for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Jurnals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover   Транспортні системи та технології перевезень
  [0 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 2222-419X
   Published by Dnipropetrovsk National University Homepage  [4 journals]

 •        ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ
         РІШЕННЯ В
         ПРОЕКТАХ
         РОЗВИТКУ
         ІНФРАСТРУКТУРИ
         ЗАЛІЗНИЧНИХ
         СТАНЦІЙ ТА
         ВУЗЛІВ

  • Authors: Н. А. АЗЯВЧИКОВ, С. А. ПОЖИДАЕВ
   Pages: 5 - 12
   Abstract: Мета. Метою дослідження є оцінка енергоефективності технічних і технологічних рішень в проектах розвитку інфраструктури залізничних станцій на прикладі сортувальної станції Мінськ-сортувальний. Методика. З використанням методів математичного моделювання пересувань маневрового складу у дослідженні оцінені обсяги зниження споживання дизельного палива і моторного масла при реалізації запропонованих конструктивних і технологічних заходів. На основі економіко-математичного аналізу оцінена економічна ефективність і доцільність реалізації заходів. Результати. Для зниження енергетичних витрат на маневрову роботу в парку прийому сортувальної станції отримано оптимальний поздовжній профіль колій в парку прийому, предгорочной горловини і колей насування, визначено раціональне розташування пристроїв закріплення составів з урахуванням застосування механізованих засобів. Для умов функціонування сортувальної станції Мінськ-сортувальний виконано ранж...
    
 • ТЕОРЕТИЧНІ
         ОСНОВИ
         ВИЗНАЧЕННЯ
         ПРОПУСКНОЇ
         ЗДАТНОСТІ
         ОДНОКОЛІЙНИХ
         ДІЛЯНОК

  • Authors: Н. И. БЕРЕЗОВЫЙ, А. М. ШЕПЕТА, В. В. МАЛАШКИН
   Pages: 13 - 19
   Abstract: Одноколійні дільниці залізниць, як правило, мають потрібну пропускну спроможність, що менша, а у деяких випадках значно менша за наявну. Однак існують одноколійні дільниці, де потрібна пропускна спроможність є практично рівною наявній. У цьому випадку виникає потреба в посиленні технічної оснащеності таких дільниць. При розробці та аналізі таких варіантів розрахунок наявної пропускної спроможності виконується аналітично, але при розробці графіка руху поїздів таку пропускну спроможність не завжди вдається реалізувати. Це виникає через вплив на пропускну спроможність обмежуючого перегону порядку пропуску поїздів по суміжних та несуміжних перегонах, кількості приймальновідправних колій на роздільних пунктах, тощо. В статті розглянуто варіанти прокладки поїздів на обмежуючому перегоні при різних варіантах технічного оснащення суміжних перегонів – одноколійні та двоколійні. При цьому розглянуто парні непакетні та парні пакетні графіки руху поїздів. Встановлено, що різ&...
    

 •        ДОСЛІДЖЕННЯ
         ЕФЕКТИВНОСТІ
         КОНСТРУКЦІЇ
         СОРТУВАЛЬНОЇ
         ГІРКИ З
         ГОРБАМИ
         РІЗНОЇ
         ВИСОТИ

  • Authors: В. І. БОБРОВСЬКИЙ, Є. Б. ДЕМЧЕНКО
   Pages: 20 - 26
   Abstract: В теперішній час експлуатація сортувальних комплексів залізничних станцій характеризується значною нерівномірністю вхідного потоку поїздів. В цьому зв’язку виникає необхідність оперативно змінювати режим роботи комплексу у відповідності до інтенсивності надходження поїздів в розформування. Для вирішення вказаної задачі була запропонована конструкція сортувальної гірки з горбами різної висоти. Даний сортувальний пристрій складається з основної та пониженої гірки. Використання основної гірки під час згущеного прибуття поїздів забезпечить високу інтенсивність розформування составів, а виконання розпуску на пониженій гірці в періоди зменшення обсягів переробки дозволить скоротити витрати енергоресурсів на сортувальний процес. Оцінка ефективності розробленої конструкції гірки виконана на основі імітаційного моделювання процесу розформування потоку составів. В результаті моделювання для основної та пониженої гірок встановлені залежності величин витр...
    
