for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover Clinical Anatomy and Operative Surgery
  [0 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 1727-0847 - ISSN (Online) 1993-5897
   Published by Bukovinian State medical University Homepage  [2 journals]
 • ОСОБЛИВОСТІ МОРФОГЕНЕЗУ СТРУКТУРНИХ
         КОМПОНЕНТІВ НОСОВОЇ ДІЛЯНКИ ЩУРА БІЛОГО
         

  • Authors: N. B. Kuzniak
   Pages: 17 - 21
   Abstract: З метою з’ясування загальних закономірностей та видових особливостей пренатального морфогенезу структур носової ділянки білого щура досліджено 21 серія послідовних гістологічних зрізів препаратів білих щурів 4,0-36,0 мм тім’яно-куприкової довжини. Установлено, що розвиток носової порожнини щура починається з носових плакод, які мають ектодермальне походження. Становлення носової порожнини щура проходить п’ять послідовних стадій: нюхових плакод, носової ямки, носових мішків, первинної носової порожнини і носової порожнини дефінітиву. У формуванні носової порожнини обов’язковою є фізіологічна атрезія ніздрів, носопіднебінних каналів і протоки лемешево-носового органа, яка за часом передує горизонталізації піднебінних відростків. Закономірності морфогенезу носових залоз полягають в певній послідовності їх розвитку: в першу чергу закладається латеральна носова залоза, потім залози верхньощелепної пазухи, респіраторні та нюхові. У цілому закладка і розвиток носових залоk...
   PubDate: 2017-11-24
   Issue No: Vol. 15, No. 4 (2017)
    
 • ОСОБЛИВОСТІ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
         СПІНАЛЬНИХ ДИЗРАФІЙ КРИЖОВО-КУПРИКОВОЇ
         ДІЛЯНКИ НОВОНАРОДЖЕНИХ

  • Authors: O. B. Bodnar, A. I. Roshka
   Pages: 43 - 47
   Abstract: Спінальні дизрафії (СД) у дітей є складною та невирішеною проблемою дитячої нейрохірургії. Патологія крижово-куприкової ділянки становить 30-50% від загальної кількості СД. Наявність великої кількості ускладнень найближчого (нагноєння рани, менінгіт, розходження країв рани, лікворея) та віддаленого післяопераційного періоду (порушення функцій нижніх кінцівок та тазових органів) є підгрунтям до вдосконалення способів лікування. Із СД крижово-куприкової ділянки прооперовано 19 новонароджених (16 дітей  віком від 1 до 10 діб та 3 – від 11 до 28 діб). Залежно від анатомічних варіантів СД крижово-куприкової ділянки поділені на: менінгоцелє (26,32 %); менінгорадикулоцелє  (15,78 %); менінгомієлоцелє (31,58%). Усі оперативні втручання виконувались із застосуванням мікрохірургічного інструментарію та мікрохірургічної техніки під налобним збільшенням з використанням коагулятора для електрозварювання тканин (ЕК-300М 1). Необхідна умова для сприятливого результату у лікуванні СД – обрання оптимальних строків та способів хі&...
   PubDate: 2017-11-24
   Issue No: Vol. 15, No. 4 (2017)
    
 • РОЛЬ ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА БІЛКА ТЕПЛОВОГО
         ШОКУ 70-2 У РОЗВИТКУ ВУЛЬВОВАГІНІТІВ У
         ДІВЧАТ БУКОВИНИ

  • Authors: O. V. Bochkarova
   Pages: 6 - 10
   Abstract: У даній науковій праці вперше провели аналіз А1267G поліморфізму гена HSP70-2 (id.: rs1061581) у структурі хворих на вульвовагініти дівчат, оскільки поліморфізми генів HSP70 відіграють важливу роль у роботі імунної системи і можуть бути однією з важливих причин генетично зумовленої дисрегуляції запальної реакції, що дозволило представити наукову концепцію патогенетичних механізмів розвитку вульвовагініту.
   PubDate: 2016-11-04
   Issue No: Vol. 15, No. 4 (2016)
    
