for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  [2 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 1302-504X - ISSN (Online) 2147-7973
   This journal is no longer being updated because:
    Temporary removed as RSS feed is giving errors
 • Tasarruf-Yatırım İlişkisi: Feldstein-Horioka Hipotezinin OECD
         Ülkeleri Açısından Değerlendirilmesi (1980-2013)

  • Authors: Ömer Yalçınkaya, İbrahim Hüseyni
   Abstract:  Ekonomik büyüme verimlilik artışlarından bağımsız olarak yatırımlarla gerçekleşmekte, yatırımlar ise ancak tasarruflarla karşılanabilmektedir. Bu noktada, yurtiçi tasarrufların yurtiçi yatırımları karşılama oranının ya da yurtiçi yatırımların yabancı tasarruflara olan bağımlılığının belirlenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda çalışmada, yurtiçi tasarruflar ile yurtiçi yatırımlar arasındaki ilişkiler tasarruf-yatırım dengelerine göre gruplandırılan 28 OECD üyesi ülkede Feldstein-Horioka Hipotezi çerçevesinde, 1980-2013 dönemine ait verilerle ve yatay kesit bağımlılığını dikkate alan yeni nesil panel veri analizi metodolojisi ile incelenmiştir. Çalışma sonucunda, tanımlanan ülke gruplarında yurtiçi tasarrufların yurtiçi yatırımları karşılama oranlarının yani sermaye hareketliliğinin derecesinin ülkelerin tasarruf-yatırım dengelerine göre önemli ölçüde değiştiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, çalışmada tasarruf fazlası veren ülkelerde Feldstein-Horioka Hipotezinin geçerli olduğu aksine tasarruf açığı veren ülkelerde ise Feldstein-Horioka Paradoksunun nispeten sürmekte olduğu sonucuna ulaşılmıştır
   PubDate: 2016-06-13
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2016)
    
 • Örgütlerde Yaşanan Sessizlik Olgusunun Kişisel Özellikler
         Bağlamında Araştırılması: Nitel Bir Çalışma

  • Authors: Zeki Uçar
   Abstract: Bu araştırmada, işgörenlerin açık bir şekilde konuşup konuşmama kararı vermelerine etki ettiği düşünülen bir takım kişisel (psikolojik ve demografi temelli) özelliklerin ortaya çıkarılması ve bu özelliklerin işgörenlerin sessizlik davranışını ne şekilde etkilediğinin nitel bir araştırmayla ortaya konması amaçlanmıştır. Kalitatif bir araştırma olarak tasarlanmış çalışmada veri elde etmek için mülakat ve odak grup tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma örneklemi farklı örgüt yapıları içerisinde değişik kademelerde görev alan kırk bir katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırma sonucunda kişilerin daha çok yaşamla mücadele tarzlarını ortaya koyan “kontrol odağı”, “benlik saygısı” gibi kişisel özelliklerinin yanında cinsiyet, eğitim gibi bazı demografik özelliklerin bireylerin sessiz kalıp kalmama yönünde vermiş oldukları kararları etkilediği anlaşılmaktadır
   PubDate: 2016-06-13
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2016)
    
 • 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı Sonuçlarına
         Göre İstatistik Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Dersi Testlerindeki
         Başarılarının Karşılaştırmalı Analizi

  • Authors: Emine Yasemin Yeginboy, Ali Özdemir
   Abstract: Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2014 yılında alınan bir kararla, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri dışındaki fakültelerin istatistik bölümü mezunları da,  aynı kamu kurum ve kuruluşlarına başvurabileceklerdir. Bu çalışmanın temel amacı; istatistik bölümü mezunu öğrencileri ile iktisadi ve idari bilimler mezunu öğrencileri 2014 KPSS Lisans alan dersi başarılarına göre karşılaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, veriler SPSS 20 programında düzenlenerek istatistiki analizler yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre istatistik bölümü öğrencileri iktisadi ve idari bilimler programlarındaki öğrencilerinden, özellikle işletme dersi testlerini cevaplamada daha başarılıdır. Muhasebe dersi testlerinde başarılarının ise daha düşük olduğu görülmüştür. Ulaşılan sonuçlar doğrultusunda öğrencilerin muhasebe dersi testinde başarılarının artırılması yönünde, öğretim programlarına yapılabilecek katkılar çerçevesinde önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır.
   PubDate: 2016-06-13
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2016)
    
