for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover
Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1309-0550
Published by Selcuk University Homepage  [8 journals]
 • Ülkemizin Doğal ve Doğallaşmış Nergis Türleri ve Karşılaştığı
         Sorunlar

  • Authors: Şevket Alp; Emrah Zeybekoğlu, Ali Salman, Ercan Özzambak
   Abstract: Flora of Turkey yazarı Davis’e göre ülkemizde ikisi doğal olmak üzere toplam dokuz adet nergis taksonu yetişmektedir. Ülkemizin doğal nergisleri Akdeniz iklim kuşağının görüldüğü Toros Dağları kuşağında yayılırken, doğallaşmış nergisler Türkiye’nin dış dünya ile irtibatının olduğu illerde bulunmaktadır. Ülkemizin doğal nergisleri; değişen kent kültürü ile sökülen bahçeler, doğadan bilinçsizce yapılan sürekli ve yoğun toplama sonucu yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Sahip olduğumuz bu biyolojik zenginliklerimizin devam etmesi için koruma politikalarının geliştirilmesi gerekir.
   PubDate: Tue, 10 Jan 2017 23:01:27 +030
    
 • FARKLI SULAMA PROGRAMLARI UYGULAMASININ NOHUTTA VERİM VE
         KALİTEYE ETKİSİ

  • Authors: Gökhan Çitak; Ramazan Topak
   Abstract: Bu çalışma, Konya koşullarında nohutun optimum sulama zamanı ve seviyesinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Bu kapsamda nohutun çiçeklenme ve bakla dolum dönemleri dikkate alınarak tam ve kısıntılı sulama uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar, Konya koşullarında nohutun “çiçeklenme ve bakla dolum” dönemlerinde eksiksiz olarak sulanması gerektiğini göstermiştir. Bu koşullarda nohudun tane verimi 351 kg/da, sulama suyu miktarı 228.8 mm ve bitki su tüketimi ise 355.4 mm olarak belirlenmiştir. Bu uygulamayı 281 kg/da tane verimi ile “çiçeklenme ve bakla dolum” dönemlerinde %50 kısıntılı sulanan ve toplam 144.4 mm sulama suyu uygulanan konu izlemiştir. Kısıtlı su kaynakları koşulunda, nohutta destek sulamanın bu iki dönemde de %50 kısıntılı uygulanması, verimde önemli bir artış sağlamaktadır.
   PubDate: Tue, 10 Jan 2017 22:53:38 +030
    
 • Derin Kuyu Pompalarında Anma Çapının Kuyudaki Su Seviyesinin
         Düşümüne Etkisi

  • Authors: Mehmet Kurt; Sedat Çalışır
   Abstract: Bu çalışmada, milli ve dalgıç tip derin kuyu pompalarında anma çapının kuyu su seviyesindeki düşüme etkisi araştırılmıştır.Çalışma, S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümünde geliştirilen derin kuyu ve derin kuyu pompaları test ünitesinde yürütülmüştür.Deneyleri yapılan derin kuyu pompalarının karışık akışlı çark tipinde olduğu, milli ve dalgıç tip derin kuyu pompaları için anma çapı arttıkça debi, toplam dinamik yükseklik, sistem verimi ve özgül hızının arttığı saptanmıştır.  Milli ve dalgıç tip derin kuyu pompaların en yüksek sistem verimi noktasında gerçekleşen debinin (Qopt),  tam açık vanadaki maksimum debiye (Qmaks) oranı 0,65 ±%5 olarak gerçekleşmiştir.Aynı debi değerlerinde dalgıç pompalar, milli pompalara göre daha yüksek sistem verimi ve daha büyük düşüm seviyesine neden olmuştur. Debi ile düşüm arasındaki ilişki dalgıç ve milli pompalar için sırasıyla D = 0,011*Q 1,7202  (R2=0,9994) ve D = 0,0094*Q 1,7464  (R2=0,9984) eşitlikleri elde edilmiştir. Bu eşitliklerde, düşüm (D) cm, debi (Q) m3/h birimiyle temsil etmektedir.Hem milli hem de dalgıç pompalarda her üç anma çapı içinde çıkış basıncı ile düşüm arasında doğrusal ters bir ilişki olduğu görülmüştür.
   PubDate: Tue, 10 Jan 2017 11:43:13 +030
    
 • Kabak Anaçlarının Aşılı Hıyar Yetiştiriciliğinde Vejetatif
         Büyüme Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

