for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help

Publisher: Universitat de Barcelona   (Total: 33 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 33 of 33 Journals sorted alphabetically
452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada     Open Access   (Followers: 4)
Abriu : Textuality Studies on Brazil, Galicia and Portugal     Open Access   (Followers: 1)
Acta Artis : Estudis d'Art Modern     Open Access   (Followers: 3)
Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia     Open Access   (Followers: 4)
Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística     Open Access   (Followers: 4)
Anuari de Filologia. Literatures Contemporànies     Open Access   (Followers: 1)
Anuari de Filologia. Llengües i Literatures Modernes     Open Access  
Anuari del Conflicte Social     Open Access   (Followers: 1)
Anuario de Psicología / The UB J. of Psychology     Open Access   (Followers: 1, SJR: 0.17, CiteScore: 0)
BiD : textos universitaris de biblioteconomia i documentació     Open Access   (Followers: 6)
Biologia on-line : Revista de divulgació de la Facultat de Biologia     Open Access  
Boletín Americanista     Open Access   (Followers: 1, SJR: 0.1, CiteScore: 0)
Bulletin du Groupement Intl. pour la Recherche Scientifique en Stomatologie et Odontologie     Open Access   (SJR: 0.441, CiteScore: 1)
Cercles. Revista d'Història Cultural     Open Access  
Clivatge. Estudis i testimonis sobre el conflicte i el canvi socials     Open Access  
Crítica Penal y Poder     Open Access  
Digital Education Review     Open Access   (Followers: 7, SJR: 0.222, CiteScore: 1)
FILMHISTORIA Online     Open Access   (Followers: 2)
Índice Histórico Español     Open Access   (Followers: 1)
J. of Evolutionary Studies in Business     Open Access   (Followers: 1)
Lectora : Revista de Dones i Textualitat     Open Access  
Llengua, societat i comunicació     Open Access  
Musas : Revista de Investigación en Mujer, Salud y Sociedad     Open Access  
Oxímora : Revista Internacional de Ética y Política     Open Access  
Phonica     Open Access  
Revista d'Innovació Docent Universitària     Open Access  
Revista d'Innovació i Recerca en Educació     Open Access   (Followers: 3)
Revista de Educación y Derecho     Open Access  
Revista de Estudios Globales y Arte Contemporáneo     Open Access   (Followers: 2)
RIDAS. Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio     Open Access  
Segle XX : revista catalana d'història     Open Access  
SVMMA. Revista de Cultures Medievals     Open Access   (Followers: 1, SJR: 0.101, CiteScore: 0)
Transfer : e-J. on Translation and Intercultural Studies     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Cercles. Revista d'Història Cultural
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1139-0158 - ISSN (Online) 1699-7468
Published by Universitat de Barcelona Homepage  [33 journals]
 • Presentació

  • Authors: Giovanni C. Cattini, Josep Maria Domingo
   PubDate: 2016-11-13
   DOI: 10.1344/cercles2016.19.1000
    
 • Balaguer, novel·lesc

  • Authors: Enric Cassany
   Abstract: Agermanar poesia i història és una pretensió del Víctor Balaguer historiador i del Víctor Balaguer narrador. Això no vol dir que no faci distincions entre fabulació i report de fets històrics, com una certa historiografia i una certa crítica antiromàntiques ens fan creure. Un recorregut per la seva producció narrativa de la primera època (dels anys quaranta a finals dels seixanta) permet fer algunes precisions sobre allò que entén com a poetització de la Història. Es postul·la en aquest article, sobre assercions del mateix autor, que Balaguer és un escriptor d’exclusiva mentalitat històrica, abocat a destriar allò que és poètic en els episodis del passat i poc propens a confiar, quan se li retreuen dèficits de veracitat històrica, en les armes de la fabulació lliure, d’altra banda usada per bastir un mite poderós com el de Joan de Serrallonga.
   PubDate: 2016-11-13
   DOI: 10.1344/cercles2016.19.1001
    
 • L’epistolari de Víctor Balaguer. Gestió, ús i potencial
         historiogràfic d’un document excessiu

  • Authors: Montserrat Comas i Güell
   Abstract: L’epistolari de Víctor Balaguer és un enorme document a partirdel qual s’accedeix a dades desconegudes del segle xix (polítiques i literàries)a causa de l’anonimat de molts dels seus corresponsals. L’ús adequatde la base de dades de les cartes esdevé una eina historiogràfica fonamentalper detectar estats d’opinió o informacions rellevants que altrament quedarienamagades.
   PubDate: 2016-11-13
   DOI: 10.1344/cercles2016.19.1002
    
