Journal Cover
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1302-1265 - ISSN (Online) 2149-4894
Published by Afyon Kocatepe Üniversitesi Homepage  [5 journals]
 • Enfâl ve Tevbe Sûreleri Bağlamında Siyerin Tefsirdeki
         Yeri

  • Authors: Fatih Özaktan
   Abstract: Kur’ân’ın nüzûlü, tarihi bir bağlamda ve kültürel bir etkileşim içerisinde cereyan etmiştir. Tarihî bağlamı bilmek, Kur’ân’ı anlama ve yorumlama sürecinde büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda Hz. Peygamber’in (s.a.s.) yaşadığı coğrafyayı, tarihi-toplumsal şartları ve ayetlerin hangi olay ve soruya binâen indiğini bilmek âyetteki maksadın anlaşılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu malumatlara ıttıla siyer ile mümkün olduğu için siyeri bilmek, Kur’ân âyetlerinin maksudu İlâhiye mutabık anlaşılmasına yardımcı olur.Bu çalışmada meâl’den ziyâde “meâl-tefsir” anlayışının Kur’ân’ı anlamaya daha mutâbık olduğu gösterilmeye çalışılmıştır. Bu gaye ile incelenen Enfâl ve Tevbe sûrelerinde bazı ayetlerdeki müphem yerler siyer bilgilerinden istifade edilerek müfesser hale getirilmiş ilgili ayetin meal-tefsiri verilmiştir.“Enfâl ve Tevbe Sûreleri Bağlamında Siyerin Tefsirdeki Yerini” tespit sürecinde hem rivayet tefsirlerine hem de siyer kaynaklarına müracaat edilmiştir.
   Issue No: Vol. 17, No. 2
    
 • Perceived Ethnic Discrimination Experiences of Romani Women in Turkey

  • Authors: Maviş Yıldırım, Dilek Murat, Zeynep Aca
   Abstract: The biggest and most problematic ethnic group suffering from poverty and racism in Europe, the Romani people are “the others” who have been marginalized and left to their fate also in Turkey. The women members of this group are more vulnerable to multiple discrimination and thus, constitute the one of the most disadvantaged group of the society. The Romani people have almost no intellectual accumulation in Turkey or in Europe. They have almost no non-governmental organizations to fight for their economic, political and social rights, either. Therefore, until recently they have been either left alone to solve their problems on their own or abandoned to the justice of political power.   The purpose of this study is to detect the perceived ethnic discrimination experiences of Romani women who live in Turkey but about whom there are no scientific data.  In addition to this, the study also examines the effects of perceived discrimination experiences on group members’ self-esteem and hopelessness. The scales used to collect quantitative data are The Perceived Ethnic Discrimination Questionnaire, Rosenberg Self-Esteem Scale and Beck Hopelessness Scale. The study was conducted in Bursa, the fourth biggest city in Turkey.
   Issue No: Vol. 17, No. 2
    
 • Uşaklı Bir Eşkıya: Acemoğlu Ahmet

  • Authors: Ayhan Ürkündağ
   Abstract: Osmanlı Devleti’nin, özellikle 18. yüzyılın ikinci yarısında taşra yönetimi üzerindeki otoritesinin çeşitli nedenlerden dolayı zayıflaması buralarda ayan, voyvoda, mütesellim ismi verilen taşra elitlerinin nüfuz kazanmasına zemin hazırlamıştır. Bu yerel güçlerden bazıları bulundukları bölgedeki halk üzerinde baskı kurarak, fazla oranlarda vergi toplayarak kanunlara aykırı davranmışlardır. Hatta içlerinde bazıları devletin emirlerine karşı gelerek, isyan etmişlerdir. Osmanlı Devleti bu tür yerel elit güçleri eşkıya olarak nitelendirerek, ortadan kaldırmak için üzerlerine kuvvetler sevk etmiştir. Bu yerel güçlerden bir tanesi de 18. yüzyılın sonlarına doğru Uşak kazasında ortaya çıkan Acemoğlu Ahmet’tir. İlk olarak devletin resmi temsilcisi olarak görev yapmış, ancak devletin gönderdiği emirleri dinlememesi ve Uşak halkına zulüm etmesinden dolayı devlet tarafından eşkıya olarak ilan edilmiş ve onun üzerine asker gönderilmiştir.  Üzerine gönderilen askeri kuvvetleri bozguna uğratan Acemoğlu, bölgede kurmuş olduğu yerel ilişkiler bağı sayesinde uzun süre merkezi yönetimi uğraştırmış; ama bölgenin bir başka yerel elit kuvveti olan Nasuhoğlu tarafından ele geçirilmiş ve öldürülmüştür.
   Issue No: Vol. 17, No. 2
    
