for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Journal Cover Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  [5 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 1302-504X - ISSN (Online) 2147-7973
   This journal is no longer being updated because:
    RSS feed is timing out
 • FİNANSAL GELİŞME VE İKTİSADİ BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK
         İLİŞKİSİ:GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLER İÇİN ANALİZ

  • Authors: Şeref BOZOKLU, Veli YILANCI
   Abstract: Bu çalışma finansal gelişme ile iktisadi büyüme arasındaki ilişkiyi Dumitrescu ve Hurlin (2012) tarafından geliştirilen panel Granger nedensellik testi kullanarak Brezilya, Çin, Endonezya, Filipinler, Güney Kore, Hindistan, Macaristan, Malezya, Meksika, Mısır, Peru, Şili, Tayland ve Türkiye için araştırmaktadır. Çalışmada kullanılan veri seti yıllık olup, 1988-2011 yılları arasını kapsamaktadır. Yurtiçi kredilerin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH)’ya oranı ve kişi başına reel GSYİH büyüme oranı sırasıyla finansal gelişmenin ve iktisadi büyümenin göstergeleri olarak kullanılmıştır. Ampirik sonuçlar, belirgin biçimde finansal gelişmenin iktisadi büyümenin nedeni olduğunu ve bu ülkelerin büyüme oranlarını finansal sistemlerini geliştirerek hızlandırabileceklerini göstermektedir.
   PubDate: 2013-12-14
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • BANKALARIN FİNANSAL BAŞARISIZLIKLARININ YAPAY SİNİR AĞLARI MODELİ
         ÇERÇEVESİNDE TAHMİN EDİLEBİLİRLİĞİ

  • Authors: Utku ALTUNÖZ
   Abstract: Makro ekonomi için önem arz eden konuların başında banka başarısızlıkları gelmektedir. Bu çalışmada banka başarısızlıklarının önceden tespitinde kullanılan çoklu istatistiksel yöntemlerden yapay sinir ağları modeli, literatür çalışmalarına paralel olarak test edilmektedir. Çalışma sonucuna göre modelimiz gerek başarısızlıktan bir yıl öncesi için, gerekse başarısızlıktan iki yıl öncesi için yüksek  öngörülü sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir.
   PubDate: 2013-12-14
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • KONSTRÜKTİVİZMDE DIŞ POLİTİKA VE ETNİK
         KİMLİKLER

  • Authors: Jülide KARAKOÇ
   Abstract: Etnik kimliklerin uluslararası ilişkiler alanında görünürlükleri gittikçe artmaktadır.Farklı kimliklerin etkilerini ele almak dış politika analizinde önemli hale gelmektedir. Bu makale, konstrüktivist yaklaşımlardan Nicholas Onuf’un kural ağırlıklı konstrüktivizminin etnik kimliklerin dış politika alanındaki etkisini ele almaya uygun bir çerçeve sunduğunu ileri sürmektedir. Çalışma, kural ağırlıklı konstrüktivizmin epistemolojik ve ontolojik anlayışı ile farklı kimliklerin dış politikada etkili olma yollarını ana-akım konstrüktivizme göre daha iyi gösterdiğini savunmaktadır.
   PubDate: 2013-12-14
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • 2008 KÜRESEL FİNANSAL KRİZİNİN FİNANSAL ORANLAR ÜZERİNE ETKİSİ:
         BIST' DE İŞLEM GÖREN İMALAT SANAYİ İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR
         UYGULAMA

  • Authors: Ömer İSKENDEROĞLU, ÖZLEM KARAKOZAK
   Abstract: Küresel krizin Borsa İstanbul (BIST)’te işlem gören imalat işletmelerinin finansal oranları üzerine etkisi incelenmekte, Çalışmada 2007 – 2011 dönemleri arasında kesintisiz olarak varlığını sürdürmüş ve düzenli verisine ulaşılabilen 158 BIST imalat sanayi işletmesinin çeşitli finansal oranları ile bir birleşik oran yöntemi olan Altman modeli ZSkor değeri çeyrek frekanslık dönemler halinde hesaplanmıştır. Hesaplanan oranların ve Altman Z-Skor değerlerinin kriz döneminde farklılık gösterip İşletmelerin iflas risklerinin belirleyicisi olan Altman Z-skor değerlerine göre işletmelerin 2008 yılı ilk çeyreğinden 2009 yılı son çeyreğine kadar iflas risklerinde artış olduğu da çalışmadan elde edilen bulgular arasındadır.
   PubDate: 2013-12-14
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • TURİZM DESTİNASYONLARINDA GECE KULÜPLERİNİ ZİYARET EDEN YERLİ GENÇ
         TURİSTLERİN TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

  • Authors: İbrahim GİRİTLİOĞLU, Atınç OLCAY, Serkan TÜRKMEN
   Abstract: Yapılan bu araştırmanın amacını turizm destinasyonlarında gece kulüplerini ziyaret eden yerli genç turistlerin, gece kulüplerini tercih nedenleriyle gece kulüplerindeki tüketim alışkanlıklarının ortaya konulması oluşturmaktadır. Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için oluşturulan anket formu, 2013 yılının Mart ve Ağustos aylarında turizm faaliyetlerine katılmış ve seyahatleri esnasında en az bir defa gece kulüplerini ziyaret etmiş 276 yerli genç turist üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda tatilleri esnasında erkekler, kadınlara göre daha yüksek düzeyde gece kulüplerini ziyaret ettiği sonucu tespit edilirken; genç turistlerin en yüksek düzeyde üç saat civarında gece kulüplerinde kaldığı sonucu bulunmuştur. Ayrıca, yerli genç turistlerin tatilleri esnasında gece kulüplerini ziyaret etmesinde alkol almak ve stres atmanın önemli iki neden olduğu, bu araştırma kapsamında ortaya konulan diğer bir bulgu olmuştur.  
   PubDate: 2013-12-14
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • DUYGUSAL EMEK İLE İŞE BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİDE AMİR
         DESTEĞİNİN ROLÜ: ÜNİVERSİTEDE ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONELİNE
         YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

  • Authors: Asena ALTIN GÜLOVA, Bedrettin Türker PALAMUTCUOĞLU, Aynur TERZİ PALAMUTCUOĞLU
   Abstract: Son yıllarda örgüt çalışmalarında dikkati çeken kavramların birisi de “duygusal emek”tir. Duygusal emeğin hizmet çalışanlarının işe bağlılıklarını hangi yönde etkilediği de araştırma konusu olmuştur ve bu yönün duygusal emek davranışlarının seçimine göre değişebildiği belirtilmektedir. Amir desteği ise, amirlerin çalışanlarına yakın, anlayışlı ve samimi davranarak yardımcı olması anlamına gelmektedir. Amir desteğinin duygusal emek ile işe bağlılık arasındaki ilişkide rolü olduğu ileri sürülmektedir. Ege Bölgesi’nde yer alan üç devlet üniversitenin çeşitli birimlerindeki öğrenci işleri personeli üzerinde gerçekleştirilen araştırmada (n=127), üç duygusal emek davranışı ile işe bağlılık arasında  pozitif yönlü ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu ve bu ilişkilerin amir desteği arttıkça daha da güçlendiği tespit edilmiştir. Araştırmada parametrik hipotez testleri ve hiyerarşik regresyon analizinden yararlanılmıştır.
   PubDate: 2013-12-14
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • PAZAR ODAKLILIĞIN NİTEL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE ÖĞRENME
         ODAKLILIK VE YENİLİKÇİLİĞİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ

  • Authors: Müfide Şule EREN, Emrah TOKGÖZ, Hasan GÜL, Onur SAYLAN
   Abstract: Bu araştırmada pazar odaklılık, öğrenme odaklılık, yenilikçilik ve nitel performans arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla yapısal eşitlik modelinden (YEM) yararlanılmıştır.Araştırmanın ana kütlesini Türkiye’nin Marmara Bölgesinde faaliyet gösteren küçük ve orta boy işletmeler (KOBİ) oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında kullanılabilir durumda 599 adet anket elde edilmiştir. Pazar odaklılık, öğrenme odaklılık, yenilikçilik ve nitel performans arasındaki ilişkilerin ortaya konması ve pazar odaklılığın nitel performans üzerindeki etkisinde, öğrenme odaklılığın ve yenilikçiliğin düzenleyici etkisinin araştırılması amacıyla oluşturulan modelin sonuçlarına göre; pazar odaklılık değişkeninin öğrenme odaklılık, yenilikçilik ve nitel performans değişkenleri üzerinde anlamlı ve pozitif etkileri vardır. Ayrıca pazar odaklılığın nitel performans üzerindeki etkisinde öğrenme odaklılık ve yenilikçiliğin düzenleyici etkisi olduğu görülmüştür. 
   PubDate: 2013-12-14
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ İLE
         TEDARİKÇİ SEÇİMİ

  • Authors: Kezban KAPAR
   Abstract: Tedarikçi seçimi, günümüz rekabetçi iş dünyasında en kritik faaliyetlerden biridir. Birtedarikçi seçiminde en iyi olanı seçmek zor bir iştir. En iyi tedarikçi seçiminin belirlenmesiiçin çok amaçlı karar verme tekniklerinden birisi olan ve alternatif tedarikçilerdeğerlendirilerek bütün durumlar içinden en iyi olanı seçebilen Analitik Hiyerarşi Süreci(AHS), tedarikçi seçiminde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.AHS, seçim aşamasında seçeneklerin üstünlüklerinin belirlenmesi ve sistematik olarakkarşılaştırılıp değerlendirilmesini sağlayan bir yöntemdir. Bu çalışmada, bir işletmenintedarikçi seçiminde AHS yönteminden yararlanılmış ve AHS yönteminin kullanılmasındaExpert Choice 11.5 programı kullanılmıştır. Expert Choice ile tedarikçilerin üstünlükleribelirlenmiştir ve sistematik olarak karşılaştırılmıştır.
   PubDate: 2013-09-10
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI AÇISINDAN GEÇİCİ
         KÖY KORUCULARI