  • Authors: Nur Kobal Bekar; Ahmet Balkaya, Münevver Göçmen
   Abstract: Bu çalışmada, kabak (Cucurbita spp.) genetik kaynaklarının hıyar (Cucumis sativus L.) anaç ıslah programında değerlendirilmesi ve yerli hibrit anaçlarının geliştirilmesi projesi kapsamında geliştirilen kabak anaç adaylarının aşılı hıyar yetiştiriciliğinde vejetatif büyüme üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  Araştırmada, 10 adet bal kabağı anaç adayı kullanılmıştır. Denemede, RS-841 ve TZ-148 ticari kabak anaçları da kullanılmıştır. Anaçlar, Gordion ve Sardes hıyar çeşitleri ile aşılanmıştır. Ayrıca kontrol olarak aşısız Gordion ve Sardes bitkileri de dikilmiştir. Dikim zamanında ve dikimden 40 gün sonra olmak üzere iki dönemde kantitatif analizler yapılmıştır. Bu analizlerde, oransal yaprak ağırlığı (OYA), oransal gövde ağırlığı (OGA), oransal kök ağırlığı (OKA), yaprak alanı (YA), net asimilasyon oranı (NAO) ve nispi büyüme hızı (NBH) parametreleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda, anaç/kalem kombinasyonlarına bağlı olarak OKA değeri 0.1-0.3 g/g, OGA 0.1-0.6 g/g, OYA 0.4-1.0 g/g, YA 35.5-3063.2 cm² arasında bulunmuştur. Tüm sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, kabak anaç adaylarının vejetatif büyüme özellikleri yönünden ticari kabak anaçlarına göre benzer veya daha iyi büyüme performanslarına sahip oldukları belirlenmiştir. Elde edilen bu sonuçlar, ıslah edilen yerli anaçların aşılı hıyar fidesi üretiminde kullanımları yönünden önemli bir anaçlık potansiyele sahip olduklarını göstermiştir.
   PubDate: Tue, 10 Jan 2017 11:05:49 +030
    
 • Ankara-Haymana-Soğulca Köyü Sulama Kooperatifi Sulama Sahasındaki Su
         Kaynaklarının Sulama Suyu Kalitesi Yönünden Değerlendirilmesi

  • Authors: Songül Gürcan; Ahmet Melih Yılmaz
   Abstract: Bu çalışma Ankara-Haymana-Soğulca köyü sulama kooperatifi sulama sahasındaki su kaynaklarının sulama suyu kalitesi yönünden değerlendirilmesi, tarım alanlarında tuzluluk probleminin tespiti ve varsa sorunlara çözüm önerileri sunmak amacıyla yürütülmüştür. Araştırma alanında sulama yapılan tarım arazilerinden; 0-30, 30-60 ve 60-90 cm derinliklerden burgu ile bozulmuş toprak örnekleri alınarak laboratuvar şartlarında bazı kimyasal ve fiziksel analizler yapılmıştır. Araştırma alanında mevcut yerüstü su kaynağından düzenli olarak sulama dönemi boyunca alınan su örneklerinin laboratuvar koşullarında gerekli analizleri yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; araştırma alanı toprakları killi bünyede olup kireç miktarları %8.78-33.50 arasında, tarla kapasiteleri (TK) %26.9-39.6, solma noktaları (SN) %16.5-22.9, pH değerleri 6.27-8.02 ve EC değerleri ise 648-1428µmhos/cm arasındadır. Katyon değişim kapasiteleri (KDK) 12.26-17.26me/100gr, değişebilir sodyum yüzdeleri (DSY) % 3,33-22,71 arasında, bor konsantrasyonları ise 0.07-0.56 ppm bulunmuştur. Araştırma alanından alınan temmuz ayı sulama suyu örneklerinin; pH değerleri 6.99-7.98, EC değerleri 1217-1546 µmhos/cm arasında değişmiştir. Suların bor konsantrasyonları ise; 0.12-0.72ppm arasında değişmektedir. Yerüstü su kaynağı olan Soğulca köyü göletinden alınan su örnekleri C3S1 sınıfındadır. Ağustos ayı sulama suyu örneklerinin; pH değerleri 6.90-7.94, EC değerleri 1217-1541 µmhos/cm arasında değişmiştir. Suların bor konsantrasyonları ise; 0.11-0.70 ppm arasında değişmektedir. Yerüstü su kaynağı olan Soğulca köyü göletinden alınan su örnekleri C3S1 sınıfındadır. Eylül ayı sulama suyu örneklerinin; pH değerleri 6.87-7.94, EC değerleri 1223-1539 µmhos/cm arasında değişmiştir. Suların bor konsantrasyonları ise; 0.11-0.71 ppm arasında değişmektedir. Yerüstü su kaynağı olan Soğulca köyü göletinden alınan su örnekleri C3S1 sınıfındadır. Ekim ayı sulama suyu örneklerinin; pH değerleri 6.86-7.90, EC değerleri 1213-1512 µmhos/cm arasında değişmiştir. Suların bor konsantrasyonları ise; 0.10-0.69 ppm arasında değişmektedir. Yerüstü su kaynağı olan Soğulca köyü göletinden alınan su örnekleri C3S1 sınıfındadır. Sonuç olarak, sulama periyodu (Temmuz-Ekim) boyunca su örneklerinde nitelik ve nicelik yönünden önemli farklılıklar çıkmadığı görülmektedir.
   PubDate: Tue, 10 Jan 2017 09:46:15 +030
    
 • İzli Tarım Uygulamalarının Toprak Sıkışmasına Etkisinin
         İncelenmesi ve Haritalanması

