for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Forum Oświatowe    Follow    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
     ISSN (Print) 0867-0323 - ISSN (Online) 0867-0323
     Published by University of Lower Silesia Press Homepage  [1 journal]
 • Narracyjne możliwości pedagogiki a kryzys kultury i wychowania
  • Authors: Mirosława Nowak-Dziemianowicz
   Abstract: Punktem wyjścia dla rozważań zaprezentowanych w tekście są trzy założenia. Pierwsze z nich oparte jest na przekonaniu, że kultura przesądza o wszystkim – o rozwoju społeczeństw, o jakości życia ludzi, drugie zaś związane jest z twierdzeniem, iż edukacja jest lustrem kultury. Problemy kultury są więc jednocześnie problemami edukacji oraz edukacja jest zawsze praktyczną realizacją jakiejś wizji (modelu rozwoju) kultury. Trzecie założenie związane jest z istotą pedagogiki jako dyscypliny, której specyfika i przedmiot badań stają się swoistym rodzajem szans i możliwości zarówno na rozumienie złożonych uwarunkowań różnorodnych przejawów kryzysu kultury i wychowania, jak i na ich przezwyciężanie. Taką szansą jest w moim przekonaniu narracyjność pedagogiki oraz pedagogiczne badania narracyjne.
   PubDate: 2013-12-30
   Issue No: Vol. 3 (2013)
    
 • Kryzys jako dyskurs i narracja. Konteksty edukacyjne
  • Authors: Maria Mendel, Tomasz Szkudlarek
   Abstract: Autorzy analizują kryzys w kategoriach teorii rytuałów i ujęć lingwistycznych, jako zawieszenie narracji dotyczących procesów społecznych, co skutkuje rizomatycznym rozplenianiem znaczeń (w ujęciu Deleuze’a i Guattariego). Przezwyciężenie kryzysu jest możliwe pod warunkiem zmiany przedkryzysowych struktur dyskursu łączących w określony sposób społeczne żądania i symbole. Zmiana struktury dyskursu jest warunkiem zmiany trajektorii narracyjnych zablokowanych w fazie kryzysu. Dzieje się to przez poddanie kłączowych struktur znaczeniowych charakterystycznych dla kryzysu procesom hegemonizacji (w ujęciu Laclau). Ta koncepcja ontologiczna stanowi punkt wyjścia do analizy pedagogicznej recepcji prac Jacques’a Rancière’a – jako przykładu prób rekonstrukcji znaczenia edukacji. Tego rodzaju próby teoretyczne mają zdaniem autorów potencjał zmiany narracji (nie) równości społecznych i mogą stworzyć warunki dla przekroczenia kryzysu teorii i kryzysu oświaty publicznej.
   PubDate: 2013-12-30
   Issue No: Vol. 3 (2013)
    
 • Recenzja książki "Edukacyjne badania w
         działaniu", pod redakcją naukową Hany Červinkovej
         i Bogusławy Doroty Gołębniak. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
         SCHOLAR, 2013, ss. 370
  • Authors: Dariusz Kubinowski
   PubDate: 2013-12-30
   Issue No: Vol. 3 (2013)
    
 • Recenzja książki Bogusława Śliwerskiego, Diagnoza
         uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu.
         Kraków: Impuls, 2013, ss. 348
  • Authors: Sebastian Taboł
   PubDate: 2013-12-30
   Issue No: Vol. 3 (2013)
    
 • Recenzja książki Romualda Grzybowskiego, Polityczne priorytety i
         elementy codzienności socjalistycznej szkoły. Wybór
         tekstów poświęconych dziedzictwu edukacyjnemu PRL-u.
         Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012, ss. 332
  • Authors: Antoni Smołalski
   PubDate: 2013-12-30
   Issue No: Vol. 3 (2013)
    
 • Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej
         „Współczesne Problemy Nauki i Szkolnictwa
         Wyższego”. Toruń 16–17 września 2013 r.
  • Authors: Arleta Klaudia Hrehorowicz
   PubDate: 2013-12-30
   Issue No: Vol. 3 (2013)
    
 • VII Augustowskie Spotkanie Naukowe „Edukacja w dialogu i
         perspektywie (prezentacje – polemiki – propozycje)”.
         Augustów 9-11 września 2013 r.
  • Authors: Tomasz Prymak
   PubDate: 2013-12-30
   Issue No: Vol. 3 (2013)
    
