for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Journal Cover Forum Oświatowe
  [0 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 0867-0323 - ISSN (Online) 0867-0323
   Published by U of Lower Silesia Press Homepage  [1 journal]
 • Recenzja książki Oskara Szwabowskiego: Uniwersytet – fabryka –
         maszyna: uniwersytet w perspektywie radykalnej (Warszawa: Instytut
         Wydawniczy Książka i Prasa, 2014), ss. 230

  • Authors: Marian Janusz Tagliber
   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Przesadny pesymizm czy przesadny optymizm? Recenzja książki Zbigniewa
         Brzezińskiego: Strategiczna wizja: Ameryka a kryzys globalnej potęgi
         (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2013), ss. 267, przeł. Krzysztof
         Skonieczny

  • Authors: Michał Wachowski
   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Recenzja artykułu Johna R. Kirby’ego, Roberta Silvestriego, Beth H.
         Allingham, Rauna Parrili, Chantal B. La Fave: Strategie uczenia się i
         podejścia do nauki studentów z dysleksją

  • Authors: Izabela Pietrowska
   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Sympozjum naukowe „Človek človeku. K prameňom etickej výchovy”.
         Trnava/Słowacja, 23 października 2015 r.

  • Authors: Dariusz Stępkowski
   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Kolegia nauczycielskie jako alternatywna forma kształcenia nauczycieli
         – idee założycielskie, oczekiwania, niepokoje

  • Authors: Anna Strzelecka-Ristow
   Abstract: Przeobrażenia polityczne w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku oraz bliska perspektywa wejścia do Unii Europejskiej były głównymi przyczynami podjęcia przez polski rząd wprowadzenia zmian w polskim systemie edukacji oraz unowocześnienia kształcenia nauczycieli. W 1990 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej powołało do życia kolegia jaką nową formę organizacyjną zawodowego przygotowania nauczycieli (dotyczyło to zwłaszcza wczesnej edukacji, nauczania języków obcych, matematyki i języka polskiego). Kolegium Nauczycielskie (ZKN) w Szczytnie jest dobrym przykładem przebiegu procesu tych zmian.
   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Zabawa, rozmowa, a może rysunek – nauczycielskie badania
         świata dziecka

  • Authors: Kamila Zdanowicz-Kucharczyk
   Abstract: Badaniem świata dziecka zajmuję się już od kilku lat. Poszukuję sposobu dotarcia do dziecka, jednakże im dłużej próbuję swoich sił jako badaczka w świecie doświadczeń dziecięcych, tym więcej mam wątpliwości, czy rzeczywiście udaje nam się dotrzeć do dzieci, czy może to jedynie nasz dorosły konstrukt dziecięcej rzeczywistości. W niniejszym artykule prezentuję doświadczenia odnośnie do badań nad dzieckiem/badań z dzieckiem, które zdobyłam razem ze studentkami studiów podyplomowych edukacji wczesnoszkolnej w czasie realizacji projektu badawczego: Innowacyjne metody w edukacji wczesnoszkolnej. Próbuję znaleźć odpowiedzi na nurtujące mnie pytania: Kto powinien badać dzieci?, Prowadzić badania z dziećmi?, Gdzie?, W jaki sposób?. Jednocześnie poszukuję wyjaśnień swoich wątpliwości: Jak odróżnić perspektywę dziecka od perspektywy dorosłego?, W jaki sposób w badaniach uniknąć pozycji siły i zależności pomiędzy dorosłym a dzieckiem? Opierając się na naszych spostrzeżeniach i doświadczeniach, postaram się rozstrzygnąć te dylematy, wskazując na zastosowanie podejścia mozaikowego Alison Clark w badaniach dzieci/z dziećmi.
   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Nowicjusze: proces zakotwiczania w zawodzie nauczycielskim

  • Authors: Hanna Kędzierska
   Abstract: Badanie procesu przejścia/integracji nowego nauczyciela sporadycznie jest przedmiotem badań w pedeutologii. Dominujący, funkcjonalistyczny sposób myślenia o roli zawodowej koncentruje się głównie na problemach adaptacji nauczyciela do miejsca pracy i jest zazwyczaj sprowadzony do statycznej diagnozy (bardziej lub mniej udanego) dopasowania się „nowego” do istniejących, zewnętrznie przyjętych standardów. W analizach tych pomija się tak ważne z punktu widzenia procesów stawania się nauczycielem konteksty, które powstają na styku interakcji jednostka-jednostka, jednostka-grupa profesjonalna, jednostka-kultura instytucji.W artykule prezentuję wstępne rezultaty badań dotyczących procesu stawania się nauczycielem na starcie kariery zawodowej, tj. w okresie przejścia/włączania się nauczycieli (nowicjuszy) do grupy zawodowej umiejscowionych w koncepcjach „obcych” dla tradycyjnej pedeutologii – interakcjonizmu symbolicznego i teorii migracyjnych.
   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Idea edukacji holistycznej a gotowość na zmiany wśród nauczycieli,
         biorących udział w projekcie „Umiem się uczyć” – refleksja
         krytyczna

