for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover Транспортні системи та технології перевезень
  [0 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 2222-419X
   Published by Dnipropetrovsk National University of Railway Transport Homepage  [6 journals]
 • АНАЛІЗ НЕРІВНОМІРНОСТІ ОБСЯГІВ РОБОТИ
         ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД У ВАНТАЖНОМУ РУСІ

  • Authors: М. І. БЕРЕЗОВИЙ, Ю. Р. ГРИМАК
   Pages: 4 - 9
   Abstract: Підвищення конкурентоспроможності залізничного транспорту при перевезенні вантажів може бути досягнуто шляхом скорочення терміну доставки вантажу, надання більш якісних послуг, зменшення неякісних та несхоронних перевезень та зниження експлуатаційних витрат. Ефективність вантажних перевезень на залізницях залежить зокрема від комплексної системи організації вагонопотоків, тяги поїздів та праці і відпочинку локомотивних бригад.У статті на підставі «Звіту про доходи та витрати за видами економічної діяльності та видами перевезень за фактичними показниками» проаналізовано структуру витрат, що віднесена на локомотивну складову у тарифі на перевезення вантажів та встановлено вагу таких складових витрат як оплата праці разом з єдиним соціальним податком, матеріали, паливо та електроенергія, амортизація та інші. Висвітлення найшли проблемні питання підвищення ефективності організації експлуатації локомотивів та локомотивних бригад такі як знос та дефіцит локо&...
   DOI: 10.15802/tstt2017/110762
    
 • АНАЛІЗ СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ УКРАЇНСЬКОГО
         ЗЕРНА

  • Authors: Р. В. ВЕРНИГОРА, Р. Ш. РУСТАМОВ
   Pages: 10 - 18
   Abstract: Мета. Аналіз сучасного стану та проблем функціонування системи зберігання українського зерна, як важливого елемента логістичного ланцюга його доставки в морські порти для експорту. Пошук шляхів підвищення ефективності залізничних перевезень зерна від лінійних елеваторів в порти з точки зору зниження логістичних витрат. Основний матеріал. Протягом декількох останніх років Україна впевнено посідає лідируючі позиції як один із найбільших виробників і експортерів зерна. У сезоні 2016-2017 Україна експортувала 44 млн т. зерна, посівши 2-у позицію в світі. Важливою складовою логістичного ланцюга постачання зерна на експорт є система його зберігання в районах виробництва і перевалки. В даний час в Україні налічується понад 1000 лінійних елеваторів і близько 30 портових терміналів із загальним обсягом одночасного зберігання 48 млн т. Серед регіонів, найбільш забезпечених елеваторними потужностями, Полтавська, Одеська і Кіровоградська області. Середня забезпеченість елеваторами по Українo...
   DOI: 10.15802/tstt2017/110763
    
 • МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ ПАРКУ ПРИБУТТЯ
         ЗАЛІЗНИЧНОЇ СТАНЦІЇ

  • Authors: А. В. ГОРБОВА
   Pages: 19 - 25
   Abstract: Мета. Імітаційне моделювання роботи станції є одним з основних методів вивчення її роботи, що дозволяє отримати якісні і кількісні показники станції і оцінити ефективність її функціонування. Виникла задача спричинила дослідження і розробку методу моделювання парку прибуття залізничних станцій за допомогою кінцевих автоматів різних типів, що і є метою даної статті. Методика. Для опису роботи станції в статті застосовується розширений варіант діаграм Харела, призначених для опису скінченного автомата. В якості методів дослідження використовуються методи об'єктно-орієнтованого проектування, скінченних автоматів і теорії систем масового обслуговування. Графічне представлення технологічного процесу реалізовано за допомогою уніфікованої мови моделювання UML. Представлення технологічного процесу залізничної станції реалізовано у вигляді діаграм станів і дій програмного комплексу IBM Rational Rose. Діаграми описують ієрархічну організацію скінченних автоматів, а також послід...
   DOI: 10.15802/tstt2017/110765
    
 • ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛУ СОРТУВАЛЬНИХ
         КОЛІЙ МІЖ РЕГУЛЮВАЛЬНИКАМИ ШВИДКОСТІ
         ВАГОНІВ

