Journal Cover
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1308-9897
Published by Adıyaman Üniversitesi Homepage  [6 journals]
 • İçindekiler

  • Authors: Ruhan KARADAĞ
   PubDate: 2017-04-27
   Issue No: Vol. 1, No. 4 (2017)
    
 • A PORTRAIT OF THE TRANSLAUTHOR IN DON QUIXOTE

  • Authors: TAHSİN ÇULHAOĞLU
   Abstract: This paper aims to explore how Cervantes’ masterpiece Don Quixote problematizes the notions of authorship, originality, translation, and textuality. Using a deconstructionist perspective, which propounds that all text production occurs on the hybrid ground of writing and translation, this paper demonstrates that Don Quixote is a novel that blurs the borders between an author and a translator. In this respect, the fictional text producer portrayed in the novel is a hybrid figure involved in both writing and translating simultaneously. The neologism translauthor, which is a combination of “translator” and “author,” seems to be an apt term to describe this hybrid text producer. The paper indicates that Don Quixote is a novel that provides us with a visible portrait of the translauthor. There is just one narrative voice in the novel, and this voice belongs to the translauthor, who is the father, stepfather, first author, second author, reteller, rewriter, and translator of Don Quixote at the same time.
   PubDate: 2017-04-27
   Issue No: Vol. 1, No. 4 (2017)
    
 • FORMASYON DERSİ ALAN TARİH ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM
         TEKNOLOJİSİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

  • Authors: TEKİN ÇELİKKAYA
   Abstract: Öğretmenlerin sınıf içinde etkin bir şekilde öğretim yapabilmeleri için, öğretim teknolojisi kullanımı ile ilgili becerileri kazanmaları ve bunları etkin bir şekilde uygulamaları gerekmektedir. Bunun için bu beceriler hizmet öncesi eğitimde ÖTMT dersiyle öğretmen adaylarına kazandırılmaya çalışılmalıdır. Bu araştırmanın amacı, ÖTMT dersinin formasyon eğitimi alan tarih öğretmeni adaylarına neler kazandırdığını ortaya koymaktır. Bu araştırmada formasyon eğitimi alan tarih öğretmen adaylarının almış oldukları ÖTMT dersine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan yapılandırılmış görüşme formu açık uçlu 5 sorudan oluşmakta olup verilerin çözümlenmesinde içerik analizi türlerinden tümevarımcı analiz kullanılmıştır. Öğretmen adayları ÖTMT dersinin öğretmenlik meslek bilgisine katkılarını en çok farklı materyallerle nasıl verimli ders işleneceğini öğretmesi, en az da konuya uygun materyal seçmeyi/yapmayı öğretmesi olarak ifade etmişlerdir. Öğretmen adayları en çok film-video materyalini en az ise diorama materyalini kullanmayı edeceklerini ifade tercih etmişlerdir. Bunları sırasıyla maket-model, albüm, histomap, kavram karikatürü, gazete-medya materyalleri takip etmektedir.
   PubDate: 2017-04-27
   Issue No: Vol. 1, No. 4 (2017)
    
 • OTİZMİ OLAN ÇOCUKLARIN GEÇİŞLER SIRASINDA SERGİLEYEBİLECEKLERİ
         PROBLEM DAVRANIŞLARI ÖNLEMEK ÜZERE KULLANILAN GEÇİŞ STRATEJİLERİ

  • Authors: EMRAH GÜLBOY, ŞERİFE YÜCESOY ÖZKAN
   Abstract: Problem davranışlar otizmin tanılanmasında bir tanı kriteri olarak kabul edilmese de, otizmi olan çocukların büyük bir kısmının problem davranış sergiledikleri bilinmektedir. Otizmli çocuklar tekrarlayıcı ve yineleyici, kendine zarar verici, saldırgan ve öfke içeren, aşılmışın dışında yemek yeme ve takıntılı davranışlar gibi problem davranışlar sergilerler. Bu davranışlar ise değişikliklere uyum sağlama, genel eğitim ortamlarından uzaklaşma ve ayrışma, sosyal etkileşim sorunları ve rutinlere aşırı bağlılık gibi bazı güçlüklere neden olur. Bu problem davranışları önlemek üzere geçiş stratejileri gibi önleyici stratejiler kullanılabilir. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, otizmi olan çocukların anne-babalarına ve öğretmenlerine geçişler sırasında sergilenen problem davranışlar ve bu problem davranışları önlemek üzere kullanılacak geçiş stratejileri konusunda bilgi vermektir.
   PubDate: 2017-04-27
   Issue No: Vol. 1, No. 4 (2017)
    
