for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover   Транспортні системи та технології перевезень
  [0 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 2222-419X
   Published by Dnipropetrovsk National University Homepage  [4 journals]

 •        ДОСЛІДЖЕННЯ
         ВПЛИВУ
         ТОЧНОСТІ
         ПРОГНОЗУВАННЯ
         РУХУ НА
         ЕФЕКТИВНІСТЬ
         КЕРУВАННЯ
         ЧЕРГОВІСТЮ
         РОЗФОРМУВАННЯ
         ПОЇЗДІВ

  • Authors: О. О. БАРДАСЬ
   Pages: 4 - 9
   Abstract: Мета. В умовах жорсткої ринкової конкуренції між різними видами транспорту, особливо актуальним є завдання підвищення конкурентоспроможності залізничних перевезень, чого не можна досягти без зниження собівартості продукції, скорочення експлуатаційних витрат і підвищення ефективності оперативного керування. Основним завданням оперативного керування на сортувальних станціях є планування поїздоутворення. Керування черговістю розформування поїздів на сортувальних станціях є одним з важелів впливу на процеси поїздоутворення. Метою керування є скорочення загальних експлуатаційних витрат сортувальної станції. Двома необхідними умовами застосування на практиці завдань вибору черговості розформування поїздів є покладання цієї функції на автоматизовані системи керування та забезпечення цих систем надійним і точним прогнозом прибуття поїздів. Метою даної роботи є дослідження впливу точності прогнозу прибуття поїздів на ефективність керування черговістю ї ...
    
 • ФОРМУВАННЯ
         ПРОЦЕДУРИ
         АВТОМАТИЗАЦІЇ
         РОЗРОБКИ
         ГРАФІКУ
         РУХУ
         ПОЇЗДІВ НА
         ОСНОВІ
         АЛГОРИТМУ
         ШТУЧНИХ
         БДЖОЛИНИХ
         КОЛОНІЙ

  • Authors: Т. В. БУТЬКО, Г. О. ПРОХОРЧЕНКО
   Pages: 10 - 15
   Abstract: Мета. Робота присвячена питанню автоматизації нормативного графіку руху поїздів на основі застосування сучасних методів оптимізації. В умовах реформування залізничного транспорту та утворення нових підприємств різних форм власності необхідним є перегляд існуючих підходів до складання графіку руху поїздів (ГРП), що є одним із основних документів щодо ефективності використання пропускної спроможності залізничної інфраструктури. Графік руху поїздів стає не тільки основним технологічним документом для внутрішнього користування, але і визначальною частиною договору між перевізниками та власниками інфраструктури і вирішення задачі автоматизації розробки ГРП є одним з найважливіших завдань планування і управління роботою залізничного транспорту. Методика. З метою вирішення поставленого завдання в роботі було сформовано математичну модель складання графіка руху поїздів, яка орієнтована на отримання мінімуму сумарних витрат на вартість  непродуктивних про...
    
 • СТРУКТУРА
         ТА ПРИНЦИПИ
         ФУНКЦІОНУВАННЯ
         ПРОГНОЗНОЇ
         МОДЕЛІ
         РОБОТИ
         ЗАЛІЗНИЧНОГО
         НАПРЯМКУ

  • Authors: Р. В. ВЕРНИГОРА, Л. О. ЄЛЬНІКОВА
   Pages: 16 - 22
   Abstract: Функціонування адаптивної автоматизованої системи оперативного керування роботою локомотивного парку повинне базуватися на точному оперативному прогнозі поїзної роботи залізничного напрямку. З цією метою необхідно створити прогнозну модель поїзної роботи напрямку, основними задачами якої є розрахунок моментів готовності поїздів різних категорій до відправлення на технічних станціях, а також розрахунок моментів готовності локомотивів та бригад до відправлення з поїздами.Прогнозна модель поїзної роботи залізничного напрямку включає блок формування вхідної інформації (формування інформації про поїзд, локомотив, бригаду), модуль прогнозу прибуття поїздів (розрахунок прогнозного часу прибуття поїздів), модулі прогнозування роботи локомотивів (розрахунок прогнозного часу готовності локомотивів) та бригад (розрахунок прогнозного часу готовності локомотивних бригад), а також функціональну модель станції (розрахунок прогнозного часу готовності поїздів до відп ...
    

 •        ФОРМАЛІЗАЦІЯ
         ОПИСУ
         ЗАЛІЗНИЧНОЇ
         

  • Authors: Д. Н. КОЗАЧЕНКО, Н. И. БЕРЕЗОВЫЙ, Н. М. САННИЦКИЙ
   Pages: 23 - 28
   Abstract: Мета. Стаття спрямована на дослідження інформаційних джерел містять опис інфраструктури залізниць України та розробку методів формального її опису відповідно до вимог Європейського Союзу. Методика. В якості моделі залізничної інфраструктури запропоновано використовувати параметричний граф. Для представлення графа в пам’яті ЕОМ використані методи реляційних баз даних. Результати. При допуску на магістральну інфраструктуру незалежних перевізників менеджер інфраструктури повинен буде у відкритому доступі надавати опис залізничної інфраструктури. Досліджено структуру технологічних документів залізниць. Запропонована вдосконалена структура технологічного процесу дирекції залізничних перевезень. Також розроблена структура бази даних, що дозволяє реалізувати інтерактивну карту інфраструктури залізниць України. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає в удосконаленні методів опису залізничної інфраструктури для можливості організації...
    

