Journal Cover Патологія
  [0 followers]  Follow
    
  This is an Open Access Journal Open Access journal
   ISSN (Print) 2306-8027 - ISSN (Online) 2310-1237
   Published by Zaporozhye State Medical University Homepage  [3 journals]
 • Особливості організації популяції
         альфа-клітин у підшлунковій залозі в
         щурів із спонтанною гіпертензією (SHR)

  • Authors: T. V. Abramova, Yu. M. Kolesnyk
   Abstract: Альфа-клітини панкреатичних острівців становлять другу за чисельністю популяцію ендокриноцитів підшлункової залози, а глюкагон, що синтезується в них, відіграє важливу роль у регуляції гомеостазу глюкози. При цьому глюкагон-супресивна терапія є стратегічно головним джерелом успіху для пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу. У клінічній практиці діабет часто асоційований із гіпертонічною хворобою в метаболічному синдромі, що й зумовлює інтерес до патофізіології α-ендокриноцитів.Мета роботи – вивчити параметри розподілу α-клітин у панкреатичних острівцях підшлункової залози в гіпертензивних щурів лінії SHR і схарактеризувати морфофункціональний стан глюкагон-синтезуючих ендокриноцитів.Матеріали та методи. У гістологічних зрізах підшлункової залози імунофлюоресцентним методом виявляли глюкагон; аналізували площу панкреатичних острівців, кількість у них α-клітин, концентрацію в клітинах імунореактивного глюкагону, питомі показники ро&#...
    
 • Особливості транскрипційної активності
         гена K-RAS та експресії рецепторів
         сімейства ErbB в аденокарциномі шлунка
         кишкового типу

  • Authors: V. A. Tumanskiy, T. A. Khrystenko
   Abstract: Мета роботи – вивчити особливості експресії мРНК гена K-RAS, а також ростових рецепторів сімейства ErbB (EGFR і HER2/neu) пухлинними клітинами аденокарциноми шлунка кишкового типу та їхній взаємозв’язок із рівнями проліферації та апоптозу.Матеріали та методи. Здійснили патогістологічне, імуногістохімічне та молекулярно-генетичне дослідження аденокарциноми шлунка кишкового типу у 30 пацієнтів 49–86 років, а також 10 зразків слизової оболонки шлунка звичайної гістологічної будови.Результати. Встановлено, що аденокарцинома шлунка кишкового типу характеризується підвищеним рівнем експресії мРНК гена K-RAS [Me = 3,62 (0,57; 5,87)]. Наявний зворотний слабкий кореляційний зв'язок між зростанням рівня експресії мРНК гена K-RAS і зниженням ступеня гістологічного диференціювання пухлини від G3 до G1 (r = -0,36). У 100 % аденокарцином шлунка кишкового типу виявлено мембранну експресію рецепторів EGFR і HER2/neu. При цьому виразна (++/+++) експресія EGFR спостерігалась у 76,66 % аденокарцином, тоді як HER2 позитивні (+++) пухлини становили 46,66 %. Наявний прямий си...
    
 • Імуногістохімічна характеристика
         імуноклітинного мікрооточення
         плоскоклітинного раку легені

  • Authors: M. M. Baudarbekova, A. V. Kalmykova
   Abstract: Тумор-асоційовані імуноцити здатні впливати на виживаність пухлинних клітин, процеси проліферації та апоптозу, також імуноцити беруть участь у реалізації метастатичного каскаду.Мета роботи – вивчення особливостей мікрооточення плоскоклітинного раку легені (ПРЛ).Матеріали та методи. Виконали патоморфологічне та імуногістохімічне дослідження операційного матеріалу 20 пацієнтів (38–64 років), які лікувалися в Запорізькому обласному клінічному онкологічному диспансері з приводу ПРЛ: I групу дослідження становили 10 пацієнтів без метастазів у регіональних лімфатичних вузлах (РЛВ), II групу – 10 пацієнтів із метастазами у РЛВ.Результати. Виявили, що для перитуморозних відділів строми ПРЛ характерна максимальна щільність розподілення (ЩР) CD4+ и CD8+ лімфоцитів. До того ж були виявлені статистично значущі відмінності між показниками ЩР CD4+ лімфоцитів у стромі ПРЛ випадків I та II груп: 401,2 (344,6; 511,3)vs. 622,4 (587,2; 793,9) кл/мм2 у перитуморозних ділянках строми, 298,0 (246,1; 350,1) vs. 484,8 (479,3; 690,6) кл/мм2 в інтертуморозних ділянках строми. Максима...
    
