلیمرهای زیست‌سازگار و زیست‌تخریب‌پذیر نظیر فیبروئین ابریشم، برای مهندسی بافت و بسترهای دارای دارو قابلیت‌های کاربردی فراوانی دارند. در این بررسی، الکتروریسی هم‌محور فیبروئین ابریشم به‌عنوان جزء پوسته و ترکیب سالسیلیک ‌اسید و پلی‌وینیل‌الکل در هسته، برای تهیه ساختار نانولیفی هسته-پوسته انجام شد. اثر تغییرات غلظت، رسانایی الکتریکی و گرانروی ‌محلول‌ها با استفاده از روش‌های طیف‌سنجی‌ زیرقرمز تبدیل فوریه (FTIR)، گرانروی‌سنجی و رسانایی‌سنجی محلول‌ها، طیف‌نورسنجی فرا‌بنفش، میکروسکوپی‌های الکترونی پویشی (SEM) و عبوری (TEM) بر قطر نهایی نانوالیاف هسته-پوسته تهیه ‌شده و رفتار رهایش آن‌ها بررسی شد. در نهایت سعی شد تا مدل مناسبی برای رفتار رهایش سالیسیلیک اسید از این ساختار هسته-پوسته ارائه شود. نتایج نشان داد، قطر نهایی نانوالیاف هسته-پوسته به‌دست آمده در محدوده‌ (22±)110 تاnm  (71±)250 و قطر هسته آن‌هاnm  40 تا nm 80 متغیر بود. با توجه به نقش رسانایی‌کنندگی جزء پوسته در الکتروریسی هم‌محور، ارتباط مستقیم بین افزایش غلظت محلول پوسته و قطر نهایی در نتایج مشاهده شد، درحالی‌که افزایش غلظت محلول  ...
   PubDate: Sun, 21 Jan 2018 20:30:00 +010
    
 • ارزیابی سازوکار اثر طول زنجیر سیلان بر
         رفتار ...

  • Abstract: استفاده از سیلیکای اصلاح‌شده و جایگزینی آن با دوده در آمیزه­ رویه­ تایر با وجود مزایایی مانند مقاومت غلتشی کمتر، با کاهش ضریب اصطکاک و متقابلاً کاهش ضریب امنیت خودرو همراه است. در کامپوزیت­ لاستیک استیرن-بوتادی­‌ان محلولی (SSBR) دارای نانوسیلیکای اصلاح‌شده با سیلان، طول زنجیر سیلان می­تواند با تغییر در برهم‌کنش پلیمر-پرکننده، رفتار گرانروکشسان و خواص تریبولوژی آمیزه را تحت کنترل قرار دهد. سازوکار اثر طول زنجیر سیلان در تغییر برهم‌کنش­های پلیمر-پرکننده و تقویت­کنندگی همیشه مورد تردید بوده و برهم‌کنش­های انرژی­وار یا از نوع درگیری مکانیکی به‌عنوان محتمل­ترین گزینه­ها مطرح شده است. این پژوهش، با به‌کارگیری نظریه­های برپایه انرژی سطحی، سهم تقویت­کنندگی از برهم‌کنش­های انرژی­وار و مکانیکی را تفکیک کرده و شدت اثر هریک از این دو سازوکار را ارزیابی می­کند. به‌طور ویژه، دو سیلان تک‌عاملی آلیفاتیک با طول زنجیر­ 3 و 16کربنی بر سطح سیلیکا پیوندزنی شد و مشخصه­های سطحی سیلیکا و نیز شکل­شناسی، خواص دینامیکی و تریبولوژی آمیزه حاصل از آن با آمیزه­ دارای یک نوع سیلان دوعاملی مقایسه شد که به‌طور معمول در آمیزه­ رویه استفاده ...
   PubDate: Sun, 21 Jan 2018 20:30:00 +010
    
 • بهبود خواص گرمایی و فداشوندگی عایق‌های
         فراسبک ...

