for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Journal Cover Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  [3 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 1302-504X - ISSN (Online) 2147-7973
   This journal is no longer being updated because:
    RSS feed is timing out
 • Etik Liderlik ve Sosyal Sermaye Arasındaki İlişki Üzerine Bir
         Araştırma

  • Authors: Tayfun Yıldız, Zafer Aykanat, Samet Tüzemen
   Abstract: Bu çalışmanın temel amacı, çalışanların sergiledikleri etik liderlik davranışları ile sosyal sermaye algıları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu amaçla, Ardahan Üniversitesi’nde çalışan toplam 156 öğretim elemanı üzerinde nicel bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda, etik liderlik davranışı ile çalışanların sosyal sermaye algıları arasında olumlu yönde anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Bununla birlikte, en yüksek ilişki ise sosyal sermayenin alt boyutlarından yapısal sosyal sermaye ile etik liderlik davranışı arasında tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler: Etik, Liderlik, Sosyal Sermaye.JEL Sınıflandırma Kodları: M10, M12, M19.
   PubDate: 2016-12-22
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2016)
    
 • Endüstriyel İşletmelerde Franchising Model Önerisi: Hazır Beton
         Sektöründe Bir Uygulama

  • Authors: İpek Kazançoğlu, Özden Öktem
   Abstract: Endüstriyel pazarda faaliyet gösteren firmaların daha hızlı büyüyerek, yeni pazarlara açılmasında franchising sistemi bir yeni bir satış, dağıtım kanalı olarak değerlendirilmektedir. Bu araştırmada amaç,  hazır beton sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın franchising sistemini bir iş modeli olarak benimseme kararında dikkat etmesi gereken unsurları ve karşılaşılan zorlukları incelemektedir. Örnek olay çalışması olarak ele alınan çalışmada,  BATIBETON A.Ş. firmasının yedi yöneticiyle BATIBETON markasının franchising uygulamalarına ilişkin görüşlerini öğrenmek amacıyla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda, franchising sisteminin hazır beton sektöründe bir model önerisi olarak uygulanıp/uygulanmayacağı değerlendirilmiştir. Yapılan görüşmelerden elde edilen bulguların diğer endüstriyel işletmeler içinde geliştirilebilecek bir franchising iş modeli kararında etkili olabilecek faktörlerin anlaşılması yönünden uygulamaya katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
   PubDate: 2016-12-22
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2016)
    
 • Sağlık ile Kalkınma Arasındaki İlişkinin
         Asimetrik Nedensellik Analizi

  • Authors: İbrahim Arslan, Mehmet Vahit Eren, Selahattin Kaynak
   Abstract: Bu çalışmanın amacı, ülkelerin refah düzeyinin belirlenmesinde önemli rol oynayan sağlık ile kalkınma arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Beşeri sermayenin en önemli bileşenlerinden olan sağlık ile kalkınma arasında teorik olarak bilinen ilişkinin ekonometrik analizinin yapılması önem arz etmektedir. Bu amaçla 1975-2012 dönemine ait yıllık verilerle Türkiye’deki sağlık alanında görülen gelişmelerin kalkınma üzerindeki etkisi açıklanmaktadır. Kalkınma göstergesi olarak kişi başına düşen gelirdeki artış oranı ve bebek ölüm hızı ele alınarak, iki model kurulmaktadır. Bağımsız değişken olarak da kişi başına düşen toplam sağlık harcamaları, kişi başına düşen yatak sayısı, toplam sağlık kurumu sayısı ve toplam sağlık harcamalarının milli gelir içindeki payı ele alınmaktadır. Çalışmanın analizinde; temel birim kök testlerinden Augmented Dickey-Fuller ve Phillips-Perron ile Hatemi-J (2012) Asimetrik Nedensellik testi uygulanmıştır. Analiz sonucunda sağlık göstergeleri ile kalkınma arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler: Kalkınma, Sağlık Hizmetleri, Asimetrik Bilgi, Türkiye.