 • Динаміка структурно-функціональних і
         вегетативних змін серця під впливом
         комбінованої терапії
         урсодезоксихолевою кислотою та
         L-аргініном у хворих на ішемічну хворобу
         серця, асоційовану з неалкогольною
         жировою хворобою печінки

  • Authors: N. S. Mykhailovska, L. Ye. Miniailenko
   Abstract: Мета роботи – вивчити вплив комбінації урсодезоксихолевої кислоти та L-аргініну на тлі базисної терапії на структурно-функціональний стан серця та показники вегетативної нервової системи у хворих на ішемічну хворобу серця, що поєднана з неалкогольною жировою хворобою печінки.Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 56 пацієнтів з ІХС і НАЖХП. Пацієнти рандомізовані у дві групи. Пацієнти 1 групи (n = 30) отримували тільки базисну терапію ішемічної хвороби серця, пацієнтам 2 групи (n = 26) додатково до базисної терапії призначались УДХК і L-аргінін. Усім пацієнтам  проведені добовий моніторинг ЕКГ за Холтером і двовимірна ехокардіографія з імпульсно-хвильовою доплерографією. Статистичні дані опрацьовані за допомогою пакета програм Statistica 6.0. Результати. У 2 групі після 3 місяців лікування спостерігали вірогідне зниження показників: індексу жорсткості міокарда – на 4,5 %, Va – на 7,4 %, середньої частоти серцевих скорочень як в активному (11,7 %), так і в пасивному (8 %) періодах, кількості (80 %) і тривалості (85 %) епі...
    
 • Вплив експериментального гестаційного
         діабету та введень глібенкламіду на
         рівень мРНК NLRP3-інфламасоми та розподіл
         NLRP3+-клітин у брижових лімфатичних
         вузлах у нащадків

  • Authors: Т. М. Prozorova, V. A. Kamyshna, О. М. Kamyshnyi
   Abstract: У нащадків щурів з експериментальним гестаційним діабетом (ЕГД) спостерігається ціла низка порушень функціонування вроджених й адаптивних компонентів імунної системи. При ЕГД важливою ланкою патогенезу є активація NLRP3-інфламасоми. Саме тому вона – привабливий об’єкт для фармацевтичного впливу. Серед інгібіторів інфламасоми перспективним є глібенкламід, який до того ж може ефективно коригувати гіперглікемію у вагітних.Мета роботи – з’ясувати рівень експресії мРНК NLRP3-інфламасоми та розподіл NLRP3+-лімфоцитів у брижових лімфатичних вузлах у нащадків щурів з експериментальним гестаційним діабетом і після введень глібенкламіду вагітним щурам лінії Вістар.Матеріали та методи. Здійснили молекулярно-генетичне дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією в режимі реального часу (ЗТ-ПЛР) рівня експресії мРНК гена Nlrp3, імунофлюоресцентне та імуногістохімічне дослідження розподілу NLRP3+-клітин у БЛВ у експериментальних тварин.Резуль...
    
