Journal Cover
Akademik İncelemeler Dergisi
Number of Followers: 1  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1306-7885 - ISSN (Online) 2602-3016
Published by Sakarya Üniversitesi Homepage  [5 journals]
 • 13. Yüzyılda Anadolu’nun İslamlaşma Sürecindeki İsmaili Etkiler ve
         Bu Etkilerdeki Vefâilik Boyutu

  • Authors: Zahide Ay
   Abstract: Bu çalışmanın amacı, Moğol istilası önünden Anadolu’ya gelen Türk ve Fars dilli göçlerin oluşturduğu atmosferdeki muhtemel İsmaili etkiler konusunun Vefâi tarikatının buradaki mevcudiyeti ile bağlantılı olabileceği varsayımımızı tartışmaya açmaktır. Bu varsayımı da öncelikle Orta Asya ve İran’dan Anadolu’ya yönelen göçlerdeki heterodoks unsurlar bağlamında ele alacağız. Bunun nedeni, muhtemel İsmaililik etkisinin özellikle bu gruplar üzerinde etkili olmasıdır. Son çalışmalar, bu çevrelerden birinin lideri olan ve Babai isyanının başında yer alan Baba İlyas’ın bir Vefâi şeyhi olduğunu kanıtlamaktadır. Buradan yola çıkarak, çalışmamızın ana dayanağı olan, 16. yüzyılda karşımıza Kızılbaş adı altında çıkacak grupların önemli bir kısmının, 13. yüzyılda Anadolu’da meydana gelen Babai isyanı etrafında bir araya gelen aşiretler olduğunu, Vefâilik ile bağlantı üzerinden değerlendirmeye
   çalışacağız.
   Issue No: Vol. 11, No. 2
    
 • Osmanlı Devleti’nde Yeniden Yapılanmanın Şafağında Üç Vergi
         Sayımı

  • Authors: Ayla Efe
   Abstract: Bu yazıda üç vergi sayımı konu edinilmiştir. Bunlar 1838, 1840 ve 1845 temettuat sayımlarıdır. Yazıda, öncelikle üç sayımın genel özelliklerinin mukayesesi yapılmıştır. Elde edilen sonuçların, günümüz kamu kurum ve faaliyetlerinde uygulanan yöntemle performans değerlendirmesi yapılmıştır. Ardından hedeflenen vergilendirme düzeni ve yaşanan değişimin etkileri belirlenmiştir. Amaca ulaşmak için hem sayımlarla ilgili arşiv kayıtları ve sayım defterlerinin bulguları kullanılmıştır. Hem de literatürde var olan bilgilerden yararlanılmıştır.
   Yazının sonunda şu bulgulara ulaşılmıştır: Bir, sayım süreci yaklaşık 10 yıl sürmüştür. İki, üç sayım da başarısız olmuştur. Bu durum performans ölçümüyle de kanıtlanmıştır. Üç, sayımlar yeknesak değildir. Kapsam, yazım kayıt üslubu, yetkilendirilen görevliler, kaydedilen veriler açısından birbirlerinden farklılıklar içermektedir. Dört, vergi uygulamaları, servet vergisinden gelir vergisine doğru bir gidişin başladığını göstermiştir.
   Issue No: Vol. 11, No. 2
    
 • Abdurrahman El-Caberti ve Giovanni Reggio’nun Anlatılarında “Kahire
         Kale Katliamı” (Mart 1811) ve Memlüklerin Mısır’dan Tasfiyesi

