Journal Cover Debats. Revista de cultura, poder i societat
  [0 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 0212-0585 - ISSN (Online) 2530-3074
   Published by Diputació de València Homepage  [1 journal]
 • Monogràfic: El canvi cultural en la institució universitària:
         agencialització i gestió de la qualitat

  • Authors: Revista Debats
   Abstract: Monogràfic: El canvi cultural en la institució universitària: agencialització i gestió de la qualitatCoordinat per Juan Arturo Rubio Arostegui, Universidad Antonio de Nebrija / Universitat de València
   PubDate: 2017-10-20
   Issue No: Vol. 131, No. 2 (2017)
    
 • Presentació del monogràfic. El canvi cultural en la institució
         universitària: agencialització i gestió de la qualitat

  • Authors: Juan Arturo Rubio Arostegui
   PubDate: 2017-10-19
   DOI: 10.28939/iam.debats.131-2.1
   Issue No: Vol. 131, No. 2 (2017)
    
 • Reputació i rànquings

  • Authors: Martí Parellada, Montserrat Álvarez
   Abstract: En l’última dècada han començat a sorgir amb força els rànquings globals d’universitats, que permeten la comparació nacional i internacional de les institucions d’educació superior. De fet, ja ocupen una posició central en el debat públic sobre el paper de les universitats en les societats actuals, en constituir un mitjà per a mesurar i comparar la qualitat i els resultats d’aquestes institucions, la qual cosa influeix en la seua reputació. Els rànquings amb major impacte mediàtic són l’Academic Ranking of World Universities, o rànquing de Xangai, el Times Higher Education World University Ranking i el QS World University Ranking, que es caracteritzen per ordenar les universitats, considerades com un tot, en forma de taula de classificació lliguera, a partir dels resultats obtinguts en un indicador sintètic compost per la ponderació de diversos indicadors individuals. L’article revisa
   la metodologia d’aquests tres rànquings i se centra, a continuació, en les seues limitacions i punts febles (com ara estar massa enfocats a la faceta investigadora o la dificultat d’establir objectivament pesos específics per a cada indicador individual). Així mateix, es presenta l’U-Multirank, impulsat per la Comissió Europea, que pretén superar les limitacions dels rànquings tradicionals.
   És un sistema alternatiu per a classificar les universitats, en funció del seu rendiment, en un ventall ampli d’indicadors que cobreixen cinc dimensions (ensenyament i aprenentatge, recerca, transferència de coneixement, orientació internacional i contribució al desenvolupament regional) i en diversos àmbits del coneixement.
   PubDate: 2017-10-19
   DOI: 10.28939/iam.debats.131-2.2
   Issue No: Vol. 131, No. 2 (2017)
    
 • Els recursos humans en el mercat global de l’educació superior: la
         presència de professors estrangers en universitats espanyoles

  • Authors: Manuel Pereira-Puga
   Abstract: Malgrat l’existència d’un mercat global d’educació superior en què les universitats competeixen per atraure acadèmics amb talent de tot el món, la majoria d’institucions d’educació superior contracten molt pocs investigadors estrangers. De fet, a Espanya, només 1 de cada 40 acadèmics és estranger. Aquest article se centra en el cas espanyol per aprofundir en la comprensió dels factors que afecten la internacionalització del personal acadèmic en el sector de l’educació superior. L’anàlisi es fonamenta en dades de la base de dades del Registre Europeu d’Institucions d’Educació Superior i en estadístiques sobre l’educació superior a Espanya, recollides per l’Institut Nacional d’Estadística. Els principals resultats d’aquesta anàlisi exploratòria mostren que a Espanya hi ha diferències entre comunitats autònomes pel que fa a la proporció de personal estranger que contracten. A més, pel que fa a les institucions, les universitats més internacionalitzades són institucions relativament noves, i la majoria es troben a Catalunya. El marc polític i econòmic a Espanya desincentiva la contractació
   d’acadèmics internacionals. No obstant això, en aquest context, cal destacar dues idees importants: d’una banda, les diferències entre Catalunya i la resta de comunitats autònomes espanyoles mostren que les polítiques infranacionals poden tenir un fort impacte en els processos d’internacionalització en països descentralitzats com Espanya; d’altra banda, la divergència entre universitats mostra la importància del comportament estratègic dels actors que afronten les pressions de l’entorn.
   PubDate: 2017-10-19
   DOI: 10.28939/iam.debats.131-2.3
   Issue No: Vol. 131, No. 2 (2017)
    
