for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา : Journal of Behavioral Science for Development
   Journal TOC RSS feeds Export to Zotero [4 followers]  Follow    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
     ISSN (Print) 2228-9453
     Published by Behavioral Science Research Institute Homepage  [1 journal]
 • A Study of Factors Affecting Emotional Quotient: Meta – Analysis
         with Hierarchical Linear Model

  • Authors: ถิราภา สีหะมงคล, สุวิมล กฤชคฤหาสน์, อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์
   Abstract: การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์: การวิเคราะห์อภิมานด้วยโมเดลเชิงเส้นระดับลดหลั่น   This research was synthesized report that related various factors affected emotion quotient via Meta - Analysis  using  Hierarchical  Linear  Model. The purposes were 1) to study the variation of correlation coefficient both within group and between groups. 2) to describe the variation of correlation coefficient by characteristics of research. The population for this research were research reports related with the factors affected emotion quotient, completed for time ranging from A.D. 2000-2010. In addition, 40 reports. The research results were: 1) the variation of correlation coefficient of factors affecting emotion quotient within group equal 0.207 and the variation between groups equal 0.793 and had found that the variation of correlation coefficient factors affecting emotion quotient decreased. 2) characteristics of research had positive affecting on correlation coefficient of factors affecting emotion quotient with statistical significance at the level of .01 such as number of sample size. For thesis for master degree had positive affecting on correlation coefficient of factors affecting emotion quotient with statistical significance at the level of .05 and number of question that measured the dependent variable had negative affecting on correlation coefficient of factors affecting emotion quotient with statistical significance at the level of .05. When considered family factors which had correlation coefficient of factors affecting emotion quotient as dependent variable found that characteristics of research had positive affecting on correlation coefficient of factors affecting emotion quotient with statistical significance  at the level of .01 such as sample size from school and number of sample size while number of question for measured the dependent variable had negative affecting on correlation coefficient of factors affecting emotion quotient with statistical significance at the level of .05.  Characteristics of research were used to describe the variation of correlation coefficient of factors affecting emotion quotient together and obtain 27.40%.   Keywords: Factors affecting emotion quotient, Meta-Analysis, Hierarchical linear model.  บทคัดย่อ การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์ โดยการวิเคราะห์อภิมาน ด้วยโมเดลเชิงเส้นระดับลดหลั่น มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความแปรปรวนของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภายในเล่มวิจัยและระหว่างเล่มวิจัย 2) เพื่ออธิบายความแปรปรวนของค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ด้วยตัวแปรคุณลักษณะงานวิจัย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ รายงานการวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์  ซึ่งทำเสร็จในช่วงปี พ.ศ.2543 – 2553 จำนวน 40 เรื่...
   PubDate: 2014-01-31
   Issue No: Vol. 6 (2014)
    
 • Family and Educational Institution Situations and Psychological
         Characteristic Related to Ethical Behaviors of Undergraduate Students

  • Authors: กมลวรรณ คารมปราชญ์ คล้ายแก้ว
   Abstract: ปัจจัยทางด้านสถานการณ์ในครอบครัว สถาบันการศึกษา และจิตลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี   This research aims to develop the casual structural model of ethical behaviors of Srinakharinwirot University’s undergraduate students. The samples of this research are 617 junior students from 3 different fields of study (Health Science, Science and Technology and Sociology) enrolling in the university’s 2012’s second semester. The data is collected using 10 different instruments; each has the range of internal consistency reliability coefficient from .782 to .897 The researcher employs Casual structural Models with Latent Variable from LISREL application for the data analysis process. The resultant analyzed data reveals that the model of ethical behaviors of Srinakharinwirot University’s undergraduate students were consistent with the empirical data. It is also found that socialization from family, social support from teacher and ethical rationale, future orientation and self-control, and achievement motivation, can be used, collectively, to explain the students’ attitudes towards responsible behaviors (the obtained result is 63 percent). The data also shows that socialization from family, social support from teacher and ethical rational, future orientation, self-control, and achievement motivation and attitudes towards responsible behaviors can be used to forecast 79 percent of students’ ethical behaviors.   Keywords: Socialization from Family, Social Support from Teacher, Psychology Characteristics, Ethical Behaviors   บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแบบจำลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมจริยธรรมในการเรียนของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือ นิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ที่เรียนใน 3 สาขาวิชาประกอบด้วย วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์ จำนวน 617 คน ที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Random Sampling) เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นระหว่าง .782 - .897  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม LISREL ผลการวิจัยพบว่า แบบจำลองพฤติกรรมจริยธรรมในก&...
   PubDate: 2014-01-31
   Issue No: Vol. 6 (2014)
    
 • The Synthetic Model of Activities to Strengthen the Public Mind the
         Students' Performance

  • Authors: บุญเลี้ยง ทุมทอง
   Abstract: การสังเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างจิตสาธารณะ ของนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ   This project aims to synthesize model of activities in enhancing the students' public mind performance. And to study the effects of model activities in strengthening the public mind the students' performance. The sample were 30 teachers and 266 students from the simple randomly sampling. The equipment used test  observation and interview. The statistics used in data analysis were percentage, mean, standard deviation, protocol analysis and t-test. The results were as follows.        1) The synthesis model activities in strengthening the public mind with the performance of students in basic education. In summary, a total of 6 stages.           2) Effects model of activities in strengthening the public mind with the performance of students : 2.1) The observed features of students in high schools and t-test(t-Paired. Samples) found that the average behavior of the public mind after the event than before the event statistically significant at .01(p < .001**). 2.2) Assessment of the difference between the average feature event after learning of all students in the school often. The statistical t-test(t-Paired. Samples) found that The average behavior of the public mind after the event than before the event statistically significant at .01(p < .001**). and 2.3) average achievement of students in the school has the lowest average 69.21 percent, 69.31 and 78.21 had the highest average. Percent, 89.05, 86.63 and 82.59 by every student to pass the specified criteria. Keywords: Public mind, Synthesize model, Features of students.   บทคัดย่อ โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมในการเสริมสร้างจิตสาธารณะของนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างคือ ครูผู้สอนจำนวน 30 คนและนักเรียนรวมจำนวน 266 คน โดยการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้คือ แบบทดสอบ แบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่   ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์โปรโตคอล และการทดสอบที ผลการวิจัยเป็นดังนี้ 1. ผลการสังเคราะห์รูปแบบการจัดกิจกรรมในการเ...
   PubDate: 2014-01-31
   Issue No: Vol. 6 (2014)
    
 • The Development of Assessment of Conceptual Knowledge in Physics by Using
         a Concept Map : Application of Generalizability Theory