 • Особливості експресії HIF-1α та HIF-3α в
         гіпоталамусі щурів лінії Вістар за умов
         переривчастої гіпобаричної гіпоксії

  • Authors: A. V. Abramov, V. A. Shamenko
   Abstract: Мета роботи – встановити особливості експресії генів hif-1α та hif-3α, накопичення білків HIF-1α та HIF-3α в нейронах паравентрикулярного (ПВЯ) та супраоптичного (СОЯ) ядер гіпоталамуса в умовах дії переривчастої гіпоксії та в постгіпоксичний період.Матеріали та методи. Переривчасту гіпоксію моделювали щоденним 6-годинним перебуванням щурів на висоті 6000 м (рО2 = 9,8 %) протягом 15 днів, постгіпоксичний період становив 10 днів. Розподіл білків HIF-1α та HIF-3α в гіпоталамусі досліджували імунофлюоресцентним методом. Рівень експресії мРНК генів hif-1α та hif-3α в гіпоталамусі визначали за допомогою полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією в реальному часі.Результати. Встановили, що переривчаста гіпоксія призводила до зростання в медіобазальному гіпоталамусі рівня мРНК до HIF-1α у 13 разів, а до HIF-3α – у 8,6 раза. При цьому в нейронах медіального дрібноклітинного (ммПВЯ) та задньолатерального крупноклітинного (злкПВЯ) суб'ядер ПВЯ спостерігалось збільшення площі імунореактивності до HIF-1α та HIF-3α, а також зрос...
    
 • Прогностичне значення рівнів
         мелатоніну та серотоніну в ранньому
         відновному періоді мозкового
         ішемічного півкульового інсульту

  • Authors: S. O. Medvedkova
   Abstract: Мета роботи – розробка критеріїв прогнозування виходу раннього відновного періоду мозкового ішемічного півкульового інсульту (МІПІ) на підставі визначення сироваткової концентрації мелатоніну та рівня серотоніну у плазмі крові.Матеріали та методи. Здійснили комплексне клініко-параклінічне дослідження 77 хворих (середній вік 57,9 ± 0,9 року) в ранньому відновному періоді МІПІ з використанням клінічних шкал (National Institute of Health Stroke Scale, Barthel Index, modified Rankin Scale) на 10, 30, 90 та 180 добу захворювання, візуалізації церебральних структур методом комп'ютерної томографії, визначення сироваткової концентрації мелатоніну, рівня серотоніну у плазмі крові на 10, 30 добу захворювання, а також розрахунком співвідношення мелатоніну та серотоніну (СМС) = сироваткова концентрація мелатоніну/рівень серотоніну у плазмі крові.Результати. На підставі порівняльного ROC-аналізу встановили, що най- інформативнішими параметрами для прогнозування помірної та вираженої інвалідизації у вигляді значення по mRS ≥ 3 бали на 180 добу є рівень СМС на 30 добу (AUC = 0,78, ...
    
 • Експресія матриксних металопротеїназ у
         дифузних гліомах: діагностична роль

  • Authors: T. V. Shynkarenko
   Abstract: Дифузні гліоми – злоякісні пухлини з високою інвазивністю, що забезпечується синтезом протеаз, зокрема матриксних металопротеїназ (ММP). Експресія металопротеїназ неодноразово фіксувалася в різних формах дифузних гліом, однак значення особливостей експресії в диференціальній діагностиці потребує додаткових досліджень.Мета роботи – визначити діагностичну роль особливостей експресії MMP-3 та MMP-9 у дифузних гліомах головного мозку різного гістологічного типу та ступеня злоякісності.Матеріали та методи. Здійснили гістологічне та імуногістохімічне дослідження 52 дифузних гліом астроцитарного та олігодендрогліального типу з Grade (ступенем злоякісності) II–IV. Середній вік пацієнтів становив 43,13 року (від 22 до 73 років), співвідношення чоловіків і жінок – 1,08:1.Результати. У дифузних гліомах інтенсивність експресії MMP-3 та MMP-9 і локалізація накопичених відповідних протеїнів були подібними (інтенсивність експресії збігалася у 76,9 % новоутворень). Для ММР була характерна переважно цитоплазмати&...
    
