Journal Cover
Revista Catalana de Pedagogia
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1695-5641 - ISSN (Online) 2013-9594
Published by Institut d'Estudis Catalans Homepage  [19 journals]
 • Editorial

  • Authors: Joan Rué
   PubDate: 2019-04-29
   Issue No: Vol. 15 (2019)
    
 • El més important no sempre és el més visible i valorat. El cas de la
         recerca educativa

  • Authors: Juana M. Sancho Gil
   Abstract: La finalitat d’aquest article és argumentar la importància de la recerca en un àmbit tan fonamental per a les persones i la societat com el de l’educació. Comença plantejant que és pràcticament impossible pensar en el desenvolupament dels coneixements socials, culturals polítics, ètics, científics, tecnològics, econòmics i artístics que configuren les civilitzacions, sense sistemes més o menys elaborats que garanteixen, per una banda, la preservació i la transmissió del coneixement disponible i, per l’altra, que tots i cadascun dels individus trobin el seu lloc per convertir-se en coneixedors. Aquesta darrera necessitat es fa cada dia més urgent en un món en què la imparable proliferació de les tecnologies digitals augmenta tant el volum d’informació com la dificultat de trobar sentit a les informacions rebudes. Continua amb una breu síntesi de la història de la recerca educativa al nostre context i la manca constant de recursos per a aquesta activitat essencial. Tot seguit, presenta algunes recerques que ens han ajudat a afrontar la complexitat dels fenòmens educatius. Finalment, se subratlla la dificultat de garantir que el coneixement generat per la recerca educativa sigui tingut en compte pels responsables de les polítiques educatives, el professorat (incloent-hi els mateixos formadors de docents) per tal de millorar la pràctica educativa.
   Paraules clau: Recerca, educació, tecnologies de la informació, política educativa, docents, pràctica.
   PubDate: 2019-04-29
   Issue No: Vol. 15 (2019)
    
 • Dues mirades a l’ensenyament de la gramàtica a l’escola obligatòria:
         la perspectiva dels docents i la dels alumnes

  • Authors: Carme Durán, Teresa Ribas
   Abstract: En l’ensenyament de la gramàtica, com en altres disciplines, cal discutir i definir bé l’objecte a ensenyar: quins continguts seleccionem, des de quines teories de referència es plantegen, amb quina terminologia o a través de quina seqüenciació. Tots aquests elements són imprescindibles a l’hora de construir una gramàtica per a l’ensenyament que serveixi de guia per al professorat. Ara bé, també és necessari reunir informació sobre els dos altres pols del triangle didàctic: sobre el del professorat —què fa per organitzar i fer efectiu l’aprenentatge, com el valora, amb quines dificultats es troba, com creu que es pot millorar— i sobre el dels alumnes —quin procés segueix l’aprenent per construir el coneixement, quins conceptes està efectivament construint, quines metodologies promouen millor l’aprenentatge reflexiu. En aquest article, les autores posen en relleu l’interès d’aprofundir en els altres dos aspectes mencionats: l’ensenyament del professorat i l’aprenentatge de l’alumnat a través dels resultats de dues recerques fetes a casa nostra en els darrers anys.
   Paraules clau: Ensenyament i aprenentatge de la gramàtica, reflexió sobre la llengua, raonament metalingüístic, concepcions del professorat, sabers dels alumnes.
   PubDate: 2019-04-29
   Issue No: Vol. 15 (2019)
    
 • Los malestares actuales de la infancia

  • Authors: José Ramón Ubieto
   Abstract: L'article parteix de la noció d'infància entesa com un concepte històric, i per tant canviant, subjecte a les transformacions socials. Explicita la seva aposta per llegir els malestars en la infància com a símptoma d'aquests canvis i no tant com trastorns individuals, sense oblidar la importància del factor subjecte sempre present. Assenyala tres d'aquestes transformacions, que afecten a la feina/saber, a les dinàmiques familiars i a l'aliança entre la tecnologia i el discurs capitalista. A partir d'aquí s'analitzen quatre fenòmens actuals que en l'actualitat incideixen de manera rellevant sobre la infància: el desemparament digital, el TDAH, l'assetjament escolar (bullying) i la violència filio-parental. Es conclou tot proposant un abordatge d'aquests malestars que no exclou, en cap cas, als seus protagonistes: nens i nenes, adolescents i mares i pares. Els professionals, siguin educadors, clínics o treballadors socials s'han d'incloure en el quadre mateix de la intervenció i no quedar-se fora, com si es tractés d'un mètode experimental on l'objecte és analitzat asèpticament. Per a això la conversa i el treball en xarxa esdevenen instruments claus.
   Paraules clau: Infància, adolescència, desemparament digital, TDAH, violència filio-parental, assetjament escolar.
   PubDate: 2019-04-29
   Issue No: Vol. 15 (2019)
    