 • OYUN DESTEKLİ KESİR ÖĞRETİMİ HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ:
         VİDEO DESTEKLİ BİR ÇALIŞMA

  • Authors: RAMAZAN GÜRBÜZ, MEHMET GÜLBURNU, SEDA ŞAHİN
   Abstract: Bu çalışmanın amacı oyunlarla zenginleştirilmiş sınıf ortamında kesirler konusunun öğretimi hakkında öğretmen görüşlerini ortaya koymaktır. 6. sınıf kesirler konusu kazanımlarına uygun olarak hazırlanan Kesir Domino ve Kesir Puzzle oyunları araştırmacılar tarafından uygulanmış ve uygulamalar videoya çekilmiştir. Video kayıtları doktora eğitimine devam eden 4 matematik öğretmenine izletilmiş ve yarı yapılandırılmış mülakatlar yapılarak öğretmenlerden oyunları ve sınıf ortamını çeşitli boyutlarıyla değerlendirmeleri istenmiştir. Elde edilen bulgular oyunların ilgi çekici, eğlenceli ve motive edici olduğunu, öğrencilerin derse aktif katılımını sağladığını ve matematik dersine karşı olumlu tutum geliştirdiğini göstermektedir. Oyunlarla zenginleştirilmiş kesir öğretimi, çoklu temsillere ve etkileşime fırsat verdiği için sofistike anlamlar ve matematiksel farklılıklar oluşturmanın yanısıra, bu ortamlara özel sosyomatematiksel normlar ortaya koymuştur. Ayrıca oyunlarla desteklenmiş uygulamalı sınıf içi etkinlik videolarının geliştirilip erişime açık web tabanlı ortamlarda paylaşılmasının pedagojik açıdan faydalı bir uygulama olacağı konusunda öğretmenlerin hemfikir oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: Oyun destekli öğretim, kesirler, sınıf içi uygulamalar, öğretmen görüşleri
   PubDate: 2017-04-27
   Issue No: Vol. 1, No. 4 (2017)
    
 • LİSE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK ÖĞRENME ANLAYIŞLARININ, FİZİK
         ÖĞRENME YAKLAŞIMLARINI, FİZİK ÖĞRENME ÖZ-YETERLİLİKLERİNİ VE
         FİZİĞE YÖNELİK İLGİLERİNİ YORDAMA GÜCÜ

  • Authors: SERKAN KAPUCU
   Abstract: Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinin fizik öğrenme anlayışlarının, fizik öğrenme yaklaşımlarını, fiziğe yönelik ilgilerini ve fizik öğrenme öz-yeterliliklerini ne derecede açıkladığını belirlemektir. Çalışmaya 9. ve 10. sınıftaki 307 (erkek=128, kız=179) öğrenci katılmıştır. Veriler toplanırken tarama araştırması düşünülerek öğrencilere anket uygulanmıştır. Regresyon analizleri sonuçlarına göre öğrencilerin fizik öğrenme anlayışları; fizik öğrenme öz-yeterliliklerini, fiziğe yönelik ilgilerini, derin fizik öğrenme yaklaşımlarını ve yüzeysel fizik öğrenme yaklaşımlarını anlamlı bir şekilde açıklamıştır. Öğrencilerin fiziğe yönelik ilgileri, üst düzey öğrenme anlayışlarından ‘anlama ve farklı bakış’; derin fizik öğrenme yaklaşımları üst düzey öğrenme anlayışları, ‘bilginin artması’, ‘uygulama’, ‘anlama ve farklı bakış’; yüzeysel fizik öğrenme yaklaşımı alt düzey öğrenme anlayışlarından ‘ezberleme’ ve ‘test çözme’ tarafından pozitif ve anlamlı bir şekilde yordanmıştır. Ayrıca öğrencilerin derin fizik öğrenme yaklaşımları, alt düzey öğrenme anlayışlarından ‘ezberleme’; yüzeysel fizik öğrenme yaklaşımları, üst düzey öğrenme anlayışlarından ‘uygulama’ tarafından negatif ve anlamlı bir şekilde yordanmıştır.
   PubDate: 2017-04-27
   Issue No: Vol. 1, No. 4 (2017)
    
 • OKUL ÖNCESİ VE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNDE OKUYAN ÖĞRETMEN
         ADAYLARININ ÖĞRENME BİÇEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

