for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Journals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Journal Cover   Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  [2 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 1309-0550
   Published by Selcuk University Homepage  [2 journals]
 • İN VİVO ŞARTLARDA Fe ve Mn UYGULAMALARININ LÜPEN
         (Lupinus albus L.) BİTKİSİNİN FİDE
         GELİŞİMİNE ETKİLERİNİN
         ARAŞTIRILMASI

  • Abstract: Bu çalışmada, in vivo şartlarda Fe ve Mn uygulamalarının Lüpen (Lupinus albus L.) bitkisinin gelişimine etkisi araştırılmıştır. Denemede kullanılan lüpen tohumları %28.7 kireç oranı ve  8,07 pH’ya sahip olan Konya toprağı içeren saksılara ekilmiştir. Tüm denemeler tesadüf parselleri deneme desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur.      Bitkilerin çıkış durumları (%), gövde ve kök uzunlukları (cm), gövde ve kök yaş ve kuru ağırlıkları (g) ve bitki Fe ve Mn içerikleri (mg/kg) hem kloroz başlangıcında hem de çiçeklenme döneminde belirlenerek, elde edilen değerlerin ortalamaları istatistiki olarak incelenmiştir.      Araştırmanın bitki çıkış durumları kısmında; Fe, Mn ve FexMn interaksiyonu uygulamalarının çıkışa etkisinin istatistiki olarak önemsiz olduğu tespit edilmiştir                Sonuç olarak, materyal olarak kullanılan Lüpen bitkisinin Fe ve Mn elementlerine gösterdiği tepkiler incelenmiş ve uygun yetiştirme koşulları sağlandığında bitkinin yetiştirilebileceği gözlenmiştir. Bu çalışmada Lüpen bitkisi, ekimden hasada kadar incelenmiş ve Fe uygulanan her dozda bakla alınmıştır.
   PubDate: Mon, 28 Sep 2015 00:23:00 +030
    
 • Şekerpancarında kısıntılı sulama ile
         kısıntılı azot uygulamalarının şeker
         verimine ve azot kullanma performansına etkisi

  • Abstract:  Bu makale, 111O286 nolu TÜBİTAK projesinin 2013 yılına ait tarla denemelerinin bir bölümünden hazırlanan yüksek Lisans tezinden derlenmiştir. Söz konusu projenin tarla denemeleri Konya-Çumra İlçesi Tarım Meslek Lisesi üretim ve uygulama alanında 2012-13 yıllarında yürütülmüş ve araştırmada Stine çeşidi şekerpancarı kullanılmıştır. Çalışmada, damla yöntemi kısıntılı sulama koşulları altında kısıntılı azot uygulamalarının şekerpancarının azot kullanımı ve şeker verimi üzerine etkileri değerlendirilmiştir. Bu kapsamda; şekerpancarı sulama suyu ve azot ihtiyacının eksiksiz karşılandığı tam sulama (TS) ve tam azot konuları (TA)  ile TS ve TA’nın %75 ve %50’sinden oluşturulan iki geleneksel kısıntılı sulama (KS75 ve KS50)  ve kısıntılı azot konularının  (KA75 ve KA50) uygulamasına ilişkin sonuçlar analiz edilmiştir. Bitki kök bölgesi toprağının kullanılabilir su kapasitesinin %35-40’ı tüketilince konulu sulamalar başlatılmış ve ardıl sulamalar da aynı prensibe göre uygulanmıştır. Konulara öngörülen azot seviyelerinin dörtte biri tabana, geri kalanı ise 4 eşit parçaya bölünerek, fertigasyon yöntemiyle ilk dört sulamada uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, sulama seviyeleri şeker verimi üzerinde önemli şekilde etkili iken (P<0.01), azot seviyelerinin bir etkisi belirlenmemiştir. Azot seviyeleri bitkinin gübre azotu kullanma randımanı üzerinde önemli seviyede (P<0.05) etkili bulunmuştur. Yine sulama konuları bitki kök (P<0.01) ve yapraklarındaki (P<0.05) azot oranlarını önemli şekilde etkilemişken, azot seviyelerinin etkisi olmamıştır. 
   PubDate: Sun, 27 Sep 2015 20:36:57 +030
    
 • Yem Karpuzunun (Citrullus lanatus var. citroides) Farklı
         Büyüklükteki Meyvelerindeki Yem Değerindeki
         Değişimin Belirlenmesi

  • Abstract: Yemlik karpuzun (Citrullus lanatus var. citroides) özelliklerinden biriside uzun süre bozulmadan depolanabilmesidir. Bitkilerde kalite ile gelişme durumu arasında ilişki vardır. Araştırmada, ortalama meyve ağırlığı 3748.01 g, meyvedeki çekirdek ağırlığı 154.46 g, NDF % 44.50, NFC %28.30, ADF % 35.95 olarak bulunmuştur. Farklı büyüklükte gelişen yemlik karpuz meyvelerinin yem değerlerinde farklılıklar ve yem değerine meyve çekirdeğinin etkisinin olumlu olduğu bulunmuştur.
   PubDate: Sun, 27 Sep 2015 20:32:58 +030
    
