for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover Journal of European Education
  [1 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Online) 2146-2674
   Published by Erciyes University Homepage  [1 journal]
 • Şiddetsizliğe Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun
         Geçerlik Ve Güvenirliği

  • Authors: Koray Suler, Ahmet Akın, Melek Suler
   Pages: 1 - 8
   Abstract: Bu çalışmanın amacı, Şiddetsizliğe Yönelik Tutum Ölçeğini (Craven, Seaton, & Yeung, 2015) Türkçe’ ye uyarlamak ve ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 149 (Kız: 86, Erkek: 63) ortaokul ve lise öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, 8 madde ve iki alt boyuttan oluşan modelin (bilişsel ve duygusal) iyi uyum verdiğini göstermiştir (x²= 45.32, sd= 17, RMSEA= .106, CFI= .96, IFI= .96, GFI= .93, SRMR= .039). Ölçeğin iç tutarlık güvenirlik katsayıları, bilişsel alt ölçeği için 0.79, duygusal alt ölçeği için 0.87 olarak bulunmuştur. Bu bulgular, ölçeğin geçerlik ve güvenirliğinin sağlandığını göstermektedir.
   PubDate: 2017-02-25
   Issue No: Vol. 6, No. 3 (2017)
    
 • Takvim Yaşı Olarak İlkokul Birinci Sınıf Eğitimine Erken Başlayan
         Çocuklarda Karşılaşılan Güçlüklere İlişkin Öğretmen
         Görüşleri

  • Authors: Cihad Senturk
   Pages: 9 - 30
   Abstract: Bu araştırmanın temel amacı, takvim yaşı olarak ilkokul birinci sınıf eğitimine erken başlayan çocukların eğitimi sürecinde karşılaşılan güçlükleri öğretmen görüşleri doğrultusunda belirlemektir. Araştırmada 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girmiş olan 4+4+4 eğitim sisteminin getirdiği yeniliklerden biri olan çocukların ilkokula başlama yaşının veli isteği ile 60 aya kadar düşürülmesinin ortaya çıkardığı sonuçlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma, nitel araştırma yöntemi içerisinde yer alan durum çalışması deseninde tasarlanmış ve uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Bilecik, Niğde ve Konya illerinde ilkokul birinci sınıfları okutan öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmada elde edinilen verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen veriler sonucunda birinci sınıf öğretmenlerinin ilkokul birinci sınıf eğitimine erken başlayan çocuklarda karşılaşılan güçlüklere ilişkin görüşleri, karşılaştıkları problemler ve bunların çözümüne yönelik görüşleri belirlenmiş ve konu ile ilgili olarak çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
   PubDate: 2017-02-25
   Issue No: Vol. 6, No. 3 (2017)
    
 • Destek Eğitim Odaları Ve Öğretmenler Üzerine Betimsel Bir Çalışma:
         Tokat İli Örneği

  • Authors: Sertan Talas, Fatih Kaya, Nail Yıldırım
   Pages: 31 - 42
   Abstract: Eğitim dünyasında yaşanan gelişmelerle dünyada ve Türkiye’de özel eğitime verilen önem gittikçe artmaktadır. Özel eğitime verilen bu önemle birlikte özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin normal gelişim gösteren öğrencilerden ayrıştırılarak eğitim verilmesi anlayışı değişmekte ve mümkün olduğunca akranları ile birlikte eğitim almaları görüşüne dayalı kaynaştırma eğitimi ön plana çıkmaktadır. Kaynaştırma uygulamalarının en önemli unsurlarından birisinin de destek eğitim odaları olduğu bilinmektedir. Bu araştırmanın amacı Tokat ilinde kaynaştırma eğitimi kapsamında uygulanan destek eğitim odalarının mevcut durumlarının incelenerek niteliklerinin tespit edilmesi ve bu odalarda görev yapan öğretmenlerin yeterliliklerinin ve tutumlarının belirlenmesidir. Nicel ve nitel verilerin toplandığı bu araştırmada karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Verilerin toplanmasında Engelli Bireylerin Eğitilmesine İlişkin Tutum Ölçeği, İlkokul Öğretmenlerinin Zihinsel Engelli Çocukların Kaynaştırılmasına İlişkin Yeterliliklerini Belirleme Aracı ve yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Nicel verilerin frekans ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Nitel veriler ise betimsel analizi ile yorumlanmıştır. Bulgular ışığında destek eğitim odalarının gittikçe yaygınlaşan ve kabul gören bir uygulama olmasına rağmen, destek eğitim odalarının fiziksel koşulları ve görev yapanöğretmen yeterliliği bakımından yetersizliklerinin olduğu ve geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. The importance given to special education in the World and Turkey has increased in conjunction with the developments and innovations in general education. Because of the given importance to special education, the way of the education of the students with special needs in separate schools or classrooms has changed. The idea that the students with special needs should be educated with their peers in the same classrooms, which is called inclusion, has become widespread. Resource room is one of the elements of inclusive education and has practiced within school settings. In this study, the aim was to describe the quality of the resource rooms by investigating the schools of the city of Tokat. Besides, this study aimed to explore to competencies and attitudes of the teachers working in the resource rooms. This study was designed as a mixed research in which qualitative and quantitative methods were applied. The data were collected with “Attitudes Towards Education of Students with Special Needs Scale”, the “Scale of Elementary School Teachers’ Competencies in Inclusion of the Students with Mental Retardation”, and a structured interview form developed by the researchers. Frequencies and percentages were calculated for the quantitative data. Qualitative data were interpreted with descriptive analysis. The findings showed that although the place of resource rooms in special education has gained importance and became prevalent, the physical conditions of the resource rooms as well as teacher quality and teacher competency need to be improved.
   PubDate: 2017-02-25
   Issue No: Vol. 6, No. 3 (2017)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.167.196.208
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-