for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover
Biuletyn EBIB
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Online) 1507-7187
Published by Stowarzyszenie EBIB Homepage  [1 journal]
 • Jakość danych bibliograficznych – wymysł bibliotekarza czy wsparcie
         dla czytelnika' Felieton

  • Authors: Iwona Sójkowska, Beata Starosta
   Pages: 1 - 2
   PubDate: 2018-04-20
    
 • Jakość metadanych opisowych i możliwości ich
         współdziałania

  • Authors: Marek Nahotko
   Pages: 1 - 29
   Abstract: W artykule przedstawiono problemy związane z jakością metadanych opisowych, tworzonych i stosowanych w systemach informacyjnych. Zaprezentowano możliwości interpretacji i czynniki wpływające na jakość metadanych. Bliskim zagadnieniem jest współdziałanie metadanych. Zarówno jakość, jak i współdziałanie mogą być rozważane na trzech poziomach: semantyki, pragmatyki i syntaktyki metadanych. Sposoby uzyskiwania współdziałania metadanych przedstawiono na tle poglądów obiektywistycznych i subiektywistycznych (konstruktywistycznych).
   PubDate: 2018-04-20
    
 • Katalogowanie jako tworzenie punktów dostępu a zasada
         neutralności bibliotekarza

  • Authors: Henryk Hollender, Agnieszka Janowska
   Pages: 1 - 16
   Abstract: Bibliotekarz neutralny i obiektywny to ideał wyrażony w wielu kodeksach etyki zawodowej, także w polskim. Praktykowanie tej zasady następuje przede wszystkim w ramach tworzenia punktów dostępu do jednostek wydzielonych w obrębie zasobów informacji, przede wszystkim w postaci elementów zapisu bibliograficznego i katalogowego. Stanowi ono swoisty sprawdzian, testujący poziom zrozumienia przez bibliotekarza treści informacji, a następnie umiejętność efektywnego wyrażenia jej za pomocą komunikatów dostępnych przez stosowany system informacyjno-wyszukiwawczy. Jak się zdaje, bibliotekarze miewają trudności z tymi samymi wątkami, taksonomiami i słownictwem, które bywają przedmiotem nieporozumień, kontrowersji i przemilczeń w dyskursie publicznym. Niektóre uprzedzenia i stereotypy mogą przenikać także do kartotek haseł wzorcowych. Szczególnym i do niedawna zaniedbywanym zadaniem jest opracowanie rzeczowe beletrystyki. Zapewne bibliotekarzom potrzeba lepszej orientacji w zróżnicowaniu współczesnego języka nauk społecznych.
   PubDate: 2018-04-20
    
 • IFLA-Library Reference Model i jego wpływ na przyszły
         kształt RDA

  • Authors: Leszek Śnieżko
   Pages: 1 - 10
   Abstract: Pod koniec 2016 r. uruchomiony został projekt „RDA Toolkit Restructure and Redesign Project”, którego celem jest modernizacja serwisu RDA Toolkit oraz integracja RDA z nowym modelem IFLA-LRM. Zmiany w RDA nie są niczym nowym i przeprowadzane są regularnie w ramach okresowych aktualizacji tego standardu. Tym razem jednak zakres planowanych zmian przedstawia się naprawdę poważnie, dlatego też warto zapoznać się bliżej z dokonanymi w tym zakresie ustaleniami. Artykuł koncentruje się na pracach prowadzonych przez RDA Steering Committee nad przekształceniem RDA w kierunku dostosowania go do modelu IFLA-LRM. Przedstawione zostały zarówno plany przeobrażeń strukturalnych RDA, jak również szczegółowe rozwiązania dotyczące implementacji nowych elementów, które nie występowały w modelach FRBR i FRAD.
   PubDate: 2018-04-20
    
 • Standardowe dane bibliograficzne w hybrydowych katalogach

  • Authors: Krystyna Sanetra
   Pages: 1 - 18
   Abstract: W artykule omówiono międzynarodowe standardy katalogowania i pokazano, że zasady tworzenia polskich danych bibliograficznych były i są determinowane przez międzynarodowe wytyczne. Przedstawiono ogólnie standard Resource Description & Access (RDA), a następnie wdrożone etapowo w NUKAT jego elementy. Pokazano m.in., że zmiany w terminologii, odstępstwa od tradycyjnego formułowania oznaczeń odpowiedzialności i doboru punktów dostępu w oczywisty sposób powodują, w mniejszym lub większym stopniu, odchodzenie od dotychczasowych norm i przepisów. W rezultacie rozpoczęcie stosowania zasad RDA wnosi do katalogów bibliotecznych hybrydowość, ponieważ zawierają one rekordy bibliograficzne sporządzone zarówno według standardu ISBD, jak i RDA. Zasugerowano, że pełne wdrożenie modelu RDA w powinno umożliwić udostępnienie wysokiej jakości danych bibliograficznych poza katalogiem bibliotecznym w środowisku sieciowym oraz że dane bibliograficzne powinny stać się integralną częścią sieci semantycznej.
   PubDate: 2018-04-20
    