 • Гіпертрофія міокарда та
         внутрішньосерцева гемодинаміка в дітей
         із двостулковим аортальним клапаном
         серця

  • Authors: А. V. Kamenshchyk, O. G. Ivanko
   Abstract: Двостулковий аортальний клапан є однією з найпоширеніших вроджених вад серця, котра має малосимптомний перебіг у дитинстві та важкі прояви в дорослому віці, що визначає важливість ранньої діагностики змін у міокарді при цій аномалії. Згідно з науковими літературними даними, поліморфізми генів сімейства NFATC можуть впливати як на ембріогенетичний розвиток клапанів серця, так і постнатальної гіпертрофії міокарда.Мета роботи – визначення ранніх змін внутрішньосерцевої гемодинаміки на аортальному клапані в дітей із двостулковим клапаном серця (ДАК) і встановлення взаємозв’язків цих параметрів із показниками гіпертрофії міокарда.Матеріали та методи. У 38 хворих із ДАК та у 28 умовно здорових дітей контрольної групи здійснили доплерографічне дослідження параметрів внутрішньосерцевої гемодинаміки зі статистичним опрацюванням даних за критерієм Стьюдента, методами кореляційного аналізу та множинної регресії.Результати. У результаті дослідження в 62 % хворих із ДАК в...
    
 • Алгоритм диференційної діагностики
         ендогенної кататонії, кататономорфних
         та кататономімікричних станів

  • Authors: D. N. Safonov
   Abstract: Процес патоморфозу психічної патології призводить до поліморфізму її клінічних проявів та, як наслідок, – до труднощів у ідентифікації та диференціальній діагностиці. Вирішення цієї проблеми полягає в адаптації діагностичних методик до клінічних реалій шляхом включення до їхнього складу інструментів, що сформовані на основі факторів патоморфозу та його тенденцій. З цього погляду найяскравішим прикладом є ендогенна кататонія, яка в академічній традиції, зазвичай, пов'язується з однойменною формою шизофренії. Відповідно до класичного розуміння, ендогенна кататонія або, у вузькому сенсі, кататонічний синдром є групою моторних порушень із поліморфною оболонкою психоневрологічного порядку.Мета роботи – розробка патоморфоз-адаптованого клінічного алгоритму диференціальної діагностики ендогенної кататонії.Матеріали та методи. Обстежили 236 пацієнтів Запорізької обласної психіатричної лікарні. Пацієнтів поділили на групи в зв'язку з їхніми психічними розладам...
    
 • Ефективність автоматизованої
         лапароскопічної діагностики
         патологічного стану печінки при
         застосуванні різних методів
         класифікації цифрових зображень

  • Authors: D. N. Bayazitov, N. V. Kresyun, А. B. Buzinovsky, N. R. Bayazitov, A. V. Lyashenko, L. S. Godlevsky, T. V. Prybolovets, K. A. Bidnyuk
   Abstract: Комп’ютерна автоматизована діагностика (КАД)/класифікація відео-зображень є актуальною в лапароскопічній хірургії. Подібна КАД передбачається до використання впродовж виконання лапароскопічного втручання з метою підтримки ухвалення рішення хірургом.Мета роботи – оцінити ефективність КАД, що створені на базі двох класифікаторів: каскадного класифікатора ознак Хаара та AdaBoost під час діагностики циротичних змін печінки та метастатичного її ураження.Матеріали та методи. Створення КАД здійснювали шляхом навчання каскадного класифікатора ознак Хаара та AdaBoost зображеннями/кадрами, котрі були вилучені з відеоряду, що отримали під час лапароскопічної діагностичної процедури. Кадри, що отримані в RGB форматі шкали кольорів, обробляли за допомогою гама-корекції та трансформували у шкалу HSV, після чого обидва типи кадрів використовували для навчання. За допомогою модифікованого методу локальних бінарних патернів (LBT), котрий включав показники колірності («модифікований за кольором LB...
    
 • Персоніфікація периопераційного
         біомоніторингу

  • Authors: O. N. Boitsova
   Abstract: Кількість методів периоперационного моніторингу постійно зростає завдяки досягненням сучасної науки. Однак збільшення кількості показників, що моніторуються, і впровадження новітніх моніторингових систем не стало гарантом виключення периопераційних ускладнень. Стандартний моніторинг дає змогу контролювати найбільш загальні характеристики гомеостазу внутрішнього середовища організму, які є лише запізнілим відображенням змін енергоструктурної активності в масі клітин тіла хворого. Тому тривалість життя оперованих хворих не досягає середньостатистичної демографічної.Мета роботи – поліпшення результатів лікування пацієнтів із гострою абдомінальною хірургічною патологією шляхом надання периопераційному забезпеченню енергопротективної спрямованості на основі персоніфікованого енергоструктурного моніторингу.Матеріали та методи. Робота виконана за результатами вивчення енергопротективної здатності, анестезіологічного забезпечення та п...
    
