for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  [2 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 1302-504X - ISSN (Online) 2147-7973
   Published by Dokuz Eylül Üniversitesi Homepage  [2 journals]
 • Futbolcu Transferinin AHP ve VIKOR Yöntemlerine Dayalı
         Bütünleşik Yaklaşım ile Değerlendirilmesi

  • Abstract: Dünya futbol piyasasında yaşanan rekabet; kulüpleri, transferler aşamasında detaylı bir analiz yapmaya zorlamaktadır. Bu bağlamda kulüplerin, futbolcu performanslarını değerlendirmesi ve bu değerlendirme sonuçlarına göre karar almaları gerekmektedir. Bu çalışmada, forvet transferine ihtiyaç duyan bir kulübün oyuncuları değerlendirebilmek için AHP (Analitik Hiyerarşi Prosesi) ve VIKOR (Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje) yönteminin bir arada kullanılmasına dayanan bütünleşik bir yaklaşım ele alınmıştır. Önerilen yaklaşıma göre;, öncelikle kriter ağırlıkları AHP yöntemiyle belirlenmekte daha sonra VIKOR yöntemi kullanılarak alternatifler arasında bir sıralama belirlenerek uzlaşık bir çözüme ulaşılmaktadır. Uygulama bölümünde, önerilen yaklaşım yardımıyla forvet oyuncularının performansları değerlendirilmiş ve oyuncular arasında performansa göre bir sıralama yapılmıştır.
   PubDate: 2015-12-24
   Issue No: Vol. 30, No. 2 (2015)
    
 • Üniversitelerin İl Ekonomisine Katkısı Ve
         Öğrencilerin Tüketim Yapısı: Muş Alparslan
         Üniversitesi Örneği

  • Abstract:                                                                   Öz         Bu araştırmanın temel amacı, Mayıs 2011`de Muş Alparslan Üniversitesi öğrencilerine uygulanan anketlerden elde edilen veriler kullanılarak üniversitenin gelir, istihdam ve harcama bakımından il ekonomisine yaptığı katkıyı ve öğrencilerin tüketim yapısını belirlemektir. Muş Alparslan Üniversitesi 2010-2011 eğitim-öğretim döneminde Muş İline 417 kişilik dolaysız istihdam ve 477 kişilik dolaylı istihdam olmak üzere toplamda 894 kişilik bir istihdam katkısı oluşturmuştur. Yine 11.075.394 TL dolaysız gelir katkısı ve 29.587.176 TL dolaylı gelir katkısı olmak üzere toplamda 40.662.570 TL gelir katkısı sağlamıştır. Genel olarak öğrencilerin ortalama tüketim eğilimi %97,1 (ortalama tasarruf eğilimi %2,9)  ile yüksek olduğu anlaşılmıştır.    
   PubDate: 2015-12-24
   Issue No: Vol. 30, No. 2 (2015)
    
 • Türkiye’de Yoksulluğa Bölgesel Bir Bakış

  • Authors: Hasan Engin Duran
   Abstract: ÖzetBu çalışmanın amacı 2006-2013 yılları arasında Türkiye’nin 12 Düzey-I bölgesi için yoksulluğun gelişimini incelemek, yoksulluğun coğrafi dağılımını tespit etmek ve başlangıçta yoksulluğun fazla olduğu doğu bölgelerinde, bu durum iyileşerek, Batı bölgelere yakınsayıp yakınsamadığını araştırmaktır. Bu çalışmada TUIK tarafından yayımlanan göreli yoksulluk ölçütü olan ülke bazında-medyan gelire bağlı yoksulluk oranları kullanılmıştır. İstatistiki analiz yöntemleri bakımından, Mekansal yoksulluk İstatistikleri, Moran I testleri, haritalama teknikleri, koşullu Kernel yoğunluk tahminleri ve Markov geçiş olasılık dizeyi (transition probability matrix) teknikleri kullanılmıştır.Yapılan Analizler üç ana sonuç doğurmuştur. Birincisi, ülke bazında 2006’dan 2013’e yoksul kişi sayısı ve yoksulların oranı azalmıştır. Ancak, bu azalma özellikle Batı bölgelerinde olmuş ve görece az gelişmiş olan Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yoksulluk artışı görülmüştür. İkincisi, Yoksulluk ülke içerisinde mekana bağlı kümeler şeklinde oluşmuştur. Bulunan positif mekansal korelasyon (bağımlılık) Moran I testleri ile istatistiki olarak kanıtlanmıştır. Üçüncü bulgu, yıllar içinde bölgesel yoksulluk oranları biribirine yakınsamamaktadır. Tersine, yoksulluk çok yapısal bir görüntü çizerek aynı bölgelerin görece hep yoksul kaldığı, hatta daha da yoksullaştığı, Koşullu Kernel Dağılımı ve Markov geçiş olasılık dizeyi analizleri ile saptanmıştır.
   PubDate: 2015-12-24
   Issue No: Vol. 30, No. 2 (2015)
    
