for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
  Subjects -> EDUCATION (Total: 2212 journals)
    - ADULT EDUCATION (25 journals)
    - COLLEGE AND ALUMNI (9 journals)
    - E-LEARNING (30 journals)
    - EDUCATION (1882 journals)
    - HIGHER EDUCATION (136 journals)
    - INTERNATIONAL EDUCATION PROGRAMS (4 journals)
    - ONLINE EDUCATION (35 journals)
    - SCHOOL ORGANIZATION (13 journals)
    - SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION (39 journals)
    - TEACHING METHODS AND CURRICULUM (39 journals)

SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION (39 journals)

Showing 1 - 39 of 39 Journals sorted alphabetically
Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education     Open Access  
Autismo e disturbi dello sviluppo     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Bilingual Research Journal     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Career Development and Transition for Exceptional Individuals     Hybrid Journal   (Followers: 8)
Clinical Psychology and Special Education     Open Access   (Followers: 4)
Dislessia. Giornale italiano di ricerca clinica e applicativa     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Disturbi di Attenzione e Iperattività     Full-text available via subscription   (Followers: 3)
Exceptional Children     Full-text available via subscription   (Followers: 11)
Exceptionality Education International     Full-text available via subscription  
Frühförderung interdisziplinär     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Gifted and Talented International     Hybrid Journal   (Followers: 2)
Gifted Child Today     Partially Free   (Followers: 6)
Gifted Children     Open Access   (Followers: 3)
Global Journal of Health and Physical Education Pedagogy     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Journal for the Education of the Gifted     Hybrid Journal   (Followers: 12)
Journal of Applied School Psychology     Hybrid Journal   (Followers: 16)
Journal of Correctional Education     Full-text available via subscription   (Followers: 2)
Journal of Early Hearing Detection and Intervention     Open Access   (Followers: 3)
Journal of Gifted Education Research     Open Access   (Followers: 10)
Journal of ICSAR     Open Access  
Journal of Language Teaching and Research     Open Access   (Followers: 30)
Journal of Nonformal Education     Open Access   (Followers: 1)
Journal of Special Education and Rehabilitation     Open Access   (Followers: 23)
Journal of Special Education Technology     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Journal of Teaching in Physical Education     Hybrid Journal   (Followers: 6)
Jurnal Ortopedagogia     Open Access   (Followers: 2)
Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Luar Biasa     Open Access  
Learning & Perception     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Learning Disabilities : A Multidisciplinary Journal     Full-text available via subscription   (Followers: 8)
Learning Disability Quarterly     Hybrid Journal   (Followers: 20)
Lernen und Lernstörungen     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Multiple Voices for Ethnically Diverse Exceptional Learners     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
New Zealand Physical Educator     Full-text available via subscription  
Physical Disabilities : Education and Related Services     Open Access  
TEACHING Exceptional Children     Full-text available via subscription   (Followers: 4)
Tizard Learning Disability Review     Hybrid Journal   (Followers: 49)
unsere jugend     Full-text available via subscription   (Followers: 1)
Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete     Full-text available via subscription  
Zeitschrift für Psychodrama und Soziometrie     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Similar Journals
Journal Cover
Journal of Gifted Education Research
Number of Followers: 10  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2147-7248 - ISSN (Online) 2147-7248
Published by Bülent Ecevit University Homepage  [8 journals]
 • Editörden