  • Authors: Veysel ERAT
   Abstract: Bu çalışmanın amacı, bir kamu hizmeti yerine getiren geçici köy korucularınınkamu personel rejimi içindeki yerini incelemektir. Literatürde kamu görevlisi kavramıve konu ile ilgili yüksek yargı kararları ekseninde değerlendirildiğinde, geçici köykorucuları kamu görevlisi sayılmamaktadır. Ancak, kamusal bir hizmeti yerine getirenher kişi en geniş anlamda kamu görevlisidir. Geçici köy korucuları özlük haklarıaçısından değerlendirildiğinde kamu görevlileri arasında en düşük haklara sahipolanlardandır.
   PubDate: 2013-09-10
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • LA CROİSSANCE ECONOMİQUE DE L’ECONOMİE TURQUE AUX DÉBUTS DU XXIE
         SİÈCLE ET LES BUTS ECONOMİQUES POUR L’ANNÉE 2023

  • Authors: Mustafa ÖZATEŞLER
   Abstract: La Turquie pratique une économie au plan. Les taux de croissance économique de laTurquie doivent être élevés afin de diminuer l’écart avec les pays développés. Dans lesAnnées de 2000-2014, on examine les taux de croissance économique en Turquie, et, onpense que l’économie turque s’élève au niveau des économies des pays développés.Nous étudions les buts à long terme de la Turquie pour l’Année 2023 et on essaie dedéterminer le niveau de réalisation de ces buts. C’est la raison pour laquelle, nousexaminons les années de 2000-2012. En conclusion, on constate que l’économie turque sedéveloppe rapidement. Cependant, cela ne sera pas possible à l’avenir proche pours’élever au niveau des pays développés. Il faut que les hommes vivant en Turquie doiventtravailler d’une façon sérieuse, productive et efficace.
   PubDate: 2013-09-10
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • BİR STOKASTİK MODEL OLARAK BOZULABİLİR ENVANTER PROBLEMİ: LİTERATÜR
         ARAŞTIRMASI

  • Authors: Umay UZUNOĞLU KOÇER, Bahar YALÇIN
   Abstract:  Envanter yönetimi, müşteri talebinin en düşük maliyetlerle zamanında karşılanmasınısağlar. Bu nedenle envanter yönetiminin doğru yapılması, işletmelere rekabet ortamındaüstünlük sağlayacağı gibi, maliyetlerini de azaltacaktır. Envanter kuramı literatüründekiklasik modellerin çoğu, ürünlerin süre kısıtlaması olmadan stoklanabileceğinden hareketlegeliştirilmiştir. Oysa sağlık, gıda gibi birçok alanda karşılaştığımız raf ömrü olan ürünlerinenvanter kontrolü, dayanıklı ürünlerin envanter kontrolünden farklıdır ve önemli birproblemdir. Bu çalışmada bozulabilir envanter probleminin genel yapısı ve dinamiklerikısaca açıklanmış, problemin hangi yönleri ile farklılık göstereceği incelenmiştir. Ayrıcabozulabilir envanter probleminin çözümüne önemli katkılar yapmış olan çalışmalararaştırılmış, uygun bir sınıflamaya göre bu çalışmalar kısaca sunulmuştur. 
   PubDate: 2013-09-10
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • EU ENLARGEMENT: FROM A SUCCESS STORY TO FATIGUE

  • Authors: Gönül OĞUZ
   Abstract: This paper examines the prospect of European Union (EU) enlargement as a crucialstep in the context of “enlargement fatigue”. It reviews the enlargement process in thepost-2000s. From the late 1950 onwards, the idea of European unification has graduallybeen emphasized by an attempt to bring peace and stability. Between 1957 and 1995, theEU grew from six to fifteen members. The high point of this development was reached in2004 and 2007, with an inclusion of Central and Eastern European countries (CEECs),who had the communist traditions. After a decade of difficult economic and politicalreforms, the applicant countries finally edged toward centre stage. Since then, the debatehas focused on the question of whether enlargement is fundamental to European unity andhow far new member states can contribute to European integration and share the Unin’sbenefits. The study relies on the key findings from the European Commission and thenumber of independent studies in this field. The study draws upon interpretative models inthe existing literature.
   PubDate: 2013-09-10
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • KİŞİSEL SATIŞTA ETİK: ADANA İLİNDEKİ TIBBİ SATIŞ
         TEMSİLCİLERİNİN ETİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

  • Authors: Sezen BOZYİĞİT, Erdem AKKAN
   Abstract: Etik konulu araştırmalar içinde kişisel satış yaygındır. Bunun temel nedeninin,hedeflere ulaşma veya kotaları doldurma baskısının, satış temsilcilerini etik olmayandavranışlarda bulunmaya zorlaması olduğu söylenebilmektedir.Bu çalışmanın amacı, tıbbi satış temsilcilerinin kişisel satış süreçlerindeki etiktutumlarını belirlemek ve satış temsilcilerinin demografik özellikleri arasında etik tutumlaraçısından farklılıkları incelemektir. Bulgulara göre; cinsiyet, yaş, iş deneyimi ve gelirdüzeyi grupları arasınd, anlamlı bir fark yoktur. Diğer yandan firmaların menşeine göregenel etik tutumlar, satış baskısı, satış kotaları ve etik sorunların çözüleceğine dair inançaçısından anlamlı farklılıklar vardır.
   PubDate: 2013-09-10
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • TÜRKİYE’NİN EKSİK DIŞ TİCARETİ, TİCARİ POTANSİYELİ VE YENİ
         FIRSATLAR

  • Authors: Engin SORHUN
   Abstract: Bu çalışma Türkiye’nin yoğun olarak dış ticaret yaptığı yedi coğrafi bölge ile potansiyeldış ticaretini belirlemeyi ve bu potansiyelin ne kadarını kullanabildiğini ortaya çıkarmayıamaçlamaktadır. Ana bulgular şu şekildedir: Bir taraftan, temel Çekim Denklemi (GravityEquation) tahminlenmek suretiyle, ikili dış ticaret hacmindeki bir değişimin temel olarakülkelerin milli gelirlerine ve ülkelerin arasındaki mesafeye bağlı olduğu, beklendiği gibi,teyit edilmiştir. Buna rağmen, önceki çalışmaların bulgularının aksine sınır komşuluğununTürkiye’nin komşularıyla ticaretine pozitif etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Diğer taraftan,Türkiye’nin dış ticaret ortaklarıyla potansiyelinin altında ticaret yaptığı ortaya çıkmıştır.Eğer Türkiye 1992-2012 döneminde ticaret potansiyelini tam olarak değerlendirseydi heryıl ortalama 65,9 milyar dolar daha fazla ihracat ve 42,9 milyar $ daha fazla ithalatyapmış olurdu. Avrupa Birliği (AB) en önemli ticari ortağı olmasına rağmen Türkiye’ninAB ile mevcut ticareti AB ile potansiyel ticaretine çok yakındır. Buna karşın, Türkiye’nin,özellikle Afrika ve Ortadoğu gibi diğer bölgeler ile mevcut ve potansiyel ticaret seviyeleriarasında büyük açık vardır. Türk dış ticaret sektörü için alternatif bölgelerde yeni fırsatlarortaya çıkaran bu durum Türkiye’nin dış pazar çeşitlendirme politikası üzerine etki etmesibeklenebilir.
   PubDate: 2013-09-10
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • AHLAKİ OLMAYAN DAVRANIŞLARIN DUYURULMASI (WHİSTLEBLOWİNG) VE ETİK
         İKLİMİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

  • Authors: Sahra SAYGAN, Aykut BEDÜK
   Abstract: Ahlaki olmayan davranışların duyurulması (Whistleblowing), bir işletmedeki etikolmayan davranış ve olayların açığa çıkarılması olarak tanımlanabilir. Etik iklim iseçalışanların örgüt kültürünün etiksel boyutuyla ilgili gözlem ve görüşlerindenoluşmaktadır. Bu çalışma, ‘Ahlaki olmayan davranışların duyurulması’ ve ‘Etik iklim’arasında anlamlı bir ilişkinin mevcut olup olmadığını araştırmaktadır. ‘Ahlaki olmayandavranışların duyurulması’ ve ‘Etik iklim’ arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılan anketçalışması devlet üniversitelerindeki 123 araştırma görevlisi üzerinde uygulanmıştır.Uygulama çalışması neticesinde “Ahlaki olmayan davranışların duyurulması” ile “Etikİklim” arasında anlamlı bir ilişkinin bulunmamasına rağmen; etik iklim boyutlarından biriolan “Yardımsever Etik İklim” ile “Ahlaki olmayan davranışların duyurulması” arasındaanlamlı bir ilişkinin mevcut olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
   PubDate: 2013-09-10
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI İLE ALGILANAN ÖRGÜTSEL
         DESTEK ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR
         ARAŞTIRMA