 • Dystrybucja metadanych bibliograficznych na świecie – źródła,
         sposoby pozyskiwania, problemy (wybrane aspekty praktyczne)

  • Authors: Agnieszka Dwornik
   Pages: 1 - 12
   Abstract: Celem artykułu jest przegląd wybranych aspektów współczesnej dystrybucji metadanych bibliograficznych. Dane mogą powstawać lokalnie jako original cataloguing lub być wytwarzane w podmiotach zewnętrznych oraz pozyskiwane na drodze copy cataloguing – darmowej wymiany w ramach współkatalogowania lub też jako płatna subskrypcja i zakup. Przedstawiono zagadnienia dotyczące opisu bibliograficznego oraz jego jakości. Aspekty haseł wzorcowych i charakterystyki przedmiotowej wykraczają poza ramy tego artykułu.
   PubDate: 2018-04-20
    
 • Gry wojenne. Ewaluacja ewaluacji nauki

  • Authors: Anna Małgorzata Kamińska
   Pages: 1 - 18
   Abstract: Artykuł przedstawia subiektywne spostrzeżenia autorki na temat funkcji ewaluacji współczesnej nauki realizowanej m.in. przez ocenę danych bibliograficznych. Po krótkim wstępie przypominającym rolę nauki oraz rolę jej ewaluacji przedstawione zostały aktualne problemy związane z oceną produktywności środowisk naukowych. Część z nich nie wynika z niskiej jakości danych bibliograficznych, ale raczej z braku powszechnej akceptacji obecnie stosowanych metod ilościowych wynikającej chociażby z nieintuicyjnego i nieprzewidywalnego zachowania się niektórych wskaźników oraz braku powszechnego przekonania, że odzwierciedlają one wymiar pozytywnego wpływu danych dokonań naukowych na dziedziny życia codziennego. Powoduje to włączanie metod eksperckich jako składowych metod złożonych, co skutkuje dodatkowym zmniejszeniem przejrzystości systemu oceny. Autorka, posiłkując się ilustrowanym przykładem, stawia hipotezę, że dalsze poszukiwanie metod ilościowej oceny wkładu naukowego bazujących na zastanym, tradycyjnym modelu danych bibliograficznych może stanowić ślepą uliczkę, na wyjście z której daje szansę rozbudowa tego modelu na przykład w stronę możliwości uwzględniania zależności wagowych.
   PubDate: 2018-04-20
    
 • Biblioteka „humansize”

  • Authors: Łukasz Boeske
   Pages: 1 - 7
   Abstract: Celem artykułu jest analiza kierunku zmian w funkcjonowaniu współczesnych bibliotek, szczególnie w obrębie trzech obszarów: misji bibliotek, ich przestrzeni oraz samego przedmiotu usług – książki, a konkretniej – jej formy. Potrzeba zmian jest konieczna. Wszystko, jeśli nie dąży ku progresowi, zdaje się przybierać formę statyczną, z czasem zwiastującą regres. W przypadku bibliotek reformy implikowane są przede wszystkim chęcią dostosowania usług do oczekiwań współczesnego czytelnika, po trochu wymuszane są także przez modernistyczną teraźniejszość. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na istotne obecnie pytania: czy czytelnia pozbawiona książek nie zmieni swojej definicji'; czy biblioteki nadal są miejscem dla lektur, czy już wyłącznie dla ludzi'; na ile bibliotekarz i świadczone przez bibliotekę usługi stały się hybrydowe – pozabiblioteczne (w tradycyjnym rozumieniu roli biblioteki)'; czy dotychczasowa formuła publikowania i wydawania książek odchodzi do lamusa' Artykuł podejmuje również problem dotyczący konieczności dążenia do mobilności biblioteki i zasadności dostosowywania się do współczesnych trendów. 
   PubDate: 2018-04-20
    
 • Deskryptory Biblioteki Narodowej. Dni Otwarte w BN – sprawozdanie

  • Authors: Magdalena Anna Prokopowicz
   Pages: 1 - 3
   PubDate: 2018-04-20
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.161.116.225
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-