for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Jurnals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
   Follow    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
     ISSN (Print) 2146-782X
     Published by Nevşehir Üniversitesi Homepage  [1 journal]
 • DERGİNİN TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN
         TIKLAYINIZ!!!

  • Authors: DERGİNİN TAMAMI
   Abstract: DERGİNİN TAMAMI
   PubDate: 2013-10-24
   Issue No: Vol. 2 (2013)
    
 • 17. Yüzyıl Divan Şairlerinden
         Rızâyî’nin Bilinmeyen Gazelleri

  • Authors: Hüseyin Gönel, Şefika Yapıcı
   Abstract: Rızâyî 17. yüzyılda yaşamış divan şairlerindendir. Devrinönemli simalarından Şeyhülislam Zekeriya Efendinin torunu ve ŞeyhülislamYahya’nın yeğenidir. Genç yaşta vefat eden şair arkasında üç eser bırakmıştır.Bunlar Dîvân, Nakdü’l-Mesail Fi Cevabi’s-sail ve Avdü’ş-Şebab adlı mensureserleridir. En önemli eseri olan divanının tenkitli metni Ali Zor tarafındanhazırlanmıştır. Buna göre divanda 21 Kaside, 219 Gazel, 13 Rubâ’î, 8 Kıt‘a, 46Matla‘ yer almaktadır. Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Kütüphanesi R-6809 numaradakayıtlı Mecmu‘a-i Devâvîn adlı yazmada Şeyhülislâm Yahyâ, Nev‘izâde Atâ‘î,Arpaeminizâde Sâmî, Kafzâde Fâ’izî, Nef’î ve Rızâyî’den şiirler belli bir düzendahilinde bulunmaktadır. Rızâyî’ye ait olan ve gerek yazma divanlarda gerekseneşredilmiş divanında yer almayan 9 gazel, 1 kasidenin eksik 9 beyti ve ikigazelin eksik kısımları yer almaktadır. Bu çalışmada Rızâyî’nin Mecmu‘a-iDevâvîn’deki şiirleri divanı ile karşılaştırılmış, divanda yer almayan şiirlertranskribe edilerek vezinleriyle birlikte verilmiştir. Her iki eserde debulunan şiirler üzerinde bir tasarrufa gidilmemiştir. Bu yazı Rızâyî’nindivanında bulunmayan şiirlerini neşretme amacına hizmet etmektedir.
   PubDate: 2013-10-23
   Issue No: Vol. 2 (2013)
    
 • Sağlık Hizmetleri Kullanımı Ve Davranışsal
         Model

  • Authors: Dilek Kılıç, Zafer Çalışkan
   Abstract: Bireylerin temel hakkı olarak tanımlanan sağlık hizmetleri kullanımı sağlık sistemlerinin performanslarının değerlendirilmesinde ve sağlık sektörünün yeniden yapılandırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı sağlık hizmetleri kullanımını Andersen (1968)’nın geliştirdiği davranışsal model çerçevesinde incelemek ve modele getirilen eleştirileri tartışmaktır. Ayrıca çalışma,  modelin yıllar içindeki gelişimini ortaya koymayı ve tartışmayı amaçlamaktadır.
   PubDate: 2013-10-23
   Issue No: Vol. 2 (2013)
    
 • Havacılık Endüstrisinde Stratejik Yönetim: Swot
         Analizi ile Durum Değerlendirmesi

