for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help

Publisher: Universitat de Barcelona   (Total: 33 journals)   [Sort by number of followers]

Showing 1 - 33 of 33 Journals sorted alphabetically
452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada     Open Access   (Followers: 4)
Abriu : Textuality Studies on Brazil, Galicia and Portugal     Open Access   (Followers: 1)
Acta Artis : Estudis d'Art Modern     Open Access   (Followers: 3)
Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia     Open Access   (Followers: 4)
Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística     Open Access   (Followers: 4)
Anuari de Filologia. Literatures Contemporànies     Open Access   (Followers: 1)
Anuari de Filologia. Llengües i Literatures Modernes     Open Access  
Anuari del Conflicte Social     Open Access   (Followers: 1)
Anuario de Psicología / The UB J. of Psychology     Open Access   (Followers: 1, SJR: 0.17, CiteScore: 0)
BiD : textos universitaris de biblioteconomia i documentació     Open Access   (Followers: 6)
Biologia on-line : Revista de divulgació de la Facultat de Biologia     Open Access  
Boletín Americanista     Open Access   (Followers: 1, SJR: 0.1, CiteScore: 0)
Bulletin du Groupement Intl. pour la Recherche Scientifique en Stomatologie et Odontologie     Open Access   (SJR: 0.441, CiteScore: 1)
Cercles. Revista d'Història Cultural     Open Access  
Clivatge. Estudis i testimonis sobre el conflicte i el canvi socials     Open Access  
Crítica Penal y Poder     Open Access  
Digital Education Review     Open Access   (Followers: 7, SJR: 0.222, CiteScore: 1)
FILMHISTORIA Online     Open Access   (Followers: 2)
Índice Histórico Español     Open Access   (Followers: 1)
J. of Evolutionary Studies in Business     Open Access   (Followers: 1)
Lectora : Revista de Dones i Textualitat     Open Access  
Llengua, societat i comunicació     Open Access  
Musas : Revista de Investigación en Mujer, Salud y Sociedad     Open Access  
Oxímora : Revista Internacional de Ética y Política     Open Access  
Phonica     Open Access  
Revista d'Innovació Docent Universitària     Open Access  
Revista d'Innovació i Recerca en Educació     Open Access   (Followers: 3)
Revista de Educación y Derecho     Open Access  
Revista de Estudios Globales y Arte Contemporáneo     Open Access   (Followers: 2)
RIDAS. Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio     Open Access  
Segle XX : revista catalana d'història     Open Access  
SVMMA. Revista de Cultures Medievals     Open Access   (Followers: 1, SJR: 0.101, CiteScore: 0)
Transfer : e-J. on Translation and Intercultural Studies     Open Access  
Similar Journals
Journal Cover
Revista d'Innovació i Recerca en Educació
Number of Followers: 3  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 2013-2255
Published by Universitat de Barcelona Homepage  [33 journals]
 • Lego Serious Play: cap a la permeabilitat del pensament crític

  • Authors: Miriam Peña-Zabala, Lourdes Cilleruelo, Estibaliz Aberasturi-Apraiz
   Pages: 1 - 15
   Abstract: INTRODUCCIÓ. Aquesta recerca indaga en la importància de relacionar l’ensenyament-aprenentatge amb l’acte de reflexionar. La hipòtesi parteix de la creença que aquest afavoreix el desenvolupament del pensament crític en l’alumnat i, així, la comprensió i assimilació de les pràctiques educatives vinculades a l’art contemporani en la formació inicial de professorat. MÈTODE. Un cop definides les preguntes d’investigació, s’ha optat pel mètode Lego Serious Play (LSP) per dur a terme una sessió en la qual es dialoga a l’entorn de pràctiques artístiques desenvolupades a l’aula. Aquest mètode analitza la idea del joc simbòlic com a constructor de coneixement i, per tant, com una possible eina canalitzadora cap al pensament reflexiu. RESULTATS. Els relats extrets han permès veure resultats significatius que possibiliten una mediació entre les pràctiques artístiques desenvolupades i les experiències de vida, alhora que s’ha demostrat l’eficàcia del mètode LSP per a l’efecte esmentat.. DISCUSSIÓ. Es reivindica la importància de la diversitat i la versatilitat que ofereix l’acte de reflexionar, la qual cosa suposa una via significativa cap al pensament crític. També se subratlla la idea de rescatar el joc com una eina eficaç en l’educació adulta.
   PubDate: 2018-01-08
   DOI: 10.1344/reire2018.11.119183
   Issue No: Vol. 11, No. 1 (2018)
    
 • Investigació-acció participativa. El disseny d’un
         diagnòstic participatiu

  • Authors: Pilar Folgueiras-Bertomeu, Marta Sabariego-Puig
   Pages: 16 - 25
   Abstract: Aquest article se centra en el disseny d’un diagnòstic participatiu dins d’una investigació-acció participativa (IAP). En la primera part es presenten els aspectes teòrics d’aquest enfocament d’investigació orientat al canvi i a la transformació social, i se’n destaquen les característiques bàsiques, els elements clau, el valor de l’equip motor i les fases estructurals per portar a terme una IAP. A la segona, i a tall d’exemple, s’exposa el disseny d’un diagnòstic participatiu en tres instituts d’educació secundària de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) per contextualitzar el territori i identificar les vies i el grau de participació dels joves. Els aspectes teòrics presentats a la primera part, juntament amb l’exemple pràctic del disseny del diagnòstic participatiu a la segona, ens permeten reflexionar sobre la integració dels tres elements definitoris d’aquesta metodologia: la investigació, l’acció i la participació. Aquest enfocament implica un replantejament epistemològic i metodològic basat en una anàlisi crítica amb la participació activa de la comunitat per estimular la pràctica transformadora i el canvi social.
   PubDate: 2018-01-08
   DOI: 10.1344/reire2018.11.119047
   Issue No: Vol. 11, No. 1 (2018)
    