  • Authors: อกนิษฐ์ บุญสอาด, สุวิมล กฤชคฤหาสน์, อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์
   Abstract: การพัฒนาแบบประเมินความคิดรวบยอด วิชาฟิสิกส์โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัด     The purposes of this research were to1) develop  and examine conceptual knowledge assessment  by using  concept mapping to teach Work and Energy of Matthayomsuksa 4 students in secondary school 2) compare the generalizability coefficient of  conceptual knowledge assessment  by using the construct-a-map with created linking phrases and construct-a-map with selected linking phrases  in condition  with a different order of construction ; and on  different occasions by generalizability theory. The samples of this study were 68 Matthayomsuksa                      4  students of academic year 2012  in  1 extra-large secondary school   in  the Secondary Educational Service Area Office 16. The findings were summarized as follows : 1) The reliability of  conceptual knowledge assessment  by using construct- a- map with created linking phrases and   the construct-a-map with selected linking phrases  were 0.67–0.70 and 0.66 -0.84  respectively. 2)  For assessment of   the conceptual knowledge   by using the construct-a-map with created linking phrases  followed by  using  construct- a- map with selected linking phrases. There was a  value for the generalizability coefficient higher  than the conceptual knowledge assessment  by using construct- a- map with selected linking phrases  followed by using  the construct-a- map with created linking  phrases. The coefficient was significantly different at level 0.05.When the conceptual knowledge assessment was evaluated  by using  the construct-a-map with only created linking phrases. There was a value for the generalizability coefficient at    a significantly different  level  of 0.05 when tested on two different occasions.   Keywords: Physics , Concept map , Generalizability Theory , Occasions   บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินความคิดรวบยอด โดยใช้แผนผังมโนทัศน์ วิชาฟิสิกส์ เรื่องงานและพลังงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธิ์การสรุปอ้างอิงของแบบประเมินความคิดรวบยอดโดยใช้แผนผังมโนทัศน์แบบการสร้างผังคำและคำเชื่อม และแบบการเลือกคำเชื่อมที่มีลำดับของการสร้างแผนผังมโนทัศน์ และจำนวนครั้งในการวัดที่ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท$...
   PubDate: 2014-01-31
   Issue No: Vol. 6 (2014)
    
 • Antecidents and Consequences of Sciencetific Curious Behavior of Junior
         Secondary Students

  • Authors: วัชราภรณ์ อมรศักดิ์, จรัล อุ่นฐิติวัฒน์
   Abstract: ปัจจัยเชิงเหตุและผลของพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น   This study aims at investigating psychological and situational factor influencing learning behavior in science subject  of junior secondary school(consisted of 2 behaviors : Mindful of science Learning behavior and seeking knowledge of Science behavior) . There are Three objectives in this study. First to examine the influence of situation factors. Secondly, to study the influence of Psychological factors. Finally, to find important predictors of learning behavior in science subject. Sample of this study  is the 400 students in schools under Bangkok Education Service Area Office 2. Based on the Interactionism Model as a conceptual framework. Three-Way Analysis of Variance, Hierarchical Multiple Regression were used to analyze the data. Research findings were as follows. 1) The student who have high sciencetific mind ,high commitment to education in field of science ,high self-efficiency and loved-reasoned oriented child rearing practice ,will have high mindful of science learning behavior 2) The student who have high commitment to education in science and high democratic class, will have high seeking knowledge of science behavior 3) The independent variables in the study 3 groups is social situational factors (loved-reasoned oriented child rearing practice, Democratic class and time for science studying), psychological traits(self efficiency, ego identity and sciencetific mind), and psychological states( attitude towards science and commitment to education in field of science) could predict  3.1) Mindful of science learning behavior  32.3  percent. The important predictor is loved-reasoned oriented child rearing practice, sciencetific mind and commitment to education in field of science  3.2) Seeking knowledge of science behavior 19.2 percent. The important predictor is democratic class, time for science studying, attitudes toward science and  commitment to education in field of science  4)  Seeking knowledge of science behavior can predict  science achievement with 9.5 percent in total sample  and with the highest percentage of 11.3 percent in  high economic status.   Keywords: Sciencetific Curious behavior, Mindful of Science Learning behavior   บทคัดย่อ จุดมุ่งหมายของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาปัจจัยเชิงเหตุด้านจิตสังคมและปัจจัยเชิงผลด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ (ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรมย่อย 2 พฤติกรรม ได้แก่ พฤติกรรมตั้งใจเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  และพฤติกรรมแสวงหาความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต2 กรุงเทพมหานคร  โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้Ũ...
   PubDate: 2014-01-31
   Issue No: Vol. 6 (2014)
    
 • A Study of Persuasive Communication Efficiency in Bicycling Promotion to
         High School Students in Nan City

  • Authors: พลเดช เชาวรัตน์
   Abstract: การศึกษาประสิทธิภาพของการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจในการส่งเสริมการใช้จักรยานที่มีต่อนักเรียนมัธยมในเมืองน่าน บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการสื่อสารแบบต่างๆ ที่ปรากฏในเขตเทศบาลเมืองน่าน เพื่อประเมินรูปแบบการสื่อสารแบบต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลในการเลือกใช้จักรยานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา และเพื่อเสนอแนวทางในการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อส่งเสริมการใช้จักรยาน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษาและโรงเรียนสตรีศรีน่าน จำนวน 398 คน ซึ่งได้มาโดยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้สูตร Yamane (1967) และการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selected Sampling) เครื่องมือการวิจัย ประกอบด้วย การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การสืบค้นเอกสาร และแบบสอบถาม ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ตัวแปรต้น คือ รูปแบบการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ และตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพของสื่อในการโน้มน้าวใจด้านการรับรู้ ด้านการยอมรับ และด้านการยอมรับปฏิบัติ ระยะเวลาวิจัย 5 เดือน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเ&...
   PubDate: 2014-01-31
   Issue No: Vol. 6 (2014)
    
 • Family Communication Patterns Affecting Sexual Risk Behaviors amongst
         Undergraduate Female Students in Bangkok Metropolitan

  • Authors: นภัสชญา โพประยูร, พัชราภรณ์ เกษะประกร, มัลลิกา ผลอนันต์
   Abstract: รูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวที่มีต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของนักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร     This research aims to examine the demographic characteristics and family background of female students in Bangkok Metropolitan and their family communication patterns (RFCP), to explore the differences in family communication pattern and its implications on their sexual risk behaviors (SRB), and to explore the relationship between their induced sexual risk behaviors and their unsafe sexual behaviors amongst female students in Bangkok Metropolitan. Four hundred questionnaires were being responded by female students who are currently studying in universities at Bangkok Metropolitan and were tabulated statistically with programs, by analyzing the means, standard deviation, Chi-Square, Multivariate Analysis of Variance (MANOVA), and Pearson Correlation.  The results are as follows: 1) Demographic characteristics and family background of female students in Bangkok Metropolitan-including geographic origin, personal income, education of mother, occupation of father, occupation of mother, and family income-are significantly correlated with their family communication patterns. 2) Female students Bangkok Metropolitan socialized in the laissez-faire family will have significant induced sexual risk behaviors and unsafe sexual behaviors than those students socialized in protective family, pluralistic family, and consensual family. 3) Female students’ induced sexual risk behaviors are significantly correlated with their unsafe sexual behaviors.   Keywords: family communication patterns, sexual risk behaviors,  sexual relations, Undergraduate Female Students 
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรและภูมิหลังของครอบครัว กับรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัวของนักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างรูปแบบการสื่อสารภายในครอบครัว กับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมที่ชักนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ กับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยของนักศึกษาหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษา...
   PubDate: 2014-01-31
   Issue No: Vol. 6 (2014)
    