 • Ефективність лікування хворих із
         переломами гомілки після
         внутрішньокісткового блокованого
         остеосинтезу з застосуванням дозатора
         навантаження

  • Authors: Yu. V. Sukhin, Yu. Yu. Pavlychko, P. V. Danilov
   Abstract: Мета роботи – оцінювання ефективності пристрою для визначення величини навантаження на нижню кінцівку в післяопераційному періоді у хворих із переломами кісток гомілки.Матеріали та методи. Розроблено та застосовано пристрій, котрий дає можливість у реальному часі визначати величину навантаження на нижню кінцівку, а також сигналізувати про надмірне або слабке навантаження. Сенсорний блок з устілкою та датчиком розташовується у взутті під п'ятою пацієнта, а основний блок кріпиться на гомілку за допомогою ременя. У реальному часі реєструється поточне значення навантаження на ногу. Дані записувались в енергонезалежну пам'ять. Система дає можливість повідомити пацієнта або лікаря електронним листом про наявність сильного чи слабкого навантаження на нижню кінцівку, а також відсутність навантаження протягом тривалого періоду.Результати. Застосовувався дозатор навантаження у 38 хворих із переломами кісток гомілки, які перебували на стаціонарному лікуванні в цен...
    
 • Особливості імуногістохімічної
         експресії Kі-67, p16INK4a, HPV16 у цервікальній
         інтраепітеліальній неоплазії та
         карциномі шийки матки

  • Authors: V. A. Tumanskiy, Z. A. Pyrogova
   Abstract: Рак шийки матки (РШМ) є поширеною пухлиною в жінок, її розвитку передує низка патологічних процесів, серед котрих ключову роль відіграє цервікальна інтраепітеліальна неоплазія (CIN).Мета роботи – вивчення особливостей імуногістохімічної (ІГХ) експресії Ki-67, p16INK4a, HPV16 в епітелії шийки матки (ШМ) із диспластичними змінами різного ступеня тяжкості (CIN I–III) та в пухлинних клітинах плоскоклітинного РШМ.Матеріали та методи. Здійснили патогістологічне та ІГХ дослідження біопсій ШМ матки 53 хворих 18–45 років. 34 жінки страждали CIN I–III, у 9 діагностований плоскоклітинний РШМ, у 10 випадках вивчена шийка матки звичайної структури.Результати. Встановили, що при легкій CIN I дисплазії епітелій ШМ характеризується низьким рівнем проліферації за експресією Кі-67 (Me = 17,87 % (13,76; 22,44)) і вкрай низьким рівнем експресії p16INK4a (Me = 0,00 (0,00; 29,64)); частка HPV16-позитивних пацієнток із CIN I становить 27,27 %. При середній CIN II дисплазії епітеліоцити ШМ характеризується середнім рівнем проліферації (Me Кі-67 = 44,96 % (34,91; 55,41)) і помірним рівнем експресії p16INK4a (Ме = 75,71 (51,24; 82, 41)); частка HPV16-позитивних пацієнт...
    
 • Альтернативний спосіб лікування
         тривало існуючих ранових дефектів
         тулуба та кінцівок