 •        ВПРОВАДЖЕННЯ
         БІМОДАЛЬНИХ
         ТЕХНОЛОГІЙ
         ПЕРЕВЕЗЕННЯ
         ЗЕРНОВИХ
         ВАНТАЖІВ В
         УКРАЇНІ

  • Authors: Р. Г. КОРОБЙОВА, Р. Ш. РУСТАМОВ, С. В. ГРЕВЦОВ
   Pages: 29 - 35
   Abstract: В останні роки Україна стала одним із лідерів з експорту зерна. У зв'язку з цим актуальною для, економіки України, є розробка нових ефективних логістичних технологій перевезень зерна. Одним з напрямків перевезень зернових вантажів, який розвивається, є їх контейнеризація. З метою скорочення витрат на вантажно-розвантажувальні роботи при перевезенні контейнерів в США активно використовуються бімодальні технології перевезень, які конкурентоспроможні на відстанях 200-500 км, а їх використання дозволяє зменшити собівартість перевезень на 10-15 %. Метою статті є аналіз ефективності використання бімодальних технологій для зернових вантажів в Україні. У статті наведено порівняння вартості перевезення вантажів автомобільним і залізничним транспортом. Аналіз ефективності формування відправницьких маршрутів з перевезеннями зерна вагонними відправками у вагонах власності залізниць показав, що маршрутизація перевезень є ефективною при наявності рухомого складу та інфраструктури дл...
    
 • ПІДВИЩЕННЯ
         ЕФЕКТИВНОСТІ
         ФУНКЦІОНУВАННЯ
         ПРИКОРДОННИХ
         ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИХ
         СТАНЦІЙ

  • Authors: А. І. КУЗЬМЕНКО
   Pages: 35 - 41
   Abstract: Метою дослідження є удосконалення технології обслуговування вагонопотоків на прикордонних перевантажувальних станціях шляхом вибору раціональних вартісних та часових параметрів. Об’єктом дослідження виступають перевантажувальні фронти залізничних прикордонних станцій; предметом дослідження – технологія обслуговування різних вагонопотоків на прикордонних перевантажувальних станціях. Методами дослідження прийнято методи фаз та векторної оптимізації. Результатом дослідження є аналітична оцінка останніх відомих методів та методик оптимізації роботи прикордонних станцій, яка свідчить про відсутність комплексного підходу щодо удосконалення технології міжнародних перевезень вантажів з точки зору фінансових можливостей вантажовласників. Тому пропонується раціональна технологія, яка враховує взаємну залежність таких критеріїв оптимізації, як час та вартість, а також їх залежність від структури та обсягів міжнародних вагонопотоків. Формаліза...
    

 •        УДОСКОНАЛЕННЯ
         МЕТОДІВ
         ОЦІНКИ
         ТЕХНОЛОГІЧНИХ
         ПАРАМЕТРІВ
         ПРОГНОЗУВАННЯ
         ЧАСУ РУХУ
         ПОЇЗДІВ НА
         НАПРЯМКУ
         ЗАЛІЗНИЧНИХ
         ПЕРЕВЕЗЕНЬ
         ЗНАМ'ЯНКА –
         ОДЕСА

  • Authors: Н. А. ЛОГВИНОВА
   Pages: 42 - 48
   Abstract: Метою дослідження є вдосконалення прогнозу підведення експортних вантажів до портів Одеського регіону на основі дослідження та оцінки технологічних параметрів, які впливають на час знаходження вантажопотоку на транспортному напрямку. Методами дослідження прийняті методи теорії масового обслуговування, методи аналітичного розрахунку, статистики, факторного аналізу. Результатом дослідження є визначення величини відхилення прогнозного часу доставки вантажів від технологічного часу доставки вантажів по залізничному напрямку Знам’янка – Одеса. Фактичний час перебування експортних вантажопотоків на залізничному напрямку в даний час значно перевищує технологічний. Виявлено, що найбільші частки понаднормативних простоїв припадають на ділянки і попутні технічні станції, відповідно 45 % і 30 % від загальної кількості наднормативних простоїв. Удосконалення прогнозу підведення експортних вантажів до портів може бути досягнуто шляхом визначення величини на...
    

