for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Journal Cover Транспортні системи та технології перевезень
  [0 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 2222-419X
   Published by Dnipropetrovsk National University Homepage  [6 journals]
 • УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИБОРУ
         МАРШРУТІВ ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАНТАЖІВ ВІД
         ПУНКТІВ ВИДОБУТКУ ДО МІСЦЬ ПЕРЕРОБКИ

  • Authors: М. О. БАБ’ЯК, П. П. БАНДРІВСЬКИЙ, Т. І. ФЕДУНЬ
   Pages: 4 - 8
   Abstract: Ринкові умови господарювання вимагають професійного підходу до управління перевізними процесами в організаційному розвитку для забезпечення здорової конкурентоздатності. У зв’язку з політичною ситуацією, що склалася в нашій державі велика кількість маршрутів слідування вантажопотоків, які традиційно використовувалася, не можуть задовольнити потреби користувачів залізничного транспорту, наприклад, у ситуації, що склалася на видобувних підприємствах Луганської та Донецької областей.У роботі наведено приклад розв’язку нового виду транспортної задачі в мережевій постановці, що враховує обмеження довжини приймально-відправних колій, маси складу та характеристики локомотива.Застосування запропонованого нами методу розв’язування транспортної задачі за допомогою MS Excel надбудови «Пошук розв’язку» дає змогу оптимізації плану перевезень однорідних вантажів в транспортних системах, за рахунок чого з’являється можливість більш обґрунтовано аналізувати ефективн&#...
    
 • УДОСКОНАЛЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ
         ТЕХНОЛОГІЙ ВИКОНАННЯ ПОЇЗНОЇ РОБОТИ НА
         СОРТУВАЛЬНИХ СТАНЦІЯХ

  • Authors: О. О. БАРДАСЬ
   Pages: 9 - 15
   Abstract: Мета. Метою даної роботи являється удосконалення нейромережевої моделі вибору колії приймання поїзда на сортувальну станцію за рахунок врахування прогнозу розвитку поїзної ситуації та вибору раціональних параметрів архітектури нейронної мережі. Методика. В якості моделі вибору колії приймання поїзда обрано штучну нейронну мережу. Формування вектора вхідних параметрів пропонується виконувати на основі даних АСК ВП УЗ-Є. З метою врахування прогноз розвитку поїзної ситуації на станції та на підходах до станції пропонується виконати декомпозицію нейронної мережі із виділенням блоку прогнозування руху та блоку безпосереднього вибору колії приймання. Результати. Представлена комплексна нейромережева модель дозволяє враховуючи прогноз прибуття поїздів та прогноз розвитку ситуації в парку приймання, визначати раціональні колії для приймання поїздів. При цьому прогноз прибуття поїздів представляється в явному вигляді, а прогноз розвитку ситуації в парку – в нk...
    
 • МЕТОДИКА ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ
         ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ
         ПАРАМЕТРІВ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ

  • Authors: Р. В. ВЕРНИГОРА, В. В. МАЛАШКИН
   Pages: 16 - 25
   Abstract: У статті наведено методику оцінки та визначення ефективних варіантів проектних рішень, спрямованих на удосконалення технічних та технологічних параметрів залізничних станцій. Вказану задачу пропонується вирішувати як задачу векторної оптимізації.При удосконаленні техніко-технологічних параметрів залізничних станцій розробляються можливі варіанти відповідних організаційно-технічних заходів. Кожний варіант може бути охарактеризований двома інтегральними показниками: кількісним (наприклад, витратами на реалізацію варіанту) та якісним (наприклад, переробна спроможність станції). Задача полягає у визначенні таких варіантів проектних рішень, реалізація яких забезпечувала б найбільшу ефективність (оптимальне значення якісного показника) при певному (заданому) значенні кількісного показника (обсягах витрат).Якісні та кількісні показники, що оцінюють кожний з проектів удосконалення станції, пропонується визначати з використанням розробленої авторами ергатич...
    
 • ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ РОЗДІЛЕННЯ ВІДЧЕПІВ НА
         НЕМЕХАНІЗОВАНИХ ГАЛЬМОВИХ ПОЗИЦІЯХ

  • Authors: С. В. ГРЕВЦОВ
   Pages: 26 - 32
   Abstract: Мета. Метою дослідження є аналіз умов роботи регулювальників швидкості скочування відчепів та встановлення конфігурації області допустимих режимів гальмування відчепів на сортувальних гірках з башмачними гальмовими позиціями. Методика. При виконанні дослідження використовувались методи обстеження залізничних станцій та методи теорії гіркових процесів. Результати.  Башмачні гальмові позиції на сортувальних коліях є додатковими елементами немеханізованих сортувальних гірок, де необхідно виконувати перевірку умов розділення відчепів. Через значну тривалість регулювання швидкості відчепу у порівнянні з заняттям стрілок та уповільнювачів обмеження по розділенню на башмачних гальмових позиціях є більш жорсткими у порівнянні з обмеженнями на спускній частині гірки. У зв’язку з цим при визначенні потрібного штату регулювальників необхідно виконувати перевірку переробної спроможності гірок. Наукова новизна. В результаті виконаних досліджень впе&#...
    
 • ТРИВАЛІСТЬ МАНЕВРОВИХ ПЕРЕСУВАНЬ
         ПООДИНОКОГО ЛОКОМОТИВА ТА ЧИННИКИ, ЯКІ
         НА НЕЇ ВПЛИВАЮТЬ

  • Authors: І. Л. ЖУРАВЕЛЬ, В. В. ЖУРАВЕЛЬ
   Pages: 33 - 38
   Abstract: Мета. В ринкових умовах важливою задачею для залізничного транспорту України є підвищення продуктивності праці та зменшення експлуатаційних витрат. Одним з розв’язань цього питання є вірне нормування тривалості виконання маневрових операцій. Розрахунки за чинною методикою нормування маневрової роботи дають неадекватні результати на коротких відстанях. Усунення даного недоліку є актуальною задачею. Методика. Для отримання залежності значень тривалості руху поодинокого локомотива від відстані маневрового пересування використано вдосконалений аналітичний метод нормування та регресійне моделювання. Результати. Встановлено, що за коротких відстаней не можна досягти швидкості, яка встановлена нормативними документами. Визначено тривалість маневрових пересувань, яка відповідає фактичній швидкості руху поодинокого локомотива, та отримано регресійні моделі для нормування такої тривалості. Наукова новизна. Досліджено вплив довжини маневрового пересу&#...
    
 • МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ВАНТАЖОПОТОКІВ
         НА НАПРЯМКАХ ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ
         ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ У МІЖНАРОДНОМУ
         СПОЛУЧЕННІ

  • Authors: Д. Н. КОЗАЧЕНКО, Б. В. ГЕРА, В. В. СКАЛОЗУБ, Ю. Н. ГЕРМАНЮК
   Pages: 39 - 47
   Abstract: Мета. Метою дослідження є побудова математичної моделі розподілу вантажопотоків на залізничних мережах в умовах, коли має місце конкуренція між окремими елементами мережі за вантажопотоки. Методика. Вирішення задачі виконано з використанням методів теорії графів і теорії ігор. Результати. В якості моделі залізничної мережі використаний орієнтований параметричний граф, вершинам якого у відповідність поставлені пункти навантаження і вивантаження, а також транзитні пункти; дугам у відповідність поставлені залізничні ділянки між вершинами. На графі задаються обсяги навантаження, вивантажувальні здатності, вартості вантажів в початкових і кінцевих пунктах, вартості перевезення та пропускні спроможності дуг. У процесі організації перевезень вантажів беруть участь активні суб'єкти двох типів: вантажовідправники і вантажоперевізники. Вибір маршруту перевезення окремим вантажовідправником здійснюється з умови отримання максимального прибутку на підставі рі...
    
 • ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ З
         КОНТЕЙНЕРАМИ В УМОВАХ
         ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИХ ВУЗЛІВ ЗА УЧАСТЮ
         ЗАЛІЗНИЦЬ

  • Authors: Д. В. ЛОМОТЬКО, О. В. ДЕРЕВ’ЯНКО, П. О. ДВОРЕЦЬКИЙ
   Pages: 48 - 54
   Abstract: Виконано статистичний аналіз кількісних та якісних показників роботи з контейнерами у транспортному перевантажувальному вузлу. Запропоновано підвищити ефективність роботи перевантажувального залізничного вузла за рахунок впровадження єдиної інформаційно-керуючої системи роботи із контейнерами. В умовах перевантажувального вузла М встановлено термін окупності інформаційної системи на рівні 4 роки. З урахуванням економічних розрахунків показано можливість впровадити логістичні технології взаємодії видів транспорту при перевезенні вантажів у контейнерах.
    