 • МОЗКОВИЙ НАТРІЙУРЕТИЧНИЙ ПРОПЕПТИД У
         ПРОГНОЗУВАННІ ПЕРЕБІГУ СТАБІЛЬНОЇ
         СТЕНОКАРДІЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗМІН СЕЧОВОЇ
         КИСЛОТИ

  • Authors: V. K. Tashchuk, Mukhamed Vasek Obeid Al Salama, T. M. Amelina
   Pages: 11 - 16
   Abstract: З метою вивчення взаємовпливу змін мозкового натрійуретичного пропептиду (NT-proBNP) при стабільній стенокардії (СтСт) залежно від змін сечової кислоти за оцінки функціонального стану міокарду та його коронарного резерву з покращенням прогнозування перебігу захворювання обстежено 120 пацієнтів із діагнозом СтСт. Визначено, що сечова кислота (СК-та) може бути використана як біомаркер функціонального та коронарного резервів, оскільки динаміка цього показника має прогностичну цінність для зменшення розмірів і регресу гіпертрофії лівого шлуночка (ЛШ), покращення його систолічної функції, а також збільшення коронарного резерву. Навіть за збереженої систолічної функції ЛШ з нормальними значеннями фракції викиду ЛШ та незалежно від клінічної вираженості проявів серцевої недостатності NT-proBNP має предикативну цінність для зменшення розмірів і регресу вираженості гіпертрофії ЛШ і збільшення коронарного резерву. Враховуючи прогностичну цінність для прогресування дисліпідемії, змін коро ...
   PubDate: 2016-11-24
   Issue No: Vol. 15, No. 4 (2016)
    
 • ТОПОГРАФІЯ СТРУКТУР ДІЛЯНКИ КУЛЬШОВОГО
         СУГЛОБА У ПРЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ
         ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ

  • Authors: D. I. Yakymiuk
   Pages: 22 - 26
   Abstract: За допомогою морфологічних методів дослідження вивчено розвиток та топографію структур ділянки кульшового суглоба у 40 зародків та передплодів, 28 плодів та 9 новонароджених людини. Визначено топографію структур ділянки кульшового суглоба. Вперше комплексно вивчені хронологічні закономірності розвитку і формування кісткових та м’язових структур ділянки кульшового суглоба та їх топографоанатомічне становлення впродовж внутрішньоутробного розвитку людини. Визначена динаміка змін морфометричних показників м’язів, зв’язкового апарату та кісткових структур ділянки кульшового суглоба.
   PubDate: 2016-11-24
   Issue No: Vol. 15, No. 4 (2016)
    
 • КОМПЛЕКСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ГОРМОНЗАМІСНОЇ
         ТЕРАПІЇ І РОЗЧИНУ ГЕПАРИНУ,
         СТРЕПТОКІНАЗИ, ЕБРАНТИЛУ ДЛЯ
         ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ ПРОТЕКЦІЇ ДОНОРСЬКИХ
         ОРГАНІВ

  • Authors: R. P. Lavrinyuk, A. M. Dzyadko, T. P. Pavlovich, M. V. Dmitrieva, A. M. Shestyuk, Ye. P. Skochikovskaya, I. I. Pikirenya
   Pages: 27 - 29
   Abstract: Встановлено, що комплексне застосування гормонзамісної терапії на етапі кондиціонування потенційного донора з використанням метилпреднізолону, інсуліну, десмопресину і левотироксину, а також таких фармакологічних препаратів, як: розчини гепарину, стрептокінази, ебрантилу на етапі експлантації органів і тканин є ефективною комбінацією для фармакологічної протекції донорських органів та тканин, що дозволяє покращити якість донорських органів і позитивно впливає на функцію трансплантата.
   PubDate: 2016-11-24
   Issue No: Vol. 15, No. 4 (2016)
    
 • ІНФОРМАТИВНІСТЬ МЕТОДІВ ПРОМЕНЕВОЇ
         ДІАГНОСТИКИ У ВИЗНАЧЕННІ СТАНУ
         КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ПАЦІЄНТІВ З
         ХРОНІЧНОЮ АРТЕРІАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ
         НИЖНІХ КІНЦІВОК