 • Catalunya i democràcia: el cercle de Víctor Balaguer en
         1857-1860

  • Authors: Magí Sunyer
   Abstract: Víctor Balaguer, el 1866, distingia dues escoles en la literaturacatalana del moment segons l’ús que feien respectivament de la història delpaís: l’una els oferia «com a relíquia santa a la contemplació beàtica de sosadeptes», mentre que l’altra els llançava «al camp de la discussió». Balaguerencapçalava aquesta segona escola, forjada els anys 1857-1860, en què la literaturacatalana va començar a tematitzar la qüestió de les relacions entreCatalunya i Espanya. Ho va fer a través d’un repertori d’exemples històricsque volien mostrar una història catalana de defensa de la democràcia i decombat contra l’absolutisme i el despotisme
   PubDate: 2016-11-13
   DOI: 10.1344/cercles2016.19.1003
    
 • Lluís Cutchet i Víctor Balaguer: historicisme romàntic i liberalisme
         progressista. L’exemple d’El Conceller

  • Authors: Joan Fuster Sobrepere, Roger Canadell Rusiñol
   Abstract: La publicació de la Historia de Cataluña y la Corona de Aragón(1859) de Víctor Balaguer va ser la culminació d’un projecte ideològic, polítici cultural que es va anar gestant des de l’inici de la dècada dels cinquanta.Una de les baules d’aquest projecte va ser la publicació de El Conceller, desd’on es va articular l’estratègia publicística de difusió de la història, la literaturai la identitat catalanes —reinterpretades romànticament— al serveide la reconstrucció del partit liberal i del seu discurs modern, contrari al’autoritarisme reaccionari.
   PubDate: 2016-11-13
   DOI: 10.1344/cercles2016.19.1004
    
 • La Corona d’Aragó en l’epistolari entre Jerónimo Borao i Víctor
         Balaguer (1848-1878

  • Authors: Rafael Roca
   Abstract: L’estudi analitza les vuitanta-una cartes —conservades a la BibliotecaMuseu Víctor Balaguer i en la seua major part inèdites— que el dramaturgi polític Jerónimo Borao envià, entre els anys 1848 i 1878, al polítici intel·lectual català Víctor Balaguer. D’aquesta manera, s’hi assenyala l’interésde Borao a descobrir i difondre la història de la Corona d’Aragó, itambé les relacions i els contactes que, quasi sempre a través de Balaguer,establí amb escriptors com ara el català Lluís Roca i el valencià Jacint Labaila.Finalment, s’evidencia com, a diferència dels seus conterranis, quebuscaren relacionar-se amb els cercles madrilenys, l’escriptor romàntic aragonéss’estimà més projectar-se envers el territori catalanoparlant, que enaquells anys es trobava immers en el moviment de recuperació cultural iidentitària conegut amb el nom de Renaixença.
   PubDate: 2016-11-13
   DOI: 10.1344/cercles2016.19.1005
    
 • Tot buscant Víctor Balaguer a la premsa d’Andalusia (1859-1873)

  • Authors: Lourdes Sánchez Rodrigo
   Abstract: Coneixement de la tasca política i literària de Víctor Balaguer aAndalusia des del 1859, any en què comença la moderna etapa dels JocsFlorals, fins al 1873, proclamació de la Primera República espanyola, aixícom de la projecció dels Jocs Florals catalans, a través de la premsa andalusade l’època.
   PubDate: 2016-11-13
   DOI: 10.1344/cercles2016.19.1006
    
 • Els gravats de la Historia de Cataluña i la pintura d’història en les
         col·leccions de Víctor Balaguer

  • Authors: Mireia Rosich
   Abstract: Amb motiu de les «Jornades sobre els 150 anys de la Historia de Cataluñay la Corona de Aragón de Víctor Balaguer» (a partir d’ara HCCAVB)des del Museu es va organitzar una exposició temporal on es mostraven elsgravats de les primeres edicions del llibre més tot el que hi havia a la col·leccióbalagueriana de pintura d’història —inclosos alguns aiguaforts originals conservatsen les reserves de la biblioteca. Bona part d’aquest article és el recullde la recerca que es va dur a terme per poder ensenyar aquesta part del fonsen el context de les jornades i per poder documentar al màxim cada obra del’exposició.
   PubDate: 2016-11-13
   DOI: 10.1344/cercles2016.19.1007
    
 • La Historia de Cataluña de Víctor Balaguer. Un panorama literari

  • Authors: Rosa Cabré i Monné
   Abstract: El treball «La Historia de Cataluña de Víctor Balaguer. Un panoramaliterari» tracta dels catorze capítols d’aquesta obra dedicats als «Progresosde la civilización», on es dibuixa la història de la literatura catalanadins la corresponent història de la cultura. Uns capítols i una visió de laliteratura que han passat molt desapercebuts pels historiadors, encara quealguns dels escriptors de la Restauració van deixar escrit que la seva lecturava ajudar els de la seva generació a conèixer i estimar més el país, la culturai la literatura. L’objectiu ha estat analitzar aquesta part de l’obra, que tésentit per ella mateixa, dins el seu context, assenyalar-ne les fonts i els vinclesamb la tradició de la historiografia literària i les propostes innovadoresque, dins el panorama europeu, ofereix. Tot plegat ens permet de valorar-laadequadament i dir que mereixeria figurar amb tota la seva entitat en unahipotètica futura història de les històries de la literatura catalana.
   PubDate: 2016-11-13
   DOI: 10.1344/cercles2016.19.1008
    
