for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Jurnals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Forum Oświatowe
   Follow    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
     ISSN (Print) 0867-0323 - ISSN (Online) 0867-0323
     Published by University of Lower Silesia Press Homepage  [1 journal]
 • Wybrane aspekty osamotnienia osób niepełnosprawnych ruchowo

  • Authors: Piotr Winczewski
   Abstract: Prezentowany artykuł jest syntetyczną relacją z badań nad uwarunkowaniami osamotnienia osób niepełnosprawnych. Wyeksponowano w nim wpływ wybranych czynników na pozostawanie tych osób w izolacji, a także ich wpływ na wydostawanie się z samotności. Materiał badawczy stanowią biograficzne studia przypadków.
   PubDate: 2014-04-29
   Issue No: Vol. 1 (2014)
    
 • Poczucie samotności u polskich studentów za granicą

  • Authors: Magdalena Kapela
   Abstract: Artykuł ukazuje rolę i znaczenie edukacji międzykulturowej w utrzymaniu pozytywnych relacji z przedstawicielami innych kultur. Wskazuje najczęściej popełniane błędy w wartościowaniu innych kultur. Podejmuje także zagadnienie szoku kulturowego i samotności, z jaką spotykają się studenci wyjeżdżający na studia za granicę.
   PubDate: 2014-04-29
   Issue No: Vol. 1 (2014)
    
 • Samotność w chorobie nowotworowej – z praktyki
         działalności Akademii Walki z Rakiem w Toruniu

  • Authors: Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz
   Abstract: Wystąpienie choroby nowotworowej oznacza poważną i niepomyślną zmianę w sytuacji człowieka. Choroba pociąga za sobą szereg dolegliwości, wiąże się z inwazyjnymi procedurami diagnostycznymi i terapeutycznymi, stanowi przeszkodę w realizacji różnych dążeń i powoduje konieczność rezygnacji z niektórych celów życiowych lub ich modyfikację. Stwarza to okoliczności sprzyjające izolacji, co w efekcie doprowadza do przeświadczenia o byciu samym w chorobie. Celem prezentowanych rozważań jest przybliżenie problemu samotności osób zmagających się z chorobą nowotworową oraz działań realizowanych w toruńskim oddziale Akademii Walki z Rakiem, które pomagają w radzeniu sobie z samotnością.
   PubDate: 2014-04-29
   Issue No: Vol. 1 (2014)
    
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej “Pedagogika w Szkole
         Lwowsko-Warszawskiej. Źródła – kontynuacje –
         uczeni”

  • Authors: Piotr Kostyło
   PubDate: 2014-04-29
   Issue No: Vol. 1 (2014)
    
 • Recenzja książki Magdaleny Kleszcz i Małgorzaty
         Łączyk: Młodzież licealna wobec wartości,
         samotności i pasji (Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2013),
         ss. 135

  • Authors: Karolina Goede
   PubDate: 2014-04-29
   Issue No: Vol. 1 (2014)
    
 • Recenzja książki Przemysława Grzybowskiego: Doktor klaun!
         Terapia śmiechem, wolontariat, edukacja międzykulturowa
         (Kraków: Impuls, 2012), ss. 472

  • Authors: Piotr Kostyło
   PubDate: 2014-04-29
   Issue No: Vol. 1 (2014)
    
 • Pożegnanie Ryszarda Borowicza – 27 marca 2014 roku

  • Authors: Zbigniew Kwieciński
   PubDate: 2014-04-29
   Issue No: Vol. 1 (2014)
    
 • Spotkałam ludzi...

  • Authors: Mirosława Nowak-Dziemianowicz
   PubDate: 2014-04-29
   Issue No: Vol. 1 (2014)
    
 • Zmowa milczenia. Problem samotności ofiar rówieśniczej
         przemocy ze względu na płeć w polskich gimnazjach. Raport z
         badań

  • Authors: Iwona Chmura-Rutkowska
   Abstract: Raport z badań stanowi integralną część większego, aktualnie realizowanego projektu badawczego, którego problemem zasadniczym jest przemoc rówieśnicza motywowana stereotypami i uprzedzeniami związanymi z płcią (w tym przemoc o podtekście seksualnym), doświadczana przez uczniów i uczennice polskich gimnazjów. Prezentowane tu wyniki badań własnych o charakterze jakościowym są efektem przeprowadzonych w pierwszej połowie 2013 roku ośmiu wywiadów i dyskusji grupowych, w których uczestniczyli gimnazjaliści i gimnazjalistki z czterech różnych szkół i miejscowości. Problemem, na którym skoncentrowały się dyskusje były dziewczęce i chłopięce strategie przetrwania, oporu czy też przeciwstawiania się rówieśniczej przemocy ze względu na płeć; reakcje i sposoby radzenia sobie w roli ofiary i/lub świadka oraz postrzeganej przez adolescentów roli dorosłych (nauczycieli, rodziców, profesjonalistów) w sytuacji doświadczania sytuacji przemocowych.
   PubDate: 2014-04-29
   Issue No: Vol. 1 (2014)
    
