for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
  Subjects -> EDUCATION (Total: 2119 journals)
    - ADULT EDUCATION (24 journals)
    - COLLEGE AND ALUMNI (9 journals)
    - E-LEARNING (25 journals)
    - EDUCATION (1800 journals)
    - HIGHER EDUCATION (134 journals)
    - INTERNATIONAL EDUCATION PROGRAMS (4 journals)
    - ONLINE EDUCATION (33 journals)
    - SCHOOL ORGANIZATION (13 journals)
    - SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION (38 journals)
    - TEACHING METHODS AND CURRICULUM (39 journals)

SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION (38 journals)

Showing 1 - 39 of 39 Journals sorted alphabetically
Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education     Open Access  
Autismo e disturbi dello sviluppo     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Bilingual Research Journal     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Career Development and Transition for Exceptional Individuals     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Clinical Psychology and Special Education     Open Access   (Followers: 4)
Dislessia. Giornale italiano di ricerca clinica e applicativa     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Disturbi di Attenzione e Iperattività     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Exceptional Children     Full-text available via subscription   (Followers: 11)
Exceptionality Education International     Full-text available via subscription  
Frühförderung interdisziplinär     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Gifted and Talented International     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Gifted Child Today     Partially Free   (Followers: 6)
Gifted Children     Open Access   (Followers: 3)
Global Journal of Health and Physical Education Pedagogy     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Journal for the Education of the Gifted     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Journal of Applied School Psychology     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Journal of Correctional Education     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Journal of Early Hearing Detection and Intervention     Open Access   (Followers: 3)
Journal of Gifted Education Research     Open Access   (Followers: 10)
Journal of ICSAR     Open Access  
Journal of Language Teaching and Research     Open Access   (Followers: 30)
Journal of Nonformal Education     Open Access   (Followers: 1)
Journal of Special Education and Rehabilitation     Open Access   (Followers: 23)
Journal of Special Education Technology     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Journal of Teaching in Physical Education     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Jurnal Ortopedagogia     Open Access   (Followers: 2)
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Luar Biasa     Open Access  
Learning & Perception     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Learning Disabilities : A Multidisciplinary Journal     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
Learning Disability Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 20)
Lernen und Lernstörungen     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Multiple Voices for Ethnically Diverse Exceptional Learners     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
New Zealand Physical Educator     Full-text available via subscription  
Physical Disabilities : Education and Related Services     Open Access  
TEACHING Exceptional Children     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Tizard Learning Disability Review     Hybrid Journal   (Followers: 49)
unsere jugend     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete     Full-text available via subscription  
Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Journal Cover
Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1304-7639 - ISSN (Online) 2149-8261
Published by Ankara University Homepage  [9 journals]
 • Türkiye’deki Üstün Yetenekli Öğrencilerin Psikolojik Danışma ve
         Rehberlik İhtiyaçları

  • Authors: Fatma Altun; Hikmet Yazıcı
   Abstract: Bu çalışmanın temel amacı üstünyetenekli tanısı alan öğrencilerin psikolojik danışma ve rehberlik (PDR)alanında yaşadıkları sorunların ebeveyn görüşlerine dayalı olarakbelirlenmesidir. Ayrıca üstün yeteneklilerin PDR ihtiyaçlarında çocuğun yaş vecinsiyetinin etkileşiminin etkisi, ebeveynlerin cinsiyetleri ve eğitimdurumlarına göre algılanan problem durumlarında farklılaşma olup olmadığı da buçalışmanın alt amaçları arasındadır. Araştırma grubunu, Türkiye’nin 12bölgesinde yer alan 24 BİLSEM’e kayıtlı öğrencilerin ebeveynleri arasındanseçilen 606 kişi (320 Anne, 286 Baba) oluşturmaktadır. Araştırmanın verileriÜstün Yetenekliler İçin Problem Tarama Envanteri ve Bilgi Formu iletoplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre; ebeveynler çocuklarının kişiselözellikleri, okul yaşantıları ve aile ilişkileri alanlarında belirgin sorunlaryaşadıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin PDR hizmetlerine duyduklarıihtiyaçlar yaş ve cinsiyet etkileşiminebağlı olarak farklılaşmaktadır. İhtiyaçların türü konusunda ebeveyn cinsiyetinebağlı anlamlı farka rastlanmamışken, eğitim düzeyine dayalı fark tespitedilmiştir.  Bu çalışma ileTürkiye’deki üstün yetenekli öğrencilerin PDR alanındaki öncelikli ihtiyaçlarıtespit edilmiş ve bunların bazı değişkenlerde göre farklılaştığı saptanmıştır. 
   PubDate: Thu, 01 Mar 2018 00:00:00 +030
    