  • Authors: Selda Güner
   Abstract: Modern Mısır tarih yazıcılığında farklı kurumlar, gelenekler, süreçler yerine
   kurucufigürler/önderler üzerinden okumak yönünde güçlü bir gelenek
   vardır. Tarih yazıcılığına da egemen olan bu geleneğe göre Mehmed Ali
   Paşa Mısır’daki ‘ecnebi’ egemen, Osmanlılara karşı Mısır Arap ruhunun
   direnişini temsil etmiş ve Mısır kimliğini harekete geçirmişti. Ayrıca geleneksel
   bir cemiyete Avrupa fikir ve müesseselerini ithal etme yönünde cesaret
   de göstermişti. Oysa iktidar ilişkileri açısından, Mehmed Ali Paşa’nın
   “Aydınlıkçı” kimliğine çoğu kez politik muhaliflerini acımasızca tasfiye
   eden despotik bir portre eşlik etmiştir.
   Bu makalenin konusunu oluşturan ve Memlüklerin Mısır’daki tarihi-siyasi
   varlığına son veren Mart 1811 tarihli Kahire Kale Katliamı’nın planlayıcı
   ve icracısı da nitekim Kavalalı Mehmed Ali Paşa’dır. 1811 yılında Paşa, Hicaz’ı
   işgal eden Vehhabilere karşı Babıali’nin elindeki yegane silahı oluşturuyordu.
   Nitekim Kale Katliamı da Vehhabileri tenkil için Cidde valiliğine atanan
   oğlu Tosun Paşa’nın tayini şerefine 1 Mart’ta Kahire Kalesi’nde düzenlenen
   merasim gününde icra edilmişti. Mehmed Ali Paşa’nın bu ilk ve en büyük
   siyasî tasfiye operasyonu bu monografinin merkezini oluşturacaktır. Bunun
   için Caberti’nin bilinen Tarih’inin yanı sıra o sıralar Kahire’de bulunan ve
   İngiltere’nin bölgedeki ajanlarından olan Giovanni Reggio’nun mektubu ve
   ilgili Osmanlı ve İngiliz arşiv malzemesinden istifade edilecektir.
   Issue No: Vol. 11, No. 2
    
 • Gureba Hastanesi’nde Ölüm ve Ölüme
         İlişkin Masraflar

  • Authors: Kenan Göçer
   Abstract: Tanzimat döneminde sivil bir hastane olarak kurulan Gureba Hastanesi,
   Bezmialem Valide Sultan tarafından kurulduğu yıldan itibaren hizmetlerini
   arttırmaya devam etmiştir. 1860 ila 1893 yılları arasında hastaların ölümü,
   ölüm nedeni ve oranları, hastalık ve ölüm tanıları, ölüme ilişkin masraflar
   ve ölümle doğrudan ilişkili personel maliyetlerine dönük kesit bilgiler verilerek,
   elverdiğince İstanbul’un sağlığına ilişkin çıkarımlarda bulunulmaya
   çalışılmıştır.
   Issue No: Vol. 11, No. 2
    
 • I. Dünya Savaşında İttihat ve Terakki’nin Siyonistler ile Uzlaşma
         Çabası: Osmanlı-İsrail Birliği Projesi

  • Authors: Ahmet Asker
   Abstract: I. Dünya Savaşı sırasında, Osmanlı Devleti aleyhine faaliyet yürüten Siyonist
   çevreleri kazanmak için, Almanya’nın baskısı ve Talat Paşa’nın inisiyatifiyle
   bazı adımlar atılmıştır. Talat Paşa, Almanya’da ılımlı sayılabilecek Siyonist
   çevrelerle görüşmesi için İttihat ve Terakki’nin önemli isimlerinden, Yahudi
   kökenli Emanuel Karasu’yu görevlendirmiştir. Karasu Almanya’daki Yahudi
   cemaatinin ileri gelenleriyle görüşmek üzere Berlin’e gitmiştir. Buradaki
   toplantılarda Osmanlı Devleti’ndeki Yahudilerin durumu ve geleceği tartışılmıştır.
   Bu bağlamda, Yahudilerin bir çatı altında toplanacağı Osmanlı-İsrail
   Birliği projesinin hayata geçirilmesine karar verilmiş ancak savaş sonrası
   ortaya çıkan realiteler, bu projenin yaşamasını imkânsız kılmıştır.
   Yahudi çevrelerle yapılan görüşmelerde dikkati çeken bir husus,
   İttihat ve Terakki’nin, parçalanma tehlikesi ile baş başa kalan Osmanlı
   Devleti’nin bekası için, son ana kadar yürüttüğü samimi girişimleridir. Bu
   çalışmanın ortaya çıkardığı diğer bir önemli husus, İttihat ve Terakki’nin,
   savaş sonrası dönemde, Osmanlı toplumsal düzenini barışçıl yollarla sağlamaya
   yönelik kapsamlı siyasi projelere sahip olduğudur.
   Bu çalışmanın temel kaynakları Alman Dışişleri Arşivi belgeleridir.
   Alman Dışişleri çalışanlarınca kaleme alınan raporlar, I. Dünya Savaşı sırasında
   Siyonist çevrelerin sıkça gündeme getirdiği Yahudi meselesine Osmanlı
   Devleti’nin yaklaşımını, Almanya penceresinden okumayı mümkün
   kılmıştır.
   Issue No: Vol. 11, No. 2
    
