Journal Cover Geografija ir Edukacija
  [0 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 2351-6453 - ISSN (Online) 2424-5194
   Published by Lithuanian University of Educational Sciences Homepage  [1 journal]
 • Miškingumo kaita Aukštadvario regioninio parko teritorijoje
         1893–2015 m.

  • Authors: Marijus Pileckas, Zenonas Gulbinas, Viktorija Karmazaitė
   Abstract: Straipsnyje nagrinėjama miškingumo kaita Aukštadvario regioninio parko (ARP) teritorijoje 1893–2015 m. Naudojant GIS programinę įrangą ir įvairių laikotarpių kartografinius šaltinius (1:21 000–1:25 000 mastelio topografinius žemėlapius, Lietuvos Respublikos miškų kadastro skaitmeninius duomenis) buvo nustatyti miškų plotai Aukštadvario regioninio parko teritorijoje 1893, 1934, 1949, 1984, 2000 ir 2015 m., išnagrinėti jų pokyčiai, teritorinis pasiskirstymas, miškingumo kaitos priežastys ir veiksniai, nustatytos dabartinės tendencijos. Gauti rezultatai palyginti su Lietuvos miškingumo kaitos duomenimis.Reikšminiai žodžiai: miškai, miškingumas, kaita, Aukštadvario regioninis parkas.
   PubDate: 2017-11-02
   Issue No: Vol. 5 (2017)
    
 • Имитационное моделирование миграций и
         прогноз численности населения в странах
         Балтии до 2096 года

  • Authors: Andrey Manakov, Pavel Suvorkov, Saulius Stanaitis
   Abstract: Целью исследования является прогноз миграций и численности населения до 2096 года в странах Балтии (Эстония, Латвия и Литва). Статья подготовлена на базе ряда байесовских вероятностных прогнозов по данным Отдела народона- селения Департамента экономических и социальных дел Секретариата ООН. В число основных методов исследования входит имитационное многофакторное моделирование. В целом в странах Балтии миграции отрицательно отражаются на прогнозируемой численности населения, однако влияние чистой миграции различается по странам. При этом нужно учитывать, что согласно основным положениям ООН и Евростата, чистые внешние миграции в странах Балтии должны быть сведены к минимуму к 2035 году. Если ожидаемой минимизации чистых внешних миграций не произойдет, уменьшение численности населения стран Балтии может принять катастрофический характер.Ключевые слова: демографический прогноз, рождаемость, смертность, миграции, страны Балтии.
   Issue No: Vol. 5
    
 • Ekologinio (žaliojo) turizmo potencialo teritorijos Ukmergės
         rajone

  • Authors: Virginija Atkocevičienė, Jolanta Valčiukienė, Daiva Juknelienė, Neringa Matulionytė
   Abstract: Šiais laikais turizmo sektorius vystosi itin sparčiai, o turistų srautai visame pasaulyje vis didėja. Siekiant darnos su gamta, populiarėja ekologinis (žaliasis) turizmas. Ekologinis (žaliasis) turizmas – turizmo rūšis, kada pagrindinis kelionės tikslas yra stebėti gamtos ir vietos kultūros apraiškas, nedarant neigiamo poveikio aplinkai ir suteikiant vietos gyventojams galimybę užsiimti socialine ir ekonomine veikla. Lietuvoje potencialo tokiam keliavimui yra labai daug, nes turime daug natūralios, saugomos gamtos, žmogaus nepaliestų zonų, galimybių laisvai stebėti aplinką. Lietuvių, kaip ir dalies europiečių, kultūros šaknys, tradicijos, papročiai yra artimai susiję su gamtos dėsniais. Lietuvoje turime piliakalnių palikimą, Kuršių neriją, unikalius etnografinius kaimus, agrarinę kultūrą, susijusią su žemės dėsniais – jos stebėjimu. Didžiausio turistinio potencialo teritorijos, kuriose prioritetas teikiamas ekologinio (žaliojo) turizmo plėtrai, numatytos 5 regionuose: Pajūrio, Dzūkijos, Rytų Aukštaitijos, Žemaitijos aukštumų ir Nemuno žemupio. Šiame straipsnyje pateikta Ukmergės rajono gamtos išteklių pritaikymo ekologiniam (žaliajam) turizmui analizė.Reikšminiai žodžiai: turizmas, ekologinis (žaliasis) turizmas, gamtos ištekliai.
   Issue No: Vol. 5
    