  • Authors: Hasan Said TORTOP
   Abstract: Editörden
   2012 yılında akademik hayatımda bir yön çizmem ile ilgili bir karar almak üzereydim. Bilim eğitimi alanında lisans, yüksek lisans ve doktora çalışmalarım sonucunda bilim eğitimi alanına devam etmeli miydim?. Bu sorunun yanıtı aslında bir başka sorunun da yanıtıyla ilişkiliydi. İnsanlık tarihinin en önemli sorunuydu bu “Herkes filozof ya da bilim insanı olabilir mi?, herkes için için bilim eğitimi mi? Yoksa belli bir kesim için bilim eğitimi mi?” bu sorunun yanıtını bulmuştum. Herkes bilim insanı olamazdı elbette. O zaman bilim insanı olması muhtemel bireyler için çabalamam gerekirdi. Bu zümre ise üstün zekâlılık olgusuyla karşımıza çıkan öğrencilerdi ve ben artık hayatımın geri kalanını üstün yetenekli öğrencilerin eğitimine adayacaktım. İşte bu düşüncelerle “Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi” kuruldu. Bu sayıyla derginin 4 yılını bitirmiş bulunmaktayız. Bir akademik dergi için beş yıl yayınlanmış olmak önemli bir kriterdir, bunu da önümüzdeki yıl yaşayacak olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu 4 yıllık yayın hayatında dergimize makale gönderen yazarlara, değerlendirme yapan hakemlere çok teşekkür ediyorum. Ülkemiz uluslararası düzeyde ve spesifik bir alanda akademik bir dergi kazanmış durumdadır. Bu katkıyı editör olarak sunmanın onuru içerisindeyim. Gelişmiş bir ülke olmamızda önemli bir unsur olacak olan üstün yetenekli öğrencilerin eğitimlerinin bu dergi sayesinde daha ivme kazanacağına inanıyorum. Ailelerin, eğitimciler, eğitim programcılarının, akademisyenlerin takip ettiği ve edeceği bu akademik dergiyi 5. yılına taşıyoruz. Nice yıllara…Doç.Dr. Hasan Said TORTOP
   Editör
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 4 (2016)
    
 • Special Education Teachers’ Challenges Throughout the Process of
         Identifying Bilingual Gifted Children

  • Authors: Sema Tan
   Abstract: In this study, I examined the challenges that special education teachers’ face when identifying bilingual gifted children and teaching them at an instructional level in a regular classroom. I had 5 special education teachers participated in this study from different schools, and school districts. First I sent the questionnaires via e-mail to 10 special education teachers, and five of them returned the questionnaires. I asked to interview with them and only one of them wanted to interview with me. After I conducted the interview and collected the questionnaires, I coded the data and analyzed them based on the research questions. The results indicated that the most common challenges the special education teachers faced were cultural differences of the students’ backgrounds, cultural influences on the instruments that were used for instructional and identification purposes, testing situations, language barriers, and absence of training. Also provided solutions by participants were making lesson plans specific to students’ strengths and weaknesses, creating project based activities and adjusting those activities to students’ paces, providing training for teachers, using alternative assessment methods, and finally using appropriate programs for instruction.
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 4 (2016)
    
 • Destek Eğitim Odalarında Üstün/Özel Yetenekli Öğrencilerle
         Çalışan Sınıf Öğretmenlerinin Uygulama Hakkındaki Görüşleri