   PubDate: 2016-12-22
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2016)
    
 • Devletlerin Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Politikalarının
         Oluşumu: Küresel Yönetişim ve Mali Eylem Görev Gücü Etkisi

  • Authors: Ahmet Barbak
   Abstract: Bu makale, terörizmin finansmanının önlenmesi politikasını küresel yönetişim bağlamında incelemektedir. Birleşmiş Milletler tarafından bir sözleşme kapsamında düzenlenen bu politika, 2000’li yıllardan itibaren küresel bir politika niteliği kazanmıştır. Bu politikanın küreselleşmesinde ve küresel yönetişimin oluşumunda Mali Eylem Görev Gücü (MEGG)’nün rolü göze çarpmaktadır. MEGG, biçimsel bir uluslararası örgüt olmamasına rağmen devletler karşısında zorlayıcı uyum mekanizmalarına sahiptir. MEGG, bölgesel olarak kurulan MEGG benzeri yapılar yoluyla geniş bir alanı kontrol etmektedir. MEGG’in yapısal ve işlevsel yönlerinin incelenmesiyle, devletlerin küresel yönetişim ile ilişki kurma biçimlerini görmek mümkündür. Bu çalışmada alanyazından küresel yönetişimin tanımlayıcı özellikleri çıkarılmaya çalışılmış ve MEGG bu özelliklere göre karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.
   PubDate: 2016-12-22
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2016)
    
 • Türkiye Bisküvi, Çikolatalı ve Şekerli Mamuller Sektörü: Firma
         Yoğunlaşma Analizi

  • Authors: Kübra Önder
   Abstract: Yoğunlaşma kavramı, ürün piyasasında alıcı ve satıcıların sayı ve büyüklük bakımından dağılımı olarak ifade edilmektedir. Yoğunlaşma ile sektördeki firma sayısı ve rekabet arasında ters yönlü bir ilişki vardır; yoğunlaşma arttıkça piyasadaki firma sayısı azalmakta ve buna bağlı olarak rekabet şansı da azalmaktadır. Piyasadaki yoğunlaşma düzeyini ölçmek için kullanılan birçok yöntem bulunmaktadır. Çalışmada N-firma Yoğunlaşma Oranları (CR-4 ve CR-8), Herfindahl-Hirschman, Entropi ve Rosenbluth İndeksleri yardımı ile Türkiye bisküvi, çikolatalı ve şekerli mamuller sektöründeki yoğunlaşma düzeyi 1997-2014 dönemi verileri kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda; CR-4 ve CR-8 yoğunlaşma oranlarına göre sektörde yüksek düzeyde yoğunlaşmanın olduğu görülmüştür. Herfindahl-Hirschman, Entropi ve Rosenbluth indeksi analizi sonuçlarına göre ise sektörün monopolcü rekabet ile oligopol arasında yer aldığı görülmektedir (HH, Entropi ve RI analiz sonuçları ise sektörün monopolcü rekabet ile oligopol arasında yer aldığını işaret etmektedir). 
   PubDate: 2016-12-22
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2016)
    
 • Yapay Sinir Ağları ile Çok Aşamalı Fiyat Tahmini: BIST30 Senetleri
         Üzerine Bir Araştırma

  • Authors: Mehmet Özçalıcı
   Abstract: Zaman serileri tahmini literatürde ilgi gören bir konudur. Hisse senedi fiyatları da zaman serisi oluşturmaktadır ve hisse senedi fiyat tahmininin birçok avantajlı tarafı mevcuttur. Literatürde hisse senedi fiyat tahmini üzerine yapılan çalışmalarda genellikle bir gün sonraki fiyatların veya eğilimin tahmin edildiği görülmektedir. Bu çalışmada literatürden farklı olarak 1 gün sonraki, 2 gün sonraki ve 20 gün sonraki hisse senedi kapanış fiyatları tahmin edilmiştir. Veri seti olarak Borsa Istanbul 30 endeksinde listelenen hisse senetlerinin Ocak 2010 ile Kasım 2015 tarihleri arasındaki fiyat ve hacim bilgileri kullanılmış ve girdi olarak teknik göstergeler hesaplanmıştır. Çalışmada tahmin yöntemi olarak yapay sinir ağları kullanılmıştır. Sonuçta hisse senetlerindeki fiyat hareketleri %72.88 e varan oranda 20 gün önceden doğru bir şekilde tahmin edilebilmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular, orta dönemli fiyat tahminlerinin de derinlemesine inceleme gerektiren önemli bir potansiyele sahip olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır.
   PubDate: 2016-12-22
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2016)
    