  • Authors: ONUR KÖKSAL, ASUDE B. DAĞAL
   Abstract: Bu araştırmanın amacı;“Okul Öncesi” ve “Sınıf Öğretmenliği” bölümlerinde okuyan öğretmen adaylarının öğrenme biçemlerini belirlemek, bulundukları programa, cinsiyetlerine, ekonomik düzey değişkenlerine göre öğrenme biçemlerinin farklılıklarını tespit etmektir. Araştırmada betimsel tarama modeli benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Konya İli’nde Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği’nde okumakta olan 399 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veriler “Big 16 Öğrenme Biçemleri Envanteri” kullanılarak toplanmıştır. “Big 16 Öğrenme Biçemleri” envanterinin (Şimşek, 2002) toplam puan düzeyindeki iç tutarlılık güvenilirliği 0,84’tür. Ayrıca öğretmen adaylarının öğrenme biçemlerinden aldıkları puanlar istatistiksel yöntemler kullanılarak değerlendirildiğinde öğretmen adaylarının öğrenme biçemlerinin cinsiyetlerine göre bedensel ve işitsel biçemde farklılık bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarının bulundukları programa, anne-baba eğitim düzeylerine ve ekonomik düzey algılarına göre de farklılık görüldüğü ortaya konmuştur. 
   PubDate: 2017-04-27
   Issue No: Vol. 1, No. 4 (2017)
    
 • İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SIĞINMACILARA BAKIŞ AÇILARININ
         İNCELENMESİ

  • Authors: AHU TANERİ, ZAFER TANGÜLÜ
   Abstract: Bu çalışmanın amacı, ilkokul 4. sınıfta öğrenim gören öğrencilerinin sığınmacılara bakış açılarını incelemektir. Araştırma problemine yönelik anlamlı ilişkileri ortaya koyabilmek, açıklayabilmek için nitel araştırma yöntemi ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara İli Merkez İlçesi'ne bağlı bir devlet okulunda 2016-2017 eğitim öğretim yılında öğrenim görmekte olan 34 ilkokul 4. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışma grubu seçilirken olasılık temelli örnekleme yöntemlerinden seçkisiz örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada öğrencilerin sığınmacılar hakkındaki ön bilgilerini yoklamak amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan bir form dağıtılmıştır. Bu aşamada öğrencilere herhangi bir bilgilendirme yapılamamış sadece öğrencilerin gözlem ve görüşlerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın ikinci aşamasında araştırmacılar tarafından tarafsız gazetelerden derlenmiş sığınmacı haberleri ile bir ders saati olacak şekilde Sosyal Bilgiler dersi işlenmiştir. Araştırmanın üçüncü aşamasında ise öğrencilere hem haber metinlerinde okuduklarını değerlendirebilmeleri hem de dersin sonunda sığınmacılar hakkındaki görüşlerini tespit edebilmek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan sorulardan oluşan bir form dağıtılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin dersin işlenmeden önceki görüşleri ile dersin sonundaki görüşleri arasında farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Öğrencilere gazete haberlerinin nasıl değerlendirileceği, önce- şimdi- sonra bağlamında öğretilmeli, öğrencilerin fikir ve çözüm üretmeleri sağlanmalıdır. Bu, öğrencilerin benzer bir durumla karşılaştıkları zaman daha hem daha pratik hem de daha işlevsel çıkarım ve davranışlarda bulunmasını kolaylaştıracaktır. Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler öğretimi, güncel olaylarla eğitim, gazete kupürlerinden yararlanma.
   PubDate: 2017-04-27
   Issue No: Vol. 1, No. 4 (2017)
    
 • ÖĞRETMENLERİN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM İNANÇLARINA
         İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI

  • Authors: CELAL TEYYAR UĞURLU, HİLAL ÇALMAŞUR
   Abstract:  Bu çalışma, öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının eğitim inançlarına ilişkin görüşlerinin ortaya çıkarılmasını amaçlamıştır. Araştırmanın örneklemini Sivas il merkezindeki okullarda görev yapan 132 ortaokul öğretmeni ve Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 147 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak nicel boyutta  “Eğitim İnançları Ölçeği (EİÖ)”, nitel boyutta yarı yapılandırılmış “Öğretmen Görüşme Formu” kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde nicel boyutta betimsel istatistikler, t-Testi, Kruskal Wallis Testi; nitel boyutta içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, ortaokul öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının eğitim inançlarına ilişkin nicel veriler her iki grubunda en yüksek katılım gösterdiği boyutların varoluşçuluk ve ilerlemecilik, en az ise esasicilik eğitim felsefeleri olduğunu göstermektedir. Çalışmada elde edilen nitel verilere göre ortaokul öğretmenlerinin eğitim inançlarına dair amaçlarının en fazla yeniden kurmacılık, en az esasicilik kategorilerine ait olduğu; öğretmen adaylarının eğitim inançlarına dair amaçlarının ise en fazla ilerlemecilik, en az varoluşçuluk kategorilerine ait olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
   PubDate: 2017-04-27
   Issue No: Vol. 1, No. 4 (2017)
    