  • Authors: Sabri Yağlıcı; Hüseyin Öğüt
   Abstract: Çalışmanın amacı; “İzli Tarım” uygulamaları ve kullanılan mekanizasyon araçlarının toprak sıkışmasına etkisinin incelenmesi ve geleneksel üretim metotlarına göre farklılıklarının ortaya konulmasıdır. Bu amaçla geleneksel ve izli ekim metotlarına göre planlanmış ve ekimi gerçekleştirilmiş parsellerde tarımsal uygulamalar öncesi ve sonrasında olmak üzere kuru ve sulu parsellerde ayrı ayrı penetrometrik ölçümler yapılmıştır. Toprakta dikey doğrultuda 0-10 cm, 0-20cm ve 0-30 cm derinliklerdeki veriler ölçülmek suretiyle her defasında toplam 80 adet ölçüm yapılarak elde edilen veriler ArcGIS haritalama programına aktarılmıştır.Böylece toprak sıkışıklığına ait haritalar elde edilmiştir ve bu haritalar incelenerek uygun değerler olarak kabul edilen 1-2,5 MPa aralığından büyük değerlere sahip sıkışmış toprak katmanları belirlenmiş ve olası nedenleri araştırılmıştır. Yapılan teknik ölçümler ve saha çalışmaları sonuçlarına göre; sulu ve kuru üretim alanlarında toprak sıkışıklığı bakımından en uygun sıkışıklık değerleri aralığında (1-2,5 MPa) bulunan parselin sulu izli parsel ve en yüksek sıkışıklık değerlerine sahip parselin ise 3-4 MPa değerleri aralığıyla kuru izli parsel olduğu anlaşılmıştır.
   PubDate: Tue, 10 Jan 2017 01:05:44 +030
    
 • Klinoptilolitik mikronize zeolit uygulamalarının asma anacı
         fidanlarının vegetatif gelişme ve kalitesine etkileri

  • Authors: Zeki Kara; Ali Sabır, Kevser Yazar, Ayşe Akçay
   Abstract: Tüplü asma fidanı üretimi ülkemiz bağcılığında gereksinim duyulan fidan talebinin karşılanmasında önemli konulardan birisini oluşturmakta, fidan randıman ve kalitesinin artırılması farklı araştırıcılar tarafından incelenmektedir. Bu çalışma, farklı asma anaç fidanlarına klinoptilolitik mikronize zeolit (KMZ) uygulamalarının, fidanlarının vegetatif gelişmelerine etkilerini belirlemek amacıyla Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nde 2015 yılı vejetasyon döneminde yürütülmüştür. KMZ uygulamaları asma anaçlarının vegetatif gelişmesini olumlu yönde etkilemiştir. 41 B, 110 R ve 1103 P anaçlarında 10 gün aralıklarla yapılan uygulamalarda en yüksek sürgün gelişme değerleri elde edilmiştir. 140 Ru anacında boğum arası çapı ve sürgün gelişme düzeyi 5 günde bir yapılan uygulamalarda, sürgün uzunluğu ve boğum sayısında ise 10 günde yapılan uygulamalarda daha yüksek değerler kaydedilmiştir. KMZ uygulanan anaç fidanları klorofil konsantrasyonu bakımından farklı tepkiler göstermişlerdir. Kök gelişmesi tüm anaçlarda 10 gün aralıklarla yapılan KMZ uygulamalarında daha yüksek değerler vermiştir.
   PubDate: Tue, 10 Jan 2017 00:44:20 +030
    
 • Farklı Sanayi Tipi Domates (Lycopersicon esculentum Mill) Çeşitlerinin
         Bazı Endüstriyel Özelliklerinin Belirle

  • Authors: Muhammet Karasahin; Zeki Kara
   Abstract: Araştırma 1998 yılında 16 farklı sanayi tipi domates (Lycopersicon esculentum Mill) çeşitlerinin Çumra ekolojik koşullarında bitki başına verim (kg bitki-1), kuru madde oranı (%), meyve çapı (mm), meyve uzunluğu (mm), meyve kabuğu sertliği (Lb), meyve eti elastikiyeti (Lb), meyve şekli ve indeks değeri özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür.Araştırma sonuçlarına göre en yüksek bitki başına verim, kuru madde oranı, meyve çapı, meyve uzunluğu, meyve kabuğu sertliği ve meyve eti elastikiyeti, meyve indeks değerleri sırasıyla Brione, Platone, Arizona, Brione, Coudoulet ve Arizona ile Shasta çeşitlerinden elde edilmiştir. Verim yönüyle Brione çeşidinden en yüksek değerler elde edilirken en yüksek meyve kabuğu sertliği ve meyve eti elastikiyeti değerleri Coudoulet çeşidinden elde edilmiştir.
   PubDate: Mon, 09 Jan 2017 01:37:09 +030
    
 • Farklı Işık Kaynağı ve Renk Uygulamalarının Patlıcan (Solanum
         melongena L.) Fidelerinin Büyüme Parametreleri Üzerine Etkileri