  • Authors: Monika Grochalska
   Abstract: Celem niniejszego artykułu jest prezentacja projektu „Umiem się uczyć” realizowanego w latach 2011–2014 w szkołach województwa warmińsko-mazurskiego oraz jego efektów. Projekt miał charakter innowacji edukacyjnej. Udział w nim pozwolił autorce na krytyczny wgląd w zdolności adaptacji nauczycieli szkolnych do zmian rzeczywistości edukacyjnej poprzez stosowanie innowacyjnych metod nauczania dostosowanych do możliwości i potrzeb uczniów. Autorka porusza problem oporu wobec zmian i sposobów jego przezwyciężania w kontekście społecznym szkoły. Wnioski wynikające z tej krytycznej refleksji mogą stanowić przyczynek do ewentualnych zmian w obszarze praktycznego doskonalenia kompetencji nauczycielskich.

   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Współpraca środowiska szkolnego i rodzinnego w opinii nauczycieli z
         małych szkół wiejskich

  • Authors: Małgorzata Stańczak
   Abstract: Artykuł prezentuje wyniki badań sondażowych, dotyczących współpracy rodziny i szkoły w percepcji nauczycieli małych wiejskich szkół podstawowych i gimnazjów, zlokalizowanych w województwie warmińsko-mazurskim. Podejmowane w nim kwestie odnoszą się do rzeczywistego, deklarowanego i oczekiwanego wymiaru zaangażowania rodziców w życie szkoły.

   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Warsztat pracy nauczyciela wczesnej edukacji a jego
         świadomość zawodowa

  • Authors: Jolanta Kruk
   Abstract: W artykule poruszono problematykę warsztatu pracy nauczyciela jako znaczącego, lecz niedocenianego elementu jego tożsamości zawodowej. Na przykładzie Laboratorium Wczesnej Edukacji zaprezentowano model pracy, w trakcie której nauczyciel może uzyskać poczucie samoświadomości i autonomii pedagogicznej. Warsztat pracy został opisany jako rodzaj przestrzeni, w której działają nauczyciel i jego uczniowie.
   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Ewaluacja własnej pracy nauczycieli – obszary, rozumienie,
         współpraca

  • Authors: Jakub Kołodziejczyk, Joanna Kołodziejczyk
   Abstract: Materiał poddany analizie stanowi część danych zgromadzonych podczas ewaluacji zewnętrznych, dotyczących ewaluacji własnej pracy nauczycieli i angażowania do jej realizacji innych. Dane poddano analizie ilościowej i jakościowej. Z badania wynika, że obszary najczęściej poddawane autoewaluacji to metody nauczania, osiągnięcia uczniów, ocenianie oraz dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości uczniów. Nieliczni nauczyciele wskazują na formy angażowania innych nauczycieli do prowadzonej ewaluacji, które odnoszą się do procesu badawczego. Kiedy to robią, współpraca najczęściej dotyczy pomocy w opracowaniu narzędzi badawczych i gromadzenia danych.
   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Temporalne porządkowanie codzienności szkolnej w gimnazjum
         – perspektywa nauczycieli

