for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Journal Cover Forum Oświatowe
  [0 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 0867-0323 - ISSN (Online) 0867-0323
   Published by U of Lower Silesia Press Homepage  [1 journal]
 • Recenzja książki Agnieszki Nowak-Łojewskiej: Od szkolnego przekazu do
         konstruowania znaczeń. Wiedza społeczna młodszych uczniów z
         perspektywy nauczyciela (Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu
         Zielonogórskiego, 2011), ss. 348

  • Authors: Dorota Duda
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Recenzja książki Agnieszki Gromkowskiej-Melosik: Elitarne szkolnictwo
         średnie: między reprodukcją społeczno-kulturową a ruchliwością
         konkurencyjną (Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama
         Mickiewicza, 2015), ss. 475

  • Authors: Kamila Socha
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Jubileusz 35-lecia Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Konferencja
         Naukowa: Tożsamość Pedagogiki. Towarzyskość – Etyczność –
         Wspólnotowość, Warszawa, 11 maja 2016 r.

  • Authors: Justyna Miko-Giedyk, Agnieszka Szplit
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Symbolika objawu psychosomatycznego u dziecka – studium przypadku

  • Authors: Małgorzata Mądry-Kupiec
   Abstract: Artykuł porusza problematykę chorób psychosomatycznych u dzieci, które coraz częściej występują i przejawiają się w szkole, czego przykładem jest omówiony przypadek Kasi. W powstawaniu tego rodzaju schorzeń dominującą rolę odgrywa psychika, a szczególnie nierozwiązane konflikty, urazy i, wiążące się z nimi, niewyrażone negatywne emocje. Dziecko chore psychosomatycznie cierpi nie mniej niż chory somatycznie, a bolący narząd symbolicznie odnosi się do problemu, z jakim dziecko musi się zmierzyć.Jak odczytać tę symbolikę i w jaki sposób pomóc dziecku choremu psychosomatycznie w szkole, to jedna z kilku kwestii, poruszonych w tym artykule.
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Porównawcze spojrzenie na postrzeganie fizycznej i psychicznej
         dostępności w perspektywie integracji osób z niepełnosprawnościami w
         społeczeństwie Beduinów w regionie Negew

  • Authors: Ibraheem Abu AJAJ
   Abstract: Do tej pory zagadnieniu dostępności wśród osób z różnymi niepełnosprawnościami żyjących w społeczeństwie arabskim ogólnie, a w społeczeństwie Beduinów w szczególności, poświęcono niewiele badań. Prezentowane w artykule badania to pionierskie studium pilotażowe, które skupia się na kwestii dostępności wśród osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie Beduinów w regionie Negew. Badania zgłębiają problem dostępności oraz główne potrzeby osób z niepełnosprawnościami żyjących w uznanych społecznościach. W toku badań przeprowadzono sto (100) wywiadów z osobami z niepełnosprawnościami żyjącymi w regionie Negew. Część badanych była członkami społeczności uznanych, a część społeczności nieuznanych. Z wyników badań wyłania się ponury i trudny obraz psychicznego i społecznego stanu osób z niepełnosprawnościami w kontekście dostępności instytucji oświatowych i publicznych.
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Racjonalny strach? O pedagogii lęku w dyskursie publicznym

  • Authors: Helena Ostrowicka, Aleksandra Rzyska
   Abstract: Celem artykułu jest ukazanie rezultatów krytycznej analizy i interpretacji polemiki na temat obowiązkowych szczepień, toczonej na łamach tygodnika „Polityka” w 2012 roku. Na podstawie analizy strategii dyskursywnych, zastosowanych w badanym tekście, stwierdzono konstytutywną rolę strategii autoryzacji, która – wobec nadmiaru zastosowanych przez polemistów środków retorycznych oraz sile „retoryki wykluczania” – paradoksalnie zrodziła „problem” autorytetu. Uzyskane rezultaty omówione zostały z perspektywy pedagogicznej, szczególnie zainteresowanej edukacyjnymi konsekwencjami praktyk dyskursywnych i pedagogii. Ze względu na specyficzne organizacyjne i ideowe wymiary badanego dyskursu, został on zinterpretowany przez pryzmat związków perswazji i patosu w pedagogii lęku – lęku przed dyskursywnie konstruowanym WROGIEM.
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Droga do zawodu nauczyciela i motywy jej wyboru – w świetle
         autobiograficznych wypowiedzi studentów studiów pedagogicznych

