for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi    [7 followers]  Follow    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
     ISSN (Print) 1302-504X - ISSN (Online) 2147-7973
     Published by Dokuz Eylül Üniversitesi Homepage  [2 journals]
 • PAZAR ODAKLILIĞIN NİTEL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ
         ETKİSİNDE ÖĞRENME ODAKLILIK VE
         YENİLİKÇİLİĞİN
         DÜZENLEYİCİ ETKİSİ
  • Authors: Müfide Şule EREN, Emrah TOKGÖZ, Hasan GÜL, Onur SAYLAN
   Abstract: Bu araştırmada pazar odaklılık, öğrenme odaklılık, yenilikçilik ve nitel performans arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla yapısal eşitlik modelinden (YEM) yararlanılmıştır.Araştırmanın ana kütlesini Türkiye’nin Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında kullanılabilir durumda 599 adet anket elde edilmiştir. Pazar odaklılık, öğrenme odaklılık, yenilikçilik ve nitel performans arasındaki ilişkilerin ortaya konması ve pazar odaklılığın nitel performans üzerindeki etkisinde, öğrenme odaklılığın ve yenilikçiliğin düzenleyici etkisinin araştırılması amacıyla oluşturulan modelin sonuçlarına göre; pazar odaklılık değişkeninin öğrenme odaklılık, yenilikçilik ve nitel performans değişkenleri üzerinde anlamlı ve pozitif etkileri vardır. Ayrıca pazar odaklılığın nitel performans üzerindeki etkisinde öğrenme odaklılık ve yenilikçiliğin düzenleyici etkisi olduğu görülmüştür. 
   PubDate: 2013-12-14
   Issue No: Vol. 28 (2013)
    
 • DUYGUSAL EMEK İLE İŞE BAĞLILIK ARASINDAKİ
         İLİŞKİDE AMİR DESTEĞİNİN
         ROLÜ: ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENCİ
         İŞLERİ PERSONELİNE YÖNELİK BİR
         ARAŞTIRMA
  • Authors: Asena ALTIN GÜLOVA, Bedrettin Türker PALAMUTCUOĞLU, Aynur TERZİ PALAMUTCUOĞLU
   Abstract: Son yıllarda örgüt çalışmalarında dikkati çeken kavramların birisi de “duygusal emek”tir. Duygusal emeğin hizmet çalışanlarının işe bağlılıklarını hangi yönde etkilediği de araştırma konusu olmuştur ve bu yönün duygusal emek davranışlarının seçimine göre değişebildiği belirtilmektedir. Amir desteği ise, amirlerin çalışanlarına yakın, anlayışlı ve samimi davranarak yardımcı olması anlamına gelmektedir. Amir desteğinin duygusal emek ile işe bağlılık arasındaki ilişkide rolü olduğu ileri sürülmektedir. Ege Bölgesi’nde yer alan üç devlet üniversitenin çeşitli birimlerindeki öğrenci işleri personeli üzerinde gerçekleştirilen araştırmada (n=127), üç duygusal emek davranışı ile işe bağlılık arasında  pozitif yönlü ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu ve bu ilişkilerin amir desteği arttıkça daha da güçlendiği tespit edilmiştir. Araştırmada parametrik hipotez testleri ve hiyerarşik regresyon analizinden yararlanılmıştır.
   PubDate: 2013-12-14
   Issue No: Vol. 28 (2013)
    
 • TURİZM DESTİNASYONLARINDA GECE KULÜPLERİNİ
         ZİYARET EDEN YERLİ GENÇ TURİSTLERİN
         TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR
         ARAŞTIRMA
  • Authors: İbrahim GİRİTLİOĞLU, Atınç OLCAY, Serkan TÜRKMEN
   Abstract: Yapılan bu araştırmanın amacını turizm destinasyonlarında gece kulüplerini ziyaret eden yerli genç turistlerin, gece kulüplerini tercih nedenleriyle gece kulüplerindeki tüketim alışkanlıklarının ortaya konulması oluşturmaktadır. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için oluşturulan anket formu, 2013 yılının Mart ve Ağustos aylarında turizm faaliyetlerine katılmış ve seyahatleri esnasında en az bir defa gece kulüplerini ziyaret etmiş 276 yerli genç turist üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda tatilleri esnasında erkekler, kadınlara göre daha yüksek düzeyde gece kulüplerini ziyaret ettiği sonucu tespit edilirken; genç turistlerin en yüksek düzeyde üç saat civarında gece kulüplerinde kaldığı sonucu bulunmuştur. Ayrıca, yerli genç turistlerin tatilleri esnasında gece kulüplerini ziyaret etmesinde alkol almak ve stres atmanın önemli iki neden olduğu, bu araştırma kapsamında ortaya konulan diğer bir bulgu olmuştur.  
   PubDate: 2013-12-14
   Issue No: Vol. 28 (2013)
    
