for Journals by Title or ISSN
for Articles by Keywords
help
Journal Cover
Revista Catalana de Pedagogia
Number of Followers: 0  

  This is an Open Access Journal Open Access journal
ISSN (Print) 1695-5641 - ISSN (Online) 2013-9594
Published by Institut d'Estudis Catalans Homepage  [19 journals]
 • Al voltant de la innovació

  • Authors: Montserrat Navarro Ruiz, Lídia Esteban Ruiz
   Abstract: Iniciar un projecte ha estat una oportunitat que ens ha permès obrir-nos a noves possibilitats, plantejar-nos de si l’escola que havíem viscut fins aleshores podia ser diferent. Una qüestió sobre la qual hem anat avançant i volem continuar-ho fent desitjant que el projecte de l’escola no sigui finit i estigui en construcció constant tenint en compte els criteris que ens vam plantejar en el seu moment i que ens van permetre visualitzar el nostre somni quan encara no existia l’escola. Per innovar, necessitem uns referents teòrics, un coneixement profund del context i tenir molt clara la intenció. Les experiències viscudes van ser un punt de partida a partir del qual imaginar altres possibilitats expressades amb nous llenguatges que remeten també a altres significats i amb els quals la comunitat educativa d’El Martinet s’identifica. El compromís d’actualització del projecte ens porta al repte d’oferir en cada moment el millor per a les persones que formem part d’aquest col·lectiu.Paraules clau: Innovació, necessitats, context, referents, projecte, compromís, formació.
   PubDate: 2017-11-15
   Issue No: Vol. 12 (2017)
    
 • El fracàs de l’ensenyament de la història a Catalunya i els inclusors
         en l’escola primària

  • Authors: Joan Santacana Mestre, Tània Martínez Gil, Neus Sallés Tenas
   Abstract: Malgrat que la història està present en els currículums escolars, està fora de les avaluacions que de caràcter global fan els principals organismes nacionals i supranacionals. La manca d’avaluació mostra la posició de la matèria a la societat i no permet conèixer l’estat de l’aprenentatge de la història a Catalunya. En aquest sentit, abordem una recerca que tenia com a objectiu analitzar la recepció de les narracions històriques entre els joves catalans per conèixer fins a quin punt el nostre sistema educatiu transmet coneixement històric. A partir d’aquests resultats, s’analitzen els problemes del fracàs didàctic i es reflexiona sobre les estratègies que poden actuar com a inclusors a l’escola primària. En aquest sentit, ens endinsarem en l’ús dels contes i les biografies històriques com a principals eines, i veurem en quines teories es fonamenta i quins avantatges ens proporcionen.Paraules clau: Aprenentatge significatiu, història, indicadors, recursos, estratègies d’aprenentatge.


   PubDate: 2017-11-15
   Issue No: Vol. 12 (2017)
    
 • Amor, educación y cambio: Modelos organizadores y aprendizaje

  • Authors: Montserrat Moix i Puig
   PubDate: 2017-11-15
   Issue No: Vol. 12 (2017)
    
 • Setembre 2016 - març 2017. Activitats de la Societat

  • Authors: Carme Amorós Basté
   PubDate: 2017-11-15
   Issue No: Vol. 12 (2017)
    
 • Editorial

  • Authors: Joan Rué
   PubDate: 2017-11-14
   Issue No: Vol. 12 (2017)
    
 • Afavorir innovacions que canviïn la gramàtica de l’escola i les
         relacions pedagògiques, i que qüestionin la creació d’un subjecte
         neoliberal

  • Authors: Fernando Hernández-Hernández
   Abstract: Davant de l’actual interès per afavorir innovacions educatives amb la finalitat de promoure la creació de xarxes d’escoles innovadores o avançades, aquest article tracta de contribuir a l’actual efervescència educativa que es viu a Catalunya, explorant els temes següents: a) apuntar una genealogia que ajudi a situar les relacions entre innovació i escola; b) revisar algunes aportacions de les recerquesrelacionades amb el canvi i la transformació en l’educació que poden aportar llum sobre les condicions que poden fer possible que un procés de canvi arreli en la vida del centre, i no acabi sent una innovació vinculada a una moda; c) reflexionar sobre les estretes relacions entre algunes innovacions educatives i la formació d’un subjecte neoliberal, i d) aprofitar l’actual desig innovador per reflexionar i fer visibles les cultures pedagògiques dels centres i planificar els processos de canvi amb estratègies no de d’alt a baix, sinó tenint presents les necessitats, els sabers i els valors de cada comunitat educativa.Paraules clau: Transformació, canvi educatiu, neoliberalisme, cultura de centre, valors socials.
   PubDate: 2017-11-14
   Issue No: Vol. 12 (2017)
    
