Publisher: Cankiri Karatekin University   (Total: 3 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 3 of 3 Journals sorted alphabetically
Anatolian Bryology     Open Access  
Cankiri Karatekin University J. of Faculty of Letters     Open Access  
J. of the Faculty of Economics and Administrative Sciences     Open Access   (Followers: 1)
Similar Journals
Journal Cover
Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1308-5549 - ISSN (Online) 2147-4206
Published by Cankiri Karatekin University Homepage  [3 journals]
 • Rekabet ve Etkinlik: Avrupa Birliği Bankacılık Endüstrisi Üzerine Bir
         Uygulama

  • Authors: Ramazan EKİNCİ; Recep KÖK
   Abstract: Bu çalışmanın temel amacı“rekabet–etkinlik” hipotezini test etmektir. Avrupa Birliği (AB) bankacılıksisteminde krizlere karşı direncin arttırılmasına yönelik kararların, rekabetve maliyet etkinliğini artırdığı bilinmektedir. Rekabet-Etkinlik hipotezinegöre finansal piyasalarda ortaya çıkan rekabet etkinlik artışına, dolayısıylamaliyetlerin de düşmesine neden olmaktadır. Analize konu olan örneklem 26 ABülkesidir, 2006-2014 dönemini kapsamaktadır. Çalışmada Panel Stokastik SınırAnalizinden yararlanılarak maliyet etkinlik skorları hesaplandığında; özellikle2010 yılı sonrası borç krizinin ardından maliyet etkinliğinin düştüğü görülmektedir.Ayrıca Lerner indeksi yöntemiyle rekabet gücü ölçüldüğünde; AB bankacılıksisteminde rekabet gücünün arttığı anlaşılmaktadır. Çalışmanın amacı bağlamıylarekabet ve etkinlik arasındaki Granger nedensellik incelendiğinde; rekabettenetkinliğe pozitif bir nedensellik mevcut iken; etkinlikten rekabete birnedensellik olmadığı görülmektedir. Bu sonuçlara göre Avrupa Birliği bankacılıksistemi açısından ‘Quiet Life’ (rahat yaşam) hipotezi doğrulanmamaktadır.
   PubDate: Sat, 30 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 • Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Fiziksel Sermaye Arasındaki İkame
         Olanakları: Translog Üretim Fonksiyonu Yaklaşımı

  • Authors: Mehmet SONGUR
   Abstract: Beşerisermaye, İçsel Büyüme Modelleri’nde ekonomik büyümenin en önemli belirleyicilerinden birisidir. Bu nedenle beşeri sermayefiziksel sermaye gibi bir üretim faktörü olarakdeğerlendirilmiştir. İçsel Büyüme Modelleri’negöre, beşeri sermaye birikimi artarsa,beşeri sermayenin getirisi artacaktır. Buçalışmanın amacı, Türkiye’de 1950-2014 dönemi boyuncaTranslog üretim fonksiyonu yaklaşımı ve RidgeRegresyon yöntemi kullanılarak beşeri ve fiziksel sermaye arasındaki çıktı esnekliklerini ve ikame esnekliğini hesaplamaktır.Elde edilen sonuçlar beşeri sermaye ile fizikselsermaye arasındaki ikameesnekliğinin bir olduğunu göstermektedir.Diğer taraftan beşeri sermayenin çıktı esnekliği birden büyük ve fizikselsermayenin çıktı esnekliği ise birdenküçük olarak hesaplanmıştır. Çalışmada ele alınan dönem boyunca, fiziksel sermayeninçıktı esnekliği durağan kalırken, beşeri sermayeninçıktı esnekliği önemli bir şekildeartmıştır.
   PubDate: Sat, 30 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 • KOBİ’lere Sağlanan Teşvikler ve KOBİ’lerin Vergi Algısı
         İlişkisi: Afyonkarahisar Örneği