  • Authors: Murat Demirsoy; Ahmet Balkaya, Sezgin Uzun
   Abstract: Bu çalışmada; sera koşullarında yetiştirilen patlıcan fidelerinin büyümesi ve fide kaliteleri üzerine farklı dönemlerde (sonbahar ve ilkbahar), üç farklı ışık kaynağının (yüksek basınçlı sodyum buharlı lamba (HPS), akkor telli lamba (ATL) ve ışık yayan diyot lamba (LED)) ve bunların iki farklı renginin (kırmız ve mavi) etkileri kantitatif analizler yapılarak incelenmiştir. Kantitatif analizlerde, oransal yaprak ağırlığı (OYA), oransal gövde ağırlığı (OGA), oransal kök ağırlığı (OKA), yaprak alanı (YA), yaprak kalınlığı (YK), oransal yaprak alanı (YAO) ve özgül yaprak alanı (ÖYA) gibi büyüme parametreleri belirlenmiştir. Farklı ışık kaynakları ve bunların farklı renklerine bağlı olarak sonbahar döneminde; OKA değeri 0.12-0.21 g/g, OGA değeri 0.29-0.36 g/g, OYA değeri 0.50-0.57 g/g, YA değeri 23.56-46.45 cm², YAO değeri 435.53-614.47, ÖYA değeri 851.98-1161.61 ve YK değeri 0.0009-0.0012 arasında değişim göstermiştir. İlkbahar döneminde ise; OKA değeri 0.09-0.20 g/g, OGA değeri 0.23-0.49 g/g, OYA değeri 0.41-0.51 g/g, YA değeri 29.69-58.58 cm², YAO değeri 273.18-427.57, ÖYA değeri 636.63-1036.98 ve YK değeri 0.0010-0.0016 arasında tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, ışık kaynaklarının patlıcan fidelerinin yapraklanma sayısı ve gövde çapı gibi özellikleri yönünden öne çıktığı saptanmıştır. Ayrıca yapay aydınlatma uygulamalarının; oransal gövde ağırlığı ve oransal yaprak ağırlığını arttırdığı tespit edilmiştir. Mavi ışık uygulaması ile yetiştirilmiş fidelerde genel olarak fide kök uzunluğu, kök kuru ağırlığı, yaprak kuru ağırlığı, toplam bitki kuru ağırlığı ve yaprak kalınlığı değerleri en yüksek düzeylere ulaşmış ve pratikte tavsiye edilebilir nitelikte bulunmuştur.
   PubDate: Mon, 09 Jan 2017 01:22:34 +030
    
 • Konya Koşullarında Bazı Aspir Çeşitlerinin Verim Ve Verim
         Unsurlarının Belirlenmesi

  • Authors: Mehmet Adalı; Özden Öztürk
   Abstract: Aspir (Carthamus tinctorius L.), kuraklığa dayanıklı önemli bir yağ bitkisidir. Bu araştırma, bazı aspir çeşitlerinin Konya ekolojik koşullarında verim ve verim unsurlarını tespit etmek amacıyla, 2014 yılı vejetasyon döneminde (Mart-Ağustos) yürütülmüştür.  Tesadüf blokları deneme desenine göre yürütülen denemede; Remzibey-05, Black Sun 2, KS 07, Balcı, AC Stirling, Ole, V 50/63, Dinçer, Ayaz, BDYAS-4, Linas, Yenice, TRE-ASO 12/08 olmak üzere 13 aspir çeşidi kullanılmıştır.Araştırmada; çeşitlere göre bitki boyu 83,33-138,17 cm (KS 07-Yenice), bitkide dal sayısı 6,50-10,13 adet (Dinçer-Yenice), bitkide tabla sayısı 9,40-22,83 adet (AC Stirling-Yenice), tabla çapı 1,90-2,62 cm (TRE-ASO 12/08-Ole), ilk dal yüksekliği 36,17-79,10 cm (Balcı-Yenice), tablada tohum sayısı 25,33-56,67 adet (Ayaz-V 50/63), bin tohum ağırlığı 32,77-43,28 g (V 50/63-Ayaz), kabuk oranı %44,24-59,07 (TRE ASO 12/08-AC Stirling) ve tohum verimi 135,54-392,71 kg/da (Ole-KS 07) arasında değişmiştir.Araştırma sonucunda, tohum verimi ve verim unsurları bakımından yüksek değerlerin elde edildiği KS 07, Dinçer ve Remzibey çeşitlerinin Konya koşullarına uygun olduğu ve benzer ekolojik koşullara sahip yörelerde başarılı bir şekilde yetiştirilebileceği kanısına varılmıştır. 
   PubDate: Mon, 09 Jan 2017 00:46:05 +030
    
 • MM106 Anacı ve Üzerine Aşılı Golden Delicious Elma Çeşidine Tuz
         Stresinin Etkileri