 • Models lineals multinivell en SPSS i la seva aplicació en
         investigació educativa

  • Authors: Tatiana Iñiguez Berrozpe, Francesco Marcaletti
   Pages: 26 - 40
   Abstract: En aquest article abordem l’anàlisi de dades que es troben agrupades o niades en unitats més àmplies, com passa molt sovint en l’àmbit educatiu. Per fer-ho, mitjançant la base de dades que proporciona la prova PISA (OCDE), en què l’alumnat (nivell 1) s’agrupa en centres (nivell 2), s’exemplifica l’anàlisi que més s’adequa a aquest tipus de dades estructurades seguint una jerarquia, els models lineals multinivell (MLM). A través del programa SPSS es porta a terme l’MLM que permet, tenint en compte aquests agrupaments, analitzar la influència de les variables independents de nivell 1 (personals i familiars) i les de nivell 2 (totes les relacionades amb el centre) en els resultats relacionats amb el rendiment de l’alumnat en la prova PISA 2015 (variable dependent). En l’exemple presentat, es demostra no només que les variables tant de nivell 1 com de nivell 2 tenen un efecte rellevant en el resultat de l’alumnat, sinó que, a més, l’anàlisi mitjançant l’MLM permet tenir en compte els efectes internivells, en aquest cas l’agrupament en centres, en el resultat.
   PubDate: 2018-01-08
   DOI: 10.1344/reire2018.11.118984
   Issue No: Vol. 11, No. 1 (2018)
    
 • Anàlisi de classificació amb variable «criteri» a SPAD

  • Authors: Angelina Sánchez Martí, Antoni Ruiz Bueno
   Pages: 41 - 53
   Abstract: Aquest article presenta les característiques, el procediment i la utilitat de la tècnica d’«anàlisi de classificació» amb variable «criteri» a partir d’un conjunt gran de dades, principalment amb variables categòriques. Aquesta anàlisi es troba entre les tècniques conegudes habitualment com a «mineria de dades» o data mining, encarregades d’analitzar les relacions o associacions entre totes les variables d’una base de dades. El treball descriu pas a pas com s’aplica aquesta tècnica estadística amb el suport del programari SPAD —un paquet estadístic utilitzat per fer anàlisis de tipus multivariant— i n’aporta un exemple d’aplicació. Es tracta d’una tècnica de l’escola d’estadística francesa que, malgrat ser poc coneguda, proporciona una anàlisi de classificació molt interessant quan es treballa amb grans quantitats de dades, fet cada vegada més recurrent en investigació educativa i més típic de les anàlisis secundàries que es porten a terme en el nostre camp.
   PubDate: 2018-01-08
   DOI: 10.1344/reire2018.11.119354
   Issue No: Vol. 11, No. 1 (2018)
    
 • L’ensenyament-aprenentatge de la recerca a Llatinoamèrica. Acostament
         des d’ALAS Costa Rica

  • Authors: José Torres Frías, Rocío Andrade Cázares, Cristian Orellana Fonseca, Rodrigo Salazar Jimenez
   Pages: 54 - 66
   Abstract: El present text inclou l’anàlisi de treballs presentats en el XXX Congreso Latinoamericano de Sociología ALAS Costa Rica, celebrat el 2015, coordinat per l’Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS). Es prenen en consideració vuit treballs relacionats amb el procés d’ensenyament-aprenentatge de la recerca i es recuperen les principals aportacions que han fet sobre el tema. Es discuteix sobre com s’aborda el procés d’ensenyament-aprenentatge de la recerca en el context llatinoamericà. S’evidencia que, malgrat les diferències contextuals i institucionals, a Llatinoamèrica prevalen problemàtiques compartides sobre formació per a la recerca. Alguns dels principals aspectes que es posen de manifest estan relacionats amb la dificultat que tenen els formadors per desenvolupar el procés d’ensenyament-aprenentatge en el marc de les ciències socials i humanitats. Altres aspectes es vinculen amb l’experiència en recerca del formador mateix, amb l’estil que té per dur a terme la seva pròpia recerca i guiar tesis, i amb l’estil de docència que utilitza. També són un factor de rellevància els estils dels estudiants, així com les creences que tots dos actors tenen sobre la formació per a la recerca. Finalment, l’existència o no d'una cultura de recerca s’aprecia com una problemàtica que cal tenir en compte.
   PubDate: 2018-01-08
   DOI: 10.1344/reire2018.11.119087
   Issue No: Vol. 11, No. 1 (2018)
    
 • Un munt d’experiències per innovar en els estudis de Dret

  • Authors: Artur Parcerisa-Aran
   Pages: 67 - 69
   Abstract: Ressenya de: Turull, M., i Albertí, E. (2016). 74 experiencias docentes del Grado en Derecho [74 experiències docents en el grau de Dret].
   PubDate: 2018-01-08
   DOI: 10.1344/reire2018.11.120243
   Issue No: Vol. 11, No. 1 (2018)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 3.84.182.112
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-