  • Authors: Özgür Demirtaş
   Abstract: Stratejik yönetim süreci ve bu süreçte yer alan planlama ve değerlendirme çalışmalarına yönelik literatürde birçok çalışma söz konusudur. Ancak, özellikle günümüzde devlet ve özel sektör desteğinin de artmasıyla önemi daha da fazla ortaya çıkan havacılık endüstrisi kapsamında, stratejik değerlendirme sürecine yönelik çalışmaların Türkçe literatürde yeterli düzeyde olmadığı gözlenmiştir. Bu nedenle mevcut çalışmada, havacılık endüstrisinde imalat ve uçak bakım faaliyetleri yönünden önemli bir yer tutan lojistik destek merkezinin stratejik yönetim süreci ele alınmıştır. Bu amaca yönelik de işletmenin mevcut üstün ve zayıf yönlerinin, ayrıca muhtemel fırsat ve tehditlerin analiz edilmesine imkân tanıyan SWOT analizi kullanılmıştır. Nitel bir araştırma tekniği olan derinlemesine görüşme ve mülakatlar ile tümevarımsal bir analizle yapılan değerlendirme süreci sonunda, yöneticilere strateji geliştirme ve değerlendirme sürecinde önerilerde bulunulmuştur.
   PubDate: 2013-10-23
   Issue No: Vol. 2 (2013)
    
 • Nevşehir Üniversitesi'ndeki Uzaktan Eğitime Sosyolojik
         Bir Bakış

  • Authors: Hasan Yavuzer, Ahmet Burak Kahraman
   Abstract: 2007 yılında açılan Nevşehir Üniversitesi yeni açılan üniversiteler arasında hem fiziki hem de akademik açıdan hızla büyüyen ve hızla gelişen genç bir üniversitedir. Çağdaş üniversiteler arasında hızlı ve gelişmiş teknolojik bir eğitim anlayışı içerisinde yer alamaya başlamış olan Nevşehir Üniversitesi’nin bünyesine kattığı yeniliklerden biri de bilgi teknolojileri vasıtası ile yürütülen uzaktan eğitim programıdır. Bu çalışmada Nevşehir Üniversitesinde ilk defa 2012-2013 eğitim öğretim yılı Güz döneminde ve bazı dersler için uygulanan uzaktan eğitimden beklenen başarı grafiği araştırılmıştır. Bu amaçla, uzaktan eğitim alan öğrencilere anket çalışması uygulanarak bu öğrencilerin memnuniyetleri, beklentileri ve sorunları tespit edilmiştir. Elde edilen veriler sosyolojik bir bakış açısıyla değerlendirilmiş, tespit edilen sorunların çözümü ve başarı grafiğinin artırılması için öneriler getirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Üniversite, Nevşehir, öğrenci, eğitim, uzaktan eğitim, bilgi teknolojileri. Sociological View of Distance Education In Nevşehir University Among other universities that are opened at 2007, Nevşehir University is a young university that grows academically and physically faster. Among the modern universities that have grown fast and advanced in technology, Nevsehir University has also added the distance education program that is conducted with the resources of information technology. In this study, the achievement graphic that is expected from distance education, that is performed for the first time in 2012-2013 fall semester for some courses in Nevsehir University, has been researched. With this purpose, a survey has been done on the students that have distance education in order to identify their satisfactions, expectations and problems. The results have been viewed from a sociological point of view; recommendations have been made for the solution of identified problems and for improving the achievement graphic. Key Words: University, Nevsehir, student, education, distance education, information technology

   PubDate: 2013-10-23
   Issue No: Vol. 2 (2013)
    
 • Halvetilik ve Anadolu Aleviliği İlişkisi
         Çerçevesinde Pir Ahmet Efendi Ahfadına Genel Bir
         Bakış

