Subjects -> PATENTS, TRADEMARKS AND COPYRIGHTS (Total: 26 journals)
Showing 1 - 9 of 9 Journals sorted alphabetically
Berkeley Technology Law Journal     Free   (Followers: 16)
Expert Opinion on Therapeutic Patents     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal     Open Access   (Followers: 20)
IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law     Hybrid Journal   (Followers: 28)
International Data Privacy Law     Hybrid Journal   (Followers: 24)
International Journal of Intellectual Property Management     Hybrid Journal   (Followers: 30)
IP Theory     Open Access   (Followers: 12)
JIPITEC Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law     Open Access   (Followers: 25)
John Marshall Journal of Information Technology & Privacy Law     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
John Marshall Review of Intellectual Property Law     Free   (Followers: 10)
Journal of Copyright in Education & Librarianship     Open Access   (Followers: 35)
Journal of Data Protection & Privacy     Full-text available via subscription   (Followers: 7)
Journal of Intellectual Property Law & Practice     Hybrid Journal   (Followers: 30)
Journal of Intellectual Property Rights (JIPR)     Open Access   (Followers: 24)
Law, State and Telecommunications Review     Open Access   (Followers: 1)
Marquette Intellectual Property Law Review     Open Access   (Followers: 14)
Northwestern Journal of Technology and Intellectual Property     Open Access   (Followers: 8)
Propiedad Intelectual     Open Access   (Followers: 1)
Recent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Recent Patents on Anti-Infective Drug Discovery     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases     Hybrid Journal   (Followers: 5)
Revista La Propiedad Inmaterial     Open Access  
The Journal of World Intellectual Property     Hybrid Journal   (Followers: 25)
Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi     Open Access  
Web Journal of Current Legal Issues     Open Access   (Followers: 6)
World Patent Information     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Similar Journals
Journal Cover
Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku Dergisi
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2149-4576
Published by Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Homepage  [3 journals]
 • Roles of Unfair Competition And Protection of Competition Rules in the
         Attainment of Social Market Economy in Turkey

  • Authors: Hamdi Pınar; Elif Cemre Hazıroğlu
   Abstract: Türkiye CumhuriyetiAnayasası karma ekono­miyi benimsemiş olup, Anayasa’nın 2. maddesi de TürkiyeCumhuriyeti’nin bir sosyal hukuk devle­ti olduğunu ifade etmektedir. Sosyaldevlet olmak, bu niteliğin, diğer alanların yanı sıra ekonomiye deyansıtılmasını gerektirir. Dolayısıyla, Türkiye Cum­huriyeti DevletiAnayasası’nın rekabet politikası bağlamında sosyal piyasa ekonomisini tercihettiğini söylemek yanıltıcı olmayacaktır. Rekabet hukuku ve haksızrekabet hukuku hükümleri, piyasa aktörleri ve toplum refahı için piyasanınrekabet ihlallerine karşı korunması hede­finde birleşmekte ve bu amaç açısındanbirbirlerini tamamlayıcı özellik göstermektedir. Rekabet huku­ku, rekabetortamını ihlâllere karşı korurken, hak­sız rekabet hukuku, dürüstlük kuralınaaykırı ticari davranışları yasaklamak suretiyle adil rekabet orta­mınınsağlanmasına hizmet eder. Türk hukukunun, rekabet hukukuna ve haksız rekabethukukuna iliş­kin hükümlerine genel olarak bakılması, söz konusu düzenlemelerinaynı amaca yöneldiğinin anlaşılma­sı için yeterlidir. Sosyal piyasa ekonomisiüzerine inşa edilmiş bir sistemde, rekabet hukuku ile haksız rekabet hukukuhükümlerinin işbirliği, özgür rekabet or­tamının sağlanması ve korunmasıaçısından büyük önem taşımaktadır. 
   PubDate: Wed, 27 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 • If You Don’t Trust Judges, Let the Scholars Decide: the Primacy of the
         Malaysian Shariah Advisory Council on Islamic Finance