  • Authors: EBRU AYKAN
   Abstract: 1990’lı yıllardan itibaren popüler hale gelen algılanan örgütsel destek, örgüt ve çalışanlar üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri olan önemli bir konudur. Algılanan örgütsel destek, pek çok açıdan işletmelerin uzun dönemde devamlılığının belirleyicisi olabilmektedir. Bu çalışmada beş boyutta ele alınan insan kaynakları uygulamaları ile örgütsel destek algısı arasındaki ilişkiler hem tek tek boyutlar itibarı ile hem de tüm boyutlarıyla ele alınarak incelenmiştir. Kayseri ilinde faaliyet gösteren yatak ve yan sanayi işletmelerinde yürütülen araştırmada, boyutlar itibarı ile eğitim ve insan kaynakları politikaları oluşturma uygulamaları ile algılanan örgütsel desteği arasında ve genel insan kaynakları uygulamaları ve algılanan örgütsel destek arasında pozitif yönlü ilişkiler olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
   PubDate: 2013-06-13
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • İŞLETMELERDE FİNANSAL YENİDEN YAPILANMA DİNAMİKLERİ: ÖRNEK OLAY
         ANALİZİ

  • Authors: G. CENK AKKAYA, N. MİNE TÜKENMEZ
   Abstract: Firmaların karşılaştıkları mali sıkıntıları aşabilmesi içim kullanabileceği çeşitli alternatifler bulunmaktadır. Bu alternatiflerden bir tanesi de finansal yeniden yapılanmadır. Finansal yeniden yapılanma genel olarak iki farklı boyutta değerlendirilmektedir. Bu boyutlardan bir tanesini, firma sermayesinin sahipliğinin yeniden düzenlenmesi oluştururken, diğer boyut firma borçlarına yeni bir bakış açısıyla finansal kaldıraçtan yararlanmayı gerektirmektedir. Bu kapsamda finansal yeniden yapılanma firmaların performans ve rekabet güçlerini artırmaya yönelik köklü bir değişim stratejisini yansıtmaktadır.
   PubDate: 2013-06-13
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • KOOPERATİF ORTAKLARININ GÜVEN DUYGUSU İLE ORTAKLARIN PERFORMANS-TATMİN
         ARASINDAKİ İLİŞKİ: TARİŞ’TE BİR UYGULAMA

  • Authors: NECDET BİLGİN, ERCAN ERGÜN, MEHMET AYTEKİN
   Abstract: Bu çalışmada kooperatiflerdeki güven algısı üzerinde durularak; kooperatif ortaklarının, kooperatif aracılığıyla elde etmiş olduğu performans-tatmin üzerine odaklanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda ve bu amaçla Tariş ortaklarına yönelik bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Tariş ortaklarının güven algısı, Tariş’in pazarlaması, Tariş’in bilgilendirmesi ve bunların performans- tatmin arasındaki ilişkiler incelenerek, hipotezler test edilmiştir. Sonuçta ortakların elde ettiği performansta, Tariş yöneticilerine olan güvenin etkisinin daha önemli olduğu görülmüştür.
   PubDate: 2013-06-13
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • ASİMETRİK FAKTÖRİYEL DENEYLERİN ORTOGONAL ANA ETKİ PLANLARININ ELDE
         EDİLMESİ ÜZERİNE BİR NOT

  • Authors: ALİ KEMAL ŞEHİRLİOĞLU, SEVİLAY ÇAKIR
   Abstract: Bir faktöriyel deneydeki faktörlerden en az birinin seviye sayısı diğerlerinkinden farklı ise deney asimetrk ya da karma seviyeli deney olarak adlandırılır. Bir deneydeki n1 adet faktör s1 adet seviyeye, n2 adet faktör s2 adet seviyeye,… ve nk adet faktör sk adet seviyeye sahip ise genel bir asimetrik faktöriyel deney şeklinde tanımlanır. Asimetrik faktöriyel denemelerde ana etkilerin tanımında bir farklılık yoktur. Asimetrik faktöriyeller esnek bir yapıya sahip oldukları için pratikte daha faydalıdırlar. Asimetrik faktöriyellerin tüm tipleri için ortogonal ana etkileri elde eden tek bir yöntem mevcut değildir. Bu makalede asimetrik faktöriyel deneyler için kesirli faktöriyel planların oluşturulmasında Hadamard matrislerinin kullanımını öneren bazı prosedürler birlikte incelenmiş ve bu prosedürler kullanılarak bazı ortogonal ana etki planları oluşturulmuştur.
   PubDate: 2013-06-13
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • TÜRKİYE’NİN YATAY VE DİKEY ENDÜSTRİ-İÇİ DIŞ TİCARETİ

  • Authors: NEVZAT ŞİMŞEK
   Abstract: Endüstri-içi dış ticaret olgusunun ampirik olarak tespit edilmesinden bu yana, söz konusu yazında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Son zamanlarda özellikle her bir endüstride geçerli olan mal farklılaştırmasına bağlı olarak endüstri-içi dış ticareti, yatay endüstri-içi dış ticaret ve dikey endüstri-içi dış ticaret olarak birbirinden ayırmanın gereği üzerinde tartışmalar yapılmaktadır.Bu çalışmada standart Grubel-Lloyd endeksinin ne zaman iki yönlü ticaret ile ilgilenileceğini söylememesi nedeniyle öncelikle İki Yönlü Ticaret endeksi kullanılmış, ardından birim değer farklılığı temelinde yatay endüstri-içi dış ticaret ve düşük-yüksek kalite dikey endüstri-içi dış ticaret ayrımı yapılmıştır. Yapılan ölçümler sonucunda elde edilen bulgular, Türkiye’nin endüstri-içi dış ticareti içinde daha ziyade düşük kalite dikey endüstri-içi dış ticaretin egemen olduğu yönündedir.
   PubDate: 2013-06-13
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • YALIN DÜŞÜNCE VE İSRAFIN TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ ÇERÇEVESİNDE
         KAYDI : BİR YAKLAŞIM VE ÖRNEK UYGULAMA

  • Authors: A. ERDAL ÖZKOL
   Abstract: Var olan kaynakların boşa harcanması anlamına gelen israf, kullanıcıların kaynakları kullanmadaki disiplinsizliği nedeniyle bir türlü denetim altına alınamamıştır. Bir yaşam tarzı olan israf etmeme felsefesi; geçtiğimiz yüzyılın sonundan itibaren işletmeler tarafından yalın düşünce başlığı altında uygulanmaya başlanmıştır. İsrafın tespit edilebilmesi için öncelikle kapasite belirlenir ve dönem sonunda da elde edilen fiili tutarlar kapasite ile tespit edilmiş tahmini tutarlarla karşılaştırılır. Bu karşılaştırma sonucunda fark(sapma)lar oluşacaktır.Burada, tekdüzen muhasebe sistemi içinde kullanılan maliyet muhasebesi 7/A seçeneği hesapları kullanılabilir. Ancak 7/A seçeneğindeki fonksiyonel gider, yansıtma ve fark hesapları tekdüzen muhasebe sistemindeki fonksiyonların farklı olarak ele alınmaktadır. Amaç; tahmini maliyet yüklemesi ile fiili maliyetleri kullanılan kapasiteleri düzeyinde karşılaştırma yapmaktır. Farklar da israf tutarlarını göstermektedir. Dönem sonunda tüm maliyet hesapları fonksiyonlarını tamamladıktan sonra kapatılabileceklerdir. Bu sistem yardımı ile israfların muhasebe sistemi aracılığı kayda alınması da mümkün olabilecektir.
   PubDate: 2013-06-13
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • İMKB’DE SEKTÖR BETALARININ TAHMİNİNDE TEK ENDEKS PİYASA MODELİ VE
         VARSAYIMLARININ GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ANALİZ

  • Authors: KORAY KAYALIDERE
   Abstract: Bu çalışmada tek endeks piyasa modelinin istatistiksel özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Buna ek olarak model ile ilgili temel varsayımların karşılanabilme düzeyi araştırılmıştır. 2000-2012 dönemi baz alınarak günlük, haftalık ve aylık bazda sektörel logaritmik getiriler kullanılmış, piyasayı temsilen İMKB-100 endeksi seçilmiştir. Sektör betalarının istatistiksel anlamlılığı, model tanımlamasının doğruluğu, ARCH etkisi, otokorelasyon ve değişen varyans sorunlarının incelenmesi, araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Günlük getiri bazında kurulan modellerin istatistiksel ve ekonometrik açıdan sorunlu olduğu ifade edilebilir. Öte yandan getiri aralığı genişletildikçe temel varsayımların karşılanma oranında iyileşme olduğu gözlenmiştir.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • ÖRGÜT İKLİMİNİN YENİLİĞE DESTEK ALGISI ÜZERİNDEKİ
         ETKİLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

  • Authors: GÖNÜL KAYA ÖZBAĞ
   Abstract: Örgüt ikliminin yönetimi, organizasyonlarda yeniliğin geliştirilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, bu çalışmanın amacı örgüt iklimi boyutlarının (örgütsel cesaretlendirme, yönetim desteği, takım desteği, otonomi, katılım esnekliği, iletişim) yeniliğe destek algısı üzerindeki etkilerini incelemektir. Burada amaç, yeniliği artıracak ya da engelleyecek örgüt iklimi faktörlerini belirlemeye çalışarak, işletme yöneticilerine yardımcı olmaktır. Kocaeli bölgesinde faaliyet gösteren 86 işletmeden elde edilen veriler, değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek üzere kullanılmıştır. Veriler, faktör analizinden sonra korelasyon analizi ve regresyon modelleri ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, örgüt iklimi boyutlarının yeniliğe destek algısını etkilediğini göstermektedir.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • KAMU HARCAMALARI VE KAMU GELİRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL
         NEDENSELLİK ANALİZİ

