for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover Forum Oświatowe
  [0 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 0867-0323 - ISSN (Online) 0867-0323
   Published by U of Lower Silesia Press Homepage  [1 journal]
 • Recenzja książki Oskara Szwabowskiego: Uniwersytet – fabryka –
         maszyna: uniwersytet w perspektywie radykalnej (Warszawa: Instytut
         Wydawniczy Książka i Prasa, 2014), ss. 230

  • Authors: Marian Janusz Tagliber
   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Przesadny pesymizm czy przesadny optymizm? Recenzja książki Zbigniewa
         Brzezińskiego: Strategiczna wizja: Ameryka a kryzys globalnej potęgi
         (Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2013), ss. 267, przeł. Krzysztof
         Skonieczny

  • Authors: Michał Wachowski
   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Recenzja artykułu Johna R. Kirby’ego, Roberta Silvestriego, Beth H.
         Allingham, Rauna Parrili, Chantal B. La Fave: Strategie uczenia się i
         podejścia do nauki studentów z dysleksją

  • Authors: Izabela Pietrowska
   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Sympozjum naukowe „Človek človeku. K prameňom etickej výchovy”.
         Trnava/Słowacja, 23 października 2015 r.

  • Authors: Dariusz Stępkowski
   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Kolegia nauczycielskie jako alternatywna forma kształcenia nauczycieli
         – idee założycielskie, oczekiwania, niepokoje

  • Authors: Anna Strzelecka-Ristow
   Abstract: Przeobrażenia polityczne w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku oraz bliska perspektywa wejścia do Unii Europejskiej były głównymi przyczynami podjęcia przez polski rząd wprowadzenia zmian w polskim systemie edukacji oraz unowocześnienia kształcenia nauczycieli. W 1990 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej powołało do życia kolegia jaką nową formę organizacyjną zawodowego przygotowania nauczycieli (dotyczyło to zwłaszcza wczesnej edukacji, nauczania języków obcych, matematyki i języka polskiego). Kolegium Nauczycielskie (ZKN) w Szczytnie jest dobrym przykładem przebiegu procesu tych zmian.
   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Zabawa, rozmowa, a może rysunek – nauczycielskie badania
         świata dziecka

  • Authors: Kamila Zdanowicz-Kucharczyk
   Abstract: Badaniem świata dziecka zajmuję się już od kilku lat. Poszukuję sposobu dotarcia do dziecka, jednakże im dłużej próbuję swoich sił jako badaczka w świecie doświadczeń dziecięcych, tym więcej mam wątpliwości, czy rzeczywiście udaje nam się dotrzeć do dzieci, czy może to jedynie nasz dorosły konstrukt dziecięcej rzeczywistości. W niniejszym artykule prezentuję doświadczenia odnośnie do badań nad dzieckiem/badań z dzieckiem, które zdobyłam razem ze studentkami studiów podyplomowych edukacji wczesnoszkolnej w czasie realizacji projektu badawczego: Innowacyjne metody w edukacji wczesnoszkolnej. Próbuję znaleźć odpowiedzi na nurtujące mnie pytania: Kto powinien badać dzieci?, Prowadzić badania z dziećmi?, Gdzie?, W jaki sposób?. Jednocześnie poszukuję wyjaśnień swoich wątpliwości: Jak odróżnić perspektywę dziecka od perspektywy dorosłego?, W jaki sposób w badaniach uniknąć pozycji siły i zależności pomiędzy dorosłym a dzieckiem? Opierając się na naszych spostrzeżeniach i doświadczeniach, postaram się rozstrzygnąć te dylematy, wskazując na zastosowanie podejścia mozaikowego Alison Clark w badaniach dzieci/z dziećmi.
   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Nowicjusze: proces zakotwiczania w zawodzie nauczycielskim

  • Authors: Hanna Kędzierska
   Abstract: Badanie procesu przejścia/integracji nowego nauczyciela sporadycznie jest przedmiotem badań w pedeutologii. Dominujący, funkcjonalistyczny sposób myślenia o roli zawodowej koncentruje się głównie na problemach adaptacji nauczyciela do miejsca pracy i jest zazwyczaj sprowadzony do statycznej diagnozy (bardziej lub mniej udanego) dopasowania się „nowego” do istniejących, zewnętrznie przyjętych standardów. W analizach tych pomija się tak ważne z punktu widzenia procesów stawania się nauczycielem konteksty, które powstają na styku interakcji jednostka-jednostka, jednostka-grupa profesjonalna, jednostka-kultura instytucji.W artykule prezentuję wstępne rezultaty badań dotyczących procesu stawania się nauczycielem na starcie kariery zawodowej, tj. w okresie przejścia/włączania się nauczycieli (nowicjuszy) do grupy zawodowej umiejscowionych w koncepcjach „obcych” dla tradycyjnej pedeutologii – interakcjonizmu symbolicznego i teorii migracyjnych.
   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Idea edukacji holistycznej a gotowość na zmiany wśród nauczycieli,
         biorących udział w projekcie „Umiem się uczyć” – refleksja
         krytyczna

