for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Followed Journals
Journal you Follow: 0
 
Sign Up to follow journals, search in your chosen journals and, optionally, receive Email Alerts when new issues of your Followed Jurnals are published.
Already have an account? Sign In to see the journals you follow.
  Sosyoloji Konferansları (Istanbul Journal of Sociological Studies)
  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 1304-0243
   Published by İstanbul Üniversitesi Homepage  [6 journals]
 • HANELERİN YEŞİL ÜRÜN VE HİZMET
         TERCİHLERİNDE ETKİN UNSURLAR ÜZERİNE BİR
         İNCELEME

  • Authors: Haluk Zülfikar
   Abstract: Günümüzde bireylerin çevresel sorunlara yönelik algıları ve buna dayalı tutum ve davranışlarının karşılaştırmalı ölçümü, artarak öne çıkmaktadır. Nitekim bireylerin tüketici kimliği ile ürün ve hizmetlere yönelik tavırları, çevre algılarının tüketim ve tüketici davranışlarına yansıması boyutunda incelenmesi gereken bir durumdur. En genel yaklaşımla, doğal çevreyi koruma ve büyütmeyi dikkate alarak üretilen ve sunulan mal ve hizmetlere, yeşil ürün ve hizmetler denilmektedir. Bu açıdan ilgili ürün ve hizmetlere (yeşil ürün ve hizmetler) ait satın alma kararını veren tüketicilerin, bu tür ürün ve hizmetlere olan eğilim ve tercih düzeylerinin bir arada incelenmesi oldukça önemli olmaktadır. Bu çalışmada haneler kapsamında, yeşil ürün ve hizmetlere ait tercihleri ve bunlar üzerinde etkin olan unsurlar analiz edilmektedir. Bu bağlamda, analiz sonucu ulaşılan bilgilerden hareketle, haneler bazında çevre sorunu ve yeşil ürün-hizmet yönetimine ait doğru ve etkin sosyo-ekonomik politikaların oluşturulup uygulanabilmesine katkı sağlayabilmek amaçlanmaktadır. Mevcut çalışma İstanbul ilinde bulunan toplam 150 haneden oluşan bir örnekleme dayanan bir araştırma ile gerçekleştirilmiştir. Söz konusu örneklem çalışması kapsamında hanelerin, yeşil ürün ve hizmetlerden ne ölçüde faydalandıkları, tercih düzeylerine göre ele alınmıştır. Çalışma Kapsamında tüketiciler, tercih düzeylerine gore, “Yeşil Tüketiciler -(Tercih Edenler)”, “Arada Kalan Tüketiciler -(Kararsızlar)” ve “Yeşil Tüketici Olmayanlar -(Tercih Etmeyenler)” olmak üzere 3 farklı grupta tanımlanarak ifade edilmiştir. Bu bağlamda, tüketici tercih gruplarına göre, yeşil ürün ve hizmet tercihlerine etki eden unsurların detaylıca analiz edilmesi için, örnekleme çalışmasından elde sonuçlar “Diskriminant Analizi” ‘ne tabi tutulmuştur. Bu analize ait inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, yeşil ürün-hizmet tercih düzeylerine göre oluşan gruplar bazında, İstanbul’daki hanelerin /tüketicilerin yeşil ürün-hizmet tercihleri üzerinde sosyo-ekonomik, sosyo-kültürel ve demografik unsurların ötesindeki unsurların daha önemli ve anlamlı etkinliğinin olduğu gözlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, hane bazında tüketicilerin bu unsurların aksine, özellikle kendilerini ve yakın çevrelerini ne kadar çevreci gördükleri ve algıladıkları gibi algısal unsurlar ve paradigmaların, etkin olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Yeşil tüketici, diskriminant analizi, çevre istatistikleri,çevre araştırmaları için örnekleme teknikleri
   A STUDY ON EXAMINING THE INDICATORS MAY INFLUENCE THE HOUSEHOLDS’ PREFERENCES OF THE GREEN PRODUCTS & SERVICES Abstract Individuals perception of today on environmental problems and comparative measurement of attitudes and behaviors based on this stand out increasingly. In fact, individuals attitudes on products and services with the identity of consumer, is a situation that has to be examined in the dimension that is a reflection of the environment perceptions on consumption and consumer behaviors. With the most common approach, the produced and presented products and services taking into account to protect and to grow the natural environment, are called green products and services. In this respect, consumers gives the decision of purchasing related products and services (green products and services), examination of the trend and the level of choice together on these type of products and services is very crucial. In this study, preference (pereference level) of green product and services belonging to households and elements important on them is analyzed. In this regard, moving with the information obtained through the analysis it is intended to contribute creation and application of accurate and effective socio-economic policies concerning to environment problem basis on households and green product-service management.The current study is carried out with the research conducted on a sample of households which contains the total of 150 households. Within the scope of the sample of households, in which level that they benefit the green product and services, is dealt according to their preference level. Consumers, according to their preference level, are referred as “Green Consumers – (Preferred)”, “In Between Consumers-(not decided)” and “Non Green Consumer-(Not Preferred)” in 3 different groups. According to consumer preference groups, in order to analyze exhaustive the factors that affect the preference of green product and service, the results that obtained through sampling study are subjected to “Discriminant Analysis”. As a result of reviews and evaluations belonging to this an...
   Issue No: Vol. 0
    