  • Authors: Alicja Korzeniecka-Bondar
   Abstract: W artykule podjęto rozważania, dotyczące temporalnego porządkowania codzienności szkolnej, ukazywane z perspektywy nauczycieli gimnazjum. Celem tekstu jest zaprezentowanie wybranych reguł temporalnego porządkowania codzienności w gimnazjum i ich znaczenia dla funkcjonowania nauczycieli. W tekście zaprezentowano przykłady dopasowywania się nauczycieli do przepisów oraz wymogów stawianych przez dyrekcję. Analiza wyników badań umożliwiła wyłonienie mechanizmów wprowadzania w szkole temporalnego ładu. W tekście zwrócono uwagę na różnice w dopasowywaniu się badanych nauczycieli do temporalnych reguł. Na podstawie analizy wyników badań wyróżniono trzy kategorie osób: nauczycieli „na czasie”, chwilowo „nie na czasie” oraz przynależących do „świata opóźnionych”.
   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Przygotowanie do zawodu nauczyciela wczesnej edukacji w percepcji
         studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  • Authors: Małgorzata Suświłło
   Abstract: W niniejszym tekście podejmowany jest problem przygotowania studentów do zawodu nauczyciela wczesnej edukacji. W pierwszej części opracowania problem kształcenia nauczycieli w różnych krajach europejskich przedstawiony jest w świetle Raportu Eurydice dla Komisji Europejskiej z 2013 r., a także zaprezentowana jest koncepcja Sylvii Yee Fan Tang, dotycząca dynamiki stawania się studentów nauczycielami. W drugiej części prezentowane są badania przeprowadzone przez autorkę wśród studentów Wydziału Nauk Społecznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Wyniki badań, poddane interpretacji na podbudowie teorii dwóch racjonalności Roberta Kwaśnicy, ujawniają ich postawę roszczeniową i myślenie (racjonalność) adaptacyjne w zakresie przygotowania do zawodu, z jednej strony, z drugiej zaś widoczne są cechy racjonalności emancypacyjnej, co widać w ich konstruktywnej, choć niezbyt mocno uzasadnionej, propozycji zmian w kształceniu.
   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Miejsce nauczyciela w kulturze szkoły

  • Authors: Beata Adrjan
   Abstract: Kultura szkoły była w pedagogice (zwłaszcza polskiej) marginalizowana, obecnie jednak coraz częściej jest przedmiotem badań. W prezentowanym artykule kategoria kultury szkoły ukazana jest jako kontekst funkcjonowania nauczyciela. Badania prezentują nauczyciela jako odtwórcę, a nie twórcę kultury szkoły.
   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Tutoring rówieśniczy w edukacji, czyli jak uczniowie uczą się od
         siebie wzajemnie i co z tego wynika

  • Authors: Małgorzata Sławińska
   Abstract: W niniejszym tekście przedstawiam tutoring rówieśniczy jako jedną z możliwości aktywnego uczenia się dzieci w kontaktach z innymi dziećmi w roli nauczycieli nieprofesjonalnych. Ten rodzaj uczenia się wymaga interakcji między bardziej i mniej kompetentnym partnerem. Ramy teoretyczne dla moich rozważań wytycza konstruktywizm społeczny w ujęciu Wygotskiego. W artykule prezentuję wybrane badania na temat uczenia się dzieci od siebie wzajemnie, eksponując korzyści płynące dla uczestników tutoringu w zakresie rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego oraz możliwe przyczyny nieskuteczności tej formy uczenia się dzieci.
   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Od redakcji: pogranicza pedeutologicznych dyskursów

  • Authors: Hanna Kędzierska, Monika Maciejewska
   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej: menadżer,
         urzędnik czy obywatel?

  • Authors: Astrid Męczkowska-Christiansen
   Abstract: Artykuł prezentuje rozważania, dotyczące roli nauczyciela we współczesnej rzeczywistości, zdominowanej kulturą neoliberalną, w tym: osłabieniem instytucji demokratycznych; korporacyjnym modelem funkcjonowania instytucji edukacyjnych, dyskursem menadżeryzmu, sprowadzającym procesy edukacyjne do strategii zarządzania, rozwojem biurokracji jako modelu sprawowania władzy nad podmiotami. Postawiono w nim tezę, że nauczyciel jako „biurokrata” i „menadżer” to współczesne oblicza narzuconej mu roli zawodowej i społecznej, stanowiące zaprzeczenie roli obywatelskiej.

   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Praktyka edukacyjna oparta na dowodach naukowych –
         założenia, dylematy, perspektywy

  • Authors: Henryk Mizerek
   Abstract: Celem artykułu jest wskazanie na możliwości, ale i na ograniczenia, jakie wiążą się z upowszechnianiem praktyki, opartej na dowodach naukowych w edukacji. Podjęto w nim próbę rekonstrukcji założeń tej koncepcji z punktu widzenia aktualnych potrzeb praktyki. Artykuł skupia się na kilku kwestiach, istotnych dla implementacji evidence-based practice (EBP) w edukacji. Pierwsza z nich odnosi się do istoty tej koncepcji oraz jej związków z innymi instrumentami, wykorzystywanymi w pracy profesjonalnej – ewaluacją oraz badaniami w działaniu. Drugą z podejmowanych w tekście kwestii jest problem identyfikacji danych, którym można nadać status dowodów naukowych. Artykuł kończy dyskusja na temat szans, jakie dla rozwoju profesjonalnego nauczycieli tworzy EBP.
   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.204.185.107
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2016