 • Pojūčių edukacija: kvapų kelionės

  • Authors: Lineta Žilinskaitė, Asta Lapėnienė
   Abstract: Straipsnyje atskleidžiamos šiuolaikinės kvapų tyrinėjimo ir taikymo edukacinėse erdvėse praktikos. Apibūdinama kvapo erdvės samprata ir požiūris į kvapą skirtingais istoriniais laikotarpiais, charakterizuojami kvapo suvokimo ypatumai. Straipsnyje išryškinamas kvapų edukacijos reikšmingumas, atskleidžiama kvapų kelionė kaip šiuolaikinis kvapų edukacijos metodas ir jos taikymo patirtis. Kvapų kelionės pristatomos kaip unikalus ir inovatyvus suaugusiųjų mokymosi organizavimo būdas, leidžiantis kitaip pažvelgti į save ir aplinką, tyrinėjant bei suvokiant erdves per uoslės pojūtį.Reikšminiai žodžiai: kvapo erdvė, kvapų kelionė, kvapų žemėlapis.
   Issue No: Vol. 5
    
 • Установка цены на туристский продукт

  • Authors: Dorota Chudy - Hyski, Valeri Krutikov
   Abstract: Предметом статьи является определение цен на туристический продукт на конкурентном рынке. В основе данной статьи рассматривается вопрос о ценах как наиболее важной информации о продукте и важнейшем влиянием на конкурентную позицию туристского продукта. Гостиничный продукт был представлен особым образом в качестве конкретного примера предложения на туристическом рынке. В статье представлены методы определения цен на туристический продукт с учетом проблем феномена конкурентного туристического рынка. Среди методов определения рыночной цены продукта был указан метод, основанный на издержках производства, методе спроса и методе, основанном на анализе цен конкурентов. Они были представлены на примере гостиничного продукта.Ключевые слова: туристический продукт, определение цен.
   Issue No: Vol. 5
    
 • Fizinio aktyvumo „Beskidzka 5“ turizmo klasteryje sąlygos
         ir galimybės

  • Authors: Wojciech Chudy, Valeri Krutikov
   Abstract: Straipsnyje apibendrinti autorių fizinio aktyvumo tyrimai, kurie buvo atlikti turizmo klasteryje „Beskidzka 5“. Šis turizmo klasteris – tai mikrogeografinis regionas, tinkamas atlikti fizinio aktyvumo vertinimo ir matavimo tyrimus. Tyrimu siekta skatinti ir propaguoti pozityvų požiūrį į fizinį aktyvumą gyvenime, parodyti turizmo klasterio galimybes tai pasiekti. Tyrimo rezultatai ir gauti empiriniai duomenys bei jų analizė parodė, kad turizmo klasterio „Beskidzka 5“ esanti infrastruktūros įvairovė yra patrauklus turizmo produktas plėtoti įvairialypes žmogaus fizinio aktyvumo galimybes.Reikšminiai žodžiai: turizmo klasteris, fizinis aktyvumas, „Beskidzka 5“.
   Issue No: Vol. 5
    
 • Lenkijos vietos valdžios sporto finansavimas

  • Authors: Marcin Hyski, Valeri Krutikov
   Abstract: Straipsnyje analizuojama fizinės kultūros, apskritai sporto finansavimas Lenkijoje. Ši problema apžvelgiama įvairiuose administraciniuose lygmenyse: savivaldybėse (gminose) (NUTS-5), apskrityse (NUTS-4) ir vaivadijose (NUTS-2). Atlikto tyrimo tikslas – įvertinti įvairių savivaldos lygmenų biudžetus ir skiriamas lėšas sportininkų ir sporto klubams. Analizuota, kiek tenka lėšų vienam gyventojui ir klubui, turinčiam 1 000 sportininkų. Tyrimas apima visą Lenkiją, įskaitant teritorinį-administracinį suskirstymą nuo savivaldybių, apskričių iki vaivadijų, nuo 2000 iki 2013 m. Atlikus tyrimą buvo suklasifikuotos vaivadijos pagal gyventojų skaičių, sporto klubus ir juose esantį sportininkų skaičių bei skiriamas lėšas kūno kultūrai.Reikšminiai žodžiai: vietos valdžios biudžeto išlaidos, kūno kultūros finansavimas.
   Issue No: Vol. 5
    