 • “Yav İşte Fabrikalaşak” Anadolu Sermayesinin
         Oluşumu: Kayseri Hacılar Örneği

  • Authors: Fügen Berkay
   Abstract: Kitap Yazarı: Kurtuluş Cengiz
   Issue No: Vol. 0
    
 • Türk Sosyolojisinde Metodolojik Değişmeler / 1980-2003

  • Authors: Özge Zeybekoğlu
   Abstract: Kitap Yazarı: Gökhan V. KÖKTÜRK
   Issue No: Vol. 0
    
 • Günümüzde Sosyal Teori

  • Authors: Gökhan Akdağ
   Abstract: Editör: Anthony GIDDENS ve Jonathan TURNER Çeviren: Ümit TATLICAN
   Issue No: Vol. 0
    
 • DOROTHY SMITH’İN SOSYAL BİLİM YAKLAŞIMI VE
         KURUMSAL ETNOGRAFYA

  • Authors: Ece Öztan
   Abstract: Bu makalede Dorothy Smith tarafından geliştirilen kurumsal etnografya yaklaşımının yöntemsel öneri ve teorik dayanakları incelenmektedir. Kurumsal etnografya gündelik yaşamın ve örgütlenmelerim yerel bağlamı ile yerel ötesindeki yönetme ilişkileri ve yönetişim süreçlerini birbirine bağlamayı hedefleyen ampirik bir araştırma yöntemi önermektedir. Kurumsal etnografyacı için gündelik hayat, öznelerin konumlandığı maddi bağlamdır. Gündelik yaşam içinde konumlanmış öznelerce yapılan «işler» kurumsal etnografya için yalnızca başlangıç noktasıdır. Kurum düşüncesi eğitim, sağlık, refah gibi spesifik bir işlev çerçevesinde örgütlenmiş bir dizi metin-dolayımlı ilişkiler ağına işaret eder. Kurumsal etnografya nitel sosyal bilimin kimi standart pratiklerinden farklılaşmakta, ampirik ancak güçlendirici bir sosyal bilim önerisi sunmaktadır. Bu çalışmada öncelikle, yaklaşımın feminist yöntem, Marksizm ve söylem teorileri ile etkileşimi incelenmektedir. Kurumsal etnografyanın, mikro ve makro düzeyleri bağlama çabası ile yöntemsel stratejisi araştırma pratikleri üzerinden örneklenerek açıklanmaktadır. Ayrıca genişletilmiş örnek olay, feminist bakış açısı yaklaşımı gibi nitel araştırma yaklaşımları ile ilişkisi tartışılarak, kurumsal etnografyanın ampirik açıdan güçlü aynı zamanda insanlar için güçlendirici bir sosyal bilim önerisi olarak farklılığı ortaya konmaktadır. Anahtar Kelimeler: Kurumsal Etnografya, Metodoloji, Feminist Yöntem. DOROTHY SMITH’S SOCIAL SCIENCE APPROACH AND INSTITUTIONAL ETHNOGRAPHYAbstractThis article examines the methodological and theoretical basis of the institutional ethnography approach introduced by Canadian sociologist Dorothy E. Smith. Institutional ethnography refers to the empirical investigation of linkages within the local context of “everyday world” organizations and the trans-local process of governance. For institutional ethnography, the everyday world is the material context of each embodied subject. The “works” done by each embodied subject in everyday life is just a starting point for institutional ethnography. The notion of “institution” indicates the clusters of “text mediated” relations organized around specific functions such as education or welfare. Smith proposes institutional ethnography as a part of an empirically strong alternative methodology and as a politically empowering research strategy. This approach combines Marx’s materialist method with ethnomethodology, feminist standpoint theory and Foucauldian discourse theory. This article shows how institutional ethnography links micro and macro settings by giving empirical examples and compares it with some other qualitative research approaches such as the extended case method by Burawoy or feminist standpoint theory. Keywords: Institutional Ethnography, Methodology, Feminist Methodology 