  • Authors: Hulusi Yılmaz
   Abstract: Özet Halveti ve Safevi tarikatları silsileleri itibariyle İbrahim Zahid Gilani’de birleşerek Hz.Ali’ye dayanmaktadır. Her ikisi de Ehl-i Beyt sevgisini düstur edinmiştir. Osmanlı Devleti, Safevi Devleti’nin Anadolu’daki Kızılbaş Türkmenler üzerindeki nüfuzunu kırmak için Halveti tarikatına özel ilgi göstermiştir. Bu ilgi gereği Halveti tarikatı hem Sünni akideye uygun davranmaya hem de Kızılbaşları kazanmak üzere hareket etmeye çalışmıştır. Pir Ahmet Efendi günümüze kadar hem Sünnilerin hem de Alevilerin itibar ettiği Halveti tarikatına mensup tasavvuf erbaplarındandır. Tasavvuf hilafeti aldığı şahsiyetlere bakıldığında ve oğlunun müftü olduğu düşünüldüğünde Sünni akideye bağlı olduğu görülür. Ama aynı Pir Ahmet Efendi’nin türbesinde Hz.Ali ve Hacı Bektaş Veli isimleri yazılıdır. Türbesi etrafında cem törenleri yapılır ve talipleri olan Alevi köyler vardır. Ahmet Efendi, Halveti tarikatının siyaset gereği üstlenmiş olduğu görevi başarıyla yerine getirmiş tasavvuf erbaplarından biri olarak düşünülebilir. Anahtar Kelimeler: Halvetilik, Alevilik, Pir Ahmet Efendi Abstract Halveti(Khalwati) and Safevi( Safavid) tariqasunites in İbrahim Zahid Gilani and are based on Ali according to their family tree. They both considered the love of Ehlibeyt as a rule for themselves. Ottoman Empires how ed very much interest in Halveti(Khalwati) tariqa with the aim of decreasing the influence of Safevi ( Safavid) on Kızılbaş (Red Head) Turkmens in Anatolia. Due to this interest, Halveti ( Khalwati) tariqa both started to behave with respect to Sunni doctrine sand tried to acquire Kızılbaş(Red Heads). Pir Ahmet Efendi is one of the mysticism masters related to Halveti(Khalwati) tariqa which has been respected by both Sunni people and Alevi people until today. After examining the people from whom he took religious knowledge and considering that his son was a mufti, it is understood that he was committed to Sunni doctrine. On the contrary, the names of Ali and Hacı Bektas Veli are written on his tomb. Around his tomb, cem ceremonies are made and there are Alevi villages which are willing to them. Pir Ahmet Efendi can be considered as one of the mtysticism masters who successfully completed the mission which was supported by Kahlwati tariqa politically. Keywords: Khalwati, Alevism, Pir Ahmet Efendi
   PubDate: 2013-10-23
   Issue No: Vol. 2 (2013)
    
 • Türk Demokrasi Tarihinde Muhalefet Geleneğinin
         Oluşması Açısından Sultan II. Abdülhamid ve
         Dönemi

  • Authors: Ahmet Oğuz
   Abstract: ÖZET            Türk demokrasi tarihi, Osmanlı Devleti’ninson döneminden itibaren uzun ve çileli bir yolu ifade etmektedir. Tanzimatfermanının ilanıyla hızlanan yenileşme tepeden başlayan bir hareketinsonucudur. Fakat Demokrasimizin ilk adımı olan Kanun-i Esasi ise aşağıdanyukarı doğru bir hareketle başlamıştır. Bu hareketin öncüleri de YeniOsmanlılar olmuştur. Yeni Osmanlılar’ın baskısıyla II. Abdülhamid(1876–1909)  Kanun-i Esasi’yi ilan etmiştir. Fakat Osmanlı-Russavaşını bahane gösteren Sultan, Kanun-i Esasi’yi yürürlükten kaldırmıştır. Kanun-iEsasi’nin tekrar ilanı için bu sefer İttihat ve Terakki Cemiyeti benzer bir mücadeleyoluna girmiş ve uzun mücadeleler sonunda bunu başarmıştır. İstibdat dönemininpadişahı olarak anılan Abdülhamid aynı zamanda demokrasi denemelerinin depadişahı olmuştur.
   PubDate: 2013-10-23
   Issue No: Vol. 2 (2013)
    
