Journal Cover
BULLETIN of National Technical University of Ukraine. Series RADIOTECHNIQUE. RADIOAPPARATUS BUILDING
Number of Followers: 2  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2310-0397 - ISSN (Online) 2310-0389
Published by National Technical University of Ukraine Homepage  [8 journals]
 • Аналіз розподілених двошарових
         компонентів у тришаровій планарній
         структурі

  • Authors: Yu. V. Rassokhina, V. G. Krizhanovski
   Pages: 5 - 12
   Abstract: Удосконалено та побудовано алгоритми для аналізу двошарових розподілених неоднорідностей у вигляді індуктивного відрізка мікросмужкової лінії передачі та Н-подібного щілинного резонатору із поперечним розташуванням гантелей у її заземлюючій площині методом поперечного резонансу. Згідно з методом, елементи матриці розсіювання на симетричній неоднорідності розраховуються з рішень двох крайових задач для резонатора з граничними умовами у вигляді електричної і магнітної стінки на поздовжніх границях резонатора щодо його розміру або резонансної частоти. Даний метод враховує взаємодію компонентів, що складають неоднорідність, оскільки базується на розв’язанні крайових задач для мікросмужкового резонатору, що містить в собі розподілену двошаророву неоднорідність цілком. Алгебраізація крайових задач виконується за допомогою базисних функцій хвилевідного типу, за якими розкладається поле на апертурі щілинного резонатора складної форми, і векторних потенціалі...
   PubDate: 2018-03-30
    
 • Узагальнена математична модель тонкої
         несиметричної індуктивної діафрагми у
         прямокутному хвилеводі

  • Authors: O. S. Zakharchenko, S. Ye. Martynyuk, P. Ya. Stepanenko
   Pages: 13 - 22
   Abstract: Методом інтегральних рівнянь розв’язано електродинамічну задачу знаходження узагальненої матриці розсіювання нескінченно тонкої несиметричної односторонньої індуктивної діафрагми у прямокутному хвилеводі. Одержано систему інтегральних рівнянь, порядок якої дорівнює числу власних хвиль прямокутного хвилеводу, що по черзі падають на діафрагму із лівої часткової області. Розв’язок кожного з них зводиться до системи лінійних алгебраїчних рівнянь відносно коефіцієнтів розкладу невідомого тангенціального електричного поля у отворі зв’язку по його власним координатним функціям. Вирішення даної системи визначає розподіл тангенціального електричного поля у вікні діафрагми, по якому обчислюється узагальнена матриця розсіювання неоднорідності, що розглядається. Проведено чисельне дослідження властивостей одержаного рішення і дано рекомендації щодо його практичного застосування.
   PubDate: 2018-03-30
    
 • Аналіз точності безпошукового
         цифрового методу
         кореляційно-інтерферометричного
         пеленгування з двовимірною
         кореляційною обробкою просторового
         сигналу

  • Authors: V. V. Tsyporenko, V. G. Tsyporenko, V. V. Chukhov, O. V. Andreiev
   Pages: 23 - 31
   Abstract: Основними вимогами до сучасних засобів радіопеленгування є забезпечення їх точності та завадозахищеності, а також можливість працювати в режимі реального часу з мінімальними апаратурними витратами. Типовими умовами роботи засобів радіопеленгування в складі сучасних систем радіомоніторингу є наявність складної електромагнітної обстановки. Перспективним напрямком здійснення пеленгування в цих умовах є використання цифрових кореляційно-інтерферометричних радіопеленгаторів. Кореляційно-інтерферометричні пеленгатори забезпечують широкий діапазон частот, стійкість до перешкод, обумовлених багатопроменевим поширенням сигналу, високу чутливість та точність. Проте найбільш правдоподібна оцінка напрямку на джерело радіовипромінювання базується на основі пошукового послідовного кореляційного аналізу та огляду простору. Цей факт значно обмежує їх продуктивність і вимагає великих апаратурних витрат системи обробки даних або зменшує ефективність їх застосm...
   PubDate: 2018-03-30
    