 • Karen Namtok at Music Khlonglanpattana Sub-district Khlonglan District
         Kamphaengphet Province

  • Authors: ชินพัฒน์ ไทพาณิชย์, กาญจนา อินทรสุนานนท์, กาญจนา อินทรสุนานนท์
   Abstract: ดนตรีกะเหรี่ยงน้ำตก ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร   This research aims to study the culture and the music of Karen Nam Tok in Khlonglan pattana sub-district, Khlonglan district, Kamphaengphet province. The research uses                          the ethnomusicology methodology as a way to study. All information is compiled from community, interviewing and analyzing information in fieldwork during May 2012 until April 2013.            The results of this study show that culture and music of Karen Nam Tok are parts of their lives which cannot be separable. From birth to death, their unique rituals can be observed. They believe in supernatural power and house spirits. They also believe that everyone has their own morale which watch over and make their lives happy. So, they have the ritual inviting the protecting spirit to return to the body. Karen Nam Tok has a form of language different from other races. They have the wisdom to use a variety of natural materials in daily life. For example, the roof with Tan leaves, fill water in bamboo tube or build house’s floor and wall with bamboo. Furthermore, they use Pyasatbrrn to make Ter-Nah instrument, weave to make equipment for traditional games with a simple devices.        In a research area, a unique instrument of Karen Nam Tok is Ter-Nah. Ter-Nah is an instrument played since ancient times. It is played for entertaining or making music for couples singing in wedding ceremonies.  Another form of Karen Nam Tok music consists of tom-tom (Poh-Der), cymbals (Jwaa) and gong (Moh). All of them are played for entertaining, gathering people and leading traditional parade ceremony. For the lyrics, they call Tar-Dor-Tor, consisting of many songs (Tar) which have different lyrics. Each song will be sung in proper time. Thus, the culture and the music of Karen Nam Tok in Khlonglanpattana sub-district, Khlonglan district, Kamphaengphet province are descendent heritages indicating      a strength in culture and pride in ethnic of Karen Nam Tok.   Keywords: Karen Namtokat, Music of Karen Namtokat, Culture of Karen Namtokat บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาวัฒนธรรมและดนตรีที่เกี่ยวข้องกับชาวกะเหรี่ยงน้ำตก ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน  จังหวัดกำแพงเพชร โดยใช้วิธีการศึกษาทางมานุษยดุริยางควิทยาเป็นแนวทางการศึกษา เก็บข้อมูลทั้งหมดจากการชุมชน สัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการลงภาคสนามตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2555 จนถึงเดือนเมษายน 2556 ผลการศึกษาพบว่า วัฒนธรรมและดนตรีของชาวกะเหรี่ยงน้ำตก เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและสังคมชาวกะเหรี่ยงอย่างเหนียวแน่นจนแยกกันไม่ออกตั้งแต่เกิดจนตายเห็นได&...
   PubDate: 2014-01-31
   Issue No: Vol. 6 (2014)
    
 • A Development of Preventive Program Increase Protective Outcomes and a
         study of Preventive Effects on Smoking Intention among Secondary School
         Students

  • Authors: สิทธิพงศ์ วัฒนานนท์สกุล
   Abstract: การพัฒนาโปรแกรมเพื่อเพิ่มผลลัพธ์เชิงป้องกันและการศึกษาผลของโปรแกรมที่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   The purposes of this research aimed to develop the preventive program for increasing the protective outcomes and to study the effects of the preventive program on the smoking intention of secondary school students. The developed prevention program is based on previous model of youth smoking intention combining four concepts: rationale, development, social norms, and social reinforcement. The developed preventive program consisted of 8 activities for skill learning which were divided into three sections: the strengthening of knowledge about tobacco and substance, enhancing social skills, and enhancing intrapersonal skills. The program including content area documents, media, learning activities, and games was organized once a week for 10 weeks, each of which took approximately 50 minutes. The protective variables included goal directed future orientation, negative attitude toward smoking, negative prototype, and peer resistance efficacy were tested as indicators of students’ protective factors. A pretest posttest control group design was applied to this study and the preventive program was tested with 258 secondary school students divided into an experimental group and control group. Data were collected by questionnaire and measurement variables with reliabilities range between 0.85 to 0.95 Structural equation modeling was used to evaluate the predictive power of the variables pathway. The goodness of fit statistical analyses indicated that the causal model of smoking intention was best fit to the empirical data. Findings indicated that preventive program was associated with smoking intention indirectly through protective factor, and protective factor was partially mediated the relation between preventive program and smoking intention. Structural equation modeling also revealed a model form consistent with previous research generated by the Youth Protective Factor Model. All independent variables in the tested model explained 61 percent of the smoking intention of secondary school students. The application of this prevention program appropriateness for the school context and a study in long-term effectiveness of school-based smoking prevention programs are needed.   Keywords: Smoking Intention, Preventive Program, Adolescence  บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโปรแกรมเชิงป้องกันในการเพิ่มผลลัพธ์เชิงป้องกันและศึกษาผลของโปรแกรมเชิงป้องกันที่ส่งผลต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โปรแกรมเชิงป้องกันที่พัฒนาประยุกต์แนวคิดกลุ่มหลักการและเหตุผล กลุ่มการรับรู้ทางสังคม กลุ่มพัฒนาการทางสังคม และกลุ่มการเสริมแรงทางสังคม โปรแกรมเชิงป้องกันประกอบด้วยการเรียนรู้ทักษะ 8 ครั้ง ...
   PubDate: 2014-01-31
   Issue No: Vol. 6 (2014)
    
 • Effects of Support Group Participation in Promoting Self-efficacy and
         Quality of Life of Rural Elders with Hyperlipidemia