 • РОЗРАХУНОК
         ПЕРЕРОБНОЇ
         СПРОМОЖНОСТІ
         СОРТУВАЛЬНИХ
         КОМПЛЕКСІВ

  • Authors: Т. В. БОЛВАНОВСЬКА
   Pages: 27 - 34
   Abstract: В статті виконано аналіз існуючих методик визначення переробної спроможності сортувальних гірок і сортувальних станцій, в результаті якого виявлено ряд недоліків. На величину переробної спроможності сортувальної гірки впливає технічне оснащення станції та прийнята технологія роботи, що не мають відношення безпосередньо до сортувальної гірки. Для оцінки продуктивності сортувальної гірки доцільно використовувати показники максимальна, мінімальна та технічна швидкість розпуску. Для конкретної сортувальної гірки ці показники повинні встановлюватися на етапі проектування і переглядатися при зміні структури вагонопотоку або інфраструктури гірки в порівнянні з проектними. Проведено дослідження шляхів збільшення переробної спроможності сортувальної гірки за рахунок перерозподілу маневрової роботи між гірковою і вихідною горловинами сортувального парку. Отримано залежності, що дозволяють визначити момент перенесення маневрової роботи в іншій маневровий рай...
    
 • ОЦІНКА
         РЕСУРСНИХ
         МОЖЛИВОСТЕЙ
         МІСЬКОГО
         ПАСАЖИРСЬКОГО
         ТРАНСПОРТУ

  • Authors: В. О. ВДОВИЧЕНКО
   Pages: 35 - 39
   Abstract: Оцінку ресурсних можливостей міського пасажирського транспорту пропонується проводити на основі значень резервів ресурсів транспортної системи міста. Для цього виділено поняття резерву ресурсів міського пасажирського транспорту і формалізовані показники ресурсних можливостей міського пасажирського транспорту
    

 •        ДОСЛІДЖЕННЯ
         ТРИВАЛОСТІ
         РУХУ
         ВАНТАЖНИХ
         ПОЇЗДІВ МІЖ
         ТЕХНІЧНИМИ
         СТАНЦІЯМИ
         ЗАЛІЗНИЧНОГО
         НАПРЯМКУ

  • Authors: Л. О. ЄЛЬНІКОВА
   Pages: 40 - 44
   Abstract: Однією з ключових задач функціонування залізничного транспорту є вчасна доставка вантажів замовникам транспортних послуг при забезпеченні ефективного використання рухомого складу. Однією з важливих складових, необхідних для вирішення цієї задачі, є отримання якісного прогнозу щодо руху вантажних поїздів між технічними станціями, оскільки це дозволяє чітко планувати як експлуатаційну роботу залізниці по переробці вагонопотоків, так і ефективно організувати її взаємодію з вантажовласниками. Для точного прогнозу прибуття поїздів необхідно визначити основні фактори, що впливають на величину тривалості руху поїздів між технічними станціями залізничного напрямку, та характер цього впливу. Для проведення досліджень з банку даних АСК ВП УЗ-Є були отримані дані про тривалість руху вантажних поїздів на залізничному напрямку Синельниково-І – Нижньодніпровськ-Вузол – П’ятихатки. В результаті статистичної обробки даних було визначено, що випадкова величина тривалості руху...
    