 • Dış Ticaret Haddi’nin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Türkiye’deki
         Endüstriler İçin “S Eğrisi Yaklaşımı” nın Geçerliliği

  • Authors: Seval Akbulut Bekar, Harun Terzi
   Abstract: Dış Ticaret Haddi’nin Dış Ticaret Dengesine Etkisi: Türkiye’deki Endüstriler İçin “S Eğrisi Yaklaşımı” nın GeçerliliğiÖzBu çalışmada, Türkiye’nin “Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına (SITC Rev. 3, 1. düzeyde) göre 1 kodlu içki ve tütün, 2 kodlu akaryakıt hariç yenilmeyen hammaddeler, 3 kodlu mineral yakıtlar, yağlar ve alkali ürünleri, 4 kodlu hayvansal, bitkisel katı ve sıvı yağlar, mumlar, 5 kodlu başka yerde belirtilmeyen kimya sanayi ve buna bağlı sanayi ürünleri, 6 kodlu başlıca sınıflara ayrılan işlenmiş mallar, 7 kodlu makinalar ve ulaştırma araçları ile 8 kodlu çeşitli mamul eşya endüstrileri için “S Eğrisi etkisi”nin geçerliliği 2002:01-2014:12 dönemi aylık verilerle araştırılmıştır. Çapraz korelasyon analizleri 1, 2, 4, 5 ve 8 kodlu endüstrilerinde S Eğrisi etkisinin geçerli olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler: S Eğrisi, Çapraz Korelasyon Fonksiyonu, Portmanteau χ2 Testi.JEL Sınıflandırma Kodları: C32, C58, F31, F41 The Effect of Terms of Foreign Trade on The Balance of Foreign Trade: The Validity of “S-Curve Approach” for The Industries in Turkey In this study, the validity of S Curve effect for the period of 2002:01-2014:12 is investigated in the following industries of Turkey, classified by the Standard International Trade Classification (SITC Rev. 3, 1 level)); section 1- beverages and tobacco; section 2- crude materials, inedible, except fuels; section 3- mineral fuels, lubricants and related materials; section 4- animal and vegetable oils, fats and waxes; section 5- chemicals and related products, n.e.s.; section 6: manufactured goods classified chiefly by material; section 7- machinery and transport equipment; section 8- miscellaneous manufactured articles. Cross correlation analyses indicate that S Curve effect is found in the sections 1, 2, 4, 5 and 8. Key Words: S-Curve, Cross Correlation Function, Portmanteau χ2 Test.JEL Classification Codes: C32, C58, F31, F41
   PubDate: 2016-12-22
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2016)
    
 • Temettü Ödemelerinin Belirleyicileri ve Firma Değeri: Kavramsal Bir
         Model ve Tahminlemesi

  • Authors: Şaban Çelik, Sedat Yenice, Osman Kürşat Onat
   Abstract: Bu çalışmanın amacı temettü politikalarının belirleyicileri ile firma değeri arasındaki ilişkiyi kavramsal bir model çerçevesinde açıklayıp tahminlemesini yapmaktır. Bu kapsamda üç temel hipotez grubu oluşturulup test edilmiştir. Birinci hipotez grubu risk faktörü ile temettü politikaları; ikinci hipotez grubu kurumsal yönetim faktörü ile temettü politikaları ve üçüncü hipotez grubu da temettü polikaları ile firma değeri ilişkisi şeklinde oluşturulmuştur. Birinci ve ikinci hipotez gruplarının test sonuçlarına göre, risk ve kurumsal yönetimin temettü politikaları arasındaki ilişkinin, analiz edilen veri seti ve zaman aralığı kısıtları çerçevesinde red edilmediği görülmüştür. Buna karşın üçüncü hipotez grubu olan temettü politikası ve firma değeri ilişkisi kısmi olarak red edilememiştir.  
   PubDate: 2016-12-22
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2016)
    