  • Authors: GÖKHAN DÖKMEN
   Abstract: Günümüzde OECD üyesi ülkelerin birçoğu yüksek bütçe açıkları ile karşı karşıyadır. Bu durum, bütçe açıklarını azaltmada vergilere mi yoksa kamu harcamalarına mı öncelik verileceğine yönelik tartışmaları gündeme getirmiştir. Bu nedenle kamu harcamaları ve kamu gelirleri arasındaki ilişki politika belirleyicileri açısından büyük önem ihtiva etmektedir. Bu çalışmada 34 OECD üyesi ülkenin 1994-2007 dönemi yıllık verilerine dayanılarak kamu harcamaları ile kamu gelirleri arasındaki nedensellik ilişkisi ele alınmıştır. Bu çalışmanın ampirik sonuçları, kamu harcamaları ile vergi gelirleri arasında pozitif bir ilişkiyi desteklemektedir. Bununla birlikte Holtz-Eakin nedensellik test sonuçları, vergilerden kamu harcamalarına yönelik tek taraflı bir nedensellik ilişkisine ve OECD ülkeleri için vergi-harcama hipotezinin geçerliliğine işaret etmektedir. Bu bulgu, vergi gelirlerinin arttırılması sonucu bütçe açıklarının azaltılabileceği yönündeki geleneksel görüşe uygun düşmemektedir.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UYGULAMALARINDA KULLANIM NİYETİNE ETKİ EDEN
         DAVRANIŞSAL FAKTÖRLERİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BÜTÜNLEŞİK BİR MODEL
         ÖNERİSİ

  • Authors: PINAR SÜRAL ÖZER, ENGİN DENİZ ERİŞ, ÖMÜR NECZAN TİMURCANDAY ÖZMEN
   Abstract: Bilişim sistemleri işletme performansını artırmaya yönelik olarak kurulan ancak aynı zamanda maliyetli ve zaman alıcı projelerdir. Bu projeler uygun bileşenler sağlanmadığında beklenilen yararlara ulaşamayarak başarısızlıkla sonuçlanabilmektedir. Bilişim teknolojisi uygulamalarında temel sorunlardan biri kullanıcıların sistemi kabulündeki zayıflıklarıdır. Teknoloji Kabul Modeli, bilişim teknolojilerinin kabulü ve kullanımı ile ilgili en çok benimsenen model olmakla birlikte, modele ilişkin yapılan araştırmalar modelin geliştirilme gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmada kurumsal kaynak planlama sistemlerinin kullanımında, algılanan kullanım kolaylığı ve yararının öncülü olarak teknolojiye hazırlık araştırma modeline dahil edilmiş, kullanım memnuniyeti ise kolaylık ve yarar algıları ile niyet arasında düzenleyici olarak ele alınmıştır. Çözümleme Yapısal Eşitlik Modellemesi ile test edilmiştir.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • ANALİTİK AĞ SÜRECİ YÖNTEMİ VE KOMBİ SEÇİM PROBLEMİNDE
         UYGULANABİLİRLİĞİ

  • Authors: İRFAN ERTUĞRUL, ESRA AYTAÇ
   Abstract: Günlük yaşamda insanlar, karar verme sorunu ile karşı karşıya kalmaktadır. Verilmek zorunda olunan bir kısım kararlar oldukça basit iken; büyük bir kısmı, verilen kararı etkileyen faktörler arasında etkileşimler nedeniyle analiz yapmayı gerektirmektedir. Bu durumda çok kriterli karar verme kavramı ortaya çıkmıştır.  Analitik Ağ Süreci (AAS), çok kriterli karar verme yöntemlerinden biridir. AAS, Analitik Hiyerarşi Sürecinin daha genel biçimi olup bileşenler arasındaki ilişkileri ve yönleri tanımlayarak bir serim şeklinde ifade etmektedir.Çalışmada, çok kriterli karar verme yöntemi olan AAS yöntemi ile ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaşan doğalgaz yakmak üzere geliştirilmiş olan kombi kat kaloriferlerinin 2006 yılında doğalgaz ile tanışan Denizli ilindeki seçim problemi üzerinde durulacaktır. Bu anlamda müşteri memnuniyeti ile çok yakından ilgili olan kombi seçimi problemi, AAS yöntemi ile modellenmeye çalışılacak ve seçim modeline giren kriterlerin ağırlıkları bulunmaya çalışılacaktır.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • ALTI SİGMA PROJE SEÇİM YÖNTEMLERİ VE BİR
         HASTANEDE UYGULANMASI

  • Authors: ONUR ÖZVERİ, DAVUT DİNÇEL
   Abstract: Üretim sektöründe geniş kullanım alanı bulan Altı Sigma yöntemi, hizmet sektöründe de son yıllarda başarılı bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde yaygın kullanıma sahip Altı Sigma yöntemi, sağlık işletmelerinde de hem dünyada hem de ülkemizde kullanılmaya başlanmıştır. Hizmet sektörünün bileşenlerinin ölçümü, üretim sektörlerinde olduğu gibi kolay olmamakla birlikte, yeni yaklaşımlar ile yaşanan zorluklar aşılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir hastanede iyileştirilmek için belirlenen Altı Sigma projelerinin doğru bir şekilde seçilmesine imkan verecek yöntemleri uygulayabilmek ve sonuçlarını değerlendirmektir. Bu amaçla çalışmanın teorik kısmında, Altı Sigma ve rolleri ile Altı Sigma proje seçiminde yaygın olarak kullanılan yöntemler açıklanmıştır. Uygulama kısmında, ilk olarak hastanenin müşteriler için önem taşıyan kritik kalite karakteristikleri (CTQ) belirlenmiş ve temel hizmet haritası SIPOC oluşturulmuştur. Sonra teorik kısımda anlatılan üç proje seçim tekniği, belirlenen üç projenin seçimi için uygulanmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • OBSTACLES TO ONLINE SHOPPING: IMPACT OF GENDER AND INTERNET SECURITY
         ISSUES

  • Authors: AHU GENİS-GRUBER, M. SİNAN GÖNÜL, BEDRİ KAMİL ONUR TAŞ
   Abstract: In the latest technology era, the widespread usage of internet enabled individuals to interact continuously and led to altered buying behavior patterns. Literature focuses on the critical effects in the field. Among many antecedents to online shopping, previous studies point out two important obstacles:  (i) acceptance and tendency to use technology in accordance with gender perceptions and (ii) internet security problems. This study analyzes the impact of these two prominent factors on e-commerce utilization by studying the effects of these factors through primary and secondary data; a survey designed specifically for this analysis and the cross-country data from Eurostat. The findings show that while internet security problems significantly impact online shopping behavior, the evidence is mixed for the impact of gender. The results of this paper provide insights for a successful e-commerce transaction and identify important obstacles to be avoided for an efficient e-commerce system.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • TÜRKİYE’DE BİRİNCİL ENERJİ KULLANIMI, ÜRETİMİ VE GAYRİ SAFİ
         YURT İÇİ HASILA (GSYİH) ARASINDAKİ İLİŞKİ

  • Authors: ÖZGE KORKMAZ, ABDÜLKADİR DEVELİ
   Abstract: Ülkelerin sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi yakalayabilmeleri, öncelikle enerji kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasına bağlıdır. Ancak enerji kaynaklarının dünya üzerinde eşit bir dağılım göstermemesi, Türkiye gibi yetersiz enerji kaynaklarına sahip olan ülkelerin enerjiye olan bağımlılığını arttırmaktadır. Dolayısıyla dışardan sağlanan enerji kaynaklarının iktisadi büyüme içerisindeki payının değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada enerji tüketimi, enerji üretimi ile GSYİH arasındaki nedensellik ilişkisi Türkiye’nin 1960-2009 dönemi yıllık verileri kullanılarak incelenmektedir. Nedensellik sınamasında Johansen Eşbütünleşme Testi ve Vektör Hata Düzeltme Mekanizması (VECM) kullanılmıştır. Ampirik sonuçlar ele alınan dönem için değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğunu ve hata düzeltme mekanizmasına dayalı Granger nedensellik testi ise enerji tüketimi ile GSYİH arasında çift yönlü nedensellik bulunduğunu göstermiştir.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ ALT
         BOYUTLARI İLE İLİŞKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

  • Authors: KUBİLAY ÖZYER, UFUK ORHAN, DEMET DÖNMEZ ORHAN
   Abstract: Bu araştırma bankacılık sektöründe çalışan bireylerin demografik özelliklerinin, Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına etkisini ortaya koyma amacıyla yapılmıştır. Bu çalışmada örgütsel vatandaşlık davranışı alt boyutları ile birlikte incelenmiştir. Söz konusu alt boyutlar,  özgecilik, vicdanlılık, nezaket, centilmenlik ve sivil erdem olmak üzere 5 tanedir. Analiz sonuçlarına göre, cinsiyet, medeni durum, sahip olunana çocuk sayısı, hiyerarşik konum ve çalışılan kurum ile hem genel örgütsel vatandaşlık davranışı arasında hem de örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutları arasında anlamlı ilişkiler ortaya çıkmıştır.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • YENİ MUHASEBE DÜZENİNDE MALİ KÂR HESAPLAMALARI

