for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Journal Cover Транспортні системи та технології перевезень
  [0 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 2222-419X
   Published by Dnipropetrovsk National University of Railway Transport Homepage  [6 journals]
 • РОЗРОБКА НАПРЯМКУ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ
         ТОЧНОСТІ РОЗРАХУНКУ ШВИДКОСТІ ВИХОДУ
         ВІДЧЕПІВ З ПАРКОВОЇ ГАЛЬМОВОЇ ПОЗИЦІЇ

  • Authors: М. А. АCЄЄВ
   First page: 5
   Abstract: Мета. Метою роботи є обґрунтування наукового підходу щодо підвищення точності розрахунку швидкості виходу відчепів з паркової гальмової позиції. Методика. Підвищити точність розрахунку швидкості виходу відчепів з паркової гальмової позиції запропоновано шляхом уточнення параметрів метеорологічних умов на основі рівняння Лапласа для потенціалу швидкості. Результати. Задачу уточнення параметрів метеорологічних умов серед багатьох способів доцільно визначати способом Ейлера для опису руху суцільного середовища на основі рівняння Лапласа для потенціалу швидкості. Виявлено основні переваги розрахунку параметрів метеорологічних умов на основі рівняння Лапласа. Наукова новизна. Вперше запропоновано розраховувати швидкість виходу відчепів з паркової гальмової позиції з урахуванням уточнених параметрів метеорологічних умов на основі рівняння Лапласа. На відміну від відомих підходів до розрахунку швидкості виходу відчепів даний підхід надасть можли...
   DOI: 10.15802/tstt2016/85878
    
 • ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З
         РОЗФОРМУВАННЯМ СОСТАВІВ ПОЇЗДІВ НА
         СОРТУВАЛЬНИХ ГІРКАХ

  • Authors: С. В. ГРЕВЦОВ
   First page: 10
   Abstract: Мета. Метою роботи є класифікація ризиків, що є характерними для сортувального процесу, встановлення їх допустимих рівнів та встановлення параметрів сортувального процесу, які впливають на рівень ризиків. Методика. Сортувальна гірка являє собою складний інфраструктурний та технологічний комплекс при експлуатації якого взаємодіють залізнична колія, системи автоматики, телемеханіки та зв’язку, маневрові локомотиви, вагони, вантажі, виробничий персонал, що підвищує складність проблеми забезпечення безпеки руху. В процесі дослідження використовувались методи теорії безпеки руху поїздів та менеджменту ризиків. Результати. Основними об’єктами ризику, характерними для сортувальних гірок, є регулювальники швидкості скочування вагонів, що працюють у небезпечній зоні (індивідуальний ризик), інфраструктура сортувальних гірок, рухомий склад та вантажі, що у ньому перевозяться (технічний ризик). На сортувальних гірках також має місце економічний ризик, що пов'язаний з під...
   DOI: 10.15802/tstt2016/85879
    
 • ПЛАНУВАННЯ СОСТАВОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ
         ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ

  • Authors: А. А. ЕРОФЕЕВ, Е. А. ФЕДОРОВ
   First page: 16
   Abstract: Мета. У роботі необхідно визначити підходи до деталізованого планування поездоутворення з урахуванням взаємної ув'язки технології роботи станції з графіком руху поїздів по ділянках залізниці. Методика. При розробці системи використані теорія управління, методи аналітичного та імітаційного моделювання, факторний аналіз технологічних процесів, методи багаторівневого інтелектуального планування. Результати. Розглянуто і систематизовано підходи до створення інтелектуальної системи планування составоутворення та її взаємодії з графіком руху поїздів. Дана система розроблена вченими Білоруського державного університету транспорту спільно з співробітниками конструкторсько-технічного центру Білоруської залізниці. У статті формалізовано опис технологічних ліній пропуску вагонопотоків через станції. Визначені процедури віднесення поїзда до певної лінії обробки. Описано порядок ідентифікації та кодування поїздів по технологічних ліній. Проведена деко...
   DOI: 10.15802/tstt2016/85881
    
 • УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОПЕРАТИВНОГО
         ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ПАРКУ ВАНТАЖНИХ
         ЛОКОМОТИВІВ