  • Authors: อริสรา สุขวัจนี
   Abstract: ผลของการมีส่วนร่วมในกลุ่มมิตรสัมพันธ์ต่อการส่งเสริมความสามารถดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูง   The purposes of this study were to investigate effects of support group participation on enhancing self-efficacy, quality of life, and blood cholesterol and triglyceride levels, as well as to explore perceptions about experiences of group participation among rural elders with hyperlipidemia.  Participatory action research with an integration of both quantitative and qualitative approaches was designed for the study.  Critical social theory was used as a guiding framework to emancipate the rural elders with hyperlipidemia from disadvantaged conditions for a better life. Twenty participants were purposively recruited from rural elders with hyperlipidemia living at a rural village to participate in the support group meetings offered twice a month for six months.  Quantitative data assessing the participant’s self-efficacy, quality of life, and blood cholesterol and triglyceride levels were analyzed by paired-samples t test.  Qualitative data from focus group discussion and observation were analyzed by content analysis.  The results revealed that after 6-month of group participation, participants reported significantly increased self-efficacy and quality of life while their blood cholesterol and triglyceride levels significantly decreased (p < .01).  In addition, they perceived benefits of group participation in enhancing their self-efficacy and quality of life.  Culturally-sensitive knowledge and a sense of empowerment that individuals received from the group increased their self-control and power for better managing the disease.  A sense of self-efficacy fostered them to conform to others for improved self-efficacy.  The recommendation is that the support group as a form of mutual aid that could offer great benefits to rural elders with hyperlipidemia should be implemented in community care setting.   Keywords: elder, hyperlipidemia, quality of life, self-efficacy, support group   บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการมีส่วนร่วมในกลุ่มมิตรสัมพันธ์ต่อการส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเอง  คุณภาพชีวิตและระดับคลอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์  ตลอดจนการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การเข้ากลุ่มมิตรสัมพันธ์ของผู้สูงอายุในชนบทที่เป็นโรคไขมันในเลือดสูง เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่มีการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดยใช้ทฤษฎีวิพากษ์สังคม (Critical social theory) เป็นกรอบแนวคิด  ผู้ร่วมวิจัย 20 คนถูกคัดเลือกแบบเฉพ&#...
   PubDate: 2014-01-31
   Issue No: Vol. 6 (2014)
    
 • Review of teachers’ self-identities under the concept of modern
         education

  • Authors: มณฑนา พิพัฒน์เพ็ญ
   Abstract: ทบทวนอัตลักษณ์แห่งตัวตนของครูภายใต้วิธีคิดของการศึกษาสมัยใหม่   This research article which is part of a study on learning and creating teachers’ self identities aims to analyze the educational goal that defines a teacher as a practitioner in the educational system, how it affects teachers’ self-identities, and how teachers and stakeholders review teachers’ self-identities controlled by the concept of modern education. Discourse analysis was conducted to show the knowledge creation process, facts about being teachers, monopoly of knowledge dissemination through educational institutions, and authority in assigning self-identity to students.  These are components of being a teacher who can not have freedom in learning and designating their own true self-identities. The findings of the study revealed that education under the idealistic notion of modernization of the country designates teachers’ self-identities as the country’s modernization focuses on producing people to be the workforce and to be modern with industrial concepts.  This reflects the power that oppresses teachers’ self-identities in the form of knowledge, institution, and being experts.  Therefore,                a question to review knowledge, institution, being experts, and being teachers under the concept of modern education has been asked, and it is an important condition leading to knowing the situation, and changing the status of teachers from being people who wait for orders to being   the creators of their own self-identities.   Keywords: self-identity, modern education, discourse analysis   บทคัดย่อ บทความวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่องการเรียนรู้และสร้างสรรค์อัตลักษณ์แห่งตัวตนของครู       มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์เป้าหมายของการศึกษาซึ่งให้ความหมายต่อครูในฐานะผู้ปฎิบัติการในระบบการศึกษาว่าเป็นอย่างไร  ส่งผลต่ออัตลักษณ์แห่งตัวตนของครูอย่างไร และครูรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับการศึกษา มีการทบทวนต่ออัตลักษณ์แห่งตัวตนของครูที่ถูกกำกับด้วยวิธีคิดของการศึกษาสมัยใหม่อย่างไร โดยอาศัยวิธีวิทยาการวิเคราะห์วาทกรรม เพื่อแสดงถึงกระบวนการสร้างความรู้ ความจริงเกี่ยวกับความเป็นครู การผูกขาดในการเผยแพร่ความรู้ผ่านสถาบันการศึกษา อū...
   PubDate: 2014-01-31
   Issue No: Vol. 6 (2014)
    
 • Efficiency of ML, WLSMV and Bayesian Parameter Estimation Methods for
         Non-normality Ordered Categorical Data in Difference Condition: Case Study
         of the First Order Confirmatory Factor Analysis

  • Authors: ทศพล ทศพิมพ์, เสกสรรค์ ทองคำบรรจง, สมพงษ์ ปั้นหุ่น
   Abstract: ประสิทธิภาพของวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์แบบ ML, WLSMV และ Bayesian สำหรับข้อมูลจำแนกกลุ่มแบบเรียงอันดับ ที่มีการแจกแจงไม่เป็นโค้งปกติ ภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน: กรณีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับแรก   The objective of this research was to examine and compare the efficiency of 4 different parameter estimation methods consisted: ML (in case of transformed and non transformed data to normal distribution) via WLSMV and Bayesian for non-normality ordered categorical data under 4 different sample sizes (80, 160, 370 and 623). This research used 10,000 pseudo populations. The comparisons were done involving 16 conditions and each condition was replicated 200 times. The dependent variables evaluated consisted of: 1) the bias of parameter estimates; 2) the bias of standard errors; 3) construct reliability () and average variance extracted (); and 4) Model fit indices to determine percent of model fit. The research findings revealed that: 1) The parameter estimates of Bayesian and WLSMV estimations becoming closer to true parameters when sample size increased. Both estimation methods were found to be trivial biased of parameter estimates and standard errors when sample size increased to at least 370. ML estimations (both transformed and non transformed data to normal distribution) were found to be substantial biased of parameter estimates and standard errors. The parameter estimates were underestimated with .001 statistical significant levels  2) Construct reliability () and average variance extracted () of measurement model of Bayesian estimation were not different from true parameters for all sample sizes. Both values of WLSMV estimation were not different from true parameters when sample size increased to at least 160. ML estimations (both transformed and non transformed data to normal distribution) were found to be underestimated with .001 statistical significant levels for all sample sizes. 3) WLSMV estimation ended up being more acceptable than the other estimations for all sample sizes. Bayesian estimation was accurate when the sample size increased to at least 370. ML estimations (both transformed and non transformed data to normal distribution) were less accurate than WLSMV and Bayesian estimation. The percentages of model fit were found to increase with the sample size increased for all parameter estimations.   Keywords: Parameter Estimation Methods, ML, WLSMV, Bayesian, Ordered Categorical Data, Non-Normality Distribution  บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีประมาณค่าพารามิเตอร์ 4 แบบของโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันลำดับแรก ได้แก่ วิธีการ ML ในกรณีที่มีและไม่มีการเปลี่ยนรูปข้อมูลให้มีการแจกแจงเป็นโค้งปกติ วิธีการ WLSMV และวิธีการ Bayesian เมื่อข้อมูลการวัดอยู่ในมาตรวัดจำแนกกลุ่มแบบเรียงอันดับที่มีการแจกแจงไม่เป็นโค้&#...
   PubDate: 2014-01-31
   Issue No: Vol. 6 (2014)
    
 • Reception and Opinions of Community Justice Network Committees in Tak
         Province Regarding Participation in Juvenile Drug – Oriented Crime
         Reduction