 • Wyspy skarbów i wyspy zakopanych skarbów. Samotność i
         osamotnienie – w pracy teatralnej twórców
         laboratoriów oraz osób zagrożonych wykluczeniem
         społecznym

  • Authors: Magdalena Hasiuk
   Abstract: Tekst prezentuje doświadczenia samotności i osamotnienia w pracy teatralnej członków laboratoriów teatralnych (na przykładzie Odin Teatret) oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (na przykładzie działalności Kobiecego Ośrodka Teatralnego w Centrum Praw Kobiet w Warszawie). W pierwszej części tekstu ukazuje, w jaki sposób samotność może stać się sprzymierzeńcem artysty teatru i ważnym elementem jego metody pracy i „życia w sztuce”. W drugiej części opisuję praktykę terapeutyczno-teatralną „teatru obrzędowego”, stworzoną przez Dagnę Ślepowrońską oraz jej wpływ na proces uwalniania się z doświadczeń osamotnienia kobiet mających za sobą doświadczenia przemocy.
   PubDate: 2014-04-29
   Issue No: Vol. 1 (2014)
    
 • Dyskurs – z perspektywy teoretyczno-metodologicznej

  • Authors: Urszula Ostrowska
   Abstract: O podjęciu niniejszej problematyki zaważyło co najmniej kilka powodów, pośród nich zwłaszcza fakt rozpowszechniania się pojęcia dyskursu w różnych sferach życia społecznego pomimo niedookreślonego, nieostrego znaczenia terminu, którego sens z reguły wyłania się z kontekstu w jakim zostaje ono użyte. Ponadto interesująca zdaje się dość duża swoboda w posługiwaniu się kategorią dyskursu przez autorów prac o rozmaitym zakresie i poziomie problemowym oraz wyodrębnianie różnych rodzajów dyskursu w podejmowanych rozważaniach (tj. polityczny, prawny, historyczny, filozoficzny, edukacyjny, naukowy etc.) z pominięciem wyraźnych kryteriów owej typologii. Jako istotna jawi się ponadto kwestia jakościowych badań nad dyskursem, które ciągle jeszcze nie są należycie doceniane, nie tylko w naukach o edukacji. Rozważania rozpoczynam od kilku uwag wprowadzających, po czym nawiązuję do ważniejszych kwestii etymologicznych, oraz zatrzymuję się przy zagadnieniu znaczenia dyskursu. Następnie zwracam uwagę na pojawiające się problemy z pojęciem dyskursu i odnoszę się do wybranych aspektów badań dyskursu, w tym do roli i pozycji badacza. Na koniec podejmuję próbę podsumowania rozważań.
   PubDate: 2014-04-29
   Issue No: Vol. 1 (2014)
    
 • Filmowe studium samotności. O „Tataraku” Andrzeja Wajdy

  • Authors: Małgorzata Okupnik
   Abstract: Andrzej Wajda często podejmował w swoich filmach temat samotności. W ekranizacji Tataraku (2009) pokazał samotność małżonków w obliczu choroby i śmierci. Reżyser wykorzystał dwa opowiadania: Tatarak Jarosława Iwaszkiewicza i Nagłe wezwanie Sándora Máraiego. Najważniejszy wątek filmowy stanowi prywatne wyznanie aktorki Krystyny Jandy, która niedawno straciła męża. W analizie filmu Wajdy można posłużyć się pojęciem mimesis. Paul Ricoeur w „Czasie i opowieści” przekonuje, że mimesis nie jest kategorią jednorodną, wyróżnia jej trzy odmiany. W trzech mimesis Tataraku kryją się różne znaczenia samotności. W mimesis III krzyżują się dwa światy: świat twórcy i świat odbiorcy. Narracja Jandy prowadzi do czynnego rozumienia, czym jest doświadczenie utraty i samotności, jest jego konkretyzacją. Opowiadanie o utracie i samotności jest dla niej także formą terapii.
   PubDate: 2014-04-29
   Issue No: Vol. 1 (2014)
    