  • Authors: Duygu Akçay; Ahmet Eşitken
   Abstract: Deneme, MM106 anacına ve MM106 anacına aşılı Golden Delicious elma çeşidinin tuz stresine karşı tepkilerinin belirlenmesi amacıyla Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkilerine ait yetiştirme serasında 2014-2015 yıllarında yürütülmüştür. Bitkilere 2 farklı şekilde tuz stresi uygulanmıştır; bir grup bitki tuzlu ortama (yetiştirme ortamı 2.5-3.0 mS/cm EC’ye gelene kadar NaCl içeren suyla sulanarak ortamın tuzlu olması sağlanmıştır) dikilmiş ve diğer grup da tuz içermeyen ortama dikilip bitkilerin sürgünleri 10 cm boyuna geldiğinde 35 mMNaCl’ li sulama suyu ile sulanmıştır. Tuz stresine maruz bırakılan fidanların ortamı 2.5-3.0 mS/cm EC arasında kalması sağlanmıştır. Çalışma sonucunda yaprak sıcaklığı, membran geçirgenliği, SPAD değeri, yaprak su oransal içeriği ve stoma iletkenliği parametreleri belirlenmiştir. Uygulamadan bir ay sonra ve 4 ay sonra yapılan ölçümler sonucunda membran geçirgenliği en yüksek tuzlu ortama dikilen bitkilerde (sırasıyla % 45.3 ve % 38.9) belirlenmiştir. En yüksek stoma iletkenliği her iki bitki grubunda da kontrolde (sırasıyla 322 ve 268mmol m-2 s-1) belirlenirken en düşük tuzlu ortama dikilen bitkilerde (sırasıyla 123 ve 138mmol m-2 s-1) tespit edilmiştir. En yüksek LRWC 1. Ay ve 4 ay sonrasında % 81.6 ve % 67.7 değeri ile kontrolde bulunmuştur. Uygulamadan 1 ay ve 4 ay sonrasında yapılan ölçümlerde en yüksek SPAD (sırasıyla 59.3 ve 48.6) kontrolde görülürken en düşük SPAD (32.6 ve 41.7) tuzlu ortamda görülmüştür.
   PubDate: Mon, 09 Jan 2017 00:08:09 +030
    
 • Konya İl Merkezinde Yetiştirilen Mahalli Armut Çeşitlerinin Fenolojik
         ve Pomolojik Özelliklerinin Tespiti

  • Authors: Fatma Yiğit Büyük; Lütfi Pırlak
   Abstract: Bu çalışma 2014–2015 yılları arasında Konya il merkezinde yetiştirilen mahalli armut çeşitleri üzerinde yürütülmüştür. Çalışma kapsamında Frenk Armudu, Kestel Armudu, Konya Güzeli, Limon Armudu, Mor Armut, Nar Armudu ve Şeker Armudu çeşitlerinin bazı fenolojik ve pomolojik özellikleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda bu çeşitlerde meyve ağırlıkları 71,14-307,04 g, meyve eni 43,67–80,24 mm, meyve boyu 55,46–103,66 mm, meyve hacmi 60–300 cm³, meyve yoğunluğu 0,54–1,78 g/cm³, meyve eti sertliği 0,20–9,00 Ib, suda çözünür kuru madde % 10,1–17,9 ve titre edilebilir asit oranı % 1,13–4,16 arasında bulunmuştur.Çalışma sonucunda incelenen mahalli armut çeşitlerinin her birinin kendine has kıymetli özelliklerinin bulunduğu, bu nedenle gerek ıslah çalışmalarında kullanılmalarının, gerekse çeşit adayı olarak değerlendirilmelerinin faydalı olacağı kanaatine varılmıştır. 
   PubDate: Sun, 08 Jan 2017 23:47:05 +030
    
 • KONYA ŞARTLARINDA YAYGIN TOPRAK SERİLERİNDE BİYOLOJİK AKTİVİTE İLE
         ORGANİK MADDE ARASINDAKİ İLİŞKİLER

  • Authors: Ümmühan Çetin Karaca; Emel Atmaca, Cevdet Şeker, Hasan Hüseyin Özaytekin, İlknur Gümüş, Hamza Neğiş
   Abstract: Toprakta meydana gelen fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayların gerçekleşmesinde mikroorganizmalar büyük rol oynamaktadırlar. Mikroorganizmalar toprakta yarayışsız halde bulunan besin elementlerini mineralizasyon sonucu yararlı hale çevirmektedirler. Mikroorganizmalar bu faaliyetlerini salgıladıkları enzimleriyle gerçekleştirerek, toprak verimliliğine etki etmektedirler. Bu nedenle toprağın biyolojik aktivitesinin ölçüsü, genelde verimliliğin de ölçüsü olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada, Konya-Çumra Ovası’na ait Çumra, Alibey ve Alemdar serilerindeki buğday yetiştirilen alanların topraklarında organik madde ve toprak solunumu arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda elde edilen verilere göre, buğday ekili alanların topraklarında karbondioksit üretimi 21.97 ile 43.11 mg CO2 /100 g FKT/24 sa arasında değişmekte olup, organik madde değerleri ise % 0.82-3.97 olarak belirlenmiştir. Serilerden elde edilen organik madde ve toprak solunumu değerleri arasında istatistikî olarak önemli bir fark bulunmuştur. Ancak organik madde ve toprak solunumu arasındaki korelasyon istatistiki olarak önemli bulunmamıştır.  
   PubDate: Sun, 08 Jan 2017 23:28:35 +030
    
 • Çumra Ovası’nda Buğday Tarımı Yapılan Alanlarda Mikorizal Spor
         Dağılım Durumu