 • Uyarlamalı Sinirsel Bulanık Çıkarım Sisteminin (ANFIS) Talep Tahmini
         İçin Kullanımı ve Bir Uygulama

  • Authors: Onur Doğan
   Abstract: Rekabet unsurunun günümüzde hızla artması, organizasyonların karar problemlerinde rasyonel davranmaları zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Organizasyonların ve kurumların belirsizlik ve risk ortamında güvenle yol alabilmeleri, karar birimlerinde teknolojiyi ve bilimsel yöntemleri etkin kullanabilmeleri ile mümkündür. Talep tahmini, kurumlardaki kritik karar problemlerinin en başında gelmektedir. Bilimsel yöntemlerle desteklenmiş talep tahmini mekanizmasına sahip bir işletme, tüm fonksiyonlarının verimliliğini ve etkinliğini arttırabilir. Bulanık mantık ve yapay sinir ağları gibi yeni nesil yöntemler işletmeler tarafından son yıllarda karar verme yöntemi olarak sıklıkla kullanılan yöntemler arasındadır. Bu çalışmada işletmeler için kritik bir konu olan talep tahmin problemine ANFIS ile çözüm aranmıştır. Çalışmada önerilen model için öncelikle talebi etkileyen faktörler belirlenmiş ve bu faktörlere ait verilerle modelin veri tabanı oluşturulmuştur. ANFIS yönteminin model talep tahmini için kullanılabileceği gösterilmiştir.  
   PubDate: 2016-06-13
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2016)
    
 • Entropi Temelli MAUT ve SAW Yöntemleri İle Otomotiv Firmalarının
         Performans Değerlemesi

  • Authors: Nuri Ömürbek, Meltem Karaatlı, Halil Furkan Balcı
   Abstract: Bu çalışmada ülkemizde faaliyet gösteren ve aynı zamanda BİST’de (Borsa İstanbul) işlem gören otomotiv sektöründe faaliyette bulunan firmaların performanslarının çok kriterli karar verme yöntemleri ile değerlendirilmesine çalışılmıştır. Türkiye’de faaliyet gösteren en önemli otomotiv şirketlerinin verileri; Sermaye, Hisse Senedi, Piyasa Değeri, Satış Geliri, Personel Sayısı, Net Kar Marjı, Cari Oran, net kar/sermaye, net kar/satışlar ve net satışlar/personel kriterleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Performans ölçümünde kullanılan kriterler ise firmaların 2014 faaliyet raporlarından elde edilmiştir. Öncelikle Entropi yöntemi ile kriterlerin ağırlıkları belirlenmiştir. Elde edilen kriter ağırlıkları önce MAUT (Multi-Attribute Utility Theory) yönteminde daha sonra SAW (Simple Additive Weighting) yönteminde kullanılarak firmaların performansları değerlendirilerek sıralama yapılmıştır. Değerlendirme sonucunda her iki yöntemde de ilk üç sırada aynı firmalar yer almaktadır.
   PubDate: 2016-06-13
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2016)
    
 • Avrupa Birliği ve Sahra-altı Afrika Arasındaki Ekonomik Ortaklık
         Anlaşmalarının Ekonomik Etkilerinin İncelenmesi