 • Метод математичного моделювання
         функціонування системи радіозв’язку
         (метод мультитензора)

  • Authors: I. Yu. Svyda, A. P. Volobuiev, D. A. Bukhal
   Pages: 32 - 41
   Abstract: У статті запропонований метод математичного моделювання функціонування системи радіозв’язку (метод мультитензора), який є основою для розв’язання задачі багатошляхової маршрутизації і враховує крім відомих обмежень щодо збереження інформаційного потоку, маршрутних змінних, навантаження на систему радіозв’язку, швидкості, термінів проходження інформаційних потоків та надійності їх доставляння до абонентів ще й обмеження щодо розвідувальної доступності маршрутів проходження інформаційних потоків, що є суттєвим для військового радиозв’язку. Показано, що приведення до тензорного вигляду моделі системи радіозв’язку, засновуючись на геометризації її структури з введенням дискретного простору, надає можливість описати систему четирьохвалентним геометричним об’єктом змішаного виміру – мультитензором і дозволяє визначити маршрути проходження інформаційних потоків з мінімальною розвідувальною доступністю.
   PubDate: 2018-03-30
    
 • Нейромережева система діагностики
         гестозу вагітних

  • Authors: M. P. Mustetsov, S. O. Bahan
   Pages: 42 - 46
   Abstract: Робота присвячена підвищенню інформативності методів експрес-діагностики стану серцево-судинної системи вагітних та діагностики гестозу шляхом розробки діагностичної системи моніторингу і оцінки стану гемодинаміки вагітних в перинатальний період. Синтезована нейронна мережа, дозволяє оцінити стан гемодинаміки за традиційними діагностичними критеріями, класифікувати патології вагітних та своєчасно виявляти групу підвищеного ризику перинатальних ускладнень.
   PubDate: 2018-03-30
    
 • Сегментація анатомічних структур серця
         в програмному середовищі EnSite Verismo при
         радіочастотній абляції аритмогенних
         тканин

  • Authors: V. V. Filimonova, M. M. Sychyk, L. D. Tarasova, B. B. Kravchuk, B. V. Batsak, A. V. Pokanievych
   Pages: 47 - 52
   Abstract: Розроблений алгоритм 3D сегментації лівого передсердя, легеневих вен та стравоходу в програмному середовищі EnSite Verismo. В навігаційній системі EnSite Velosity NavX виконано суміщення побудованої 3D моделі зі зрізів комп’ютерної томографії та електро-анатомічної карти лівого передсердя для проведення по них радіочастотної ізоляції легеневих вен з оцінкою безпечності до розташування стравоходу.
   PubDate: 2018-03-30
    
 • Динаміка параметрів тричастотної
         біоімпедансометрії пацієнтів під час
         гемодіалізної ультрафільтрації

  • Authors: O. B. Sharpan, V. S. Mosiychuk, M. O. Arkhypska, B. V. Tkachuk, R. S. Tomashevskyi
   Pages: 53 - 61
   Abstract: Представлено результати експериментального дослідження характерних варіантів динаміки параметрів електричного біоімпедансу (модуля, фазового кута, активної і реактивної складових) пацієнтів, залежно від об’єму ультрафільтрату, видаленого в процесі гемодіалізу, виміряних на трьох частотах 20 кГц, 100 кГц, 500 кГц. Встановлено, що під час ультрафільтрації характерним є складний нелінійний характер зміни параметрів імпедансу, індивідуальний для кожного пацієнта. Вираженість цієї нелінійності збільшується зі зростанням частоти, найбільш виразною вона спостерігається на більш високих частотах 100 кГц і 500 кГц. Нестаціонарний коливальний характер динаміки параметрів свідчить про складність перехідних процесів перерозподілу об’ємів водних секторів людини в процесі гемодіалізу, індивідуальних для кожного пацієнта, і пов’язаних зі змінами співвідношення внутрішньоклітинної, зовнішньоклітинної рідин і крові, структурного складу рідини. Вимірювання і сукупний аналіз параметрів е&...
   PubDate: 2018-03-30
    
