for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Journal Cover   Forum Oświatowe
  [0 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 0867-0323 - ISSN (Online) 0867-0323
   Published by University of Lower Silesia Press Homepage  [1 journal]
 • Uczenie się w ujęciu teorii działalności

  • Abstract: W artykule autorka przedstawia praktyczny ogląd ugruntowanych teoretycznie badań nad działaniem edukacyjnym. Odwołuje się do projektów rozwojowych prowadzonych w Center for Research on Activity, Development and Learning (CRADLE) [Centrum Badań nad Działalnością, Rozwojem i Uczeniem się] na Uniwersytecie Helsińskim w Finlandii. Prace afiliowane przy Centrum, czerpiące z kulturowo-historycznej teorii działalności (CHAT), znane są z teorii ekspansywnego uczenia się, a także z jej bardziej praktycznej aplikacji zwanej rozwojowymi badaniami w miejscu pracy (DWR). Z podejść tych korzysta się szeroko w analizach profesjonalnego uczenia się, traktując je jako teoretyczno-metodologiczną podstawę studiów zmiany i rozwoju profesjonalnego w różnych rodzajach ludzkiej działalności.
   PubDate: 2014-12-13
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 • Uczenie się a psycho-społeczny charakter praktyki
         społecznej: śledząc niewidoczne społeczne wymiary
         pracy i uczenia się

  • Authors: Henning Salling Olesen
   Abstract: Artykuł przedstawia psychospołeczne podejście do empirycznych badań nad uczeniem się, w którym materialistyczna teoria socjalizacji splata się z hermeneutyczną metodologią interpretacyjną. Artykuł skupia się na jednostkowej podmiotowości, a także podmiotowych/subiektywnych aspektach interakcji społecznej. Pojęcie „podejścia” wskazuje na nieodłączne powiązanie teoretyzacji empirycznego przedmiotu, procesu badawczego i epistemicznego podmiotu. Metoda praktyczna polega na zastosowaniu procedury interpretacyjnej, opartej na transkrypcji wywiadów lub notatkach z obserwacji terenowych. Poprzez interpretację wypowiedzi i interakcji z perspektywy subiektywnych znaczeń, jakie mają one dla podmiotów i rozmówców, metoda ta dąży do zrozumienia uczenia się jako podmiotowego/subiektywnego procesu doświadczania rzeczywistości społecznej. Szczególnie dla niej ważna jest relacja między tym, co „widoczne”, a tym, co „niewidoczne", tj. tkwiące w zbiorowej nieświadomości znaczenia, które można wyśledzić w tekstach i interakcjach na drodze wrażliwej interpretacji.

   PubDate: 2014-12-12
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 • O „upedagogicznianiu” szkoły poprzez akademicki dyskurs
         edukacyjny. Ku autoetnografii

  • Abstract: Tekst dotyczy doświadczanej przez Autorkę i jej kolegów – akademickich pedagogów – niepokoju związanego z niemożnością wyjścia w pracy edukacyjnej z nauczycielami poza pełną napięcia relację między teorią a praktyką. O ile bowiem 20 lat temu rejestrowany już wcześniej rozdźwięk między naukowym dyskursem dydaktycznym a codziennością szkoły mógł być i był interpretowany w kategoriach dziedzictwa komunizmu i instrumentalnie wykorzystywanego w tym systemie scjentyzmu, to dziś, wobec europeizacji dyskursu nauczania (polityka całożyciowego uczenia się, międzynarodowe programy badawcze i rozwojowe, wymiana nauczycieli i studentów) prowokować do ponownego namysłu muszą empiryczne rozpoznania pozoru odejścia w praktyce szkolnej od quasi-tradycyjnego modelu przekazu (kultury, wiedzy, ideologii) w kierunku nauczania skupionego na wykorzystywaniu komunikacyjnej przestrzeni w szkole dla wspomagania indywidualnych i kolektywnych wzorów uczenia się. Podejmując pytanie o mechanizmy niewidoczności w praktyce szkolnej szerokich, bo kreowanych także poza psychologią, teorii uczenia się i, co więcej, formalnego i oddolnego wsparcia redefinicji szkolnego nauczania ze strony oficjalnej politykipaństwa (np. w sferze szkolnego oceniania czy uczenia przez projekty, Autorka przyjęła perspektywę tzw. nauki zaangażowanej (pierwszoosobową formułę badań w działaniu oraz autoetnografię), którą potraktowała nie tylko jako strategię badania, pisania i metody łączącej to, co autobiograficzne i osobiste z tym, co kulturowe i społeczne, ale także teoretyczną podstawę uwrażliwienia na aspekty polityczne.