 • Kredi Kanalı İle Aktarım: Bireysel Krediler Üzerine
         Bir Uygulama

  • Authors: Oğuz Kara, Neslihan Akın Özdemir
   Abstract: Bu çalışmanın amacı, para politikalarının bireysel kredi arzı üzerindeki etkisini Türkiye örnekleminden hareketle kamu ve özel bankalar düzeyinde analiz etmektir. Türkiye’de faaliyet göstermekte olan kamu ve özel sermayeli mevduat banklarının tamamı analize dahil edilerek 2003:01-2013:10 dönemini kapsayacak şekilde ARDL sınır testi ve VAR metodolojisi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına bağlı olarak kamu ve özel sermayeli mevduat bankalarının kredi arzlarının para politikası aracı olan borç verme faiz oranlarından uzun dönemde negatif yönde etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Para politikası
   değişimlerinin kamu bankalarının bireysel kredi arzlarında 9 ay gibi bir süre ile etki ettiği bu sürenin özel sermayeli bankalarda daha kısa süreli olduğu görülmektedir.
   PubDate: 2016-12-22
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2016)
    
 • Kamu Yatırımlarının Özel Sektör Yatırımlarını Dışlama Etkisi:
         Türkiye Örneği

  • Authors: Cüneyt Yenal Kesbiç, Özlem Dündar, Ata Devrim
   Abstract: ÖzetDevletin ekonomik istikrar, ekonomik büyüme ve gelir dağılımında ada­leti sağlamak amacıyla kamu harcamalarını arttırarak ekonomiye müdahale etmesi sonucu oluşan bütçe açıklarını finanse etmek için vergi gelirlerinin yetersiz kalması durumunda, borçlanmaya gidilmekte, böylece kamu harcamalarının özel sektör yatırımlarını dışlama etkisi oluşmaktadır. Türkiye’de kamu yatırımlarının özel sektör yatırımlarını dışlama etkisi, 1986- 2012 dönemi için Johansen eşbütünleşme testi, en küçük kareler yöntemi ve Engle Granger nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; kamu sabit sermaye yatırımlarının özel sektör sabit sermaye yatırımlarını dışladığı, kamu yatırımlarının özel sektör yatırımlarının, özel sektör yatırımlarının da kamu yatırımlarının granger nedeni olduğu görülmüştür. Anahtar kelimeler: kamu yatırımları, özel sektör yatırımları, dışlama etkisi, Johansen eşbütünleşme testi, Granger nedensellik testi.
   PubDate: 2016-12-22
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2016)
    
 • Türkiye Ekonomisinde Sektörel Enerji Tüketiminin Ayrıştırma
         Yöntemiyle Analizi

  • Authors: Alper Yılmaz, Serap Ürüt Kelleci, Aziz Bostan
   Abstract: Bu çalışma 1970-2013 yılları arasında Türkiye ekonomisi için sektörel enerji tüketimini ayrıştırma yöntemiyle analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın sonuçlarına göre sektörel enerji tüketiminin çıktı ve yapısal etki nedeniyle arttığı, yoğunluk etkisi nedeniyle ise düştüğü görülür. Ayrıca diğer iki etkiye göre çıktı etkisi sektörel enerji tüketimi üzerinde en güçlü etkiye sahiptir. Sektörel enerji tüketiminin üretim artışı ile oldukça yakın ilişkili (doğrusal) olduğu görülür. Benzer şekilde yapısal etkinin, Türkiye ekonomisindeki enerji yoğun sektörlerinin ağırlığının artmasına bağlı olarak sektörel enerji tüketimini arttırıcı yönde etki yaptığı görülür. Ancak yoğunluk etkisine bakıldığında 1980 sonrasında Türkiye ekonomisi enerji yoğunluğunun yavaş bir düşme eğilimi içinde olduğu görülür. 
   PubDate: 2016-12-22
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2016)
    
 • Gelişmiş Ülkelerde Kurumsal Yapı ve Uluslararası Rekabet Gücü
         İlişkisi

