for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover   Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  [5 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 1302-504X - ISSN (Online) 2147-7973
   Published by Dokuz Eylül Üniversitesi Homepage  [2 journals]
 • Diğer Kapsamlı Kâr/Zarar Tablosu Hesaplarının
         Ertelenmiş Vergi Etkisi: Özellikli Durumların
         Değerlendirilmesi

  • Abstract: Bu çalışmanın amacı; diğer kapsamlı kâr/zarar tablosunda raporlanan kalemlerin ertelenmiş vergi etkisi doğuran bazı özellikli konularını muhasebe standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde değerlendirmektir. Diğer kapsamlı kâr/zararda izlenen kalemler; ya (1) kâr/zararda yeniden sınıflandırılacaklar ya da (2) kâr/zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar grubu içerisinde yer almaktadırlar. Çalışma, özellikle, bu tarz bir sınıflamanın vergi standardı (TMS 12) ve finansal tabloların sunuluşu (TMS 1) bağlamında değerlendirilmesine yöneliktir. Çalışmada yer alan uygulama örneği dört farklı varsayım çerçevesinde incelenmiştir. Uygulama varsayımlarına yönelik kayıtların finansal gösterim ve analizler yoluyla değerlendirilmiş olması; yapılan kayıtların doğruluğunun test edilmesi açısından olduğu kadar, diğer kapsamlı kâr/zarar tablosu gibi muhasebe uygulamasına yeni girmiş bir raporlama aracının daha iyi kavranabilmesi açısından da katkı sağlayıcı görülebilir.
   PubDate: 2015-06-30
   Issue No: Vol. 30, No. 1 (2015)
    
 • Termal Turizm İşletmelerinde Çok
         Ölçütlü Karar Verme Teknikleri Kullanılarak Uygun
         Tedarikçinin Seçilmesi

  • Abstract: Ülkemizde doğal sağlık kaynaklarının fazla olması termal turizme olan ilgiyi arttırmıştır. Termal Turizm İşletmeleri, deneyimli sağlık personeli, kullandıkları tedavi yöntemleri ve şifalı suları tedavi hizmeti amacıyla sunmaktadır. Aynı zamanda bu işletmeler birer dinlenme ve iyi vakit geçirme yerleridir. Çalışmada; sağlık, dinlenme ve eğlence hizmetlerini bir arada sunan Termal Turizm İşletmelerinin tedarikçi seçimine yönelik bir tesiste uygulama yapılmıştır. Uygulamada ürün kalitesi ve performansı, ürün bilgilendirmesi, ürün ulaştırma zamanı, fiyat, kalite çalışmaları, esneklik ve işbirliği seviyesi kriterleri göz önüne alınmıştır. Çok ölçütlü karar verme tekniklerinden Analitik Hiyerarşi Sureci (AHS) ve TOPSIS yöntemleri kullanılarak en iyi tedarikçinin seçilmesi ile ilgili öneriler sunulmaktadır.
   PubDate: 2015-06-30
   Issue No: Vol. 30, No. 1 (2015)
    
 • Sürdürülebilir Kalkınma Sürecinde Kamu
         Bütçesinin Önemi

  • Abstract: Bu çalışmanın amacı küreselleşme ile artan çevre sorunları sonucunda ortaya çıkan sürdürülebilir kalkınma kavramını bütçe ile olan ilişkisi çerçevesinde incelemektir. Sürdürülebilir kalkınma, bugünkü neslin ihtiyaçlarının gelecek nesillerin ihtiyaçlarını sağlamasına engel olmayacak şekilde karşılanmasıdır. Dolayısıyla sürdürülebilir kalkınma ile birlikte çevresel gelir ve harcamalar önem kazanmaktadır. Konunun öneminin giderek artması bu konuda yapılacak olan çalışmalardaki artışı da beraberinde getirmektedir. Çalışmada kamu bütçesinin bu konudaki durumu Avrupa Birliği ve Türkiye açısından ele alınarak ne gibi gelişmeler gösterebileceği açıklanmıştır. Yapılan araştırma sonucunda gerek Avrupa Birliğinde gerekse Türkiye örneğinde sürdürülebilir kalkınma konusunun bütçe içerisindeki ağırlığının giderek arttığı görülmüştür. Hatta daha ileri dönemlerde bütçelerin tamamen bu amaç doğrultusunda hazırlanacağı öngörülmektedir.
   PubDate: 2015-06-30
   Issue No: Vol. 30, No. 1 (2015)
    