 • ПРОБЛЕМИ
         РЕГУЛЮВАННЯ
         ШВИДКОСТІ
         СКОЧУВАННЯ
         ВІДЧЕПІВ НА
         СОРТУВАЛЬНИХ
         ГІРКАХ

  • Authors: В. В. ЖУРАВЕЛЬ
   Pages: 45 - 50
   Abstract: Мета. Сортувальні станції є опорними пунктами з організації вагонопотоків на мережі залізниць України; від їх якісної роботи в значній мірі залежить виконання термінів доставки вантажів, забезпечення збереження вагонів і вантажів, зниження собівартості перевезень. Найбільш ефективними сортувальними пристроями на таких станціях є сортувальні гірки. Системи інтервально-прицільного регулювання швидкості скочування відчепів на сортувальних гірках отримали домінуюче розповсюдження на залізницях світу. Одним з недоліків таких систем є пошкодження вагонів під час сортування. Визначення шляхів усунення даного недоліку є актуальною задачею сьогодення. Методика. Для отримання значень середньої швидкості зіткнення відчепів на сортувальних коліях використано імітаційне моделювання процесу розформування составів на сортувальній гірці. Результати. Встановлено, що зменшення розрахункової швидкості підходу відчепів до вагонів, які знаходяться на сортувальних кl...
    
 • ПРОБЛЕМИ
         РЕГУЛЮВАННЯ
         ЄМНОСТІ
         КОЛІЙНОГО
         РОЗВИТКУ
         ЗАЛІЗНИЧНИХ
         СТАНЦІЙ

  • Authors: І. Л. ЖУРАВЕЛЬ
   Pages: 51 - 57
   Abstract: Мета. В умовах реформування залізниць України актуальним залишається питання раціональної ємності колійного розвитку вантажних станцій в ув’язці з розмірами перероблюваних на них вагонопотоків, які необхідно розглядати у поєднанні з основними задачами функціонування залізничного транспорту: забезпечення потреб клієнтури в перевезеннях, впровадження сучасних технологій тощо. Метою роботи є визначення факторів, які впливають на ємність колійного розвитку вантажних станцій, дослідження частки приватних вагонів в загальному обсязі навантаження та визначення співвідношення між існуючими розмірами вагонних парків і колійним розвитком залізниць України. Методика. Використано методи теорії організації експлуатаційної роботи залізниць і техніко-економічного аналізу. Результати. При незначному зменшенні експлуатаційної довжини колійного розвитку залізниць значно зросли розміри перероблюваних вантажних вагонних парків. Продовжує зростати співвідноше...
    
 • МЕТОДИ
         ЗБОРУ ДАНИХ
         ПРО
         ФУНКЦІОНУВАННЯ
         ЗАЛІЗНИЧНИХ
         СТАНЦІЙ

  • Authors: Д. М. КОЗАЧЕНКО, Р. В. ВЕРНИГОРА, О. В. ГОРБОВА
   Pages: 58 - 64
   Abstract: Метою статті є систематизація методів збору та вивчення інформації про технологічні процеси роботи залізничних станцій. Інформація про технологічний процес класифікується як первинна та вторинна. Збір інформації може здійснюватись різними методами, які відрізняються рівнем формалізації. Методами отримання первинної інформації є опитування та спостереження, а методом отримання вторинної інформації – вивчення документів. В результаті отриманих знань про методи збору даних, формується методика вивчення предметної області та здійснюється детальний збір даних про технологічний процес залізничної станції. Виконання дослідження дає змогу отримати всебічні знання про виконавців, роботи та об’єкти, що задіяні у технологічних процесах залізничних станцій.
    

 •        АВТОМАТИЗОВАНЕ
         ФОРМУВАННЯ
         ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
         МОДЕЛЕЙ
         ЗАЛІЗНИЧНИХ
         СТАНЦІЙ