  • Authors: Emel Atmaca; Ümmühan Karaca, Cevdet Şeker, H. Hüseyin Özaytekin, İlknur Gümüş, Hamza Neğiş
   Abstract: Mikorizal sporların bio çeşitlilik ve dağılımları farklı ekosistemlerde ve bu ekosistemlerdeki bitki topluluklarının tür ve varlığına bağlı olarak değişim göstermektedir. Bitki ile mikorizal spor arasında iyi bir etkileşim olduğunda; her koşulda özellikle kuraklık şartlarında infekte olan bitkide infekte olmayan bitkilere oranla kuraklık başta olmak üzere diğer tüm olumsuz çevre koşullarına karşı dayanım daha iyi olmaktadır. Yapılan bu çalışmada buğday tarımının yoğunlukta olduğu Çumra Ovasındaki Çumra, Alibey ve Alemdar toprak serilerinde mikorizal fungus (MF) spor dağılımı belirlenmiştir. Mikorizal spor varlığı toprağın bir çok özelliklerine bağlı olarak değişmekle birlikte; çalışma yapılan 3 farklı seride belirlenen spor sayısının toprakta bulunması gereken optimum seviyenin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Serilerin spor dağılımı arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmamıştır (P<0.01 ve P<0.05). Ancak ortalama spor sayısı bakımından; Alemdar serisi >Alibey serisi >Çumra serisi (132.81>113.97>109.731 adet/10 g toprak) olarak kaydedilmiştir.
   PubDate: Sun, 08 Jan 2017 23:10:34 +030
    
 • Ankara (Gölbaşı) Şartlarında Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen
         Çemen (Trigonella Foenum Graecum L.) 'un Verim ve Kalite
         Özelliklerinin Belirlenmesi

  • Authors: Şeyma Uğur; Yüksek Kan
   Abstract: Bu araştırma, 2013 yılında Ankara / Gölbaşı/Gölbek Köyü ekolojik şartlarında farklı ekim zamanlarının (26.02.2013, 12.03.2013 ve 30.03.2013) çemen (Trigonella foenum graceum L. )’in verim ve kalite özellikleri üzerine etkilerini belirlemek üzere yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışmada materyal olarak çemen populasyonu kullanılmıştır. Çemende, bitki boyu, bitki başına dal sayısı, bitki başına tohum verimi, tohum verimi, bin dane ağırlığı, ham yağ oranı incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; çemen için bitki boyu 63.16-67.13 cm, dal sayısı 3.32-4.33, tohum verimi 76.66-94.87 kg/da, bin dane ağırlığı19.84-19.89, bitki başına tohum verimi 2.30-3.01 g ve ham yağ verimi % 4.63-7.41 arasında değişmiştir.a
   PubDate: Sun, 08 Jan 2017 22:53:24 +030
    
 • Ankara (Gölbaşı) Şartlarında Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen
         Kimyon (Cuminum cyminum L.)'un Verim ve Kalite Özelliklerinin
         Belirlenmesi

  • Authors: Şeyma Uğur; Yüksek Kan
   Abstract: Bu araştırma, 2013 yılında Ankara / Gölbaşı/Gölbek Köyü ekolojik şartlarında farklı ekim zamanlarının (26.02.2013, 12.03.2013 ve 30.03.2013) kimyon (Cuminum cyminum L. )’un verim ve kalite özellikleri üzerine etkilerini belirlemek üzere yürütülmüştür. Deneme tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışmada materyal olarak kimyon populasyonu kullanılmıştır. Kimyon bitki boyu, bitki başına dal sayısı, bitki başına tohum verimi, tohum verimi, bin dane ağırlığı, kimyonda uçucu yağ verimleri, uçucu yağ bileşenleri incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; Kimyon için bitki boyu 17.50-21.40 cm, bitki başına dal sayısı 12.66- 14.33 adet/bitki, bitki başına tohum verimi 1.40-1.95 g/bitki, bin dane ağırlığı 4.36-4.99 g ve dekara tohum verimi 58.50-89.58 kg/da, uçucu yağ oranı % 2.65-2.84 ve uçucu yağ ana bileşenlerinden kumin aldehit miktarı % 14.37-20.19 arasında değişmiştir.
   PubDate: Sun, 08 Jan 2017 22:39:25 +030
    
 • Karaman Ekolojik Şartlarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilen
         Karabuğdayın (Fagopyrum esculentum Moench) Agronomik ve Kalite
         Özelliklerinin Araştırılması