  • Authors: Wanda Dróżka, Joanna Maria Madalińska-Michalak
   Abstract: W artykule przedstawiono wyniki badań jakościowych nad drogą do zawodu nauczyciela i towarzyszącymi jej motywami. W badaniach wzięto pod uwagę uwarunkowania biograficzne oraz społeczno-kulturowe i ekonomiczne. Badania zostały przeprowadzone na przełomie 2013/14 roku na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym. Objęto nimi 65 kandydatów na nauczycieli – studentów magisterskich studiów pedagogicznych na specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego.W badaniach zastosowano metodę swobodnej wypowiedzi autobiograficznej na temat. „Moja droga do zawodu nauczycielskiego. Kontekst autobiograficzny i społeczno-kulturowy”. Badania pozwoliły na zdobycie wiedzy na temat kształtowania się dróg wejścia do zawodu nauczyciela i motywacji wyboru zawodu u kandydatów na nauczycieli oraz ukazanie szerszego kontekstu jej kształtowania się i rozwoju. Wyniki badań wzbogacają wiedzę o zawodzie nauczyciela oraz o rozwoju zawodowymnauczycieli we współczesnych uwarunkowaniach.
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Krytyka umasowienia szkolnictwa wyższego w Polsce i Stanach Zjednoczonych
         – analiza dyskursu mediów masowych

  • Authors: Łukasz Stankiewicz
   Abstract: Uniwersalizację dostępu do wykształcenia wyższego uznawano za wielkie osiągnięcie krajów demokratycznych, podstawę dla ich rozwoju gospodarczego i społecznej ruchliwości. Ostatnie lata przyniosły jednak znaczą zmianę w treści narracji dotyczących szkół wyższych. Najbardziej radykalne formy krytyki zawierają sugestię, że konieczne jest dokonanie częściowego „odszkolnienia” społeczeństwa przez cofnięcie procesów umasowienia.Celem tego artykułu jest przedstawienie wyników krytycznej analizy dyskursu (KAD) odszkolnienia na podstawie źródeł pochodzących z USA i Polski. Zastosowanie KAD pozwala mi pokazać, jak te, z pozoru podobne, narracje mają u swych podstaw dwie przeciwstawne ideologie polityczne – liberalny indywidualizmu w wypadku USA i konserwatywny paternalizm w Polsce. Wskazuję też, w jaki sposób rzeczywista sytuacja absolwentów szkół wyższych stawia w wątpliwość racjonalność prognoz i planów formułowanych w obu odmianach analizowanego dyskursu.
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Indywidualność jako wyraz emancypacyjnych dążności człowieka.
         Refleksja nad koncepcją Jana Szczepańskiego

  • Authors: Tomasz Leszniewski
   Abstract: Tekst ma na celu zgłębienie socjologicznego namysłu nad rolą „czynnika indywidualnego” w procesie przemian społecznych. Nawiązując do koncepcji indywidualności Jana Szczepańskiego, ukazuje problem społecznej natury człowieka oraz negatywnych konsekwencji procesów grupowych. Nadzieją na przezwyciężenie tych ostatnich jest powrót jednostki do świata wewnętrznego, którego swoistość pozwala na krytyczny ogląd rzeczywistości społecznej. Artykuł zawiera tezę, że indywidualność człowieka, choć bazuje na potencjalnych atrybutach każdej osoby, stanowi zwieńczenie procesu rozwojowego. Jest fazą, w której jednostka jest w stanie w sposób świadomy nie tylko zmieniać własne życie – tożsamość – ale także reorganizować otaczające je środowisko społeczne. Natomiast w kontekście społeczno-kulturowym można uznać, iż kategoria indywidualności jest próbą przekroczenia obecnego dotychczas napięcia między indywidualizmem a kolektywizmem. Dotyczy bowiem problemu relacji człowieka z Innym (innością), w której potencjał indywidualności mobilizuje emancypacyjne dążności obu uczestników owego spotkania.

   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Dociekania robotnicze. Analiza filozoficzna

  • Authors: Oskar Szwabowski
   Abstract: Artykuł prezentuje kwestię dociekań robotniczych. W pierwszej części zostaje dokonana krótka charakterystyka wspomnianych dociekań oraz zarysowany zostaje ich historyczny rozwój. W części drugiej dociekania robotnicze poddane są filozoficznej analizie, koncentrującej się przede wszystkim na radykalnej wersji dociekań, czyli tak zwanych współbadaniach. Wskazane zostają pewne problemy w ich rozumieniu, relacji między radykalnym nurtem dociekań a akademicką metodologią. Na koniec określone zostaje znaczenie, jakie dociekania robotnicze mogą mieć dla pedagogiki, przede wszystkim zaś dla pedagogiki pracy.
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Ekonomia dla emancypacji: doktryny gospodarcze w Instytucie Paula Freirego