 • Dış Borç Yönetimi Açısından Finansal
         Kriz Riski

  • Abstract: Dış borçlanma, özellikle gelişmekte olan ülkeler (GOÜ) için önemli bir finansman kaynağı oluşturmaktadır. Dış borçlanma ekonominin temel ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamakla beraber, yanlış dış borç yönetimi zaman zaman finansal krizlerin oluşmasını tetikleyen, derinleştiren ve ülkelerin büyüme süreçlerini kesintiye uğratan nedenler arasında da yer almaktadır. Gelişmiş ve GOÜ’lerin şu ana kadar yaşadıkları finansal krizlerin nedenleri ülkeden ülkeye uygulanan iktisat politikalarına bağlı olarak farklılık göstermekle birlikte, söz konusu krizlerin önemli bir kısmında döviz kuru oynaklığının finansal istikrarı sekteye uğrattığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bu durum, özel ve kamu kesimi finansal aktörleri varlık ve yükümlülükleri arasındaki para birimi ve vade uyuşmazlıklarını analiz etmeye ve dış borçlarını yönetmeye itmiştir. 
   PubDate: 2015-12-24
   Issue No: Vol. 30, No. 2 (2015)
    
 • Bir Kamu Politikası Olarak Mali Konsolidasyon: Kavramsal ve Teorik
         Çerçeve

  • Abstract: Mali konsolidasyon, genel anlamda hükümet harcamalarının azaltılması ve kamu borçlarının GSYH içerisindeki payının düşürülmesi için gerekli politikaların uygulanmasıdır. Bu politikalar gerek vergi gerekse de harcama yönüyle ele alınarak mali disiplinin sağlanmasında ve borç stokunun minimize edilmesinde kullanılmaktadır. Bu açıdan uygulanan mali konsolidasyon politikalarının önemi, ekonomik büyümeye ve iktisadi hayata olumsuz etkiler yapmadan mali disiplinin sağlanmasıdır. Mali konsolidasyonun başarısı veya başarısızlığını belirlemede söz konusu etkilerin yanında konsolidasyon kavramının, dönemlerinin ve başarı kriterlerinin de ortaya konulması önem arz etmektedir. Çalışmada, literatürde bu konuda yapılan araştırmalar incelenmiş ve söz konusu kriterler üzerinde ortak bir görüşün olmadığı tespit edilmiştir.

   PubDate: 2015-12-24
   Issue No: Vol. 30, No. 2 (2015)
    
 • Does Education Affect Economic Growth in Turkey? A Causality Analysis

  • Abstract: Does Education Affect Economic Growth in Turkey?A Causality Analysis   AbstractIn this study, the relation between economic growth and education has been analyzed by using standard Granger causality, Hsiao version of Granger causality and Dolado-Lütkepohl VAR causality analysis in the period of 1950-2012 for the Turkish economy. Econometric results show that there is one way positive relation from the economic growth to the number of students completing university and one way positive relation from the number of students completing vocational high schools and the number of students completing high schools to the economic growth. Key Words: Turkey, growth, education, causality, VARJEL Classification: C22, I21, O11, I25 Türkiye’de Eğitim Ekonomik Büyümeyi Etkiliyor mu?Nedensellik Analizleriyle Bir İnceleme ÖzBu çalışmada, ekonomik büyüme ve eğitim arasındaki ilişki standart Granger nedensellik, Hsiao’nun Granger nedensellik ve Dolado-Lütkepohl VAR nedensellik yöntemleriyle 1950-2012 dönemi Türkiye ekonomisi için incelenmiştir. Ekonometrik analizler, ekonomik büyümeden yükseköğretim mezunu sayısına; meslek lisesi ve genel lise mezun sayısından ekonomik büyümeye doğru pozitif bir nedenselliğin olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Türkiye, büyüme, eğitim, nedensellik, VARJEL Sınıflandırma Kodları: C22, I21, O11, I25
   This article is derived from the unpublished master’s thesis titled as “Education and Economic Growth Relationship in Turkey” submitted by Süleyman Yurtkuran in 2015 to the Institute of Social Sciences of Karadeniz Technical University, Trabzon under the supervision of Prof. Dr. Harun Terzi.