  • Abstract: عایق‌های گرمایی برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش اتلاف گرمایی در خور توجه هستند. استفاده از عایق‌های سبک سبب کاهش وزن و بهبود کارایی محصول نهایی می‌شود. یکی از رویکردها برای دستیابی به عایق سبک، ساخت نانوکامپوزیت‌هایی با چگالی کم و خواص عایقی مناسب است. کرک، ماده‌ای سلولوزی با سلول‌های میکرونی است که کاربرد گسترده‌ای در عایق‌های گرمایی سبک دارد. به دلیل وجود ساختار متخلخل در کرک، این ماده به‌عنوان یکی از بهترین عایق‌های گرمایی استفاده می‌شود که چگالی و رسانایی گرمایی کمی دارد و تلاش‌های بسیاری برای کاهش هرچند ناچیز رسانایی گرمایی آن انجام شده است. در این پژوهش، برای بهبود عملکرد گرمایی و فداشوندگی کامپوزیت سیلیکون-کرک، از اروژل نووالاک با ساختار متخلخل سلول‌باز نانومتری و چگالی، رسانایی گرمایی و نفوذ گرمایی بسیار کم استفاده شده است. وجود اروژل نووالاک در حفره‌های میکرونی کرک و پرکردن آن‌ها، سبب افزایش نسبی چگالی کامپوزیت، حذف انتقال گرما جابه‌جایی هوا در سلول‌های کرک، کاهش چشمگیر رسانایی گرمایی و نفوذ گرمایی کرک می‌شود. رسانایی گرمایی بسیار کم اروژل، دستیابی به کامپوزیتی با رسانایی گرمایی و چگال...
   PubDate: Mon, 15 Jan 2018 20:30:00 +010
    
 • اثر نانو سلولوز بر رفتار فازی آمیخته PS/PVME
         در نواحی ...

  • Abstract: در این مطالعه، اثر نانوسلولوز آب­گریز بر رفتار فازی آمیخته پلی‌استیرن (PS) پلی‌وینیل متیل اتر   (PVME) در ترکیب درصدهای دور از ناحیه بحرانی بررسی شده است. بدین منظور، آمیخته­­های خالص PS/PVME با ترکیب درصدهای 90/10 و 60/40 و با وجود %2 نانوذرات بررسی شدند. برای مطالعه اثر نانوذرات بر دمای جدایی فاز، از آزمون­­ پویش دمای مدول دخیره (از ناحیه تک‌فاز تا دماهای بیشتر از جدایی فازی ) استفاده شد. برای مشاهده تغییرات شکل‌شناسی حین جدایی فاز نمونه­ها از تصاویر میکروسکوپی نوری استفاده شد. تصاویر TEM نشان می­دهد، حین جدایی فاز نانوسلولوز آب­گریز در فاز غنی از PS قرار گرفته که این موضوع با پیش‌بینی رابطه ترمودینامیکی پارامتر ترشدگی سازگار است.  برای آمیخته 90/10PS/PVME  جدایی فازی گرانروکشسان کنترل‌کننده جدایی فازی است و وجود نانوذرات باعث شد تا در دماهای زیاد شبکه ایجاد شده از فاز پلی­استیرن پایدار باشد. جدایی فازی برای آمیخته 60/40PS/PVME   طبق سازوکار هسته­گذاری و رشد است و با ادامه جدایی فاز اندازه قطره­ها به‌‌طور شایان توجهی بزرگ‌تر شده و توزیع پهنی از اندازه قطره­ها مشاهده می­شود. افزایش دما موجب بیشترشدن عدم تقارن دینامیکی شده و در  نتیجه در دماهای بیشتر تغییر سازو...
   PubDate: Mon, 15 Jan 2018 20:30:00 +010
    
 • بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و ضدباکتری
         فیلم‌های ...