  • Authors: Hasan Said Tortop, Sedat Dinçer
   Abstract: Türkiye’de üstün yetenekli öğrencilerin eğitimi Bilim ve Sanat Merkezleri’nin açılmasına hız verilmesi ile ivme kazanmıştır. BİLSEM’ler hakkında üstün yetenekli öğrencilerin olumlu algısı bulunmaktadır. Ancak üstün yetenekliler eğitiminde, bu çocukların kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla da kendi okullarında hatta kendi sınıflarında eğitimleri konusu dünyadaki genel trendtir. Türkiye de bu trende uyarak üstün yetenekli öğrencilerin de destek eğitim odalarında eğitim almaları içi yasal düzenlemeler yapmıştır. Destek eğitim odaları uygulaması 2015-2016 öğretim yılında hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Öğretmenler hizmetiçi eğitim alarak destek eğitim odalarında görev yapmaya başlamışlardır. Öğretmenlerin görüşlerinin incelenmesi yapılan uygulamanın verimliliğinin anlaşılması açısından oldukça önemlidir. Bu çalışma nitel bir çalışmadır. Türkiye’de bir orta sosyo-ekonomik düzeydeki bir ilde görev yapan 15 öğretmenin üstün yetenekli öğrenciler için yapılan destek eğitim odası uygulaması hakkındaki görüşlerinin incelenmesi yapılmıştır. Bu görüşmeler sonucunda görüşler; Öğretmenlerin Eğitimsel/Öğretimsel Yeterlik Boyutu, Öğretimsel Materyal Boyutu, Öğretim Ortamı Boyutu, Yönetimsel Düzenleme Boyutu, Ebeveyn Boyutu, Öğretmen Önerileri Boyutu olmak üzere 7 tema altında analiz edilmiştir. Üstün yetenekli öğrencilere eğitim veren öğretmenler, daha kaliteli hizmetiçi eğitim istediklerini, verilen hizmetiçi eğitimin yetersizliğini, destek eğitim odalarında öğretim materyali yetersizliğinin olduğunu, öğretim ortamlarının yetersiz olduğunu, ebeveynlerle sorun yaşamadıklarını ve ebeveynleri bu uygulamayı desteklediklerini ve memnun olduklarını, yönetimsel destek gördüklerini belirttikleri görülmektedir. Öğretmenlerin bu görüşlerinin dikkate alınmasının üstün yetenekli öğrencilere yönelik verilen destek eğitim odalarının kalitesinde ve veriminde artışa neden olacağı önerilebilir.Anahtar Sözcükler: Üstün yetenekli öğrenciler, kaynaştırma, bütünleştirme, destek eğitim odası
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 4 (2016)
    
 • Velilerin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Değerler Eğitimine İlişkin
         Görüşleri

  • Authors: Şenol SEZER
   Abstract: Bu çalışma, üstün yetenekli öğrencilerin velilerinin değerler eğitimine ilişkin görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma, nitel araştırma desenindedir. Araştırmanın çalışma grubu, 2012–2013 eğitim öğretim yılında, Giresun Bilim ve Sanat Merkezine devam eden 24 öğrencinin velilerinden oluşmaktadır. Çalışma grubu amaçlı örneklem yöntemlerinden ölçüt örneklem yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen anket formu aracılığı ile elde edilmiştir. Velilerin değer eğitimini çocukları açısından çok önemli görmektedir. Veliler, Bilim ve Sanat Merkezinde verilen değerler eğitimini yeterli bulmamaktadır. Velilerin çocuklarına kazandırılmasını istedikleri değerler ahlaki, ulusal ve evrensel değerler şeklinde sıralanmaktadır. Üstün yetenekli öğrencilerin velilerinin çocuklarına kazandırılmasını istediği ahlaki değerler sırasıyla doğruluk,  dürüstlük, saygı, çalışkanlık, sevgi, merhamet, adalet, hakkaniyet, fedakârlık, hayırseverlik ve cesarettir. Velilerin çocuklarına kazandırılmasını istediği başlıca ulusal değerler vatan ve millet sevgisi, ulusal değerlere saygı ve bağlılıktır. Velilerin çocuklarına kazandırılmasını istediği başlıca evrensel değerler, evrensel barışa katkı, insan sevgisi, insan haklarına saygıdır. Veliler, değer eğitiminin hükümetlerin eğitim politikalarına göre değişmemesi ve yaşam boyu sürdürülmesi gerektiği şeklinde görüş belirtmektedir.
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 4 (2016)
    
 • İlkokul, Ortaokul ve Lise Öğrencilerin Disiplinlerarası Eğitim &
         Öğretiminde Robotik Sistemlerinin Kullanımına Yönelik Görüşleri