   PubDate: 2014-12-12
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 • 4th ISCAR Summer University „Moving with and beyond Vygotsky”

  • PubDate: 2014-12-12
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 • Recenzja książki pod red. Thomasa Sterna, Andrew Townsenda,
         Franza Raucha i Angeli Schuster: Action Research, Innovation and Change:
         International perspectives across disciplines (London: Routledge, 2014),
         ss. 230

  • Authors: Maria Czerepaniak-Walczak
   PubDate: 2014-12-12
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 • Ćwiczenie czyni różnicę. Recenzja książki
         Petera Sloterdijka: Musisz życie swe odmienić: o antropotechnice
         (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014), ss. 640

  • Authors: Krzysztof Robert Lindstedt
   PubDate: 2014-12-12
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 • Pożegnanie profesora pedagogiki społecznej –
         Stanisława Kawuli

  • PubDate: 2014-12-12
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 • Polskie Towarzystwo Pedagogiczne – komunikat

  • Authors: Halina Rotkiewicz
   PubDate: 2014-12-12
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 • „System edukacji” jako pomnik funkcjonalizmu w dyskursie
         oświatowym

  • Authors: Danuta Uryga
   Abstract: Tematem artykułu jest pojęcie systemu edukacji – jego pochodzenie i związki z konkretnym nurtem myśli naukowej, jakim jest funkcjonalizm. „System edukacji”, ten kluczowy dla oświaty w Polsce termin, jest nasycony treściami, które coraz słabiej korespondują z potrzebami i oczekiwaniami społecznymi. Autorka przeprowadza ogólną analizę tych treści, odwołując się do wybranych nurtów myśli pedagogicznej i wskazując na pułapki, które czyhają w dyskursie edukacyjnym na bezrefleksyjnych uczestników.
   PubDate: 2014-12-11
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 • O byciu nauczycielem – między tragizmem roli a szczelinami
         emancypacji

  • Abstract: Byciu nauczycielem towarzyszy doświadczenie nieuchronnej ambiwalencji, charakterystyczne dla kondycji człowieka w ogóle. W przypadku nauczyciela jest ono związane z jego funkcjonowaniem między dwoma dyskursami – z jednej strony dyskursem reprodukcji kulturowej, który domaga się od nauczyciela tego, aby przekazywał swoim uczniom wypracowany przez pokolenia zasób kulturowy i kształtował ich tożsamość zgodnie ze społecznie akceptowanymi wzorcami. Z drugiej strony – dyskursem pajdocentrycznym, według którego powinien on tworzyć warunki swobodnego rozwoju dziecka w poszanowaniu jego autonomii. Problem jednak w tym, że obydwa zadania stojące przed nauczycielem stanowią elementy odmiennych, ale społecznie konstruowanych dyskursów – obydwa zatem są zewnętrznie narzucanymi składowymi roli nauczyciela. W kontekście współczesnej kultury neoliberalnej przestały one jednak funkcjonować jako alternatywne wzorce roli nauczyciela, a zostały połączone dzięki scentrowaniu wszystkich potencjalnych celów rozwojowych jednostki do działalności wolnorynkowej. W tej rekonfiguracji widzę możliwość postrzegania nauczyciela analogicznie do postaci bohaterów antycznych tragedii, którzy wplątani są w starcie sił ich przerastających, których wpływu nie da się uniknąć. Heroizm postaci nauczyciela lokuję natomiast w jej niezłomności w dążeniu do prawdy o świecie i własnej w nim egzystencji.
   PubDate: 2014-12-11
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 • Postawy nauczycieli wobec swej roli zawodowej w świetle wybranych
         koncepcji teoretycznych

  • Abstract: Celem pracy jest ukazanie standardu pełnienia roli nauczyciela w świetle wybranych koncepcji jego funkcjonowania w zawodzie oraz teorii osobowości człowieka. Do oceny standardu (sposobu) pełnienia roli nauczyciela wykorzystano koncepcję Krzysztofa Rubachy, według której rola ta rozciąga się między dwoma biegunami: adaptacyjnym (przedmiotowym) oraz heurystycznym (podmiotowym). Uzyskane wyniki przedstawiono w kontekście trzech typów racjonalności poznawczej człowieka: instrumentalnej, praktycznej i emancypacyjnej oraz z perspektywy podmiotowego sposobu bycia w świecie: bycie autonomicznym podmiotem, bycie w roli, bycie bezrefleksyjnym i trzech rodzajów tożsamości: anomijnej, tożsamości roli oraz tożsamości autonomicznego „Ja”. Interpretacji wyników dokonano też w świetle transgresyjnej koncepcji osobowości człowieka Józefa Kozieleckiego. Wyniki badań pokazują, że większość nauczycieli prezentuje adaptacyjny standard funkcjonowania w zawodzie.
   PubDate: 2014-12-11
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 • Recenzja książki Gabriele Kuby: Globalna rewolucja seksualna:
         likwidacja wolności w imię wolności (Kraków: Homo Dei,
         2013), ss. 439

