for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  [1 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 1309-0550
   Published by Selcuk University Homepage  [4 journals]
 • Serada Biber Yetiştiriciliğinde Mikoriza Kullanımının Bitki
         Gelişmesi ve Verime Etkileri

  • Authors: Özlem Altuntaş; Kazım Abak, Hayriye Yıldız Daşgan
   Abstract: Ülkemizde seracılık, yıldan yıla gelişen, büyüyen, tarımın işgücü ve girdi yoğunluğu en yüksek sektörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak seralarda bitki artığı bırakmama, yüksek verim, uzun vegetasyon süresi ve yaz aylarında görülen hızlı organik madde kaybı sera topraklarının gübre gereksiniminin yükselmesine neden olmaktadır. Bu yüzden sera sebze yetiştiriciliğinde yoğun gübreleme yapılmaktadır. Ayrıca sera toprağının dezenfeksiyonu sırasında zararlıların yanında yararlı mikroorganizmalar da yok edilmektedir.Doğada, doğal olarak bulunan mikoriza olarak adlandırılan yararlı mikroorganizmalar, bitki kökleri ile simbiyotik formda yaşamlarını sürdürmekte ve toprakta bitki besin elementlerinin bitki tarafından alımını kolaylaştırmaktadırlar. Günümüzde çevre bilinci geliştikçe üretimde doğal kaynakların kullanımı ön plana çıkmaktadır. Mikoriza gibi doğal kaynakların kullanımı ve değerlendirilmesi daha temiz bir çevre için hem de ekonomik nedenlerle önemlidir.Bu çalışmada; serada buharla sterilize edilerek, bünyesinde doğal olarak bulunan mikorizanın yok edildiği toprakta yetiştirilen bibere, 2 farklı mikoriza türü (Glomus caledonium ve Glomus clarum) 3 farklı şekilde uygulanmıştır (tohum ekimi zamanında bir kez, fide dikimi zamanında bir kez ve tohum ekimi zamanı ile fide dikim zamanında iki kez). Uygulamaların biberde bitki gelişimi, verim ve bitkinin beslenme durumu üzerine etkileri araştırılmıştır. Sonuç olarak, serada yetiştiricilikte ortama mikoriza ilavesi bitki gelişmesi ve verimi olumlu yönde etkilemiştir. Verim birer kez uygulamalarda kontrole göre yaklaşık % 16 oranında bir artış sağlarken, iki kez uygulama yaklaşık %29 oranında arttırmıştır. Bitki gelişimi ve beslenme üzerine etkilerinde de benzer sonuçlar elde edilmiştir.
   PubDate: Wed, 13 Jan 2016 23:20:52 +020
    
 • Bazı Yerli Çerezlik Kabak Çeşit Adaylarının Zucchini yellow mosaic
         virus’üne Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

  • Authors: Hikmet Murat Sipahioglu; Önder Türkmen, Mustafa Usta, Abdullah Güller, Musa Seymen, Mustafa Paksoy, Salih Fidan
   Abstract: Kabak (Cucurbita pepo L.), Türkiye’nin tüm coğrafi bölgelerinde yetiştirilen önemli bir üründür. Kabak sarı mozaik virüsü (ZYMV), kabakgiller (Cucurbitaceae) familyasının tüm türlerini etkilemekte ve yıkıcı etkisinden dolayı büyük ekonomik zararlara neden olmaktadır. Kabak türleri ve genotipleri, ZYMV virüsüne dayanıklılık için uzun süredir dünyanın birçok bölgesinde taranmaktadır. Her ne kadar ZYMV virüsü için dayanıklı kaynaklar rapor edilmiş olsa da, virüsün şiddetli ırklarından bazılarına karşı ilk kullanılan kabak çeşitlerinin dayanıksız olmalarından dolayı yürütülen bu çalışmada dayanıklılık gösteren kabak çeşitlerinin veya genotiplerinin sayısının arttırılması hedeflenmiştir. Çalışmada 2005 yılında Kırşehir, Kayseri, Sakarya, Tekirdağ, Nevşehir ve Konya’dan toplanan genotipler kullanılmıştır. 2006 ve 2010 yılları arasında bu genotiplerin kedilenmesi ve seleksiyonu gerçekleştirilmiş ve S5 generasyonları üretilmiştir. Yüksek verimli, albenisi yüksek ve kolay çıtlanan 108 kabak çeşit veya genotipi toplanarak ZYMV’ye dayanaklılık bakımından test edilmiştir. Test edilen kabak adaylarının hiç birisinin ZYMV enfeksiyonuna karşı tolerant, rezistantya da immun olmadığı test edilmiştir. Test edilen ümitvar kabak bitkilerinin tümü, ZYMV Türkiye izolatına karşı şiddetli viral simptomlar sergilemiştir. Tüm testlenen adaylarda hastalık şiddetinin %60 ile %100 arasında değişen aralıklarda farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
   PubDate: Wed, 13 Jan 2016 23:18:59 +020
    
