for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover Forum Oświatowe
  [0 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 0867-0323 - ISSN (Online) 0867-0323
   Published by U of Lower Silesia Press Homepage  [1 journal]
 • Wprowadzenie do sekcji tematycznej

  • Authors: Hana Cervinkova, Orsolya Kalman
   PubDate: 2017-02-10
   Issue No: Vol. 28 (2017)
    
 • Edukacja historyczna w sytuacjach konfliktu. Ku sprawiedliwości okresu
         przejściowego i emancypacji

  • Authors: Shaima Muhammad
   Abstract: Strategie przejściowe stosowane podczas konfliktów często skupiają się na reformach politycznych i gospodarczych. Cole (2007) uwypukla inną ścieżkę reformy, a mianowicie edukację historyczną i jej związek z osiąganiem takich celów, jak sprawiedliwość okresu przejściowego i pokój. Badania (Foster, 2012) wskazują, że w wielu krajach podręczniki nadal przedstawiają jednotorową, nacjonalistyczną narrację o przeszłości, która propaguje pewne punkty widzenia, tłumiąc przy tym lub ignorując inne. Nasze badania stosują krytyczne podejście do edukacji historycznej, jej wpływów na konstruowanie tożsamości, jej możliwych powiązań z emancypacją i społecznymi celami edukacji oraz dyskursywnego wytwarzania oficjalnych narracji. Przedstawiamy konkretny przypadek podręczników historii w targanej konfliktami Syrii, aby uwypuklić potrzebę krytycznego kształcenia historycznego w procesie wprowadzania sprawiedliwości okresu przejściowego i demokratyzacji.
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Fenomenologiczna perspektywa na nauczanie i uczenie się ujmujące
         całościowe zjawiska. Niedawna reforma programowa w Finlandii

  • Authors: Vasileios Symeonidis, Johanna F. Schwarz
   Abstract: Niniejszy artykuł omawia ujmujący całościowe zjawiska model uczenia się i nauczania (phenomenon-based approach) z pedagogicznej perspektywy fenomenologii, czyli filozofii tego, co bezpośrednio dane. Prezentowane podejście stało się fundamentem nowej podstawy programowej dla szkół podstawowych w Finlandii, która oficjalnie wprowadza multidyscyplinarne moduły kształcenia przewidujące okresy realizacji projektów poświęconych całościowym zjawiskom. W artykule pokazujemy, jak to konkretne podejście wbudowane zostało w program nauczania, jakie jest jego teoretyczne zakotwiczenie i jak powiązane jest ono z konstruktywizmem. Zgłębiamy również jego implikacje dla nauczania i uczenia się w optyce fenomenologicznej. Na zakończenie przedstawiamy wniosek, że kluczowym czynnikiem w osiąganiu celów edukacyjnych jest właściwe sprzężenie między nauczaniem a uczeniem się. Uczniowie stanowią czynnik procesu uczenia się, ale niekoniecznie sami proces ten inicjują; nauczyciele, podobnie, nie mogą go w pełni samodzielnie przeprowadzić. A zatem aby przywrócić uczenie się pedagogice, musimy zrozumieć przestrzeń między nauczaniem a uczeniem się.
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Niepełnosprawność i etyka. Akcja protestacyjna
         rodziców w Polsce

  • Authors: Agnieszka Lena Licznerska
   Abstract: W 2014 r. ukazał się artykuł Janiny Paradowskiej na temat akcji protestacyjnej rodziców dzieci niepełnosprawnych. Rodzice wraz z dziećmi uczestniczyli w strajku okupacyjnym w budynku polskiego Sejmu. Paradowska napisała, że miała mieszane uczucia na temat tego wydarzenia. Autorka rozważała poczucie niesprawiedliwości ukryte w tym sformułowaniu. Argumentację oparła na modelu współczesnego sposobu myślenia, opracowanego przez Iris Murdoch. Angielska filozof zaproponowała alternatywny sposób myślenia na temat doświadczeń wykraczających poza nasze możliwości zrozumienia. Ludzie niepełnosprawni zawsze byli w Europie marginalizowani, a teraz dzieci niepełnosprawne mają stać się częścią nauczania włączającego. Jakie czynniki mogą mieć wpływ na ich nauczanie?
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Nauczyciele w zamęcie. Dysonans między polityką a praktyką inkluzji w
         szkołach niemieckich