 • Özel Yetenekli ve Zihin Yetersizliği Olan Ressam Muhammed Yalçın’a
         Yönelik Bir Araştırma

  • Authors: Kerim Laçinbay; Meliha Yılmaz
   Abstract: Bu araştırma; %70 çalışma gücü kaybı bulunan, 35-40 aralığında zeka bölümü (inteligence quotient-IQ) seviyesinesahip ve görsel sanatlar alanında özel yetenekli olan Muhammed Yalçın’ın resimlerini plastik değerler (tasarımilke ve elemanları) açısından, sosyal gelişimine etkisi bakımından ve Bloom Taksonomisi’nden faydalanılarakincelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kapsamında, örnek olay (vaka) araştırmasıkullanılmıştır. Gecekondu evini bir sanat eserine dönüştüren Muhammed Yalçın’ın kâğıt, tuval, zemin ve duvarresimlerinden örnekler toplanmıştır. Vasisiyle yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak görüşmeyapılmıştır. Muhammed’in ürettiği görsellerin iletişim becerisine ve sosyal yaşantısına katkısı olup olmadığıincelenmiştir. Üretilen resimler, plastik değerler bakımından ve Bloom Taksonomisi’nden faydalanılarak betimselolarak analiz edilmiştir. Araştırmada, Yalçın’ın çalışmalarının estetik değerlere ve özgün niteliklere sahip olduğu,özetle sanatsal nitelikler taşıdığı, ifade ve iletişim aracı olarak kullandığı bu çalışmaların, sosyal gelişimine vepsikolojik rahatlamasına katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Resimleri, Bloom Taksonomisi’ne göreincelendiğinde ise; bilişsel düzeyde ‘sentez’, duyuşsal düzeyde ‘örgütleme’ ve psikomotor düzeyde ‘yaratma’basamaklarına uygun çalışmalar ortaya koyabildiği sonucuna ulaşılmıştır. 
   PubDate: Mon, 12 Feb 2018 00:00:00 +030
    
 • Zayıf Okuyucuların Okuduğunu Anlama Becerilerinin Geliştirilmesinde
         Ana Fikir Belirleme Becerisinin Öğretimi

  • Authors: Ilhan Ilter
   Abstract: Bu çalışmada, okuduğunuanlama becerilerinin gelişimi için ana fikir belirleme becerisi ile ilgiliverilen doğrudan öğretimin okuduğunu anlamada güçlük çeken üç dördüncü sınıföğrencisi üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırmada, yoklama evreli deneklerarası çoklu yoklama deseni kullanılmış ve elde edilen veriler grafiksel analiz yoluylaanaliz edilmiştir. Katılımcıların öğretimoturumlarında ve toplu yoklamalarda okuduğunu anlama performansı öyküleyicimetinlerden oluşan kısa cevaplı sorular aracılığıyla değerlendirilmiştir. Anafikir ve ayrıntı belirleme becerilerinin kalıcılığı ise öğretim uygulamasısonunda üçüncü ve beşinci haftalarda incelenmiştir. Ayrıca çalışmada, uygulananprogramın etkilerinin niteliksel boyutlarını değerlendirmek amacıyla sosyalgeçerlik verilerine yer verilmiştir. Araştırma bulguları, ana fikir belirlemebecerisi üzerine yapılan öğretimin ana fikir ve ayrıntıları belirlemebecerilerini öğrenme ve öğrenilen becerilerin kalıcılığını sürdürme konusundaher üç katılımcıya katkı sağladığını ve başlama düzeyi evresine kıyasla dahayüksek düzeyde bir okuduğunu anlama performansı elde edildiğini göstermiştir.Tüm sonuçlar, okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesinde doğrudan öğretimmodeli kullanılarak yapılan ana fikir belirleme becerisi öğretiminin katılımcıöğrenciler için etkili bir yöntem olduğunu göstermiştir.
   PubDate: Sat, 03 Feb 2018 00:00:00 +030
    