  • Authors: Aynur Yıldırım, Mehmet Faysal Gökalp
   Abstract: Çalışmada 2000-2011 dönemi için, 23 kurumsal yapı değişkeninin kullanılmasıyla, 21 gelişmiş ülkenin bulunduğu ülke örnekleminde gelişmiş ülkelerde kurumsal yapının uluslararası rekabet gücü üzerindeki etkisi, “Panel Veri Analizi” yöntemi kullanılarak araştırılmıştır. Analiz sonuçları, yargı bağımsızlığı, mülkiyet haklarının korunması, hukuk sisteminin bütünlüğü, marjinal vergi, politik özgürlükler, karaborsa döviz kuru, yabancı yatırımların kısıtlanması, bankacılık sisteminde özel kesimin payı, işe alma-asgari ücret, işe alma-işten çıkarma değişkenlerinin gelişmiş ülkelerdeki uluslararası rekabet gücü üzerinde pozitif; yasal düzenlemelerin niteliği, hükümet harcamaları, transfer ve sübvansiyonlar, sivil özgürlükler, tarifeler, ticaret engelleri düzenlemeleri, toplu sözleşme ve askeri vesayet değişkenlerinin ise negatif etkiye sahip olduğunu ortaya koymuştur.  
   PubDate: 2016-06-13
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2016)
    
 • Girişimciliğin Finansmanında Risk Sermayesi Finansman Sisteminin
         Önemi: Türkiye Uygulamaları

  • Authors: Erkan Poyraz, Yusuf Tepeli
   Abstract: Girişimciliğin finansmanı ile ilgili literatür incelendiğinde bir finansman modeli olarak öne çıkan kavram risk sermayesidir. Gelişmiş ülkelerde uzun zamandır başarı ile uygulanan risk sermayesi; dinamik, yaratıcı ve yenilikçi, finansman gücü yeterli olmayan her aşamadaki girişimcilerin yatırım fikirlerini gerçekleştirmelerine olanak sağlayan, aynı zamanda yönetim, pazarlama ve işletme desteği de veren modern bir finansman modelidir. Ancak,  Türkiye’de, henüz tam anlamıyla bilinmediğinden ve risk sermayesi teşviklerinin yetersizliğinden dolayı sınırlı sayıda uygulama imkanı bulmuştur. Çalışmanın kapsamı doğrultusunda, risk sermayesi finansmanı alanında Türkiye’deki uygulamaların karşılaştırması yapılmış, ekonomi üzerindeki etkileri incelenmiş, risk sermayesi finansman modelinin girişimleri tetikleyici önemi vurgulanmış, sürdürülebilirlik açısından etkileri üzerinde durulmuş, risk sermayesinin tarafları ve yasa koyucular açısından süreçlerin iyileştirilmesi konusunda öneriler getirilmiştir.
   PubDate: 2016-06-13
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2016)
    
 • Psikolojik Sermayenin Çalışanların Yenilikçi Davranışlarına ve
         Performanslarına Etkileri: Savunma Sektöründe Bir Araştırma

  • Authors: Memduh Begenirbaş, Ercan Turgut
   Abstract: Çalışanların çalışma ortamında içinde bulundukları psikolojilerinin, onların işe karşı tutumlarında, yeni fikir veya davranışları örgüt yararına ortaya koyarak performanslarının artmasında önemli bir etken olabileceği düşünülmekte ve bu düşünce çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için, Ankara’da bulunan özel ve kamu savunma sektöründe görev yapan 189 katılımcıdan ölçek yoluyla elde edilen veriler kullanılmıştır. Çalışmada değişkenler arası ilişkiler ve etkileri korelâsyon ve regresyon analizleri ile ortaya konmuştur. Değişkenlere ait ölçeklerin doğrulanması için yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Bulgular neticesinde, psikolojik sermaye boyutlarının yenilikçi davranış ile iş performansı üzerinde önemli pozitif etkilere sahip olduğu görülmüştür. Ancak, katılımcıların yenilikçi davranışlarının psikolojik sermaye boyutları ve iş performansları arasında anlamlı aracılık rolüne rastlanılmamıştır
   PubDate: 2016-06-13
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2016)
    
 • Fisher Hipotezinin Alternatif Faiz Oranları İle Türkiye Ekonomisi
         Açısından Analizi

