for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Jurnals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover   Forum Oświatowe
  [0 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 0867-0323 - ISSN (Online) 0867-0323
   Published by University of Lower Silesia Press Homepage  [1 journal]
 • Uczenie się w ujęciu teorii działalności

  • Abstract: W artykule autorka przedstawia praktyczny ogląd ugruntowanych teoretycznie badań nad działaniem edukacyjnym. Odwołuje się do projektów rozwojowych prowadzonych w Center for Research on Activity, Development and Learning (CRADLE) [Centrum Badań nad Działalnością, Rozwojem i Uczeniem się] na Uniwersytecie Helsińskim w Finlandii. Prace afiliowane przy Centrum, czerpiące z kulturowo-historycznej teorii działalności (CHAT), znane są z teorii ekspansywnego uczenia się, a także z jej bardziej praktycznej aplikacji zwanej rozwojowymi badaniami w miejscu pracy (DWR). Z podejść tych korzysta się szeroko w analizach profesjonalnego uczenia się, traktując je jako teoretyczno-metodologiczną podstawę studiów zmiany i rozwoju profesjonalnego w różnych rodzajach ludzkiej działalności.
   PubDate: 2014-12-13
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 • Uczenie się a psycho-społeczny charakter praktyki
         społecznej: śledząc niewidoczne społeczne wymiary
         pracy i uczenia się

  • Authors: Henning Salling Olesen
   Abstract: Artykuł przedstawia psychospołeczne podejście do empirycznych badań nad uczeniem się, w którym materialistyczna teoria socjalizacji splata się z hermeneutyczną metodologią interpretacyjną. Artykuł skupia się na jednostkowej podmiotowości, a także podmiotowych/subiektywnych aspektach interakcji społecznej. Pojęcie „podejścia” wskazuje na nieodłączne powiązanie teoretyzacji empirycznego przedmiotu, procesu badawczego i epistemicznego podmiotu. Metoda praktyczna polega na zastosowaniu procedury interpretacyjnej, opartej na transkrypcji wywiadów lub notatkach z obserwacji terenowych. Poprzez interpretację wypowiedzi i interakcji z perspektywy subiektywnych znaczeń, jakie mają one dla podmiotów i rozmówców, metoda ta dąży do zrozumienia uczenia się jako podmiotowego/subiektywnego procesu doświadczania rzeczywistości społecznej. Szczególnie dla niej ważna jest relacja między tym, co „widoczne”, a tym, co „niewidoczne", tj. tkwiące w zbiorowej nieświadomości znaczenia, które można wyśledzić w tekstach i interakcjach na drodze wrażliwej interpretacji.

   PubDate: 2014-12-12
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 • O „upedagogicznianiu” szkoły poprzez akademicki dyskurs
         edukacyjny. Ku autoetnografii

  • Abstract: Tekst dotyczy doświadczanej przez Autorkę i jej kolegów – akademickich pedagogów – niepokoju związanego z niemożnością wyjścia w pracy edukacyjnej z nauczycielami poza pełną napięcia relację między teorią a praktyką. O ile bowiem 20 lat temu rejestrowany już wcześniej rozdźwięk między naukowym dyskursem dydaktycznym a codziennością szkoły mógł być i był interpretowany w kategoriach dziedzictwa komunizmu i instrumentalnie wykorzystywanego w tym systemie scjentyzmu, to dziś, wobec europeizacji dyskursu nauczania (polityka całożyciowego uczenia się, międzynarodowe programy badawcze i rozwojowe, wymiana nauczycieli i studentów) prowokować do ponownego namysłu muszą empiryczne rozpoznania pozoru odejścia w praktyce szkolnej od quasi-tradycyjnego modelu przekazu (kultury, wiedzy, ideologii) w kierunku nauczania skupionego na wykorzystywaniu komunikacyjnej przestrzeni w szkole dla wspomagania indywidualnych i kolektywnych wzorów uczenia się. Podejmując pytanie o mechanizmy niewidoczności w praktyce szkolnej szerokich, bo kreowanych także poza psychologią, teorii uczenia się i, co więcej, formalnego i oddolnego wsparcia redefinicji szkolnego nauczania ze strony oficjalnej politykipaństwa (np. w sferze szkolnego oceniania czy uczenia przez projekty, Autorka przyjęła perspektywę tzw. nauki zaangażowanej (pierwszoosobową formułę badań w działaniu oraz autoetnografię), którą potraktowała nie tylko jako strategię badania, pisania i metody łączącej to, co autobiograficzne i osobiste z tym, co kulturowe i społeczne, ale także teoretyczną podstawę uwrażliwienia na aspekty polityczne.

