Journal Cover
Revista de Física
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1131-5326 - ISSN (Online) 2013-5326
Published by Institut d'Estudis Catalans Homepage  [19 journals]
 • Nous camins de la física

  • PubDate: 2016-02-25
    
 • L'Invisible que ens envolta

  • PubDate: 2016-02-25
    
 • La Cerca i la recerca de la complexitat a Catalunya: complexitat.CAT

  • Authors: Álvaro Corral, Albert Díaz-Guilera
   Abstract: Intentem, primer, donar una idea de què són els sistemes complexos, i repassem l'ac�� vitat de recerca duta en aquest àmbit a Catalunya. També comentem la creació de la xarxa complexitat.CAT i els seus objec�� us, així com els indicadors de producció cien�� fi ca de la comunitat local.
   PubDate: 2016-02-25
    
 • Desastres naturals, multifractals i xarxes climàtiques: tres exemples de
         complexitat a geociència

  • Authors: Álvaro Corral, Cristina Masoller, Antonio Turiel
   Abstract: La Terra, el nostre planeta, és un sistema d'una complexitat enorme. Geo�� sics, geoquímics, geòlegs, oceanògrafs, hidròlegs, meteoròlegs, climatòlegs, ecòlegs, etc., fa molt de temps que lluiten contra aquesta complexitat. En els darrers anys la ciència dels sistemes complexos està oferint noves perspec�� ves per entendre millor el sistema Terra. En aquest ar�� cle considerem tres exemples: la grandària dels desastres naturals, els senyals mul�� fractals i les xarxes climà�� ques.
   PubDate: 2016-02-25
    
 • La Geometria oculta d'Internet

  • Authors: Marián Boguñá
   Abstract: Internet està provocant una revolució tecnològica només comparable amb el desenvolupament de l'electricitat a fi nals del segle ������. Contràriament al que es pot pensar, Internet no és un sistema planifi cat, sinó que evoluciona de manera autoorganitzada segons les seves pròpies lleis. Resulta fonamental, doncs, si en volem preveure l'evolució i prevenir possibles col·lapses del sistema, apropar-nos al seu estudi amb els ulls d'un cien�� fi c. En aquest sen�� t, el protocol més fonamental d'Internet, l'encarregat de redirigir els paquets d'informació, està pa�� nt una sobrecàrrega deguda al creixement desmesurat de la xarxa. En aquest ar�� cle presentem una alterna�� va basada en les propietats dels espais hiperbòlics que té el potencial de conver�� r-se en una alterna�� va viable al protocol actual.
   PubDate: 2016-02-25
    
 • Xarxes complexes en biologia cel·lular

  • Authors: M. Ángeles Serrano, Marta Sales-Pardo, Tomás Alarcón, Roger Guimerà, Francesc Sagués
   Abstract: A les cèl·lules, una mul�� tud de biomolècules canvien i interaccionen dinàmicament formant un entramat extraordinàriament complex que lliga metabolisme, proteoma i genoma entre si i amb l'entorn. Entendre com el conjunt de funcionalitats i comportaments cel·lulars emergeixen de tota aquesta complexitat d'interaccions en constant canvi i evolució és un dels grans reptes per al coneixement en el segle ������. La ciència de les xarxes complexes ens permet abordar l'estudi de la biologia cel·lular a gran escala més enllà dels cons�� tuents individuals. Des d'aquest enfocament, en aquest ar�� cle repassarem breument alguns dels resultats més recents en la inves�� gació dels sistemes cel·lulars, incloent-hi la redundància i plas�� citat del metabolisme, mètodes capaços de detectar errors en la determinació experimental d'interaccions entre proteïnes, i l'explicació de fenòmens evolu�� us en termes del mapa geno�� p-feno�� p.
   PubDate: 2016-02-25
    
 • Cultius neuronals: un sistema model per entendre la complexitat del
         cervell

  • Authors: Jordi Soriano, Jaume Casademunt
   Abstract: Milions de neurones interconnectades exhibeixen patrons dinàmics i fenomenologies d'una riquesa exquisida. Entendre les lleis que governen aquests fenòmens és una fi ta fonamental en neurociència que, al llarg de les úl�� mes dècades, ha rebut un ajut important per part de la modelització bio�� sica i d'experiments en sistemes senzills com ara cul�� us neuronals. Molts dels resultats ob�� nguts i moltes de les eines desenvolupades no només estan ajudant a desxifrar el funcionament del cervell humà, sinó que estan obrint potents línies de recerca per modelitzar i tractar malal�� es neurodegenera�� ves.
   PubDate: 2016-02-25
    
 • Sistemes socioeconòmics i financers

  • Authors: Jordi Duch, Mario Gutiérrez-Roig, Jaume Masoliver, Miquel Montero Torralbo, Josep Perelló, M. Ángeles Serrano
   Abstract: Els mercats fi nancers, entre molts altres contextos socials i econòmics, amaguen diverses relacions amb la �� sica estadís�� ca. Sense anar més lluny, el model matemà�� c de les co�� tzacions fi nanceres és el mateix u�� litzat per a la teoria de gasos o per les par�� cules en suspensió en un líquid. En aquest ar�� cle recorrem la trajectòria de l'anomenada econo�� sica des de 1900 i presentem algunes de les contribucions a la matèria feta per membres de Complexitat.CAT.
   PubDate: 2016-02-25
    
 • Xarxes completes: de la cèl·lula al Facebook

  • Authors: Àlex Arenas, Albert Díaz-Guilera, Roger Guimerà, Marta Sales-Pardo
   Abstract: Les unitats que formen els sistemes complexos interaccionen entre elles en xarxes que no són ni perfectament regulars ni perfectament aleatòries. L'estructura d'aquestes xarxes determina el comportament dels processos dinàmics que hi tenen lloc i, alhora, és un refl ex de l'evolució i les funcions del sistema. Des d'aquesta doble perspec�� va, l'estudi de les xarxes complexes és important. En aquest ar�� cle discu�� m el resultats clàssics de la teoria de xarxes i algunes de les línies de recerca actualment més ac�� ves.
   PubDate: 2016-02-25
    
 • La Llum dels leds

  • Authors: Pere Roura Poch
   PubDate: 2016-02-25
    
 • Insectes socials i relacions complexes

  • Authors: Josep Perelló
   PubDate: 2016-02-25
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 3.228.21.204
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-