 • Türkiye’de Engellilerin İstihdam Yönetimi Olarak
         Korumalı İşyeri

  • Abstract: Sosyal politikanın önemli konularından birisi olan engelli istihdamına yönelik yöntemlerden birisi Türkiye’de uygulanmakta olan korumalı işyeri sistemidir. Korumalı işyerleri aracılığıyla engelliler hem rehabilite edilmekte hem de eğitim ve istihdam olanağı bulmaktadır. Türkiye’de uygulanan engelli istihdamı yöntemlerinden birisi olan kota sisteminin yanı sıra korumalı işyeri sistemi ilgi görememiştir. Korumalı işyerlerinde istihdam edilecek engellilerin zihinsel engelli olmaları durumunda önemli sorunlar ortaya çıkacaktır. Korumalı işyeri sistemi engelli istihdamında tek başına uygulanılabilir yöntemlerden birisi olmaktan çok uzakta görünmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de uygulanmaya başlanan hem korumalı işyeri sistemi ile ilgili hem de burada istihdam edilecek engellilerin özellikleri ile ilgili ayrıntılı analizler yapılmıştır.
   PubDate: 2015-06-30
   Issue No: Vol. 30, No. 1 (2015)
    
 • Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belirleyicileri ve Ekonomik
         Büyüme İlişkisi: Gelişmekte Olan Ülkeler
         Örneği

  • Abstract: Enerji tüketimi ve ekonomik büyüme ilişkisi üzerine yapılan çalışmalar arz ve talep yönlü olmak üzere iki farklı yaklaşıma dayanmaktadır. Arz yönlü yaklaşımda, yenilenebilir ve yenilenemez enerji tüketiminin ekonomik büyümeye etkisi geleneksel üretim fonksiyonu ile araştırılmaktadır. Talep yönlü yaklaşımda ise yenilenebilir enerji tüketimi, ekonomik büyüme, karbondioksit emisyonu ve enerji fiyatları arasındaki ilişki incelenmektedir. Bu çalışmada arzı kıt ve karbondioksit emisyonu yüksek olan yenilenemez kaynakların alternatifi yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi ve bu kaynakların tüketimini belirleyen değişkenler incelenmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle arz ve talep yönlü iki ayrı model kurulmuştur. Arz yönlü model yardımıyla, yenilenebilir kaynakların ekonomik büyüme üzerindeki etkisi; talep yönlü model yardımıyla yenilebilir enerji kaynaklarının belirleyicileri araştırılmaktadır. Ekonometrik analizler sonucunda, gelişmekte olan ülkelerde 1990-2013 dönemi için sürdürülebilir büyümenin gerçekleşmesinde yenilenebilir enerji kaynaklarının belirleyici bir rol oynadığı ortaya çıkmaktadır.
   PubDate: 2015-06-30
   Issue No: Vol. 30, No. 1 (2015)
    
 • Çok Kriterli Karar Verme Tekniklerini Kullanarak Serbest Bölge
         Yer Seçimi: Doğu Anadolu Bölgesi Örneği

  • Abstract: Serbest Bölgeler; istihdamı artırarak, yabancı sermaye çekerek, teknoloji transferine olanak sağlayarak ve ihracatı artırarak kurulduğu bölgenin refahına katkıda bulunur. Bu çalışmada, Doğu Anadolu Bölgesi illerinde kurulacak olası bir Serbest Bölge için yer seçim uygulaması yapılmıştır. Bu uygulama için Çok Kriterli Karar Verme tekniklerinden AHP, TOPSIS, VIKOR ve ELECTRE kullanılmıştır. Serbest Bölge yer seçiminde etkili olan kriterlerin ağırlıklarını belirlemek için AHP kullanılırken alternatifleri arasında sıralama yapmak için TOPSIS, VIKOR ve ELECTRE yöntemleri kullanılmıştır. Buna göre; Serbest Bölge yer seçiminde etkili olan en önemli üç kriter ülkelere yakınlık, ihracat miktarı ve devlet teşviki olurken Serbest Bölgenin kurulacağı ilk üç il sırasıyla Iğdır, Hakkâri ve Van olduğu tespit edilmiştir.
   PubDate: 2015-06-30
   Issue No: Vol. 30, No. 1 (2015)
    