 • Sultan Melikşah Zamanında Suriye Üzerinde
         Selçuklu-Fatımî Mücadelesi

  • Authors: İlyas Gökhan
   Abstract: 1072’de Melikşah tahta çıktığında, Selçuklu komutanları Fatımîlerin elinde olan Suriye şehirlerinin fethini gerçekleştirmekteydiler. Bu sırada Fatımî halifesi olan Mustansır (1036–1094) ülkede çıkan iç isyanlar, iktisadî bunalımlar ve salgın hastalıklarla uğraşmaktaydı. Bu yüzden Fatımîler,  Selçukluların saldırılarına karşı koyamadılar. Suriye’de faaliyetlerde bulunan Atsız, Artuk, Şöklü ve Kurlu gibi Türk komutanları Fatımîlerin ellerinde bulunan Akka, Şam ve Kudüs gibi şehirleri fethettiler. Atsız Bey, Mısır’ı da fethe girişti. Bu sırada Fatımî orduları başkumandanlığı ve vezirliğe getirilen Bedrü’l-Cemalî, Fatımî Devleti’nde yeniden düzeni sağlayarak, Selçuklulara karşı bir direniş başlattı. Kahire önlerine gelen Atsız Bey, mağlup olarak geri çekildi. Suriye üzerine yürüyen, Fatımî güçleri Selçuklu komutanlarının ellerinde bulunan şehirlere saldırılara başladılar. Bunun üzerine Sultan Melikşah, kardeşi Tutuş’u Suriye meliki olarak atayarak bölgede Fatımîlere karşı başlatılan fetihleri yönetmekle görevlendirdi. Bu arada Atsız Bey’i ortadan kaldıran Tutuş, Dımaşk merkez olmak üzere Suriye Selçuklu melikliğini kurdu. Melikşah, Mısır’ın fethedilerek Fatımî devletinin ortadan kaldırılmasını istemekteydi. 1092’de Bağdat’a gelen Melikşah, Suriye bölgesinde faaliyetlerde bulunan komutanlarını huzuruna çağırarak Mısır’ın fethini emretti. Ancak 1092’de sultanın ölümü ile Mısır’ın fethi gerçekleşemedi
   PubDate: 2013-10-23
   Issue No: Vol. 2 (2013)
    
 • 1954 Seçimleri Öncesi Ankara Adaylarını Belirleme
         Sürecinde CHP’de Parti içi Demokrasi Sorunu
         (Şükrü Sökmensüer’in Raporuna Göre)

  • Authors: Asaf Özkan
   Abstract: ÖZETDemokrasinintemel unsurlarından olan siyasi partilerin iç işleyişinin demokratikprensiplere uygun olup olmadığı demokratik sistemin o ülkede yerleşipyerleşmediği ile yakından ilgilidir. Siyasi partilerde parti içi demokrasininen bariz göstergelerinden birisi de seçimler öncesindeki aday belirlemesüreçleridir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin tek parti dönemindeki aday belirlemeyöntemlerinin demokrasiye uygun olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Çokpartili siyasi sisteme geçildikten sonra daha önce bütün aday belirlemeyetkilerini genel başkan veya üst yönetime veren ilke değiştirilerek yerelteşkilatlar da aday belirleme sürecine dahil edildi. 1954 seçimleri öncesindekabul edilen tüzük gereğince aday yoklama kurulları oluşturularak adayyoklaması yapıldı ve adaylar buna göre belirlendi. Ancak kağıt üzerindedemokrasiye oldukça uygun görünen bu sistemin pratikte çok ta kullanışlıolmadığı anlaşılmaktadır. Kendisi de Ankara’dan aday olmak istediği halde adayyoklamasından geçemeyen Şükrü Sökmensüer’in CHP Genel Başkanı’na yazdığı rapor,özelde Ankara aday yoklama sürecini aydınlattığı gibi genelde CHP’de parti içidemokrasi sorununa ışık tutmaktadır.Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet Halk Partisi, 1954 Seçimleri, Aday Yoklamaları, Parti İçiDemokrasi, Şükrü Sökmensüer.
   PubDate: 2013-10-23
   Issue No: Vol. 2 (2013)
    