  • Abstract: کربوکسی متیل سلولوز یکی از پلیمرهای پلی‌ساکاریدی با قابلیت تولید فیلم‌های شفاف و خواص بازدارندگی و مکانیکی نسبتاً خوب بوده که در سطح گسترده‌ای از پژوهش‌ها در زمینه بسته‌بندی مواد غذایی استفاده شده است. در این پژوهش، نانوذرات خاک‌‌رس نوع مونت‌موریلونت و کلویزیت 30B به حالت خالص و اصلاح‌شده با فلزات نقره و مس برای بهبود خواص عملکردی فیلم نانوزیست‌کامپوزیتی کربوکسی متیل سلولوز استفاده شدند. مشاهده شد، وجود این نانوذرات باعث افزایش جذب نور UV در فیلم‌ها، کاهش نفوذپذیری بخار آب و افزایش استحکام مکانیکی فیلم‌ها می‌شود. نتایج آزمون XRD نشان داد، نقره به‌طور مؤثری در فضای بین‌لایه‌ای مونت‌موریلونیت قرار گرفته است، زیرا فاصله بین‌لایه‌ای ازnm  841/1 برای خاک‌رس نوع کلویزیت 30B بهnm  855/1 در خاک‌رس نوع کلویزیت 30B  اصلاح‌شده با نقره افزایش یافته است. نتایج حاصل از تصاویر SEM نشان داد، در حالت کلی نانوذرات خاک‌رس نوع کلویزیت 30B نسبت به خاک‌رس سدیم مونت‌موریلونیت سازگاری بهتری با فیلم کربوکسی متیل سلولوز دارند. همچنین نتیجه گرفته شد، نانوذرات خاک‌رس اصلاح‌شده با مس در تهیه فیلم‌های نانوزیست‌کامپوزیت سازگارتر از خاک‌رس اصلاح‌شده با ...
   PubDate: Mon, 15 Jan 2018 20:30:00 +010
    
 • اثر مقدار بنزوئیل پراکسید بر خواص
         فیزیکی-مکانیکی ...

  • Abstract: هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر مقدار عامل پخت بنزوئیل پراکسید بر خواص فیزیکی و مکانیکی پوشش ترافیکی دوجزئی برپایه پلیمر متیل متاکریلات بود. بدین منظور و برای رسیدن به مقدار مناسب و بهینه از عامل پخت، نمونه‌های پوشش ترافیکی دوجزئی با مقادیر مختلف عامل پخت بنزوئیل پراکسید شامل 4/0، 8/0، 0/1، 2/1، 4/1، 6/1 و %2 وزنی نسبت به جزء اول تهیه شد. سپس، خواص نمونه‌های مختلف با انجام آزمون‌های تعیین زمان خشک‌شدن ترافیکی، سختی‌سنجی، مقاومت در برابر شرایط جوی شتاب‌یافته، استحکام کششی و خواص دینامیکی مکانیکی بررسی شد. نتایج آزمون‌های فیزیکی مکانیکی مختلف نشان داد، مقدار بنزوئیل پراکسید بر خواص فیزیکی، مکانیکی و گرمایی پوشش ترافیکی دوجزئی حاصل اثر دارد، به نحوی که در مقادیر کم از عامل پخت (4/0 درصد وزنی)، خواص پوشش به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد و با افزایش مقدار عامل پخت و رسیدن به مقدار بهینه،‌ تغییرات خواص نهایی پوشش قابل توجه نیست. این موضوع را می‌توان به واکنش رادیکالی پلیمرشدن رزین متیل متاکریلات با وجود عامل پخت بنزوئیل پراکسید نسبت داد. از سوی دیگر، با افزایش مقدار عامل پخت به مقدار %2 وزنی، به دلیل وجود ترکیبات واکنش نداده عامل پž...
   PubDate: Sat, 13 Jan 2018 20:30:00 +010
    
 • سنتز و شناسایی کوپلیمرهای پیوندی برپایه
         لیگنین بومی ...

  • Abstract:  لیگنین پس از سلولوز، فراوان­ترین پلیمر طبیعی موجود در جهان است که اصلاح شیمیایی آن بهترین راه برای بهبود خواص به منظور استفاده در سنتز مواد شیمیایی و پلیمری است. از میان مونومرهایی که تاکنون برای اصلاح لیگنین استفاده شده است، آکریل آمید (AAm) بازده بیشتری در کوپلیمرشدن پیوندی داشته است. در پژوهش حاضر، لیگنین بومی مصرفی با استفاده از کلریدریک اسید (HCl) به روش رسوب‌دهی اسیدی از مایع سیاه حاصل از صنعت کاغذسازی استخراج شد و سپس با انحلال در تتراهیدروفوران خالص‌سازی شد. اصلاح شیمیایی لیگنین با مونومر آکریل آمید در مجاورت آغازگرهای مختلف شامل هیدروژن پراکسید (H2O2)-کلسیم کلرید (CaCl2)، هیدروژن پراکسید-آهن (II) کلرید (FeCl2)، آمونیوم پرسولفات (APS)، پتاسیم پرسولفات (KPS)، پتاسیم پرسولفات-آمونیوم آهن (II) سولفات 6 آبه (AFS.6H2O)، سریک آمونیوم نیترات (CAN)-نیتریک اسید (HNO3) بررسی شد. سپس، کوپلیمرهای پیوندی با روش­های طیف‌سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه و رزونانس مغناطیسی هسته پروتون شناسایی شدند. بیشترین و کمترین درصد تبدیل مونومر با استفاده از آغازگرهای مختلف در گروه کوپلیمرهای سنتزی روی لیگنین، به  ترتیب مربوط به سامانه های آمونیوم پرسولفات با مقدار %32/94 و پتاسیم پرسولفات ب...
   PubDate: Sat, 13 Jan 2018 20:30:00 +010
    