  • Authors: Д. Н. КОЗАЧЕНКО, Р. В. ВЕРНИГОРА, В. В. МАЛАШКИН
   Pages: 65 - 73
   Abstract: Ефективним засобом аналізу та кількісної оцінки показників функціонування залізничних станцій є імітаційне моделювання станційних процесів. При цьому високу адекватність забезпечують ергатичні моделі, в яких людина бере безпосередню участь у моделюванні, виконуючи функції диспетчера станції. Для функціонування ергатичних моделей використовуються файли даних спеціальної структури, в яких в закодованому вигляді формалізовані технічне оснащення і технологічний процес роботи станції. Досвід створення таких моделей для конкретних станцій показав, що формування зазначених файлів даних являє собою досить складну і трудомістку задачу. Для уніфікації та прискорення процесу побудови ергатичних моделей для конкретних станцій були розроблені спеціальні програмно-інструментальні засоби (редактори), які дозволяють в автоматизованому режимі отримати необхідні файли даних із закодованою інформацією про техніко-технологічні параметри станцій. Колійний розвиток станці&#...
    

 •        ОПТИМІЗАЦІЯ
         КОНСТРУКЦІЇ
         КОЛІЙНОГО
         РОЗВИТКУ
         СОРТУВАЛЬНИХ
         ГІРОК МАЛОЇ
         ПОТУЖНОСТІ

  • Authors: А. І. КОЛЕСНИК
   Pages: 74 - 79
   Abstract: В процесі обробки вагонопотоків важливу роль відіграють сортувальні гірки малої потужності, більшість з яких немеханізована. Впровадження механізації вимагає значної реконструкції плану горловини. У даній статті розроблена методика визначення оптимальної конструкції плану колійного розвитку сортувальної гірки малої потужності за критерієм мінімуму її будівельної довжини. Під будівельною довжиною розуміється розгорнута довжина горловини від вершини гірки до початку паркової гальмової позиції без врахування довжин елементів стрілочних переводів. Зроблено аналіз існуючих методів оптимізації конструкції плану сортувальних гірок, встановлено, що  вони не в повній мірі враховують характер роботи гірок. Доведено, що кути повороту додаткових кривих спускної частини гірки суттєво впливають на параметри сполучних кривих сортувальних колій; при цьому, за рахунок зміни параметрів сполучних кривих досягається мінімізація будівельної довжини горловини. Як показали до...
    
 • ПІДВИЩЕННЯ
         ЯКОСТІ
         ІНТЕРВАЛЬНОГО
         РЕГУЛЮВАННЯ
         ЗА РАХУНОК
         ЗМІНИ
         ШВИДКОСТІ
         РОЗПУСКУ

  • Authors: А. В. КУДРЯШОВ
   Pages: 80 - 87
   Abstract: Техніко-експлуатаційні показники функціонування сортувальної гірки, а також якість інтервального та прицільного регулювання швидкості відчепів, що скочуються, істотно залежать не тільки від проектних параметрів самої гірки, але і від обраних режимів гальмування окремих відчепів. Існуючий ітераційний метод оптимізації режимів гальмування відчепів, що скочуються, дозволяє максимізувати інтервали між ними на стрілках в несприятливих за умовами розділення групах за рахунок деякого зменшення інтервалів в сусідніх більш сприятливих. Даний метод оптимізації режиму розформування складу дозволяє врахувати багаторазові розділення його відчепів на стрілках і використовує модель гальмування відчепів із зоною гальмування, яку можна регулювати. При цьому пошук оптимального режиму розформування составу відбувається при постійній швидкості його розпуску. У той же час в сучасних умовах переробна спроможність сортувальних гірок використовується лише на 50-60%, тому доцільно зме ...
    