  • Authors: จินดาพร เกียรติสิน, วรรณี อึ้งสิทธิพูนพร, วีรฉัตร์ สุปัญโญ
   Abstract: การรับรู้และความคิดเห็นของคณะกรรมการเครือข่ายยุติธรรมชุมชนจังหวัดตากเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมในการลดปัญหาการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน   The main purpose of the thesis. 1) To study the cognitive participation of The Community Justice Network Committees in Tak Province Regarding Participation in Juvenile   Drug – Oriented Crime Reduction. 2) To study the level of participation of The Community Justice Network Committees in Tak Province Regarding Participation in Juvenile Drug –Oriented Crime Reduction. 3) To study the suggestion of The Community Justice Network Committees in Tak Province Regarding Participation in Juvenile Drug –Oriented Crime Reduction. The Community Justice Network Committees in Tak Province Studying by 283 members collecting details by using questionnaire, then analyze data using statistics such as, percentage, mean, standard deviation. Research revealed as follows: 1) The overall perception towards participation as perceived by the Committee of Community Justice Network at Tak Province in terms of reduction of youth misconducts concerning drugs was at the high level        (=3.60, S.D.= 0.95). 2) The overall participation by the Committee of Community Justice Network at Tak Province in terms of reduction of youth misconducts concerning drugs was at the high level ( = 3.49, S.D.= 0.95) 3) For the comparison between the perception towards participation and the real participation by the Committee of Community Justice Network at Tak Province in terms of reduction of youth misconducts concerning drugs, it was found that they were different; thus, the perception towards participation was higher than the real participation. 4) As for the guidelines to promote and encourage those people concerned to reduce the problems of youth misconducts concerning drugs.   Keywords: The Community Justice Network Committees,  Regarding Participation in Juvenile   Drug – Oriented Crime Reduction,  The Recognition,   The Participation   บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการรับรู้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จังหวัดตาก ในการลดปัญหาการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 2) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการเครือข่ายยุติธรรมชุมชน จังหวัดตาก ในการลดปัญหาการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 3) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายในเพื่อลดปัญหาการกระทำความผิ...
   PubDate: 2014-01-31
   Issue No: Vol. 6 (2014)
    
 • Youth Perceptions on Cyberbullying
         (การรับรู้ของเยาวชนต่อการรังแกในพื้นที่ไซเบอร์
         )

  • Authors: ณัฐรัชต์ สาเมาะ, พิมพวัลย์ บุญมงคล, Timo T. Ojanen, รณภูมิ สามัคคีคารมย์, Thomas E. Guadamuz
   Abstract: This qualitative study focused on the perceptions youth have about cyberbullying – its definition, types, causes, impact and ways of managing it. The data were collected from 15-24 year old youth in Central Thailand through 22 focus groups with 4-6 participants each, as well as 26 in-depth interviews, totaling 136 participants. Findings indicated that youth view cyberbullying as harming others through mobile phones and the Internet.  The actions must cause real harm and annoyance to the person they are done to, and be done with intention to harm, to count as cyberbullying. The relationship between the parties involved is a further consideration. Types of cyberbullying perceived by youth include verbal abuse and attacks over the Internet or mobile phone, online sexual harassment, impersonation of others to harm them, and online hate groups. The youth studied viewed that the anonymity of cyberspace is a key cause of cyberbullying; they also considered cyberbullying to be a continuation of previous offline violence incidents. In their view, cyberbullying impacts both on the individual and on their social interactions. They thought they would manage the problem by themselves or perhaps consult their friends, but not their parents. A cause for concern is that they viewed cyberbullying as       an ordinary matter.   Keywords: cyberbullying, perception, youth violence   บทคัดย่อ การวิจัยเชิงคุณภาพครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ของเยาวชนต่อการรังแกในพื้นที่ไซเบอร์ ในแง่ของความหมาย รูปแบบ สาเหตุ ผลกระทบ และวิธีการจัดการกับปัญหาการรังแกในพื้นที่ไซเบอร์ เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเยาวชนที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 15-24 ปี ในภาคกลาง โดยใช้วิธีการสนทนากลุ่มๆ ละ 4-6 คนจำนวน 22 กลุ่ม และสัมภาษณ์เชิงลึกจำนวน 26 คน รวมทั้งสิ้น 136 คน ผลการศึกษาพบว่า เยาวชนให้ความหมายต่อการรังแกในพื้นที่ไซเบอร์ว่าหมายถึง การใช้โทรศัพท์มือถือหรืออินเทอร์เน็ตในการทำร้ายกัน ซึ่งการรังแกในพื้นที่ไซเบอร์มีมิติที่สำคัญคือต้องสร้างความเสียหาย และสร้างความรำคาญต่อผู้ถูกกระทำ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้กระทำ และความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำกับผู้ถูกกระทำ รูปแบบของการร...
   PubDate: 2014-01-31
   Issue No: Vol. 6 (2014)
    
 • Book Review "Statistics: A Very Short Introduction"
         (บทวิจารณ์หนังสือ
         เรื่อง
         “สถิติ":
         

  • Authors: ปิยรัฐ ธรรมพิทักษ์
   Abstract: This article intends to introduce the textbook named "Statistics: A Very Short Introduction" written by Hand, David J., and translated by Wiroj Rujijanakul,  which aims to exhaustively present the concepts and the usages of modern statistics continually developed from the traditional statistics. This book gives the explanation about the overall concepts and applications of various types of statistics instead of the in-depth details of each statistical calculation. This characteristic makes this book outstanding from the general statistical textbooks which often explain only the concept and method of each statistics in detail. The ignorance of the overall concepts and applications of statistics might bring about the negative attitude to statistics, the anxiety of statistics learning, and also the denial of the usefulness of statistics learning. This book points out the applications of statistics to the data in both daily life and academic contexts with the explicit and various examples, since the author expected to enhance the readers’perception of statistics importance and value to their real lives. This book, therefore,       is beneficial in academic research for developing the knowledge about appropriate selection of statistics for the data analysis. Furthermore, it is practically helpful for students, researchers,    and ordinary people to utilize statistics more effectively and extensively.   Keywords: statistic, data collection, probability theory, estimation, use of statistics   บทคัดย่อ บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนำหนังสือ "สถิติ: ความรู้ฉบับพกพา” เขียนโดย แฮนด์, เดวิด เจ.   แปลโดย วิโรจน์  รุจิจนากุล เป็นหนังสือที่นำเสนอถึงแนวคิดและการใช้ประโยชน์ของสถิติยุคใหม่ที่เชื่อมโยงมาจากสถิติดั้งเดิม โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การแสดงให้เห็นถึงภาพรวมมากกว่าการลงรายละเอียดเชิงลึก เนื่องจากที่ผ่านมา การเรียนรู้เกี่ยวกับสถิติในชั้นเรียนทุกระดับมักมุ่งเน้นไปที่วิธีการและรายละเอียดของการคำนวณต่าง ๆ ซึ่งมักได้รับการสะท้อนกลับจากผู้เรียนส่วนหนึ่งว่ามีความซับซ้อน ยุ่งยาก ยากต่อการทำความเข้าใจ และมองไม่เห็นประโยชน์ที่แท้จริงของการเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาสถิติ แต่หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอให้เห็นถึงความสำคัญของสถิติในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำ...
   PubDate: 2014-01-31
   Issue No: Vol. 6 (2014)
    