 • Visuomeninės geografijos studijų krypties studentų ir dėstytojų
         tarptautiniai akademiniai mainai: Klaipėdos universiteto atvejis

  • Authors: Daiva Verkulevičiūtė - Kriukienė, Angelija Bučienė
   Abstract: Dalyvavimas Erasmus ir Erasmus+ programose – populiari universitetų dėstytojų ir kito akademinio personalo bei studentų akademinio mobilumo forma. Klaipėdos universiteto geografai gali studijuoti daugiau kaip dvidešimtyje užsienio aukštųjų mokyklų įvairiuose Europos regionuose ir studijų geografija nuolatos plečiasi. Studijuodami užsienyje, jie ne tik gilina žinias, bet ir plečia geografinį akiratį, susipažįsta su naujais žmonėmis bei įvairiomis kultūromis, tobulina užsienio kalbos žinias. Kita vertus, užsienio aukštųjų mokyklų studentai, pasirinkę geografijos studijų dalykus Klaipėdos universitete, turi galimybę pamatyti Vakarų Lietuvos gamtą, socialinius ir ekonominius objektus, pažinti kultūrinę aplinką. Užsieniečiai studentai pripažįsta, jog jų studijos organizuotos taip, kad dėstytojai gali tiesiogiai bendrauti su kiekvienu studentu, o studijų atmosfera yra labai gera.Be užsienio šalių studentų, Klaipėdos universitete sulaukiama ir dėstytojų vizitų, organizuojamos tarptautinės praktikos, įgyvendinami projektai, o Klaipėdos universiteto akademinis personalas turi galimybę vykti į užsienio valstybių aukštąsias mokyklas. Tie vizitai dėstytojams suteikia neįkainojamos naudos, kadangi įgyjama daugiau patirties, o išmoktus naujus metodus galima taikyti Klaipėdos universitete.Reikšminiai žodžiai: tarptautiniai akademiniai mainai, Klaipėdos universitetas, visuomeninės geografijos studijos, Erasmus+.
   Issue No: Vol. 5
    
 • Роль учебных практик в подготовке
         учителей географии

  • Authors: Victoria Andreeva
   Abstract: Современная модернизация системы высшего образования в Беларуси осуществляется в связи с выполнением «дорожной карты» Европейского пространства высшего образования. Для достижения этой цели используется весь комплекс педагогических средств, в том числе, система педагогических практик, в процессе которой студентам присваиваются качества, соответствующие квалификационным требованиям. Полевые практики по географическим дисциплинам проводятся с целью развития прикладной составляющей теоретической основы учебной дисциплины, а также овладения и отработки профессиональных навыков и их дальнейшего применение в профессиональной сфере. Полевые практики способствуют развитию как мотивационно-личностных качеств (коммуникативных и организаторских способностей), так и профессиональных (педагогическое мастерство, создание условий для проведения исследовательских работ). В этой статье рассматриваются изменения структуры и организации полевых практик по географии &...
   Issue No: Vol. 5
    
 • Lietuvos nacionalinio atlaso taikymo galimybės mokant geografijos

  • Authors: Algimantas Česnulevičius
   Abstract: Straipsnyje nagrinėjamos Lietuvos nacionalinio atlaso I tomo žemėlapių panaudojimo galimybės gilinant geografijos žinias pagrindinėje ir vidurinėje mokyklose. Geografijos ugdymo tikslams įgyvendinti keliami uždaviniai, susiję su erdvės suvokimu, geografinių reiškinių ir procesų teritorinės sklaidos suvokimu, reiškinių priežastingumo apibūdinimu, aktualių visuomenės raidos problemų teritoriniu vertinimu, gamtosauginių, kultūros paveldo saugojimo tradicijų puoselėjimu.Atlikta atlaso žemėlapių panaudojimo geografijos žinioms plėsti analizė parodė, kad Lietuvos nacionalinio atlaso I tomo žemėlapiai: 1) tinkami kūriniai mokinių erdviniam (geografiniam) pasaulėvaizdžiui formuoti, suteikiantys papildomų galimybių pažinti Lietuvos ir kitų šalių bei jų regionų gamtos bei visuomenės struktūros įvairovę, plėsti geografijos žinias ir supratimą, ugdyti geografinės informacijos kaupimo ir pirminės analizės gebėjimus, formuoti lokalinę, regioninę ir globalinę geografinių procesų sampratą, ugdyti gamtinių ir visuomeninių procesų analizės bei tyrimo gebėjimus, mokinių interpretacinį mąstymą; 2) atlaso žemėlapiai, kaip demonstraciniai ir darbiniai analitiniai kūriniai, yra integruotini į platų gamtinės ir visuomeninės geografijos temų spektrą, susijusį su lokaliais, regioniniais ir globaliais reiškiniais; 3) Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapių taikymo galimybes mokant geografijos išplečia viešojoje internetinėje erdvėje publikuojami žemėlapiai. Jie gali būti analizuojami naudojant integruotus matavimo įrankius, skirtus atstumui, plotui, kryptims matuoti, kas sudaro sąlygas Lietuvos nacionalinio atlaso žemėlapius naudoti praktinėms geografijos užduotims spręsti ir pažintiniams ugdomiesiems projektams įgyvendinti.Reikšminiai žodžiai: geografija, žemėlapiai, ugdymas, mokymo programos.
   Issue No: Vol. 5
    