  • Authors: Д. Н. КОЗАЧЕНКО, В. И. БОБРОВСКИЙ, С. В. ГРЕВЦОВ
   Pages: 26 - 36
   Abstract: Мета. Метою даної роботи є підвищення ефективності сортувального процесу на сортувальних гірках з немеханізованими парковими гальмівними позиціями шляхом оптимізації розподілу сортувальних колій між регулювальниками швидкості вагонів. Методика. Дослідження виконані з використанням методів моделювання гіркових процесів і методу гілок та меж. Результати. На залізницях України 87% сортувальних гірок мають немеханізовані гальмівні позиції. Характерною особливістю роботи таких гірок є поява додаткових вимог до інтервального регулювання швидкості скочування відчепів для забезпечення можливості їх послідовного гальмування регулювальником, який обслуговує декілька сортувальних колій. У зв'язку з цим актуальною є задача пошуку такого розподілу сортувальних колій між регулювальниками швидкості вагонів, яке забезпечує мінімальну тривалість розпуску. У загальному випадку число можливих варіантів вирішення даного завдання є обмеженим, але може бути дуже велиl...
   DOI: 10.15802/tstt2017/110766
    
 • АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПАССАЖИРСКОГО
         ЗАЛІЗНИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В КРАЇНАХ ЄЕП

  • Authors: Р. Г. КОРОБЬЕВА
   Pages: 37 - 45
   Abstract: Мета. Метою роботи є дослідження впливу процесів реформування ринку транспортних послуг на умови організації пасажирських залізничних перевезень в країнах Єдиного економічного простору. Методика. Дослідження виконані на підставі аналізу літературних джерел і звітних даних про пасажирські перевезення в країнах ЄЕП. Результати. Аналіз умов роботи залізниць країн-учасниць ЄЕП показав, що в них відсутня єдина модель реформування залізничного транспорту. Для Білорусії характерно збереження ринку залізничних перевезень в монопольному стані і перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних, в той час як реформування залізничної галузі в Російській Федерації та Республіці Казахстан спрямовано на виділення функцій управління залізничною інфраструктурою в монопольний сектор ринку і створення ринкового середовища для пасажирських компаній.. Аналіз наукових праць з питань вдосконалення організації пасажирських перевезень показує, що дан ...
   DOI: 10.15802/tstt2017/110767
    
 • УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ
         КОНТЕЙНЕРНИХ ТЕРМІНАЛІВ НА ОСНОВІ
         ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПЕРЕДОВИХ
         ТЕХНОЛОГІЙ

  • Authors: О. В. ЛАВРУХІН, Б. М. НЕМИРОВСЬКИЙ
   Pages: 46 - 51
   Abstract: Мета. Метою роботи є розробка системи для спрощення роботи козлового крана та технології роботи контейнерного терміналу. Контейнерні майданчики являють собою важливу складову контейнерних терміналів, разом з робітниками які відповідають за навантаження-вивантаження та сортування контейнерів на залізничному та автомобільному транспорті. Не дивлячись на те, що технологія роботи і спосіб розташування та складування контейнерів на всіх площадках однаковий, існує багато варіантів технічного оснащення контейнерного пункту. Методика. Контейнерний термінал являє собою складну інфраструктурну систему, при його роботі взаємодіють прийомоздавальник, товарний касир, крановщик, залізничне та автомобільне сполучення. Результати. Запропонована технологія забезпечує спрощення роботи для прийомоздавальника, а також впливає на точність при навантаженні та розватнеженні контейнерів. Наукова новизна. В статті розглянуто аналіз площадки станції Харків – Ліски, зап&...
   DOI: 10.15802/tstt2017/110768
    
 • МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ
         ДІАГНОСТУВАННЯ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОДВИГУНА
         З УРАХУВАННЯМ ВИБОРУ ВАРІАНТІВ
         КОМПЛЕКТАЦІЇ ЙОГО ЕЛЕМЕНТІВ

  • Authors: В. В. ЛАГУТА, Т. Н. СЕРДЮК
   Pages: 52 - 58
   Abstract: Мета. Метою дослідження є моделювання параметрів системи діагностування тягових електродвигунів локомотивів для забезпечення встановленого рівня надійності. Методика. Дослідження виконані на основі процедури багатокритеріальної оптимізації, методів теорії надійності і теорії відновлення. Результати. У статті надана процедура багатокритеріальної оптимізації системи діагностики тягового електродвигуна, що враховує декілька показників якості: кількість моментів діагностування, середнє напрацювання на відмову. Представлено метод побудови моментів діагностування компонент тягового електродвигуна з подальшим визначенням раціональних обсягів діагностування і визначення відповідних результуючих моментів діагностування двигуна як єдиної системи. Моменти діагностування вибираються так, щоб ймовірності відмов компонентів не опускалися нижче наперед заданої величини. Наукова новизна. Запропоновано новий метод побудови раціональної системи діа&#...
   DOI: 10.15802/tstt2017/110769
    
 • ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
         МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ШВИДКІСНИХ
         ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