 • Girişimcilerin Sektör Tercihlerinde Etkili Olan Faktörlerin
         Belirlenmesi: Düzce Örneği

  • Authors: Öznur Bozkurt, Kahraman Çatı, Yusuf Bilgin, Adem Baş
   Abstract: Bu araştırmanın amacı, girişimcilerin yatırımlarında sektör (iş kolu) tercihlerini etkileyen faktörlerin Düzce ili özelinde incelenmesidir. Bununla birlikte, girişimcilerin sektör tercihlerini etkileyen faktörlerin demografik özelliklerine göre faklılık gösterip göstermediği berlirlenecektir. Ayrıca, girişimcilerin yaptıkları yatırımlara ilişkindeğerlendirmeleri incelenecektir. Araştırmanın evreni, 2009 ve sonraki yıllarda Düzce ilinde çeşitli sektörlere yatırım yapan 386 girişimciden oluşmaktadır. Araştırmada nicel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma verileri anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 18 paket programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, girişimcilerin sektör tercihlerini etkileyen faktörlerin sektörel öngörü, bilgi düzeyi arkadaş tavsiyeleri ve sermaye miktarıolduğu görülmüştür. Bununla birlikte, girişimcilerin yatırım yaptıkları sektörleri etkileyen faktörlerin cinsiyetlerine ve sektörel deneyimlerinegöre farklılaştığı belirlenmiştir. Ayrıca,girişimcilerin yatırımlarının başarılı olacağı ile ilgili öngörülerinin netleşmemiş olmasına rağmen tekrar aynı iş kolunu tercih etme eğiliminde oldukları görülmüştür.
   Issue No: Vol. 17, No. 2
    
 • Kongre Turizmi Açısından İstanbul İlinin Uluslararası Rekabetçilik
         Analizi

  • Authors: Fatma Özçelik Heper, Mehmet Sarıışık
   Abstract: İstanbul tarihi ve doğal güzellikleri, stratejik konumu, kongre pazarına yakınlığı gibi avantajlarına rağmen gerek kongre turisti sayısı gerekse elde edilen gelir açısından hak ettiği yere gelememiştir. Araştırma kapsamında bunun nedenlerini anlamak için en yakın rakipleri olan Berlin,  Paris,  Barselona, Viyana ve Singapur ile rekabeti ölçtüğü düşünülen 36 faktörle karşılaştırılarak üstün ve zayıf yönleri belirlenmiştir. Araştırma sonucunda İstanbul’un karşılaştırmalı rekabet gücünün rakiplerinden üstün olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İstanbul tarihi ve kültürel zenginlik, alışveriş imkânı, konukseverlik, ürün çeşitliliği, doğal çevrenin güzelliği ve genel anlamda çekicilik gibi faktörlerde güçlü bulunurken; doğal afetlerin zararsızlığı, savaş ve terör olayları, deniz ve kumsalları, ulaşımın etkinliği, güçlü devlet ve engelsiz bürokrasi, politik yapı, işletmelerin pazarlama-rekabet stratejileri ve altyapı gibi faktörlerde ise zayıf bulunmuştur.
   Issue No: Vol. 17, No. 2
    
 • Ladd ve Profilet Çocuk Davranış Ölçeği, Akran Şiddetine Maruz Kalma
         Ölçeği ve Resimli Sosyometri Ölçeği’nin Dört Yaş Türk
         Çocukları İçin Geçerlik Güvenirlik Çalışmaları

  • Authors: Hülya Gülay Ogelman, Özlem Körükçü, Hatice Erten Sarıkaya, Hande Güngör, Ceyhun Ersan
   Abstract: Bu araştırmada, Ladd ve Profilet Çocuk Davranış Ölçeği (ÇDÖ), Akranların Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği (AŞMKÖ) ve Resimli Sosyometri Ölçeği (RSÖ) olmak üzere akran ilişkileri ile ilgili üç ölçme aracının dört yaşındaki Türk çocuklar için geçerlik ve güvenirlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, Denizli il merkezinde okul öncesi eğitime devam eden dört yaş grubundan ÇDÖ ve AŞMKÖ için 300 çocuk, RSÖ için ise 166 çocuk olmak üzere iki örneklem grubu yer almıştır. Verilerin analizinde, ÇDÖ’nün geçerlik analizlerinde, yapı geçerliği olarak doğrulayıcı faktör analizi ve alt boyutlar arasındaki korelasyon incelenmiştir. İçerik geçerliğinde uzman görüşüne başvurulmuştur. AŞMKÖ ve RSÖ için geçerlik analizlerinden kapsam geçerliği gerçekleştirilmiştir. Üç ölçeğin güvenilirliğini belirlemek için iç tutarlılık katsayısı belirlenmiş, madde analizi işlemleri yapılmış, test-tekrar test güvenirlikleri tespit edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, dört yaş grubu çocuklar için ÇDÖ ve AŞMKÖ’nün geçerli ve güvenilir ölçme araçları olduğu, RSÖ’nün ise geçerli bir ölçme aracı olduğu fakat güvenilir bir ölçme aracı olmadığı belirlenmiştir.
   Issue No: Vol. 17, No. 2
    