  • PubDate: 2014-12-11
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 • Gdzieś między wielkimi oczekiwaniami a rozczarowaniem... kilka
         refleksji nad konstruktem inteligencji emocjonalnej

  • Authors: Katarzyna Anna Knopp
   Abstract: W artykule podjęto rozważania nad konstruktem inteligencji emocjonalnej, przy czym skoncentrowano się w nim zarówno na wyjaśnieniu przyczyn ogromnej popularności tego pojęcia, jak również nakreśleniu głównych problemów i wątpliwości z nim związanych. Przedstawiając podstawowe założenia modelu zdolnościowego Saloveya i Mayera oraz najpopularniejszych modeli mieszanych (autorstwa Golemana oraz Bar-Ona), wskazano na ogromne rozbieżności w przyjmowanych w ich ramach definicjach i postulowanej strukturze inteligencji emocjonalnej. Opisano również zalety oraz niedoskonałości wspomnianych modeli. Zwrócono uwagę na problemy związane z pomiarem inteligencji emocjonalnej, a także niewystarczającą wiedzę o jej uwarunkowaniach i dynamice rozwojowej. Znaczącą część artykułu stanowią rozważanianad funkcjonalnym znaczeniem inteligencji emocjonalnej, w których podjęto próbę konfrontacji tez popularyzatorów pojęcia z dostępnymi danymi empirycznymi.

   PubDate: 2014-12-10
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 • Kategoria dyskursu w języku i w badaniach edukacyjnych – w
         poszukiwaniu osobliwości pedagogicznie zorientowanej analizy dyskursu
         

  • Authors: Helena Ostrowicka
   Abstract: Podstawowym celem tekstu jest namysł nad statusem i znaczeniem kategorii dyskursu w języku i w badaniach pedagogicznych. Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. Część pierwsza zawiera opis ogólnych trudności związanych z porządkowaniem rozległego obszaru badań nad dyskursem; część druga poświęcona jest statusowi badań nad dyskursem w polskiej pedagogice oraz analizie treści i zakresu pojęcia dyskursu edukacyjnego. W rezultacie, opisane zostały trzy ujęcia definicyjne: archeologiczne, instytucjonalne i interakcyjne oraz możliwości konstruowania w ich ramach map pojęciowych. Artykuł kończy próba podsumowania rozważań w kontekście koncepcji dyskursywnego konstruowania przedmiotu pedagogiki współczesnej.
   PubDate: 2014-12-10
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 • „Przeciw szkolnemu etatyzmowi”. Ocena ingerencji państwa
         w edukację (w okresie III Rzeczypospolitej) w polskiej publicystyce
         konserwatywnej

  • Authors: Tomasz Tokarz
   Abstract: Celem artykułu jest ukazanie poglądów przeciwników ingerencji państwa w szkolnictwo, wywodzących się ze środowisk konserwatywnych. Analizie poddano wypowiedzi przedstawiane w prasie i na witrynach internetowych. W przekonaniu konserwatystów przymus kształcenia oraz centralistycznie ustalane ideały wychowawcze i treści kształcenia naruszały autonomię podstawowej wspólnoty wychowawczej, jaką stanowiła rodzina. Wskazywano także, że szkolnictwo było wykorzystywane przez rządzących do manipulowania społeczeństwem, narzucania własnej – partyjnej wizji świata. Konserwatyści opowiadają się za prywatyzacją szkolnictwa, która doprowadziłaby do jego pluralizacji, rozwoju szkół o zróżnicowanym charakterze ideowym. Umożliwiałoby to rodzicom wybór szkoły zgodnej z ich światopoglądem.

   PubDate: 2014-12-10
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 • Recenzja książki Mirosława J. Szymańskiego: Socjologia
         edukacji: zarys problematyki (Kraków: Impuls, 2013), ss. 218

  • PubDate: 2014-12-03
   Issue No: Vol. 2 (2014)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2015