  • Authors: BAKİ RIZA BALCI
   Abstract: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu öngördüğü ve 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren uygulanacak olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) çerçevesinde biçimlenen yeni muhasebe anlayış ve düzenimizde, geçmişte olduğu gibi mevcut vergi yasalarımızla uyuşmayan gelir ve gider unsurlarını içermektedir. TFRS, işletmelerin gerçek anlamda ekonomik, finansal yapısını ortaya çıkarmayı ve gerçekçi Ticari Kârı hesaplamayı amaçlarken, Mali Kârın nasıl hesaplanacağı TFRS ile vergi yasalarının nerelerde ayrıştığına bağlıdır.Makale, TFRS ile vergi yasalarının hangi unsurlarda birbirinden uzaklaştığını ve Mali Kârı hesaplamak için nelerin Ticari Kâra eklenmesi ya da indirilmesi gerektiğini anlatmaktadır.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • TURİSTİK ÜRÜN TERCİHİNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ VE ETİK
         İLİŞKİSİ

  • Authors: SİBEL SÜ ERÖZ, MURAT DOĞDUBAY
   Abstract:             Teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte ülkemizde ve dünyada internet kullanım oranı büyük bir hızla artmaktadır. Tüketicilerin de mal ve hizmet alımlarında pazarlamanın bu yeni kanalından etkilendikleri görülmektedir. İnternet kullanımı ve sosyal medya turizm işletmeleri açısından da turistik ürün tercihinde son derece önemli bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla turistik ürün tercihinde sosyal medyanın rolünün incelenmesi ve bu platformların etik açıdan da değerlendirilmeleri gereklilik göstermektedir. Yapılan literatür taramasında turizm işletmeleri açısından böyle bir çalışmanın yapılmadığı gözlemlenmiştir. Bu da çalışmanın gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda; çalışmanın ana amacı, turizm işletmelerinde sosyal medyanın pazarlama etiği kapsamında fonksiyonunu açıklamaktır.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • A REVIEW OF ECONOMETRIC ESTIMATION OF CONSUMER DEMAND FOR AUTOMOBILES AND
         THE COUNTRY OF ORIGIN (COO) EFFECTS

  • Authors: AHMET ÖZÇAM, DİLEK SAĞLIK ÖZÇAM
   Abstract: Abstract.  The demand for automobiles has always been an important area for the application of various theoretical econometric models and the automotive industry remains to be the leading export sector in Turkey. This paper surveys a range of important developments in the modeling and estimation of demand for new automobiles in various regions like the U.S., Europe, and Turkey. The applied econometrician can acquire a good perspective when constructing such a model and deciding on the most appropriate econometric estimation technique. However, the applied econometrician is cautioned against some of the difficulties in modeling and forecasting the demand for automobiles. Since the Country of Origin (COO) effect is known to be an important factor in explaining the demand for products including automobiles, we also review the marketing literature investigating the consumers’ biases about products related to the country in which they are made.  
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • YÜKSEK DERECELİ BULANIK ZAMAN SERİSİ YAKLAŞIMI İLE TÜRKİYE
         ENFLASYON ÖNGÖRÜSÜ

  • Authors: VEDİDE REZAN USLU, UFUK YOLCU, EROL EĞRİOĞLU, Ç.HAKAN ALADAĞ, M. ALPER BAŞARAN
   Abstract:             Enflasyon öngörülerinin elde edilmesi önemli bir ekonomik problemdir. Öngörülerin daha doğru elde edilmesi daha doğru kararlara neden olacaktır. T.C. Merkez bankası her yılın belirli dönemlerinde enflasyon raporları yayınlamaktadır. Raporlarda enflasyon beklentisi anketi sonuçları yer almaktadır. Bu çalışmada tüketici fiyat endeksi yüksek dereceli bulanık zaman serisi yaklaşımı ile öngörülmüştür. Yüksek dereceli bulanık zaman serisi modelinde ilişkilerin belirlenmesi yapay sinir ağları ile yapılmaktadır. Tüketici fiyat endeksi zaman serisi, ayrıca literatürde yer alan bazı bulanık zaman serisi yaklaşımları ile tahmin edilerek, öngörü doğruluğu açısından T.C. Merkez Bankası enflasyon beklentisi anketi sonuçları ile karşılaştırılmıştır.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • TÜRKİYE İÇİN ENFLASYONU HIZLANDIRMAYAN İŞSİZLİK ORANI (NAIRU)
         TAHMİNİ

  • Authors: M. SİNAN TEMURLENK, SELİM BAŞAR
   Abstract: Bu çalışmada Türkiye için Gordon’un (1997) üçlü modeline benzer bir model kullanılarak Kalman filtresi yaklaşımıyla zamanla değişen NAIRU (enflasyonu hızlandırmayan işsizlik oranı) tahmini yapılmaktadır. Araştırma dönemi (2000:1–2007:4)  için fazla dalgalanmayan bir NAIRU tahmini elde edilmiştir. Çalışmadan elde edilen NAIRU değerleri Turner vd. (2001) tarafından hesaplanan OECD ortalamalarından yüksektir.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • ZAMAN SKALASINDA BOX-COX REGRESYON YÖNTEMİ

  • Authors: ATİLLA GÖKTAŞ, ÖZNUR İŞÇİ, SİBEL PAŞALI ATMACA, M. NİYAZİ ÇANKAYA
   Abstract: Hata terimi ile bağımlı değişkenin süreklilik ve normal dağılma varsayımı bozulduğu durumlarda λj, j = 1, 2, ..., k, kuvvet dönüşümü ile tanımlanan Box-Cox regresyon yöntemi kullanılmaktadır. Y’ler üzerindeki λj, j = 1, 2, ..., k, kuvvet dönüşümünün hangi λj değerinde Hata Kareler Toplamı (HKT)’ nı minimum yaptığı durum ele alınmaktadır.  Box-Cox regresyon yöntemi, regresyon fonksiyonunun doğrusal olmayan durumu, sabit olmayan hata varyansları ve hata terimlerinin dağılışlarının çarpıklığını düzeltmek için Y’nin üzerinde dönüşüm yapılması açısından oldukça uygundur. Bu çalışmada fark ve diferansiyel analizin birlikte ele alındığı zaman skalası türev kavramı kullanılarak Box-Cox regresyon yöntemi kullanmanın avantaj ve dezavantajları incelenmiştir.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • İŞLETME SERMAYESİ FİNANSLAMA STRATEJİLERİNİN KARLILIK ORANLARI
         ÜZERİNDEKİ ETKİSİ (AKBANK T.A.Ş. UYGULAMASI)

  • Authors: ERKAN POYRAZ
   Abstract: Bilindiği gibi işletme sermayesinin finansman kaynağı işletme karlılığını direkt olarak etkilemektedir. Finansman kaynağının vadesi risk-getiri dengesi üzerinde önemli etkiye sahiptir. Bu çalışmada işletme sermayesi finanslama stratejilerinin karlılık üzerindeki etkilerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla Akbank’ın finansal tablolarından elde edilen oranlar yardımıyla finanslama stratejisi ve karlılığı arasındaki ilişkinin düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla korelasyon ve çoklu regresyon analizleri yapılmıştır. Sonuç kısmında ise özellikle cari oran değişimlerinin karlılık oranları üzerinde (ters yönlü olmak üzere) önemli bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • DEMİRYOLLARINDA SÜPER ETKİNLİK ÖLÇÜMÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

  • Authors: SELÇUK PERÇİN, SÜLEYMAN ÇAKIR
   Abstract: Günümüzde işletme performansının ölçümünde en sık kullanılan yöntemlerden biri de etkinlik ölçümüdür. Etkinlik ölçümünde parametrik ve parametrik olmayan teknikler kullanılmaktadır. Parametrik olmayan bir yöntem olan Veri Zarflama Analizi (VZA), esnekliği ve kolay yorumlanması nedeniyle son yıllarda çalışmalarda sıkça tercih edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, VZA yöntemi kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD)’ nin 1975-2010 yılları arasındaki performansının ölçülmesidir. Çalışmada ayrıca VZA uygulaması sonucunda etkin olarak değerlendirilen karar verme birimleri (KVB)’ nin kendi aralarındaki etkinlik sıralamasını görebilmek amacıyla Süper Etkinlik uygulaması yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, 2010 yılının TCDD için en etkin çalışılan yıl olduğunu, 1982 yılının ise en etkinsiz çalışılan yıl olduğunu göstermektedir.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • BİLEŞİK ÖNCÜ GÖSTERGELER VE BORSA ENDEKSİ İLİŞKİSİNİN
         ULUSLARARASI BOYUTTA İNCELENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

  • Authors: ÜNAL GÜLHAN, ABDULKADİR KAYA, BENER GÜNGÖR
   Abstract: Bu çalışmanın amacı bileşik öncü göstergeler ve borsa endeksi ilişkisinin uluslararası boyutta incelenmesidir. Bileşik öncü göstergeler ekonominin gelecekteki yönünün tahmininde kullanılan ve birçok ülke tarafından referans kabul edilen bir endekstir. Çalışmada dokuz Avrupa ülkesi (İngiltere, İspanya, Hollanda, İtalya, Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, Türkiye), beş Asya ülkesi (Kore, Japonya, Endonezya, Hindistan, Çin), dört Amerika Kıtası ülkesi (ABD, Kanada, Meksika, Brezilya) olmak üzere on sekiz ülkede bileşik öncü göstergelerle menkul kıymet borsası endeksleri arasındaki ilişki araştırılacaktır. Araştırma verileri 2000:01–2010:12 yıllarını kapsayan aylık verilere dayanmaktadır.Çalışmada söz konusu değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde zaman serisi analizi, panel veri ve panel eşbütünleşme analizleri kullanılmıştır.Analiz sonuçları, Almanya hariç tüm ülkelerde ve tüm kıtalarda bileşik öncü göstergelerin borsa endeksi üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğunu ve bu iki değişkenin uzun dönemde ilişkili olduklarını göstermektedir.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • OLABİLİRLİK ORANI YÖNTEMİNE DAYALI, YAPISAL HOMOJEN OLMAYAN VARYANS
         TESTLERİNİN PİYASA MODELİ İÇİN KARŞILAŞTIRILMASI