 • Nohutta Farklı Ekim Zamanlarının Tane Verimi Ve Bazı Tarımsal
         Özellikler Üzerine Etkileri

  • Authors: Canan Topalak; Ercan Ceyhan
   Abstract: Araştırma Konya ili Beyşehir ilçesi Bayavşar köyünde 2014 yılında çiftçi tarlasında yürütülmüştür. Denemede materyal olarak Azkan, Seçkin, Çağatay, Sezen Bey, İnci ve Hasan Bey nohut çeşitleri kullanılmıştır. Araştırma, “Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller” deneme deseninde üç tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Denemede altı nohut çeşidi dört farklı ekim zamanında (25 Mart, 05 Nisan, 15 Nisan ve 25 Nisan) ekilmiştir. Ekim zamanı ana parsellere ve çeşitler alt parsellere yerleştirilmiştir. Araştırmada bakla sayısı, tane verimi, 100 tane ağırlığı ve protein verimi özelliklerinde en yüksek değerler elde birinci ekim zamanında elde edilmiş ve ekim zamanının gecikmesiyle bu özelliklerin değerlerinin azaldığı belirlenmiştir. Protein oranı değerleri ise ekimin gecikmesiyle artmış ve en yüksek protein oranı son ekim tarihinde elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre tane verimi bakımından ekim zamanları, çeşitler ve ekim zamanı x çeşit interaksiyonu arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar tespit edilmiştir. Çeşitlerin ortalaması olarak en yüksek tane verimi 217.1 kg/da ile birinci ekim zamanında elde edilmiştir. Ekim zamanlarının ortalaması olarak en yüksek tane verimi 169.3 kg/da ile İnci çeşidinde tespit edilmiştir. Orta Anadolu bölgesinde yetiştirilecek nohut bitkisi için tane verimi bakımından 25 Mart ve öncesi ekimler ile İnci ve Azkan çeşitlerinin uygun olduğu belirlenmiştir.
   PubDate: Sun, 10 Jan 2016 16:44:21 +020
    
 • Yetiştirme Koşullarının Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Kalite
         Özelliklerine Etkisi