 • Innovació i avaluació en el context d’un canvi de
         paradigma de l’educació

  • Authors: Joan Mateo
   Abstract: L’avaluació no és sinó una forma específica de recerca educativa, que pretén fonamentalment desenvolupar i millorar la realitat dins de la qual opera. És una pràctica transformadora que, per tal de produir impactes en profunditat, requereix l’activació de tots els agents rellevants de caràcter cultural, social i polític del context en el qual treballa. Des del punt de vista metodològic, l’avaluació moderna incorpora noves lògiques que li faciliten l’adaptació a les necessitats canviants del context social i s’orienta als nous espais emergents, com és el cas de la innovació educativa. D’aquesta manera, el pensament avaluador contribueix a les noves formes d’aprenentatge aportant evidències sobre el progrés, l’èxit i els fracassos de la innovació a mesura que es va desenvolupant. Suposa plantejar quines són lesevidències que podran ser d’utilitat per tal de guiar la innovació i establir el conjunt d’objectius que permetran d’establir-ne el progrés. Es considera també un nou enfocament estratègic per afavorir de manera significativa la formació i el desenvolupament professional del professor. En aquest article tractarem de descriure els diferents estadis del cicle avaluatiu de la innovació educativa des d’una perspectiva dinàmica i reflexionar-hi.Paraules clau: Innovació educativa, avaluació, recerca, pràctica transformadora, formació, desenvolupament professional.
   PubDate: 2017-11-14
   Issue No: Vol. 12 (2017)
    
 • Dues maneres de pensar en la construcció del coneixement

  • Authors: Marlene Scardamalia, Carl Bereiter
   Abstract: En el treball productiu basat en el coneixement i les idees, hi tenen un paper vital dos tipus de pensament: el pensament crític i el de disseny. El pensament crític ha dominat l’educació, a partir dels diàlegs socràtics des de l’antiguitat fins als moderns marcs d’argumentació, els programaris i les llistes de competències per al segle XXI, orientacions curriculars i proves d’avaluació. El pensament de disseny, per contra, ha entrat en el discurs educatiu molt més tard i des de fora, des de contextos en els quals el treball creatiu amb el coneixement i les idees és dominant. Com que l’educació per a la innovació esdevé un imperatiu, el pensament de disseny ha començat a captar a l’atenció però encara ha de integrar-se en el corrent principal detreball amb continguts educatius. La construcció del coneixement opera en mode de disseny. En aquesta modalitat, el pensament de disseny té el paper principal en la creació de coneixement i en la millora de les idees, mentre que el pensament crític hi exerceix importants funcions de suport. Moure’s de manera flexible entre els dos tipus de pensament és essencial. Per donar suport a la construcció del coneixement és necessari que els mestres estableixin una comunitat que els proporcioni suport mutu per al discurs de la construcció del coneixement i mantenir una norma de responsabilitat col·lectiva pel que fa a la noció de millora. Són necessaris molts anys per desenvolupar un alt nivell tant en el pensament crític com en el pensament de disseny, però els nens poden començar a funcionar en la modalitat de disseny des de molt joves i amb això guanyar la competència en ambdós tipus de pensament i aprendre a usar-los junts en l’avanç del coneixement de la comunitat. Això, en el sentit més ampli, és a dir, en la socialització en la vida i en el treball en una societat del coneixement.Paraules clau: Construcció del coneixement, pensament crític, pensament de disseny, innovació, comunitat de coneixement, millora de les idees.
   PubDate: 2017-11-14
   Issue No: Vol. 12 (2017)
    
 • La innovació en la formació inicial del professorat. El desenvolupament
         de la competència digital docent per als mestres del futur