 • L’estudiant com a client: un canvi de paradigma en
         l’educació superior

  • Authors: Javier Paricio Royo
   Abstract: Cada vegada amb major freqüència, es parla de l’estudiant universitari en termes de client o consumidor. Més enllà de la demanda d’una atenció adequada, la idea d’estudiant-client ens col·loca no solament davant una nova concepció de l’estudiant, sinó també davant un nou paradigma de l’educació superior. Són diversos els trets que caracteritzen aquest paradigma: un sistema universitari concebut com a mercat competitiu; la reputació i la imatge pública convertides en una prioritat institucional de les universitats, en la mesura que estan associades a la capacitat d’atracció de més i millors estudiants i a mecanismes de satisfacció d’aquests; titulacions contemplades com a inversions econòmiques personals, habitualment acompanyades amb taxes altes; currículums dissenyats com una formació professional d’alt nivell; sistemes de qualitat basats en el principi
   de qualitat com a satisfacció del client, i tota una manera nova de concebre les relacions educatives entre estudiants i professorat. Tot aquest paradigma és ja una realitat en alguns països i, en molts altres, entre els quals Espanya, va obrint-se
   pas progressivament. El present estudi fa una anàlisi d’aquest paradigma per mitjà d’una extensa revisió bibliogràfica de la recerca sobre els diferents factors que el caracteritzen i sobre el seu impacte en la qualitat dels processos d’aprenentatge i
   la funció social de les universitats.
   PubDate: 2017-10-19
   DOI: 10.28939/iam.debats.131-2.4
   Issue No: Vol. 131, No. 2 (2017)
    
 • La praxi avaluadora de l’acreditació des del panel d’experts: una
         autoetnografia de cas en la Comunitat de Madrid

  • Authors: Juan Arturo Rubio Arostegui
   Abstract: L’acreditació es defineix per les agències de qualitat de l’Espai Europeu d’Educació Superior com un element clau en la gestió de la qualitat i la millora contínua dels processos d’ensenyament-aprenentatge a la universitat. Aquesta pràctica institucional comença a desenvolupar-se en 2014 a Espanya. L’article il·lustra el cas de l’agència de qualitat del sistema universitari madrileny, com a anàlisi de cas, per mitjà de l’experiència del propi autor com a panelista en l’acreditació dels títols. Metodològicament es parteix de l’enfocament autoetnogràfic i de la teoria de l’interaccionisme simbòlic, per poder desvetlar i analitzar el procés i les cultures avaluatives. Per a fer-ho, es tracen dos eixos d’anàlisis: els resultats d’aprenentatge i el valor de la recerca en els recursos humans adscrits al títol, tots dos considerats per les agències de qualitat com a criteris crítics perquè l’informe final del títol siga favorable. A través d’aquests dos criteris es plantegen les interaccions que es donen en el panel d’experts en les diferents fases del procés d’acreditació.
   PubDate: 2017-10-19
   DOI: 10.28939/iam.debats.131-2.5
   Issue No: Vol. 131, No. 2 (2017)
    
 • Balanç dels canvis en la garantia de la qualitat en l’educació
         superior a Portugal entre 2007 i 2015