 • Konya – Sarayönü İlçesi Gözlü Sulama
         Kooperatifinde Su Yönetimi

  • Authors: Havva Nur Demir; Ramazan Topak
   Abstract: Bu çalışma, Konya- Sarayönü ilçesi Gözlü Yer altı Suyu (YAS) Sulama Kooperatifinde, mevcut sulama işletmeciliğinin bilimsel yönden değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu kapsamda; kooperatif yönetimi ve su kullanıcılar ile arazide yüz yüze görüşülerek anket usulü ile verilerler toplanmıştır.  Elde edilen belge ve bilgiler kullanılarak, kooperatif sulama alanının mevcut bitki deseni, bitki sulama suyu ihtiyacı, sulama planları, sulamada kullanılan su miktarı, çiftçilerin sulama sistemlerini planlama ve işletme bilgileri gibi akılcı ve bilinçli sulama ve su kullanımının temel göstergeleri hakkında mevcut durumun değerlendirmesi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, YAS sulama kooperatifi alanında Sulama Oranı düşük olup, %40 seviyesindedir. Son 5 yıllık işletme bilgileri, kooperatif işletmesinde, sulama planlarının tasarruf odaklı hazırlandığını göstermektedir. Ayrıca kooperatiften yararlanan çiftçilerinde aşırı sulama eğiliminde olmadıkları belirlenmiştir
   PubDate: Sun, 27 Sep 2015 16:55:37 +030
    
 • Akkaraman Kuzuların Besi Performansı Kesim ve Karkas
         Özellikleri

  • Abstract: Bu araştırma, Akkaraman kuzuların kapalı ağıl şartlarında besi performansları, kesim ve karkas özelliklerinin ortaya konması amacıyla yapılmıştır. Araştırmada Akkaraman ırkına ait toplam 14 baş kuzu kullanılmıştır. Kuzular ortalama 20 kg canlı ağırlıkta (yaklaşık 2.5 aylık yaşta) besiye alınmış ve kuzulara besi süresince (88 gün) ad libitum kesif yeme ek olarak günde 150 g kuru yonca otu verilmiştir. Akkaraman kuzuların günlük canlı ağırlık artışı, toplam yem tüketimi ve yem değerlendirme katsayısı sırasıyla 291 g, 261.91 kg ve 5.13 olarak bulunmuştur.Kesim ağırlığı, soğuk karkas ağırlığı, soğuk karkas randımanı ve soğutma kaybı sırasıyla 46.07 kg, 23.69 kg, % 51.40 ve % 1.5 olarak bulunmuştur. Pirzola bölgesinde yapılan analizlerde kas, kemik, kabuk yağı, kaslar arası yağ ve atılan (değersiz parçalar) oranları sırasıyla % 43.42, 26.91, 17.47, 8.02 ve 4.12 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte kuzuların diğer kesim ve karkas özellikleri, göz kası bölgesinin pH, sertlik ve renk değerleri ve de deri altı yağının (dış ve iç yüzeyleri) renk değerleri belirlenmiştir.
   PubDate: Sun, 27 Sep 2015 16:54:49 +030
    
 • Konya Koşullarında Silajlık Sorgum Çeşitlerinde
         Farklı Ekim Sıklıklarının Bazı Verim ve
         Verim Özelliklerine Etkisi

  • Abstract: Bu araştırma bazı silajlık sorgum çeşitleri üzerine ekim sıklığının etkisini belirlemek amacı ile 2005 ve 2006 yıllarında Konya’da yapılmıştır. Deneme tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme desenine göre üç tekrarlı olarak kurulmuştur. Ana parsellere sıra arası mesafeler (20, 25, 30, 35, 40, 45 cm), alt parsellere ise çeşitler (Bovital, Rona, Jumbo ve Bianca) yerleştirilmiştir. Silajlık sorgum çeşitlerinin farklı sıra aralıklarında denenmesinin iki yıllık ortalama sonuçlarına göre bitki boyu 83.2 – 155.5 cm, sap çapı 5.97 – 9.95 mm, yaprak sayısı 6.28 – 7.87 adet bitki1, bitki ağırlığı 32.99 – 68.82 g bitki1, yaprak ağırlığı 8.48 – 17.38 g bitki1, sap ağırlığı 22.90 – 55.43 g bitki1, yaprak oranı % 19.35 – 38.08, sap oranı % 61.92 – 80.65, yeşil ot verimi 5356.5 – 13446. 4 kg da1, kuru madde oranı % 23.72 – 33.48 ve kuru madde verimi 1433.7 – 3422.3 kg/da arasında değişmiştir.
   PubDate: Sun, 27 Sep 2015 15:43:59 +030
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2015