 • ФОРМУВАННЯ
         ПІДХОДІВ
         ЩОДО
         РЕАЛІЗАЦІЇ
         СИСТЕМИ
         ПІДТРИМКИ
         ПРИЙНЯТТЯ
         РІШЕНЬ
         ОПЕРАТИВНОГО
         УПРАВЛІННЯ
         ПОЇЗДОПОТОКАМИ
         З
         РОЗПОДІЛЕНИМ
         ШТУЧНИМ
         ІНТЕЛЕКТОМ

  • Authors: О. В. ЛАВРУХІН
   Pages: 88 - 99
   Abstract: Мета. Метою даної наукової роботи є формування підходів щодо реалізації системи підтримки прийняття рішень оперативного управління поїздопотоками з розподіленим штучним інтелектом. Це в свою чергу дозволить оперативним працівникам залізниць України найбільш ефективно використовувати техніко-технологічні засоби транспорту. При цьому необхідною умовою реалізації поставленого науково-практичного завдання є використання основних принципів системного підходу для досягнення синергетичного ефекту в галузі  вантажних перевезень. Методика. Основою реалізації поставленої мети є формування комплексної інтелектуальної системи управління інфраструктурою залізниць України в галузі формування та просування вагоно- та поїздопотоків. В свою чергу в основу зазначеної системи покладено використання сучасних потужних технологій роботи транспорту та математичних методів, які дозволяють адекватно описати дії оперативного персоналу на глобальному рівні при враху ...
    
 • ПІДВИЩЕННЯ
         ЕФЕКТИВНОСТІ
         ФУНКЦІОНУВАННЯ
         ЗАЛІЗНИЧНИХ
         СТАНЦІЙ НА
         ОСНОВІ
         РЕАЛІЗАЦІЇ
         РАЦІОНАЛЬНОЇ
         ЧЕРГОВОСТІ
         ЗАХОДІВ ПО
         УДОСКОНАЛЕННЮ
         ЇХ
         ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ
         ПАРАМЕТРІВ

  • Authors: В. В. МАЛАШКІН
   Pages: 100 - 109
   Abstract: Одними з основних напрямків підвищення ефективності роботи залізничних станцій є удосконалення їх конструктивних параметрів і технології роботи. При цьому особливу актуальність здобуває проблема ефективного техніко-економічного керування станціями, основне завдання якого – приймати економічно обґрунтовані рішення як при оперативному керуванні, так і при плануванні організаційно-технічних заходів, спрямованих на підвищення ефективності роботи станцій. Ефективним засобом аналізу і оцінки показників функціонування станцій у різних експлуатаційних умовах є імітаційне моделювання станційних процесів на ЕОМ. Для цього доцільно використовувати ергатичну функціональну модель, в яких людина бере безпосередню участь у моделюванні, виконуючи функції диспетчера станції. Така модель найбільш точно враховує фактори пов’язані з поведінкою людини і дозволяє у процесі моделювання імітувати процеси прийняття управлінських рішень. За допомогою ергатичної функціонально...
    

 •        ОБҐРУНТУВАННЯ
         РІВНЯ
         ТЕХНІЧНОГО
         ОСНАЩЕННЯ
         ТА
         ОПТИМІЗАЦІЯ
         ПАРАМЕТРІВ
         КОНСТРУКЦІЇ
         СОРТУВАЛЬНИХ
         КОМПЛЕКСІВ
         ЗАЛІЗНИЧНИХ
         СТАНЦІЙ

  • Authors: В. Я. НЕГРЕЙ, С. А. ПОЖИДАЕВ, Е. А. ФИЛАТОВ
   Pages: 110 - 119
   Abstract: Мета . Метою дослідження є розробка комплексного методу обґрунтування раціональних шляхів модернізації експлуатуємих і оптимізації параметрів конструкції та технічного оснащення проектуємих сортувальних пристроїв на основі адаптивних техніко-економічних розрахунків та інноваційних підходів до розвитку станційної інфраструктури залізничного транспорту. Методика. Вирішення задачі здійснюється на основі техніко-економічних розрахунків за критерієм економічної ефективності інвестицій. При цьому за кожним розробленим варіантом виконуються гіркові конструктивні розрахунки і перевіряється роботоспроможність отриманої конструкції гірки за допомогою методів імітаційного моделювання. Результати. Апробація запропонованих підходів і теоретичних положень оптимізації параметрів конструкції і технічного оснащення сортувальних гірок різних типів на об'єктах Білоруської залізниці дозволила сформувати основні напрями стратегії розвитку сортув...
    