  • Authors: V. M. Matskevych, P. F. Dudii, V. M. Ryzhyk, V. O. Pyptiuk
   Pages: 30 - 36
   Abstract: У статті проаналізовано методи променевої діагностики кісткової тканини нижніх кінцівок у пацієнтів з хронічною артеріальною недостатністю, спричиненою цукровим діабетом другого типу. Встановлено, що найвища чутливість, специфічність та кореляція між собою притаманна еталонній денситометрії та мультидетекторній комп’ютерній томографії. Двоенергетична рентгенівська денситометрія має слабший кореляційний зв’язок з вище вказаними методами та відповідно нижчі показники чутливості та специфічності.
   PubDate: 2016-11-24
   Issue No: Vol. 15, No. 4 (2016)
    
 • ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПРЕСІІ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОГО
         МАРКЕРА CD31 В СЕРЦІ ПЛОДІВ ЛЮДИНИ

  • Authors: O. O. Yakovets, S. V. Kozlov, O. H. Esaulov, V. H. Ruthaizer, V. I. Velykorodnyi
   Pages: 37 - 42
   Abstract: У роботі за результатами імуногістохімічного, морфометричного досліджень судинного ендотелію у серці 21 плодів людини 18-24 тижнів гестації встановлені топологічні відмінності в просторовому розподілі судинних елементів в передсердях та шлуночках. Враховуючи вибіркову специфічність ендотеліального маркеру CD 31, нами вперше проведено морфометричний аналіз відносної площі судин у серці плодів людини. Отримані морфологічні дані значно розширюють уявлення про розвиток вінцевої судинної системи в пренатальному періоді онтогенезу.
   PubDate: 2016-11-24
   Issue No: Vol. 15, No. 4 (2016)
    
 • ГІСТОХІМІЧНА ОЦІНКА ПРОЦЕСІВ
         ОКИСНЮВАЛЬНОЇ МОДИФІКАЦІЇ БІЛКІВ У
         ФІБРИНОЇДІ БАЗАЛЬНОЇ ПЛАСТИНКИ
         ПЛАЦЕНТИ ПРИ ПОЄДАННІ ЗАПАЛЕННЯ ПОСЛІДУ
         ТА ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ

  • Authors: V. V. Ilika, I. S. Davydenko, O. M. Davydenko
   Pages: 48 - 51
   Abstract: На підставі проведених досліджень з використанням гістохімічної реакції з бромфеноловим синім на “кислі” та “основні” білки за Mikel Calvo встановлено: при залізодефіцитній анемії у фібриноїді базальної пластинки відзначена помірна інтенсифікація процесів окиснювальної модифікації білків порівняно з фізіологічною вагітністю; при запаленні посліду має місце суттєве зростання інтенсивності процесів окиснювальної модифікації білків у фібриноїді базальної пластинки, за винятком гострої форми хоріонамніоніту; фонова залізодефіцитна анемія при різних формах запалення посліду суттєво впливає на перебіг процесів окиснювальної модифікації білків у фібриноїді базальної пластинки тільки для хронічних форм запалення посліду.
   PubDate: 2016-11-24
   Issue No: Vol. 15, No. 4 (2016)
    
 • СУДОВО-МЕДИЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕЛОМІВ ДОВГИХ
         КІСТОК НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ ЯК ЙМОВІРНИХ
         ОБ’ЄКТІВ СЛІДЧИХ ДІЙ

  • Authors: I. H. Savka, S. D. Savka, L. M. Hryndei
   Pages: 52 - 55
   Abstract: На підставі судово-медичного аналізу 318 переломів довгих кісток нижньої кінцівки висвітлено умови їх виникнення. Показані перспективи подальших досліджень довгих кісток нижньої кінцівки.
   PubDate: 2016-11-24
   Issue No: Vol. 15, No. 4 (2016)
    