 • Ürkün: Bir Katliam Öyküsü

  • Authors: Murat Köylü
   Abstract: Kırgızlar, Orta Asya’daki Müslüman Türk boylarından en önemlilerinden
   biridir. Tarih boyunca oldukça uzun yollardan geçen Kırgızlar, 19. yüzyılın
   sonlarına doğru Çarlık rejiminin yönetimi altında yaşamaya başlamıştır.
   1867 yılına gelindiğinde Çarlık Rusya’sı Türkistan’ı önce bölgelere, sonra
   da eyaletlere bölmüştür. Bölünmüş olan topraklara Rusları yerleştirmiş
   ve bu topraklarda yeni Rusya yaratmayı amaç edinmişlerdir. Birinci Dünya
   Savaşına İtilaf Devletleri safında giren Rus Çarlığı, Batı cephesinde ciddi
   kayıplar vermişti. Bunun sonucunda 1916’da çıkarılan kararname ile o güne
   kadar ikinci sınıf vatandaş olarak görülen ve askerlik hizmetinden muaf tutulan
   Müslüman Türklerden (Kırgız, Özbek, Türkmen, Kazak) 500.000 kişi
   silahaltına çağrıldı. Barış döneminde uzun zamandır farklı muamele gören
   Türkler, Rus hükümetinin bu çağrısını reddettiler. 4 Temmuz 1916’da
   Hocent’te başlayana ayaklanma, daha sonra Türkistan’ın diğer kısımlarına
   yayılıdı. Kırgız Türkleri Rus askerleri ve Rus yerleşimciler tarafından öldürüldü.
   Ülkenin kuzeyindeki ayaklanmacılar öldürüldü diğer 120 bini Çine
   kaçtı. Bu çalışma, Kırgız Türklerinin Ruslara direniş nedenlerini ve her alandaki
   Ruslarla olan mücadelelerini ele almaktadır.
   Issue No: Vol. 11, No. 2
    
 • Türkiye’de Ulusal Birlik Algısını Ölçmek: Sakarya Örneği

  • Authors: Mustafa Kemal Şan, Handan Akyiğit
   Abstract: Bu çalışma Türkiye’de yaşayan bireylerin toplumsal birlik ve beraberliğe yönelik bakış açılarının ortaya çıkarılabilmesi için “Ulusal Birlik Algısı Ölçeği”nin geliştirilmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla literatür bilgilerinden de faydalanarak araştırmacı ve bu alanda uzman 3 kişi ile madde havuzuna bireylerin ulusal birliğe yönelik bakış açılarını ortaya çıkarıcı 43 durum yazılmıştır. Daha sonra ölçek geliştirme konusunda çalışmış 3 uzman akademisyenle madde havuzunda ifadeler üzerinde birlikte çalışılmıştır. Onlardan gelen dönütler doğrultusunda gerekli düzeltme işlemleri yapılarak 43 maddelik ulusal birlik ölçeği ön deneme uygulamasına hazır hale getirilmiştir. 43 maddelik deneme formu, Sakarya ili sınırları içerisinde yaşamakta farklı kültürel yapılara ve etnik kökene sahip 293 katılımcıya uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizleriyle (AFA) toplamda 35 maddeden oluşan bir yapıya ulaşılmıştır. Analizlerde ölçeğin alt ölçekleri arasındaki ilişkiye bakılmış ve faktörlerin birbirleriyle olumlu ve anlamlı ilişki içinde olduğu görülmüştür. Alt boyutların ulusal birliği sağlayan temel unsurlar olarak adlandırılan bir yapının bileşenleri olduğu ve bunların birlikte bir üst yapıyı oluşturduğu yapılan analizler sonucunda doğrulanmıştır. Modelin uyum indekslerinin oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi de AFA sonuçlarını doğrulamıştır. Ölçeğin tümü için iç tutarlılık katsayısı ise .86 olarak belirlenmiştir.
   Issue No: Vol. 11, No. 2
    
