for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia
  [0 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 2014-1386 - ISSN (Online) 2014-1386
   Published by Universitat de Barcelona Homepage  [29 journals]
 • Precisions sobre les àrees dialectals en el català del nord del
         País Valencià

  • Abstract: Passats trenta anys des de l’aprovació de la llei d’ús i ensenyament del valencià i considerant els canvis socials i culturals de la nostra societat, tenint en compte la inevitable desaparició de les generacions nascudes abans de la guerra civil, decidírem dur a terme una petita enquesta dialectal centrada en els pobles que van conformar el castell o setena de les Coves de Vinromà. Set pobles i d’altres situats al sud en els límits del Maestrat històric, amb la finalitat de comprovar la vitalitat del lèxic en les diferents formes i variants fonètiques, delimitar i precisar-­‐‑ ne l’abast territorial i extraure conclusions relacionades amb dominis senyorials medievals, repoblació o amb àrees geogràfiques i centres d’influència.
   PubDate: 2015-08-23
   Issue No: Vol. 2014 (2015)
    
 • Rescatando a Baiter: A propósito de la origo de Marco Celio Rufo
         (Cic. Cael. 5)

  • Authors: Diana Gorostidi
   Abstract: El objetivo del texto es recuperar la intuición de Johan Georg Baiter (1801-­1877) que propuso Tusculum (Lacio, Italia) como patria de origen de Marco Celio Rufo enmendando una corruptela en la edición orelliana del Pro Caelio ciceroniano. Esta conjetura, desestimada en todas las ediciones posteriores del texto, ha sido recientemente confirmada gracias al hallazgo de un epígrafe que documenta por vez primera en la ciudad lacial un magistrado M. Caelius de época tardorepublicana.
   PubDate: 2015-06-20
   Issue No: Vol. 2014 (2015)
    
 • Neptis Imperatoris Constantinopolitani. Les vicissituds d'un parentiu
         equívoc

  • Authors: Ernest Marcos Hierro
   Abstract: Aquest article examina l’ús de la paraula llatina neptis en les fonts historiogràfiques i en la documentació dels regnes hispànics medievals amb l’objecte d’establir que el seu significat equívoc –néta o neboda– ha estat determinant per donar legitimitat a la versió sobre la vida d’Eudòcia Comnena de Montpeller difosa per la col∙lecció de vides i razós dels trobadors occitans i pel Llibre dels Fets del rei Jaume el Conqueridor.
   PubDate: 2015-06-20
   Issue No: Vol. 2014 (2015)
    
 • Descendents romànics peninsulars de lèxic paleohispànic:
         una proposta problemàtica

  • Abstract: El treball analitza uns quants termes procedents de les llengües paleohispàniques que apareixen en diversos autors llatins. D’altra banda, hom en fa un seguiment històric en les llengües hispàniques actuals, tot assenyalant-­ne les primeres datacions.
   PubDate: 2015-06-20
   Issue No: Vol. 2014 (2015)
    
 • Del país de las hadas a las hogueras diabólicas

  • Authors: Coral Cuadrada
   Abstract: Esta aportación reflexiona sobre la evolución de los seres míticos y fantásticos de las hadas, propios de las leyendas, el folclore y la literatura, hasta la figura de la bruja malvada condenada por los inquisidores y demonólogos de la baja edad media y primera modernidad. La metodología seguida ha sido la de la utilización de fuentes varias: tratados de demonología, manuales de inquisidores, penitenciales, poesía cortés y artúrica, leyendas y excavaciones arqueológicas. Los enfoques interpretativos se enmarcan en la historia de las mentalidades, la sociología religiosa, la historia de las mujeres y la antropología cultural. Las preguntas planteadas han sido: ¿desde cuándo y porqué algunas mujeres son llamadas brujas y se equiparan a las mediadoras del diablo? ¿las gentes creían en seres fantásticos? ¿las mujeres mágicas fueron siempre maléficas? ¿cuando se convierten en tales? Cuestiones todas ellas que se reducen a una: ¿cuándo las hadas se convierten en brujas? O en otra más: ¿desde cuándo las mujeres reales se identifican a los seres imaginarios?
   PubDate: 2015-06-17
   Issue No: Vol. 2014 (2015)
    