 • مروری بر کاربردهای نانومواد پلیمری در
         حفاظت آثار ...

  • Abstract: آثار تاریخی با توجه به قدمت آن‌ها در معرض انواع تخریب‌ها قرار دارند. از جمله این تخریب‌ها می‌توان به تخریب توسط انسان‌ها (واندالیسم) تا تخریب آثار یا مرمت‌های انجام شده روی آن‌ها به‌وسیله عوامل محیطی مانند رطوبت و نور اشاره کرد. نانو‌فناوری روش‌ها و راه‌های ابداعی جدیدی را برای حفظ آثار تاریخی فراهم کرده است. یکی از این روش‌ها شامل تهیه نانومواد با ابعاد ریزتر، کارآمدتر و پوشش‌دهی آن‌ها با فرایندهای مختلف از جمله سل ‌ـ‌ ژل است. در این مقاله، انواع پوشش‌های پلیمری متداول در حفاظت آثار تاریخی ارائه شده است. در این باره، ابتدا به انواع ارزیابی‌هایی پرداخته شده که باید برای اقدام‌های حفاظتی انجام شوند. سپس، به نقش مهم ارگانوسیلیکون‌ها در تهیه نانوذرات سیلیکا و اثر آن‌ها بر خواص پوشش اشاره شده است. دسته مهم دیگر از پلیمرهایی که در تهیه پوشش‌های پلیمری محافظ آثار تاریخی کاربرد دارند، پلیمرهای آکریلی هستند. با توجه به اهمیت روزافزون و جدید هیبریدهای آلی-معدنی در تهیه پوشش‌های نانوکامپوزیتی این دسته به‌طور مجزا بررسی شده است. این ترکیبات روی زمینه‌های مختلف پوشش داده می‌شوند تا خواص متنوعی مانند آب‌گریزی و نوشتار...
   PubDate: Tue, 21 Nov 2017 20:30:00 +010
    
 • ساخت و بررسی خواص کامپوزیت هیدروژل
         ابرجاذب آکریل ...

  • Abstract: کمبود آب از مهم‌ترین مشکلاتی است که در مناطق خشک و نیمه‌خشک به‌وفور دیده می‌شود و رشد و توسعه پوشش گیاهی را در این مناطق با محدودیت روبه‌رو کرده است. استفاده از هیدروژل ابرجاذب از جمله راهکارهای افزایش بهره‌وری آب کشاورزی است. هدف این پژوهش، ساخت و بررسی خواص کامپوزیت هیدروژل ابرجاذب با روش کوپلیمرشدن بین مونومرهای آکریل آمید-آکریلیک اسید و زئولیت به‌عنوان نانوذرات خاک‌رس در مقادیر وزنی 0، 0.5، 1 و %1.5 است. با طراحی آزمون‌ به روش فاکتوریل جزئی  اثر مقادیر مواد سازنده در ساختار و خواص ابرجاذب و مقدار جذب آب بررسی شده است. از متیلن‌بیس‌آکریل‌آمید به‌عنوان عامل شبکه‌ساز و آمونیوم‌پر‌سولفات به‌عنوان آغازگر استفاده شد. طبق نتایج آزمون‌های گرماوزن‌سنجی، طیف‌سنجی زیرقرمز، میکروسکوپی الکترون پویشی و پراش پرتو X، افزایش نانوذرات تا %1 وزنی باعث افزایش مقاومت گرمایی، ایجاد تخلخل و شبکه یکنواخت در ساختار ابرجاذب می‌شود. این هیدروژل ابرجاذب، قابلیت جذب  1100g/g آب مقطر را دارد. مقدار جذب و نگه‌داری آب ابرجاذب در پنج بافت‌ مختلف خاک بررسی شد که حاصل اختلاط 0، 25، 50، 75 و %100 شن با خاک متوسط بود. طبق نتایج ابرجاذب در هفته اول پس از آبیاری در خاک &...
   PubDate: Tue, 21 Nov 2017 20:30:00 +010
    
 • شناسایی گروه‌های عاملی و ساختار لیگنین
         اولیه و ...