  • Authors: Metin Zengin
   Abstract: Özet: Yaşadığımız yüzyılda kurumların gelişmesi, başarı kazanması ve bu durumun sürdürülebilir olmasında bireylerin oldukça önemli bir role sahip oldukları varsayıldığında; bireylerin bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında zamanın ruhuna uygun, kaliteli bir eğitim almasının önemli olduğu anlaşılmaktadır. Bilgi işlemsem düşünceyi içselleştirmiş, disiplinlerarası ve robotik destekli öğretim, problem çözme, eleştirel düşünme, inşa etme gibi birçok beceriyi kazandırma fırsatı sunmaktadır. Bu araştırmanın amacı; ilkokuldan, lise sona kadar öğrencilerin disiplinlerarası eğitim-öğretiminde robotik sistemlerin kullanımına yönelik görüşlerinin değişkenlere göre değişiminin incelenmesidir.  Araştırma, 2016 yılında, İstanbul’da Beşiktaş BİLSEM ile Boğaziçi Üniversitesi ile yaptığı işbirliği sonucu TÜBİTAK 4007 “Bilim Şenliği Destekleme Programı” projesi kapsamında gerçekleştirilen "İnovasyon 5B" adlı proje içerisinde yer alan “Robot Çadırı” atölyeleriyle sınırlandırılmıştır. Araştırma İstanbul’un çeşitli ilçelerinden gelen; ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerin, cinsiyet, sınıf ve okullarının bağlı oldukları merci değişkenlerine göre, ziyaretçiler içinden seçilen yüz öğrenciye uygulanmıştır. (N=100)  alınmıştır. Araştırmanın modelini; yarı deneysel yöntem, eşitlenmemiş kontrol gruplu ön test - son test deseni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğrenci kişisel bilgi formunun yanı sıra 3 adet anket kullanılmıştır. Yapılan etkinlikler:  Robotik eğitim setleri ile gerçekleştirilmiştir. Etkinlikler üç gün boyunca devam etmiştir. Elde edilen nicel veriler IBM SPSS 23.00 paket programı aracılığı ile p>0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda, katılımcı öğrencilerin robotik teknolojilerinin öğretim programları içerisinde kullanılmasında ilgili ve istekli oldukları, bilgi işlemsel düşünceyi içselleştirmiş disiplinlerarası öğretim hususunda oldukça olumlu görüşlere sahip oldukları belirlenmiştir.Anahtar Sözcükler: Bilgi işlemsel Düşünme, Robotik, STEM,  Teknoloji, Üstün yetenek
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 4 (2016)
    
 • Üstün Yetenekliler Eğitiminde Farklı Bir Grup: Savantlar,
         Özellikleri, Eğitimleri

  • Authors: Buket Kısac, Hasan Said Tortop
   Abstract: Özet: Savant sendromu, zihinsel yetersizliklerin mevcut olunmasına karşın özel bir alanda bir ya da birden çok olağanüstü yetenekler gösteren kişileri tanımlamaktadır. Bu derleme makalesinde savant sendromunun tanımı ve tarihi, savant sendromuna dair mitler ve gerçekler, otistik çocuklarda görülen savant yetileri, ve en önemlisi savant sendromuna sahip bireylere uygulanan tedavi yaklaşımları konuları aktarılmaya çalışılmıştır. Savant olgusunun tarihi 18.yüzyıla dayanırken günümüzde halen savant hakkında yanlış bilinen doğrular bulunmaktadır. Bunlar, savant sendromuna sahip olan bireylerin yaratıcı olmadığı, genel ortalama zekalarının düşük olduğu, her dahi olan çocuğun Asperger sendromlu olması, ve savantların yaş ilerledikçe üstün yeteneklerini kaybettiğidir. Buna ilaveten, otistik çocuklarda savant yetileri görülebileceği doğru iken her otizmli çocuğun savant özelliği göstermesi ya da her savantlının ayrıca otizmli olduğu doğru değildir. Literatürde savantlı bireylerin eğitiminde önceliğin onların özel yeteneklerinin eğitimine verilmesi değinilmiştir. Hem otistikler hem de savantlılar için ise, üstün yetenekliler ve otizmli bireyler için başarıyla uygulanan öğretim yöntemlerinin birleştirilmesi önerilmiştir. Anahtar Sözcükler: Savant Sendromu, Otizm, Savantlar, Ustun Yeteneklilik.
   PubDate: 2016-12-31
   Issue No: Vol. 4 (2016)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.85.162.213
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-