   PubDate: 2014-12-12
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 • 4th ISCAR Summer University „Moving with and beyond Vygotsky”

  • PubDate: 2014-12-12
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 • Recenzja książki pod red. Thomasa Sterna, Andrew Townsenda,
         Franza Raucha i Angeli Schuster: Action Research, Innovation and Change:
         International perspectives across disciplines (London: Routledge, 2014),
         ss. 230

  • Authors: Maria Czerepaniak-Walczak
   PubDate: 2014-12-12
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 • Ćwiczenie czyni różnicę. Recenzja książki
         Petera Sloterdijka: Musisz życie swe odmienić: o antropotechnice
         (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014), ss. 640

  • Authors: Krzysztof Robert Lindstedt
   PubDate: 2014-12-12
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 • Pożegnanie profesora pedagogiki społecznej –
         Stanisława Kawuli

  • PubDate: 2014-12-12
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 • Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – komunikat

  • Authors: Halina Rotkiewicz
   PubDate: 2014-12-12
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 • „System edukacji” jako pomnik funkcjonalizmu w dyskursie
         oświatowym

  • Authors: Danuta Uryga
   Abstract: Tematem artykułu jest pojęcie systemu edukacji – jego pochodzenie i związki z konkretnym nurtem myśli naukowej, jakim jest funkcjonalizm. „System edukacji”, ten kluczowy dla oświaty w Polsce termin, jest nasycony treściami, które coraz słabiej korespondują z potrzebami i oczekiwaniami społecznymi. Autorka przeprowadza ogólną analizę tych treści, odwołując się do wybranych nurtów myśli pedagogicznej i wskazując na pułapki, które czyhają w dyskursie edukacyjnym na bezrefleksyjnych uczestników.
   PubDate: 2014-12-11
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 • O byciu nauczycielem – między tragizmem roli a szczelinami
         emancypacji

  • Abstract: Byciu nauczycielem towarzyszy doświadczenie nieuchronnej ambiwalencji, charakterystyczne dla kondycji człowieka w ogóle. W przypadku nauczyciela jest ono związane z jego funkcjonowaniem między dwoma dyskursami – z jednej strony dyskursem reprodukcji kulturowej, który domaga się od nauczyciela tego, aby przekazywał swoim uczniom wypracowany przez pokolenia zasób kulturowy i kształtował ich tożsamość zgodnie ze społecznie akceptowanymi wzorcami. Z drugiej strony – dyskursem pajdocentrycznym, według którego powinien on tworzyć warunki swobodnego rozwoju dziecka w poszanowaniu jego autonomii. Problem jednak w tym, że obydwa zadania stojące przed nauczycielem stanowią elementy odmiennych, ale społecznie konstruowanych dyskursów – obydwa zatem są zewnętrznie narzucanymi składowymi roli nauczyciela. W kontekście współczesnej kultury neoliberalnej przestały one jednak funkcjonować jako alternatywne wzorce roli nauczyciela, a zostały połączone dzięki scentrowaniu wszystkich potencjalnych celów rozwojowych jednostki do działalności wolnorynkowej. W tej rekonfiguracji widzę możliwość postrzegania nauczyciela analogicznie do postaci bohaterów antycznych tragedii, którzy wplątani są w starcie sił ich przerastających, których wpływu nie da się uniknąć. Heroizm postaci nauczyciela lokuję natomiast w jej niezłomności w dążeniu do prawdy o świecie i własnej w nim egzystencji.
   PubDate: 2014-12-11
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 • Postawy nauczycieli wobec swej roli zawodowej w świetle wybranych
         koncepcji teoretycznych

  • Abstract: Celem pracy jest ukazanie standardu pełnienia roli nauczyciela w świetle wybranych koncepcji jego funkcjonowania w zawodzie oraz teorii osobowości człowieka. Do oceny standardu (sposobu) pełnienia roli nauczyciela wykorzystano koncepcję Krzysztofa Rubachy, według której rola ta rozciąga się między dwoma biegunami: adaptacyjnym (przedmiotowym) oraz heurystycznym (podmiotowym). Uzyskane wyniki przedstawiono w kontekście trzech typów racjonalności poznawczej człowieka: instrumentalnej, praktycznej i emancypacyjnej oraz z perspektywy podmiotowego sposobu bycia w świecie: bycie autonomicznym podmiotem, bycie w roli, bycie bezrefleksyjnym i trzech rodzajów tożsamości: anomijnej, tożsamości roli oraz tożsamości autonomicznego „Ja”. Interpretacji wyników dokonano też w świetle transgresyjnej koncepcji osobowości człowieka Józefa Kozieleckiego. Wyniki badań pokazują, że większość nauczycieli prezentuje adaptacyjny standard funkcjonowania w zawodzie.
   PubDate: 2014-12-11
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 • Recenzja książki Gabriele Kuby: Globalna rewolucja seksualna:
         likwidacja wolności w imię wolności (Kraków: Homo Dei,
         2013), ss. 439