  • Authors: Rabia Tuğba EĞMİR; Gülsüm GÜRLER HAZMAN
   Abstract: Buaraştırmada KOBİ‘lere sağlanan teşviklerin KOBİ‘lerin vergi bilincine etkisininbelirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçlaaraştırmada KOBİ’lerin vergisel teşviklere ilişkin birtakım değişkenlerbağlamında belirlenen algılarının, KOBİ’lerin vergi bilincine etkisi olupolmadığı araştırmada irdelenmiştir. Tarama modelinde gerçekleştirilençalışmanın örneklemini AfyonkarahisarOrganize Sanayi Bölgesi’nde çeşitli sektörlerde faaliyetini sürdüren 106işletme oluşturmaktadır. Araştırmada veriler araştırmacılar tarafındanhazırlanan bir anket aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma sonucunda vergiteşviklerinin vergi ödemeyi kolaylaştırdığı, vergi yükü ve kayıp ve kaçaklarınıazalttığı ve çeşitlilik itibariyle yeterli olduğu şeklinde belirlenen bağımsızdeğişkenler, vergi teşviklerinin yeterli olduğu şeklinde belirlenen bağımlıdeğişkeni % 47’lik bir yüzdeyle açıklamıştır. Ayrıca kolaylaştırma veçeşitlilik değişkenlerinin yeterli değişkenini anlamlı olarak yordadığıaraştırmanın bulguları arasındadır. 
   PubDate: Sat, 30 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 • 16 Nisan 2017 Halk Oylaması ve Halk Oylaması Sürecinin Siyaset Bilimi
         Ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğrencileri Tarafından Algılanmasına
         İlişkin Bir Araştırma: Çankırı Karatekin Üniversitesi Örneği

  • Authors: Gürbüz ÖZDEMİR
   Abstract: Halk oylaması(referandum), halkın karar alma süreçlerine doğrudan katılımına imkân veren birdemokratik araçtır. Bu bağlamda 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği HalkOylaması, Türkiye açısından büyük öneme sahiptir. Üniversitelerin, bu alanda eğitim alan Siyaset Bilimive Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileri tarafından nasıl algılandığı özellikle önemarz etmektedir. Bu çalışmada, ilgili Halk Oylamasının, birer siyaset bilimci vekamu yöneticisi adayı olan öğrenciler tarafından nasıl algılandığı, bir örnekolması bağlamında Çankırı Karatekin Üniversitesi Siyaset Bilimi ve KamuYönetimi Bölümü (ÇAKÜ-SKY) öğrencileri açısından araştırılmıştır. Bu amaçlauygulanan anketin sonuçları, halk oylamasının ÇAKÜ-SKY öğrencileri tarafından nasılalgılandığına ilişkin ipuçları sunarken, oy kullanma eğilimlerinin cinsiyet,bölge ve sınıf gibi farklı değişkenler ve sürece ait sorular arasında anlamlıilişkinin olup olmadığı da ortaya konulmaya çalışılmıştır.
   PubDate: Sat, 30 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 • Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve
         İhracat İlişkisi: Panel Veri Eşbütünleşme Analizleri (1996-2014)

  • Authors: Mustafa Kemal DEĞER; Muharrem Akın DOĞANAY
   Abstract: Buçalışmanın amacı, doğrudan yabancı yatırım (DYY) ile ihracat arasındakiilişkileri ele almaktır. Çalışmada 1996-2014 dönemi dikkate alınarak, 21 yükselenpiyasa ekonomisi için panel veri eşbütünleşme analizleri gerçekleştirilmiştir.Westerlund panel veri eşbütünleşme testleri sonuçlarına göre, yükselen piyasaekonomilerinde DYY’ler ile hem toplam mal ihracatı hem de imalat sanayiihracatı arasında uzun dönemli ilişkiler söz konusudur. Bununla birlikte, yataykesit bağımlılığı dikkate alan test sonuçlarına göre sadece imalat sanayiihracatı ile DYY’ler arasında uzun dönemli ve anlamlı ilişkiler mevcuttur. Eldeedilen bu sonuçlar, yükselen piyasa ekonomilerinde DYY’lerin, pazara yönelikolmaktan ziyade hammadde ve işgücü gibi üretim kaynağı arama amaçlı olduklarınayorumlanabilir.
   PubDate: Sat, 30 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 • Sosyal Dışlanmanın Etik Olmayan Tüketici Davranışı Gösterme
         Eğilimi Üzerindeki Etkisi: Deneysel Bir Çalışma