 • Вимірювальні перетворювачі імпедансу з
         чотиритактним детектуванням сигналу

  • Authors: G. I. Barylo, R. L. Holyaka, I. N. Prudyus, S. E. Fabirovskyy
   Pages: 62 - 68
   Abstract: Робота присвячена проблемам розроблення сенсорних пристроїв на основі методів імпедансної спектроскопії. У порівнянні з іншими методами фізичних досліджень пристрої імпедансної спектроскопії забезпечують простоту реалізації, високу енергоефективність, хорошу роздільну здатність та селективність вимірювань параметрів досліджуваних об’єктів. Представлені результати розроблення та модельного дослідження вимірювального перетворювача імпедансу з використанням методу чотиритактного детектуванням сигналу. На відміну від традиційного двотактного детектування, чотиритактне детектування сигналу дозволяє суттєво спростити схеми перетворювачів. Таке спрощення досягається безпосереднім інтегруванням миттєвого значення $I_{Z}(t)$ струму без використання проміжних каскадів сигнального перетворення. Проведені модельні дослідження та параметричний аналіз базуються на методі розрахунку з використанням Transient аналізу SPICE моделей, в результаті якого визначають активну $Z_{RE}$ та...
   PubDate: 2018-03-30
    
 • Обчислювальна модель
         електрофізіологічних властивостей
         кардіоміоцитів

  • Authors: N. G. Ivanushkina, E. O. Ivan'ko, Yu. V. Prokopenko, A. Redaelli, V. I. Tymofieiev, R. Visone
   Pages: 69 - 77
   Abstract: В даному дослідженні метод електричних аналогій був використаний для аналізу біоелектричних динамічних процесів у кардіоміоцитах. Цей метод дозволив замінити вивчення явищ у неелектричних системах дослідженнями аналогічних явищ в електричних колах. Вивчення часових процесів у серцевих клітинах грунтувалось на дослідженні системи звичайних диференціальних рівнянь для електричної схеми, реакції якої є аналогічними процесам в клітинах серця. У цьому дослідженні основна увага приділена комп'ютерному моделюванню електричної активності серця на клітинному рівні. У роботі вивчено електрофізіологічні властивості кардіоміоцитів: рефрактерний період, максимальна швидкість захоплення та електрична реституція. Обчислювальне моделювання потенціалу дії та струмів для іонів $K^+$, $Na^+$, $Ca^{2+}$ у кардіоміоцитах проведено за допомогою моделі паралельних провідностей. Ця модель ґрунтується на припущенні про наявність незалежних каналів для іонів $K^+$, $Na^+$, $Ca^{2+}$, а також їх витоку через мембрану с&#...
   PubDate: 2018-03-30
    
 • Вплив модулятора і фотоприймача на
         вихідний сигнал оптичного
         спектроаналізатора

  • Authors: V. H. Kolobrodov, G. S. Tymchik, V. I. Mykytenko, M. S. Kolobrodov, M. M. Lutsiuk
   Pages: 78 - 85
   Abstract: У статті досліджується запропонована фізико-математична модель когерентного оптичного спектроаналізатора (КОС), що використовує в якості пристроїв введення та виведення сигналів матричного модулятора світла і приймача випромінювання. Ця модель дозволяє визначити спотворення у вихідному сигналі спектроаналізатора і похибки у визначенні просторової частоти досліджуваного сигналу. Дослідження цієї моделі показало, що вид сигналу на виході КОС залежить від розмірів пікселів матриць модулятора і приймача, а також від аберацій і діаметра вхідної зіниці Фур'є-об'єктива. Сигнал представляє згортку ідеального спектра вхідного сигналу з дискретним просторовим спектром пропускання модулятора з подальшою згорткою з дискретною чутливістю матричного приймача випромінювання. Це означає, що спектр досліджуваного сигналу спотворюється просторовим спектром модулятора і матричною структурою приймача випромінювання. Важливою особливістю сигналу є його незалежність від фа...
   PubDate: 2018-03-30
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.81.28.10
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-