 • Engelli Bireylerin Cinsel, Fiziksel ve Duygusal İstismarı

  • Authors: Sefa Bulut; Hüseyin Buğra Karaman
   Abstract: Bu çalışmanın amacı engelli bireylere yönelik olancinsel, fiziksel ve duygusal istismarın 2005 ve 2015 yılları arasında ulusaldüzeyde yayın yapan basına yansıdığı şekliyle incelenmesidir. En çok satan 10gazete seçilmiş ve bu amaç için taranmıştır. Arama kelimeleri olarak da“engelli bireylerin cinsel istismarı” “engelli bireylerin cinsel tacizi”,“engelli bireylere yönelik tecavüz” ve “engelli bireylerin fiziksel ve duygusalistismarı” kavramları arama motorlarında aranmıştır. Araştırmacılar engellibireylere yönelik cinsel, fiziksel ve duygusal istismar alanyazınını incelemişve bu konuyla ilgili 13 soru belirlenmiştir. Sorular istismarcı, istismar türü,istismarın olduğu yer ve olduğu bağlam şeklinde olmak üzere daha çok istismarındoğasını anlama ve açığa çıkarmaya yöneliktir. Tespit edilen vakalar oluşumsıklıkları açısından aylara ve yıllara göre sıralanarak bir “trend analizi”yapılmış ve daha geniş bir çerçeveden istismar olgusu incelenmiştir. Buaraştırmanın ana hedeflerinden birisi, engelli bireylere karşı yapılan ve farkedilmeyen istismar olgusunu görünür kılmak ve koruyucu önlemlerin gelişmesinekatkıda bulunmaktır. 
   PubDate: Thu, 25 Jan 2018 00:00:00 +030
    
 • Uygulamacılar İçin Öğretimde Farklı Bir Bakış Açısı: Gömülü
         Öğretim

  • Authors: Yasemin Ergenekon; Özgül Aldemir Fırat
   Abstract: Bu çalışmanın amacı,doğal öğretim yaklaşımına ve doğal öğretim yaklaşımının ortaya çıkışfelsefesine ilişkin genel bilgi vermek, doğal öğretim yaklaşımından biri olangömülü öğretim sürecinin temel uygulama ilkelerini ve basamaklarını açıklayarakgömülü öğretim sürecinin gelişimsel yetersizliği olan okulöncesi dönemdeki çocuklara,bu çocukların ailelerine ve öğretmenlerine sağladığı katkıları paylaşmaktır.Ayrıca, çalışmada gömülü öğretimin etkililiğinin ve verimliliğinin ortaya konduğualanyazın üzerinde durularak uygulamacılara yönelik önerilere yer verilmiştir. 
   PubDate: Sat, 06 Jan 2018 00:00:00 +030
    
 • Grupla Psikolojik Danışma Uygulamasının Özel Gereksinimli Çocuğu
         Olan Annelerin Kaygı Düzeyleri ve Yaşam Doyumları Üzerindeki
         Etkisinin İncelenmesi