  • Authors: Monika Grochalska
   Abstract: Celem niniejszego artykułu jest prezentacja projektu „Umiem się uczyć” realizowanego w latach 2011–2014 w szkołach województwa warmińsko-mazurskiego oraz jego efektów. Projekt miał charakter innowacji edukacyjnej. Udział w nim pozwolił autorce na krytyczny wgląd w zdolności adaptacji nauczycieli szkolnych do zmian rzeczywistości edukacyjnej poprzez stosowanie innowacyjnych metod nauczania dostosowanych do możliwości i potrzeb uczniów. Autorka porusza problem oporu wobec zmian i sposobów jego przezwyciężania w kontekście społecznym szkoły. Wnioski wynikające z tej krytycznej refleksji mogą stanowić przyczynek do ewentualnych zmian w obszarze praktycznego doskonalenia kompetencji nauczycielskich.

   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Współpraca środowiska szkolnego i rodzinnego w opinii nauczycieli z
         małych szkół wiejskich

  • Authors: Małgorzata Stańczak
   Abstract: Artykuł prezentuje wyniki badań sondażowych, dotyczących współpracy rodziny i szkoły w percepcji nauczycieli małych wiejskich szkół podstawowych i gimnazjów, zlokalizowanych w województwie warmińsko-mazurskim. Podejmowane w nim kwestie odnoszą się do rzeczywistego, deklarowanego i oczekiwanego wymiaru zaangażowania rodziców w życie szkoły.

   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Warsztat pracy nauczyciela wczesnej edukacji a jego
         świadomość zawodowa

  • Authors: Jolanta Kruk
   Abstract: W artykule poruszono problematykę warsztatu pracy nauczyciela jako znaczącego, lecz niedocenianego elementu jego tożsamości zawodowej. Na przykładzie Laboratorium Wczesnej Edukacji zaprezentowano model pracy, w trakcie której nauczyciel może uzyskać poczucie samoświadomości i autonomii pedagogicznej. Warsztat pracy został opisany jako rodzaj przestrzeni, w której działają nauczyciel i jego uczniowie.
   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Ewaluacja własnej pracy nauczycieli – obszary, rozumienie,
         współpraca

  • Authors: Jakub Kołodziejczyk, Joanna Kołodziejczyk
   Abstract: Materiał poddany analizie stanowi część danych zgromadzonych podczas ewaluacji zewnętrznych, dotyczących ewaluacji własnej pracy nauczycieli i angażowania do jej realizacji innych. Dane poddano analizie ilościowej i jakościowej. Z badania wynika, że obszary najczęściej poddawane autoewaluacji to metody nauczania, osiągnięcia uczniów, ocenianie oraz dostosowanie wymagań do potrzeb i możliwości uczniów. Nieliczni nauczyciele wskazują na formy angażowania innych nauczycieli do prowadzonej ewaluacji, które odnoszą się do procesu badawczego. Kiedy to robią, współpraca najczęściej dotyczy pomocy w opracowaniu narzędzi badawczych i gromadzenia danych.
   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Temporalne porządkowanie codzienności szkolnej w gimnazjum
         – perspektywa nauczycieli

  • Authors: Alicja Korzeniecka-Bondar
   Abstract: W artykule podjęto rozważania, dotyczące temporalnego porządkowania codzienności szkolnej, ukazywane z perspektywy nauczycieli gimnazjum. Celem tekstu jest zaprezentowanie wybranych reguł temporalnego porządkowania codzienności w gimnazjum i ich znaczenia dla funkcjonowania nauczycieli. W tekście zaprezentowano przykłady dopasowywania się nauczycieli do przepisów oraz wymogów stawianych przez dyrekcję. Analiza wyników badań umożliwiła wyłonienie mechanizmów wprowadzania w szkole temporalnego ładu. W tekście zwrócono uwagę na różnice w dopasowywaniu się badanych nauczycieli do temporalnych reguł. Na podstawie analizy wyników badań wyróżniono trzy kategorie osób: nauczycieli „na czasie”, chwilowo „nie na czasie” oraz przynależących do „świata opóźnionych”.
   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Przygotowanie do zawodu nauczyciela wczesnej edukacji w percepcji
         studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