  • Authors: Fuat Lebe, Leyla Firuze Arda Özalp
   Abstract: Bu çalışmada amaç, Türkiye ekonomisine ait veriler kullanılarak faiz oranı ile enflasyon oranı arasındaki ilişkiyi Fisher (1930) hipotezi bağlamında test etmektir. Mevcut literatürden farklı olarak, Türkiye için Fisher hipotezinin geçerliliği alternatif faiz oranlarına (reeskont faiz oranı, mevduat faiz oranı ve para politikası faiz oranı) göre incelenmiştir. Değişkenler arasındaki uzun dönem ilişkisi ARDL sınır testi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, faiz oranı olarak para politikası faiz oranı esas alındığında Türkiye ekonomisi için daha güçlü bir Fisher etkisinin geçerli olduğu belirlenmiştir.
   PubDate: 2016-06-13
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2016)
    
 • Sosyal Devlet Yaklaşımı Açısından Türkiye’de 1980 Sonrası
         Eğitim Harcamalarının Analizi

  • Authors: Düriye Toprak, Serpil Ağcakaya, Hüseyin Gül
   Abstract: II. Dünya Savaşı’ndan sonra gittikçe güçlenen refah devleti, 1980 sonrası dönemde küreselleşme ve yeni liberal politikaların bir sonucu olarak yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Sosyal refah devleti, sağlıktan eğitime ve sosyal güvenlikten yoksullukla mücadeleye değişik alanlarda sorumluluklar üstlenmiştir. Türkiye’de eğitim alanına yapılan harcamalar, toplumun genel sosyal refahına yönelik olan ve sosyal harcama olarak kabul edilebilecek bir harcama türüdür. Bu çalışmanın amacı, sosyal refah devletini kısaca açıklayarak sosyal refah devleti çerçevesinde sosyal harcamalara yöntemsel yaklaşımları incelemek, Türkiye’de eğitim harcamalarının düzeyini sorgulamak ve diğer bazı ülkelerle karşılaştırmak ve değerlendirmektir.
   PubDate: 2016-06-13
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2016)
    
 • Türkiye'de Üç Büyük Kentte Sosyal Sermayenin Bourdieu’nün
         Kavramsallaştırması Çerçevesinde Değerlendirilmesi

  • Authors: Şansel Özpınar, Ömer Özpınar, Funda Çondur, Musa İkizoğlu
   Abstract: Bu çalışma, Türkiye’de üç büyük kentte farklı gelir gruplarının sosyal sermaye düzeylerini karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Çalışma’da Bourdieu’nün kavramsallaştırması çerçevesinde sosyal sermaye bireysel bir kaynak olarak ele alınmıştır. Çalışmanın temel bulguları İstanbul, Ankara ve İzmir’de 1110 kişi ile yapılan anket sonuçlarına dayanmaktadır. Genel olarak değerlendirildiğinde bütün gelir grupları için sosyal sermaye düzeyi yeterince yüksek olmamakla birlikte; sosyal sermayenin gelir grupları itibarıyla önemli farklılıklar gösterdiğini söylemek mümkündür. Yüksek gelir grubunda yer alanların düşük gelir grubuna göre sosyal sermaye düzeylerinin daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. 
   PubDate: 2016-06-13
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2016)
    
 • Avrupa Birliği ve Sahra-altı Afrika Arasındaki Ekonomik Ortaklık
         Anlaşmalarının Ekonomik Etkilerinin İncelenmesi