  • Authors: FİLİZ KARDİYEN, ESRA AKDENİZ, ESRA YİĞİT
   Abstract: Avrupa, Amerika ve Japonya borsalarında menkul kıymetler üzerine yapılan çalışmalarda hata terimlerinin sıklıkla homojen olmayan varyansa sahip oldukları gözlenmiştir. Menkul kıymet getirilerini modellemede piyasa modeli kullanıldığında, homojen olmayan varyans yapısının varlığı parametre tahmini ve parametrelerin anlamlılık testlerinde problemlere yol açmaktadır. Bu çalışmada, homojen olmayan varyans yapısının olup olmadığının test edilmesi için kullanılan olabilirlik oran yöntemine dayalı testlerden genel olabilirlik oran testi, koşullu olabilirlik oran testi, artık olabilirlik oran testi, uyarlanmış olabilirlik oran testi ve Bartlett-düzeltilmiş olabilirlik oran testi ele alınmıştır. Ayrıca simülasyon çalışması ile bu testlerin performansları karşılaştırılmalı olarak incelenmiştir.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • ESKİŞEHİR'DEKİ ÜNİVERSİTELERDE GÖREVLİ AKADEMİK PERSONELİN
         İŞ TATMİNİ VE DUYGUSAL TÜKENMİŞLİKLERİNİN LOG-LİNEAR MODELLER
         VE CORRESPONDENCE ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

  • Authors: EMEL ŞIKLAR, VEYSEL YILMAZ, DUYGU ÇOŞKUN
   Abstract: Çalışmada üniversite (Osmangazi ve Anadolu Üniversiteleri) akademik personelinin (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve yardımcı doçent) iş tatminleri ve duygusal tükenmişlikleri, cinsiyet ve akademi kadro düzeyinde araştırılmaya çalışılmıştır. Çok değişkenli kategorik veri analizi için kullanılan tekniklerden ikisi olan log linear (logaritmik doğrusal) analiz ve correspondence (uyum) analizi ele alınmıştır.Araştırma kapsamında elde edilen verilere öncelikle log linear analiz uygulanarak anlamlı bulunan ikili ve üçlü etkileşimler belirlenmiştir. Daha sonra correspondence analizi ile incelenen değişkenler ve düzeylerinin ilişkileri görselleştirilerek yorumlanmıştır.  
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • YENİLİKÇİLİK VE İŞLETME PERFORMANSI İLİŞKİSİ: ANTALYA’DA
         ETKİNLİK GÖSTEREN 5 YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ

  • Authors: BARIŞ ERDEM, AYHAN GÖKDENİZ, ÖNDER MET
   Abstract: Günümüzde yaşanan küreselleşme sürecinde işletmelerin uzun süre rekabetçi kalabilmeleri, performanslarını artırabilmelerine bağlıdır. İşletme performansını etkileyen birçok yöntem ve teknik bulunmakla birlikte, yenilikçilik son yıllarda sıkça kullanılan önemli bir araç haline gelmiştir. Gerek Türkçe gerekse yabancı yazında yenilikçilik ve işletme performansı arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok araştırmaya rastlanmakla birlikte, özellikle otel işletmeleri üzerine odaklanan çalışmaların sınırlılığı göze çarpmaktadır. Özellikle Türkçe yazında, otel işletmelerinde yenilikçilik ve işletme performansı arasındaki ilişkiyi görgül bir yöntemle inceleyen araştırmaya rastlamak mümkün olmamıştır. Bu açıdan, bu araştırmadan elde edilen bulguların, ilgili alana katkıda bulunacağına inanılmaktadır. Bu araştırmada yanıt aranan temel soru, otel işletmelerinde yenilikçiliğin işletme performansını etkileyip etkilemediğidir. Bu bağlamda, Antalya ilinde faaliyet gösteren 44 beş yıldızlı otel işletmesi örneklemi üzerinde anket yöntemiyle bir araştırma yapılmıştır. Bu araştırma sonucunda, yöneticilerin, yenilikçilik ve işletme performansı konularında olumlu algılarına rastlanılmıştır. Yöneticilerin, kendi işletmelerinde yürütülen yenilikçilik çalışmalarına ilişkin görüşleri oldukça olumlu yöndedir. Yöneticiler aynı zamanda, çalıştıkları işletmelerin performansını, rakiplerine göre olumlu olarak değerlendirmektedir. Öte yandan, yöneticilerin bu olumlu algıları, yenilikçilik ve işletme performansı arasındaki ilişkiye de aynı şekilde yansımıştır. Başka bir deyişle, önceki araştırma bulgularına paralel olarak, bu araştırmada da, yenilikçilik ve işletme performansı arasında anlamlı ve olumlu bir ilişki tespit edilmiştir.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • SİSTEMATİK RİSKİN KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN KARLILIK ORANLARI
         ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ (MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK
         TESİSLERİ A.Ş ÖRNEĞİ)

  • Authors: ERKAN POYRAZ
   Abstract: Bilindiği gibi finansal anlamda risk; beklenen getiri ile gerçekleşen getiri arasındaki fark olarak tanımlanır. Toplam riskin çeşitlendirme ile yok edilemeyecek kısmı sistematik risk kapsamında değerlendirilir ve bu alanda yoğunlaşma söz konusudur. İyi yönetildiği takdirde firma karlılığı üzerinde olumlu etkisi olacağı bilinen sistematik risk faktörlerinin bu olumlu etkileri sektörel bazda ve firma bazında farklılık göstermektedir. Pek çok bileşeni olmakla beraber belli başlı sistematik risk faktörleri olan faiz oranı, enflasyon ve kur risklerinin toplam etkisini beta katsayısı yardımıyla analiz edip değerlendirmek mümkündür.Bu çalışmada sistematik riskin karlılık üzerindeki etkisi, konaklama endüstrisi işletmelerinden birisi olan ve İMKB’ye kayıtlı durumda bulunan Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş ‘nin Mali tabloları üzerinde analiz edilmiş ve sonuçlar değerlendirilmiştir.Çalışmanın uygulama kısmı örnek işletmenin mali tablo verilerinden elde edilen beta katsayıları ve karlılık oranları arasında yapılan regresyon ve korelasyon analizlerinden oluşmaktadır.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • COST OF CAPITAL ESTIMATION FOR ENERGY NETWORK UTILITIES: REVISITING FROM
         THE PERSPECTIVE OF REGULATORS

  • Authors: MUSTAFA GÖZEN
   Abstract: Estimating the cost of capital for energy network utilities is critical because it directly effects decisions energy regulators make. The regulators have to estimate and allow a reasonable rate of return for network utilities as part of their duties under national laws, while balancing the protection of consumers and allowing an acceptable return to network investors. There is no generally accepted method applicable in all countries. Consequently, there is a need to review the estimation methods from the regulator's perspective, especially how to estimate an acceptable return if the network utility has an ownership structure with different return interests. Unfortunately, the available models provide either industry based or countrywide cost of capital values and do not consider different return expectations of network utility shareholders.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • TÜRKİYE’DE YAYGIN KULLANILAN WEB PORTALLARININ KULLANICI HİSLERİNE
         DAYANILARAK KANSEİ MÜHENDİSLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

  • Authors: ŞENOL ERDOĞMUŞ, EYLEM KOÇ, SEVGİ AYHAN
   Abstract: Türkiye’de yaygın olarak kullanılan web portallarının kullanıcı algı ve hislerine dayandırılarak karşılaştırılması ve değerlendirilmesi çok boyutlu bir problemdir. Bu problem, kullanıcı odaklı, ergonomi ve bilgisayar bilimleri tabanlı bir mühendislik yaklaşımı olan Kansei Mühendisliği kullanılarak çözülmüştür. Web portallarının kullanıcılarda uyandırdığı profesyonellik hissi ile profesyonellik hissini yansıtan Kansei kelimeleri arasındaki ilişkiyi açıklamak için sıralı lojistik regresyon modeli geliştirilmiştir. Ayrıca web portalları, kullanıcı hisleri bakımından varyans analizi kullanılarak karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, web portalı tasarımcıları için önemli çıkarsamalar ve öneriler sunulmuştur.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLERİN EŞLEŞTİRİLMESİNDE YÜKSEK MOMENTLER VE
         MAHALANOBİS MESAFESİNİN KULLANIMI