 • Sprawozdanie z Konferencji „Edu Trendy 2013. Wiedza. Integracja.
         Praktyka”. Warszawa, 26-27 września 2013 r.
  • Authors: Konrad Konkol
   PubDate: 2013-12-30
   Issue No: Vol. 3 (2013)
    
 • Kryzysy w edukacji. Refleksja nad splotem edukacji z ekonomią i
         polityką
  • Authors: Jeffrey Goldfarb
   Abstract: W swych rozważaniach nad globalnym kryzysem edukacji, autor koncentruje się nad coraz ściślejszym splotem między edukacją a ekonomią i polityką, skupiając się przy tym na często pomijanym wymiarze światowego kryzysu edukacyjnego, a mianowicie na braku uznania edukacji za cel znaczący sam w sobie. Ilustrując swoje przemyślenia trzema przykładami z USA, Izraela i Polski, autor naświetla obecny kryzys jako ogólny atak na życie intelektualne oraz ukazuje jego rolę w życiu jednostek i społeczeństwa.
   PubDate: 2013-12-30
   Issue No: Vol. 3 (2013)
    
 • Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Edukacja w
         czasach kryzysów: reprodukcja, opór, zmiana”. Wrocław
         16-17 kwietnia 2013 r.
  • Authors: Paweł Rudnicki
   PubDate: 2013-12-30
   Issue No: Vol. 3 (2013)
    
 • Europejskie inicjatywy doskonalenia kompetencji badawczych nauczycieli.
         Doświadczenie z realizacji projektu EDiTE
  • Authors: Rozalia Małgorzata Ligus
   Abstract: Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wybranych stanowisk reprezentowanych przez pięć europejskich uniwersytetów, które poszukują najlepszych rozwiązań dla powołania studiów doktoranckich dla nauczycieli. Debata nad potrzebą rozwiązań adekwatnych do obecnego stanu wiedzy jak i potrzeba „formowania” specyficznych dla profesji nauczycielskiej umiejętności (kompetencji), które wpisują się w program lifelong learning w świecie dynamicznych zmian społecznych i coraz to nowych osiągnięć w obszarze nauki, zachęca do stawiania pytań o jakość i istotę edukacji nauczycieli. Artykuł nawiązuje również do źródeł powołania międzynarodowego projektu EDiTE (Eureopean Doctorate in Teacher Education), którego celem jest wypracowanie programu studiów doktoranckich dla nauczycieli promującego w znacznej mierze kompetencje badawcze (research-based teacher education). W świetle tych działań wskazane zostaną przykłady realizowane na uniwersytetach europejskich. W ostatniej części tekstu opisane będą wybrane wyniki badań z przeprowadzonego 2013 r. procesu konsultacji na temat potrzeb w kształceniu nauczycieli w Europie. Jednym z ważniejszych celów nie jest wypracowanie standardu nauczyciela uniwersalnego, ale raczej odpowiedź na pytanie, co w świecie dynamicznych zmian czyni nauczyciela Europejczykiem?
   PubDate: 2013-12-30
   Issue No: Vol. 3 (2013)
    
 • Badania uczestniczące z rodzicami i lokalnymi
         społecznościami: przeciw rasizmowi i prywatyzowaniu edukacji
  • Authors: Pauline Lipman
   Abstract: Autorka omawia swe uczestniczące badania przeprowadzone wspólnie z rodzicami i działaczami z lokalnych społeczności podjęte w sprzeciwie wobec neoliberalnej polityki oświatowej wdrażanej w Chicago. Artykuł przedstawia pokrótce kilka projektów, których celem było przeciwstawienie się rasizmowi i prywatyzowaniu edukacji. Wśród nich poczesne miejsce zajmuje wykorzystywanie danych dostarczonych przez nauki społeczne do podważania zasadności zamykania szkół, współpraca z lokalną społecznością, aby uwypuklić jej własny ogląd skutków zamykania szkół oraz niedoinwestowania afro-amerykańskich uczniów i szkół, oraz badania dążące do zawiązania ogólnomiejskiej koalicji na rzecz ustanowienia wybieralnego zarządu szkolnictwa. Autorka odwołuje się do tych projektów, aby zilustrować różnorodność aktywistycznej nauki, także jej złożoności i wewnętrzne sprzeczności.
   PubDate: 2013-12-30
   Issue No: Vol. 3 (2013)
    