 • Del nom viu a l’arxiu. Alguns exemples d’antropònims
         ocults

  • Abstract: Esbrinar el significat dels topònims exigeix, primerament, el coneixement del lloc a través del treball de camp i la consegüent enquesta realitzada sobre el terreny. Altrament, l’estudi dels documents d’arxiu se’ns ofereix com un element imprescindible per a la correcta comprensió i interpretació dels noms de lloc. Sovint, són els documents antics els elements capaços de treure’n l’aigua clara d’errònies etimologies populars o d’evolucions fonètiques que han desdibuixat el sentit primer d’aquell indret. En el present article mostrem quatre exemples ben aclaridors sobre els beneficis de la documentació en la interpretació dels topònims.
   PubDate: 2015-06-17
   Issue No: Vol. 2014 (2015)
    
 • El petit vocabulari de Benassal de Carles Salvador en el Diccionari
         català-valencià-balear i en el Diccionari etimològic i
         complementari de la llengua catalana (DECat) de Joan Coromines

  • Authors: Maria-Reina Bastardas i Rufat
   Abstract: En aquest estudi ens proposem de traçar quin ha estat l’ús que s’ha fet dels materials lèxics recollits pel gramàtic, literat i pedagog Carles Salvador (1893-­1955) a la localitat de Benassal (Maestrat) en la lexicografia catalana de referència pel que fa a dialectologia i etimologia, el DCVB i el DECat.
   PubDate: 2015-06-17
   Issue No: Vol. 2014 (2015)
    
 • Elements d’anàlisi entre el Diccionari ortogràfic (1931),
         de Pompeu Fabra i el Vocabulari ortogràfic valencià (1933), de
         Carles Salvador (II)

  • Abstract: El treball presenta una anàlisi lexicogràfica entre una de les obres, Diccionari ortogràfic (1931), del codificador de la llengua catalana, P. Fabra, i una altra, Vocabulari ortogràfic valencià (1933), d’un dels principals difusors del fabrisme al País Valencià, C. Salvador. Tanmateix, la lexicografia fabriana consultada per Salvador per a la confecció del vocabulari no se circumscriu al diccionari del 1931 sinó que també hi intervé el Diccionari ortogràfic abreujat (1916). L’estudi de la macroestructura i la microestructura determina la influència i la relació d’aquestes obres. Aquest treball és la continuació de l’aparegut a Pradilla Cardona, Miquel Àngel (ed.) (2012), Fabra, encara (Actes del III Col·loqui Internacional "La lingüística de Pompeu Fabraʺ Tarragona, 17, 18, 19 de desembre de 2008), Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, Biblioteca Filològica, LXXIII, 353‑365. En aquesta publicació ja s’anunciava que no es publicava l’article sencer, per manca d’espai, els apartats previs es poden consultar en la referència donada.
   PubDate: 2015-06-17
   Issue No: Vol. 2014 (2015)
    
 • La presència de la tradició lexicogràfica valenciana en el
         Diccionari Normatiu Valencià (DNV): l’exemple del
         "Vocabulario Valenciano-Castellano" de Cabrera (1868/1899)

  • Authors: Emili Casanova
   Abstract: L’article vol avaluar la importància de la presència i aprofitament de les fonts lexicogràfiques del segle XIX en el Diccionari Normatiu Valencià, diccionari que ha augmentat en més de 20.000 vocables el DIEC. Per a tal fi, pren com a mostra un petit Vocabulario valenciano-­castellano de 1868, que, en una època de forta castellanització i de menyspreu de l’idioma propi com a fet cultural, arreplega una bona part dels lexemes valencians de diferent etimologia i forma que el seus equivalents castellans amb l’objectiu d’ajudar a aprendre i millorar el castellà dels valencians, seguint una tradició que arranca en el segle XVIII amb Carles Ros, 1764 i seguix en Salvà, 1838. El contrast entre el DNV i el Vocabulario és el gros de l’article, on es veu com els lexemes tradicionals valencians presents en el XIX i vius encara hui en gent de la primera generació són integrats en el nou diccionari normatiu valencià de l’AVL, seguint un dels principis guia de la seua tasca: la integració dels mots tradicionals vius en la normativa valenciana, generalment, en esta primera fase, com a formes secundàries.
   PubDate: 2015-06-17
   Issue No: Vol. 2014 (2015)
    