   Issue No: Vol. 0
    
 • THE EFFECTS OF NATIONAL CULTURE ON UNIONIZATION

  • Authors: Ayşe Yıldız
   Abstract:  AbstractTrade unions are essentially social institutions and are not, just like every other institution, independent of the national culture of which they are a part. The four sub dimensions of Hofstede that constitute national culture are power distance, uncertainty avoidance, individualism/collectivism and feminity/masculinity. All these sub dimensions have an impact on the system of all these industrial relations and thus on unionization, on the process of being a union member, the public perception of unionization, trade union participation, unionization rates, wage bargaining strategies, etc. Therefore, the introduction of national cultures by the State will enable positive recognition of industrial systems and unionization. Keywords: National culture, Unionization, Power Distance, Uncertainty Avoidance, Individualism/Collectivism, Feminity/Masculinity
   ULUSAL KÜLTÜRÜN SENDİKALAŞMA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİÖzetSendikalar toplumsal kurumlardır ve her kurum gibi içinde bulundukları toplumun ulusal kültüründen bağımsız değillerdir. Çalışmada ulusal kültür, Geert Hofstede’in ulusal kültür kavramsallaştırması bağlamında ele alınmaktadır. Hofstede’in ulusal kültürü oluşturan dört alt boyutu güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, bireycilik/kollektivizm ve dişil/eril kültürdür. Bütün bu alt boyutlar ülkelerdeki bütün bir endüstri ilişkiler sistemini ve dolayısıyla da sendikal örgütlenmeyi, sendikalaşmayı, sendikalara üye olma sürecini, sendikaların nasıl algılandığını, sendikal katılımı, sendikalaşma oranını, toplu pazarlık stratejilerini vs. etkilemektedir. Dolayısıyla da ülkelerin ulusal kültürlerinin ortaya konması endüstri sistemlerinin ve sendikal örgütlenmelerinin anlaşılmasına olanak sağlayacaktır. Anahtar Kelimeler: Ulusal kültür, sendikal örgütlenme, sendikalaşma, güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, kollektivizm/bireycilik, dişil/eril kültür.
   Issue No: Vol. 0
    
 • ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN
         TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN
         TUTUMLARI VE YAŞAM DEĞERLERİ
         İLİŞKİSİ

  • Authors: Burcu Öngen, Serpil Aytaç
   Abstract:   Bu çalışmada üniversite eğitimi gören gençlerin toplumsal cinsiyet rolüne ilişkin algıları ve yaşam değerleri araştırılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 324 üniversite öğrencisi rassal olarak seçilerek Toplumsal Cinsiyet Rolüne İlişkin Tutumları ve Yaşam Değerleri, bazı sosyo-demografik sorularla birlikte ölçülmüştür. Çalışmaya katılan öğrencilerin %35,2’si erkek, %64,8’i kız öğrencilerden oluşmaktadır. Cinsiyetlerine göre ölçek ortalamalarına bakıldığında, kız öğrencilerin ortalamasının erkeklerden daha fazla olduğu görülmüştür. Gençlerin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri incelendiğinde, önermelerin büyük bir çoğunluğunda cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark (p<0.05) olduğu bulunmuştur. Ayrıca öğrencilerin yaşam değerleri boyutu ile toplumsal cinsiyet algısının alt boyutları olan eşitlikçi cinsiyet rolü ve evlilikte cinsiyet rolü arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Araştırmanın sonuçları üniversite gençliğinin toplumsal cinsiyete ilişkin görüşlerini ortaya koyması açısından önem taşımaktadır.Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Yaşam Değerleri, Üniversite, Gençlik  ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS REGARDING TO GENDER ROLES AND RELATIONSHIP WITH LIFE VALUESAbstractThis study aimed to investigate life values and perceptions of genders roles of university students. For this purpose, 324 university students - 35,2% male and 64,8% female; were selected as a sample. Their attitudes towards gender roles and life values were measured by some socio-demographic questions. Scale averages of the female students estimated much higher than that of males. Moreover, the vast majority of the prescriptions showed a statistically significant difference between the genders (p<0.05) regarding their attitudes toward gender roles. A positive significant relationship between the life value dimension and two sub-dimensions of the gender roles (which are gender equality and sex role in marriage) was also observed. The outcomes of this study have a crucial importance as it reveals the views of university students on gender roles. Keywords: Gender, Life Values, University, Youth 

   Issue No: Vol. 0
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2015