 • Türkiye’de Dini Hayatı Anlamlandırmak: Dindarlık Olgusu ve
         Dindarlığın Ölçülmesi

  • Authors: Mehmet Erkol
   Abstract: Türkiye’de dini hayatı anlamlandırmak için onu etkileyen farklı boyutları ele alıp aralarındaki etkileşime odaklanmak gerekmektedir. Bu açıdan çalışmada ilk olarak gündelik hayat içerisinde dinin yeri, dindarlık kavramı, dindarlığın dönüşümü ve boyutları üzerinde durulmuştur.Gündelik hayatın dinamik yapısı değişimi kaçınılmaz kılmaktadır. Muhakkak bu değişimden birey ve toplumu derinden etkileyen dinde payına düşeni almakta, dindarlık ve dini hayat farklı boyutlara bürünmektedir. Bunun için dindarlığın ölçülmesi bir toplumda dini hayatın anlaşılması için önemli bir araç olmaktadır. Bu gündelik hayat içinde dinin ve dindarlığın aldığı görünümleri belirlemek açısından oldukça önemlidir. Aynı zamanda ölçüm çalışmaları, değişimi tek yönlü olmaktan çıkarıp karşılıklı ilişkiye dayalı bir etkileşim perspektifiyle anlamlandırmamızı mümkün kılmaktadır.Bununla birlikte dini hayatı analiz etmek için geliştirilen ölçekler ilk kez batıda geliştirilip uygulanmasının meydana getirdiği problemler henüz aşılabilmiş de değildir. Çalışmada batıda geliştirilen ve uygulanan dindarlık ölçekleri değerlendirilip Türkiye’de uygulanmasının yarattığı sorunlara dikkat çekilmiştir. Bu Türk toplumunun yapısına uygun ve özgün çalışmalarında yapılmasına duyulan ihtiyacın vurgulanmasını gerekli kılmaktadır.
   Issue No: Vol. 17, No. 2
    
 • Muhafazakârlık, Aile ve Kadın (Çankırı
         Örneği)

  • Authors: Şahin Doğan
   Abstract: Çankırı ilinde 221 kadın ve 221 erkek olmak üzere toplam 442 kişiye rastgele örnekleme yöntemi ile anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmada önce cinsiyet temelli bir karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan frekans analizi sonucu erkeklerin muhafazakârlık skorlarının kadınlara oranla daha yüksek olduğu görülmüştür. İkinci olarak kadınlar kendi aralarında çalışan kadınlar ve ev hanımı kadınlar olarak karşılaştırılmıştır. Yapılan frekans analizi sonucunda ev hanımı kadınların genel olarak çalışan kadınlardan muhafazakârlık skorlarının daha yüksek olduğu sonucu çıkmıştır.Genel olarak bakıldığında katılımcıların büyük oranda muhafazakâr aile değerlerini benimsedikleri görülmektedir. Örneğin maddi ve manevi sorunlar olduğunda başvurulması gereken ilk yerin aile olduğu, ailenin dini ve manevi değerlere bağlı olması gerektiği, evin reisinin erkek olduğu, kadının asıl görevinin annelik olduğu, erkeğin evin geçiminden sorumlu olduğu, kadının evleninceye kadar bekâretini koruması gerektiği gibi konularda hem kadınların hem de erkeklerin katılım düzeylerinin çok yüksek olduğu ve bu görüşleri onayladıkları görülmektedir. Yine muhafazakârlığın eleştirdiği kürtaj ve nikâhsız beraber yaşamayı büyük çoğunlukla onaylamadıkları sonucu çıkmaktadır.Kurumlar arasında en vazgeçilmez kurumun aile kurumu olduğu, tercih edilen ideal çocuk sayısının 3 çocuk olduğu, ev içi önemli kararların büyük çoğunlukla ailece ortak olarak alındığı ve benzer şekilde çocukların geleceği ile ilgili kararların da yine büyük oranda ailece ortak alındığı sonucu çıkmaktadır.
   Issue No: Vol. 17, No. 2
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.232.96.22
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-