  • Authors: Metin Pişkin
   Abstract: Bu çalışmada Sahra-altı Afrika ile Avrupa Birliği arasında karşılıklı ticaretin serbestleşmesini hedefleyen Ekonomik Ortaklık Anlaşmalarının etkileri ölçülmeye çalışılmaktadır. Çalışmada karşılıklı ticaretin serbestleşmesi sonucu Afrika ülkeleri ne kazanacak ve ne kaybedecek?, bu anlaşmaların bölge ülkelerin refah seviyesine etkisi ne olacak?,  bu anlaşmaların ticaret yaratımı ve ticaret saptırıcı gibi etkileriyle ticaretin hacmi ne yönde şekil alacak?, ve son olarak, tarifelerin kaldırılmasıyla kamu gelirleri nasıl etkilenecek? şeklindeki sorulara cevap aranmaktadır. Elde edilen bulgular göstermektedir ki karşılıklılık prensibi ile iki bölge arasındaki ticaretin hacmi genişliyor gibi görünse de (özellikle AB lehine) bu anlaşmanın ticaret saptırıcı etkileri nedeniyle Afrika içi ticaretin olumsuz etkilenerek bölgesel bütünleşme çabalarının önünde önemli bir sorun teşkil edebileceğidir. Bir diğer önemli sonuç, AB’nin bölgeye olan ticaretindeki atış ve bu ticaret yaratımının etkisiyle oluşan genişlemenin Afrika ülkeleri adına refah arttırıcı bir etkiye sahip olduğudur. 

   PubDate: 2016-06-13
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2016)
    
 • Türkiye'de Üç Büyük Kentte Sosyal Sermayenin Bourdieu’nün
         Kavramsallaştırması Çerçevesinde Değerlendirilmesi

  • Authors: Şansel Özpınar, Ömer Özpınar, Funda Çondur, Musa İkizoğlu
   Abstract: Bu çalışma, Türkiye’de üç büyük kentte farklı gelir gruplarının sosyal sermaye düzeylerini karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Çalışma’da Bourdieu’nün kavramsallaştırması çerçevesinde sosyal sermaye bireysel bir kaynak olarak ele alınmıştır. Çalışmanın temel bulguları İstanbul, Ankara ve İzmir’de 1110 kişi ile yapılan anket sonuçlarına dayanmaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde bütün gelir grupları için sosyal sermaye düzeyi yeterince yüksek olmamakla birlikte; sosyal sermayenin gelir grupları itibarıyla önemli farklılıklar gösterdiğini söylemek mümkündür. Yüksek gelir grubunda yer alanların düşük gelir grubuna göre sosyal sermaye düzeylerinin daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. 
   PubDate: 2016-06-13
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2016)
    
 • Sosyal Devlet Yaklaşımı Açısından Türkiye’de 1980 Sonrası
         Eğitim Harcamalarının Analizi

  • Authors: Düriye Toprak, Serpil Ağcakaya, Hüseyin Gül
   Abstract: II. Dünya Savaşı’ndan sonra gittikçe güçlenen refah devleti, 1980 sonrası dönemde küreselleşme ve yeni liberal politikaların bir sonucu olarak yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Sosyal refah devleti, sağlıktan eğitime ve sosyal güvenlikten yoksullukla mücadeleye değişik alanlarda sorumluluklar üstlenmiştir. Türkiye’de eğitim alanına yapılan harcamalar, toplumun genel sosyal refahına yönelik olan ve sosyal harcama olarak kabul edilebilecek bir harcama türüdür. Bu çalışmanın amacı, sosyal refah devletini kısaca açıklayarak sosyal refah devleti çerçevesinde sosyal harcamalara yöntemsel yaklaşımları incelemek, Türkiye’de eğitim harcamalarının düzeyini sorgulamak ve diğer bazı ülkelerle karşılaştırmak ve değerlendirmektir.
   PubDate: 2016-06-13
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2016)
    
 • Fisher Hipotezinin Alternatif Faiz Oranları İle Türkiye Ekonomisi
         Açısından Analizi

  • Authors: Fuat Lebe, Leyla Firuze Arda Özalp
   Abstract: Bu çalışmada amaç, Türkiye ekonomisine ait veriler kullanılarak faiz oranı ile enflasyon oranı arasındaki ilişkiyi Fisher (1930) hipotezi bağlamında test etmektir. Mevcut literatürden farklı olarak, Türkiye için Fisher hipotezinin geçerliliği alternatif faiz oranlarına (reeskont faiz oranı, mevduat faiz oranı ve para politikası faiz oranı) göre incelenmiştir. Değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkisi ARDL sınır testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, faiz oranı olarak para politikası faiz oranı esas alındığında Türkiye ekonomisi için daha güçlü bir Fisher etkisinin geçerli olduğu belirlenmiştir.
   PubDate: 2016-06-13
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2016)
    