 • L'hàbit de la dificultat. Wilhelm Von Humboldt i Carles Riba
         davant l'Agamèmnon d'Èsquil

  • PubDate: 2015-06-17
   Issue No: Vol. 2014 (2015)
    
 • Ferrer Saiol, traductor de Pal·ladi

  • Authors: Raimon Sebastian Torres
   PubDate: 2015-06-17
   Issue No: Vol. 2014 (2015)
    
 • Estudio, traducción anotada y edición crítica del ‘Et
         sofer de David Qimhi. Repensando su autoría

  • PubDate: 2015-06-17
   Issue No: Vol. 2014 (2015)
    
 • A note on the "Thrax" of Euphorion: SH 15.II.1FF.

  • Authors: Josep Antoni Clua Serena
   Abstract: This paper tries to consider the Archaic or Classical origins of Dike or dike, starting by Hesiod and Aeschylus or some indexes which show its religious meaning, and its evolution from the “religious” treatment to the “exemplum” by Euphorion in his “curse poem” the Thrax. Although the probable ironical nature of the Thrax would suggest that Dike is a literary rather than religious figure, it is difficult to support so, because the poem may well be something of a mock-­‐‑ complaint on either a dog or another pet animal, but this does not imply that Dike, as a figure, is not serious. The relevant lines of the poem (SH 415.ii.1ff.) are quite serious in themselves: Dike and Themis are introduced as powerful divine entities regulating human life. But references to the possible “dog” in the Thrax may involve “l´énigme par fragmentation” and this shows the importance attached to “enigma” in Greek texts, as well as in the Thrax, according to Hurst´s proposal.
   PubDate: 2015-06-16
   Issue No: Vol. 2014 (2015)
    
 • De nou sobre Cornèlia, mare dels Gracs

  • Authors: Marc Mayer
   Abstract: El present treball amplia les observacions que ja havíem apuntat en altres estudis sobre la figura de Cornèlia, que d’acord amb diferents fonts és recordada de forma positiva o de forma negativa. Per tal d’aclarir ambdues connotacions hem posat de relleu les fonts historiogràfiques, i en especial Plutarc, i les literàries, així com altres testimonis com ara els lapidis. A través de la figura de Cornèlia és possible veure, a més, com es varen constituir diversos tòpics com ara el rol de la matrona romana o de la influència materna en els governants i també reivindicar la rellevància del personatge com a dona cultivada.
   PubDate: 2015-06-16
   Issue No: Vol. 2014 (2015)
    
 • Notas de epigrafía y onomástica iberorromanas del Maestrat (CS)

  • Authors: Javier Velaza
   Abstract: En este trabajo presentamos algunas notas de epigrafía y onomástica sobre inscripciones halladas en la región del Maestrat (CS).
   PubDate: 2015-06-16
   Issue No: Vol. 2014 (2015)
    
 • Hostis = Exercitus: Glossa in Apocalypsin Cantabrigense 1, 177 ¿Un
         indicio sobre el origen del autor?

  • Authors: Lambert Ferreres
   Abstract: El uso de hostis con el significado de exercitus en un pasaje de la Glossa in Apocalypsin de Cambridge puede ser un indicio del origen del autor.
   PubDate: 2015-06-16
   Issue No: Vol. 2014 (2015)
    
 • A letter and some drawings of Roman coins among Pere Galès’s
         papers

  • Authors: Xavier Espluga
   Abstract: Edition of a letter belonging to Pere Galès in which two peculiar hymns are quoted and of a list of coins drawn in the back of the letter.
   PubDate: 2015-06-16
   Issue No: Vol. 2014 (2015)
    
 • En record de Pere Barreda i Edo, professor titular de Filologia Llatina de
         la Universitat de Barcelona

  • Authors: Ignasi-Xavier Adiego
   PubDate: 2015-06-15
   Issue No: Vol. 2014 (2015)
    