  • Authors: Farid Sufian Shuaib
   Abstract: Malaysia adopts the principle ofseparation of powers where the function of the legislature is to enact laws,the executive to govern in accordance with the law and the court to decidedisputes and to apply the law. It is an aberration when the law provides that acourt of law has to revert to a body of scholars in determining what the law indeciding disputes between parties is. However, this occurs in Malaysia in thearea of Islamic finance where the law establishes a Shariah Advisory Councilconsisting of scholar of Islamic finance under the auspices of the MalaysianCentral Bank. The decision of the Shariah Advisory Council is final and bindingupon any arbitration bodies and courts. This paper adopts a doctrinal analysisapproach in examining this issue from the perspective of the constitution andthe legal system, and seeks to reconcile this aberration with the reality ofthe practice of law and the practice of Islamic finance in Malaysia. The paperthen examines alternative to this mechanism. 
   PubDate: Wed, 27 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 • Internet of Things and Patents: Towards The IoT Patent Wars'

  • Authors: Guido Noto La Diega
   Abstract: Intellectualproperty is a key, albeit overlooked, issue when it comes to the Internet ofThings (IoT). It is still unclear, for instance, to what extent trade secretscan be used to prevent the user from controlling their own device (theso-called right to hack) and to hinder interoperability. Likewise, it is stillto be fully explored to what extent intellectual property (database rights) canbe used to prevent data portability. This paper focuses on patent law and,namely, on computer-implemented inventions by giving account of the approachesfollowed in Europe, United States, and India. With the IoT patenting activitybeing over eight times larger than the general worldwide increase in pat­enting,research on this field appears critical. The occasion of this study is theadoption in 2016 of the final version of the Indian guidelines on theexamination of computer-related inventions, which have been surprisinglyoverlooked in the legal literature. The main idea is that the Internet ofThings will lead to a dramatic increase of applications for soft­ware patentsand if examiners, courts, and legislators will not be careful, there is theconcrete risk of a surreptitious generalised grant of patents for computerprograms as such (in Europe) and for abstract ideas (in the United States). Theclarity provided by the Indian guidelines, following a lively public debate,can constitute good practices that Eu­rope, the United States, as well as theRepublic of Turkey, should take into account.With the increase of IoT patents,it is foreseeable the shift from the smartphone wars to the IoT wars, asevidenced by some recent litigation between Fitbit and Jawbone. The (perhapscold) war seems impending, due to a number of reasons, such as the complexityof the supply chain, the several domains in which the IoT is divided and thecomposite nature of the IoT devices. 
   PubDate: Wed, 27 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 • Parekende Elektrik Satımıyla İlgili Mevzuata Genel Bir Bakış ve
         Borcunu Ödemeyen Abonenin Elektriğinin Kesilmesine İlişkin Bazı
         Yargıtay Kararları Hakkında Değerlendirmeler

  • Authors: Halit Aker
   Abstract: Ülkemizde elektrik piyasasıfaaliyetleri özelleştirilerek rekabete açılmıştır. Diğer enerji piyasalarıyanında elektrik piyasası da EPDK tarafından düzenlenip yönetilmektedir. EPDKelektrik üretimi, iletimi, dağıtımı ve satımı faaliyetle­ri ile ilgili olarakyönetmelikler çıkarmaktadır. Bu yönetme­likler esasen özel hukuk ilişkilerinikapsamaktadır. Ancak idari düzenlemelerin 6098 s. TBK’de yer alan sözleşmelerhukukuna ilişkin genel esaslarla uyumsuz olduğu birçok nokta görülmektedir. Buuyumsuzluklar ortaya çıkan uyuş­mazlıkların çözümünü de olumsuz etkilemektedir.Sorun alanlarından birisi de, tüketim bedeli ödenmemiş olmasına rağmentüketicinin elektriğinin tedarik şirketince kesilme­mesi ve kullanmaya devametmesine izin verilmiş olmasıdır. Yargıtay içtihatlarına göre elektriğinkesilmemesi müterafik kusurdur ve alacaklı şirketin taleplerinde indirimyapılma­lıdır. Çalışmada ilk olarak elektrik satımı ile ilgili EPDKdüzenlemeleri sözleşmeler hukuku perspektifinden kısaca değerlendirilmekte,akabinde de bazı Yargıtay kararları tar­tışılarak yeni önerilergetirilmektedir.
   PubDate: Wed, 27 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 • Sermaye Piyasası Kanunu’nun İlişkili Taraf İşlemi Düzenlemelerinin
         6102 Sayılı TTK’nın Ortaklıklar Topluluğu Hükümleri Açısından
         Değerlendirilmesi