 • ТАКТИКА ПРИ НАБУТИХ ДОЛОННО-ПІДОШВЕННИХ
         МОЗОЛЯХ У ДІТЕЙ

  • Authors: B. M. Bodnar, H. B. Bodnar
   Pages: 56 - 59
   Abstract: Вивчено розповсюдженість набутих долонно-підошвенних мозолів шкіри серед дітей та проаналізовано досвід кріохірургічного лікування 30-ти дітей з набутими мозолями шкіри долонно-підошвенних ділянок віком 8-18 років, що були в стадії активного росту, площею 0,3-0,5 см. Відзначено переваги кріохірургічного методу лікування за рахунок добрих косметичних результатів лікування.
   PubDate: 2016-11-24
   Issue No: Vol. 15, No. 4 (2016)
    
 • СИМУЛЬТАННІ ОПЕРАЦІЇ ПРИ ВИКОНАННІ
         ЛАПАРОСКОПІЧНИХ ХОЛЕЦИСТЕКТОМІЙ

  • Authors: V. P. Polovyi, R. I. Sydorchuk, O. M. Moroz, A. S. Palianytsia, P. M. Volianiuk, A. L. Vynohradskyi
   Pages: 60 - 62
   Abstract: Симультанні оперативні втручання під час лапароскопічної холецистектомії становлять 0,5-16% від загальної кількості операцій. Мета дослідження – проаналізувати результати симультанних лапароскопічних холецистектомій при поєднаній хірургічній патології. Серед 216 хворих, у 58 (26,85%) випадках симультанні операції виконували з комбінованого доступу, у 158 (73,15%) випадках симультанні операції виконувались відкритим способом. Дослідження вказує на доцільність виконання симультанних операцій при комбінованій хірургічній патології. Це не призводить до тяжких специфічних ускладнень, супроводжується позитивним медико-соціальним ефектом та економічністю порівняно з проведенням двох чи трьох окремих оперативних втручань.
   PubDate: 2016-11-24
   Issue No: Vol. 15, No. 4 (2016)
    
 • МОРФОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ ПЕРЕДЧАСНОГО
         ДОЗРІВАННЯ ХОРІАЛЬНОГО ДЕРЕВА ПЛАЦЕНТИ
         ПРИ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНІЙ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ У
         29-32 ТИЖНІ ВАГІТНОСТІ

  • Authors: О. V. Garvasiuk, І. S. Davydenko, V. V. Ilika, A. I. Popovych
   Pages: 63 - 66
   Abstract: Вивчені особливості передчасного дозрівання хоріального дерева при анемії вагітних у 29-32 тижні гестації. Отримані дані, що в термін гестації 29-32 тижнів морфометричні параметри хоріального дерева не досягають рівня фізіологічної вагітності. У термін 29-32 тижні, порівняно зі спостереженнями без анемії, є меншим сумарний відсоток термінальних та термінальних “спеціалізованих” ворсинок, але більшим відсоток проміжних незрілих ворсинок.
   PubDate: 2016-11-24
   Issue No: Vol. 15, No. 4 (2016)
    
 • ВАРІАНТИ ТОПОГРАФІЇ СУДИН СЕЛЕЗІНКОВИХ
         ВОРІТ У НОВОНАРОДЖЕНИХ

  • Authors: B. I. Shumko, O. M. Slobodian, I. O. Malyshevskyi, L. P. Lavriv
   Pages: 67 - 69
   Abstract: У статті наведені відомості про становлення топографії судин селезінкових воріт у новонароджених людини. Встановлено, що розміри, форма селезінкових воріт, їх протяжність і топографія судин індивідуально дуже варіабельні у новонароджених і залежать від варіантів розгалуження артерій та формування вен, а також від форми селезінки та конституції суб’єкта. Проведений статистичний і математичний аналіз отриманих морфометричних даних, що дозволило більш об’єктивно оцінити динаміку росту і зміни топографії кровоносних судин селезінки в процесі розвитку.
   PubDate: 2016-11-24
   Issue No: Vol. 15, No. 4 (2016)
    
 • ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
         МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗИ-2 У ТРОФОБЛАСТІ ПРИ
         TORCH-ІНФЕКЦІЇ НА МАТЕРІАЛІ АБОРТІВ У
         ТЕРМІН ГЕСТАЦІЇ 5-6 ТИЖНІВ