  • Authors: Piotr Stańczyk
   Abstract: Podstawowym zadaniem tego tekstu jest rekonstrukcja doktryn ekonomicznych, obecnych w Instytucie Paula Freirego, szeroko znanym z promowania i wdrażania pedagogiki emancypacyjnej w świecie. Badacze związani z krytyczną filozofią edukacji Freirego pokonują charakterystyczny dla krytycznej teorii edukacji impas poprzez udaną próbę opracowania alternatywnych rozwiązań gospodarczych, zamiast prostego rozwijania niekończącej się krytyki kapitalistycznej praktyki społecznej. Artykuł zawiera omówienie założeń pozytywnego programu ekonomicznego freirystów, ze szczególnym uwzględnieniem Solidarnej Ekonomii Ludowej oraz inkluzywnych polityk publicznych.
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Poza dyskurs kompetencji w edukacji krytycznej. „Trzeci termin” oraz
         Paula Freirego i Jacquesa Rancière’a idea dialogu
         „zapośredniczonego”

  • Authors: Karolina Starego
   Abstract: Głównym celem artykułu jest podważenie zasadności użycia języka kompetencyjnego w pedagogice krytycznej. W oparciu o literaturę przedmiotu staram się pokazać, w jaki sposób język kompetencyjny wpisuje się w indywidualistyczny paradygmat edukacyjny, a tym samym – staje się bezwartościowy dla projektu krytycznego, zainteresowanego emancypacją oraz zmianą społeczną w kierunku bardziej równego i sprawiedliwego społeczeństwa, opartego na wartościach wspólnotowych oraz solidarności. Moim zamiarem jest również zarysowanie relatywnie nowej perspektywy teoretycznej dla pedagogiki krytycznej, która, w miejsce koncentracji na dyspozycjach indywidualnych, stawia w centrum zainteresowania proces upodmiotowienia, którego istotę stanowi społeczne „my”. Warunkiem tak rozumianej edukacji jest dialog, wychodzący jednak poza tradycyjne ujęcie, rozumiane w kategoriach relacji międzypodmiotowej, w stronę idei zapośredniczenia. Opartą na tym koncepcję nazywam pedagogiką „trzeciego terminu” lub mediacji, którą wyprowadzam z teorii takich autorów, jak Jacques Rancière oraz Paulo Freire.

   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Edukacja dla wspólnoty? Krytyczna analiza podstaw programowych
         kształcenia ogólnego

  • Authors: Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec
   Abstract: W prezentowanych badaniach poszukiwano odpowiedzi na pytanie: Czy podstawy programowe kształcenia ogólnego zakładają osiągnięcie efektów uczenia się istotnych z punktu widzenia wspólnoty konstruktywistycznej (refleksyjnej, otwartej)? W badaniu skoncentrowano się na występowaniu w podstawach programowych I, II, III, i IV etapu edukacyjnego takich efektów uczenia się, które prowadzą do rozwijania kompetencji związanych z współpracą, komunikacją, autonomią, krytycznym myśleniem i odpowiedzialnością oraz partycypacją obywatelską i aktywność publiczną. Wyniki badań dowodzą, że wszystkie one są słabo reprezentowane w podstawach programowych.Badania były realizowane w ramach projektu Improving Teaching Methods for Europe, finansowanego z program UE Erasmus+ Partnerstwo Strategiczne.
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Włączanie i integracja a stygmatyzacja osób z niepełnosprawnością w
         polskiej edukacji

  • Authors: Magdalena Lejzerowicz
   Abstract: Celem podjętych rozważań jest ukazanie fenomenu różnorodności zjawiska niepełnosprawności i uczynienia z niego centrum myślenia o edukacji. Doświadczenia edukacyjne osób z niepełnosprawnością, ich opinie, potrzeby mogą stanowić podstawę rekonstrukcji czy też rekonceptualizacji kształcenia. Utrudnienia w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnością to jedna z najbardziej ograniczających barier społecznych. Kształcąc się w określonym typie szkoły, osoba z niepełnosprawnością zdobywa dostępne wykształcenie, a nie takie, które spełniałoby jej oczekiwania i aspiracje. Autorka dowodzi, że to, do czego taka osoba zostanie doskonale przygotowana w trakcie procesu kształcenia, to rola osoby z niepełnosprawnością. Niepełnosprawność staje się centralną kategorią organizującą jej życie, staje się również podstawową kategorią wpływająca na kształtowanie tożsamości społecznej i prowadzi do wytworzenia zranionej tożsamości.
   PubDate: 2016-12-09
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 184.73.21.101
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2016