 • 2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNİN FİNANSAL
         ORANLAR ÜZERİNE ETKİSİ: BIST' DE İŞLEM
         GÖREN İMALAT SANAYİ İŞLETMELERİ
         ÜZERİNE BİR UYGULAMA
  • Authors: Ömer İSKENDEROĞLU, ÖZLEM KARAKOZAK
   Abstract: Küresel krizin Borsa İstanbul (BIST)’te işlem gören imalat işletmelerinin finansal oranları üzerine etkisi incelenmekte, Çalışmada 2007 – 2011 dönemleri arasında kesintisiz olarak varlığını sürdürmüş ve düzenli verisine ulaşılabilen 158 BIST imalat sanayi işletmesinin çeşitli finansal oranları ile bir birleşik oran yöntemi olan Altman modeli ZSkor değeri çeyrek frekanslık dönemler halinde hesaplanmıştır. Hesaplanan oranların ve Altman Z-Skor değerlerinin kriz döneminde farklılık gösterip İşletmelerin iflas risklerinin belirleyicisi olan Altman Z-skor değerlerine göre işletmelerin 2008 yılı ilk çeyreğinden 2009 yılı son çeyreğine kadar iflas risklerinde artış olduğu da çalışmadan elde edilen bulgular arasındadır.
   PubDate: 2013-12-14
   Issue No: Vol. 28 (2013)
    
 • KONSTRÜKTİVİZMDE DIŞ POLİTİKA VE ETNİK
         KİMLİKLER
  • Authors: Jülide KARAKOÇ
   Abstract: Etnik kimliklerin uluslararası ilişkiler alanında görünürlükleri gittikçe artmaktadır.Farklı kimliklerin etkilerini ele almak dış politika analizinde önemli hale gelmektedir. Bu makale, konstrüktivist yaklaşımlardan Nicholas Onuf’un kural ağırlıklı konstrüktivizminin etnik kimliklerin dış politika alanındaki etkisini ele almaya uygun bir çerçeve sunduğunu ileri sürmektedir. Çalışma, kural ağırlıklı konstrüktivizmin epistemolojik ve ontolojik anlayışı ile farklı kimliklerin dış politikada etkili olma yollarını ana-akım konstrüktivizme göre daha iyi gösterdiğini savunmaktadır.
   PubDate: 2013-12-14
   Issue No: Vol. 28 (2013)
    
 • FİNANSAL GELİŞME VE İKTİSADİ
         BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK
         İLİŞKİSİ:GELİŞMEKTE OLAN
         EKONOMİLER İÇİN ANALİZ
  • Authors: Şeref BOZOKLU, Veli YILANCI
   Abstract: Bu çalışma finansal gelişme ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkiyi Dumitrescu ve Hurlin (2012) tarafından geliştirilen panel Granger nedensellik testi kullanarak Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, Hindistan, Macaristan, Malezya, Meksika, Mısır, Peru, Şili, Tayland ve Türkiye için araştırmaktadır. Çalışmada kullanılan veri seti yıllık olup, 1988-2011 yılları arasını kapsamaktadır. Yurtiçi kredilerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)’ya oranı ve kişi başına reel GSYİH büyüme oranı sırasıyla finansal gelişmenin ve iktisadi büyümenin göstergeleri olarak kullanılmıştır. Ampirik sonuçlar, belirgin biçimde finansal gelişmenin iktisadi büyümenin nedeni olduğunu ve bu ülkelerin büyüme oranlarını finansal sistemlerini geliştirerek hızlandırabileceklerini göstermektedir.
   PubDate: 2013-12-14
   Issue No: Vol. 28 (2013)
    
 • BANKALARIN FİNANSAL BAŞARISIZLIKLARININ YAPAY SİNİR
         AĞLARI MODELİ ÇERÇEVESİNDE TAHMİN
         EDİLEBİLİRLİĞİ
  • Authors: Utku ALTUNÖZ
   Abstract: Makro ekonomi için önem arz eden konuların başında banka başarısızlıkları gelmektedir. Bu çalışmada banka başarısızlıklarının önceden tespitinde kullanılan çoklu istatistiksel yöntemlerden yapay sinir ağları modeli, literatür çalışmalarına paralel olarak test edilmektedir. Çalışma sonucuna göre modelimiz gerek başarısızlıktan bir yıl öncesi için, gerekse başarısızlıktan iki yıl öncesi için yüksek  öngörülü sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir.
   PubDate: 2013-12-14
   Issue No: Vol. 28 (2013)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2014