  • Authors: E. V. Ponomarenko, I. S. Kovalenko
   Abstract: Мета роботи – поліпшити результати лікування хворих із тривало існуючими рановими дефектами тулуба та кінцівок шляхом застосування альтернативних методів.Матеріали та методи. У клініці проліковано 75 хворих із нейротрофічними розладами віком від 19 до 76 років. 25 (33,3 %) пацієнтів від загальної кількості проліковано за методикою, котра розроблена в клініці.Результати. У 25 (33,3 %) випадках нейротрофічного виразкового дефекту призначений курс редермалізації протягом 2–6 тижнів із позитивним результатом (повне заживлення дефекту) в усіх випадках. Клінічний досвід застосування препарату гіалуронової кислоти науково обґрунтований комплексним патоморфологічним дослідженням біопсійного матеріалу шкіри (гістологічними, гістохімічними, імуногістохімічними методиками з використанням моноклональних антитіл Rb a-Hu Collagen I, Clone RAHC11 та Rb a-Hu Collagen III, Clone RAHC33 («Імтек», Російська Федерація) до колагену I та III типів).Висновки. Вибір методу корегуючого втручання та закриття дефекту залежав від розмірів, глибини ра&...
    
 • Проблемні питання лікування
         ендометріоїдних кіст яєчників у жінок
         репродуктивного віку

  • Authors: O. S. Shapoval
   Abstract:   Поширення ендометріоїдної хвороби, труднощі в діагностиці, виборі тактики лікування зумовлюють наявні проблеми менеджменту ендометріозу. Відсутність настання періоду стійкої ремісії, висока частота рецидиву захворювання дають підставу вважати цю проблему актуальною у групі пацієнток репродуктивного віку, особливо серед жінок із раніше реалізованим репродуктивним потенціалом, оскільки саме вагітність вважається важливим принципом у лікуванні ендометріоїдної хвороби.Мета роботи – вивчення ефективності різних схем лікування ендометріоїдних кіст яєчників у пацієнток із раніше реалізованим репродуктивним потенціалом.Матеріали та методи. Обстежили 44 жінки у віці 17–49 років: перша група – 25 здорових невагітних жінок, друга – 19 жінок з ендометріоїдними кістами яєчників, які отримували традиційне (підгрупа 2а) та комплексне (підгрупа 2б) лікування.Результати. Виявлено, що в пацієнток, які отримували традиційну терапію, після завершення курсу лікування спостеріга ...
    
 • Ефективність застосування методу GenoType
         MTBDRplus у діагностиці туберкульозу в
         Запорізькій області

  • Authors: R. M. Yasinskyi, O. M. Raznatovska, O. V. Konakova, O. M. Kamyshnyi, N. A. Rokhmanova, A. V. Klymenko, Jean-Luc Berland, Marie Gauhier
   Abstract: Метод GenoType MTBDRplus 2 версії (GenoType MTBDRplus, v.2) дає можливість досліджувати клінічний матеріал із позитивних і негативних мазків, обстежувати хворих із новими та повторними випадками туберкульозу легень і позалегеневої локалізації. Але нині кількість досліджень щодо використання цього методу в діагностиці туберкульозу невелика.Мета роботи – оцінити ефективність застосування методу дослідження клінічного матеріалу з використанням методу GenoType MTBDRplus, v.2 у діагностиці туберкульозу в Запорізькій області порівняно зі стандартними методами дослідження.Матеріали та методи. Здійснили аналіз 52 результатів досліджень клінічного матеріалу за допомогою тест-системи GenoType MTBDRplus, v.2 від пацієнтів, які обстежувалися та лікувалися в диспансерах Запорізької області у 2016 році. Серед пацієнтів було 67,3 % чоловіків і 32,7 % жінок. Середній вік хворих становив 46,0 ± 1,9 року. Дослідження клінічного матеріалу з використанням тесту GenoType MTBDRplus, v.2 здійснили за стандартом, відповідно до інструкції виробника.Результати. При негативних результата ...
    