 • La Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón en la trajectòria
         intel·lectual de Víctor Balaguer

  • Authors: Joan Palomas
   Abstract: Estudi de l’obra Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón(1860-64), de Víctor Balaguer i Cirera (1824-1864), en el conjunt de la sevatrajectòria intel·lectual, plantejat a partir de tres grans eixos: la delimitació dela seva proposta ideològica enmig d’una obra escrita molt extensa; la valoracióde les influències rebudes en l’àmbit de la història; i l’anàlisi de la sevaevolució intel·lectual a través del temps, amb el fil conductor de la seva produccióhistoriogràfica.
   PubDate: 2016-11-13
   DOI: 10.1344/cercles2016.19.1009
    
 • Balaguer, el Grand Tour i els models de noves llibertats a Europa. El mite
         italià i la seva (in)viabilitat

  • Authors: Giuseppe Grilli
   Abstract: El treball analitza la paradoxa que el model d’unificació italianaexercí sobre Víctor Balaguer: si, per una part, la renaixença italiana amb totel que representava d’element cultural i simbòlic formava part ineludibledel Grand Tour cultural de les generacions joves i cultes del període, perl’altra, el model centralista i uniformitzador del moviment hauria d’haverestat rebutjat per l’escriptor català, defensor de les llibertats locals, especialmentde les dels antics regnes. Tot i això, Víctor Balaguer defensà reiteradamental llarg de la seva vida l’unitarisme italià.
   PubDate: 2016-11-13
   DOI: 10.1344/cercles2016.19.1010
    
 • La Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón de Víctor Balaguer,
         aportacions i reflexions per a una contextualització

  • Authors: Albert Ghanime
   Abstract: En aquest text s’analitzen el marc històric i les circumstàncies en lesquals es van elaborar la Historia de Cataluña y de la Corona de Aragón, escritaper Víctor Balaguer i editada per Salvador Manero. S’analitzen aspectesrelacionats amb l’edició, el context cultural, les intencions de l’autor, lescrítiques que va rebre i les interpretacions que s’han fet sobre ell i la sevaobra.
   PubDate: 2016-11-13
   DOI: 10.1344/cercles2016.19.1011
    
 • Els historicismes de la revolució liberal: nous significats per als
         espais de Barcelona

  • Authors: Jordi Roca Vernet
   Abstract: L’historicisme fou un element comú de la cultura liberal a Catalunyai adoptà diverses formulacions entre moderats i progressistes. Aquestarecerca se centra en la seva projecció en els espais de Barcelona. A través dela seva popularització, l’historicisme va permetre que el món popular sel’apropiés. L’enderroc de la Ciutadella es convertí en el projecte culminantde l’historicisme popular i democràtic, i la materialització del seu lideratge,en la transformació urbanística de la ciutat, iniciada amb la revolució liberal.L’historicisme popular formulà la seva pròpia historicitat del canvi política partir dels discursos historicistes precedents de moderats i progressistes.
   PubDate: 2016-11-13
   DOI: 10.1344/cercles2016.19.1012
    
 • Víctor Balaguer, Montserrat i Catalunya

  • Authors: Josep Maria Garcia Fuentes
   Abstract: Víctor Balaguer, autoproclamat trobador de Montserrat, va esdeve·nir l’ideòleg que va fer possible el desencadenament de la construcció delMontserrat modern i la seva definició com a símbol de referència dins del seuambiciós projecte de creació d’un estat modern per a la Catalunya i l’Espa·nya contemporànies. Aquest article revisa l’obra política, històrica i intel·lectual balagueriana i analitza la seva relació amb la construcció montser·ratina, així com la complexitat de la interpretació que Balaguer basteixsobre Montserrat.
   PubDate: 2016-11-13
   DOI: 10.1344/cercles2016.19.1013
    
 • Víctor Balaguer, historiador i polític, i la invenció de la retòrica
         nacionalista catalana. Un assaig d’interpretació

  • Authors: Enric Ucelay-Da Cal
   Abstract: Enric Ucelay-Da Cal presents Vìctor Balaguer as a key Romantic historian, who established the canon of Catalan National History.Given the obsessive historicism of Catalan nationalism, this implicitlymakes him a major figure in its logical construction. Ucelay-Da Cal situatesBalaguer in the stream of nineteenth-century historical culture in Europeand the Americas, and presents a broad-based interpretation of Balaguer’srole as a historian by comparison to general historiografic trendsand to political developments.
   PubDate: 2016-11-13
   DOI: 10.1344/cercles2016.19.1014
    
 • Autors

  • Authors: Autors Informació
   DOI: 10.1344/cercles2016.19.
    
 • Normes de presentació per a autors

  • Authors: Cercles Revista d'Historia Cultural
   DOI: 10.1344/cercles2016.19.
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 54.235.4.196
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-