  • Authors: Josefine Wagner
   Abstract: Po ratyfikacji Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ (2009) w niemieckim systemie oświatowym w miejsce modelu szkolnictwa oddzielnego dla osób pełno- i niepełnosprawnych wprowadzono politykę klas inkluzyjnych. Nauczyciele muszą obecnie wprowadzać te przekształcenia w życie, a także zmienić podejście do dzieci z niepełnosprawnościami uczęszczających do szkół powszechnych. W artykule nakreślono współczesne koncepcje teoretyczne niepełnosprawności, a na ich tle przedstawiono i omówiono teoretycznie wywiady z praktykami, którzy nauczanie inkluzyjne rozpoczęli dopiero niedawno. Nauczyciele wyrażają swoje poglądy na takie kwestie, jak zmieniająca się tożsamość nauczyciela, wyobrażenia o dziecku z niepełnosprawnością oraz frustracje wywołane bieżącymi trudnościami. Moje etnograficzne badania ukazują również, że w obliczu ostatnich zmian w polityce edukacyjnej nauczyciele wykazują znaczne poczucie niepewności oraz skłonność do działania na zasadzie prób i błędów, co niestety ma często szkodliwy wpływ na dzieci z niepełnosprawnościami i zamiast do inkluzji prowadzi raczej do stygmatyzacji.
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Dialektyka ignorancji w szkole

  • Authors: Anna Babicka-Wirkus, Monika Rusnak
   Abstract: Celem tekstu jest ukazanie dialektyki funkcjonowania ignorancji w szkole. Na przykładzie rzeczywistej sytuacji ucznia szkoły podstawowej starano się uchwycić znaczenie ignorancji rodziców, która prowadziła do sprzeciwu wobec autorytetu, jakim, z założenia, jest nauczyciel. Zatem ignorancja paradoksalnie może przyczynić się do upełnomocnienia podmiotu. W tekście zostały również omówione epistemologie ignorancji w celu ukazania odmiennych perspektyw funkcjonowania tej kategorii w przestrzeni życia szkolnego.
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Zewnętrzna ewaluacja a szczególne cechy pedagogiki waldorfskiej

  • Authors: Andrea Liszka, Erika Kopp
   Abstract: Ewaluacja i ocena odgrywają coraz bardziej istotną rolę w edukacji. W efekcie międzynarodowego trendu autonomizacji szkół ewaluacja i ocena podsycają potrzebę monitorowania działań i osiągnięć placówek oświatowych. Jednocześnie zaś coraz bardziej wzrastają oczekiwania skuteczności, sprawiedliwości i jakości wobec edukacji tak powszechnej, jak i alternatywnej (OECD, 2013). Niniejszy artykuł przedstawia projekt badawczy dotyczący wymaganej przez państwo ewaluacji zewnętrznej berlińskich przedszkoli waldorfskich, stanowiącej jedyny jak do tej pory w międzynarodowej praktyce przykład państwowej oceny profesjonalnych działań placówek waldorfskich i steinerowskich. Głównym zagadnieniem artykułu jest zdolność tych placówek do utrzymania swej specyfiki w procesie zewnętrznej ewaluacji. Zagadnienie to ma doniosłe znaczenie również dla Węgier, gdzie niedawno wprowadzono nowy system państwowej ewaluacji szkół, który obejmie instytucje waldorfskie/steinerowskie.
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Uczenie się jako doświadczenie edukacyjne. Implikacje dla
         praktyki pedagogicznej

  • Authors: Evelyn Eckart
   Abstract: Artykuł przedstawia fenomenologiczne ujęcie uczenia się, w którym uczenie się rozumiane jest jako doświadczenie edukacyjne, oraz omawia jego implikacje dla praktyki pedagogicznej i dydaktycznej w czasach (późnej) nowoczesności. Autorka zastanawia się również, jak badać doświadczenia edukacyjne uczniów w środowisku szkolnym. Pokazuje też na konkretnych przykładach, że winietki i krótkie historyjki to użyteczne narzędzia badawcze pozwalające uchwycić doświadczenia edukacyjne in medias.
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Koncepcja pola Bourdieu: implikacje dla badań nad kulturami wiedzy i
         uczenia się w środowisku akademickim