 • Resultats escolars i immigració a Catalunya, 2011-2016: anàlisi
         demoespacial

  • Authors: Andreu Domingo, Jordi Bayona-i-Carrasco
   Abstract: En aquest treball presentem l’anàlisi de l’alumnat d’origen immigrant a través de la perspectiva de les «generacions», amb un primer objectiu de recomptar i visibilitzar les diferents situacions relacionades amb la immigració, i un segon que és l’anàlisi de l’obtenció del títol d’ESO en funció dels determinants del procés migratori. Els resultats indiquen forts canvis en curs en la composició per orígens de l’alumnat, i prenen cada cop més pes les segones generacions. Al mateix temps, bona part dels resultats negatius s’expliquen per l’arribada recent a Catalunya, o bé per discontinuïtats en la presència al país relacionades amb la migració, i es presenten en alguns casos proporcions força per sobre de la dels alumnes definits com a autòctons. Aquesta aproximació, que ens permet una millor comprensió de la composició de l’alumnat a les aules, no ha estat possible fins ara per manca de dades estadístiques, i és un bon exemple de les possibilitats d’anàlisis que ofereixen els encreuaments de registres administratius amb estadístiques de població. Aquestes operacions són indispensables per poder desplegar polítiques d’integració escolar més efectives, i amb elles contribuir a la cohesió social a mitjà i llarg termini.
   Paraules clau: Immigració, escola, estatus migratori, fracàs escolar, demografia.
   PubDate: 2019-04-29
   Issue No: Vol. 15 (2019)
    
 • Identificació i anàlisi de processos de millora de la convivència
         escolar en centres d’educació primària a Catalunya

  • Authors: Núria Felip Jacas, Joan Joan Teixidó Saballs
   Abstract: La millora de la convivència en els centres educatius constitueix una temàtica d’extraordinària rellevància a la qual s’ha dedicat una notable atenció durant els últims anys. Hi ha un acord social unànime davant de la idea que la convivència pacífica a l’escola constitueix un fi en si mateix (la formació de ciutadans cívics i responsables) i és una condició indispensable per a l’aprenentatge i l’èxit escolar. La dificultat rau en l’assoliment de resultats tangibles, que transcendeixin els projectes i les declaracions benintencionades, afavoreixin l’aprenentatge, possibilitin el funcionament harmònic de la institució i reforcin la motivació dels participants. L’article aporta resultats derivats de l’anàlisi i l’exploració de processos de millora que s’han dut a terme en escoles de Catalunya. Suposa, per tant, un intent d’endinsar-se en el terreny dels processos d’innovació escolar. Per això, en primer lloc, efectua una visió panoràmica de les principals línies de recerca i innovació desenvolupades durant els últims vint anys de la qual es desprèn la conveniència d’efectuar aproximacions naturalistes als processos de millora durant el seu desenvolupament. Tot seguit s’exposa el disseny i la metodologia de l’estudi realitzat per continuar amb l’anàlisi dels resultats obtinguts. Tot això condueix a considerar algunes pautes o idees per a l’acció.
   Paraules clau: Convivència, conflictes, escola primària, bones pràctiques, processos de millora.
   PubDate: 2019-04-29
   Issue No: Vol. 15 (2019)
    
 • El Mercat de Tecnologia de Lleida, més enllà d’una jornada.
         Aprenentatge científic i tecnològic per als alumnes d’ESO, batxillerat
         i cicles formatius durant el curs escolar