  • Authors: Małgorzata Suświłło
   Abstract: W niniejszym tekście podejmowany jest problem przygotowania studentów do zawodu nauczyciela wczesnej edukacji. W pierwszej części opracowania problem kształcenia nauczycieli w różnych krajach europejskich przedstawiony jest w świetle Raportu Eurydice dla Komisji Europejskiej z 2013 r., a także zaprezentowana jest koncepcja Sylvii Yee Fan Tang, dotycząca dynamiki stawania się studentów nauczycielami. W drugiej części prezentowane są badania przeprowadzone przez autorkę wśród studentów Wydziału Nauk Społecznych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Wyniki badań, poddane interpretacji na podbudowie teorii dwóch racjonalności Roberta Kwaśnicy, ujawniają ich postawę roszczeniową i myślenie (racjonalność) adaptacyjne w zakresie przygotowania do zawodu, z jednej strony, z drugiej zaś widoczne są cechy racjonalności emancypacyjnej, co widać w ich konstruktywnej, choć niezbyt mocno uzasadnionej, propozycji zmian w kształceniu.
   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Miejsce nauczyciela w kulturze szkoły

  • Authors: Beata Adrjan
   Abstract: Kultura szkoły była w pedagogice (zwłaszcza polskiej) marginalizowana, obecnie jednak coraz częściej jest przedmiotem badań. W prezentowanym artykule kategoria kultury szkoły ukazana jest jako kontekst funkcjonowania nauczyciela. Badania prezentują nauczyciela jako odtwórcę, a nie twórcę kultury szkoły.
   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Tutoring rówieśniczy w edukacji, czyli jak uczniowie uczą się od
         siebie wzajemnie i co z tego wynika

  • Authors: Małgorzata Sławińska
   Abstract: W niniejszym tekście przedstawiam tutoring rówieśniczy jako jedną z możliwości aktywnego uczenia się dzieci w kontaktach z innymi dziećmi w roli nauczycieli nieprofesjonalnych. Ten rodzaj uczenia się wymaga interakcji między bardziej i mniej kompetentnym partnerem. Ramy teoretyczne dla moich rozważań wytycza konstruktywizm społeczny w ujęciu Wygotskiego. W artykule prezentuję wybrane badania na temat uczenia się dzieci od siebie wzajemnie, eksponując korzyści płynące dla uczestników tutoringu w zakresie rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego oraz możliwe przyczyny nieskuteczności tej formy uczenia się dzieci.
   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Od redakcji: pogranicza pedeutologicznych dyskursów

  • Authors: Hanna Kędzierska, Monika Maciejewska
   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Nauczyciel we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej: menadżer,
         urzędnik czy obywatel?

  • Authors: Astrid Męczkowska-Christiansen
   Abstract: Artykuł prezentuje rozważania, dotyczące roli nauczyciela we współczesnej rzeczywistości, zdominowanej kulturą neoliberalną, w tym: osłabieniem instytucji demokratycznych; korporacyjnym modelem funkcjonowania instytucji edukacyjnych, dyskursem menadżeryzmu, sprowadzającym procesy edukacyjne do strategii zarządzania, rozwojem biurokracji jako modelu sprawowania władzy nad podmiotami. Postawiono w nim tezę, że nauczyciel jako „biurokrata” i „menadżer” to współczesne oblicza narzuconej mu roli zawodowej i społecznej, stanowiące zaprzeczenie roli obywatelskiej.

   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 • Praktyka edukacyjna oparta na dowodach naukowych –
         założenia, dylematy, perspektywy

  • Authors: Henryk Mizerek
   Abstract: Celem artykułu jest wskazanie na możliwości, ale i na ograniczenia, jakie wiążą się z upowszechnianiem praktyki, opartej na dowodach naukowych w edukacji. Podjęto w nim próbę rekonstrukcji założeń tej koncepcji z punktu widzenia aktualnych potrzeb praktyki. Artykuł skupia się na kilku kwestiach, istotnych dla implementacji evidence-based practice (EBP) w edukacji. Pierwsza z nich odnosi się do istoty tej koncepcji oraz jej związków z innymi instrumentami, wykorzystywanymi w pracy profesjonalnej – ewaluacją oraz badaniami w działaniu. Drugą z podejmowanych w tekście kwestii jest problem identyfikacji danych, którym można nadać status dowodów naukowych. Artykuł kończy dyskusja na temat szans, jakie dla rozwoju profesjonalnego nauczycieli tworzy EBP.
   PubDate: 2015-12-31
   Issue No: Vol. 27 (2015)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.161.249.49
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2016