  • Authors: Monika Grochalska, Emilia Wasilewska
   Abstract: Wiedza stała się jedną z najważniejszych cech życia w nowoczesnym społeczeństwie – produktywną siłą, która stworzyła społeczeństwo oparte na wiedzy. W tej rzeczywistości, ze względu na swą funkcję, znaczące miejsce powinny zajmować uniwersytety. Procesy edukacyjne w środowisku akademickim są przecież w dużej mierze zależne od przyjętych sposobów gromadzenia i przetwarzania informacji, a także dzielenia się nimi. Naszym celem jest przedstawienie teoretycznych ram umiejscawiających te procesy w kontekście kultur: wiedzy, epistemicznych oraz uczenia się. Z uwagi na to, że wymienionym pojęciom brakuje spójnej, wspólnej podstawy teoretycznej, podejmujemy próbę wykorzystania koncepcji pola Bourdieu, która wydaje się mieć potencjał wyjaśniania struktury relacji i działań aktorów edukacyjnych w rzeczywistości akademickiej.
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Wczesna historia coachingu: poszukiwanie definicji i interferencji idei

  • Authors: Adam Michał Zemełka
   Abstract: Pomimo swojej popularności – coaching nie doczekał się jak dotąd zarysu historycznego w polskim piśmiennictwie, wyłączając publikacje powielające lakoniczny przegląd ważniejszych wydarzeń w kształtowaniu się tej metody. Celem przedłożonego artykułu jest przedstawienie koncepcji, jakie wywarły szczególny wpływ na genezę wczesnej formy coachingu. Przenikanie się tych różnorodnych założeń i teorii nazwano interferencją idei, gdyż coaching powstał na styku kilku dziedzin – przede wszystkim psychologii sportu, zarządzania oraz counselingu. Podjęto nadto próbę weryfikacji uproszczeń i przeinaczeń, jakie występują w piśmiennictwie dotyczącym coachingu. Za cezurę uznano rok 1974, w którym ukazała się książka Timothy’ego Gallweya The inner game of tennis, uważana przez wielu autorów za przełomową dla opisywanej przedmiotu. Niniejszy artykuł stanowi polemikę z tym stanowiskiem.
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Egzaminowanie w szkole wyższej: między (nie)oczywistością znaczeń i
         złudzeniami zmiany

  • Authors: Grażyna Szyling
   Abstract: Inspiracją do namysłu podjętego w niniejszym tekście są napięcia występujące między „ideą paradygmatycznej zmiany from teaching to learning” (Sajdak, 2013, s. 293) a realiami kształcenia w polskich szkołach wyższych. Źródeł owych rozdźwięków jest wiele. W literaturze pedagogicznej powszechnie zwraca się uwagę na problemy wynikające ze ścierania się odmiennych porządków epistemologicznych, politycznych i etycznych, poddając krytycznej analizie dążenie do zawłaszczenia dyskursu uniwersyteckiego przez neoliberalizm (Bauman, 2011a; Czerepaniak-Walczak, 2014; Malewski, 2014; Potulicka, 2010). Równie często podkreśla się deklaratywny charakter samej transformacji, zwłaszcza działania związane z tworzeniem mechanizmów zapewniania jakości kształcenia, które uczyniły „płonną nadzieję na rzeczywistą zmianę paradygmatu edukacji akademickiej” (Czerepaniak-Walczak, 2013, s. 45). Zdecydowanie słabiej obecna w namyśle nad współczesnym obliczem kształcenia w szkołach wyższych jest natomiast refleksja zakorzeniona w „dyskursie teoretycznym legitymizującym dydaktykę ogólną” (Gołębniak, 2010, s. 258), chociaż coraz wyraźniej ujawniają się niespójności między wiedzą pedagogiczną i praktyką dydaktyczną szkoły wyższej (zob. Sajdak, 2013). Są one pogłębiane między innymi stopniowym upowszechnianiem się języka efektów kształcenia, który ma umożliwić „jednoznaczny” opis „nowej” edukacyjnej rzeczywistości i projektowanie rozwiązań w jej obszarze (zob. Szyling, 2016).
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Naprzód ku przeszłości! Nauczanie historii a zmiany ideologii
         państwowej w Rosji na początku XXI wieku

  • Authors: Wojciech Siegień
   Abstract: Artykuł przedstawia analizę zmian oficjalnej ideologii państwowej współczesnej Rosji na przykładzie pola edukacji, a dokładnie, planowanych zmian w programie nauczania historii. Analizie poddano elementy makropolityki oświatowej Rosji, zidentyfikowane na podstawie monitoringu medialnej przestrzeni publicznej w latach 2014–2016. Rosja pod rządami W. Putina, jako państwo autorytarne, dąży do ideologicznej unifikacji, co w kontekście nauczania historii doprowadziło do prac nad „historyczno-kulturowym standardem”. Oznacza to odgórne dostosowywanie oficjalnej wersji tradycji w kreowanym przekazie historycznym, do bieżącego zapotrzebowania ideologicznego państwa. Dodatkowo rola nauczyciela sprowadzona została do osoby jedynie pośredniczącej w „monologu znaczeń”, przekazującą uczniowi publiczną wiedzę „obiektywną”.
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Resilience a edukacja. Rola fenomenu skutecznej adaptacji w
         osiągnięciach szkolnych