  • Authors: Joan Tahull Fort, Fernando Guirado, Meritxell Morera, Francesc Alamón
   Abstract: El Mercat de Tecnologia de Lleida ha arribat a la quinzena edició amb un nombre important d’assistents dels centres educatius de secundària, tant professorat com alumnat. L’objectiu principal de l’activitat és desenvolupar i impulsar les vocacions científiques i tecnològiques entre l’alumnat del territori lleidatà. Molts professors manifesten la importància d’aquesta jornada per tal d’estimular el treball dels alumnes a l’aula durant el curs escolar. Els docents, a començament de curs, es marquen l’objectiu de presentar projectes interessants i valuosos al Mercat de Tecnologia, els quals desenvolupen durant el curs. A més a més, es proposen tallers, demostracions i xerrades de diferents aspectes rellevants de la tecnologia.
   Paraules clau: Educació secundària, professorat, alumnat, treball col·laboratiu, reptes.
   PubDate: 2019-04-29
   Issue No: Vol. 15 (2019)
    
 • Recerca en ciència a l’escola: una reflexió sobre la recerca
         científica a l’Escola Sant Gervasi

  • Authors: Daniel Selva i Butjosa
   Abstract: Tot i els moviments d’innovació educativa que s’estan activant al nostre país, sobretot en l’ensenyament secundari, tenim una gran disposició a entendre l’aprenentatge de les ciències com una seqüència de continguts conceptuals que cal destriar i transmetre als alumnes i, en tot cas, si hi ha possibilitat, fer algunes pràctiques de laboratori, força dirigides per fer-les paleses. Només quan rebem un «bany de realitat», en què es constata que poc que han après els nostres alumnes sobre el que hem explicat, és aleshores que ens envaeix l’impuls d’innovar, de modificar les metodologies a l’aula i de fer canvis. L’article presenta dos projectes per desenvolupar la recerca científica: el projecte SGLAB, a primària i ESO, i el projecte Science Research, a batxillerat. Tots dos responen a un projecte global de l’Escola Sant Gervasi per fomentar la recerca científica entre els nostres alumnes. Es descriuen els objectius d’ambdós projectes, exemples concrets del desplegament metodològic, es fa èmfasi en fer comprendre el mètode científic, les vies de comunicació dels resultats, la implicació de la comunitat educativa i de l’entorn i les competències que es desenvolupen en els alumnes. També s’afavoreix el debat sobre l’ètica de la ciència.
   Paraules clau: Recerca, indagació, experimentació, raonament, projecte global, competències científiques.
   PubDate: 2019-04-29
   Issue No: Vol. 15 (2019)
    
 • Introducció a l’orientació educativa de les Illes Balears
         i els seus reptes

  • Authors: David Sánchez Llull
   Abstract: Presentam una introducció a l’orientació educativa de l’escola pública de les Illes Balears. Actualment, a les Illes Balears s’està produint un gran canvi educatiu pel que fa al model actual d’orientació educativa i s’ha introduït una nova figura als centres educatius d’infantil i primària: els orientadors de centre (OC). A partir d’aquí, analitzarem els diferents tipus d’orientadors que actualment existeixen a les Illes Balears (orientadors de centre, OC; orientadors educatius, OE, i Programes d’intervenció psicopedagògica i orientació educativa, PIPOE), i ens introduirem en els diferents àmbits d’actuació dels orientadors, com ara l’equip d’atenció primerenca (EAP), equip d’alteració del comportament (EAC), equip d’orientació educativa i psicopedagògica (EOEP) i el departament d’orientació (DO) a secundària. També determinarem els diferents tipus d’alumnat que atenen: alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE) i alumnat amb necessitats educatives especials (NEE), per acabar amb les adaptacions curriculars que poden desenvolupar: adaptació curricular significativa (ACS), adaptació curricular no significativa (ACNS) i adaptació curricular d’accés (ACA), i les problemàtiques que actualment afecten els orientadors.
   Paraules clau: Orientador, necessitats específiques de suport educatiu, necessitats educatives especials, adaptacions curriculars.
   PubDate: 2019-04-29
   Issue No: Vol. 15 (2019)
    
 • L’educació és política

  • Authors: Josep M. Puig Rovira
   PubDate: 2019-04-29
   Issue No: Vol. 15 (2019)
    
 • El nen filòsof

  • Authors: Joaquim Palau
   PubDate: 2019-04-29
   Issue No: Vol. 15 (2019)
    
 • Actualitat de la Societat Catalana de Pedagogia. Març-octubre 2018

  • Authors: Carme Amorós Basté
   PubDate: 2019-04-29
   Issue No: Vol. 15 (2019)
    
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
 


Your IP address: 34.229.131.116
 
Home (Search)
API
About JournalTOCs
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-