Publisher: John Wiley and Sons   (Total: 1598 journals)

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

    [Sort by number of followers]   [Restore default list]

Showing 47 Journals starting with G sorted alphabetically
Gamm - Mitteilungen     Hybrid Journal   (SJR: 0.656, CiteScore: 1)
Gcb Bioenergy     Open Access   (Followers: 2, SJR: 1.816, CiteScore: 5)
Gender & History     Hybrid Journal   (Followers: 19, SJR: 0.337, CiteScore: 0)
Gender, Work & Organization     Hybrid Journal   (Followers: 44, SJR: 1.129, CiteScore: 2)
General Anthropology Bulletin of The General Anthropology Division     Hybrid Journal   (Followers: 5, SJR: 0.182, CiteScore: 0)
Genes To Cells     Hybrid Journal   (Followers: 1, SJR: 1.526, CiteScore: 2)
Genes, Brain and Behavior     Hybrid Journal   (Followers: 6, SJR: 1.776, CiteScore: 3)
Genes, Chromosomes and Cancer     Hybrid Journal   (Followers: 2, SJR: 1.831, CiteScore: 3)
genesis: The J. of Genetics and Development     Hybrid Journal   (SJR: 1.712, CiteScore: 2)
Genetic Epidemiology     Hybrid Journal   (Followers: 5, SJR: 1.819, CiteScore: 2)
Geo : Geography and Environment     Open Access   (Followers: 5, SJR: 0.786, CiteScore: 2)
Geoarchaeology: an Intl. J.     Hybrid Journal   (Followers: 17, SJR: 0.823, CiteScore: 1)
Geobiology     Hybrid Journal   (Followers: 8, SJR: 1.942, CiteScore: 4)
Geografiska Annaler, Series A : Physical Geography     Hybrid Journal   (Followers: 3, SJR: 0.609, CiteScore: 2)
Geografiska Annaler, Series B : Human Geography     Hybrid Journal   (Followers: 13, SJR: 0.618, CiteScore: 1)
Geographical Analysis     Hybrid Journal   (Followers: 7, SJR: 0.904, CiteScore: 2)
Geographical Research     Hybrid Journal   (Followers: 10, SJR: 0.633, CiteScore: 1)
Geographical Review     Hybrid Journal   (Followers: 13, SJR: 0.244, CiteScore: 1)
Geography Compass     Hybrid Journal   (Followers: 16, SJR: 1.363, CiteScore: 3)
GeoHealth     Open Access  
Geological J.     Hybrid Journal   (Followers: 17, SJR: 0.846, CiteScore: 2)
Geology Today     Hybrid Journal   (Followers: 31, SJR: 0.272, CiteScore: 1)
Geomechanics and Tunnelling     Hybrid Journal   (Followers: 2, SJR: 0.355, CiteScore: 0)
Geophysical Prospecting     Hybrid Journal   (Followers: 8, SJR: 0.7, CiteScore: 2)
Geoscience Data J.     Open Access   (Followers: 3, SJR: 0.719, CiteScore: 1)
Geostandards and Geoanalytical Research     Hybrid Journal   (Followers: 2, SJR: 1.43, CiteScore: 4)
Geotechnik     Hybrid Journal   (Followers: 4, SJR: 0.312, CiteScore: 0)
Geriatrics & Gerontology Intl.     Hybrid Journal   (Followers: 11, SJR: 0.871, CiteScore: 2)
German Economic Review     Hybrid Journal   (Followers: 7, SJR: 0.651, CiteScore: 1)
German Life and Letters     Hybrid Journal   (Followers: 13, SJR: 0.11, CiteScore: 0)
German Research     Hybrid Journal   (Followers: 1)
Gerodontology     Hybrid Journal   (Followers: 2, SJR: 0.627, CiteScore: 1)
Glia     Hybrid Journal   (Followers: 2, SJR: 3.318, CiteScore: 6)
Global Business and Organizational Excellence     Hybrid Journal   (Followers: 4, SJR: 0.228, CiteScore: 1)
Global Challenges     Open Access  
Global Change Biology     Hybrid Journal   (Followers: 140, SJR: 4.731, CiteScore: 9)
Global Ecology and Biogeography     Hybrid Journal   (Followers: 70, SJR: 3.786, CiteScore: 6)
Global Networks     Hybrid Journal   (Followers: 3, SJR: 1.045, CiteScore: 3)
Global Policy     Hybrid Journal   (Followers: 8, SJR: 0.51, CiteScore: 1)
Global Strategy J.     Hybrid Journal   (Followers: 5, SJR: 1.42, CiteScore: 2)
Governance : An Intl. J. of Policy, Administration and Institutions     Hybrid Journal   (Followers: 59, SJR: 3, CiteScore: 3)
Grass and Forage Science     Hybrid Journal   (Followers: 7, SJR: 0.851, CiteScore: 2)
Grassland Science     Hybrid Journal   (SJR: 0.282, CiteScore: 1)
Greenhouse Gases : Science and Technology     Hybrid Journal   (Followers: 3, SJR: 0.532, CiteScore: 2)
Ground Water     Hybrid Journal   (Followers: 34, SJR: 0.886, CiteScore: 2)
Ground Water Monitoring & Remediation     Hybrid Journal   (Followers: 18, SJR: 0.73, CiteScore: 1)
Growth and Change     Hybrid Journal   (Followers: 4, SJR: 0.453, CiteScore: 1)

    [Sort by number of followers]   [Restore default list]


 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-