  • Authors: A. V. Hoshovska, I. S. Davydenko, O. M. Davydenko, V. M. Hoshovskyi
   Pages: 70 - 73
   Abstract: Дане дослідження є фрагментом серії імуногістохімічних досліджень трофобласта при TORCH-інфекції, які заплановано провести в різні терміни гестації. Ця стаття присвячена результатам досліджень трофобласта в термін гестації 5-6 тижнів. Мета дослідження – імуногістохімічним методом встановити особливості експресії МП-2 у різних типах трофобласта при TORCH-інфекції порівняно зі спостереженнями без інфекційного процесу. Дослідженню підлягав абортний матеріал 5-6 тижнів гестації. Основну групу дослідження становили 16 спостережень TORCH-інфекції, а контрольну – 14 спостережень перерваної вагітності без ознак інфекційного процесу (аборти за соціальними показами). Виконували імуногістохімічну методику на металопротеїназу-2 з первинними антитілами та полімерної системою візуалізації антигену з використанням діамінобензидину виробника DAKO. Методом комп’ютерної мікроденситометрії у спеціалізованій комп'ютерній програмі ImageJ оцінювали оптичну густину забарвлення. Відповідно до результатів ім...
   PubDate: 2016-11-24
   Issue No: Vol. 15, No. 4 (2016)
    
 • РЕЗУЛЬТАТИ МІКРОСКОПІЧНОГО ВИВЧЕННЯ
         БУДОВИ МОЗОЛИСТОГО ТІЛА ЛЮДИНИ ЗА
         ДОПОМОГОЮ РУТИННИХ ГІСТОЛОГІЧНИХ
         МЕТОДІВ

  • Authors: O. D. Boyagina
   Pages: 74 - 78
   Abstract: У роботі показана межа, якою обмежуються можливості традиційних гістологічних методів при вивченні білої речовини центральної нервової системи на прикладі мозолистого тіла. Також у результаті дослідження отримана принципово нова інформація про будову мозолистого тіла на мікроскопічному рівні його організації завдяки використаним вперше методам пластинації мозкової тканини в епоксидній смолі з подальшим виготовленням тонких шліфів і серійних напівтонких зрізів.
   PubDate: 2016-11-24
   Issue No: Vol. 15, No. 4 (2016)
    
 • ПЕРШИЙ ДОСВІД РЕКОНСТУКТИВНИХ ТА
         ОНКОПЛАСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ НА МОЛОЧНІЙ
         ЗАЛОЗІ

  • Authors: R. V. Seniutovych, O. I. Ivashchuk, V. Yu. Bodiaka, I. V. Tashchuk, Yu. Ya. Chuprovska
   Pages: 79 - 82
   Abstract: У Чернівецькому обласному клінічному онкологічному диспансері органозберігаючі операції становлять майже 50% усіх хірургічних втручань при раку молочної залози. Онкопластичні та реконструктивні операції за останні 5 років проведені у 92 хворих, що становить менше 10% усіх проведених операцій. Більшість втручань підшкірні мастектомії та пластики клаптем із широкого м’яза спини. Операції пройшли без ускладнень.
   PubDate: 2016-11-24
   Issue No: Vol. 15, No. 4 (2016)
    
 • КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИРСТИКА АРТЕРІЙ
         ЯЄЧОК ЩУРА В НОРМІ ТА У РІЗНІ ТЕРМІНИ
         ПІСЛЯ СТРУМЕКТОМІЇ

  • Authors: I. Ye. Herasymiuk, O. P. Ilkiv
   Pages: 83 - 87
   Abstract: Безпосередньо після струмектомії у кровоносному руслі яєчка розвивається венозне повнокровʼя з одночасним зменшенням пропускної здатності дрібних інтрамуральних артерій і артеріол. Інтрамуральні артерї середнього діаметра і артерії білкової оболонки компенсаторно реагують збільшенням ємності за рахунок розширення просвіту. До 3-ї доби морфофункціональний стан кровоносного русла яєчок стабілізується. Після цього на тлі відновлення венозного застою прогресивно знижується пропускна здатність не тільки дрібних інтрамуральних артерій, але й інтрамуральних артерій середнього діаметра з компенсаторним збільшенням ємності артерій білкової оболонки та відповідною динамікою їх кількісних показників.
   PubDate: 2016-11-24
   Issue No: Vol. 15, No. 4 (2016)
    