  • Authors: Mehmet Ali Aksoy
   Abstract: Halka açık anonim ortaklıklardailişkili taraflar­ca gerçekleştirilecek Sermaye Piyasası Kurulu’nun be­lirlediğiişlemler belirli bir prosedüre tabi tutulmuştur. Buna göre ortaklıklar ilişkilitaraf işlemine başlama­dan önce yönetim kurulu kararı almak zorundadır. Buişlemlerde alınan yönetim kurulu kararlarının uygulanabilmesi için bağımsızyönetim kurulu üye­lerinin çoğunluğunun onayı gerekmektedir. Bağımsız yönetimkurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı alı­namazsa işlemin genel kurulun onayınasunulması gerekir. Söz konusu genel kurul toplantılarında ilişkili taraflar oykullanamayacaktır. Ortaklıklar toplulu­ğunda ise belirtilen işlemlere, kaybınfaaliyet yılı için­de kapatılması veya kapatılmasının taahhüt edilmesikoşuluyla izin verilmektedir (TTK m. 202). Böylece her iki kanunda ilişkilitaraf işlemlerine farklı sonuç­lar bağlanmaktadır. 
   PubDate: Wed, 27 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 • Disrupting the Traditional Patent System: The Emergence of New Models

  • Authors: Natacha Estèves
   Abstract: The Open Source and Free Softwaremovements in copyright have, in their own way, challenged the tradi­tionalexclusive rights — based system. However, when it comes to patents, it would appearthat the traditional model — underpinned by the assumption that for aninnovation to be economically viable, an inventor must be able to excludeothers from making, using, or selling his innovation — still prevails. The common understanding of the encouragementof innovation providing the necessity for strong exclu­sive patent rights isnevertheless nuanced by the recent development of atypical models. The modelsthat will be discussed in this paper do not challenge patents per se (i.e., aright to prevent anyone from making and using the patented invention), butrather the way patents are being used. Relying on a growing literature onso-called “open patents” and on selected examples (i.e., patent pledg­es), thisproposed paper will investigate recent “openings”, so to speak, of exclusiveintellectual property rights (IPRs) and how they affect our understanding ofpatents as well as the legal instruments currently available to apprehend suchnew models. 
   PubDate: Wed, 27 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 • Serbian Capital Market: Quo Vadis

  • Authors: Predrag Dedeic
   Abstract: This articleis dealing with present negative trends on Serbian capital market. Those trendsare seen in a way that the current bad situation can be anticipated as anopportunity. The process of revitalization must encompass a lot of differentsubjects and make the balance of their interests. The need for changes isobvious but how to make it is a challenge that is discussed in the paper. Theparticular measures, that have to be incorporated to make the market deeper andwider, are analyzed thoroughly. How to change the situation where the publiccompanies are rushing to become closed and IPOs of new ones do not exist' What is ourcapital market policy and how the harmonization, of our legislation andpractice, with EU rules is affecting market participants' How to build thecapacity and independency of Serbian Securities Commission and its relationshipwith Ministry of finance make more efficient' How to open the door for new participantsand new instruments such as municipal bonds, green and social bonds and otherdebt instruments' Do we need IPO of state enterprises' Dilemmas and answerslinked to those questions and some other, make the substance of this article. 
   PubDate: Mon, 15 May 2017 00:00:00 +030
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.234.247.75
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-