for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Jurnals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
   [7 followers]  Follow    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
     ISSN (Print) 1302-504X - ISSN (Online) 2147-7973
     Published by Dokuz Eylül Üniversitesi Homepage  [2 journals]
 • Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon
         Satın Alma Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Bir
         Araştırma

  • Authors: Fatma ÇAKIR, Neslihan Demir
   Abstract: Gelişen teknolojinin etkilediği tüm sektörlerde olduğu gibi sosyal hayatta da teknolojinin beraberinde getirdiği bütün araçlara talep gün geçtikçe artmaktadır. Özellikle değişimlere karşı adaptasyonu daha kolay olan üniversite öğrencilerinin, iletişim ve bilişim teknolojilerine duyduğu merak ve ilgi, akıllı telefon gibi işlevselliği daha yüksek olan araçların tüketimini gittikçe arttırmaktadır. Bu bakış açısıyla, araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin akıllı telefon satın alma tercihlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Araştırma kapsamında anket uygulaması yapılmış ve elde edilen veriler ışığında faktör analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi yapılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Bulgulara göre üniversite öğrencilerinin akıllı telefon satın alma tercihlerini; ürün özellikleri, marka ve reklam çabalarının etkilediği ortaya çıkmıştır.
   PubDate: 2014-07-08
   Issue No: Vol. 29, No. 1 (2014)
    
 • Öğretmenlerin Engelliliğe Yönelik Tutumları
         Üzerine Bir Araştırma

  • Authors: Murat Çolak, Cemile Çetin
   Abstract: İnsan hayatı önünde geçici veya kalıcı setler oluşturan engellilik, doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel ve sosyal yeteneklerin çeşitli derecelerde kaybedilmesi ile oluşmaktadır. Engelliler ve engellilik önündeki en temel kalıcı set toplumsal boyutta yaratılan ve yaşanılan tutumlardır. Bu tutumların oluşturulmasında önemli role sahip meslek gruplarından biri de öğretmenliktir. Nitekim öğretmenlerin, bireyin çocukluk ve olgunluk dönemi arasında oluşan ve daha sonra çalışma yaşamına taşıdığı tutumları üzerine etkileri bulunmaktadır. 138 öğretmenle gerçekleştirilen bu çalışmada öğretmenlerin kişisel olarak engelliliği nasıl algıladığı “Engellilere Yönelik Tutum Ölçeği” uygulanarak ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucuna göre öğretmenlerin engelliliğe ilişkin tutumlarında medeni durumun, eğitim durumunun ve ailede engelli birey bulunmasının bir farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir.
   PubDate: 2014-07-08
   Issue No: Vol. 29, No. 1 (2014)
    
 • Girişimcinin Kuruluş Yeri Kararını Etkileyen
         Farklı Faktörlerin Belirlenmesi: Bir Alan
         Araştırması

  • Authors: Orhan Küçük
   Abstract: Bir ülkenin kalkınmasında girişimciliğin geliştirilmesi, girişimci özelliklerinin ve niteliğinin iyileştirilmesi, yeni fikirlerin hayata geçirilmesi, teknolojik gelişme ve yeni buluşların ortaya çıkması gibi katkıları nedeniyle son derece önemlidir. Bu çalışmanın amacı, girişimcinin kuruluş yeri kararı ile ulaşım ve pazar gibi temel kuruluş yeri faktörler dışında ekonomik, eğitim, sağlık, çevre ve sosyal faktörler gibi diğer faktörlerin ilişkisini ortaya koymaktır. Araştırmada, literatür ve daha önce yapılan çalışmalar değerlendirilerek bir veri toplama aracı geliştirilmiş, belirlenen örnek kütle ile anket çalışması yapılmış, elde edilen veriler SPSS 20.0 programında analiz edilerek sonuçlar paylaşılmıştır.
   PubDate: 2014-07-08
   Issue No: Vol. 29, No. 1 (2014)
    
 • Müşterilerin Restoran Çalışanlarının
         Bahşiş Arttırma Amaçlı
         Davranışlarına Karşı Tutumları

  • Authors: Tülay Korkmaz Devrani
   Abstract: Bu çalışmanın amacı restoranlarda hizmet sunan çalışanların bahşiş gelirlerini arttırmak için sergiledikleri davranışların (bahşiş arttıran davranışlar) müşteriler tarafından nasıl algılandığının incelenmesi ve müşteriyi bahşiş vermeye yöneltme nedenlerine göre alt gruplara ayrışıp ayrışmadıklarının belirlenmesidir. Veri Ankara’da yaşayan müşterilerden uygunluk örneklemesi ile toplanmıştır. Analizler geçerli 295 anket üzerinden yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre bahşiş arttıran çalışan davranışlarının müşterilerin daha fazla bahşiş verme isteği üzerindeki etkisi farklılaşmaktadır. Bahşiş arttıran davranışlar müşterilerin değerlendirmelerine göre üç ayrı alt grupta toplanmıştır. Aynı grupta yer alan davranışların müşteriyi bahşiş vermeye yöneltme nedenleri benzerlik göstermektedir.
   PubDate: 2014-07-08
   Issue No: Vol. 29, No. 1 (2014)
    