 • НПЗП: чи може наявність інфекційного
         агента впливати на вибір
         знеболювального препарату'

  • Authors: О. А. Podpletnya, O. V. Khomiak, I. P. Koshova
   Abstract: Мета роботи –у зв’язку із значною поширеністю коморбідної патології великою є ймовірність застосування НПЗП у хворих, що мають супутній інфекційний процес. З урахуванням цього здійснене скринінгове дослідження антимікробних властивостей основних груп цих препаратів із ціллю відбору найперспективніших із них для дальшого поглибленого вивчення.Матеріали та методи. Чутливість МО вивчали з використанням стандартних методів дослідження: методу «колодязів» і методу визначення антибактеріальних властивостей препаратів за допомогою таблеток, що заснований на здатності лікарської речовини дифундувати в агар, на який висівали тест-культури. Як тест-культури використовували S. aureus, S. mutans, S. pyogenes, P. aeruginоsa, E. сoli, що виділені від хворих, які перебували на лікуванні у стаціонарі. Протестовані переважний блокатор ЦОГ-1 (ацетилсаліцилова кислота, АСК), неселективні блокатори ЦОГ-1 і ЦОГ-2 (кеторолак, диклофенак натрію, ібупрофен, мефенамінова кислота, декскетопрофен), переважні блокатори ЦОГ-2 (мелоксик&...
    
 • Особливості стану цитокінового статусу
         в інфертильних чоловіків на тлі
         токсокарозної інвазії

  • Authors: L. L. Vorontsova, M. I. Dub, V. A. Kovalenko, M. Ye. Zhuravlova
   Abstract: Мета роботи – враховуючи, що механізми взаємодії між організмом господаря та паразитом до кінця остаточно не з'ясовані, тим більше поглиблені механізми впливу на репродуктивну систему чоловіка, метою дослідження стало вивчення стану цитокінового статусу в чоловіків із порушенням репродуктивної функції на тлі токсокарозної інвазії.Матеріали та методи. Обстежили 77 чоловіків у віці від 20 до 45 років, котрих поділили на 5 груп. Контрольну групу становили 12 фертильних чоловіків. До групи порівняння увійшли 27 інфертильних пацієнтів із нормальним рівнем фрагментації ДНК сперматозоїдів і з відсутністю антитіл до токсокар; до третьої групи – 12 інфертильних чоловіків із високим рівнем фрагментації ДНК сперматозоїдів і наявністю антитіл до токсокар; до четвертої – 14 інфертильних пацієнтів із високим рівнем фрагментації ДНК сперматозоїдів і відсутністю антитіл до токсокар; до п’ятої – 12 інфертильних чоловіків із нормальним рівнем фрагментації ДНК сперматозоїдів і наявністю антитіл...
    
 • Магнітно-резонансна
         холангіопанкреатографія у клінічній
         практиці

  • Authors: N. V. Tumanskaya, A. V. Klymenko, T. M. Kichangina, N. A. Yareshko, I. P. Dzhos
   Abstract: В огляді наукової літератури аналізується сучасна роль магнітно-резонансної томографії в діагностиці патології внутрішньо- та позапечінкових жовчних проток. Описана методологія дослідження, основні види магнітно-резонансної холангіопанкреатографії, особливості їх проведення. Наведені основні показання до використання методу, оцінені можливості МРТ-холангіографії та фактори, що впливають на дослідження, інтерпретацію даних, котрі отримали.
    
 • Актуальність проблеми поєднаного
         перебігу мультирезистентного
         туберкульозу легень із цукровим
         діабетом

  • Authors: O. M. Raznatovska, Yu. M. Bobrovnycha-Dvizova, S. B. Norejko, N. A. Gricova
   Abstract:  За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), на сьогодні в усьому світі серед інфекційних хронічних захворювань одне з провідних місць і причин смерті посідає мультирезистентний туберкульоз легень, а неінфекційних хронічних захворювань – цукровий діабет. Ситуація ускладнюється тим, що збільшується кількість пацієнтів із поєднаним перебігом цих двох тяжких поокремо захворювань, які ускладнюють одне одного. Так, встановлено, що під час збільшення ступеня тяжкості цукрового діабету ускладнюється та стає важчим перебіг туберкульозного процесу в легенях, і, навпаки, специфічний процес ускладнює перебіг цукрового діабету, сприяючи розвитку діабетичних ускладнень. На цьому тлі ефективність лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз легень у нашій країні залишається дуже низькою, переважно внаслідок токсичних побічних реакцій на антимікобактеріальні препарати резервного ряду, а при приєднанні ще й цукрового діабету вона значуще погіршується.
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.196.47.128
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-2016