 • Samotność w kulturze jako permanentny proces bycia z
         samotnością

  • Authors: Bartosz Mikołajczyk
   Abstract: Artykuł stanowi propozycję zdefiniowania sposobów odczuwania samotności w kontekście prowokowania aktu twórczego. W tekście zostaje przedstawiona koncepcja samotności w kulturze, czyli samotności bycia lub inaczej bycia z samotnością jako procesu permanentnego od etapu dostrzeżenia własnej odmienności aż po etap podsumowań, zmęczenia i odczucia całożyciowej porażki lub życiowego spełnienia. Autor wskazuje na różnice pomiędzy wpływem odczuwania samotności na obszar kultury kontestującej, a jej oddziaływaniem na inne przestrzenie ludzkiej egzystencji. Jest to próba odpowiedzi na pytanie, czy tak rozumiana samotność bycia jest faktycznością, koniecznością, czy może wyborem.
   PubDate: 2014-04-29
   Issue No: Vol. 1 (2014)
    
 • Przestrzeń samotności w kulturze

  • Authors: Agnieszka Małgorzata Kulig
   Abstract: W moim artykule proponuję spojrzenie na zjawisko samotności w kulturze, jako nie tylko możliwość badania doświadczenia intymnego, przeżywanego w liczbie pojedynczej, z odwołaniem do licznych w kulturze opisów tego stanu. Chciałabym raczej zastanowić się, czy mając wiedzę na temat tego doświadczenia, nabywamy kompetencje na temat kultury, w której zaistniała samotność' Wsparciem w opisywaniu przestrzeni samotności w kulturze jest dla mnie dyskurs melancholijny, dla którego naturalnym środowiskiem była przestrzeń samotności oraz konfrontacja z ostatecznością. Dla potrzeb refleksji uruchamiam moją definicję samotności, jako przestrzeni między życiem i śmiercią. Owa przestrzeń daje możliwość jednostce odczuwania energii życia i obecności śmierci. Nawet w takich monetach życia człowieka (młodość), kiedy jednostka nie jest do końca świadoma swojej roli w społeczeństwie, a jest na etapie krystalizacji swojej tożsamości. W tym wypadku samotność, jako przestrzeń między byłaby pewnym stanem zawieszenia, który przygotowuje jednak do aktywnego, samodzielnego życia we wspólnocie. W artykule odwołuję się do postulatu niemieckiego kulturoznawcy Thomasa Macho, aby traktować doświadczenie samotności jako kontekst, sposobność, praktykowania technik kulturowych, oraz do przestrzeni heterotopijnej w ujęciu Michela Foucaulta.
   PubDate: 2014-04-29
   Issue No: Vol. 1 (2014)
    
 • Od redakcji: Samotność w kulturze i wychowaniu

  • Authors: Piotr Kostyło
   PubDate: 2014-04-29
   Issue No: Vol. 1 (2014)
    
 • Od ideologicznej samotności do dialogicznego spotkania: F. Ebner, L.
         Althusser, P. Freire

  • Authors: Krzysztof Skorulski
   Abstract: W niniejszym artykule zostają zestawione dwie podstawowe sytuacje człowieka: sytuacja relacji z drugim człowiekiem (dialog) oraz sytuacja ludzkiej samotności, charakteryzowana tu jako ideologia. Ich zestawienie opiera się na koncepcjach trzech wybitnych, lecz bardzo różnych myślicieli, łączących filozofię i działanie pedagogiczne. Są to Ferdinand Ebner, Louis Althusser oraz Paulo Freire. Ebner reprezentuje tu filozofię dialogu, a więc nurt postrzegający naturalny stan człowieka – nieco upraszczając – w sytuacji dialogicznej. Althusser, jako neomarksista, widzi zaś tenże stan w zanurzeniu w ideologii. Natomiast Freire – twórca „pedagogiki dialogu” – stara się zaprezentować możliwość przejścia od zniewolenia w ideologii do wolności w dialogu. Na podstawie tej różnorodności koncepcji podjęta zostaje próba określenia „warunków możliwości” przejścia od ideologii do dialogu, a więc także od zniewolenia do wolności. Szczególne znaczenie zostaje przypisane problemowi zaufania, problemowi „złamania życia naturalnego” (określenie Ebnera), oraz pytaniu o stosowanie przemocy. Na pytanie o możliwość życia w wolności i wyzwalania w zainfekowanym ideologią świecie nie da się jednak odpowiedzieć na poziomie ogólnym i „obiektywnym”, lecz każdorazowo na poziomie osobistym i subiektywnym. Tak więc iluzoryczne byłoby być może pragnienie wyeliminowania ideologii całkowicie, jednak możliwe wydaje się, mimo obecności ideologii, uświadomienie sobie tej obecności i wybieranie zamiast niej realnego człowieka.
   PubDate: 2014-04-29
   Issue No: Vol. 1 (2014)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2014