  • Authors: Seydi Aydoğan; Süleyman Soylu
   Abstract: OYBu çalışma, Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsünde 2014-2015 yılı yetiştirme döneminde 14 ekmeklik buğday çeşidi ile kuru ve sulu yetiştirme koşullarında tesadüf blokları deneme desenine göre 2 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Ekmeklik buğday çeşitlerinin bazı kalite özellikleri (protein oranı, sertlik, farinograf gelişme süresi, su absorbsiyonu, 10.dakika yumuşama, ekmek ağırlığı ve hacmi) incelenmiştir. Sulu ve kuru koşullarda yetiştirilen çeşitler arasındaki farklar istatistiki olarak değerlendirilmiştir. Protein oranı (p<0.028), FSAB değeri (p<0.046), sertlik (PSI) (p<0.032), FY10 (p<0.001), ZLN sedimantasyon değeri (p<0.001), FGS değeri (p<0.001), EAGR (p<0.001) ve EHCM (p<0.001) arasındaki farklar önemli bulunmuştur. Sulanan koşullarda yetiştirilen çeşitler zeleny sedimantasyon, farinograf gelişme süresi, su absorbsiyonu,  ekmek ağırlığı ve ekmek hacmi  bakımından kuru koşullarda yetiştirilen çeşitlere göre daha yüksek değerler vermiştir. Kuru koşullarda yetiştirilen çeşitlerin protein içeriği sulu koşullarda yetiştirilenlerden daha yüksek olmuştur.
   PubDate: Sun, 10 Jan 2016 15:45:52 +020
    
 • Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Buğday Üretiminde Kontrollü Tarla
         Trafiği Uygulamaları

  • Authors: Ömer Bülent Şener; Tamer Marakoğlu
   Abstract: Ceylanpınar Tarım İşletmesinde yürütülen kuru ziraat buğday üretiminde 3 farklı uygulama kullanılmıştır. Bunlar, Geleneksel Ekim, Doğrudan Ekim ve Doğrudan İzli Ekim uygulamalarıdır. Uygulamalarda kullanılan toprak işlemeli ekim ve işleme yapmadan yapılan ekimlerin ürün verim ve verim parametrelerine etkisi değerlendirilmiştir. En yüksek toplam yakıt tüketimi geleneksel uygulamada (3.00 l/da), en düşük ise doğrudan ekim ve doğrudan izli ekim (0.70 l/da) uygulamasında elde edilmiştir. Verim değerleri sırasıyla geleneksel uygulamada 250 kg/da, doğrudan ekim 276 kg/da ve doğrudan izli ekimde ise 270,8 kg/da bulunmuştur.
   PubDate: Sun, 10 Jan 2016 01:01:41 +020
    
 • Kuru Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Genotiplerinde Tuzluluğun Fide
         Gelişimi Üzerine Etkisi*

  • Authors: Burcu Seymen; Mustafa Önder
   Abstract: Gerek dünyada gerekse ülkemizde yetiştirme alanı ve üretim miktarı bakımından önemli bir yere sahip olan kuru fasulye, toprak tuzluluğundan en fazla etkilenen bitki türlerinden birisidir. Bu araştırmada, saksıda yetiştirilen toplam 28 farklı kuru fasulye genotipinde tuz uygulamasının fide gelişimi üzerine etkileri incelenmiştir. Araştırma sonucunda kuru fasulye fidelerinde gözlenen tuz stresi dikkate alındığında, kontrole göre % değişimlerinde farklılıklar ortaya çıkmış, 6 genotip dayanıklı (2, 7, 14, 16, 21 ve 27), 3 genotip duyarlı (6, 18 ve 28) ve 19 genotip ise orta derece dayanıklı olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda tuza tepkileri belirlenen genotipler dikkate alınarak, yapılacak çalışmalarda ülkemizde geniş bir varyasyon gösteren kuru fasulye genotiplerinin değerlendirilmesine ihtiyaç duyulduğu söylenebilir.   
   PubDate: Sat, 09 Jan 2016 23:51:01 +020
    
 • Şekerpancarının Hassas ve Blok Ekim Uygulamalarının Ekim
         Düzgünlüğü ile Tekleme İşçiliği ve Kalite Özelliklerine
         Etkilerinin Belirlenmesi