  • Authors: Uğur Güzelsarı; Yüksek Kan
   Abstract: Bu araştırma  2013 yılında Karaman  ekolojik şartlarında farklı azot (0, 5 ve 10 kg/da)  dozlarında  ve  ekim  zamanlarında  (5  Temmuz,  19  Temmuz,  4  Ağustos) yetiştirilen  karabuğdayın verim  ve kalite özelliklerini tespit etmek amacıyla,  Karaman ekolojik  koşullarında  yürütülmüş  ve  kalite  analizleri  ise  S.Ü.  Ziraat  Fak.  Tıbbi  ve Aromatik  Bitkiler  Laboratuvarında  yapılmıştır.  Tarla  Denemeleri  Tesadüf  Bloklarında Bölünmüş  Parseller  Deneme  Desenine  göre  ana  parseller  ekim  zamanını  alt  parseller gübre  dozlarını  oluşturacak  düzende  üç  tekrarlamalı  olarak  kurulmuştur.  Çalışmada karabuğday  bitkisinden elde edilen sonuçlara göre; vejetasyon süresi 74.46-89.02  gün; bitki  boyu  42.60-98.67  cm;    drog  herba  verimi  374.43-976.38  kg/da;  tohum  verimi 42.54-115.78 kg/da ve  rutin  miktarı  herbada  %  0.733-2.862  arasında değişim göstermiştir. Bu  araştırma  sonuçlarına  göre;  Karabuğday  Karaman  ve  benzer  ekolojilerde herba verimi için 10 kg/da azot ve gübresi uygulanarak  Temmuz ayı içinde birinci ekim zamanında  (5  Temmuz  2013)  ekimi  yapılarak  karabuğday  yetiştirilmesinin  uygun olacağı sonucuna varılmıştır.
   PubDate: Sun, 08 Jan 2017 22:23:26 +030
    
 • Gevrekli Sulama Birliği’nde Sulama Performansının
         Değerlendirilmesi

  • Authors: Cengiz Eliçabuk; Ramazan Topak
   Abstract: Bu çalışmada, Gevrekli Sulama Birliği su dağıtım ve üretim performansı açısından değerlendirilmiştir. Bu kapsamda DSİ 4. Bölge Müdürlüğü, Türkiye İstatistik Kurumu ve Gevrekli sulama birliğinin 2008-2013 yıllarına ilişkin verileri kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde: su dağıtım performansı ve üretim performansı kapsamında toplam 8 adet göstergeden yararlanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; birim alana dağıtılan toplam sulama suyu 665 – 1.301 m³/ha, birim sulanan alana dağıtılan yıllık sulama suyu miktarı 2.577 – 5.273 m³/ha, yıllık su temini oranı 0.51-1.04, yıllık toplam tarımsal üretim değeri 21.225.000 – 38.898.000 TL, sulanan birim alana karşılık elde edilen gelir 6.451,4 – 11.501,8 TL/ha, şebekeye alınan birim sulama suyuna karşılık elde edilen brüt gelir 1,474-3,814 TL/ha olarak belirlenmiştir.
   PubDate: Sun, 08 Jan 2017 21:57:21 +030
    
 • Konya İli Meram İlçesinde Solanaceae Familyasına ait Sebzelerde
         Zararlı Cicadellidae ve Cixiidae (Homoptera) Türleri

  • Authors: Ertan Ahmed; Meryem Uysal, Ahmet Şahbaz
   Abstract: 2006 ve 2007 yıllarında Konya ilinde sebze üretiminin en yoğun olduğu Meram ilçesinde yürütülen bu çalışma, Solanaceae familyasına ait domates, biber, patlıcan ve patates bitkilerinde beslenen önemli vektör gruplarından olan Homoptera takımının Cicadellidae ve Cixiidae familyası türlerinin ve bunların popülasyon gelişimlerinin belirlenmesi amacıyla ele alınmıştır.Her iki yılda da örnek toplanmasına rağmen popülasyon gelişimi takibine yönelik düzenli sayımlar 2007 yılında yapılmıştır. Cicadellidae’ den 1738 ve Cixiidae’ den 30 adet ergin toplanmış ve bunların değerlendirilmesiyle Cicadellidae familyasının Deltocephalinae (9), Typhlocybinae (3), Agalliinae (1), Aphrodinae (1) ve Euscelinae (1) alt familyalarına ait 13 cinse bağlı 15 tür tespit edilmiştir. Cixiidae familyasından ise Hyalesthes obsoletus Signoret türü belirlenmiştir. Cicadellidae familyasından 6 tür Konya İli için yeni kayıt niteliğindedir.2007 yılı sonuçlarına göre en yaygın türler sırasıyla Zyginidia sohrab Zachvatkin (%53), Empoasca decipiens Paoli (%41) ve Psammotettix striatus (Linnaeus) (%3) olarak belirlenmiştir. Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları boyunca bu türlere Solanaceae bitkileri üzerinde rastlanmakta, ancak Z. sohrab en yüksek sayıya Haziran ortasında ulaşmaktadır. Temmuz ve Ağustos aylarında daha düşük bir popülasyon görülürken Eylül başında yeniden ani bir yükseliş görülmektedir. Solanaceae bitkilerinden en çok böcek bulunduranlar sırasıyla patates (%50,6),  biber (%16,8),  patlıcan (%16,7) ve domates (%15,7) olmuştur. Diğer üç bitkideki baskın tür Z. sohrab iken patatesteki hâkim tür %50,4 ile E. decipiens olarak belirlenmiştir. Bunu %43,4 ile Z. sohrab izlemiştir.Meram ilçesinde yaygın Solanaceae yabancı ot türleri olarak Solanum nigrum, Datura stramonium ve Athropa belladona’ ya rastlanmaktadır. Bu bitkiler üzerinden toplanan örneklerin %62’ sini Empoasca decipiens, %10’ unu Hyalesthes obsoletus ve %9,5’ ini Zyginidia sohrab oluşturmuştur.Chrysopa carnea Sch (Chrysopidae:Neuroptera), Coccinella septempunctata (L.), Coccinula quatuordecimpustulata (L.), Scymnus bivulnerus Capra and Adalia sp. (Coccinellidae:Coleoptera) türleri, yaprakpirelerinin avcıları olarak belirlenmiştir. Parazitoid bir türe ise rastlanmamıştır.
   PubDate: Wed, 28 Dec 2016 23:24:54 +030
    