 • Osmanlı Son Dönemi ile Milli Mücadele Yıllarında
         Türk Kadınının Sosyal, Siyasî ve Askerî
         Faaliyetleri

  • Authors: Cemile Şahin, Mustafa Şahin
   Abstract: ÖZET Türk kadını, gerek Osmanlı son dönemi fikir hayatında gerekse de savaşlarda daima pasif bir alanda tanımlana gelmiştir. Osmanlı döneminde Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarında Türk kadını, hasta bakıcılığı ile levazım malzemeleri tedarikçisi olarak tasvir edilmiş, Milli Mücadele dönemi Türk Kadını ise kağnı üstünde sırtında cephane taşıyan cephe gerisi rolleri ile resmedilmiştir. Ancak cephe gerisinde fişek dolduran kadımız olduğu gibi, cephe hattında muharebe eden kadın kahramanlarımızın yanı sıra; erkeklerin de bulunduğu büyük kıt’alara komuta eden kadın liderlerimiz de azımsanamayacak sayıdadır. Osmanlı son döneminde Fatma Aliye, Nezihe Muhittin gibi hanımlar cemiyetler kurarak orduya ve donanamaya lojistik destek sağlamışlar, şehit çocukları ve kadınlarına meslek kazandırmak için sanat mektepleri kurmuşlardır. Milli Mücadele döneminde Türk kadınlarından Halide Edip, Münevver Saime gibi hanımlar, mitinglerle Milli Mücadeleye gönül desteğini artırmışlardır. Öte yandan Fatma Seher, Kara Fatma, Tayyar Rahmiye, Gördesli Makbule, Ayşe Çavuş (Ayşe Binbaşı), Nezahat Onbaşı gibi kadınlar bizzat cephede mücadele ettikleri gibi Milli Mücadele’nin komuta kadrosu içerisinde yer almışlardır. Anahtar Kelimeler: Türk Kadını, Milli Mücadele, Liderlik, Cemiyet, Kahramanlık.   TURKISH WOMEN’S SOCIAL, POLITICAL AND MILITARY ACTS IN THE LAST PERIOD OF OTTOMAN AND YEARS OF THE NATIONAL STRUGGLE ABSTTRACT Turkish women has been always  identified in the passive area of both the  intellectual life last period of Ottoman and the wars. In the Ottoman period Turkish woman was portrayed as a nurse or a supplier of materials in The Balkan Wars  and the first World War. Also in the period of national struggle Turkish woman was depicted with her role carrying ammunition on her shoulder in a cart. As well as there were Turkish women who filled the cartridges, and the heroines who made war on the battleground , there were also female leaders who commanded great military teams. Last period of Ottoman Turkish ladies such as Fatma Aliye and Nezihe Muhittin supplied logistics supports for the army and the navy by founding organisations and they also established vocational schools in order to make the wives and the children of martyries have a profession. In the period of National Struggle the Turkish ladies such as Halide Edip, Münevver Saime aroused social contribute to National struggle by the way of meetings. On the other hand the Turkish Women such as Fatma Seher, Kara Fatma, Tayyar Rahmiye, Gördesli Makbule, Ayşe the Sergeant (Ayşe the Major), and Nezahat the Corporal not only fought against the enemies on the battleground, but also took part in the command stuff of the national struggle. Keywords: Turkish Woman, National Struggle, Leadership, Organisation, Heroizm.
   PubDate: 2013-10-23
   Issue No: Vol. 2 (2013)
    
 • Nevşehir’in Avanos İlçesi, Uçhisar ve
         Göreme Beldelerinde Evlilik Merasimleri