  • Authors: Murat Acar; Haydar Hacıseferoğulları
   Abstract: Seyreltmesiz ekim uygulamalarında, yüksek tarla çıkışına gerek duyulmaktadır. Bu durumda, tohum ekim mesafesi artırılabilir, yeterli bitki sıklığı ve dağılımı sağlanabilir. Türkiye’de şeker pancarının seyreltmesiz ekimi 15 cm sıra üzeri mesafede yapılmaktadır. Ancak istenen 20-25 cm’lik sıra üzeri mesafe tarla koşullarında elde edilememektedir. Bu nedenle halen 5 ve 8 cm sıra üzeri mesafelerde ekim yapılmaktadır. Bu da seyreltme işleminin uygulanmasını zorunlu hale getirmektedir.Bu araştırmada, seyreltmeli hassas ekim (6 cm) ile değişen aralıklı ekim (blok ekim) yöntemleri (21+5.3 cm) tarla koşullarında karşılaştırılmıştır. Tarla koşullarında elde edilen ortalama sıra üzeri ekim mesafeleri hassas ekim de 12.10 cm olarak, blok ekimde ise 14.59 cm olarak gerçekleşmiştir. Sırasıyla sıra üzeri dağılımın varyasyon katsayısı %52.16 ve %65.19 olarak, tarla filiz çıkış dereceleri %60.84 ve %67.93 olarak, dekardaki bitki sayıları ise 20 684 adet ve 10 524 adet olarak elde edilmiştir. Blok ekimde uygulanan seyreltme işleminde saatte yaklaşık %26 oranında daha fazla alan seyreltildiği ve şeker pancarının kalite kriterleri arasında ise α-Amino N dışında önemli farklılıklar meydana gelmediği saptanmıştır.Araştırma sonucunda, şeker pancarı üretiminde tarla çıkışlarının %50’nin üzerinde gerçekleştiği bölgelerde, blok ekim yönteminin uygulanabileceği belirlenmiştir.
   PubDate: Sat, 09 Jan 2016 23:33:15 +020
    
 • Organik Patlıcan ve Biber Yetiştiriciliğinde Alternatif Yabancı Ot
         Kontrol Yöntemlerinin Etkinliğinin Belirlenmesi

  • Authors: Sevinç Şener; Feyzullah Nezihi Uygur
   Abstract: Bu çalışma, 2005-2006 yıllarında Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Alanı’nda yürütülmüş olup, organik tarım yöntemleriyle yetiştirilen patlıcan ve biberde kullanılabilecek alternatif yabancı ot kontrol yöntemlerinin etkinliği araştırılmıştır. Araştırmada alternatif yabancı ot kontrol yöntemleri olarak; siyah plastik malç, saman malç, el çapası, örtücü bitki ve kontrol uygulamaları yer almış, bu uygulamaların bitki büyüme ve gelişmesine, verime ve bitki besin elementi alımına olan etkileri belirlenmiştir. Deneme 4 blok ve 5 karakter olacak şekilde tesadüf blokları deneme desenine göre kurulmuştur. Yürütülen çalışmalar sonucunda en etkili uygulamanın siyah plastik malç olduğu belirlenmiştir. Bu materyalin uygulandığı alanlarda bitki büyüme ve gelişme kriterlerinin ve verimin diğer uygulamalara göre daha yüksek sonuçlar verdiği belirlenmiştir. En yüksek bitki boyu (patlıcan; 70.93 cm, biber; 50.15 cm), gövde çapı (patlıcan; 16.62 mm, biber;12.74 mm) ve yaprak sayısı (patlıcan; 28.44 adet, biber; 54.93 adet) bu uygulamadan elde edilmiştir. Aynı şekilde en yüksek verim değerleri siyah plastik malç uygulamasından (patlıcan; 3744 kg da-1, biber; 2731 kg da-1)  elde edilmiştir. Alternatif yabancı ot kontrol yöntemlerinin bitkilerin besin elementi alımına önemli bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir.
   PubDate: Sat, 09 Jan 2016 21:22:28 +020
    
 • Artan Dozlarda TKİ-Hümas ve Fosfor Uygulamaların Kuru Fasulye
         (Phaseolus vulgaris L.) Bitkisinin Gelişimine Etkileri