  • Authors: Cristina Sin, Orlanda Tavares, Alberto Amaral
   Abstract: Aquest article documenta l’evolució que ha tingut lloc a Portugal després de l’adopció del nou marc de garantia de la qualitat en l’educació superior en 2007. Els resultats més evidents de les operacions de la nova agència d’avaluació i acreditació de l’educació superior s’han observat principalment en l’àmbit de l’oferta d’ensenyaments. Les activitats d’acreditació han donat lloc, entre 2009 i 2015, a una reducció del 40 % de l’oferta inicial d’ensenyaments (Sin et al., 2016). Aquesta reducció s’ha sentit principalment en les institucions privades, la qual cosa demostra que la qualitat dels ensenyaments era un problema que afectava principalment el sector privat. Una altra conseqüència ha sigut un enfocament més formal i més sistemàtic entre les institucions pel que fa a la qualitat a través de la implementació de sistemes interns de garantia de la qualitat. Aquests
   sistemes han estat impulsats per una lògica de prestació de comptes i no per una reflexió interna genuïna que involucrés totes les parts interessades i que podria conduir a la millora. Per aquesta raó, els acadèmics semblen percebre que el principal efecte de la garantia interna de qualitat en l’ensenyament i l’aprenentatge és negatiu, la qual cosa es deu principalment a l’augment de la burocràcia, mentre que els efectes positius són encara bastant modests.
   PubDate: 2017-10-19
   DOI: 10.28939/iam.debats.131-2.6
   Issue No: Vol. 131, No. 2 (2017)
    
 • La missió cultural de la Universitat

  • Authors: Antonio Ariño
   Abstract: En les dues últimes dècades, s’està produint un ampli debat sobre la denominada tercera missió de la Universitat. Dos discursos han ocupat el prosceni: la transferència i la innovació del coneixement, i la responsabilitat social corporativa. En aquest article es postula que ambdues candidatures responen a plantejaments que desconeixen la història i l’estatut de la Universitat com a servei públic. Es defensa, per contra, que la tercera missió, tant en clau històrica com en funció dels estatuts normatiu i pragmàtic, correspon a la cultura.
   PubDate: 2017-10-19
   DOI: 10.28939/iam.debats.131-2.7
   Issue No: Vol. 131, No. 2 (2017)
    
 • El debat de la Universitat des del marc de l’agencialització de
         l’Espai Europeu d’Educació Superior: els punts de vista de Senén
         Barro i Vicent J. Martínez

  • Authors: Revista Debats
   Abstract: A continuació reproduïm les entrevistes a dos experts que reflexionen sobre els processos de canvi en l’educació superior en les últimes dècades i els reptes que s’han d’afrontar per a fomentar el desenvolupament econòmic i social i complir amb les missions institucionals de docència, investigació i transferència de coneixement.
   PubDate: 2017-10-19
   DOI: 10.28939/iam.debats.131-2.8
   Issue No: Vol. 131, No. 2 (2017)
    
 • Entrevista a Sharon Weinberger

  • Authors: Joan Canela
   Abstract: Entrevista a Sharon Weinberger: Des de l’11-S ens hem acostumat a un estat de guerra permanent
   PubDate: 2017-10-19
   DOI: 10.28939/iam.debats.131-2.9
   Issue No: Vol. 131, No. 2 (2017)
    
 • Refugis antiaeris: patrimoni de la Guerra Civil a la ciutat de
         València

  • Authors: Andrea Moreno Martín, Tatiana Sapena Escrivà
   Abstract: Els espais de memòria són una part interessant de l’ampli ventall de recursos patrimonials de la Guerra Civil Espanyola. Als carrers de la capital del Túria perdura una gran quantitat de vestigis d’aquella època, entre els quals hi ha més de tres-cents refugis antiaeris. En aquest article tractem els refugis de la ciutat de València partint de la nova conjuntura que inaugura l’any 2017, en què s’han obert nous escenaris legislatius i de gestió. L’aprovació de la Llei de Memòria Democràtica Valenciana, una nova modificació de la Llei de Patrimoni Valencià, que expressament recull el patrimoni bèl·lic, així com accions inèdites per part de l’Ajuntament de València vers la recuperació i la divulgació dels refugis, ens serveixen com a marc de reflexió per a avaluar el seu valor patrimonial, així com també la problemàtica a l’hora de la seua gestió.
   PubDate: 2017-10-19
   DOI: 10.28939/iam.debats.131-2.10
   Issue No: Vol. 131, No. 2 (2017)
    
 • HONNETH, Axel. La idea del socialisme. Assaig d’una
         actualització

  • Authors: Cesar Ortega
   Abstract: HONNETH, Axel. La idea del socialisme. Assaig d’una actualització
   PubDate: 2017-10-19
   DOI: 10.28939/iam.debats.131-2.11
   Issue No: Vol. 131, No. 2 (2017)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.198.149.239
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-