  • Authors: Parvana Bayram
   Abstract: Toplumların devamı ve sürekliliği açısından aile, önemli bir kavramdır.  Ailenin kurulması toplumumuzda evlilikle gerçekleşmektedir. Evlilik, insan hayatının önemli dönüm noktalarından olup yeni kurulan bir yuva ile toplumda bir ailenin daha temeli atılmış olur. İnsanoğlu evlenerek toplumda yeni bir statü kazanır ve bundan sonra kendi sorumluluklarını yüklenir. Nevşehir’deki evlilik törenleri kız beğenme veya kız arama geleneği ile başlayıp kız arkasından gitme ile son bulur. Bu süreçte, görücülük, nişan, pazarlık bozma, kız başı yıkama, kına, bayrak asma, esvap giydirme, gelin alma vb. uygulamalar gerçekleştirilir. Günümüzde, bilişim teknolojilerinin baş döndüren hızı sonucunda dünyanın en ücra köşesindeki bir yenilik, bir gelişme dünyanın öbür köşesinde duyulur olmuş ve kültür taşıyıcılığı görevini artık sinema, medya, müzik gibi görsel ve işitsel malzemeye dayalı unsurlar üstlenmiştir. Hal böyle olunca, eski gelenek ve göreneklerin uygulanmasında sıkıntı yaşanmaktadır. Gelenek ve göreneklerin unutulması, dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Nevşehir’de de yaşanmakta olup eski düğünlere ait bir takım uygulamalar kaybolmaya yüz tutmuştur. Makalede, önce Nevşehir merkezdeki düğün gelenekleri tarandıktan sonra Avanos ve Avanos’a bağlı bazı köylerdeki, Uçhisar ve Göreme’deki düğünler araştırılmış ve bu beldelerdeki evlilikle ilgili gelenekler hakkında kronolojik olarak bilgi verilmiştir. Anahtar kelimeler: düğünler, Nevşehir, Avanos, Uçhisar, Göreme, gelenek ve görenekler.
   [1] Bu makale, Nevşehir Üniversitesi, 2010/24 numaralı ve Nevşehir’in Avanos,  Uçhisar, Göreme Yöresindeki Evlilikle İlgili Gelenek ve Göreneklerle Azerbaycan’ın Aksu, Şamahı, İsmayıllı Bölgelerindeki Evlilikle İlgili Gelenek ve Görenekler Arasındaki Benzer ve Farklı Yönler başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi verilerinden hareketle yazılmıştır.
   PubDate: 2013-10-23
   Issue No: Vol. 2 (2013)
    
 • 6 Yaş Grubu Çocuklarda “Benlik Algısını
         Desteklemeye Yönelik Sosyal-Duygusal Hazırlık
         Programı”Nın Etkililiğinin İncelenmesi

  • Authors: Nalan Kuru Turaşlı, Rengin Zembat
   Abstract: Bu çalışmanın genel amacı, “Benlik Algısını Destekleyen Sosyal-Duygusal Hazırlık Programı”nın 6 yaş çocukların “benlik algısı, okula hazırlık becerileri ve sosyal-duygusal uyum düzeyleri “ üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Çalışma iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada “Benlik Algısını Destekleyen Duygusal-Sosyal Hazırlık Programı”nın oluşturulması, öğretmen rehber kitabı ve çocuk kitaplarının yazılması; ikinci aşamada ise çalışma gruplarının oluşturularak uygulamanın gerçekleştirilmesidir. Çalışmada, deneysel araştırma modeli kullanılmıştır. Çalışma grubu Bostancı Atatürk İlköğretim Okulu Anasınıflarına iki farklı sınıftaki çocuklar ve anneleri ve öğretmenleri olmak üzere toplam 82 kişiden oluşmaktadır. Toplanan veriler, veri türüne göre, gruplar arasındaki farklara bakmak için ilişkili ve ilişkisiz grup t testi, çeşitli özellikler arasındaki ilişkilere bakmak için ise Pearson Moment Korelasyon Katsayısı, deney ve kontrol gruplarının başlangıçtaki özellikleri arasındaki farklara bakmak için Kay-kare tekniği kullanılmıştır. Kullanılan istatistiksel yöntemlerin çözümlemeleri yapılıp manidarlıklar, .01 ve .05 düzeyinde kabul edilmiştir. Bulgulara göre, Benlik Algısını Destekleyen Sosyal-Duygusal Hazırlık Programı uygulanan çocuklarda benlik algısı düzeyi açısından program uygulanmayan çocuklara göre .01 düzeyinde anlamlı farklar bulunmuştur. Yine benzer şekilde Okula Hazırlık becerileri ve sosyal duygusal uyum düzeyleri açısından da program uygulanan çocuklarda program uygulanmayan çocuklara göre .01 düzeyinde anlamlı farklar bulunmuştur.
   PubDate: 2013-10-23
   Issue No: Vol. 2 (2013)
    