 • II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE İSTANBUL’DA YAYIMLANAN BAŞLICA
         MECMUALARDAKİ EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ MAKALELERİN
         DEĞERLENDİRİLMESİ

  • Authors: ALİ ÜNİŞEN, HİKMET YILDIRIM CELKAN
   Abstract: II. Meşrutiyet Dönemi, Tanzimat Döneminde daha çok Batıdan ithal edilerek geliştirilmiş fikir ve uygulamaların güçlenerek ve olgunlaşarak Cumhuriyet’e aktarıldığı, hızlı değişimlerin olduğu, Osmanlı’nın en mecalsiz kaldığı ve eğitimin bir çıkış yolu olarak görüldüğü dönem olmuştur. Bir kurtuluş çaresi olarak görülen eğitime karşı ilgi, aynı dönemde, daha önce görülmemiş basın-yayın hürriyetiyle patlama yaşayan matbuata yansımıştır. Her fikrî cereyanın kurtuluş reçetesinde eğitime özel bir yer verilmiştir. Bu araştırmada, ilgili dönemde, İstanbul’da yayımlanan başlıca mecmualarda eğitimle ilgili reformlar, kanunî düzenlemeler, eğitim programları, öğretimde kullanılan ilke ve yöntemleri, öğretmen yetiştirme politikasını ve dönemin eğitim felsefesini yansıtan makalelerin incelenmesi amaçlanmıştır.Doküman incelemesi metodu ve betimsel analize başvurularak yapılan bu araştırma Yeni Mecmua, Darü’l-fünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, İktisadiyat Mecmuası, İslam Mecmuası, Muallim ve Tedrisat Mecmuası’nın 1908-1918 yılları arasında yayımlanan sayılarıyla sınırlandırılmıştır. Eğitim alanında alınan kararlar, belirlenen hedeflere doğru atılan adımlar, gerek maddî sıkıntılar, gerekse iç huzursuzluk ve gerekse bu kısa süre içinde vuku bulan savaşlar serisi nedeniyle istenilen sonucu verememiştir. Pek çok alanda olduğu gibi, eğitim alanında da II. Meşrutiyet Döneminde ayakta kalma amacıyla atılan adımlar Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkılmaktan kurtaramadığı ancak takiben kurulan Cumhuriyet’e hazır bir alt yapı teşkil ettiği veya katkıda bulunduğu görülmektedir. Anahtar Kelimeler: Türk Eğitim Tarihi, II. Meşrutiyet Dönemi, Eğitim Programı, Öğretmen Yetiştirme.
   PubDate: 2017-04-27
   Issue No: Vol. 1, No. 4 (2017)
    
 • İLKOKUL BİRİNCİ SINIF UYUM VE HAZIRLIK PROGRAMI’NIN ÖĞRETMEN
         GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

  • Authors: NURTAÇ ÜSTÜNDAĞ, ADİL TÜRKOĞLU
   Abstract: Bu çalışmanın amacı; İlkokul Birinci Sınıf Uyum ve Hazırlık Programı’nın öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Bu amaçla karma yöntemden yararlanılmış, nicel ve nitel veri toplama teknikleri birlikte kullanılmıştır. Aydın ili ve ilçe merkezlerinde yer alan ilkokullarda görev yapan toplam 307 öğretmene anket uygulanmış, ayrıca 15 öğretmenle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Nicel verilerden elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin Uyum ve Hazırlık Programı’nın kazanım, içerik, öğrenme öğretme süreci ve değerlendirme boyutlarına ilişkin olumlu görüşte oldukları ortaya çıkmıştır. Ayrıca öğretmenlerin, programın boyutlarına ilişkin maddelere yönelik görüşlerinin büyük bir çoğunluğunun öğretmenlerin cinsiyetlerine ve okuttukları sınıf düzeyine göre anlamlı olarak farklılaşmadığı görülmüştür. Nitel verilerden elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin büyük bir kısmının programı uygulamaya başlamadan önce yeterli bilgiye sahip olmadıkları, süreyi uzun buldukları, programın öğrencilerin seviyelerine uygun olmadığı ve uygulanabilirliğini düşük buldukları ortaya çıkmıştır. Öğretmenler, fiziki koşulların iyileştirilmesi, öğrencilerin yaş farklarına göre düzenlemeler yapılması, programın süresinin azaltılması konularına dikkat çekmektedir.Anahtar Sözcükler: İlkokul birinci sınıf, uyum ve hazırlık, öğretmen görüşleri, program değerlendirme
   PubDate: 2017-04-27
   Issue No: Vol. 1, No. 4 (2017)
    