  • Abstract: لیگنین دومین پلیمر طبیعی فراوان پس از سلولوز در دنیاست. از این‌رو، شناسایی ساختار و گروه‌های عاملی لیگنین برای ارزیابی کاربردهای بالقوه آن در حوزه‌های مختلف فنی به ضرورت تبدیل شده است. از مشکلات عمده در شناسایی لیگنین، نبود پروتکل‌ها و استانداردهای مشخص است. در این مقاله سعی شده تا مطالعه‌ای نظام‌مند درباره شناسایی کمّی گروه‌های عاملی و ساختار لیگنین با استفاده از فنون مختلف مانند تیترکردن، تجریه عنصری و طیف‌سنجی‌های 1H NMR و FTIR انجام شود. لیگنین به حالت مایع غلیظ سیاه‌رنگ از کارخانه کاغذسازی چوکا تهیه و خالص‌سازی شد. برای محاسبه مول گروه‌های هیدروکسیل، لیگنین با آلفابرموایزوبوتیریل برمید واکنش داده شد. با استفاده از طیف 1H NMR لیگنین آلفابرموایزوبوتیریل‌دار (BiBL) در مجاورت مقدار مشخصی از N،N-دی‌متیل فرمامید (DMF) به‌عنوان استاندارد داخلی، مول گروه‌های هیدروکسیل و متوکسیل به ازای 1g  لیگنین محاسبه و به ترتیب 44/6 و 64/6mmol/g  به‌دست آمد. به‌کمک تیترکردن آبی، مول گروه‌های هیدروکسیل فنولی و کربوکسیل به ازای 1g  از لیگنین محاسبه شد که به ترتیب مقدارهای 13/3 و 84/2mmol/g به‌دست آمد. واحد فنیل پروپان لیگنین با فرمول ساختاری C9 به‌کمک نتایج طیف‌سنجی 1H NMR و تجز&...
   PubDate: Tue, 21 Nov 2017 20:30:00 +010
    
 • هیدروژل ابرجاذب پلی‌آکریل آمید ...

  • Abstract: پژوهش حاضر با هدف ساخت نمونه آزمایشگاهی هیدروژل با تورم‌پذیری زیاد و حفظ ساختار سه‌بعدی در برابر شرایط محیطی انجام ‌شد. روش‌ها در پژوهش حاضر نخست برپایه طراحی و ساخت شبکه سه‌بعدی هیدروژل ابرجاذب با استفاده از پلیمر آکریل‌آمید سولفون‌دار آبکافت شده و آلومینیم نیترات 9 آبه به‌عنوان عامل شبکه‌ساز و درنهایت تحلیل داده‌ها و تعیین هیدروژل بهینه با استفاده از روش پاسخ سطح بوده است. به‌عبارت‌ دیگر، با طراحی مجموعه آزمون‌ها و با استفاده از روش پاسخ سطح، هیدروژل بهینه برحسب سه پاسخ زمان تشکیل، زمان چروکیدگی و مقدار تورم شناسایی شد که البته خواص شیمیایی و شکل‌شناسی هیدروژل ابرجاذب بهینه با استفاده از روش بطری (تورم و چروکیدگی)، رئولوژی، طیف‌سنجی تفکیک انرژى (EDS) و آزمون گرماوزسنجی (TGA) معین شد. نتایج نشان داد، هیدروژل بهینه ماده‌ای با غلظت 40000ppm از پلیمر شامل 6wt% عامل شبکه‌ساز است. زمان چروکیدگی هیدروژل ابرجاذب بهینه حاصل بیش از 180 روز، مقدار تورم 2800 برابر وزن ماده خشک اولیه، مدول کشسانی 15240Pa و پایداری گرمایی تا دمای  325 درجه سلسیوس بود. در این پژوهش، بیشترین مقدار تورم (4000 برابر وزن خشک هیدروژل ابر جاذب) در ترکیب هیدروژل با غلظت 20000ppm پلی‌آکریل آ...
   PubDate: Tue, 21 Nov 2017 20:30:00 +010
    
 • تهیه نانوذرات آکریلی عامل‌دار پاسخگو به
         نور دارای ...

