for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Jurnals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover   Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  [5 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 1302-504X - ISSN (Online) 2147-7973
   Published by Dokuz Eylül Üniversitesi Homepage  [2 journals]
 • Coğrafi İşaretlerin Bölgesel Turizm Gelişimindeki
         Önemi: Çanakkale İli Örneği

  • Authors: Şefik Okan Mercan, Meral Üzülmez
   Abstract:  Türkiye, coğrafi konumu ve üç ayrı iklim kuşağına sahip olmasından, farklı toprak yapısı ile kültürel mirasının ve beşeri sermayesinin çeşitli olmasından dolayı zengin bir coğrafi ürün potansiyeline sahiptir. Coğrafi ortam özelliklerinin ortaya çıkardığı ürün zenginliği, bu ürünlerin coğrafi işaret yoluyla korunmasını da zorunlu kılmaktadır. Çalışmada, Çanakkale ilinde coğrafi işaret tescili almış olan ürünlerin, bölgesel turizm gelişimindeki öneminin incelenmesi ve bu ürünlerin bir turizm ürünü olarak nasıl değerlendirilebileceği hakkında ilgili kurum/kuruluş temsilcilerinin görüşlerinin alınması amaçlanmıştır.  Araştırma bulgularına göre genel görüş, Çanakkale’nin coğrafi işaretli ürünlerinin doğru ve etkili bir şekilde tanıtım ve pazarlama çalışmalarının yapılmasıyla bölgesel turizm gelişiminde birer araç görevi üstlenebileceği yönündedir.
   PubDate: 2014-12-16
   Issue No: Vol. 29, No. 2 (2014)
    
 • Development of New Loan Payment Models with Piecewise Geometric Gradient
         Series

  • Authors: Erdal Aydemir, Ramazan Eroglu
   Abstract: Engineering economics plays an important role in decision making. Also, the cash flows, time value of money and interest rates are the most important research fields in mathematical finance. Generalized formulae obtained from a variety of models with the time value of money and cash flows are inadequate to solve some problems. In this study, a new generalized formulae is considered for the first time and derived from a loan payment model which is a certain number of payment amount determined by customer at the beginning of payment period and the other repayments with piecewise linear gradient series. As a result, some numerical examples with solutions are given for the developed models.
   PubDate: 2014-12-16
   Issue No: Vol. 29, No. 2 (2014)
    
 • Konaklama İşletmelerinde Veri Zarflama Analizi Yöntemiyle
         Faaliyet Denetimi Uygulaması

  • Authors: Süleyman Uyar, Mehmet Alış
   Abstract:  Günümüz dünyasında hemen hemen tüm sektörlerde olduğu gibi turizm sektöründe de yoğun bir rekabet yaşanmaktadır. Turizm sektöründe konaklama işletmelerinin etkinlik düzeyleri rekabetçi piyasa şartlarında çok önemli bir yere sahiptir. Etkinlik ölçümü denince akla faaliyet denetimi gelmekte olup faaliyet denetiminde performans ölçüm aracı olarak Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılabilir. Bu çalışmanın amacı, VZA yöntemiyle Alanya’da faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin faaliyet denetimlerini gerçekleştirmektir. Faaliyet etkinliğini belirlemek için 37 tane konaklama işletmesinin 2013 yılı verileri değerlendirmeye alınmıştır. Girdi değişkenleri olarak oda sayısı, yatak sayısı, yıllık ortalama personel sayısı, yıllık enerji giderleri ve yıllık yiyecek içecek giderleri; çıktı değişkenleri olarak da müşteri memnuniyeti, yıllık geceleme sayısı, doluluk oranı ve oda geliri kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlar 5 işletmenin faaliyetlerinde etkin olduğunu göstermektedir.   
   PubDate: 2014-12-16
   Issue No: Vol. 29, No. 2 (2014)
    
 • Ekolojik Sürdürülebilirlik ve Küçülme

  • Authors: Gönül Turgut
   Abstract:  Günümüzde ekolojik sürdürülebilirlik yaşamsal önemde bir mesele haline gelmiştir. Çevresel yıkım tehdidine karşı gösterilen çözümlerden biri sürdürülebilir kalkınmadır. Böylece hâkim iktisadi paradigmanın dışına çıkmadan çevresel sorunların üstesinden gelinebileceği iddia edilmektedir. Oysa sürekli daha fazla üretim ve tüketime dayanan kapitalist üretim ilişkileri çevresel sorunların çözümünü engellemektedir. Ekolojik aciliyet ile ilgili sorunların var olan toplumsal düzen içinde çözülememesi sebebiyle ortaya çıkan tartışmalardan biri olan küçülme yazını ve hareketi farklı bir bakış sunmaktadır. İçinde farklı bakışları da barındırmakla birlikte genel olarak küçülme yaklaşımına göre çevresel sorunların çözümü ancak köklü bir toplumsal dönüşüm ile daha az üretip tüketmeye, yani iktisadi bakımdan küçülmeye dayalı bir toplumsal düzende sağlanabilir.  
   PubDate: 2014-12-16
   Issue No: Vol. 29, No. 2 (2014)
    
 • Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli ve
         Uygulama Alanları