 • Türkiye’de İslamofobi: Mizah Dergilerinde
         İslam’ın Temsili

  • Authors: Nurdan Akıner, Mustafa Sami Mencet
   Abstract: Medya, güncel konularda kamuoyunun yönlendirilmesinde önemli bir rol
   oynamaktadır. Batı’daki İslamofobi hakkında birçok çalışma yapılırken
   Türkiye’de İslamofobi’nin varlığı henüz tartışma konusu olmamıştır. Ancak
   Türkiye’nin Batılılaşma süreci boyunca güzel sanatların birçok dalında
   İslam’a ve Müslümanlara dair imgelerin genellikle olumsuz olduğu görülür.
   Bu makalede İslamofobi kavramının yanı sıra mizah dergilerinin İslam’a
   ilişkin bu olumsuz imgeleri nasıl oluşturduğu ve beslediği tartışılmaktadır.
   Çalışmada 1910-2010 arasında yayımlanan mizah dergilerinden rastgele
   seçilenlerle günümüzde en çok satan mizah dergileri Leman, Penguen ve
   Uykusuz’un 2014’teki tüm sayıları olmak üzere toplamda yaklaşık 35.500
   karikatür içerik analizi ve göstergebilimsel çözümlemeyle incelenmiştir.
   Elde edilen bulgular İslam veya Müslümanların Batı’daki İslamofobik imgelere
   benzer bir biçimde sunulduğunu göstermektedir. İslamofobik klişeler
   genellikle Müslüman bireylerin giyim ve davranışları üzerinden oluşturulmuş
   ve genellikle Müslüman figürü yobazlık, terörizm, sahtekârlık ve sapıklıkla
   ilişkilendirilmiştir.
   Issue No: Vol. 11, No. 2
    
 • The Effects of Margin of Appreciation Doctrine on the European Court of
         Human Rights: Upholding Public Morality over Fundamental Rights

  • Authors: Itır Aladağ Görentaş
   Abstract: The European Court of Human Rights’ (the Court, ECtHR) granting opportunity
   to Contracting States to strike a balance between the public good
   and the interests of the individuals is designated as “margin of appreciation
   doctrine”. Unfortunately, the Court is facing harsh crtitism applying the
   doctrine to especially cases concerning the violation of Article 9- freedom
   of thought, conscience and religion and Article 10- freedom of expression,
   since it seems to lack standards in application. In this study, the European
   Court of Human Rights’ controversial application of margin of appreciation
   doctrine to freedom of religion and freedom of expression will be addressed.
   The discussion will seek to analyse the reasons behind the Court’s significant
   discretion affording to Contracting States when Article 9 and Article 10
   cases are in question.
   Issue No: Vol. 11, No. 2
    
 • Müverrihler Semâsının Gurûb Eden Güneşi:
         “Şeyhü’l-Müverrihîn” Halil İnalcık (1916 - 2016)

  • Authors: Hakan Yılmaz
   Abstract: VefeyâtMüverrihler Semâsının Gurûb Eden Güneşi:
   “Şeyhü’l-Müverrihîn”
   Halil İnalcık (1916 - 2016)
   Issue No: Vol. 11, No. 2
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.232.96.22
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-