 •        ДОСЛІДЖЕННЯ
         ТА ОЦІНКА
         ЛОГІСТИЧНИХ
         СИСТЕМ
         ПОСТАЧАННЯ
         СИРОВИНИ НА
         ПІДПРИЄМСТВА
         СХОДУ
         УКРАЇНИ

  • Authors: А. М. ОКОРОКОВ
   Pages: 120 - 126
   Abstract: Мета. Проведення антитерористичної операції на сході України викликало пошкодження значної кількості об’єктів транспортної інфраструктури та унеможливило використання цілого ряду об’єктів сировинної бази. В цих умовах виникає питання щодо забезпечення функціонування підприємств в першу чергу металургійного комплексу – безперервних виробництв, які знаходяться як в зоні АТО, так і у безпосередній близькості від неї. У статті розглядається питання забезпечення вихідною сировиною металургійних підприємств міста Маріуполь. Методика. Розроблено альтернативні варіанти логістичних ланцюгів з постачання сировини на підприємства Маріуполя. Запропонована методика оцінки витрат на логістичні операції на шляху переміщення вантажу по логістичному ланцюгу. В якості критерію оптимальності використовуються мінімальні витрати. Завдяки використанню диференційованого коефіцієнту страхових зборів враховується у грошовій формі потенційний ризик постачань. Резуль...
    
 • ОЦІНКА
         ПЕРСПЕКТИВ
         РОЗВИТКУ
         ЗЕРНОВОЇ
         ЛОГІСТИКИ В
         УКРАЇНІ

  • Authors: Р. Ш. РУСТАМОВ
   Pages: 127 - 133
   Abstract: Зерновий сектор України є стратегічною галуззю економіки країни. Україна займає провідне місце серед світових виробників і експортерів зернових культур. Важливою складовою виробництва та експорту зерна є логістика його зберігання і перевезення. У даній статті виконаний аналіз можливостей і перспектив розвитку зернової логістики в Україні. До 2020 року в Україні планується збільшити виробництво зерна до 100 млн. т., а експорт – до 50 млн. т. У цьому зв'язку проблема підвищення ефективності системи зернової логістики на сьогоднішній день є досить актуальною для України. Інфраструктура, що забезпечує експорт зерна, включає систему зберігання, портові потужності та транспортну систему. Загальна ємність елеваторів становить 45 млн. т; у найближчі роки планується довести її до 55 млн. т. Загальна потужність портів України по перевалці зернових вантажів становить 38 млн. т., при цьому портові потужності інтенсивно розвиваються, що в найближчі роки дасть можливість збільшити потужність по перевалці зе&...
    

 •        ВДОСКОНАЛЕННЯ
         МЕТОДИКИ
         ОЦІНКИ
         ТРИВАЛОСТІ
         ФОРМУВАННЯ
         БАГАТОГРУПНИХ
         СОСТАВІВ

  • Authors: И. Я. СКОВРОН
   Pages: 134 - 138
   Abstract: У сучасних умовах роботи залізничного транспорту досить важливим є вибір раціональної технології формування составів. Ця задача особливо актуальна при необхідності інтенсифікації процесу формування багатогрупних составів. Ефективність вирішення даної задачі суттєво залежить від вибору критерію оптимальності. В результаті аналізу наукових праць за вказаний критерій оптимальності процесу формування була прийнята тривалість формування составу. Використання даного критерію дозволить істотно покращити експлуатаційні показники роботи станції. Як показали дослідження, рішення поставленої задачі пов'язане з необхідністю аналізу і порівняльної оцінки значної кількості можливих схем формування. У даній статті наведена методика визначення тривалості виконання маневрових напіврейсів у процесі формування багатогрупного составу. Враховуючи великий обсяг обчислень, зазначена методика повинна забезпечувати мінімальний час розрахунку тривалості формування сосm...
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2015