   PubDate: 2015-12-24
   Issue No: Vol. 30, No. 2 (2015)
    
 • 2000li Yıllarda Türkiye için Turizm Yanlı
         Büyüme Hipotezinin Analizi

  • Abstract: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de 2000li yıllarda turizm yanlı büyüme hipotezinin geçerliliğini yapısal kırılmaları dikkate alan ekonometrik yöntemlerle analiz etmektir. Çalışmanın literatüre iki açıdan katkısı bulunmaktadır. Birincisi, çalışma, Türkiye için en güncel çeyreklik verilerle turizm yanlı büyüme analizini yapmaktadır. İkincisi, bu çalışma, söz konusu hipotezin geçerliliğini yapısal kırılmalı eşbütünleşme yöntemiyle analiz eden ilk çalışma olma özelliğine sahiptir. Bu bağlamda, ayrıntılı bir giriş bölümünün ardından, çalışmada kullanılan model ve veri seti açıklanmaktadır. Takip eden bölümde, yöntem ve ampirik sonuçlar verilmekte ve son olarak da sonuç kısmında ampirik bulgular yorumlanmaktadır.
   PubDate: 2015-12-24
   Issue No: Vol. 30, No. 2 (2015)
    
 • Gençlerin Sivil Toplum Kuruluşlarındaki
         Gönüllülük Faaliyetleri ve
         Gönüllülük Algısı: Türkiye Eğitim
         Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Örneği

  • Abstract: Herhangi bir karşılık beklemeksizin yapılan çalışmalar olarak tanımlayabileceğimiz gönüllü faaliyetler, toplumsal yapının güçlendirilmesinde önemli bir yere sahiptir. Gençlerin gönüllü faaliyetlere katılımı, kişisel gelişimlerinin yanı sıra toplumsal bütünleşmelerini sağlayarak gençleri katılımcılık alanında aktif hale getirecektir. Çalışmada, Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarında gençlerin gönüllülük faaliyetleri, TEGV örneği üzerinden ele alınarak, bireylerin gönüllülük algısı ve bu tür gönüllü çalışmaların genç gönüllülere ve topluma yapacağı katkıların değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
   PubDate: 2015-12-24
   Issue No: Vol. 30, No. 2 (2015)
    
 • BIST-100 ENDEKSİNDE OCAK AYI ANOMALİSİNİN TEST
         EDİLMESİ

  • Abstract: Etkin Piyasalar Hipotezi’ne göre menkul kıymetler ile ilgili piyasada mevcut olan tüm bilgi fiyat oluşumuna yansımakta ve bu doğrultuda piyasada fiyat değişimleri yaşanmaktadır. Finansal piyasalarda yatırımcılar geçmiş fiyat hareketlerine bağlı olarak gelecekteki fiyat hareketlerini öngörmekte ve bu sayede getiri tahmini yapabilmektedirler. Hipoteze göre tüm bilgilere eşit oranda erişebilen yatırımcılardan hiçbirinin diğerlerinden daha fazla getiri elde etmesi mümkün değildir. Ancak yapılmış olan birçok çalışmada getiriler üzerinde zamanın etkisi ortaya konmuş ve hipotez ile çelişen sonuçlara ulaşılmıştır. Piyasa etkinliğine uymayan bu durumlar anomali olarak isimlendirilmiştir. Bu kapsamda mevcut olan anomalilerin en önemlilerinden biri de; Ocak aylarında yılın diğer aylarına oranla daha yüksek getiri elde edildiğini belirten bir anomali çeşidi olan Ocak ayı anomalisidir. Bu çalışmada BIST-100 endeksinde 2008-2014 yıllarını kapsayan dönemde Ocak ayı anomalisinin görülüp görülmediği güç oranı yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Yapılan analiz neticesinde BIST-100 endeksinde ilgili dönemde Ocak ayı anomalisinin varlığı tespit edilmiştir. 
   PubDate: 2015-12-24
   Issue No: Vol. 30, No. 2 (2015)
    
 • Norveç’te Kamu Harcamalarının Ekonomik Analizi:
         2000-2013

  • Abstract: ÖzetÇalışmada; hareketli bir özel sektöre, güçlü bir kamu ekonomisine ve gelişmiş bir karma ekonomik sisteme sahip olan Norveç’teki kamu harcamalarının ekonomik analizinin yapılması amaçlanmaktadır. Analiz 2000-2013 yılları arasını kapsamaktadır. Çalışmada kamu harcamaları, genel hükümet, merkezi hükümet ve yerel yönetimler açısından fonksiyonel ve ekonomik sınıflandırmalar göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Norveç’te 2000-2013 yılları arasında kamu harcamalarının istikrarlı bir seyir izlediği, yerleşik bir mali yapının var olduğu, halka sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılması için kamu yönetiminde reformlar yapıldığı ve küresel finans krizinden etkilenilmediği tespit edilmiştir. Güçlü sosyal devlet anlayışı kamu harcamalarında önemli bir paya sahiptir. 2000-2013 yılları arasında sosyal koruma, sağlık ve eğitim harcamaları toplam harcamaların ortalama %68’ini oluşturmaktadır. Ayrıca yerel yönetimlerin güçlü bir yapıya sahip olduğu ve söz konusu dönemde toplam harcamaların ortalama %30’unu gerçekleştirdikleri görülmektedir.Anahtar Kelimeler: Kamu Harcamaları, Norveç Kamu Harcamaları, Sosyal Harcamalar.JEL Sınıflandırma Kodları: H70, H72, H76.
   PubDate: 2015-12-24
   Issue No: Vol. 30, No. 2 (2015)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2015