 • Roles and Competencies of Librarians in Academic libraries

  • Authors: ศุมรรษตรา แสนวา
   Abstract: บทบาทและความรู้ความสามารถของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา Abstract   This research aimed at examining factors leading to role and competency of academic librarians and to study their role and competency. This research divided into 2 stages. In the first stage, the examination of factors leading to role and competency of academic librarians was explored. And in the final stage, role and competency of academic librarians were conducted. In the first stage, the study sample included 197 librarians and administrators from 56 university libraries by simple random sampling. The tool employed for this stage was questionnaire. In the final stage, the study sample included 23 library and information science experts by purposive sampling. The tool employed for this stage were questionnaire and interview. The collected data were analyzed by frequency, percentage, means and standard deviation.  The research findings revealed that there were 5 factors affecting the role and competency of academic librarians at high level: 1) information technology and innovation 2) library user 3) information source                   4) library policy and 5) academic institution policy. For the role and competency of academic librarians, 100 % of experts agreed with 5 aspects of role and competency of academic librarians: 1) role of professional 2) role of learning and instruction promotion 3) professional competency 4) information technology competency and skill and  5) general competency.   Keywords: performance appraisal, participation   บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและความรู้ความสามารถของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา และศึกษาบทบาทและความรู้ความสามารถของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ดำเนินการวิจัยเป็น 2  ระยะ ได้แก่  การวิจัยระยะที่ 1 เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อบทบาทและความรู้ความสามารถของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เป็นผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดจำนวน 197 คน จากสถาบันอุดมศึกษา 56 แห่ง ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างด้วยแบบง่าย เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และการวิจัยระยะที่ 2 ยืนยันบทบาทและความรู้ความสามารถของบรรณารักษ์ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  จากผู้เชี่ยวชาญด้าน$...
   PubDate: 2014-01-30
   Issue No: Vol. 6 (2014)
    
 • Marketing Strategy for Recycle Factory in Thailand
         

  • Authors: ธนนนท์ สิมมากุล, สุดาพร สาวม่วง
   Abstract:   This research is a quantitative research with an objective to obtain the marketing strategy for recycle factory in Thailand.  Data was collected by using the questionnaire, which its validity and reliability were tested and qualified with 431 samples of the recycle factory operators. The Structural Equation Modeling has adopted to find out the model of marketing strategy for recycle factory in Thailand.  The research finding revealed that constructed model corresponded to the empirical evidence well with the  = 90.73, df. = 71, P-value = 0.057, /df =1.27 RMSEA = 0.02. The marketing strategy for the recycle factory in Thailand consisted of the factors of managerial characteristics of the recycle factory, environment factors; factors of marketing strategies for recycle factory and business performance of the recycle factory in Thailand. The executive who had experience in running the recycle factory were able to apply appropriate technologies and create differentiation in services in order to achieve good business performance and business growth, thus resulting in the success and stability of the recycle factory   Keywords: Marketing strategy, Scrap factory, recycles   บทคัดย่อ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหากลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลในประเทศไทย โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ผ่านการหาคุณภาพด้านค่าความตรงและค่าความเชื่อมั่นกับกลุ่มตัวอย่างผู้ประกอบการโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล ในประเทศไทยจำนวน 431 โรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล ผลการค้นหากลยุทธ์การตลาดสำหรับธุรกิจโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล ในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง ผลการวิจัย พบว่าโมเดลสมการโครงสร้างมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในเกณฑ์ดี โดยมีค่า = 90.73, df = 71 P-value=0.057, /df =1.27, RMSEA = 0.02 และกลยุทธ์การตลาดสำหรับโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล ในประเทศไทย ประกอบด้วยปัจจัยคุณลักษณะผู้บริหารของโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล ปัจจัยสิ่งแวดล้อม ปัจจ...
   PubDate: 2014-01-30
   Issue No: Vol. 6 (2014)
    
 • Work socialization in ASEAN liberalisation professional workers:
         Achitectural Service

  • Authors: ขจรศักดิ์ เขียวน้อย, จุฬาพร คำมุงคุล, ปานรดา บุษรารัตน์, พิชามญชุ์ บุญสิทธิ์
   Abstract: กระบวนการถ่ายทอดทางสังคมเชิงอาชีพเสรีในกลุ่มอาเซียน : กรณีศึกษาวิชาชีพสถาปนิก   The research aimed to 1) Study work socialization tactics of Architectures. 2) To understand the result of work socialization in case of organization, work and role. 3) To understand role perception of Architectures for preparing to ASEAN Community. Qualitative methodology was using in form a case study. The data were collected by in-depth interview, informal interview, observation, and study of related documents. The key informants were collected include 3 expertise Architect by purposive sampling. The result revealed that               1) Professional Architectures had work socialization by directed and in-directed. 2) Architectures had knowledge about the organization’s value, patient and willingness to work, and professional ethics. 3) Architectures lack of information perceived in preparing to the ASEAN Community, and perceived only mass media. However Architectures are aware of strength in Architectures design.
   Keywords: socialization, ASEAN Community, architectures บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากลวิธีการถ่ายทอดทางสังคมในการทำงานของวิชาชีพสถาปนิก 2) เพื่อทำความเข้าใจถึงผลของการถ่ายทอดทางสังคมของวิชาชีพสถาปนิก ในประเด็นของความรอบรู้เกี่ยวกับองค์กร ความรอบรู้ในงาน และรอบรู้ในบทบาทหน้าที่ และ 3) เพื่อทำความเข้าใจการรับรู้บทบาทของการเป็นสถาปนิกในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบการศึกษารายกรณี เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก รวมถึงการใช้การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การสังเกต และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้เลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง ซึ่งเป็นสถาปนิกที่มีความรู้ความสามารถจำนวน 3 คน  ผลการศึกษาวิจัยพบว่า 1) วิชาชีพสถา...
   PubDate: 2014-01-30
   Issue No: Vol. 6 (2014)
    