  • Abstract: این پژوهش با دیدگاه تهیه نانوذرات پلیمری عامل‌دار پاسخگو به نور و امکان کاربرد آن‌ها برای تهیه کاغذهای هوشمند انجام شده است. ابتدا، کربازول به‌عنوان ترکیب فعال نوری انتخاب و با انجام واکنش جانشینی هسته‌دوستی با 2-برمواتانول به مشتق هیدروکسیل‌دار آن  (N-(2- هیدروکسی اتیل)کربازول)، CzEtOH، تبدیل شد. طی واکنش اصلاح شیمیایی CzEtOH به‌وسیله آکریلویل کلرید، به مونومر آکریلاتی 2-N-کربازولیل اتیل آکریلات (CzEtA) تبدیل و ساختار شیمیایی محصولات تأیید شد. در مرحله بعد و برای تهیه نانوذرات پلیمری عامل‌دار حساس به نور، مونومر CzEtA، متیل متاکریلات و بوتیل آکریلات برای تشکیل هسته آب‌گریز با پلیمرشدن مینی‌امولسیونی کوپلیمر شدند. سپس، کومونومرهای متیل‌متاکریلات و گلیسیدیل متاکریلات برای تشکیل لایه بیرونی عامل‌دار روی هسته اولیه وارد شده و به روش پلیمرشدن امولسیونی دانه‌ای، لاتکس نهایی تهیه شد. پیک‌های جذبی شاخص مربوط به کربازول با طیف‌سنجی UV-Vis  تأیید شد. با آزمون‌های DLS و SEM مشاهده شد، اندازه ذرات کمتر از 100nm، توزیع اندازه ذرات باریک و شکل‌شناسی نانوذرات کروی است. در نهایت، به دلیل اهمیت کاغذهای هوشمند پاسخگو به نور و کاربرد گسترده آن‌ها، الیاف سلول&#...
   PubDate: Tue, 21 Nov 2017 20:30:00 +010
    
 • ساخت و شناسایی نانوکامپوزیت دکسترین-
         پیوند- ...

  • Abstract: در پژوهش حاضر، نانوکامپوزیت دکسترین-پیوند-پلی‌پیرول-گرافن اکسید (PDGP@GO) با استفاده از (1) پلیمرشدن درجا و (2) مخلوط‌کردن مستقیم پلیمر دکسترین-پیوند- پلی‌پیرول و نانوذرات گرافن اکسید در محلول سنتز شد. نانوکامپوزیت‌های تهیه شده با روش طیف‌سنجی زیرقرمز تبدیل فوریه (FTIR) شناسایی شدند. شکل‌شناسی سطح و ساختار نانوکامپوزیت‌ها با روش‌های پراش پرتو X و میکروسکوپی‌های الکترونی پویشی (SEM) و نیروی اتمی (AFM) بررسی شدند. قابلیت حذف یون فلزی (II)Pb و رنگینه آبی متیلن با استفاده از نانوکامپوزیت‌های سنتز شده بررسی شد. اثر pH، مقدار جاذب، زمان تماس و غلظت آلاینده بر مقدار جذب فلزی (II)Pb و رنگینه متیلن آبی مطالعه شد. از طرف دیگر، درصد حذف یون فلزی (II)Pb به‌وسیله نانوکامپوزیت (2) (%96) بیشتر از نانوکامپوزیت (1) (%88) بود. همچنین، شرایط بهینه برای حذف مؤثر رنگینه‌ آبی متیلن با نانوکامپوزیت (1) (94%) و نانوکامپوزیت (2) (98%) در pH برابر 8، مقدار 100mg جاذب نانوکامپوزیتی، زمان 60min تماس و غلظت 80mg/L رنگینه‌ آبی متیلن انجام شد. مدل‌های هم‌دمای Langmuir و Freundlich، سینتیک شبه‌مرتبه‌ اول و شبه‌مرتبه‌ دوم و ترمودینامیکی به منظور تعیین سازوکار جذب یون فلزی (II)Pb و رنگینه‌ آبی متیلن روی‌ نانوکامپوزیت (2) ارزیابی شد. نتایج نشان داد، هم‌دم&#...
   PubDate: Tue, 21 Nov 2017 20:30:00 +010
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.80.87.166
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-