  • Authors: Marek Smulczyk
   Abstract: W kontekście edukacyjnym resilience jest ujmowana jako zwiększone prawdopodobieństwo sukcesu w nauce, mimo doświadczania przeciwności spowodowanych przez wrodzone cechy jednostki, warunki życiowe, czy doświadczenia. W artykule przedstawiono koncepcję resilience, uwzględniając etymologię nazwy, mechanizmy leżące u podstaw tego zjawiska, nurty badawcze oraz związki tej koncepcji z funkcjonowaniem szkolnym. Zaprezentowano argumenty, że academic resilience może być istotnym fenomenem dla wszystkich uczniów uczestniczących w procesie nauki.
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Rola etyki niezależnej w procesie kształtowania
         tożsamości moralnej

  • Authors: Małgorzata Obrycka
   Abstract: Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na problematykę statusu etyczności w odniesieniu do zagadnień związanych z kształtowaniem tożsamości moralnej współczesnego człowieka. Punktem wyjścia do tego typu rozważań jest analiza skutków, jakie niosą ze sobą różnorodne procesy kulturowe, co przejawia się między innymi poprzez laicyzację polskiego społeczeństwa. Biorąc pod uwagę przede wszystkim kontekst pedagogiczny, teza, która zostaje poddana analizie, dotyczy utraty racji bytu tradycyjnie ufundowanej etyki. Tak więc tekst odnosi się do możliwości ufundowania etyki na podstawach innych niż religijne. Dążenie do tego jest potrzebne z wielu względów, takich jak laicyzacja przejawiająca się utratą wiary. Konfesyjnie ufundowana moralność zagrożona jest wówczas nihilizmem moralnym czy egzystencjalnym. I tutaj pojawia się etyka niezależna autorstwa Tadeusza Kotarbińskiego, niepomijająca w swej treści wątków etyki poszukującej uzasadnienia na płaszczyźnie antropologiczno-historycznej. W sytuacji, gdy pod wpływem różnych czynników kulturowych młode pokolenie coraz rzadziej odwołuje się do religii jako podstawy swoich wyborów moralnych, tego typu etyka może okazać się niezwykle pomocna w procesie wychowania dzieci i młodzieży.

   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Reklama witryny sex-shopu jako przyczynek do refleksji nad percepcją
         emocjonalną niepełnosprawności ruchowej

  • Authors: Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, Sławomira Sadowska, Longina Strumska-Cylwik
   Abstract: Problematyka artykułu dotyczy interpretacji niepełnosprawności ruchowej, konstruowanych pod wpływem kontrowersyjnej ekspozycji witryny sex-shopu, wykorzystującej typowe rekwizyty związane z niepełnosprawnością i chorobą. Jego celem jest rozpoznawanie swoistości percepcji emocjonalnej respondentów pełnosprawnych i z niepełnosprawnością ruchową na tle kulturowych wzorów emocjonalności i współczesnych dyskursów, dotyczących osób z niepełnosprawnością.
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Życie wartościowe według nauczycieli. Porównanie
         pokoleniowe i epokowe

  • Authors: Wanda Dróżka
   Abstract: Artykuł zawiera analizę wyników badań na temat wartości nauczycieli. Badania przeprowadzono na przełomie 2014 i 2015 r. z zastosowaniem ankiety nt. Aspiracji życiowych, wartości i potrzeb nauczycieli oraz wypowiedzi autobiograficznej nt. Sens i godność mojego życia i pracy. Ogółem zgromadzono 405 ankiet oraz 112 wypowiedzi od nauczycieli w trzech grupach wiekowych, nauczycieli młodych, w średnim wieku oraz starszych. Podjęto próbę porównania wartości społecznych, życiowych i zawodowych obecnie pracujących nauczycieli, z ich obrazem sprzed 25 lat, z początku transformacji w Polsce, w świetle przeprowadzonych wówczas takich samych badań. Istotne jest ponadto poznanie, jakie wartości cenią nauczyciele z różnych pokoleń, których habitus i dalsze losy życiowe oraz zawodowe kształtowały odmienne warunki społeczno-polityczne, kulturowe i ekonomiczne.
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Prawa dzieci ulicy w Polsce