 • Enhancing Reading Motivation in a School Environment
         

  • Authors: สรรพร เอี่ยมมงคลสกุล, ปัณณ์วิชญ์ จาตุกัญญาประทีป
   Abstract: Reading skills are one of the most important tools for daily life and every student must learn and exercise them in order to attain a master of them. Students who have good reading skills will be able to benefit and learn more from various media. Therefore, motivation to read plays a very important role in encouraging students to engage in reading activities. In school, however, students do not have the opportunity to choose their reading materials. They have to restrict themselves to what is selected within the Basic Education Core Curriculum. This lack of autonomy, together with other factors such as low self-esteem, boredom in class, inability to perceive the value of the work, and low reading proficiency, is a major cause of students’ reading tasks avoidance. Teachers should change these attitudes by applying psychological strategies in order to motivate students towards improving their reading skills, not to attain a good grade but to master them. The expectation of extrinsic rewards is a fundamental problem of Thai students because without them, students will not read. As a result, reading behavior changes cannot occur. Recognizing the importance and necessity of cultivating good reading behaviors to students, we propose to introduce strategies to intrinsically motivate students to read, to cultivate regular reading habits, and to express their behavior from their internal needs, not for extrinsic rewards.   Keywords: Reading, Motivation, Reading habit, Basic Education Core Curriculum   บทคัดย่อ ทักษะการอ่านเป็นทักษะ “เครื่องมือ” ที่ต้องหมั่นฝึกฝนให้เกิดความชำนาญเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ผู้เรียนที่ “อ่านเป็น” จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้หลากหลายและมีมุมมองที่กว้างขวางเพราะสามารถศึกษาข้อมูลจากสื่อ (Media) จำนวนมาก การมีทักษะการอ่านที่ดีเกิดจากการฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ แรงจูงใจจึงเป็นตัวแปรสำคัญที่เสริมสร้างการทำกิจกรรมดังกล่าวอย่างเป็นประจำ การอ่านในสถานศึกษาผู้เรียนไม่ได้มีอิสระอย่างเต็มที่ในการเลือกสิ่งที่ต้องการอ่านเพราะต้องอยู่ภายใต้กรอบที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานของประเทศ คือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน การขาดอิสระนี้เองร่วมกับปัจจัยอื่น ๆ เช่น การขาดความเชื่อมั่นในตนเอง การรู้สึกเบื่อหน่ายบรรยากาศในชั้นเรียน การไม่...
   PubDate: 2014-01-30
   Issue No: Vol. 6 (2014)
    
 • Export Marketing Strategies of Thai Natural Cosmetics to the Asean
         Economic Community

  • Authors: นุชจารี กล้าหาญ กล้าหาญ, สุดาพร สาวม่วง
   Abstract: กลยุทธ์การตลาดส่งออกเครื่องสำอางจากธรรมชาติของประเทศไทยสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   The objective of this research was aimed to find the model of export marketing strategies of Thai natural cosmetics to AEC. This research was the survey research by using the in-depth interview the person who involved in the area of this research to develop the tools which are the questionnaires that were tested and qualified for the validity and reliability.  The data was collected from 480 questionnaires of the firms that exporting Thai natural cosmetics to AEC at least 3 years. The descriptive statistics used were frequencies, percentage, arithmetic mean, standard deviation. The inferential statistics used to test the hypotheses were path analysis and structural equation modeling (SEM). The results of this research found that the export marketing strategies of Thai natural cosmetics to AEC consists of the firm characteristic, firm resource, external environment, and export marketing strategy factors. Firms should pay close attention to the export marketing strategy factors due to these factors had the highest impact to the export performance, followed by firm resource, external environment, and firm characteristic factors. Moreover, firm characteristic, firm resource, and external environment factors had both direct effects and indirect effects on export performance of Thai natural cosmetic exporters that exporting to AEC through export marketing strategies.   Keywords: Export Marketing Strategy, Export Performance, Firm Resources, The Asean Economic Community, Natural cosmetics. บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหากลยุทธ์การตลาดส่งออกส่งออกเครื่องสำอางจากธรรมชาติของประเทศไทยสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ ผู้ส่งออกเครื่องสำอางที่ทำจากธรรมชาติของประเทศไทยสู่เออีซี ที่ดำเนินธุรกิจส่งออกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี จำนวน 480 คน โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปพัฒนาเครื่องมือวิจัยสำหรับการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งได้แก่ แบบสอบถามที่ผ่านการหาคุณภาพด้านค่าความตรงและค่าความเชื่อมั่น สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล และสถิติการวิเคราะห์โมเด...
   PubDate: 2014-01-30
   Issue No: Vol. 6 (2014)
    
 • Employees’ Participation in Organizational Environmental Management:
         A Case Study of Unison Laboratories Co.Ltd.

  • Authors: ประภาพร คำเบ้า, วรรณี อึ้งสิทธิพูนพร, วีรฉัตร สุปัญโญ
   Abstract:   การมีส่วนร่วมของพนักงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร: กรณีศึกษา บริษัท ยูนีซัน จำกัด   This research was aimed to 1) investigate employees’ participation in organizational environmental management, 2) compare employees’ participation in organizational environmental management, and 3) explore employees’ suggestions toward the increase of        an effectiveness in promoting employees’ participation in organizational environmental management.  Unison Laboratories Ltd. was selected as a case study. 225 research sample comprised 192 operational level employees and 33 executives obtained by stratified sampling technique.  Research instrument was a survey questionnaire.  Statistics for data analysis were mean, and standard deviation. The research findings were as follows. 1) The overall sample participated in organizational environmental management at a moderated level ( = 2.61).  Activity that got highest average score of participation was the Energy Saving Project ( = 2.72), whereas that got the lowest scores was the 5 S Project ( = 2.46).  The participation of sample was mostly in terms of implementation ( = 3.00) while the least was in terms of planning             ( = 1.98).  2) There were differences in organizational environmental management participation among sample with different sexes, educational levels, membership of environmental management group, and awareness in environmental management at statistical significant level of .05  3) It was suggested by the sample that participation of employees at all levels could be enhanced through knowledge and understanding provision, participation awareness raising campaigns, information transmission, motivation promotion, and the allocation of adequate time and personnel for organizing the projects on environmental management. Keywords: Participation, Organizational Environmental Management บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร 2) เปรียบเทียบมีส่วนร่วมของพนักงานในกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของพนักงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร โดยใช้บริษัท ยูนีซัน จำกัด เป็นกรณีศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมีจำนวนทั้งหมด 225 คน จำแนกเป็นระดับปฏิบัติการจำนวน 192 คน และระดับบริหารจำนวน 33 คน ได้มาด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้ใน#...
   PubDate: 2014-01-30
   Issue No: Vol. 6 (2014)
    
 • A Model of Intergrated Marketing Communication Strategy Through Social
         Network of Higher Education Institutions in Thailand

  • Authors: มิรา เสงี่ยมงาม, สุดาพร สาวม่วง
   Abstract:   โมเดลกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย   The objectives of this research was to find out a model ofintegrated marketing communication strategy through social network of higher education institutions in Thailand;    and to compare models of integrated marketing Communication strategy through social networks between public and private higher education institutions.  The research methodology adopted was a quantitative research, using multi-stage random sampling. Questionnaires were collected from the sample of 540 and 562 students from public and private higher education institutions, respectively.  The descriptive statistics used were frequencies, percentage, arithmetic mean and standard deviation.  The inferential statistics used to test the hypotheses were confirmatory factor analysis, path analysis and structural equation modeling --SEM. The results of this study found that Achievement of the strategic integrated marketing communication through social networks of higher education institutions in Thailand consisted of environmental, psychological and integrated marketing communication strategy through social network factors.  The integrated marketing communication strategy through social network factors had the highest impact, followed by psychological factors and environmental factors. Nevertheless, psychological factors and environmental factors had both direct and indirect effects on the Achievement of the strategic integrated marketing communication.  The  Invariance between integrated marketing Communication strategy through social networks of public and private higher education institutions were not significantly different therefore the Study Model could be used both in private and public higher education.   Keywords: marketing communication strategy, social networks, higher education institutions. บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาโมเดลกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยและเปรียบเทียบโมเดลกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษารัฐบาลและเอกชน เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือ นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชนในประเทศไทย  จำนวน 540 คน และ 562 คน ตามลำดับ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสำหรับการวิจัย สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แ&...
   PubDate: 2014-01-30
   Issue No: Vol. 6 (2014)
    
 • An Approach to Employees’ Participatory Performance Appraisal at
         Unison Laboratories Ltd.