  • Authors: Nermin Çiftçi Arıdağ; Eyüp Sabır Erbiçer
   Abstract: Bu araştırmanın amacı, özelgereksinimli çocuğa sahip annelere uygulanan grupla psikolojik danışmaprogramının,  annelerin durumluk-sürekli kaygıdüzeylerinin azalmasında, yaşam doyumlarının ise artmasında etkili olupolmadığını incelemektir. Çalışma, özel eğitime gereksinimi olan ve Milli EğitimBakanlığı’na bağlı özel bir rehabilitasyon merkezine devam eden 3-17 yaşlarıarasındaki çocukların anneleri ile yürütülmüştür. Ön test-son test kontrolgruplu deneysel modelin kullanıldığı çalışmada deney ve kontrol grubunda sekiz anneolmak üzere toplam 16 anne katılmıştır. Uygulama grubunda yer alan anneleresekiz oturumdan oluşan grupla psikolojik danışma programı uygulanmıştır. VerilerDurumluk-Sürekli Kaygı Envanteri (State-Trait AnxietyInventory) ve Yaşam Doyumu Ölçeği (Satisfaction with Life Scale) iletoplanmıştır. Verilerinanalizinde Kovaryans (ANCOVA) analizi kullanılmıştır. Grupla psikolojik danışmauygulaması sonucundadeney grubundaki annelerin durumluk-sürekli kaygıpuanlarında kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde azalma olduğu saptanmıştır. Annelerin,yaşam doyumlarında ise anlamlı düzeyde artma olduğu gözlenmiştir.
   PubDate: Fri, 29 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 • İşitme Engelli Üniversite Öğrencileriyle Dengeli Okuma Yazma
         Yaklaşımı ile Gerçekleştirilen Yazma Çalışmalarının İncelenmesi
         

  • Authors: Güzin Karasu; Yıldız Uzuner
   Abstract: İşitme engelli öğrencilerin dillerindekiyetersizlik yazma becerilerinin gelişimini olumsuz etkilemektedir. Araştırmalaryazma becerisinin okur/yazarlık gelişimi için önem taşıdığını, derslerinöğrencilerin ihtiyaçlarına uygun yapılması gerektiğini göstermektedir.Araştırmanın genel amacı işitme engelli üniversite öğrencilerinin yazılıanlatım becerilerinin etkili bir şekilde gelişimi için planlanan yazılı anlatımderslerinin incelenmesidir. Araştırmanın yöntemi eylem araştırmasıdır. Çalışma2014-2015 akademik yılında, güz ve bahar döneminde Anadolu Üniversitesi,Engelliler Entegre Yüksekokulu’na devam eden 7 Bilgisayar Operatörlüğü ikincisınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerini; videokayıtları, ders planları ve değerlendirmeleri, öğrenci dosya/defterleri ile araştırmacıgünlükleri oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin yazma sürecininplanlama/hazırlık, taslak yazma, gözden geçirme/düzeltme ve yayımlamaaşamalarının alanyazın ile benzer ancak döngüsel bir şekilde gerçekleştiğibelirlenmiştir. Araştırmanın bir diğer sonucunda ise, öğrencilerin yazmasürecinin taslak yazma, gözden geçirme/düzeltme aşamalarına aktif olarakkatıldıkları ve yazılı ürünlerinin süreçte gerçekleştirilen stratejileriyansıttığı görülmüştür. Metinlerin yazılma süreçleri incelendiğinde;stratejilerin doğrudan ve üstbilişsel bir şekilde öğretildiği, model olmastratejisinin yoğun olarak kullanıldığı belirlenmiştir.
   PubDate: Tue, 19 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 • Ağır ve Çoklu Yetersizliği (AÇYE) Olan Çocuk Annelerinin
         Yaşadıkları Sorunların ve Sorunlarla Baş Etme Yöntemlerinin
         Belirlenmesi

  • Authors: Mine Kizir; İlknur Çifci Tekinarslan
   Abstract: Bu çalışma, Ağır ve Çoklu Yetersizliği olan çocukannelerinin yaşamış oldukları sorunları ve sorunlarla baş etme yöntemleri belirlenmiştir.Araştırma nitel araştırma yöntemi esas alınarak olgu bilim modelindeyapılandırılmıştır.  Araştırmanın verileriyarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Ağır ve Çokluyetersizliği olan çocuğa sahip beş anneyle yapılan görüşmelerle elde edilenveriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göreannelerin eğitim, sağlık, ulaşım, çevre ve aile ilişkileri, maddi zorluklar vegelecek kaygısı konularında sorunlar yaşadıkları görülmektedir. Bu sorunlarlabaş etmede kendilerini yalnız ve güçsüz hissettikleri bulgularda görülmüştür.Annelerin sorunlarla baş edebilmek için herhangi bir yöntem geliştiremedikleride görülmüştür.
   PubDate: Mon, 18 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 52.91.176.251
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-