 • Krytyczne badania w działaniu z młodzieżą
         miejską: badanie rzeczywistości społecznej przez
         matematykę
  • Authors: Eric Gutstein
   Abstract: Niniejszy artykuł przedstawia długofalowy (trwający piętnaście lat) projekt dotyczący matematyki krytycznej przeprowadzony metodą badań w działaniu. Dotyczy on uczniów (w wieku od 11 do 19 lat) szkół publicznych w dużym amerykańskim mieście, którzy uczyli się matematyki używając jej jednocześnie w celu zrozumienia otaczającej ich rzeczywistości społecznej. Główne pytania badawcze brzmiały: W jaki sposób można uczyć krytycznej matematyki? oraz Czego uczą się uczniowie? Podbudową teoretyczną projektu były koncepcje Paulo Freire’go, epistemologia oraz teoria zmiany politycznej. Projekt został przeprowadzony w dwóch szkołach w dzielnicach zamieszkanych przez latynoamerykańskie i afro-amerykańskie społeczności robotnicze o niskich dochodach. Uczniowie byli aktywnymi współbadaczami uczestniczącymi w każdym aspekcie projektu i wnoszącymi weń swój wkład na każdym jego etapie.
   PubDate: 2013-12-30
   Issue No: Vol. 3 (2013)
    
 • Konstruowanie znaczeń coming out w prywatnej i publicznej przestrzeni
         doświadczeń homoseksualnych mężczyzn
  • Authors: Lucyna Kopciewicz, Marcin Welenc
   Abstract: W artykule prezentowane są wyniki badań fenomenograficznych poświęconych znaczeniom coming out (ujawnieniu) konstruowanym przez homoseksualnych mężczyzn. Autorzy poddają dyskusji kategorię inności, która opisuje codzienne doświadczenie homoseksualnych mężczyzn oraz problem ich seksualnych tożsamości – niestabilnych i zmiennych. Ważną częścią artykułu jest problem pedagogicznych narzędzi i strategii używanych przez rodziny, które konfrontują się z homoseksualnością.
   PubDate: 2013-12-30
   Issue No: Vol. 3 (2013)
    
 • Bajkowy marketing niszowy. Neoliberalne zawłaszczenie edukacji
         przedszkolnej
  • Authors: Urszula Dzikiewicz-Gazda
   Abstract: W artykule autorka opisuje konkretne mechanizmy neoliberalizacji edukacji przedszkolnej w Polsce na przykładzie etnograficznej analizy przedstawienia teatralnego - punktu kulminacyjnego wrocławskiego projektu edukacyjnego „Przedsiębiorczy Przedszkolak”. Dowodzi, jak neoliberalna ideologia w oparciu o strategię marketingu niszowego uwzględnia specyfikę grup konsumenckich kierując doń ściśle wyspecjalizowane marketingowe przekazy i jak pod ukryciem bajki - podsuwa dzieciom pożądane wzorce zachowań.
   PubDate: 2013-12-30
   Issue No: Vol. 3 (2013)
    
 • „Dlaczego?” zamiast „Czy?”. Polityka
         edukacyjna wobec nierówności – problem uzasadnienia
  • Authors: Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
   Abstract: Przedmiot artykułu stanowią teoretyczne podstawy oraz wyniki krytycznych analiz dyskursów polityki edukacyjnej Unii Europejskiej, dotyczących nierówności edukacyjnych. Analizy te dokonane zostały za pośrednictwem oficjalnych dokumentów strategicznych lub rekomendacyjnych (dokumenty programowe i eksperckie dotyczące edukacji) oraz na podstawie wywiadów z przedstawicielami unijnej administracji i ekspertami. Punktem wyjścia rozważań nie jest pytanie o to, czy, według oficjalnych dyskursów, należy przeciwdziałać nierównościom społecznym w oświacie, ale dlaczego należy im przeciwdziałać. W prowadzonych analizach posługuję się konstruktem „porządków uzasadniania” (fr. régimes de justification) – kategorią rozwijaną przez Luca Boltanskiego, Laurenta Thévenota oraz Ève Chiapello. Celem artykułu jest identyfikacja i rekonstrukcja obecnych w polityce edukacyjnej dyskursów reprezentujących odmienne porządki uzasadniania strategii i praktyk inkluzyjnych oraz próba rozważenia konsekwencji identyfikowanej różnorodności w kontekście znanej i udokumentowanej przez przedstawicieli nauk społecznych tezy o dominacji racjonalności ekonomicznej w polityce edukacyjnej.  
   PubDate: 2013-12-30
   Issue No: Vol. 3 (2013)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2014