  • Authors: CENGİZ GÜNGÖR, NURCAN SEYLAN
   Abstract: Farklı zamanlarda alınan radyolojik görüntülerin film ortamından dijital ortama aktarılması ile görüntüleri karşılaştırma işi kolaylaşmaktadır. Karşılaştırma yapabilmek için görüntülerin içeriklerin tam olarak üst üste çakıştırılması ve fark görüntünün alınması gerekmektedir. Çakıştırma işlemi, görüntülerde tespit edilen tipik noktalar aracılığıyla yapılır. Tipik noktalar, hekim tarafından gözle seçilebilecek şekilde dokunun köşeleri veya dokuların içindeki belirgin alanlardır. Tipik noktaları gözle seçmek yerine bilgisayar tarafından otomatik olarak bulmak çok daha hatasız ve hızlı bir yoldur. Bu çalışmada, piksel yoğunluklarının varyansı ve Mahalanobis mesafesi özelliklerini birlikte kullanarak tipik noktaları belirlemeyi önermekteyiz. Elde edilen sonuçlar yöntemin başarılı olduğunu göstermektedir.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • HİSSE SENEDİ FİYATLARI İLE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN
         ETKİLEŞİMİ

  • Authors: ALİ ÖZER, ABDULKADİR KAYA, NEVİN ÖZER
   Abstract:  Bu çalışmanın amacı, Ocak 1996- Aralık 2009 dönemi aylık verileri kullanılarak, İMKB 100 Endeksi ile bazı makroekonomik değişkenler arasında bir ilişki olup olmadığını tespit etmektir. Bağımlı değişken olarak İMKB-100 Endeksi, bağımsız değişkenler olarak da Faiz Oranı, Para Arzı, Dış Ticaret Dengesi, Sanayi Üretim Endeksi, Altın Fiyatları, Döviz Kuru ve Tüketici Fiyat Endeksi kullanılmıştır. Çalışma En Küçük Kareler Tahmin Yöntemi, Johansen-Juselius Eşbütünleşme Testi, Granger Nedensellik Testi ve VEC modelleri uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, hisse senedi fiyatı ile bazı makro ekonomik değişkenler arasında uzun dönemli anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • BALONLARI DAHA İYİ TANIMAYA ÇALIŞMAK: BALON TANIMLARI, MODELLERİ VE
         LALE ÇILGINLIĞI ÖRNEĞİ

  • Authors: ADİL ORAN
   Abstract: Piyasaların işleyişlerini ve zaman zaman kriz yaşamalarını daha iyi anlayabilmek için balon (bubble) adı verilen ve belli aralıklarla rastlandığına inanılan olayları daha iyi tanımak önem arz etmektedir. Bu çalışmada balonlarla ilgili literatürde yer alan belli başlı tanımlar ve modeller özetlenmiştir. Ayrıca tarihten bir balon örneği olarak sıkça kullanılan Lale Çılgınlığı incelenmiş ve bununla ilgili bazı alternatif görüşler de sunulmuştur.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • KOLLEKTİF RİSK MODELLEMESİNDE PANJÉR YÖNTEMİ

  • Authors: PERVİN BAYLAN İRVEN, GÜÇKAN YAPAR
   Abstract: Hayat dışı sigortalarda, kollektif risk modellemesiyle toplam hasar değişkeninin dağılımının bulunması önemlidir. Bu dağılımların belirlenmesinde, toplam hasar sayıları için önerilen en önemli dağılımları iki parametreli bir sınıf olan (a, b, 0) sınıfı üyeliğindeki dağılımlar oluşturmaktadır. Hasar miktarları için ise, bir çok sürekli dağılım önerilebilir, fakat bir çok hasar miktarları dağılımı için toplam hasar miktarının dağılımını tam olarak elde etmek oldukça zordur. Çalışmamızda, karşılaşılan bu zorluklar Panjér yöntemine başvurularak aşılmaya çalışılmaktadır.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • TÜRKİYE’DE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI VE BU AJANSLARA YÖNELİK
         ELEŞTİRİLER

  • Authors: ZÜHAL CANKORKMAZ
   Abstract: Yenidünya düzeni, küreselleşme politikası ile ekonomik aktörlerin çeşitliliğinde ve yapısında büyük değişiklik yaratmıştır. Ülkeler küresel rekabet ortamında ayakta kalabilmek için ekonomik ve politik anlamda değişmek, yeni yatırımlarla dikkatleri üzerlerine çekmek zorundadır.Küreselleşmede, bölgesel kalkınma büyük önem taşır. Bölgesel kalkınma içinde yeni ekonomik aktörlere ihtiyaç vardır. Bu aktörlerin bir bölümü bölgesel yapılanmalar ve bu yapılanmaların içindeki Bölgesel Kalkınma Ajansları’dır (BKA). Bu ajanslara yüklenen temel rol, bölgesel kalkınmaya yol gösterip, bölge ekonomisine canlılık getirmektir. Bu ajanslar bölgelerde kalkınmanın itici gücü konumundadır.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • ANALİTİK HİYERARSİ SÜRECİ (AHS) KULLANILARAK TEDARİKÇİLERİN
         DEGERLENDİRİLMESİ: BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA

  • Authors: AHMET ÖZTÜRK, ŞENOL ERDOĞMUŞ, VESİLE SİNEM ARIKAN
   Abstract: Tedarikçi seçimi, hem sayısal hem de sayısal olmayan kriterleri içeren karmaşık çok kriterli bir problemdir. Tedarikçileri seçmek için, birbirleriyle çatışan bu kriterler arasında değiş-tokuş yapmak gereklidir. Tedarikçi seçim problemini çözmek için literatürde farklı yaklaşımlar önerilmiştir. Özellikle Saaty’nin geliştirdiği Analitik Hiyerarşi Süreci(AHS), problemin çözümünde sayısal ve sayısal olmayan tüm kriterleri göz önünde bulundurduğu için daha kullanışlı bir yaklaşımdır. Bu çalışmanın ana amacı, AHS’yi kullanarak bir tekstil firmasının tedarikçi seçim problemini çözmektir. Önerilen model beş alternatif, yedi ana ve on üç alt kriter arasındaki ilişkilerin hiyerarşik bir yapıda temsilini içerir. Yirmi bir ikili karşılaştırma matrisinin elde edilmesinde odak grup yöntemi kullanılmıştır. Modelin çözüm sonuçları verilmiş ve duyarlılık analizleri yapılmıştır. Sonuç olarak, firma yönetimi için önemli çıkarsamalar ve öneriler sunulmuştur.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • BİLEŞİK ÖNCÜ GÖSTERGE VE SEKTÖREL ENDEKSLER ARASINDAKİ İLİŞKİ

  • Authors: ERK HACIHASANOĞLU, UĞUR SOYTAŞ
   Abstract: Makroekonomi ile hisse senedi piyasalarındaki ilişki yazında çok sayıda çalışma tarafından ele alınmıştır. Yazındaki çalışmalarda kullanılan değişik makroekonomik değişkenler arasında yüksek korelasyon olduğundan, istatistiksel modellerde çoklu-kolineerlik problemi ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca yazında çoğunlukla hisse senedi piyasalarına genel olarak bakılmış ve makroekonomik dinamiklerin sektörel endekslere etkileri ayrıntılı olarak incelenmemiştir. Bu çalışmada TCMB’nin yayınladığı bileşik öncü gösterge makroekonomide yaşanılan değişimler için kullanılırken, bu değişimlerin sektörel finansal performanslara etkisi incelenmiştir. Uzun dönem dengesinde, bileşik öncü göstergede meydana gelen pozitif değişimlerin, savunma ve hizmet sektörleri dışında, tüm sektörel endekslere olumlu ve istatistiksel olarak anlamlı etkisi gözlenmiştir. Makroekonomide meydana gelen kısa vadeli şokların ise istisnasız tüm endeksleri başta pozitif etkilediği ama bu etkinin bir yıl içinde öldüğü saptanmıştır.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • RİDGE REGRESYONDA M TAHMİN EDİCİLERİNİN KULLANIMI ÜZERİNE BİR
         UYGULAMA

  • Authors: HATİCE ŞAMKAR, ÖZLEM ALPU, EKREM ALTAN
   Abstract: Bu çalışmada y yönündeki aykırı değerlerin ve çoklu doğrusal bağıntı probleminin varlığında, M tahmin edicilerine dayalı sağlam ridge regresyon analizi ele alınmıştır. Bunun için Türkiye’deki turizm verileri üzerine bir uygulama gerçekleştirilmiş ve M tahmin edicilerine dayalı ridge regresyonun y yönündeki aykırı değerlere karşı sıradan ridge regresyondan daha az duyarlı olduğu gösterilmiştir.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • GENÇLERİN TOPLUMSAL YAŞAMA KATILIMI VE YEREL
         YÖNETİMLERİN ROLÜ

  • Authors: YUNUS EMRE ÖZER
   Abstract: Gençliği belirleyen yaş aralıkları çeşitli çalışmalarda ve uluslararası kurumlar tarafından farklılaşabilmektedir. Bu tanımlar içerisinde Birleşmiş Milletler’in genç tanımı en çok kabul görenidir ve 15-24 yaş arasını kapsamaktadır.  Bu yaş aralığı, gençlerin eğitim aşamalarının sonu ve hayata atılma yaşlarının başlarıdır. Gençler aldıkları eğitim sırasında ve yetişkinlik öncesi süreçte, katılım başta olmak üzere toplumsal anlamda sorumluluklarının farkında olmalıdırlar. Diğer deyişle, gençlerin yetişkinlik öncesi dönemde okulda aldıkları eğitim ve kazandıkları bilinçle toplumsal konularda daha duyarlı hareket etmeleri ve görüşlerini rahatça ortaya koyabilmeleri beklenmektedir. Ancak bu farkındalık, tek başına eğitim öğretim kurumlarında kazanılacak bir gelişme değildir. Gençlerin katılımını arttırmak için genel anlamda merkezi- yerel yönetim ve sivil inisiyatif tarafından teşvik edilmeleri ve gençlere yönelik hazırlanacak programlarla katılım konusunda yönlendirilmeleri gerekmektedir.Bu çalışmada, gençliğin katılımıyla ilgili mevcut durum genel bir perspektiften değerlendirilmiş ve gençlerin katılımına etki eden unsurlar analiz edilmiştir. Bu kapsamda katılımla ilgili unsurlar değerlendirilirken, halka en yakın ve katılımına en uygun yönetim birimi olan yerel yönetimler düzeyindeki katılım ve uygulamalarına vurgu yapılmıştır.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİSİ VE BİR
         UYGULAMA