 • Psikolojik Sermayenin Çalışanların Yenilikçi Davranışlarına ve
         Performanslarına Etkileri: Savunma Sektöründe Bir Araştırma

  • Authors: Memduh Begenirbaş, Ercan Turgut
   Abstract: Çalışanların çalışma ortamında içinde bulundukları psikolojilerinin, onların işe karşı tutumlarında, yeni fikir veya davranışları örgüt yararına ortaya koyarak performanslarının artmasında önemli bir etken olabileceği düşünülmekte ve bu düşünce çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için, Ankara’da bulunan özel ve kamu savunma sektöründe görev yapan 189 katılımcıdan ölçek yoluyla elde edilen veriler kullanılmıştır. Çalışmada değişkenler arası ilişkiler ve etkileri korelâsyon ve regresyon analizleri ile ortaya konmuştur. Değişkenlere ait ölçeklerin doğrulanması için yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Bulgular neticesinde, psikolojik sermaye boyutlarının yenilikçi davranış ile iş performansı üzerinde önemli pozitif etkilere sahip olduğu görülmüştür. Ancak, katılımcıların yenilikçi davranışlarının psikolojik sermaye boyutları ve iş performansları arasında anlamlı aracılık rolüne rastlanılmamıştır
   PubDate: 2016-06-13
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2016)
    
 • Girişimciliğin Finansmanında Risk Sermayesi Finansman Sisteminin
         Önemi: Türkiye Uygulamaları

  • Authors: Erkan Poyraz, Yusuf Tepeli
   Abstract: Girişimciliğin finansmanı ile ilgili literatür incelendiğinde bir finansman modeli olarak öne çıkan kavram risk sermayesidir. Gelişmiş ülkelerde uzun zamandır başarı ile uygulanan risk sermayesi; dinamik, yaratıcı ve yenilikçi, finansman gücü yeterli olmayan her aşamadaki girişimcilerin yatırım fikirlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayan, aynı zamanda yönetim, pazarlama ve işletme desteği de veren modern bir finansman modelidir. Ancak,  Türkiye’de, henüz tam anlamıyla bilinmediğinden ve risk sermayesi teşviklerinin yetersizliğinden dolayı sınırlı sayıda uygulama imkanı bulmuştur. Çalışmanın kapsamı doğrultusunda, risk sermayesi finansmanı alanında Türkiye’deki uygulamaların karşılaştırması yapılmış, ekonomi üzerindeki etkileri incelenmiş, risk sermayesi finansman modelinin girişimleri tetikleyici önemi vurgulanmış, sürdürülebilirlik açısından etkileri üzerinde durulmuş, risk sermayesinin tarafları ve yasa koyucular açısından süreçlerin iyileştirilmesi konusunda öneriler getirilmiştir.
   PubDate: 2016-06-13
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2016)
    
 • Gelişmiş Ülkelerde Kurumsal Yapı ve Uluslararası Rekabet Gücü
         İlişkisi

  • Authors: Aynur Yıldırım, Mehmet Faysal Gökalp
   Abstract: Çalışmada 2000-2011 dönemi için, 23 kurumsal yapı değişkeninin kullanılmasıyla, 21 gelişmiş ülkenin bulunduğu ülke örnekleminde gelişmiş ülkelerde kurumsal yapının uluslararası rekabet gücü üzerindeki etkisi, “Panel Veri Analizi” yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Analiz sonuçları, yargı bağımsızlığı, mülkiyet haklarının korunması, hukuk sisteminin bütünlüğü, marjinal vergi, politik özgürlükler, karaborsa döviz kuru, yabancı yatırımların kısıtlanması, bankacılık sisteminde özel kesimin payı, işe alma-asgari ücret, işe alma-işten çıkarma değişkenlerinin gelişmiş ülkelerdeki uluslararası rekabet gücü üzerinde pozitif; yasal düzenlemelerin niteliği, hükümet harcamaları, transfer ve sübvansiyonlar, sivil özgürlükler, tarifeler, ticaret engelleri düzenlemeleri, toplu sözleşme ve askeri vesayet değişkenlerinin ise negatif etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur.  
   PubDate: 2016-06-13
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2016)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.205.176.107
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2016