  • Authors: Л. О. ЄЛЬНІКОВА
   First page: 25
   Abstract: Мета. Удосконалити методику оперативного керування роботою парку вантажних локомотивів, що дасть можливість зменшити непродуктивні простої рухомого складу на технічних станціях та забезпечить своєчасне відправлення поїздів, а також ритмічність доставки вантажів. Методика. Вирішення поставленої задачі виконується з використанням методу декомпозиції та математичного апарату багатокритеріальної задачі про призначення. На першому етапі розроблення плану роботи локомотивного парку вирішується задача оптимального призначення локомотивних бригад на поїзні локомотиви як «задача про призначення», мінімізуючи витрати, пов’язані з непродуктивним простоєм бригад і локомотивів. На етапі призначення локомотивів з бригадами до составів враховується не тільки тривалість та вартість простою рухомого складу і бригад, але і пріоритет состава та обмеження щодо відповідності напрямку відправлення составів та плечей обороту бригад тощо. У зв’язку з цим, на другому етапі р...
   DOI: 10.15802/tstt2016/85880
    
 • МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ ПЕРЕМІЩЕННЯ
         ВАНТАЖІВ У ЛАНЦЮГАХ ДОСТАВКИ

  • Authors: Г. І. КИРИЧЕНКО, О. Г. СТРЕЛКО, Ю. А. БЕРДНИЧЕНКО, О. В. ПЕТРИКОВЕЦЬ, О. А. КИРИЧЕНКО
   First page: 32
   Abstract: Мета. Обслуговування клієнтів при доставці вантажів за логістичними принципами передбачає дотримання зобов’язань з виконання встановлених договором термінів доставки. З цією метою пропонується моделювання процесів доставки, серед концептів моделі – використання сценаріїв подій і можливі тимчасові відхилення від нормативів в їх послідовності. Методика. Враховуючи особливості технології розробляється графік доставки вантажів. Результати. Складання реального графіка доставки вантажів і умов договору в цілому означає мінімізацію витрат за порушення його умов. Розроблено алгоритм, який генерує сценарії подій доставки для визначення контрольно-часових точок відповідно до технологічних норм і практичного досвіду. Дані про відхилення часу реального здійснення подій враховуються в моделі процесу доставки згодом. Наукова новизна. У статті досліджено основні чинники, які гальмують процес вантажоперевезень. Практична значимість. Вирішення складної багат&...
   DOI: 10.15802/tstt2016/85882
    
 • ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ
         СТАНЦІЙ В УМОВАХ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
         НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ

  • Authors: D. M. KOZACHENKO, I. L. ZHURAVEL, V. V. ZHURAVEL
   First page: 38
   Abstract: Мета. В умовах розвитку залізничного транспорту в межах міжнародних транспортних коридорів і збільшення обсягів вантажних перевезень важливою задачею є питання забезпечення достатнього рівня безпеки перевезень. Інтенсифікація перевізного процесу при значному зношенні основних фондів актуалізують розробку та впровадження методів підвищення безпеки залізничних перевезень небезпечних вантажів, а також технологічних і організаційних заходів, спрямованих на зниження ризиків виникнення аварійних ситуацій з ними. Методика. Використано методи аналізу та теорії організації експлуатаційної роботи залізниць. Результати. Охарактеризовано нормативну базу організації перевезень небезпечних вантажів залізницями. Досліджено основні показники перевезення небезпечних вантажів в сучасних умовах функціонування залізничного транспорту. Розроблено деталізовану структуру факторів, які впливають на умови роботи станцій під час перевезень небезпечних вантажів...
   DOI: 10.15802/tstt2016/85957
    
 • ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ
         ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ В
         УКРАЇНІ

  • Authors: Д. М. КОЗАЧЕНКО, Р. Г. КОРОБЙОВА, А. В. РУБЕЦЬ
   First page: 45
   Abstract: Мета. Метою роботи є аналіз конкурентоспроможності залізничного транспорту України у порівнянні з іншими видами транспорту при виконанні пасажирських перевезень та розробка пропозицій щодо забезпечення збалансованого розвитку ринку залізничних перевезень. Методика. Дослідження виконані на основі методів математичної статистики та аналізу часових рядів. В процесі дослідження досліджені динаміка показників пасажирських перевезень залізничним транспортом України та його конкурентоспроможність у порівнянні з автомобільним транспортом. Результати. Незбалансований ринок транспортних послуг призводить до витіснення залізничного транспорту з ринку пасажирських перевезень, збільшення ризику загибелі та травмування людей під час поїздок, збільшення залежності України від імпортної нафти та нафтопродуктів, автомобілів та запасних частин до них. Подолання вказаної ситуації можливе лише за підтримки залізничних перевезень пасажирів зі сторони держави &#...
   DOI: 10.15802/tstt2016/85883
    
 • ФОРМУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ
         ПРОСУВАННЯ ГРУПОВИХ ПОЇЗДІВ
         ОПЕРАТИВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

  • Authors: О. В. ЛАВРУХІН, О. М. КОСТЄННІКОВ, А. М. КИМАН
   First page: 51
   Abstract: Мета. Дана наукова робота спрямована на формування автоматизованої технології визначення раціональної організації вагонопотоків на залізничній мережі за рахунок погодженої організації обігу групових поїздів з обміном груп вагонів на технічних станціях полігону мережі. Це, в свою чергу дозволить отримувати оперативні, обґрунтовані рішення щодо формування поїзда оперативного призначення. Методика. В якості основних елементів дослідження виступають техніко-технологічні параметри залізничної мережі під час організації вагонопотоків. В основу сформованої моделі організації погоджених групових поїздів зі змінними сполученнями груп вагонів на сітьовому рівні покладено метод генетичного алгоритму, який дозволяє сформувати автоматизовану систему. Результати. Відповідно до розробленої математичної моделі організації групових поїздів оперативного призначення виконано моделювання на досліджуваному полігоні та запропоновано інтерфейс автоматизовано&#...
   DOI: 10.15802/tstt2016/85884
    
 • ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ
         МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ
         УКРАЇНИ

  • Authors: О. О. МАЗУРЕНКО, А. В. КУДРЯШОВ
   First page: 58
   Abstract: В статті виконано пошук шляхів підвищення міждержавного транзиту та перспективи подальшого розвитку міжнародних транспортних коридорів, які проходять територією України.Розглянуто чинники, які визначають втрати транзитних вантажопотоків та потребують вирішення на загальнодержавному рівні та корінного реформування транспортної сфери в цілому. Наведено потенційні можливості для залучення додаткових транзитних потоків через свою територію за умови впровадження нових форм співробітництва з міжнародними партнерами та модернізації власної транзитної транспортної інфраструктури.Також в статті обговорюється проблема введення швидкісного руху в міжнародному сполученні на залізницях, що потребує комплексного, гармонійного розвитку всіх компонентів. Наведено доцільні етапи підвищення швидкості руху поїздів.Доведено, що підвищення міждержавного транзиту через українську територію створить умови підвищення якості та ефективності зовнішньоекономічних ...
   DOI: 10.15802/tstt2016/85885
    
 • РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ
         СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ

  • Authors: А. М. ОКОРОКОВ, Р. В. ВЕРНИГОРА, П. С. ЦУПРОВ
   First page: 62
   Abstract: мета. Складна ситуація що склалася з перевезенням окремих видів вантажів на залізничному та автомобільному транспорті, приєднання України до європейських програм із захисту довкілля та необхідність пропорційного розвитку всіх видів транспорту, що входить до єдиної транспортної системи створюють перспективи для розвитку перевезень річковим транспортом по внутрішніх водних шляхах. Метою даної статті є аналіз сучасного стану річкових перевезень в Україні, вивчення досвіду експлуатації внутрішніх водних шляхів в країнах Європейського Союзу та визначення потенційних напрямків розвиту вітчизняного річкового транспорту. Викладення основного матеріалу. Перевезення по внутрішніх водних шляхах історично були основою економіки та торгівлі. Україна завдяки своєму вигідному географічному положенню та наявності потужних водних артерій завжди займала помітне місце серед держав із значним вантажообігом по внутрішніх водних шляхах як у внутрішньому, так і у міжде...
   DOI: 10.15802/tstt2016/85886
    
 • ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДА ФУНКЦІЇ БЕЗЛІЧІ ПРИ
         РАЦІОНАЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАГОНОПОТОКІВ
         

  • Authors: О. Ю. ПАПАХОВ
   First page: 69
   Abstract: Метою даної роботи є розробка за допомогою функцій безлічі математичної моделі організації вагонопотоків в вантажні поїзда з урахуванням обмежень по переробній спроможності технічних станцій та пропускній спроможності перегонів.Основною задачею дослідження є розподіл вантажних поїздопотоків на мережі залізниць з урахуванням обмежень по переробній спроможності технічних станцій та пропускній спроможності перегонів.Об'єктом дослідження виступає мережа залізничного полігону з вершинами на технічних станціях.Предметом дослідження є розподіл вантажних поїздопотоків по залізничній мережі з урахуванням обмежень по переробній спроможності технічних станцій та пропускній спроможності перегонів.Методика. За допомогою використання функцій безлічі і похідною від функції безлічі в міру вдалося задачу цілочисельного лінійного програмування в булевих змінних звести до звичайної оптимізації за множниками Лагранжа.Наукова новизна...
   DOI: 10.15802/tstt2016/85887
    
 • ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ І ЗАВДАННЯ IT-СИСТЕМИ У
         ЛОГІСТИЦІ 5PL ПРОВАЙДЕРА

  • Authors: Г. В. САГИРОВ, Г. Я. МОЗОЛЕВИЧ, А. М. ОКОРОКОВ
   First page: 75
   Abstract: Мета. Створення нового класу логістичного провайдера, який зможе запропонувати комплекс всіх логістичних послуг завдяки своєму глобальному простору, який поєднує в собі інформацію по всьому ринку логістичних послуг. Методика. Рішення проблем виконано стандартними емпіричними методами дослідження, таких як порівняння і аналіз, а також була використана стратегія семиразового пошуку. Результати. У процесі аналізу були виведені необхідні критерії п'ятого класу логістичного провайдера. Модернізація системи оптимізації логістичних процесів за допомогою впровадження потужного IT-апарату. Створення продукту для обробки логістичних даних, який зможе забезпечити максимальну оптимізацію логістичних ланцюгів. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні методів аналізу матеріального потоку і в можливості практичного застосування в сучасних реаліях розвитку логістичних систем. Практична значимість. Результати роботи можуть використовувk...
   DOI: 10.15802/tstt2016/85888
    
 • ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВОЇ РОБОТИ
         ЗАЛІЗНИЧНИХ ДІЛЬНИЦЬ І ВУЗЛІВ З
         ВИКОРИСТАННЯМ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ
         ПЕРЕВІЗНОГО ПРОЦЕСУ

  • Authors: О. А. ТЕРЕЩЕНКО
   First page: 80
   Abstract: Мета. Розробка методу оперативного планування місцевої роботи залізничних дільниць та вузлів з використанням динамічної моделі перевізного процесу, що дозволяє з високим ступенем достовірності планувати утворення місцевих поїздів, показники місцевої роботи, потрібні виробничі ресурси для досягнення намічених показників та надавати необхідні відомості у вищестоящі системи управління, що здійснюють оперативне планування перевізного процесу на мережевому рівні. Методика. Рішення завдання здійснювалося на підходах теорії систем, методах теорії множин, теорії управління, теорії розкладів, теорії ймовірностей. Запропоновано визначення динамічної моделі стосовно до об'єкта і предмету дослідження. Встановлено роль і функції динамічної моделі при реалізації управлінських процедур - планування, регулювання і контролю перевізного процесу. Визначено вимоги до динамічної моделі, виконання яких забезпечить доступність її впровадження і необхідний рівень якості мо...
   DOI: 10.15802/tstt2016/85889
    
 • ЩОДО МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ
         ДЛЯ АНАЛІЗУ ЗАВАНТАЖЕНОСТІ ДОРІГ В
         МІСТАХ

  • Authors: А. О. ЧЕРНЕНКО, Н. В. ХАЛІПОВА, І. Ю. ЛЕСНІКОВА
   First page: 90
   Abstract: Метою дослідження є розвиток підходів до моделювання транспортних потоків в містах України, які розташовані на основних напрямках МТК з метою аналізу завантаженості доріг. Об’єктом дослідження виступають транспортні потоки на дорогах транспортної мережі; предметом дослідження – завантаженість елементів транспортної системи та характеристики транспортного руху. Методами дослідження прийнято моделювання з застосуванням програмного продукту, що реалізований з використанням системи управління «СMS Drupal», заснованій на мові програмування PHP, мови програмування javascript, елементів HTML, та СSS. Результатом дослідження є аналітичний огляд використання інтелектуальних систем моделювання транспортних потоків, аналіз сучасних програмних продуктів для моделювання транспортних потоків. Здійснено моделювання транспортних потоків з використанням власної програми «Free way», яка дозволяє відслідковувати завантаженість доріг України на основі аналізу динаміки швидкості на обраних діл&...
   DOI: 10.15802/tstt2016/85890
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.225.59.242
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2016