  • PubDate: 2014-12-11
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 • Gdzieś między wielkimi oczekiwaniami a rozczarowaniem... kilka
         refleksji nad konstruktem inteligencji emocjonalnej

  • Authors: Katarzyna Anna Knopp
   Abstract: W artykule podjęto rozważania nad konstruktem inteligencji emocjonalnej, przy czym skoncentrowano się w nim zarówno na wyjaśnieniu przyczyn ogromnej popularności tego pojęcia, jak również nakreśleniu głównych problemów i wątpliwości z nim związanych. Przedstawiając podstawowe założenia modelu zdolnościowego Saloveya i Mayera oraz najpopularniejszych modeli mieszanych (autorstwa Golemana oraz Bar-Ona), wskazano na ogromne rozbieżności w przyjmowanych w ich ramach definicjach i postulowanej strukturze inteligencji emocjonalnej. Opisano również zalety oraz niedoskonałości wspomnianych modeli. Zwrócono uwagę na problemy związane z pomiarem inteligencji emocjonalnej, a także niewystarczającą wiedzę o jej uwarunkowaniach i dynamice rozwojowej. Znaczącą część artykułu stanowią rozważanianad funkcjonalnym znaczeniem inteligencji emocjonalnej, w których podjęto próbę konfrontacji tez popularyzatorów pojęcia z dostępnymi danymi empirycznymi.

   PubDate: 2014-12-10
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 • Kategoria dyskursu w języku i w badaniach edukacyjnych – w
         poszukiwaniu osobliwości pedagogicznie zorientowanej analizy dyskursu
         

  • Authors: Helena Ostrowicka
   Abstract: Podstawowym celem tekstu jest namysł nad statusem i znaczeniem kategorii dyskursu w języku i w badaniach pedagogicznych. Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. Część pierwsza zawiera opis ogólnych trudności związanych z porządkowaniem rozległego obszaru badań nad dyskursem; część druga poświęcona jest statusowi badań nad dyskursem w polskiej pedagogice oraz analizie treści i zakresu pojęcia dyskursu edukacyjnego. W rezultacie, opisane zostały trzy ujęcia definicyjne: archeologiczne, instytucjonalne i interakcyjne oraz możliwości konstruowania w ich ramach map pojęciowych. Artykuł kończy próba podsumowania rozważań w kontekście koncepcji dyskursywnego konstruowania przedmiotu pedagogiki współczesnej.
   PubDate: 2014-12-10
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 • „Przeciw szkolnemu etatyzmowi”. Ocena ingerencji państwa
         w edukację (w okresie III Rzeczypospolitej) w polskiej publicystyce
         konserwatywnej

  • Authors: Tomasz Tokarz
   Abstract: Celem artykułu jest ukazanie poglądów przeciwników ingerencji państwa w szkolnictwo, wywodzących się ze środowisk konserwatywnych. Analizie poddano wypowiedzi przedstawiane w prasie i na witrynach internetowych. W przekonaniu konserwatystów przymus kształcenia oraz centralistycznie ustalane ideały wychowawcze i treści kształcenia naruszały autonomię podstawowej wspólnoty wychowawczej, jaką stanowiła rodzina. Wskazywano także, że szkolnictwo było wykorzystywane przez rządzących do manipulowania społeczeństwem, narzucania własnej – partyjnej wizji świata. Konserwatyści opowiadają się za prywatyzacją szkolnictwa, która doprowadziłaby do jego pluralizacji, rozwoju szkół o zróżnicowanym charakterze ideowym. Umożliwiałoby to rodzicom wybór szkoły zgodnej z ich światopoglądem.

   PubDate: 2014-12-10
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 • Recenzja książki Mirosława J. Szymańskiego: Socjologia
         edukacji: zarys problematyki (Kraków: Impuls, 2013), ss. 218

  • PubDate: 2014-12-03
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2015