 • Ada Çayı (Salvia officinalis L.)’nın Yeşil Çelikle Çoğaltılması
         Üzerine Farklı Nem ve Hormon Doz Uygulamalarının Etkileri

  • Authors: İsmail Hakkı Kalyoncu; Nilda Ersoy, Fadime Alparslan
   Abstract: Bu çalışmada, Konya bölgesinde yetişen ada çayı (Salvia officinalis L.) bitkisinden, erken haziranda yeşil uç çelikleri alınmıştır. Bu çeliklerde, sisleme sisteminde iki farklı (% 85–90, % 95–100) hava nispi nemi, farklı Indol-3-Bütirik Asit (IBA) hormon dozu (Kontrol, 250, 500, 750 ve 1000 ppm) ve perlit köklendirme ortamının, köklenme kabiliyeti ve kök oluşumu üzerine etkileri araştırılmıştır. Araştırmadaki uygulamalarda ada çayı köklenme oranı bakımından incelendiğinde, her iki nem seviyesindeki hormon doz uygulamalarının tümünde % 100 oranlarında köklenmenin olduğu tespit edilmiştir. Kontrol gruplarında ise, % 80-90 nem seviyesindeki ortamda % 80.95, % 90-100 nem seviyesindeki ortamda % 23.81 oranlarında köklenmelerin olduğu belirlenmiştir
   PubDate: Wed, 28 Dec 2016 22:26:24 +030
    
 • Yüksek Verimli Konservelik ve Kuru Tanelik Bezelye
         Hatlarının Geliştirilmesi

  • Authors: Mehmet Kemal Ateş; Ercan Ceyhan
   Abstract: İki ticari yemeklik bezelye (Rondo ve Ultrillo) çeşidi ile üç bezelye (PS3055, PS4028 ve PS3057) hattı arasında 2012 yılında tam diallel analiz yöntemine göre melezlemeler (20 melez kombinasyonu) yapılmıştır. F1 generasyonu ve ebeveynler 2013 yılında yılında Konya ekolojik şartlarında yetiştirilmiştir. Araştırmada bitki boyu, bitkide dal sayısı, bitkide bakla sayısı, bakla boyu, bitkide tane sayısı, baklada tane sayısı, tek bitki tane verimi, yüz tane ağırlığı ve tane iriliği ilişkin ölçüm, sayım, tartım ve analizler yapılmıştır. İncelenen özellikler için ebeveyn ile F1 generasyonlarında tam diallel analiz yöntemine göre genel ve özel kombinasyon yetenekleri, heterosis ve heterobeltiosis değerleri, geniş ve dar anlamda kalıtım dereceleri tespit edilmiştir. F1 generasyonunda da tek bitki tane verimi için eklemeli olmayan gen etkileri ve dar anlamda kalıtım dereceleri düşük olarak tespit edilmiştir. Yine heterosis ve heterobeltiosis değerleri tek bitki tane verimi için pozitif olmuştur. Sonuç olarak bu araştırmada; bezelye ıslahında kullanılabilecek uygun ebeveyn ve melezler ile bunların bazı tarımsal özellikleri ve kalıtımları belirlenmiştir.
   PubDate: Wed, 28 Dec 2016 00:04:10 +030
    
 • Farklı Zamanlarda Hasat Edilen ve Tarla Silosunda Bekletilen Şeker
         Pancarında Silolama Süresinin Verim ve Kaliteye Etkisi

  • Authors: Doruk Demirel; Fikret Akınerdem
   Abstract: Bu araştırma, Ankara ekolojik koşullarında şeker pancarı kökünde meydana gelen ağırlık ve kalite kayıplarını belirlemek amacıyla, 2013 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Etimesgut Deneme İstasyonunda yürütülmüştür. “Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller Deneme Deseni”ne göre farklı hasat tarihleri ve bekleme süreleri için ayrı ayrı planlanlanan ve 4 tekerrürlü olarak yürütülen araştırmada; Pauletta ve Bison çeşitleri kullanılmıştır. Denemede; kök verimi (kg/da), arıtılmış şeker verimi (kg/da), şeker oranı (%), ağırlık kaybı (%), arıtılmış digestion oranı (%) ve kuru madde oranı (%) incelenmiştir.Denemede en yüksek kök verimine Pauletta’da 5 Ekim, Bison’da 8 Ekim’de, en düşük verime ise her iki çeşitte de 26 Eylül’de ulaşılmıştır. Denemede tarla silolarında bekletilen pancarlarda çeşide göre % 29,91’e kadar ağırlık kaybı tespit edilmiştir.   
   PubDate: Sun, 25 Dec 2016 20:12:46 +030
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.81.71.219
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-