 • Dolaysız Yabancı Sermaye ve Ekonomik Büyüme
         İlişkisinin Dinamik Analizi: OECD Ülkeleri Örneği
         

  • Authors: Oğuz Öcal
   Abstract: Bu çalışma, 22 Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkesinde dolaysız yabancı sermaye yatırımları (DYSY) ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi test etmek için son dönem ekonomik büyüme teorilerini ve ekonometrik teknikleri kullanmaktadır. Teorik olarak, son dönem içsel büyüme modelleri DYSY’yi teknolojik yayılmadaki rolü sebebiyle büyüme dinamiği olarak tanımlamaktadır. Bununla birlikte, söz konusu bu yatırımların içselliği de ekonomik büyümenin bu yatırımları etkilemesini olası hale getirmektedir. 22 OECD ülke verilerinin kullanıldığı panel ve zaman serisi analizinden elde edilen sonuçlar, DYSY’nın büyümeyi olumlu etkileyen bir unsur olduğunu göstermektedir. Çalışmadan elde edilen bu sonuç içsel büyüme hipotezini en azından 22 OECD ülkesi için desteklemektedir.
   PubDate: 2013-10-23
   Issue No: Vol. 2 (2013)
    
 • Entelektüel Sermaye ve Örgüt Performansı
         İlişkisi: Akdeniz Bölgesindeki Otel
         İşletmelerinde Bir Araştırma

  • Authors: Osman Avşar Kurgun, Gürkan Akdağ
   Abstract: ÖZET Entelektüel sermaye kavramı gerek bilimsel yazında gerekse iş dünyasında son yıllarda önemi gittikçe artan bir kavram olarak ön plana çıkmaktadır. Çalışma, bu önemden hareketle otel işletmelerinde entelektüel sermaye ve örgüt performansı ilişkisini Akdeniz bölgesinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin yöneticilerinden toplanan veriler ile incelemektir. Çalışmada önerilen modelin Yapısal Eşitlik Model analizi ile test edilmesi sonucunda, diyagramda müşteri sermayesi (MS) ile örgüt performansı (OP) arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki (0.56) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapısal sermaye (YS) ve örgüt performansı (OP) arasındaki ilişki incelendiğinde yine pozitif yönlü ve anlamlı ancak daha düşük düzeyde (0.33) bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. İnsan sermayesi (IS) ile örgüt performansı (OP) arasında ise negatif yönlü bir ilişki (-0.14) bulgulanmıştır. Çalışmada müşteri sermayesinin örgüt performansı ile istatistiki açıdan yüksek düzeyde ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılması; başta Bontis (1998) olmak üzere konu ile ilgili önceki çalışmaların doğrulandığı anlamına gelmektedir.   Anahtar Kelimeler: Entelektüel Sermaye, Örgüt Performansı, İnsan Sermayesi, Yapısal Sermaye, Müşteri Sermayesi, Yapısal Eşitlik Modeli.
   PubDate: 2013-10-23
   Issue No: Vol. 2 (2013)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2014