 • Romanització del relat i art de l'expressió en Valeri Flac

  • Authors: Josep Lluis Vidal
   Abstract: Valeri Flac, en el seu poema èpic Argonautica, té com a models visibles, en quant a la matèria, el poema èpic hel·∙lenístic d’Apol·∙loni de Rodes i, en quant a la forma, el model indiscutible de L’Eneida de Virgili. Pel que fa al tema, Valeri intenta acomodar-­‐‑lo als interessos romans del moment inserint en el relat mític referències contemporànies. Pel que fa a la forma, la voluntat neoclàssica o, si es vol, neovirgiliana de Valeri, com la dels altres èpics flavis, és indiscutible. Valeri llegeix Apol·∙loni a través de la lent de Virgili, però els impulsos que havia aportat a la literatura romana la generació anterior, la de l’època neroniana, especialment Sèneca i Lucà, actuen de forma latent en el seu poema Argonautica i s’oposen, amb major o menor violència, o s’adapten, amb major o menor equilibri, a la conscient vocació neoclàssica. Aquesta tensió (en aquest article se n’examinen alguns exemples) caracteritza l’art de l’expressió de Valeri.
   PubDate: 2015-06-15
   Issue No: Vol. 2014 (2015)
    
 • Tácito, Provincialis y ¿Provenzal?

  • Authors: Xaverio Ballester
   Abstract: El inusual empleo de prælegere (Agr. 38,4; ann. 2,79,1; ann. 6,1,1) en Tácito con el sentido de ‘circunnavegar -­‐‑ costear’ se da con seguridad únicamente en dos otros autores narbonenses: Rutilio y Ennodio. Este particular detalle se suma a otros indicios que apuntan a un origen del historiador en la provincia de la Galia narbonense.
   PubDate: 2015-06-15
   Issue No: Vol. 2014 (2015)
    
 • L'edició de documents medievals: problemes, recursos i
         solucions. El cas de les dobles edicions

  • Abstract: En aquest treball mostrem diferents recursos i solucions que el filòleg d’avui en dia té al seu abast per aclarir el sentit d’un document i donar-­ne el text exacte. Així, proposem la confrontació de dobles edicions d’un mateix text, dobles edicions de les quals sovint se’n desconeix l’existència i que exemplifiquem en el testament del prevere Ramir i la seva publicació sacramental. En concret, comparant simplement les dues edicions és possible corregir deturpacions i distraccions dels editors així com completar el text allà on el mal estat del diploma no en permet la lectura. La consulta imprescindible dels originals permet corroborar les nostres hipòtesis sobre lectures i restitucions de text i entendre d’on sorgeixen els errors, sovint d’una defectuosa solució d’abreviatures i de salts d’ull, respectivament.
   PubDate: 2015-06-15
   Issue No: Vol. 2014 (2015)
    
 • La dedicació de Pere-Enric Barreda a l’estudi i la
         vindicació de Carles Salvador

  • Authors: Vicent Pitach i Almela
   Abstract: Aquest treball documenta l’admiració que va sentir Pere‑Enric Barreda per Carles Salvador, el fabrista valencià vinculat a Benassal. Amb el suport de Sofia Salvador, Barreda va dur a terme una tasca admirable de datació i estudi de la vida i l’obra del mestre de Benassal, una dedicació que mai no va abandonar, fins a la mort. Com a garantia de la custòdia i la projecció social del llegat salvadorià fou instituïda la Fundació Carles Salvador, en la dinàmica de la qual Barreda tingué un paper rellevant.
   PubDate: 2015-06-15
   Issue No: Vol. 2014 (2015)
    
 • Els espais de comunicació col·lectiva i el seu aprofitament
         didàctic pel Món Clàssic: dels fòrums d'Intranet
         a les xarxes socials

  • Abstract: El present article explora els mitjans de comunicació col∙lectiva de què disposen els entorns virtuals i les seves possibles aplicacions a la didàctica. Es parteix dels espais de comunicació que estan presents a l’entorn virtual universitari, com són els fòrums de les intranets i de les noves plataformes educatives, però també s’analitza l’ús de les xarxes socials i la seva presència, cada cop més habitual, en àmbit acadèmic. Finalment, es presenta un cas d’estudi basat en una experiència didàctica amb el fòrum de debat per alumnes de Cultura Clàssica. Com a resultat, s’ofereix una perspectiva complementària a les observacions ja existents sobre les dinàmiques d’aprenentatge en espais col∙lectius i es fa l’aportació d’una realitat concreta, a través de la qual es pot comprovar com l’ús aquests espais genera noves possibilitats formatives.
   Issue No: Vol. 2014
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2015