  • Authors: CENGİZ DEMİR, UMUT CAN ÖZTÜRK
   Abstract: Örgüt kültürü, örgütün tamamı tarafından paylaşılan tüm değerlerdir. Örgütsel bağlılık ise işgörenlerin bulundukları örgütle olan bağın gücünü ifade etmektedir. Bağlılıktan bahsetmek için paylaşılan değerler olması gerekmektedir. Bu değerler ne kadar güçlü ve büyük bir kitle tarafından benimsenirse bağlılığın o düzeyde artacağı düşünülebilinir. Bu çalışmanın temel amacı, örgüt kültürünün örgüt bağlılığı üzerindeki etkisini ve ilişkisini belirlemektir. Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; örgüt kültürü ve örgütsel bağlılık  kavramları arasındaki ilişki ele alınmıştır. İkinci bölüm ise araştırma kapsamında yapılan anket çalışması olup, İzmir ili içindeki toplam 189 çalışana uygulanmıştır.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • GÖNÜLLÜ İŞTEN AYRILMALAR ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR YAKLAŞIM

  • Authors: ADALET EREN, BEDRİYE SARAÇOĞLU
   Abstract:                 Bu araştırmada, özel güvenlik ve savunma şirketlerinde, gönüllü işten ayrılmalara etki eden bireysel ve örgütsel değişkenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrılma davranışını tahmin etmek için lojistik regresyon modeli kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde logistik regresyon, güvenirlik testi (ölçek alfa), varyans (Anova / Post-hoc / Tukey), korelasyon  (Pearson) ve öbür temel istatistiksel prosedürler SPSS 13 istatistik paket programıyla birlikte kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, işten ayrılmanın belirleyicileri; eş çalışma durumu, çocuk sayısı, vefat eden çocuk sayısı, ev taşıma sayısı, barınma desteği, ailenin aylık geliri, son çalışılan görev bölgesi ve ödül sayısıdır.
   PubDate: 2013-06-11
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • SAĞLAM RİDGE REGRESYON ANALİZİ VE BİR UYGULAMA

  • Authors: ÖZLEM ALPU, HATİCE ŞAMKAR, EKREM ALTAN
   Abstract: Çoklu regresyon analizinde doğrusal bağıntı problemi En Küçük Kareler(EKK) tekniğiyle regresyon parametrelerinin tahmininde güvenilir olmayan sonuçlar verir. Diğer taraftan veri kümesinin aykırı değerler içermesi EKK tahmin edicisinin en iyi, yansız, tutarlı olma özelliğini yitirmesine neden olur. Bu iki problemin aynı veri kümesinde yer alması durumunda sağlam tahmin ediciler üzerinde temellenen yanlı teknikler kullanılması önerilir. Bu çalışmada hem x hem de y yönünde aykırı değer içeren bir veri kümesi için sağlam tahmin edicilerden M, En Küçük Kırpılmış Kareler, En Küçük Medyan Kareler, S ve Genelleştirilmiş M üzerinde temellenen ridge regresyon analizi üzerinde durulmuş ve karşılaştırmalı olarak sonuçları incelenmiştir.
   PubDate: 2013-06-10
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • DEĞERLEME TEORİSİNDE REKABETÇİ AVANTAJ DÖNEMİ MODELİ: İMKB’DEN
         ÖRNEKLER

  • Authors: MURAT DOĞANAY, AYDIN ÖZTUNALI, ALİ YÜCELEN
   Abstract: Rekabetçi Avantaj Dönemi (Competitive Advantage Period-CAP) kavramı, neredeyse 50 yıllık bir geçmişi olmasına rağmen ayrıntılı şekilde incelenmemiş bir kavramdır. Değerleme teorisi bünyesinde indirgenmiş nakit akımları yöntemine farklı boyutlar getirebilecek nitelikte olan söz konusu kavram, aynı zamanda yatırımcıların karar alma süreçlerine de bir nebze daha ışık tutabilecek bir yapıdadır. Şirketlerin, ortakları için değer yaratma dönemi olarak basitçe tarif edilebilecek olan bu kavram, bir anlamda endüstri iktisadı ve finansın daha özelinde ise işletme finansının kesişim bölgelerinden birisini oluşturmaktadır.     
   PubDate: 2013-06-10
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT: THE
         MEDIATING ROLE OF ORGANIZATION BASED SELF-ESTEEM

  • Authors: DOĞAN UÇAR, AYŞE BEGÜM ÖTKEN
   Abstract: Present study examines the relationship between perceived organizational support (POS) and organizational commitment and the mediating role of organization based self-esteem between these variables. 148 white collared employees participated to the study. Results indicated a significant relationship between POS and affective commitment and normative commitment, but a negative relationship between POS and continuance commitment. Results reveal that organization based self-esteem (OBSE) has a partial mediating role between perceived organizational support and affective commitment and full mediating role between perceived organizational support and continuance commitment. Findings also indicate that OBSE has no mediating role between perceived organizational support and normative commitment.
   PubDate: 2013-06-10
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • MAKRO İKTİSAT VERİLERİNDE KAYIP VERİLERİN REGRESYONA DAYALI EN YAKIN
         KOMŞU “HOT DECK” YÖNTEMİ İLE TAMAMLANMASI

  • Authors: A. METE ÇİLİNGİRTÜRK, DİLEK ALTAŞ
   Abstract: Ülke verileri söz konusu olduğunda araştırmacılar çok boyutlu uzaklıkları kullanan kümeleme yaklaşımlarını tercih etmektedirler. Ancak karşılıklı bağımlılık içeren değişkenler arasında kayıp verilerin tamamlanmasında regresyon yönteminin kullanılması yaygındır. Bunun sebebi değişkenler arasındaki bağımlılık yapısının bozulmamasının amaçlanmasıdır. Bu durumda her iki analiz yaklaşımının da ortak ele alınarak hem göstergeler arasındaki bağımlılığın korunması hem de ülkeler arasındaki anlamlı uzaklıkların yok edilmemesini sağlayacak yöntemler tercih edilmelidir. Çalışmada regresyona dayalı en yakın komşuluk algoritmasının kullanılmasıyla elde edilen sonuçlar diğer yöntemlerle elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır.
   PubDate: 2013-06-10
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • TÜRKİYE’DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ VE ENFLASYONUN
         ÖNGÖRÜSÜ

  • Authors: ERGİNBAY UĞURLU, BEDRİYE SARAÇOĞLU
   Abstract: Yeni Zelanda Merkez Bankası 1990’da enflasyon hedeflemesini benimseyen ilk Merkez Bankası oldu ve ardından diğerleri onu izledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2002–2006 süresince “Örtük Enflasyon Hedeflemesi” uyguladı ve 2006 yılı başında “Açık Enflasyon Hedeflemesi”ne geçti. Bu çalışma 2003:01–2008:02 aylık verilerini kullanarak Türkiye enflasyonunun önümüzdeki üç aylık aralıktaki öngörüsünü araştırmaktadır.  Bu amaçla; Naive Model, Üssel Düzeltme Modeli ve ARIMA Modeli kullanılmıştır. Bulgular ARIMA modelinin uygulama döneminde en iyi başarıya sahip olduğunu göstermektedir. Öngörülen değerler enflasyonun 2008 yılının üçüncü ve dördüncü aylarında artacağını, beşinci ayında azalacağını göstermektedir.
   PubDate: 2013-06-10
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 • TOPLUM TABANLI BİR ÇALIŞMADA ÇOKLU UYGUNLUK ANALİZİ VE KÜMELEME
         ANALİZİ İLE SAĞLIK KURUMU SEÇİMİ

  • Authors: ASLI SUNER, CAN CENGİZ ÇELİKOĞLU
   Abstract: Çoklu Uygunluk Analizi, kategorik değişkenlerin yorumlanmasını kolaylaştıran, çapraz tablolarda satır ve sütun değişkenleri arasındaki benzerlikleri, farklılıkları, ilişkileri ve bu değişkenlerin birlikte değişimlerini daha az boyutlu bir uzayda grafiksel olarak gösteren bir yöntemdir. Kümeleme yöntemleri ise, gruplanmamış verileri, benzerliklerine göre sınıflandırmak ve araştırmacıya uygun, işe yarar özetleyici bilgiler elde etmede yardımcı olmaktadır. Yapılan çalışmada Çoklu Uygunluk Analizi ile yapılan yorumların, kümeleme yöntemleri ile desteklenerek, başvurulan sağlık kurumunu etkileyen yaş grubu, hastalık grubu ve sağlık güvencesi gibi faktörlerin incelenmesi ve sonuçların karşılaştırılması amaçlanmıştır.
   PubDate: 2013-06-10
   Issue No: Vol. 31, No. 2 (2013)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.224.197.251
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2016