  • Authors: Metin Pişkin
   Abstract: Bu çalışmada Sahra-altı Afrika ile Avrupa Birliği arasında karşılıklı ticaretin serbestleşmesini hedefleyen Ekonomik Ortaklık Anlaşmalarının etkileri ölçülmeye çalışılmaktadır. Çalışmada karşılıklı ticaretin serbestleşmesi sonucu Afrika ülkeleri ne kazanacak ve ne kaybedecek?, bu anlaşmaların bölge ülkelerin refah seviyesine etkisi ne olacak?,  bu anlaşmaların ticaret yaratımı ve ticaret saptırıcı gibi etkileriyle ticaretin hacmi ne yönde şekil alacak?, ve son olarak, tarifelerin kaldırılmasıyla kamu gelirleri nasıl etkilenecek? şeklindeki sorulara cevap aranmaktadır. Elde edilen bulgular göstermektedir ki karşılıklılık prensibi ile iki bölge arasındaki ticaretin hacmi genişliyor gibi görünse de (özellikle AB lehine) bu anlaşmanın ticaret saptırıcı etkileri nedeniyle Afrika içi ticaretin olumsuz etkilenerek bölgesel bütünleşme çabalarının önünde önemli bir sorun teşkil edebileceğidir. Bir diğer önemli sonuç, AB’nin bölgeye olan ticaretindeki atış ve bu ticaret yaratımının etkisiyle oluşan genişlemenin Afrika ülkeleri adına refah arttırıcı bir etkiye sahip olduğudur. 

   PubDate: 2016-06-13
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2016)
    
 • Entropi Temelli MAUT ve SAW Yöntemleri İle Otomotiv Firmalarının
         Performans Değerlemesi

  • Authors: Nuri Ömürbek, Meltem Karaatlı, Halil Furkan Balcı
   Abstract: Bu çalışmada ülkemizde faaliyet gösteren ve aynı zamanda BİST’de (Borsa İstanbul) işlem gören otomotiv sektöründe faaliyette bulunan firmaların performanslarının çok kriterli karar verme yöntemleri ile değerlendirilmesine çalışılmıştır. Türkiye’de faaliyet gösteren en önemli otomotiv şirketlerinin verileri; Sermaye, Hisse Senedi, Piyasa Değeri, Satış Geliri, Personel Sayısı, Net Kar Marjı, Cari Oran, net kar/sermaye, net kar/satışlar ve net satışlar/personel kriterleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Performans ölçümünde kullanılan kriterler ise firmaların 2014 faaliyet raporlarından elde edilmiştir. Öncelikle Entropi yöntemi ile kriterlerin ağırlıkları belirlenmiştir. Elde edilen kriter ağırlıkları önce MAUT (Multi-Attribute Utility Theory) yönteminde daha sonra SAW (Simple Additive Weighting) yönteminde kullanılarak firmaların performansları değerlendirilerek sıralama yapılmıştır. Değerlendirme sonucunda her iki yöntemde de ilk üç sırada aynı firmalar yer almaktadır.
   PubDate: 2016-06-13
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2016)
    
 • Uyarlamalı Sinirsel Bulanık Çıkarım Sisteminin (ANFIS) Talep Tahmini
         İçin Kullanımı ve Bir Uygulama

  • Authors: Onur Doğan
   Abstract: Rekabet unsurunun günümüzde hızla artması, organizasyonların karar problemlerinde rasyonel davranmaları zorunluluğunu da beraberinde getirmiştir. Organizasyonların ve kurumların belirsizlik ve risk ortamında güvenle yol alabilmeleri, karar birimlerinde teknolojiyi ve bilimsel yöntemleri etkin kullanabilmeleri ile mümkündür. Talep tahmini, kurumlardaki kritik karar problemlerinin en başında gelmektedir. Bilimsel yöntemlerle desteklenmiş talep tahmini mekanizmasına sahip bir işletme, tüm fonksiyonlarının verimliliğini ve etkinliğini arttırabilir. Bulanık mantık ve yapay sinir ağları gibi yeni nesil yöntemler işletmeler tarafından son yıllarda karar verme yöntemi olarak sıklıkla kullanılan yöntemler arasındadır. Bu çalışmada işletmeler için kritik bir konu olan talep tahmin problemine ANFIS ile çözüm aranmıştır. Çalışmada önerilen model için öncelikle talebi etkileyen faktörler belirlenmiş ve bu faktörlere ait verilerle modelin veri tabanı oluşturulmuştur. ANFIS yönteminin model talep tahmini için kullanılabileceği gösterilmiştir.  
   PubDate: 2016-06-13
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2016)
    
 • 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı Sonuçlarına
         Göre İstatistik Bölümü Öğrencilerinin Muhasebe Dersi Testlerindeki
         Başarılarının Karşılaştırmalı Analizi