  • Authors: วิยดา มิฆเนตร, วรรณี อึ้งสิทธิพูนพร, วีรฉัตร์ สุปัญโญ
   Abstract: แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยการมีส่วนร่วมของพนักงาน                   บริษัท ยูนีซัน จำกัด The purposes of this research were to 1) study employees’ acceptance of a performance appraisal system at Unison Laboratories Ltd., 2) propose an approach to employees’ participatory performance appraisal at Unison Laboratories Ltd.  Research sample were 225 employees of Unison Laboratories Ltd. selected by stratified and quota sampling techniques.  Data were collected by using questionnaire and meeting minutes. It was found from the research that most of the sample accepted a performance appraisal system at Unison Laboratories Ltd. in all five dimensions including 1) appraisal objectives and policy, 2) process, 3) methods,                     4) criteria, and 5) personnel in charge.  In addition, the sample agreed with an approach to employees’ participatory performance appraisal at Unison Laboratories Ltd. in 3 dimensions namely 1) appraisal objectives and policy, 2) criteria, and 3) personnel in charge.  An approach to employees’ participatory performance appraisal was proposed that Unison Laboratories Ltd. should 1) clarify and communicate the appraisal objectives and policy to employees for mutual understanding, 2) enhance the clarity and transparency of the appraisal process, methods, procedures, and criterion, 3) open for the employees to involve in appraisal criterion identification for greater acceptance and trustworthy, and 4) provide employees with accurate knowledge and understanding about performance appraisal.   Keywords: performance appraisal, participation บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการยอมรับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน บริษัท ยูนีซัน จำกัด 2) นำเสนอแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยการมีส่วนร่วมของพนักงาน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ พนักงาน บริษัท ยูนีซัน จำกัด จำนวน 225 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิและหาสัดส่วน การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม และบันทึกการประชุม วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยอมรับระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัท ยูนีซัน จำกัด ในทุกด้านคือ 1) ด้านวัตถุประสงค...
   PubDate: 2014-01-30
   Issue No: Vol. 6 (2014)
    
 • The Development of A Thinking Teaching Model for Enhancing Goal Motivation
         to Success of Rajabhat University Undergraduate Students

  • Authors: สิริพร ดาวัน, ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา, ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
   Abstract: การพัฒนารูปแบบการสอนคิดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจเป้าหมายสู่ความสำเร็จ  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ The  purposes  of this  research  was  to develop  of  a  thinking  teaching  model for enhancing goal motivation to success of Rajabhat University undergraduate students The sample of the study included 2 groups. The first group of goal motivation to success study consisted of 741 Rajabhat  University undergraduate students in the middle east. The second group consisted of 45 Thepsatri  Rajabhat  University undergraduate students. They were randomly selected from the students whose goal motivation to success scores were lower than twenty-fifth percentile. They were then randomly assigned into two groups. Each group consisted of 20 students. The experimental group participated in the thinking teaching model while the control group did not receive any thinking teaching  model.The research  results  were  as  follows : 1) The total mean score of the goal motivation of  the 741 students of the Rajabhat  University  was  very  high  while  the  mean  scores  of  the  dimensions  of  the  work commitment, the self efficacy, and the job satisfaction were very high. Besides, the mean scores of the dimensions of self-regulation ability, self-plan ability, and the goal specificity were high.2) The thinking teaching model for enhancing goal motivation to success of  Thepsatri Rajabhat University undergraduate students was developed by using the student centered concept and the concepts of 3 types of thinking : analytical thinking, critical thinking, and future orientation thinking. The goal motivation to success of Thepsatri Rajabhat University undergraduate students after participating in the thinking teaching model and after the follow-up were significantly higher than before the experiment at the .01 level.  Beside, the goal motivation to success of the experimental group after participating in the thinking teaching model and after the follow-up were significantly higher than that of the control group at the  .01  level. 3) The evaluation of the satisfaction of the experimental group toward the thinking teaching model through focus group revealed very high. Keywords: A thinking teaching model, goal motivation to success  บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนคิดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจเป้าหมายสู่ความสำเร็จของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎ เขตภาคกลางตะวันออก  จำนวน 741 คน ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่ายจากประชากรและเป็นกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาแรงจูงใจเป้าหมายสู่ความสำเร็จ  กลุ่มที่ 2  เป็นนักศึกษาระดับปริญ&...
   PubDate: 2014-01-30
   Issue No: Vol. 6 (2014)
    
 • The Development of An Integrated Affective Instructional Model for
         Enhancing Democratic Behaviors of First Year Undergraduate Students of
         Rajamangala University of Technology, Bangkok Metropolis

  • Authors: เติมศักดิ์ คทวณิช, ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา, ผ่องพรรณ เกิดพิทักษ์
   Abstract: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ในเขตกรุงเทพมหานคร   The purpose of this research was to develop an integrated affective instructional model for enhancing democratic behaviors of first year undergraduate students of Rajamangala University of Technology Krung Thep.               The sample of this study was divided into two groups. The first group of the democratic behaviors study consisted of 1,284 students randomly selected from Rajamangala University of Technology in Bangkok metropolis. The second group of the study of the effectiveness of the integrated affective instructional model for enhancing democratic behaviors comprised of 50 first year students of Rajamangala University of Technology Krung Thep obtaining the least democratic behavior scores form the testing sacle. They were then randomly assigned into an experimental group and a control group, each group consisted of 25 students. The experimental group participated in the integrated affective instructional model while the control group attended class as usual. The research results were as follows. 1) The integrated affective instructional model for enhancing democratic behaviors was developed by integrating the affective domain concepts and the student-centered concept by value complex.2) The democratic behaviors of the students in the experimental group after participating in the model and after the follow-up were significantly higher than before the experiment at .01 level. The democratic behaviors of the students in the experimental group after participating in the model and after the follow-up were significantly higher than that of the control group at .01 level. Besides, the satisfaction of the students in the experimental group towards the integrated affective instructional model for enhancing democratic behaviors were high. They also revealed intentions to furtherly engage in democratic behaviors.   Keywords: Integrated Affective instructional Model, Democratic Behaviors   บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ (1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,284 คน (2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึก&#...
   PubDate: 2014-01-30
   Issue No: Vol. 6 (2014)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2014