 • ДОСТАВКА ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЦЕЮ З
         УРАХУВАННЯМ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ
         ПЕРЕГОНІВ ЯК ЗАДАЧА ВЕКТОРНОЇ
         ОПТИМІЗАЦІЇ

  • Authors: А. Ю. ПАПАХОВ, Н. А. ЛОГВИНОВА
   Pages: 55 - 60
   Abstract: Метою даної роботи є розробка математичної моделі організації вагонопотоків в вантажні поїзда на підставі векторної оптимізації з урахуванням пасажирських перевезень і обмеження щодо пропускної спроможності перегонів. Основною задачею дослідження є розподіл вантажних та пасажирських поїздопотоків на мережі залізниць з урахуванням обмеження пропускної спроможності перегонів. Об'єктом дослідження виступає мережа залізничного полігону з вершинами на технічних станціях. Предметом дослідження є розподіл пасажирських та вантажних поїздопотоків по залізничній мережі. Методом дослідження є теорія функцій безлічі і векторна оптимізація. Наукова новизна полягає в пропозиції нового методу вирішення задачі ранцевого типу, який може бути використаний при розрахунку плану формування одногрупних наскрізних поїздів і дозволяє відмовитися від булевих змінних і вирішувати звичайну задачу оптимізації по множників Лагранжа.
    
 • СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ
         БЕЗПЕКОЮ НА ЗАЛІЗНИЦІ

  • Authors: Г. Г. СИДОРЕНКО, О. А. НИКИФОРОВА, О. В. АНТОНЮК
   Pages: 61 - 66
   Abstract: В статті дана комплексна оцінка впливу людського чинника на стан безпеки на залізничному транспорті. Проаналізовано юридичні критерії відповідальності за порушення вимог безпеки. Була розглянута технічна складова причин травматизму з вини людини. Для розуміння можливостей запобігання людського чинника в транспортній галузі необхідно розглядати його шляхом системного аналізу механізмів, що забезпечують успішні компроміси під час роботи на межі характеристик системи, а не на випадках збоїв. Тобто, необхідно орієнтуватися на експлуатацію залізничного транспорту в нормальних умовах, а не лише під час надзвичайних подій та інцидентів. Перераховані в статті причини можливої неуспішності програм зі зниження впливу людини можна нейтралізувати шляхом використання оптимальних принципів ефективного управління.
    
 • ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ
         СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЗАЛІЗНИЦЬ

  • Authors: О. И. ХАРЧЕНКО
   Pages: 67 - 72
   Abstract: Мета. Метою даної статті є оцінка параметрів, які характеризують сталий розвиток залізниць. Методика. На підставі структури залізниць з позиції матеріально-технічної бази для обслуговування вантажопотока, характеристик попиту на транспортне обслуговування, а також з урахуванням характеристик існуючої транспортної мережі проводиться обґрунтування чисельних значень ряду техніко-експлуатаційних та техніко-економічних показників, які характеризують раціональний з позиції  сталого розвитку варіант функціонування залізниць. Результати. Оцінка параметрів, які характеризують сталий розвиток залізниць, дозволила розробити імітаційну модель функціонування залізниць. Наукова новизна. Імітаційна модель функціонування залізниць містить функції оптимізації розподілу вантажної роботи по станціям, розрахунку оптимальної кількості обслуговуючих механізмів, а також оптимального розподілу грошових коштів за напрямками сталого розвитку, а також дозволяє вра...
    
 • ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
         ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАСАЖИРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ
         УКРАЇНИ

  • Authors: П. О. ЯНОВСЬКИЙ
   Pages: 73 - 79
   Abstract: Важливість пасажирського транспорту в економічно розвиненому суспільстві є ключовою темою статті. Пасажирські перевезення виконуються різними видами транспорту, при цьому місце, роль і географія використання кожного з них залежать від багатьох факторів. Максимальна якість і задоволення потреб населення в перевезеннях в основному забезпечується раціональним та економічним застосуванням технології. Пасажири з врахуванням якості транспортних послуг обирають вид транспорту, що врешті й формує транспортні витрати.Конкуренція призводить до покращення якості обслуговування транспортом пасажирів і підвищення ефективності всіх компонентів системи. Умови виконання перевезень є складними та характеризуються постійними змінами в розмірах, підвищенням вимог до реалізації та проведенням політики енергозбереженості, ефективністю використання основних засобів транспорту та відсутністю амортизації. За наявності об’єктивних і суб’єктивних труднощів, які пов’язані &#...
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.157.19.94
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2016