  • Authors: Emine Yasemin Yeginboy, Ali Özdemir
   Abstract: Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2014 yılında alınan bir kararla, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri dışındaki fakültelerin istatistik bölümü mezunları da,  aynı kamu kurum ve kuruluşlarına başvurabileceklerdir. Bu çalışmanın temel amacı; istatistik bölümü mezunu öğrencileri ile iktisadi ve idari bilimler mezunu öğrencileri 2014 KPSS Lisans alan dersi başarılarına göre karşılaştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, veriler SPSS 20 programında düzenlenerek istatistiki analizler yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre istatistik bölümü öğrencileri iktisadi ve idari bilimler programlarındaki öğrencilerinden, özellikle işletme dersi testlerini cevaplamada daha başarılıdır. Muhasebe dersi testlerinde başarılarının ise daha düşük olduğu görülmüştür. Ulaşılan sonuçlar doğrultusunda öğrencilerin muhasebe dersi testinde başarılarının artırılması yönünde, öğretim programlarına yapılabilecek katkılar çerçevesinde önerilerde bulunulmaya çalışılmıştır.
   PubDate: 2016-06-13
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2016)
    
 • Örgütlerde Yaşanan Sessizlik Olgusunun Kişisel Özellikler
         Bağlamında Araştırılması: Nitel Bir Çalışma

  • Authors: Zeki Uçar
   Abstract: Bu araştırmada, işgörenlerin açık bir şekilde konuşup konuşmama kararı vermelerine etki ettiği düşünülen bir takım kişisel (psikolojik ve demografi temelli) özelliklerin ortaya çıkarılması ve bu özelliklerin işgörenlerin sessizlik davranışını ne şekilde etkilediğinin nitel bir araştırmayla ortaya konması amaçlanmıştır. Kalitatif bir araştırma olarak tasarlanmış çalışmada veri elde etmek için mülakat ve odak grup tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma örneklemi farklı örgüt yapıları içerisinde değişik kademelerde görev alan kırk bir katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırma sonucunda kişilerin daha çok yaşamla mücadele tarzlarını ortaya koyan “kontrol odağı”, “benlik saygısı” gibi kişisel özelliklerinin yanında cinsiyet, eğitim gibi bazı demografik özelliklerin bireylerin sessiz kalıp kalmama yönünde vermiş oldukları kararları etkilediği anlaşılmaktadır
   PubDate: 2016-06-13
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2016)
    
 • Tasarruf-Yatırım İlişkisi: Feldstein-Horioka Hipotezinin OECD
         Ülkeleri Açısından Değerlendirilmesi (1980-2013)

  • Authors: Ömer Yalçınkaya, İbrahim Hüseyni
   Abstract:  Ekonomik büyüme verimlilik artışlarından bağımsız olarak yatırımlarla gerçekleşmekte, yatırımlar ise ancak tasarruflarla karşılanabilmektedir. Bu noktada, yurtiçi tasarrufların yurtiçi yatırımları karşılama oranının ya da yurtiçi yatırımların yabancı tasarruflara olan bağımlılığının belirlenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda çalışmada, yurtiçi tasarruflar ile yurtiçi yatırımlar arasındaki ilişkiler tasarruf-yatırım dengelerine göre gruplandırılan 28 OECD üyesi ülkede Feldstein-Horioka Hipotezi çerçevesinde, 1980-2013 dönemine ait verilerle ve yatay kesit bağımlılığını dikkate alan yeni nesil panel veri analizi metodolojisi ile incelenmiştir. Çalışma sonucunda, tanımlanan ülke gruplarında yurtiçi tasarrufların yurtiçi yatırımları karşılama oranlarının yani sermaye hareketliliğinin derecesinin ülkelerin tasarruf-yatırım dengelerine göre önemli ölçüde değiştiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte, çalışmada tasarruf fazlası veren ülkelerde Feldstein-Horioka Hipotezinin geçerli olduğu aksine tasarruf açığı veren ülkelerde ise Feldstein-Horioka Paradoksunun nispeten sürmekte olduğu sonucuna ulaşılmıştır
   PubDate: 2016-06-13
   Issue No: Vol. 31, No. 1 (2016)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.166.77.32
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2016