 •        ДОСЛІДЖЕННЯ
         ЕФЕКТИВНОСТІ
         ЗАСТОСУВАННЯ
         ТЕХНОЛОГІЇ
         ГРАВІТАЦІЙНО-ПРИЦІЛЬНОГО
         ГАЛЬМУВАННЯ
         ВІДЧЕПІВ

  • Authors: О. М. ОГАР, К. В. ТАРАТУШКА
   Pages: 49 - 56
   Abstract: Мета. Метою роботи є обґрунтування доцільності застосування технології гравітаційно-прицільного гальмування відчепів на залізницях України. Методика. Для можливості реалізації технології гравітаційно-прицільного гальмування відчепів запропоновано сортувальний пристрій зі спеціальною конструкцією плану і профілю. Обґрунтування доцільності застосування вказаної технології базується на використанні методів імітаційного моделювання, аналізі отриманих результатів розрахунку показників процесу скочування розрахункових бігунів та порівнянні сортувальних пристроїв традиційної і нової конструкції з позиції необхідності застосування на них окремих засобів, пристроїв і систем, що є елементами технічного оснащення. Результати. Доведено можливість застосування технології гравітаційно-прицільного гальмування відчепів на основі результатів імітаційного моделювання скочування розрахункових бігунів. Виявлено основні переваги вказаної технології з...
    
 • ПИТАННЯ
         ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
         СТІЙКОСТІ
         ПРОЦЕСІВ
         ЗАЛІЗНИЧНИХ
         ПЕРЕВЕЗЕНЬ
         НА ОСНОВІ
         ПІДВИЩЕННЯ
         НАДІЙНОСТІ
         СТРІЛОЧНИХ
         ПЕРЕВОДІВ

  • Authors: В. М. ОСОВИК
   Pages: 57 - 64
   Abstract: Мета. Вимогами до сучасних залізничних перевезень являються підвищення їх ефективності та стійкості стосовно характеристик пропускної спроможності, а також безпеки процесів експлуатації технічних систем, зниження впливу транспорту на навколишнє середовище ін. Забезпечення стійкості перевезень зв’язане з технічною надійністю інфраструктури, зокрема процесами експлуатації стрілочних переводів або їх складових, парків електричних двигунів (ЕД). Підвищення ефективності зазначених процесів не можливе без розвитку комплексних систем автоматизації щодо експлуатації парків технічних систем – АСЕД. Стаття присвячена питанням удосконалення АСЕД в частині методів планування черговості діагностування та ремонтів ЕД з урахуванням впливу на стійкість параметрів пропускної спроможності та ефективності процесів перевезень, різної відповідальності елементів залізничної інфраструктури. Удосконалені моделі і методи автоматизованого управління процесами експлуа...
    
 • НЕЧІТКІ
         МОДЕЛІ
         УПРАВЛІННЯ
         ЕКСПЛУАТАЦІЄЮ
         ТЕХНІЧНИХ
         СИСТЕМ ДЛЯ
         ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
         СТІЙКОСТІ
         ЗАЛІЗНИЧНИХ
         ПЕРЕВЕЗЕНЬ

  • Authors: В. В. СКАЛОЗУБ, О. П. ІВАНОВ, О. М. ШВЕЦЬ
   Pages: 65 - 71
   Abstract: Мета. Вирішення завдань із забезпечення ефективності, надійності та безпеки процесів експлуатації технічних систем (ТС), спрямованих на підвищення стійкості залізничних перевезень, потребує урахування комплексу умов невизначеності. У статті розроблені або удосконалені нечіткі моделі і методи управління процесами експлуатації парків ТС, зокрема електричних двигунів (ЕД) стрілочних переводів, призначені для підвищення рівня пропускної спроможності залізничної мережі. Удосконалено методи планування черговості діагностування та ремонтів ЕД. Моделі призначені для систем автоматизованого управління експлуатацією парків ТС. Вони повинні враховувати різну форму інформації про технічний стан засобів транспортної системи (статистична, нечітка), забезпечувати можливості адаптації параметрів процедур планування, бути придатними для застосування інтелектуальних методів управління парками ТС. Методика. Розробки проведені на основі даних моніторингу та діагносту ...
    

 •        УДОСКОНАЛЕННЯ
         ПІДХОДУ ДО
         РОЗРАХУНКУ
         РАЦІОНАЛЬНИХ
         ПАРАМЕТРІВ
         ПРОЦЕСУ
         ОБРОБКИ
         ВАГОНОПОТОКІВ
         У СИСТЕМІ
         «СОРТУВАЛЬНА
         СТАНЦІЯ –
         ВАНТАЖНА
         СТАНЦІЯ –
         РАЙОННІ
         ПАРКИ
         ПОРТУ»

  • Authors: Г. І. ШЕЛЕХАНЬ
   Pages: 72 - 78
   Abstract: Мета. Метою статті є підвищення ефективності процесу обробки вагонопотоків у системі «Сортувальна станція – вантажна станція – районні парки порту» шляхом удосконалення наукового підходу до розрахунку його раціональних параметрів. Методика. Для визначення раціональних параметрів процесу обробки вагонопотоків у системі визначено заходи з підвищення ефективності технології обробки вагонопотоків, що будуть застосовані у системі. Для отримання результатів їх впровадження створено математичну модель, яка відображає величину ефективності цих заходів. У якості критерію оптимальності прийнято мінімум долі експлуатаційних витрат на обробку вагонопотоків у системі. Керуючими параметрами є обсяги вагонопотоків з пріоритетною і звичайною обробкою, кількість груп вагонів, що подаються у районні парки порту, та кількість вагонів у кожній такій подачі. Обмеження на керуючі параметри визначили область допустимих рішень у вигляді системи лінійних нерівностей. Результ&...
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2015