  • Authors: Niray TUNÇEL; Bahtışen KAVAK
   Abstract: Etikolmayan bir tüketici davranışını kendi başına gerçekleştirmek, onu bir gruplayakınlık kurmak için gerçekleştirmekten farklıdır. Dolayısıyla, sosyaldışlanmanın etik olmayan tüketici davranışı üzerindeki etkisi farklı durumlaragöre değişiklik gösterebilir. Buradan yola çıkarak, bu çalışma etik olmayan birtüketici davranışı meselesinde, bireylerin sosyal dışlanmaya karşı tepkileriniölçmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, farklı katılımcılarla iki ayrı deneyselçalışma yapılmıştır. İlk çalışmada, bireylerin bireysel olarak etik olmayantüketici davranışı gösterme eğilimleri ölçülmüştür. İkinci çalışmada,bireylerin bir grupla yakınlık kurmak için etik olmayan tüketici davranışı göstermeeğilimleri ölçülmüştür. Her iki deney de bir kontrol (dışlanmayan) ve bir deneygrubu (dışlanan) ile gerçekleştirilmiştir. Sosyal dışlanma manipülasyonuCyberball adındaki top atma oyunu ile verilmiştir. Etik olmayan tüketicidavranışı “kullanılan bir ürünü kullanılmamış gibi iade etmek” davranışıüzerinden ölçülmüştür. Sonuçlar, dışlanan bireylerin (yalnızca erkeklerin) etikolmayan tüketici davranışını kendi başına gerçekleştirmek konusunda istekliolduklarını göstermiştir. Ancak dışlanan bireylerin bir grupla yakınlık kurmakiçin etik olmayan tüketici davranışı göstermek konusunda isteksiz olduklarıtespit edilmiştir. 
   PubDate: Sat, 30 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 • Finansal Okuryazarlık ve Tasarruf Davranışları: Kamu Çalışanları
         Üzerine Bir İnceleme

  • Authors: Metehan ŞAHİN; Serap BARIŞ
   Abstract: Yurtiçi tasarruflar,ülke ekonomilerinin büyümesi için ihtiyaç duyulan yatırımların finansmanındabirincil kaynak olarak büyük önem taşımaktadır. Finansal okuryazarlık ise özeltasarrufları artırmada bir politika aracı olarak sunulmaktadır. Bu çalışmadaamaç, kamu çalışanlarının finansal okuryazarlık seviyelerini ve finansalokuryazarlık seviyelerinin tasarruf davranışları üzerinde anlamlı bir etkisininolup olmadığını incelemektir. Bu amaçla Tokat’ta (Türkiye) 427 kamu çalışanınaanket uygulanarak elde edilen verilerle lojistik regresyon analizi yapılmıştır.Analizden elde edilen sonuçlara göre yaş, hanehalkı geliri, finansalgelişmeleri takip etme durumu ve temel/ileri düzey finansal okuryazar olma kamuçalışanlarının tasarruf davranışı üzerinde anlamlı pozitif etkiye sahiptir. Budoğrultuda (bireylerin) finansal okuryazarlığın(ın) geliştirilmesi özeltasarrufları artırmada bir politika aracı olarak kullanılabilir.
   PubDate: Sat, 30 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 • Orta Gelir Tuzağından Çıkış İçin Yeni Bir Strateji: Küresel
         Keynesyencilik

  • Authors: Yaşar Tamer Tamer ERGÜL
   Abstract: Son yıllarda “orta gelir tuzağı” kavramısıklıkla tartışılmaktadır. Gelişmekte olan ülkelere, bu tuzaktan kurtulupyüksek gelir düzeyine ulaşmaları için çeşitli öneriler getirilmektedir. Buöneriler, bu ülkelerin yüksek katma değerli teknolojik ürünler üretebilmeleriiçin gerekli tedbirleri içermektedir. Bu öneriler açık bir şekilde ihracatadayalı büyüme stratejisine dayanmaktadır. Ancak bu stratejinin yapısal birkusuru bulunmaktadır; gelişmiş ülkelerin ithalat kapasiteleri tarafındanbelirlenen, gelişmekte olan ülkelerin ihraç malları pazarı sınırlı olduğu için,tüm gelişmekte olan ülkeler ihracatlarını aynı anda artıramayacaklardır.Eğer tüm ülkelerin ihracatlarının eşanlıolarak artması mümkün değilse, bu ülkeler kendilerini artan bir rekabetortamında bulacaklar ve orta gelir tuzağından kurtulmaları mümkün olmayacaktır.Bu engeli aşabilmek için, ekonomik sorunları küresel düzeyde ele almak yararlıolabilir.Bu çalışmanın amacı, orta gelir tuzağınınnedeninin ihracata dayalı kalkınma stratejisi  olduğunu göstermek ve bu sorunu aşmak içinKüresel Keynesciliğin tüm gelişmekte olan ülkelerin ortak çıkarına bir yaklaşımolma potansiyelini ortaya koymaktır.
   PubDate: Sat, 30 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 • The Relationship Between Current Account Balance and Types of Credits: An
         Application on Selected OECD Countries