  • Authors: Kamila Zdanowicz-Kucharczyk, Izabela Seredocha
   Abstract: W artykule zaprezentowana jest sytuacja polskich dzieci ulicy oraz ich prawa. Opiera się na badaniach naukowych przeprowadzonych w ramach pracy doktorskiej, które trwały w latach 2009–2012. Pomimo odległej daty projektu badawczego, zjawisko dzieci ulicy jest nadal aktualne, co więcej skala tego problemu społecznego narasta. Dlatego tak ważne jest poznanie sytuacji dzieci ulicy oraz wypracowywanie metod pomocy materialnej dla nich oraz udzielanie im wsparcia emocjonalnego. Sytuacja dzieci ulicy jest zaprezentowana w tym artykule w odniesieniu do praw dzieci. Takie ukazanie tego zjawiska może pomóc pedagogom, pracownikom socjalnym i nauczycielom pracować z dziećmi ulicy. Wskazuje drogę towarzyszenia im. Materiał badawczy został opracowany w oparciu o metodę dokumentarną, która zawiera w sobie obserwację uczestniczącą, dyskusję grupową oraz reportaże zdjęciowe. Takie zestawienie metod pozwoliło badaczkom pozwolić dzieciom udokumentować ich życie, zbliżyć się do nich i spróbować zrozumieć ich wybory.
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Edukacja Yolngu, krótki zarys genezy: analiza pięciu tekstów
         dotyczących kultury Yolngu w Arnhem Land, terytorium północne,
         Australia

  • Authors: Aleksandra Glabinska Kelly
   Abstract: Artykuł analizuje teksty dotyczące Aborynegów z grupy etnicznej Yolngu oraz status ich wiedzy w standardowym australijskim planie zajęć. Moją intencją jest przedstawienie argumentów, na podstawie których autorzy tekstów pragną uzasadnić rozszerzenie standardowego planu zajęć o tradycyjną wiedzę Aborygenów z tej specyficznej grupy etnicznej. Z tego powodu mam zamiar odpowiedzieć na dwa pytania: W jaki sposób członkowie grupy Yolngu są konstruowani w tekstach oraz jakie dyskursy możemy w tych tekstach odczytać. Do badania tekstów stosuję analizę dyskursu, aby zdekonstruować poglądy i nastawienie autorów w stosunku do tradycyjnej wiedzy i różnego rodzaju działań na rzecz integracji odmiennych tradycji w codziennej praktyce szkolnej. W pracy tej stosuję metodologię Normana Fairclough, jednakże koncentruję się jedynie na pierwszym poziomie analizy tekstów. Krytyka lingwistyczna jest dla mnie dodatkowym narzędziem w celu pogłębienia analiz, które wskazują na dominacje dyskursu emancypatorskiego w wybranych tekstach.
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Sprawiedliwi. Inspiracje dla edukacji

  • Authors: Jerzy Kochanowicz
   Abstract: Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, jakie inspiracje edukacyjne płyną z inicjatyw upamiętniania Sprawiedliwych, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Autor uważa, iż pamięć zbiorowa jest istotnym elementem kształtowania indywidualnej i zbiorowej tożsamości członków dzisiejszego społeczeństwa. W artykule dokonuje przeglądu wyników badań amerykańskich uczonych, którzy przeprowadzili wywiady z osobami ratującymi Żydów. W konkluzji stwierdza, że czyny Sprawiedliwych przypominają, iż każdy człowiek, niezależnie od uwarunkowań osobowościowych i środowiskowych, jest zdolny do podejmowania bezkompromisowych wyborów etycznych. Potrafi to czynić w sposób spontaniczny, odkładając na bok utylitarne kalkulacje, przezwyciężając lęk o siebie i najbliższych. Czynnikiem sprzyjającym takim wyborom jest wychowanie kładące nacisk na wspólne wszystkim ludziom człowieczeństwo, będące uprzednim wobec wszelkich różnic i odmienności.
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Utopia a
         Edukacja” (Wrocław, 29 września 2016 r.)

  • Authors: Agnieszka Lena Licznerska
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 • Recenzja książki Andrzeja Ryka: W poszukiwaniu podstaw badań
         ejdetycznych w perspektywie fenomenologicznej. Na podstawie koncepcji
         Edmunda Husserla (Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2015), ss. 107

  • Authors: Sebastian Taboł
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 28 (2016)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 23.20.240.193
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-