 • Mokyklos aplinkos naudojimas ugdant geografijos gebėjimus

  • Authors: Šarūnas Gerulaitis
   Abstract: Straipsnyje analizuojama, kaip pritaikyti ir panaudoti mokyklos fizinę aplinką, siekiant teorinio ir praktinio mokymosi dermės. Pristatomos geografinio ugdymo galimybės įvairiose ugdymo įstaigų aplinkose. Kurti edukacines fizines aplinkas ugdymo įstaigose nėra naujas reiškinys, tačiau paskutiniu metu skverbiantis skaitmeninėms technologijoms vis mažiau jos vertinamos ir neskiriama tam dėmesio, o remiantis šiuolaikine mokymosi paradigma, mokslininkų įžvalgomis edukacinės aplinkos yra laikomas vienu svarbiausių veiksnių, užtikrinančių sėkmingą ugdymo įstaigos veiklą ir sudarančių sąlygas mokiniams mokytis, kaupti ir dalytis žiniomis. Tinkamai sukurtoje fizinėje edukacinėje aplinkoje galima užsiimti kūrybine veikla, ilsėtis, bendrauti, plėsti akiratį.Reikšminiai žodžiai: ugdymo(si) aplinka, geografija, fizinė edukacijos aplinka, patyriminis mokymasis.
   Issue No: Vol. 5
    
 • Švietimo lyderiai ir inovatyvūs mokymo metodai

  • Authors: Paulina Ucieklak - Jeż
   Abstract: Šio straipsnio tikslas – įvertinti švietimo lyderio įtaką mokyklos veiklos naujovėms. Atliekant tyrimą buvo keliamos šios problemos: lyderystė švietimo srityje, žinių vadyba, novatoriškumo formos, mokyklos aplinka. Autorė kelia hipotezę: ar švietimo lyderis, kuris nėra pokyčių ir inovacijų skleidėjas, geba taikyti novatoriškus mokymo metodus. Atliktas tyrimas, duomenų analizė parodė, kad svarbiausias vaidmuo taikant novatoriškus mokymo metodus tenka direktoriui, mokyklos vadovui.Reikšminiai žodžiai: švietimo lyderis, švietimo lyderystės gebėjimai, žinių vadyba.
   Issue No: Vol. 5
    
 • Geografijos mokytojų darbo pamokose su sutrikusio intelekto mokiniais
         patirties tyrimas

  • Authors: Regina Venckienė
   Abstract: Straipsnyje aptariami kai kurie geografijos mokytojų darbo su sutrikusio intelekto mokiniais patirties aspektai, išryškinamos šį sutrikimą turinčių mokinių ugdymo(si) problemos, geografijos mokytojų veiklos planavimo bei mokymo(si) turinio individualizavimo ir taikomos metodikos patirtys, įvardijami dažniausiai naudojami mokymo(si) ir vertinimo būdai bei metodai, bendravimo ir bendradarbiavimo su kitais suinteresuotais asmenimis niuansai.Reikšminiai žodžiai: geografijos mokytojai, sutrikusio intelekto mokiniai, ugdymo(si) problemos, ugdymo turinys ir jo individualizavimas, mokymo(si) ir vertinimo metodai.
   Issue No: Vol. 5
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-