  • Authors: Mar Camacho Martí, Mercè Gisbert Cervera
   Abstract:
   És un fet que els sistemes educatius actuals, dissenyats en gran part per fer front a les necessitats d’aprenentatge de l’era industrial, s’enfronten a la necessitat de repensar en nous enfocaments per plantejar una educació més adequada a l’era digital. La capacitació digital dels joves d’avui reclama una preparació òptima del seu professorat. Amb la finalitat de poder donar resposta a les necessitats i característiques de la societat actual nombroses institucions educatives estan duent a terme iniciatives per tal d’assegurar que els seus docents disposin d’un nivell adequatde competència digital i garantir, alhora, que aquests puguin contribuir a un desenvolupament satisfactori dels estudiants del segle XXI. Les facultats de ciències de l’educació han d’assegurar les habilitats que els futurs docents necessiten per ser competents en un món que canvia ràpidament, i proporcionar un tipus de formació que desenvolupi la competència digital docent (CDD a partir d’ara) com una competència professional. El present article consta en primer lloc d’una revisió del perfil dels professionals docents en el marc del segle XXI i una aproximació teòrica al concepte i dimensions de la CDD per continuar amb una selecció de pràctiques innovadores per al desenvolupament de la CDD en la formació inicial del professorat des del context nacional i internacional. Per finalitzar s’inclouen una sèrie de recomanacions pròpies basades en l’evidència científica i l’experiència contrastada.Paraules clau: Competència digital docent, formació, innovació, educació.
   PubDate: 2017-11-14
   Issue No: Vol. 12 (2017)
    
 • La innovació en educació, una perspectiva des de
         l’experiència. Taula rodona

  • Authors: Redacció Revista
   Abstract: -
   PubDate: 2017-11-14
   Issue No: Vol. 12 (2017)
    
 • La innovació dels instituts: un debat en xarxa

  • Authors: Susanna Soler Sabanés, Marta Simón Esteve
   Abstract: La Xarxa d’Instituts Innovadors associats a l’ICE de la UAB neix l’any 2007 amb la voluntat de trobar un espai de reflexió i debat cooperatiu intercentres. En aquell moment parlar de metodologies globalitzades era encara un marc teòric, i la voluntat dels líders pedagògics dels quatre projectes educatius era la de pensar, conjuntament, compartint objectius i recursos, unificant capacitats i esforços, i relacionant les accions. Globalment, per a cada un dels instituts que ha participat de la Xarxa, ha representat una altra manera de fer formació, basada en l’autoformació d’un grup estable de centres educatius amb voluntat innovadora i alhora una possibilitat de triangular la innovació, l’experimentació i la formació. Deu anys després repassem la història, els trets identificatius i la tasca realitzada i detallem l’evolució del projecte educatiu d’un dels instituts que n’han format part des de l’inici: l’Institut Montgròs.

   Paraules clau: Treball en xarxa, innovació, globalització de coneixements, cooperació, inclusió, personalització.
   PubDate: 2017-11-14
   Issue No: Vol. 12 (2017)
    
 • ArchaeoSchool for the Future

  • Authors: Teresa Morales Tasias
   Abstract: Sis centres educatius de secundària de Catalunya, Itàlia i Grècia, una universitat de Venècia, el Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya, el Museu d’Arqueologia de Kalamata (Grècia) i un centre d’educació ambiental de Kalamata participen en un projecte europeu sota les condicions d’Erasmus+ KA2 per estudiar les restes arqueològiques. Comparteixen metodologies educatives innovadores com el knowledge building, el paradigma ICE (Ideas, Connections, Extensions), l’enginyeria inversa mitjançant el programa de reconstrucció virtual 3D Edmondo, learning by doing, la sostenibilitat i una projecció de futur. L’article parla sobre l’aplicació de la teoria del knowledge building en un projecte europeu, els avantatges que es poden obtenir, la relació d’aquesta teoria amb les competències del segle XXI i un exemple concret d’un dels quatre temes que s’han desenvolupat al llarg del curs 2016-2017. Dins aquest escrit, també hi ha evidències de la tècnica d’enginyeria inversa i del learning by doing perquè equips d’alumnes dels tres països estan reconstruint virtualment els llocs arqueològics que estan estudiant. Aquesta connexió entre persones i professionals provinents de disciplines diferents, de l’educació superior i la formació permanent permet assolir quotes d’aprenentatge insospitades.Paraules clau: Knowledge building, Erasmus+ KA2, Knowledge Forum, enginyeria inversa, projectes internacionals, sostenibilitat.
   PubDate: 2017-11-14
   Issue No: Vol. 12 (2017)
    
 
 
JournalTOCs
School of Mathematical and Computer Sciences
Heriot-Watt University
Edinburgh, EH14 4AS, UK
Email: journaltocs@hw.ac.uk
Tel: +00 44 (0)131 4513762
Fax: +00 44 (0)131 4513327
 
Home (Search)
Subjects A-Z
Publishers A-Z
Customise
APIs
Your IP address: 34.228.41.66
 
About JournalTOCs
API
Help
News (blog, publications)
JournalTOCs on Twitter   JournalTOCs on Facebook

JournalTOCs © 2009-