  • Authors: Aslıhan Kıymalıoğlu
   Abstract: İkna kavramını açıklayan önemli modellerden biri, ikna sürecinde merkezi ve çevresel ikna yolu olmak üzere iki süreç bulunduğunu savunan Ayrıntılandırma Olasılığı Modeli’dir. Türkçe yazında modeli kapsamlı bir şekilde ele alan bir çalışmaya rastlanılmamış olması dolayısıyla, modelin detaylı anlatımını ve modelle ilgili literatür taramasını içeren çalışmanın bu konuda bir boşluğu doldurduğu düşünülmektedir. Yapılan literatür taraması bulguları modelin en fazla pazarlama ve reklam alanlarındaki çalışmalarda kullanıldığını; ayrıntılandırma olasılığını etkileme düzeyi açısından en fazla sayıda araştırmaya konu olan özelliğin ilgilenim olduğunu; ayrıntılandırma sürecinde yer alan ve etkisi en fazla sayıda araştırmada ele alınan faktörlerin ise iddia gücü ve kaynak inanılırlığı olduğunu ortaya koymuştur. Yapılan tarama, modelin ve modelde yer alan değişkenlerin kullanımının bütüncül olarak görülmesine imkân vermesi açısından faydalı bilgiler sunmaktadır. 
   PubDate: 2014-12-16
   Issue No: Vol. 29, No. 2 (2014)
    
 • Eskişehir'in Biricik Destinasyon Önerisi Endüstriyel
         Miras

  • Authors: Hakan Yılmaz
   Abstract: Bu çalışma reklamcılık tarihinin en önemli stratejilerinden biri olan Biricik Satış Önerisi (Unique Sales Proposition-USP) kavramının Biricik Destinasyon Önerisine (Unique Destination Proposition-UDP) dönüşümünü Eskişehir özelinde incelemektedir. Çalışma betimsel bir yaklaşımla, Eskişehir’in Biricik Destinasyon Önerisi olarak endüstriyel mirası önermeyi amaçlamaktadır. Endüstriyel miras Eskişehir destinasyon markasnını sürdürülebilir, anlamlı ve rakiplerinden farklı bir boyut kazanmasına yardımcı olacaktır. Bu kapsamda öncelikle Eskişehir’in mevcut endüstriyel miras örnekleri değerlendirilmektedir. Buna uygun olarak endüstriyel miras ve turizm ilişkisi ekseninde Eskişehir’in biricik endüstriyel miras değerlerini kapsayan bir gezi rotası ve tur programı önerilmektedir.
   PubDate: 2014-12-16
   Issue No: Vol. 29, No. 2 (2014)
    
 • Çok Boyutlu Yoksulluğun Sınıfsal Analizi:
         Mersin-Erzurum Örneği

  • Authors: Mehmet Zanbak, Zafer Barış Gül
   Abstract: Bu çalışmada öncelikle çok boyutlu yoksulluk temelinde Mersin ve Erzurum illerindeki sosyoekonomik sınıfların yoksulluk hesaplamaları yapılmakta, ardından elde edilen bulgular ışığında adı geçen illerdeki sınıfların, birbirleriyle karşılaştırılmak suretiyle, yoksullukları analiz edilmektedir. Yoksulluğu ölçmede çok boyutlu hesaplama yöntemi (Alkire ve Foster 2007; 2011a) kullanılmaktayken, sosyoekonomik sınıfların ayrımında Köse, Pınar ve Bahçe (2009) ve Günaydın’ın (2011) teorik varsayımlara dayanarak oluşturdukları çalışmalarından yararlanılmaktadır. Analiz sonuçlarına bakıldığında, tüm yoksulluk sınırları altında yoksulluk oranı en yüksek sınıfın küçük burjuvazi olduğu görülmektedir. Oranı en yüksek ikinci sınıf ise emekçi sınıfıdır. Bu sınıfa nitelikli emekçilerin yoksulluğu da eklendiğinde, aslında en yoksul sınıfın emekçi sınıf olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır.
   PubDate: 2014-12-16
   Issue No: Vol. 29, No. 2 (2014)
    
 • Firmanın İhracat Yetkinliklerinin İhracat
         Performansına Etkisi

  • Authors: Mustafa Kaplan, Selim Said Eren
   Abstract: Bu çalışmanın amacı firma çalışanlarının bilgi ve deneyiminin, firmanın ihracat deneyiminin, firmanın ihracat pazar bilgisinin, ihracat bağlılığının, pazarlama planlama yetenekleri ve ihracat performansı üzerindeki etkilerini ve pazarlama planlama yetenekleri ile ihracat performansı arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmada ileri sürülmüş olan hipotezleri test etmek amacıyla otomotiv yan sanayinde faaliyet gösteren 153 firmadan yapılandırılmış anket ile toplanan veriler analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, firma çalışanlarının bilgi ve deneyimi, firmanın ihracat deneyimi, firmanın ihracat pazar bilgisi, firmanın ihracat bağlılığının pazarlama planlama yetenekleri ve ihracat performansı ile pozitif olarak ilişkili olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra, pazarlama planlama yeteneğinin de ihracat performansı ile pozitif ilişkili olduğu görülmektedir.

    
   PubDate: 2014-12-16
   Issue No: Vol. 29, No. 2 (2014)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2015