 • Türkiye İçin İstihdamın Belirleyicileri:
         İBBS-2 Bölge Düzeyi, Mekânsal Analiz Uygulaması

  • Authors: Tuğba Gökdoğan Gül
   Abstract: Bu çalışmada, Türkiye’de düzey 2 bölgeleri için istihdamın belirleyicilerini tespit etmek amacıyla, mekânsal komşuluk ilişkisinin istihdamın büyümesi üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan veri seti yıllık olup, 2004-2008 yılları arasını kapsamaktadır. Elde edilen bulgulara göre, beşeri sermayenin eğitim düzeyinin kalitesi ve girişimcilik potansiyeli istihdamın büyümesine pozitif etki göstermektedir. Firmaların yenilik düzeylerinin geliştirilmesinin, istihdama olumlu etkisi olduğu; sonuç olarak Türkiye’de istihdam büyümesinin, mekânsal komşuluk ilişkisinden etkilendiği belirlenmiştir.
   PubDate: 2014-07-08
   Issue No: Vol. 29, No. 1 (2014)
    
 • Analitik Hiyerarşi Prosesi Temelli TOPSIS Ve VIKOR Yöntemleri
         İle Futbolcu Performanslarının Değerlendirilmesi

  • Authors: Meltem Karaatlı, Nuri Ömürbek, Gülşah Köse
   Abstract: ÖZET Bu çalışmada ülkemizde 2012-2013 sezonunda Süper Lig’de gol krallığında 15 ve daha fazla gol atan 6 futbolcunun performanslarının değerlendirilmesine çalışılmıştır. Çalışmada çok kriterli karar verme yöntemleri uygulanmıştır. Analitik Hiyerarşi Süreci (Analytic Hierarchy Proces-AHS) yöntemi ile kriterlerin ağırlıkları belirlenmiştir. Elde edilen kriter ağırlıkları öncelikle TOPSIS (Technique For Order Preference By Similarity To An Ideal Solution) yönteminde daha sonra VIKOR (Vise Kriterijumska Optimizacija I Kompromisno Resenje) yönteminde kullanılarak futbolcuların performansları değerlendirilerek sıralama yapılmıştır. Değerlendirme sonucunda her iki yöntemde de aynı fakat atılan gol sayısına göre yapılan (gol krallığı sıralaması) sıralamadan daha farklı bir sonuç elde edilmiştir.
   PubDate: 2014-07-08
   Issue No: Vol. 29, No. 1 (2014)
    
 • Türkiye’de Vergi Denetimi ve Gelirleri Üzerine Bir
         İnceleme

  • Authors: Ferhat Akbey
   Abstract: Bu çalışmada 1995 yılından bu yana vergi müfettişi (2011 yılı öncesi adıyla vergi denetmeni) kadro sayısında görülen artışın vergi tahsilatına, kayıtdışılığın azaltılmasına ve vergilemede adalete olan etkileri ele alınmıştır. Buna göre, gerek vergi yükü gerekse genel bütçe gelirleri açısından bütçe vergi gelirlerinde artış görülmekle birlikte, bu artışın müfettiş sayısındaki değişimle bir ilişkisinin olmadığı ortaya çıkmıştır. Kayıtdışılıkla mücadelede, artan denetimler sonucu kısmi başarı yakalandığı ve en azından kayıtdışı istihdam oranının azaldığı görülmektedir. Vergilemede adalet ise dolaylı vergiler lehine ve ücretliler aleyhine bozulmuştur. Sonuç olarak, denetim elemanı sayısındaki artış, ekonomik krizlerin ve çıkarılan vergi aflarının da etkisiyle, arzu edilen sonuçları ortaya koyamamıştır.
   PubDate: 2014-07-08
   Issue No: Vol. 29, No. 1 (2014)
    
 • Finansal Yatırım Araçlarında Riske Maruz Değer
         Uygulaması

  • Authors: Hakan YILDIRIM, Arin ÇOLAKYAN
   Abstract: Risk yönetiminin gelişen piyasalar, küreselleşme, ekonomik krizler sebebiyle önemi günümüzde oldukça artmıştır. Mevcut risk yönetimi ölçümleri yetersiz olduğundan farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden en yaygını Riske Maruz Değer’dir. RMD, belirli bir zaman içerisinde, belirli bir olasılıkla meydana gelebilecek en yüksek zararı ölçen bir yöntemdir. Bu çalışmanın amacı, RMD hesaplama yöntemleri olan Varyans – Kovaryans Yöntemi, Tarihi Simülasyon Yöntemi, Monte Carlo Simülasyonu Yöntemi ve Üssel Ağırlıklandırılmış Hareketli Ortalama (ÜAHO) yöntemini döviz, BIST (Borsa İstanbul) 100 ve BIST 30 Endekslerine uygulayarak sonuçlarını karşılaştırıp, hangi yöntemin daha etkin bir hesaplama yöntemi olduğunu ortaya koymaktır. Sonra Sabit Standart Sapma, Basit Hareketli Ortalama ve ÜAHO yöntemleri ile son bir yıllık volatilite hesaplamaları yapılmıştır, modeller oluşturulup geriye dönük testlerle doğrulukları test edilmiştir.
   PubDate: 2014-07-08
   Issue No: Vol. 29, No. 1 (2014)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2014