 • Bölgesel Gelişmişlikte Ar-Ge ve İnovasyonun Rolü:
         Dematel Tabanlı Analitik Ağ Süreci (DANP) ve TOPSIS
         Yöntemleri ile Bölgelerarası Bir Analiz

  • Abstract: Son yıllarda, bölgesel kalkınma ve bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesinde, Ar-Ge, inovasyon ve bilgiye dayalı faaliyetler önem kazanmıştır. Ülkeler de ekonomik büyümenin en önemli unsurunun inovasyon olduğunu anlamışlar ve Ar-Ge yatırımlarına daha fazla kaynak ayırmaya başlamışlardır. Bu çalışmada, temel Ar-Ge ve inovasyon göstergeleri dikkate alınarak, Türkiye’de İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey 1’de yer alan 12 adet bölgenin 2010, 2011 ve 2012 yıllarındaki inovasyon performansları değerlendirilmiştir. Bu kapsamda, regresyon analizi, DEMATEL tabanlı Analitik Ağ Süreci (DANP) ve TOPSIS yöntemlerinden faydalanılmıştır. Regresyon analizi yardımıyla elde edilen regresyon katsayıları DEMATEL yönteminde kullanılarak kriterler ağırlıklandırılmış ve daha sonra TOPSIS yöntemi ile de bölgelerin performans sıralaması yapılmıştır.
   PubDate: 2015-06-30
   Issue No: Vol. 30, No. 1 (2015)
    
 • Sümerbank’tan Sümerpark’a: Alışveriş
         Merkezine Dönüşen Kamusal Alanlar

  • Abstract: Kamusal alanlar toplumu bütünleştiren, kültür akışına imkân tanıyan mekânlardır. Son dönemde Türkiye’de kamusal alanlar alışveriş merkezleri lehine dönüşüm geçirmektedir. Araştırmanın amacı alışveriş merkezine dönüşen kamusal alanları Türkiye genelinde Denizli Sümerpark özelinde araştırmaktır. Araştırmanın temel hipotezi; kamusal alanların kamusal yarardan çok rant olgusu ile ön plana çıktığı, dönüşüm geçirdiği ve yönetim erkinin karar alma sürecinde geniş çaplı bir taban oluşturmadığıdır. Denizli özelinde Sümerpark Projesi’nin, neoliberal politikalar ve kentsel dönüşüm etkisinde değişim gösteren kamusal alana iyi bir örnek olduğu tespit edilmiştir. Kamusal mekanlar rant kaygısı ile ortaya çıkan yüksek değişim değerleri ile ele alınmamalı, kullanım değerlerine bağlı olarak değerlendirilmelidir. Kamusal alanlar kamu yararına kullanılmalıdır.
   PubDate: 2015-06-30
   Issue No: Vol. 30, No. 1 (2015)
    
 • Entegre Raporlama: Kavramsal Bir İnceleme

  • Abstract: Raporlamaya sistematik bir yaklaşım ve geleceğe dönük bütünleşik bir bakış açısı getirmeyi hedefleyen entegre raporlama, tüm paydaşlara ulaşmayı sağlayabilecek en etkin yaklaşımlardan biridir. Ancak mevcut durumda kurumların hazırlayacakları raporların ne bir standardı ne de bir yönlendirici belgesi bulunmaktadır. Bu çalışma ile alan yazına katkı sağlamak maksadıyla yeni bir konu olan entegre raporlamanın kavramsal bir incelemesini sunmak, bu çerçevede olası çalışma alanlarını ortaya koymak amaçlanmaktadır.
   PubDate: 2015-06-30
   Issue No: Vol. 30, No. 1 (2015)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2015