 • ЗМІНИ КАРДІОТОКОГРАФІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У
         ЖІНОК З ПЕРЕНОШЕНОЮ ВАГІТНІСТЮ

  • Authors: A. V. Hoshovska, V. M. Hoshovskyi, V. V. Misenko
   Pages: 88 - 91
   Abstract: У статті наведені основні показники діагностики внутрішньоутробного стану плода у жінок з переношеною вагітністю. Кардіотокографічна діагностика – це одна із перших ланок віддзеркалення внутрішньоутробного стану плода, що служить сигналом для подальшого спостереження та тактики ведення жінок в терміні гестацій більше 40 тижнів. Більш значні порушення параметрів, які діагностовані під час запису кардіотокограм у жінок з переношеною вагітністю, а саме, зниженням АМО та кількості осциляцій, зменшення кількості акцелерацій, одночасне збільшення варіабельних, глибоких, довготривалих децелерацій під час вагітності та виникнення пізніх децелерацій в пологах (dipІІ, dipІІІ), зростання відсотка стабільного ритму зі значними ділянками монотонності і синусоїдального ритму вказував на порушення внутрішньоутробного стану плода: гіпоксію, дистрес плода та порушення плацентарного кровообігу у 87,6% випадків жінок з переношеною вагітністю. Необхідно зазначити, що за даними КТГ у більшості ж&...
   PubDate: 2016-11-24
   Issue No: Vol. 15, No. 4 (2016)
    
 • МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИХ
         ПАЗУХ

  • Authors: V. V. Kryvetskyi, T. V. Protsak, B. Yu. Banul, M. H. Besplitnik, H. P. Rotar
   Pages: 92 - 95
   Abstract: В оглядовій статті наведені узагальнені результати літературного пошуку щодо сучасних методів дослідження верхньощелепних пазух, таких як рентгенографія, комп’ютерна томографія та магнітно-резонансна томографія, вказано на їх переваги та недоліки під час проведення дослідження. Ретгенографія – один із основних методів морфологічних досліджень, який дає можливість вивчити синтопію, скелетотопію та особливості топографії різних органів і структур. Комп’ютерна томографія дає можливість чітко діагностувати межі поширення гнійних виділень і дати повну інформацію для можливості оперативного втручання. Магнітно-резонансна томографія діагностує різного характеру ушкодження чи аномалії розвитку, маючи ряд переваг  порівняно з іншими методами дослідження.
   PubDate: 2016-11-24
   Issue No: Vol. 15, No. 4 (2016)
    
 • КЛІНІКО-АНАТОМІЧНІ І УЛЬТРАЗВУКОВІ
         ПАРАЛЕЛІ В ДІАГНОСТИЦІ ЗАХВОРЮВАНЬ
         ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ (ОГЛЯД
         ЛІТЕРАТУРИ)

  • Authors: O. V. Hlubochenko, V. H. Hlubochenko, K. O. Bobkovych, L. V. Mykulets, N. B. Reshetilova
   Pages: 96 - 102
   Abstract: Представлений огляд літератури з проблем клінічного застосування ультразвукового методу обстеження в ревматології. Проаналізовані клініко-анатомічні й ультразвукові паралелі в діагностиці різних захворювань опорно-рухового апарату. Наведені переваги і недоліки ультразвукового методу обстеження за візуалізації суглобів, м’язів, зв'язок, м’яких тканин. Висвітлені сучасні дані щодо ультразвукових змін внаслідок ревматоїдного артриту, псоріатичного артриту, реактивних артритах, ревматичної поліміалгії; проведена діагностична оцінка ультразвукового методу при цих захворюваннях і порівняльний аналіз з іншими методиками обстеження.
   PubDate: 2016-11-24
   Issue No: Vol. 15, No. 4 (2016)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 107.20.120.65
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2016