  • Authors: Nihat IŞIK; Suat Serhat YILMAZ, Efe Can KILINÇ
   Abstract: While in literature that the currentaccount deficit to GDP ratio exceeds the level 4-5 is considered as a leadingindicator of crisis in economies, solution proposals to this issue is of vitalimportance in terms of countries. By the reason of increasing purchasing power,the rise in credits has a serious impact on the increase of the current accountdeficit without ignoring the importance of other factors. Within this scope, inthe study, the relationship between current account balance and the credits tofirms, households and government has been estimated by using PMGE and MGE in 26selected OECD countries for the years between 2005Q1 and 2015Q2. The findingsobtained showed that while the credits given to households and firms have anegative impact on the current account balance in short-run, the credits tofirms and government have positive effect on it in long-run.
   PubDate: Sat, 30 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 • Restoran İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine ve
         Sadakatine Etkisi: Oba Restoran Örneği

  • Authors: Yusuf BİLGİN; Önder KETHÜDA
   Abstract: Bu araştırmanın amacı, restoran işletmelerinde hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti ve müşteri sadakati üzerindeki etkisini incelemektir. Buna ek olarak, araştırmada restoran işletmelerinde müşteri memnuniyetinin müşteri sadakatine etkisini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Restoran işletmesinde hizmet kalitesi, DINESERV ölçüm modeli kullanılarak ölçülmüştür. Araştırmanın evrenini, Bartın’da faaliyet gösteren Oba restoran işletmesinin müşterileri oluşturmaktadır. Araştırmada nicel yöntem kullanılmış ve araştırma verileri, yüz yüze anket tekniğiyle toplanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 18.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, restoran işletmelerinde hizmet kalitesi boyutlarından fiziksel özellikler ve güven ve empati boyutlarının müşteri memnuniyeti üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu buna karşın güvenilirlik ve heveslilik boyutlarının müşteri memnuniyeti üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Buna ek olarak, restoran işletmesinde hizmet kalitesinin tüm boyutlarının ve müşteri memnuniyetinin müşteri sadakatini etkilediği tespit edilmiştir.
   PubDate: Sat, 30 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 • Menkul Kıymet Borsası ile Reel Sektör İlişkisi: Güncel Bir
         Yaklaşımla Panel Veri Analizi

  • Authors: Müslüm POLAT; Feyzi YAŞAR
   Abstract: Buçalışmanın amacı firmaların reel sektördeki durumu ile hisse senedi borsalarıarasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu amaçla Ocak 2000 – Şubat 2016 dönemiiçin OECD ülkelerinde sanayi üretim endeksi ile hisse senedi endeksleriarasındaki ilişki, ülkeler arasındaki yatay kesit bağımlılığını ve ülkelerinheterojenliğini dikkate alan güncel bir panel veri analiz yöntemi olan CCE ilearaştırılmıştır. Sonuç olarak reel sektörün hisse senedi borsalarını 14 ülkedepozitif, 8 ülkede negatif etkilediği tespit edilmiştir. 9 ülkeye ait sonuçlarise istatistiki açıdan anlamlı bulunmamıştır. Ülkelere ait farklı sonuçlarınelde edilmesi panel sonucunun da anlamsız çıkmasına neden olmuştur.
   PubDate: Sat, 30 Dec 2017 00:00:00 +030
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 18.207.240.35
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-