  • Authors: Khalfan Awadhi Mtua; Fatma Gökmen Yılmaz, Sait Gezgin
   Abstract:  Bu çalışma, artan seviyelerde TKİ-Hümas (Sıvı, % 12 Hümik+Fulvik asit, %5 Organik madde, pH=11) ve fosfor (DAP: % 18 N, % 46 P2O5) uygulamalarının Göynük-98 fasulye bitkisinin verim ve kalite unsurları üzerine etkileri belirlemek amacıyla tarla şartlarında yürütülmüştür. Tesadüf bloklarında 2 faktörlü faktöriyel deneme desenine göre üç tekerrürlü yürütülen denemede TKİ-Hümas 0 (kontrol), 4, 8, 12 L da-1 ve Fosfor 0, 5, 7.5 ve 10 kg da-1 P2O5 kullanılmıştır. Denemede TKİ-Hümas fosfor kaynağı olarak kullanılan DAP ekim öncesinde toprağa uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre fasulye bitkisinin verimi, protein içeriği ve yaprak fosfor kapsamında kontrole göre artışlar meydana gelmiştir. Ayrıca fasulye bitkisinin verim ile bitki yaprağının fosfor kapsamı üzerine hem TKİ-Hümas hemde fosfor uygulamalarının etkisi istatistiki bakımdan önemli bulunmuştur. Fosfor uygulamasının ortalaması olarak TKİ-Hümas uygulaması, fasulye bitkisinin tane veriminde kontrole (87.1 kg da-1) göre % 15 ile % 50 arasında değişen oranlarda artışa neden olduğu belirlenmiştir. TKİ-Hümas uygulamasının ortalaması olarak fosfor uygulamasında ise fasulye bitkisinin tane veriminde kontrole (95.0 kg da-1) göre % 10 ile % 19 arasında değişen oranlarda artışa neden olmuştur. Sonuçta, bitkilerin beslenmesi, ekonomik olması ve verimin artırılması bakımından 12 L da-1 TKİ-Hümas ve 5 kg da-1 P2O5 kombinasyonu önerilebilir.
   PubDate: Sat, 09 Jan 2016 18:35:16 +020
    
 • Tarım Ürünlerinin Gümrük Birliği Kapsamına Alınması Durumunda
         Yaş Meyve Ve Sebze Sektörü Üzerinde Yaratacağı Etkiler: Bir Genel
         Denge Analizi

  • Authors: Osman Orkan Özer; Altuğ Özden
   Abstract: AB ve Türkiye arasında Yaş Meyve ve Sebze dış ticareti önemli bir yere sahiptir. Türkiye’nin 2012 yılında gerçekleştirdiği Yaş Meyve ve Sebze ihracatının yaklaşık olarak %50.18’lik kısmını AB-27 ülkeleriyle gerçekleştirmiştir. Bu çalışma, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük Birliği (GB) Anlaşmasının tarım ürünlerini de kapsaması durumunda Yaş meyve ve sebze sektörü üzerine yaratacağı etkileri GTAP (Global Trade Analysis Project) modeli yardımıyla belirlenmesini amaçlanmıştır.  Analiz aşamasında GTAP veri tabanında yer alan 9 ülke-bölge ile 11 sektör çalışma kapsamına alınmıştır. Analiz sonuçlarına göre, Türkiye’nin Yaş Meyve ve Sebze dış ticaretinde (596.695 milyon dolar) bir artış beklenmektedir. Buna bağlı olarak da Yaş Meyve ve Sebze üretimde %6.35’lik bir artışın gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Türkiye’nin GB’ne tam entegrasyonunun gerçekleşmesi durumunda 442.31 milyon dolarlık bir refah artışı sağlayacağı tahmin edilmiştir. AB ülkelerinde ise entegrasyonun toplamda 124.38 milyon dolarlık bir refah artışına neden olacağı hesaplanmıştır.
   PubDate: Sat, 09 Jan 2016 18:29:08 +020
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.147.211.117
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2016