  • Authors: Д. В. ЛОМОТЬКО, Д. Г. ВОСКОБОЙНИКОВ, М. С. ЛИСТОПАД, А. Д. СІРАДЧУК
   Pages: 59 - 66
   Abstract: Представлено основні шляхи використання технологій мультимодальних пасажирських перевезень в умовах експлуатації швидкісних залізничних магістралей. Виявлено основні напрямки розвитку процесів пересадки пасажирів у транспортних вузлах – розвиток систем різних видів транспорту; інтеграція рішень в області інформаційних технологій; формування узгоджених графіків руху взаємодіючих видів пасажирського транспорту. Перехід до узгодженого розкладу руху забезпечить збалансованість використання місць у всіх транспортних засобах, що беруть участь у мультимодальному перевезенні, що дозволить раціоналізувати використання місткості швидкісних поїздів, електропоїздів і автомобільного транспорту, скоротити час очікування пасажирами у пунктах пересадки. Інтегрований графік руху транспортних засобів передбачає єдину технологію роботу різних перевізників та дозволяє встановити раціональні параметри тривалості пересадки в ТПВ та резервний технологічний час, неl...
   DOI: 10.15802/tstt2017/110770
    
 • ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА В ПЕРСПЕКТИВАХ
         РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ
         ШЛЯХІВ УКРАЇНИ

  • Authors: О. А. НИКИФОРОВА, Г. Г. СИДОРЕНКО
   Pages: 67 - 72
   Abstract: Стаття присвячена екологічній проблематиці формування міжнародних транспортних коридорів на сучасному етапі – відображенню питань екологізації та безпеки в планах розвитку транспортної галузі. Міжнародний транзит як стратегічна функція міжнародних транспортних засобів і своєрідна форма експорту транспортних послуг має особливе значення для України. Пріоритетним напрямом є розвиток міжнародних господарських зв'язків між країнами Європи та Азії, що мають тенденцію подальшого зростання. Комплексний аналіз даної проблематики в рамках цього дослідження дозволив визначити можливості посилення екологічної компоненти транзитного потенціалу. Авторами запропонована модель процесу посилення екологічної компоненти транспортної галузі нашої країни. Модель містить основні міжнародні детермінанти, сфери реалізації, проблеми стану, орієнтири для визначення цілей і стратегічні напрямки екологізації, необхідні заходи для посилення екологічної компоненти транзитн...
   DOI: 10.15802/tstt2017/110771
    
 • ЗАДАЧА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ
         МЕРЕЖІ ЗАЛІЗНИЦЬ

  • Authors: Ю. А. ПАПАХОВ, Н. А. ЛОГВИНОВА, К. В. МАТВИЕНКО
   Pages: 73 - 77
   Abstract: Метою даної роботи є розробка математичних моделей і обчислювальних методів раціонального розподілу пасажирських і вантажних поїздів на мережі залізниць на підставі векторної оптимізації з метою задоволення попиту пасажирів і вантажовідправників в залежності від поїздо-км пробігу, часу руху поїздів, механічної роботи по їх переміщенню. Основною задачею дослідження є раціональний розподіл розмірів пасажирських і вантажних поїздів на мережі залізниць на підставі векторної оптимізації з метою задоволення попиту пасажирів та вантажовідправників в залежності від поїздо-км пробігу, часу руху поїздів, механічної роботи по їх переміщенню. Об'єктом дослідження виступає мережа залізничного полігону з вершинами на технічних станціях. Предметом дослідження є розподіл пасажирських і вантажних поїздів на залізничній мережі з урахуванням обмежень по переробній спроможності технічних станцій і пропускної спроможності перегонів. Наукова новизна полягає в проl...
   DOI: 10.15802/tstt2017/110772
    
 • ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ
         ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ

  • Authors: Е. А. ФИЛАТОВ
   Pages: 78 - 85
   Abstract: Мета. Метою дослідження є розробка додаткових вимог до конструкції колійного розвитку, для підвищення безпеки функціонування залізничних станцій за рахунок забезпечення нормативних умов взаємодії вагонів різних типів. Методика. Досліджено статистичні параметри вагонопотоків, що переробляються на станціях, з урахуванням їх лінійних розмірів. Зонами найбільшої концентрації технологічних операцій, що вимагають контролю процесу зчеплення вагонів є горловини залізничних станцій, тому в першу чергу потрібно виконати аналіз їх конструкцій. Для оцінки впливу лінійних розмірів вагонів на конструкцію колійного розвитку порівнюються величини виносу консольної частини вагона з ефективною шириною захвату автозчеплення в залежності від геометричних параметрів шляху. З допомогою розрахунку найбільш несприятливих для зчеплення вагонів конструкцій колії – s-образних кривих без прямих вставок, встановлюються геометричні параметри проектованого колійного розвитку д...
   DOI: 10.15802/tstt2017/110773
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 23.20.240.193
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-