 • WALLACH’IN OLUŞTURDUĞU ÖRGÜT KÜLTÜRÜ TİPLERİNİN KARİYER
         YÖNETİM UYGULAMALARINA ETKİSİ: TURİZM SEKTÖRÜNDE ARAŞTIRMA

  • Authors: GÜL GÜN
   Abstract: Örgütlerde karar almada çalışanlara bir çerçeve çizen örgüt kültürü insan kaynakları yönetimi uygulamalarına ilişkin kararları etkileyen önemli bir faktördür. Örgütlerde etkin bir kariyer yönetim uygulamalarının varlığı örgüt kültürü değerlerine bağlıdır. Bu doğrultuda araştırmanın amacı “Örgüt kültür tipleri ile kariyer yönetim uygulamaları arasında nasıl bir ilişki var” ve örgüt kültürü tipleri kariyer yönetim uygulamalarını ne derecede etkilemektedir?” sorusuna cevap verebilmektir.Araştırmada veriler, örgüt kültürü tipi için, Türkçe’ye Yahyagil (2004) tarafından çevrilen Wallach‘ın (1983) ölçeği ve kariyer yönetim uygulamaları içinse Gonca Kılıç’ın (2008) tarihli çalışmasındaki ölçekler aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmanın evrenini, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin çalışanları oluşturmaktadır. 639 çalışandan elde edilen veriler doğrultusunda çeşitli bulgulara ulaşılmıştır. Kariyer yönetimi ile Bürokratik, Yenilikçi ve Destekleyici Örgüt Kültürü arasındaki çoklu doğrusal regresyon modeli anlamlı bulunmuştur (F=55.927; p<0,001). Bürokratik örgüt kültür tipi kariyer yönetim uygulamalarını negatif yönde etkilerken, destekleyici ve yenilikçi örgüt kültür tipi kariyer yönetim uygulamalarını pozitif yönde etkilemektedir
   PubDate: 2017-04-27
   Issue No: Vol. 1, No. 4 (2017)
    
 • ADIYAMAN İLİ DIŞ TİCARETİNİN YAPISI

  • Authors: İSMAİL UKAV
   Abstract: Bu çalışmada  Adıyaman ilinin az gelişmişlik çemberini kırmada yardımcı olacağı düşünülen dış ticaretin yapısı analiz edilmiştir. Öncelikle bazı karşılaştırmalar yapmak amacıyla Türkiye’nin dış ticaret  yapısı ortaya konulmuştur.  Türkiye’nin ihracat ve ithalat değerleri, en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler, en çok ihraç ve ithal edilen ürünler ve bunların zaman içerisindeki değişimleri incelenmiştir. TÜİK, TİM ve diğer veri kaynakları kullanılarak Adıyaman ilinin dış ticaret yapısı; dış ticaret yapan firma sayısı,  ithalat, ihracat rakamları, en çok ihraç ve ithal edilen ürünler, en çok ihracat ve ithalat yapılan ülkeler yönünden analiz edilmiştir. Verilerdeki değişimleri belirlerken yüzde analizleri yapılmıştır. Çalışmada Adıyaman’da dış ticaret yapan 50’in üzerinde firma olduğu, ihracatın dalgalı bir seyir izleyerek, 2015 yılında  yaklaşık 543 milyon dolara ulaştığı, ithalatın  da yaklaşık  43 milyon dolar civarında olduğu belirlenmiştir. Bu değerler Türkiye ortalaması açısından karşılaştırıldığında  çok küçük kalmıştır. Adıyaman’dan en çok (% 90) tekstil grubu ürünlerinin  ihraç edildiği,  ithalatında öne çıkan ürün grubunun ise, pamuk, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat olduğu ortaya çıkmıştır. Adıyaman’dan 60’tan fazla ülkeye ihracat yapıldığı,  en çok    ihracat  yapılan ülkelerin   ABD,   Azerbaycan, Almanya, Romanya, Letonya ve  İran olduğu saptanmıştır. Adıyaman’ın potansiyeli tam olarak değerlendirildiğinde dış ticaretin iyi bir seviyeye geleceği ve başta Adıyaman ekonomisi olmak üzere, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağı sonucuna varılmıştır..
   PubDate: 2017-04-27
   Issue No: Vol. 1, No. 4 (2017)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.235.172.213
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-